Tài liệu Cty bánh kẹo hải châu

  • Số trang: 123 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Cïng víi sù ®i lªn cña x· héi, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn cao vµ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong ®iÒukiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc c¸c doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng quy luËt cung cÇu vÒ hµng ho¸ cña x· héi. §Ó cã thÓ v-ît qua ®-îc sù chän läc cña thÞ tr-êng, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt, mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt kinh doanh sao cho v÷ng ch¾c vµ cã l îi nhÊt. ViÖc tæ chøc quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nh-ng kÕ to¸n lu«n lµ c«ng cô quan träng vµ h÷u hiÖu nhÊt. V× kÕ to¸n lµ thu nhËn vµ sö lý, cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n - sù vËn ®éng cña tµi s¶n, vèn lµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña vèn xem cã qu¶n lý tèt hay kh«ng tõ ®ã gióp cho c¸c chñ thÓ qu¶n lý ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp cña m×nh. KÕ to¸n cßn cung cÊp th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan vµ chó ý tíi nh- c¸c nhµ ®Çu t-, Ng©n hµng, chñ doanh nghiÖp kh¸c vµ b¸o c¸o víi c¬ quan Nhµ n-íc. C«ng viÖc kÕ to¸n cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh vµ ®ßi hái sù chÝnh x¸c còng nh- trung thùc cao, gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cã mèi quan hÖ h÷u c¬, chóng lu«n g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt, mét hÖ thèng ®ång bé trong qu¶n lý. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng cho viÖc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u víi vèn kiÕn thøc ®· ®-îc häc vµ nghiªn cøu, ®ång thêi ®-îc sù gióp ®ì cña thÇy Hoµng V¨n T-ëng vµ c¸c c« chó c¸n bé trong c«ng ty. Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh em xin ®-îc tr×nh bµy b¸o c¸o tæng hîp vÒ qu¸ tr×nh thùc tËp cña m×nh. B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng th b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch-¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty - C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, thuéc c«ng ty mÝa ®-êng I cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tr-íc ®©y lµ tiÒn th©n cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®-îc hai tØnh Th-îng H¶i vµ Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) gióp ®ì x©y dùng (v× vËy cã tªn lµ H¶i Ch©u) - C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u do Bé c«ng nghiÖp nhÑ quýªt ®Þnh thµh lËp ngµy 02/09/1965. QuyÕt ®Þnh sè 1355 NN - TCCD\Q§ ngµy 29/10/1994 cña Bé tr-ëng n«ng th«n vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n) vÒ viÖc ®æi tªn vµ bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh cña nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Ch©u. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u cã tªn giao dÞch lµ: Hai Chau COFECTIONERY COMPANY Tªn viÕt t¾t: Hai Chau COMPANY. Trô së cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ë 15 M¹c ThÞ B-ëi - QuËn Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi. DiÖn tÝch mÆt b»ng hiÖn nay lµ 55.000 m2 Trong ®ã: Nhµ x-ëng : 23.000 m2 V¨n phßng : 3.000 m2 Kho b·i : 5.000 m2 Phôc vô c«ng céng : 2.400 m2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®-îc chi lµm c¸c giai ®o¹n sau: * Thêi kú ®Çu thµnh lËp (1965 - 1975) - Vèn ®Çu t-: Do ch¸nh thanh tra ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü nªn c«ng ty kh«ng cßn l-u tr÷ sè liÖu ban ®Çu. NhiÖm vô d©n sinh kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty trong thêi kú nµy lµ phôc vô d©n sinh quèc phßng. - N¨ng lùc s¶n xuÊt gåm: + Ph©n x-ëng s¶n xuÊt m× sîi: gåm 6 d©y truyÒn b¸n c¬ giíi c«ng suÊt 2,5 - 3tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ m× l-¬ng thùc, m× thanh,m× hoa … + Ph©n x-ëng b¸nh: gåm 1 d©y chuyÒn m¸y c¬ giíi víi c«ng suÊt 2,5 tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ b¸nh quy (h-¬ng th¶o, quy døa, quy b¬, quýt…) b¸nh l-¬ng kho (phôc vô quèc phßng). + Ph©n x-ëng kÑo: gåm 2 d©y truyÒn b¸n c¬ giíi, c«ng suÊt mçi d©y lµ 1,5 tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ kÑo cøng, kÑo mÒm (chanh, cam, cµ phª) Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 850 ng-êi/n¨m. Trong thêi kú nµy do chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü n¨m (1972) nªn ph©n x-ëng cña c«ng ty ®-îc t¸ch ph©n x-ëng kÑo sang nhµ m¸y MiÕn Hµ Néi thµnh lËp nhµ m¸y H¶i Hµ (nay lµ C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ - Bé C«ng nghiÖp). Thêi kú nµy do tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn thÊp, lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu, do vËy s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña nh©n d©n. * Thêi kú 1976-1985: - Sang thêi kú nµy c«ng ty ®· kh¾c phôc ®-îc nh÷ng thiÖt h¹i sau chiÕn tranh vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo h-íng míi: s¶n xuÊt hµng ho¸. - N¨m 1976 Bé C«ng nghiÖp thùc phÈm cho kÕt hîp nhµ m¸y MÉu §¬n (L¹ng S¬n) thµnh lËp x-ëng sÊy phun. Ph©n x-ëng nµy s¶n xuÊt 2 mÆt hµng lµ: S÷a ®Ëu nµnh víi c«ng suÊt lµ 3,5 tÊn/ca. Sè c«ng nh©n lµ 1250 ng-êi/n¨m. Do nhu cÇu thÞ tr-êng, c«ng ty ®· thanh lý 2 d©y chuyÒn hiÖn nay t¹i c«ng ty ®· n©ng cÊp vµ ®-a vµo ho¹t ®éng 1 d©y chuyÒn: - N¨m 1982 do khã kh¨n vÒ bét mú nhµ n-íc bá chÕ ®é m× sîi thay l-¬ng thùc. C«ng ty ®-îc Bé C«ng nghiÖp vµ thùc phÈm cho ngõng ho¹t ®éng ph©n x-ëng mú l-¬ng thùc. §ång thêi còng trong giai ®o¹n nµy, nhËn biÕt ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, nhµ m¸y bæ xung thªm 2 lß thñ c«ng kem xèp, c«ng suÊt 240kg/ca vµ bét canh víi c«ng suÊt lµ 3,5 tÊn/ngµy. C¸c s¶n phÈm võa ®-îc s¶n xuÊt ra ®Òu ®-îc tiªu thô hÕt. * Thêi kú 1986-1991: - Cïng víi c¶ n-íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, nhµ m¸y chuyÓn sang kinh doanh tù bï ®¾p chi phÝ kh«ng cßn sù bao cÊp cña nhµ n-íc. N¨m 1989-1990: TËn dông nhµ x-ëng cña ph©n x-ëng sÊy fun c«ng ty ®· l¾p ®Æt thªm 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia víi c«ng suÊt lµ 2000 lÝt/ngµy. N¨m 1990-1991: C«ng ty ®Æt thªm 2 d©y chuyÒn b¸nh quy §µi Loan n-íng b»ng lß ®iÖn t¹i khu nhµ x-ëng cò víi c«ng suÊt lµ 2,5 - 2,8 tÊn/ca. - Sè CNV b×nh qu©n lµ 950 ngêi/n¨m. * Thêi kú 1992 ®Õn nay: - Thêi kú nµy C«ng ty thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt theo chñ tr¬ng míi híng vµo ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng nh b¸nh kÑo. C«ng ty ®· mua thªm thiÕt bÞ míu, thay ®æi mÉu m· mÆt hµng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho phï hîp víi ngêi tiªu dïng. - N¨m 1993 nhËn thÊy s¶n phÈm cña nhµ m¸y cßn ë cÊp trung b×nh vµ thÊp nªn gi¸m ®èc nhµ m¸y quyÕt ®Þnh t¹o ra mét s¶n phÈm cao cÊp cña ngµnh b¸nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi thÞ trêng hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Trong n¨m nhµ m¸y ®Çu l¾p ®Æt d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem sèp cña T©y §øc (CHDC §øc) víi c«ng suÊt 1 tÊn/ca, thùc tÐ 0,75 tÊn/ca vµ cã thÓ n©ng cao c«ng suÊt h¬n nÕu tiªu thô tèt mua thªm l« lß níng míi. S¶n phÈm nµy ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ ®©y còng lµ mét s¶n phÈm cao cÊp trong ngµnh b¸nh. §©y lµ mét d©y chuyÒn dÇu tiªn xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam, cã thÓ nãi t¹i thêi ®iÓm l¾p ®Æt, d©y chuyÒn nµy lµ hiÖn ®¹i nhÊt §«ng Nam ¸. Khi l¾p ®Æt xong d©y chuyÒn nµy th× tæng gi¸ trÞ tµi s¶n vµo kho¶ng 40 tû ®ång. - N¨m 1994 nhµ m¸y ®Çu t thªm 1 d©y chuyÒn b¸nh kem xèp phñ s«c«la cña T©y §øc víi c«ng suÊt 0,5 tÊn.ca. §©y lµ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i nh¸t vµ s¶n phÈm nµy còng lµ s¶n phÈm cao cÊp nhÊt cña ngµnh b¸nh kÑo ViÖt Nam. S¶n phÈm nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho C«ng ty. - Còng trong n¨m 1994 nhµ m¸y ®æi ten thµnh C«ng ty BKHC cho phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú míi. C«ng ty BKHC lµ thµnh viªn cña C«ng ty MÝa ®êng I trùc thuéc Bé NN vµ PTNT. - N¨m 1995 C«ng ty triÓn khai ph¬ng ¸n kinh doanh, t×m ®èi t¸c kinh doanh víi BØ s¶n xuÊt kÑo s«c«la. HiÖn nay s¶n phÈm nµy ®ang chiÕm u thÕ tren thÞ trêng trong vµ ngoµi níc (sè s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ 70%), n¨m 1998 ®· chuyÓn thµnh 100% vèn níc ngoµi. - N¨m1996, C«ng ty ®· ph¸t triÓn s¶n phÈm truyÒn thèng lµ bét canh, C«ng ty ®· nghiªn cøu ®a ra c«ng nghÖ bét canh ièt vµo s¶n xuÊt. Ngoµi sù tµi trî cña ch-¬ng tr×nh quèc gia PCRLI, vµ ®îc sù tµi trî cña AUSTRAYLIA trong ch¬ng tr×nh phßng chèng rèi lo¹n tiªu ho¸ do thiÕu ièt, C«ng ty ®· ®Çu t thiÕt bÞ trªn 500 tr® v× vËy mµ ®· n©ng cao s¶n lîng s¶n xuÊt bét canh lªn gÊp hai lÇn so víi n¨m 1995. Cuèi n¨m 1996 ®Çu n¨m 1997 C«ng ty ®Çu t l¾p ®Æt 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cña CHLB §øc, trong ®ã cã 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng víi c«ng suÊt 2.400 kg/ca vµ 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm víi c«ng suÊt 3.000 kg/ca. Khi C«ng ty l¾p ®Æt xong 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo nµy, th× tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty lªn tíi 85 tû ®ång. - N¨m 1998 C«ng ty ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh H¶i Ch©u víi c«ng suÊt lµ 4 tÊn/ca. - Gi÷a n¨m 2001, nhËn thÊy sù thµnh c«ng trªn thÞ trêng b¸nh kem xèp vµ møc sèng d©n c- ngµy cµng cao, nhu cÇu ngµy cµng phong phó, C«ng ty ®Çu t thªm 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp cña CHLB §øc víi c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 1,6 tÊn.ca ®Ó n©ng gÊp ®«i d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp. Cuèi n¨m nµy C«ng ty ®Çu t thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt s«c«la víi c«ng suÊt 2000 kg/h, d©y chuyÒn nµy hiÖn ®ang ch¹y thö víi c«ng suÊt 10 tÊn cha nghiÖm thu. Trong nh÷ng n¨m qua cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé, sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ vµ quyÕt t©m cao cña t©p thÓ CBCNV ®· phÊn ®Êu kh¾c phôc mäi khã kh¨n tríc t×nh h×nh khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ nh÷ng biÕn ®éng cña s¶n xuÊt vÒ vËt t-, NVL, gi¸ c¶ t¨ng... ®Ó v-¬n lªn b»ng nç lùc cè g¾ng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña §¶ng ®Ò ra, Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng thu nhËp cña nh©n d©n lao ®éng. * Nh÷ng thµnh tÝch chung cña tËp thÓ trong nh÷ng n¨m qua. - Thêi kú 1965-1990: + Hu©n ch-¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng II n¨m 1973. + Hai hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng III n¨m 1979-1981. + Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng III cho tæ sÊy mú ca A n¨m 1980. + L·ng hoa cña Chñ tÞch T«n §øc Th¾ng n¨n 1979. + B»ng khen cña ChÝnh Phñ n¨m 1989. - Thêi kú 1991 - 2000: + Hai hu©n ch-¬ng chiÕn c«ng h¹ng II vµ thµnh tÝch cña lùc lîng b¶o vÖ, tù vÖ C«ng ty n¨m 1995-1996. + Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng III vÒ thµhh tÝch th¬ng binh liÖt sü, phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa n¨m 1997. + Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng II n¨m 1998 vÒ thµnh tÝch s¶n xuÊt kinh doanh tõ 1993-1998. + Hu©n ch-¬ng ChiÕn c«ng h¹ng II vÒ thµnh tÝch lùc l-îng tù vÖ 19951999, n¨m 2000. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña ChÝnh phñ n¨m 1999. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Tæng L§L§ c¸c n¨m 1994, 1998 vµ n¨m 1999. + Cê thi ®ua lu©n lu: Phong trµo b¶o vÖ An ninh Tæ quèc n¨m 1998-2000. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Bé NN vµ PTNT n¨m 1996,1997 ,1998 vµ cê 10 n¨m hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1998-1999. + Danh hiÖu §¶ng bé trong s¹ch v ÷ng m¹nh 5 n¨m 1995-2000 vÒ thµnh tÝch nép thuÕ, DN tiªu biÓu TPHN. + Tæ chøc C«ng ®oµn vµ TN ®¹t danh hiÖu v÷ng m¹nh xuÊt s¾c ®· ®îc c¸c cÊp c¸c ngµnh tõ TW ®Õn ®Þa ph-¬ng khen th-ëng. HiÖn nay C«ng ty ®· lËp ®Ò nghÞ Nhµ n-íc tÆng c¸c hu©n ch-¬ng cao quý kh¸c. II. Chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 1. Chøc n¨ng - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo. - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn, bét canh c¸c lo¹i. - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm n-íc gi¶i kh¸t cã cån vµ kh«ng cã cån. - Kinh doanh c¸c vËt t-, nguyªn liÖu, bao b× ngµnh c«ng nghiªp thùc phÈm. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi n-íc ngoµi nh÷ng mÆt hµng C«ng ty kinh doanh. 2. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: - C«ng ty BKHC thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp c«ng nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm, nguyªn liÖu chñ yÕu mµ C«ng ty sö dông lµ c¸c lo¹i n«ng s¶n nh bét m×, ®-êng, muèi ¨n vµ c¸c h-¬ng liÖu kh¸c. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ c¸c lo¹i thùc phÈm kh« ®îc bao gãi theo c¸c mÉu m· nhÊt ®Þnh. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm nªn bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty BKHC ®-îc chia lµm 5 PX. Mçi ph©n xëng thùc hiÖn mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn víi chu kú s¶n xuÊt ng¾n. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Òu lµ b¸n tù ®éng m¸y mãc kÕt hîp víi thñ c«ng. Víi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã c¸c bíc c«ng nghÖ t¬ng ®èi ng¾n nªn cuèi th¸ng c«ng ty kh«ng cã s¶n phÈm dë dang, s¶n phÈm còng chÝnh lµ thµnh phÈm. III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 1. Bé m¸y qu¶n lý 1.1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kü thuËt Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn Ban XDCB Phßng Hµnh chÝnh Ph©n x-ëng B¸nh I Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng B¶o vÖ Ph©n x-ëng B¸nh II Phßng Tæ chøc Phßng KH VT Ph©n x-ëng kÑo Phßng kÕ to¸n Ph©n x-ëng Bét canh Nh×n vµo s¬ ®å trªn ta thÊy tæ chøc qu¶n lý c«ng ty gåm 2 cÊp lµ cÊp ch-¬ng tr×nh vµ cÊp ph©n x-ëng. ë cÊp c«ng ty, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ ®-îc bè trÝ theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Do -u ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ phï hîp víi c«ng ty cã quy m« võa vµ nhá, ®ång thêi nã kÕt hîp ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng víi nhau. Trong hÖ thèng trùc tuyÕn, chøc n¨ng ®-êng qu¶n trÞ trªn xuèng d-íi vÉn tån t¹i nhng ë c¸c cÊp doanh nghiÖp ngêi ta bè trÝ x©y dùng thªm c¸c ®iÓm chøc n¨ng theo c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c. 1.2. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban: * Ban Gi¸m §èc: - Gi¸m §èc: phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch c¸c mÆt c«ng t¸c cô thÓ sau: + C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng (phßng tæ chøc lao ®éng). + C«ng t¸c kÕ to¸n - vËt t tiªu thô (phßng KH-VT) + C«ng t¸c tµi chÝnh - thèng kª - kÕ to¸n (phßng TC-TK-KT). + TiÕn bé kü thuËt vµ ®Çu t (phßng KT vµ Ban XDCB) - Phã G§ kü thuËt s¶n xuÊt: gióp viÖc cho Gi¸m §èc phô tr¸ch c«ng t¸c: + C«ng t¸c kü thuËt (phßng KT). + C«ng t¸c båi dìng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng (phßng TCL§). + §iÒu hµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña c¸c ph©n xëng. - Phã § kinh doanh: gióp viÖc cho Gi¸m §èc phô tr¸ch c«ng t¸c: + C«ng t¸c kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm (phßng KH-VT). + C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ b¶o vÖ (Phßng HC vµ ban XDCB). * Phßng tæ chøc; - C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¸n bé: Nghiªn cøu x©y dùng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý, quy chÕ ho¹t ®éng, chøc n¨ng, nhiÖm vô, néi dung ph©n cÊp qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch, quy ho¹ch c¸n bé ng¾n vµ dµi h¹n. Tæ chøc kiÓm ®iÓm, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸n bé ®Þnh kú hµng n¨m. - C«ng t¸c d©n sù vµ chÕ ®é: Bæ xung, qu¶n lý hå s¬, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. KiÓm tra, gi¶i quyÕt x¸c minh, chøng nhËn lý lÞch CBCNV. - C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng: x¸c ®Þnh c¸c møc lao ®éng tæ chøc s¾p xÕp, ®iÒu ®éng lao ®éng vµ ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt. X©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý lao ®éng, c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng kû luËt lao ®éng. Qu¶n lý sö dông vµ ®iÒu ®éng lao ®éng kÞp thêi. - C«ng t¸c tiÒn l¬ng: x©y dùng vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, Quy chÕ tiÒn l¬ng sè: HC/TC ngµy. - C«ng t¸c ®µo t¹o: LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o, thùc hiÖn quy tr×nh ®µo t¹o theo quy chÕ ®µo t¹o. - C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng: LËp vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§. Thùc hiÖn quy chÕ BHL§ sè 271 HC/TC ngµy 15/8/2001. * Ban B¶o vÖ - Tù vÖ - thi ®ua: - Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua + Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua, s¶n xuÊt, thi ®ua lao ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua kh¸c. + Tham gia ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña c¸ nh©n, ®¬n vÞ, ph©n lo¹i ABC lµm c¬ së tiÒn l¬ng hµng th¸ng. + Tham gia xÐt duyÖt s¸ng kiÕn vµ ca chÝnh s¸ch danh hiÖu thi ®ua. - C«ng t¸c b¶o vÖ - tù vÖ. + X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn b¶o vÖ kü thuËt kÕ ho¹ch b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc, b¶o vÖ tµi s¶n vµ trËt tù an ninh trong c«ng ty. + X©y dùng néi quy vµ quy chÕ b¶o vÖ, mµng líi c¬ së ®Ó phßng ngõa ng¨n chÆn c¸c lo¹i téi ph¹m. + H-íng dÉn nghiÖp vô cho nh©n viªn, thêng xuyªn s¬ kÕt rót kinh nghiÖm nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuÇn tra canh g¸c. + N¾m vµ gi¶i quyÕt c¸c vô vi ph¹m tµi s¶n, kû luËt cña c«ng ty. + Tæ chøc huÊn luyÖn lùc lîng PCCC, lùc lîng tù vÖ. + Thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù ®Þa ph¬ng vµ c¸c ph¬ng ¸n quan sù. * Phßng kü thuËt: - Qu¶n lý kü thuËt: Qu¶n lý toµn bé thiÕt bÞ kü thuËt, lý lÞch m¸y, thiÕt kÕ kü thuËt vµ c¸c th«ng sè cña kü thuËt s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ. hÖ thèng ®éng lùc, h¬i, ®iÖn, nhiÖt, ¸nh s¸ng... - X©y dùng kÕ ho¹ch tiÕn bé kü thuËt vµ c¸c bo thùc hiÖn: Tæng hîp c¸c kiÕn nghÞ, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt. - Qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ: X©y dùng vµ qu¶n lý d©y chuyÒn s¶n xuÊt quy tr×nh c«ng nghÖ. Theo dâi kiÓm tra vµ híng dÉn quy tr×nh quy ph¹m ®· ®Ò ra. - Nghiªn cøu s¶n phÈm míi: Nghiªn cøu chÕ ®é t¹o s¶n phÈm míi c¶i tiÕn quy c¸ch mÉu m·, bao b× s¶n phÈm. TËn dông NVL cã vµ phÕ liÖu lµm ra s¶n phÈm phô. - X©y dùng néi quy, quy tr×nh quy ph¹m: VËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn. - Gi¶i quyÕt c¸c sù cè trong s¶n xuÊt: Nh sù cè kü thuËt, sù cè c«ng nghÖ, trong ®iÒu kiÖn cã thÓ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, söa ch÷a. - Qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, x©y dùng phÈm cÊp s¶n phÈm vµ tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng NVL, s¶n phÈm nhËp kho, xuÊt kho, phôc vô cho s¶n xuÊt vµ chuyªn ngµnh. - Phèi hîp víi phßng tæ chøc ®µo t¹o huÊn luyÖn CNV, quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt, bæ tóc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ n©ng bËc hµng n¨m. - Phèi hîp x©y dùng tiªu chuÈn cÊp b©c«ng t¸c kü cho c¸c s¶n phÈm vµ ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt trong s¶n xuÊt. - NghiÖm thu ®¸nh gi¸ chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ phèi hîp thu håi thanh lý vËt t thiÕt bÞ. * Phßng kÕ ho¹ch - VËt t. - X©y dùng kÕ ho¹ch tæng hîp vÒ s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n vµ dµi h¹n gåm: + KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. + kÕ ho¹ch cung øng vËt t, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. - Ph©n bæ kÕ ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp hµng th¸ng, quý, n¨m. + §Ó ®iÒu hµnh tæ chøc s¶n xuÊt. + §Ó ®iÒu ®é s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch x©y dùng vµ xö lý c¸c yªu cÇu ph¸t sinh trong s¶n xuÊt hµng ngµy, th¸ng, quý, n¨m. - LËp vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t, gia c«ng thiÕt bÞ, phô tïng, ph¬ng tiÖn, dông cô s¶n xuÊt. - Tæ chøc c¸c nghiÖp vô vÒ tiªu thô s¶n phÈm bao gåm: Ph¬ng thøc tiªu thô, gi¸ c¶, thÞ trêng, kh¸ch hµng Marketing vµ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm. - So¹n th¶o c¸c néi dung ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong lÜnh vùc cung øng vËt t-, tiªu thô s¶n phÈm vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn, thanh lý hîp ®ång. - X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. - Qu¶n lý vËt t-, kho tµng, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ xuÊt nhËp hµng ho¸. - X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t-, ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vµ söa ch÷a lín, võa, nhá cïng XDCB. - CÊp ph¸t vËt t-, trang thiÕt bÞ, dông cô s¶n xuÊt, thu håi phÕ liÖu, thanh lý tµi s¶n, thiÕt bÞ s¶n xuÊt. * Phßng kÕ to¸n thèng kª - tµi chÝnh (tµi vô). - LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ kÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh. - Theo dâi kÞp thêi, liªn tôc vµ cã hÖ thèng c¸c sè liÖu vÒ s¶n l-îng, tµi s¶n, tiÒn vèn vµ c¸c quü vÒ xÝ nghiÖp. - TÝnh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó lËp biÓu gi¸ thµnh thùc hiÖn tÝnh to¸n lç l·i, c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch theo chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª vµ th«ng tin kinh tÕ cña Nhµ níc. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tõng kú: - LËp kÕ ho¹ch giao dÞch víi Ng©n hµng ®Ó cung øng tiÒn mÆt: Nh tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, BHXH tõng kú. - Thu chi tiÒn mÆt, thu chi tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ. - QuyÕt to¸n tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o hµng kú theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. * Phßng Hµnh chÝnh - §êi sèng: - C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Gåm c«ng t¸c v¨n th-, l-u tr÷, ®¸nh m¸y, cÊp ph¸t v¨n phßng phÈm. + TiÕp kh¸ch ®Õn lµm viÖc, giao dÞch víi c«ng ty. + S¾p xÕp n¬i lµm viÖc, héi häp, tiÕp t©n. + Mua s¾m vµ cÊp ph¸t vËt rÎ tiÒn, v¨n phßng, vÖ sinh n¬i lµn viÖc. - Tæ chøc nhµ ¨n tËp thÓ: Thu chi tiÒn ¨n c¬m ca, c¬m kh¸ch vµ tæ chøc nÊu ¨n cho CBCNV. + Tæ chøc båi dìng b»ng tiÒn mÆt theo chÕ ®é cho CNV. + Tæ chøc ch¨n nu«i, t¨ng gia, c¶i thiÖn ®êi sèng cña CBCNV. - Nhµ trÎ mÉu gi¸o: Tæ chøc viÖc tr«ng, dËy vµ nÊu ¨n cho c¸c ch¸u. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é do ngµnh GD-§T vµ UBBB thiÕu nhi, nhi ®ßng. - Y tÕ c«ng ty: Qu¶n lý søc khoÎ, tæ chøc, kh¸m ch÷a bÖnh cho CBCNV, lµm c¸c thñ tôc ®i kh¸m ch÷a bÖnh ë bÖnh viÖn. Gi¶i quyÕt thñ tôc nghØ èm, thai s¶n (nghØ ®Î) TNL§ cho CBCNV. 2. Tæ chøc s¶n xuÊt: * S¬ ®å quy t×nh c«ng nghÖ: - C«ng ty BKHC cã 5 P.X, gåm 4 PXSX chÝnh vµ 1 ph©n x-ëng phï trî. - Ph©n x-ëng b¸nh I s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh quy: H-¬ng th¶o, H¶i Ch©u, Híng d¬ng, L¬ng kh«, Qui b¬, Quy hoa qu¶, Quy kem. + Ph©n xëng b¸nh II s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh kem xèp: Kem xèp thêng, kem xèp thái vµ kem xèp phñ s«c« la. - Quy tr×nh s¶n xuÊt b¸nh: Phèi liÖu Trén C¸n Thµnh h×nh Bao gãi Ph©n lo¹i G¹t b¸nh Chän b¸nh + Ph©n x-ëng kÑo gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i kÑo cña c«ng ty s¶n phÈm cña c«ng ty gåm cã: KÑo cøng, kÑo mÒm s«c«la, kÑo cøng nh©n s«c«la, kÑo tr¸i c©y, kÑo s÷a dõa. Quy tr×nh s¶n xuÊt kÑo ®îc th«ng qua c¸c giai ®o¹n sau: S¬ ®å:Quy tr×nh s¶n xuÊt kÑo: Phèi liÖu Trén NÊu Lµm nguéi Bao gãi DËp viªn L¨n c«n Chän b¸nh + Ph©n x-ëng bét canh s¶n xuÊt bét canh th-êng vµ bét canh ièt. Hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt bét canh cã c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, m¸y mãc th« s¬, c¸c c«ng ®o¹n chñ yÕu lµ thñ c«ng. Quy tr×nh s¶n xuÊt nh- sau: S¬ ®å: Quy tr×nh s¶n xuÊt bét canh: Rang muèi Bao gãi Trén Phèi liÖu IV. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty BKHC 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: KÕ to¸n tr-ëng Tr-ëng phßng tµi vô Phã phßng tµi vô kÕ to¸n kiªm tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n TGNH Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n TL & BH KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n NVL Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n Tæng hîp Thñ quü 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ng-êi: - KÕ to¸n tr-ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty. Tæ chøc ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n, kiÓm tra vµ thùc hiÖn ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ. Ngoµi ra kÕ to¸n trëng cßn híng dÉn, chØ ®¹o viÖc lu gi÷ tµi liÖu, sæ s¸ch kÕ to¸n, lùa chän vµ c¶i tiÕn h×nh thøc kÕ to¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chøc n¨ng quan träng nhÊt cña kÕ to¸n tr-ëng lµ tham m-u cho ban gi¸m ®èc, gióp gi¸m ®èc ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n gi¸ thµnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi tËp hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh ®Ó quyÕt ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n TSC§; theo dâi sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tµi s¶n cè ®Þnh, tiÕn hµnh trÝch vµ ph©n bæ khÊu hai cho c¸c ®èi tîng sö dông. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tiªu thô: §¶m nhËn c«ng viÖc theo dâi ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng b¸n hµng. - KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi quü tiÒn mÆt, TGNH, tiÕn hµnh thanh to¸n víi ngêi mua, ngêi b¸n thanh to¸n c¸c kho¶n l¬ng b¶o hiÓm, theo dâi thanh to¸n víi ng©n s¸ch vµ cÊp trªn. - KÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n c«ng nî cña kh¸ch hµng khimua hµng ho¸ cña c«ng ty. - KÕ to¸n NVL: Ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vËt t cña c¸c ph©n xëng, ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tæng hîp: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, tæng hîp mäi sè liÖu chøng tõ mµ kÕ to¸n viªn giao cho. KiÓm tra viÖc ghi chÐp, lu©n chuyÓn chøng tõ sau ®ã b¸o c¸o l¹i cho kÕ to¸n trëng. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: Phô tr¸ch viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng BHXH, BHYT, KPC§, tiÒn c«ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. - KÕ to¸n TGNH: Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn ng©n hµng, phô tr¸ch viÖc vay tr¶ víi ng©n hµng, theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n c«ng nî cña c«ng ty khi mua hµng ho¸ cña c«ng ty kh¸c. - Thñ quü: Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t tiÒn mÆt t¹i c«ng ty hµng ngµy. 2.HÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ t¹i c«ng ty: Tr-íc n¨m 1996, c«ng ty BKHC tæ chøc ¸p dông ghi sæ kho¸n theo h×nh thøc NhËt ký - chøng tõ. C«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn hoµn toµn theo ph¬ng thøc thñ c«ng. Tuy nhiªn tõ sau khi Bé Tµi chÝnh ban hµnh “hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp” ¸p dông trong c¶ n-íc thùc hiÖn 1/1/1996. C«ng ty ®· chuyÓn sang ¸p dông ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung lµ hÕt søc phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy m« cña c«ng ty. V× viÖc ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung nµy lµ ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn cho sö dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. HÖ thèng gåm cã: - Sæ NhËt ký: ChØ tæ chøc sæ nhËt ký chung, kh«ng tæ chøc c¸c sæ NhËt ký ®Æc biÖt. - Sæ c¸i: gåm c¸c sæ c¸i c¸c tµi kho¶n mµ c«ng ty sö dông theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1/1/1995. - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: §-îc tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®îc lËp chøng tõ lµm c¬ së ph¸p lý cho mäi sè liÖu ghi chÐp trªn c¸c tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung vµ ph¶i lËp theo hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n kÕ to¸n råi ghi vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian. Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ NKC ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c TK kÕ to¸n phï hîp. §ång thêi víi viÖc ghi sæ NKC c¸c nghiÖp vô ®îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Cuèi th¸ng, cuèi quý, n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¨i, lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh sè ph¸t sinh. XuÊt ph¸t tõ viÖc ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung, c«ng t¸c ghi chÐp kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc thùc hiÖn hoµn toµn trªn m¸y vi tÝnh víi ch¬ng tr×nh h¹ch to¸n nèi m¹ng toµn bé phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §ång thêi c«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Chøng tõ gèc NhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NVL Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra. V. kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y: Sè C¸c chØ tiªu TT §¬n 1999 2000 2001 2002 vÞ 1 GTTSL Tr.® 44.622 58.930 80.209 92.744 2 Tæng DT Tr.® 54.960 73.861 93.262 117.900 3 Nép NS Tr.® 6.750 7.169 9.657 8.438 4 Lîi nhuËn Tr.® 1.950 2.600 1.816 930 5 TNBQ Tr.® 600.000 650.000 750.000 850.000 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: - GTTSL cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng hµng n¨m. §©y lµ kÕt qu¶ cña c«ng viÖc da d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ chiÕn lîc gi¸ c¶ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. N¨m 2002 GTTSL cña c«ng ty so víi n¨m 1999 t¨ng 48.051 tr® t-¬ng ®-¬ng víi 106,5%. - Tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng ®Òu hµng n¨m. §©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N¨m 2002 doanh thu cña c«ng ty so víi n¨m 1999 t¨ng 62.940tr® t¬ng ®¬ng víi møc t¨ng 114,5%. - Hµng n¨m c«ng ty nép ®Çy ®ñ ng©n s¸ch Nhµ níc. Riªng n¨m 2002 do c«ng ty ®· thay thÕ nguån NVL ngo¹i nhËp b»ng c¸c nguån NVL trong níc nªn ®· gi¶m ®îc thuÕ nhËp khÈu. Do ®ã c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2002 gi¶m h¬n so víi n¨m tríc lµ 1.219 tr®. - Lîi nhuËn c«ng ty t¨ng kh«ng ®ång ®Òu vµ sù gi¶m sót cña n¨m 2002 lµ do 2 nguyªn nh©n chñ yÕu lµ: Tû gi¸ ngo¹i tÖ kh«ng æn ®Þnh vµ gi¸ thuÕ ®Êt t¨ng. - MÆc dï gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nhng xt vÉn lu«n ®¶m b¶o vµ n©ng cao thu nhËp b×nh qu©n cña mçi c¸n bé CNV. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi n¨m 199 lµ 600.000®/ngêi/th¸ng ®Õn n¨m 2002 con sè nµy ®¹t ®-îc lµ 850.000®/ngêi/th¸ng. §©y chÝnh lµ b-íc ®¸ng kÓ khÝch lÖ c«ng ty. C«ng ty BKHC MÉu sè 05-TSC§ Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2003 Sè: 0121 Nî: Cã: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 284 ngµy 28.05.2002 cña gi¸m ®èc c«ng ty BKHC vÒ viÖc thanh lý TSC§. I. Ban thanh lý gåm: - ¤ng (bµ) : NguyÔn H¶i Nam - ¤ng (bµ) : Bïi V¨n C¶nh - Ong (bµ) : TrÇn V¨n B¶o. II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§: - Tªn, ký hiÖu, quy c¸ch TSC§: M¸y quËt b¸nh, KH: Q023. - N¨m ®a vµo sö dông: 1980 - Nguyªn gi¸: 128.562.450® - Hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm thanh lý: 124.179.130® - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 4.283.320® III. KÕt luËn cña ban thanh lý: M¸y quËt b¸nh ®· cò, l¹c hËu, cÇn ph¶i thanh lý ®Ó ®Çu t míi. Biªn b¶n thanh lý ®îc lËp thµnh 2 b¶n: 1 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra , theo dâi trªn sæ s¸ch, 1 b¶n giao n¬i sö dông - ph©n xëng b¸nh II ®Ó lu gi÷. Ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2003 Tr-ëng ban thanh lý (Ký, hä, tªn) Ch-¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u I. KÕ to¸n TSC§ vµ khÊu hao TSC§ 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm TSC§ - TSC§ lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín h¬n 5.000.000 vµ thêi gian sö dông lín h¬n 1 n¨m. - Khi tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cña nã ®-îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh (cña s¶n phÈm, dÞch vô míi s¸ng t¹o ra). - TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, h×nh th¸i vËt chÊt tuy kh«ng thay ®æi tõ chu kú ®Çu tiªn cho tíi khi bÞ sa th¶i th¶i khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - TSC§ cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u bao gåm: TSC§ h÷u h×nh (d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, kho tµng, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc). ViÖc qu¶n lý, sö dông, tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty tu©n thñ theo quyÕt ®Þnh sè 166/1999/Q§-BTC cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§. 1.1. C¸ch ®¸nh gi¸ TSC§ §¸nh gi¸ TSC§ lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña TSC§, TSC§ ®¸nh gi¸ lÇn ®Çu cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nh sö dông. TSC§ ë c«ng ty ®-îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. * Nguyªn gi¸ TSC§ Bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng hoÆc mua s¾m TSC§ kÓ c¶ chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö vµ c¸c chi phÝ hîp lý cÇn thiÕt kh¸c tr-íc khi sö dông. C¸c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ trong tõng tr-êng hîp cô thÓ nh- sau:
- Xem thêm -