Tài liệu Course introduction vn hk1 2015-2016

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Thương mại điện tử và triển khai ứng dụng Vũ Trí Dũng dungvt@uit.edu.vn Mục tiêu của khóa học • Giới thiệu về thương mại và thương mại điện tử. Cơ chế hoạt động và các thành phần của thương mại điện tử • Xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng Thương mại điện tử cho các tổ chức và doanh nghiệp • Trình bày kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp với các công cụ điện tử cũng như tầm quan trọng và cơ chế đảm bảo an toàn thông tin Nội dung khóa học 1. Giới thiệu về Thương mại điện tử 2. Giao dịch điện tử 3. Quy trình phát triển Ứng dụng thương mại điện tử 4. Quản trị doanh nghiệp với các công cụ điện tử 5. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) 6. An toàn thông tin 7. Văn bản pháp luật hiện hành với Thương mại Điện tử Các quy định của khóa học • Các hoạt động trong khóa học – Sinh viên phải chuẩn bị, tìm hiểu bài trước khi đến lớp. – Giải thích và hiểu các khái niệm mới cũng như các điểm chính của bài học. – Làm bài tập. • Các yêu cầu khác – Không để điện thoại reng trong lớp. Phương thức đánh giá • Các thành phần đánh giá Bài báo cáo (R) Bài trình bày (P) 50% Đánh giá bài trình bày của nhóm khác (PF) Thi cuối môn học (FE) • Tổng điểm = 50% (R + P + PF) + 50% (FE) • Sinh viên đậu khóa học khi: Tổng điểm ≥ 5 50% Tài liệu tham khảo • Dùng phương pháp ghi tài liệu tham khảo của IEEE khi viết bài báo cáo http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf • Dùng “Từ điển Tiếng Việt – Hoàng Phê” để kiểm tra chính tả Hỏi đáp
- Xem thêm -