Tài liệu Công việc kế toán tại doanh nghiệp tnhh ngọc tuy

  • Số trang: 182 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THANH HOÁ ****** BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TNHH NGỌC TUY Giảng viên hướng dẫn : LÊ THỊ HỒNG HÀ Nhóm sinh viên thực hiện : Mã số SV Họ tên Lớp 11021403 Lê Thị Thương(nt) CDKT13ATH 11014113 Lê Thị Phương CDKT13CTH 11014863 Lê Thị Thương CDKT13ATH 11021393 Lê Thị Thơm CDKT13CTH 11013413 Hoàng Thị Trang CDKT13BTH Thanh Hóa, tháng 03 năm 2014 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà MỤC LỤC 2.5.1.3.2. Sổ kế toán sử dụng......................................................................................52 2.5.2. Kế toán chi phí trả trước dài hạn.....................................................................56 2.5.2.1. Chứng từ sử dụng..........................................................................................56 2.5.2.2. Tài khoản sử dụng.........................................................................................56 2.5.2.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.............................................56 2.5.1.3.2. Sổ kế toán sử dụng.....................................................................................57 2.6. Kế toán hàng tồn kho...........................................................................................61 2.6.1. Kế toán nguyên vật liệu ....................................................................................61 2.6.1.1. Chứng từ sử dụng..........................................................................................61 2.6.1.2. Tài khoản sử dụng.........................................................................................61 2.6.1.3. Tóm tắt quy trình kế toán nguyên vật liệu, phụ liệu(nhiên liệu)..................61 2.6.1.4.. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán.............................................62 2.6.2. Kế toán công cụ, dụng cụ.................................................................................71 2.6.2.1. Chứng từ sử dụng..........................................................................................71 2.6.2.2. Tài khoản sử dụng.........................................................................................71 2.6.2.3. Tóm tắt quy trình kế toán công cụ dụng cụ...................................................71 2.6.2.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán...............................................72 2.6.3. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: (Theo pp kê khai thường xuyên).......................................................................................................................... 78 2.6.3.1. Chứng từ sử dụng..........................................................................................78 2.6.6.2. Tài khoản sử dụng.........................................................................................78 2.6.2.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán...............................................78 2.6.3. Thành phẩm......................................................................................................82 2.6.3.1. Chứng từ sử dụng:.........................................................................................82 2.6.3.2. Tài khoản sử dụng:........................................................................................82 2.6.3.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.......................................82 2.6.3.3.1.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:.................................................................82 2.6.3.3.2. Ghi sổ kế toán.............................................................................................83 2.7 Kế toán tài sản cố định....................................................................................88 2.7.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................88 SVTH: Lớp CDKT13BTH Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2.7.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................88 2.7.3. Tóm tắt quy trình kế toán tài sản cố định.........................................................88 2.7.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán.................................................90 2.7.4.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh...........................................................................90 2.7.1.5. Sổ kế toán sử dụng:.......................................................................................92 2.8. Kế toán khấu hao tài sản cố định........................................................................96 2.8.1 Chứng từ sử dụng:.............................................................................................96 2.8.2. Tài khoản sử dụng:...........................................................................................96 2.8.3. Phương pháp khấu hao tài sản cố định:..........................................................96 2.8.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán.................................................96 2.8.4.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh...........................................................................96 2.8.4.2. Ghi sổ kế toán:...............................................................................................97 2.9. Kế toán các khoản vay.......................................................................................100 2.9.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................100 2.9.2.Tài khoản sử dụng:..........................................................................................100 - Tài khoản 311: “ Vay ngắn hạn”...........................................................................100 - Tài khoản 341: “Vay dài hạn.................................................................................100 2.9.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán................................................100 2.9.3.1. Kế toán vay ngắn hạn:.................................................................................100 2.10. Kế toán phải trả người bán:...........................................................................107 2.10.1 Chứng từ sử dụng:........................................................................................107 2.10.2. Tài khoản sử dụng:......................................................................................107 2.10.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................107 2.10.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh......................................................................107 2.10.3.2. Ghi sổ kế toán:...........................................................................................108 2.11 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:.......................................111 2.11.1 Nguyên tắc phân phối:....................................................................................111 2.11.2. Chứng từ sử dụng...........................................................................................111 2.11.3. Tài khoản sử dụng.......................................................................................112 2.11.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................112 2.12. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ........................................114 2.12.1 Chứng từ sử dụng:........................................................................................114 SVTH: Lớp CDKT13BTH Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2.12.2. Tài khoản sử dụng:.......................................................................................114 2.12.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán..............................................114 2.12.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.......................................................................114 2.12.3.2. Sổ kế toán sử dụng:....................................................................................115 2.13.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính............................................................119 2.13.1. Chứng từ sử dụng.........................................................................................119 2.13.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................119 2.13.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán..............................................119 2.13.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh:......................................................................119 2.13.3.2. Ghi sổ kế toán:...........................................................................................119 2.14. Kế toán giá vốn hàng bán................................................................................122 2.14.1. Chứng từ ghi sổ.............................................................................................122 2.14.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................122 2.14.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán..............................................122 2.14.3.1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ:.......................................................122 2.14.3.2. Ghi sổ kế toán:...........................................................................................123 2.15.Kế toán chi phí tài chính...................................................................................127 2.15.1. Chứng từ ghi sổ.............................................................................................127 2.15.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................127 2.15.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán..............................................127 2.15.3.2. Ghi sổ kế toán.............................................................................................128 2.16. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp:......................................132 2.16.1. Chứng từ sử dụng:........................................................................................132 2.16.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................132 2.16.3. Chi phí bán hàng:.........................................................................................132 2.16.3.1.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng như sau:.............................132 2.16.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:.........................................................137 2.17.Kế toán thu nhập khác và chi phí khác:...........................................................142 2.17.1.Kế toán thu nhập khác:..................................................................................142 2.17.1.1. Chứng từ sử dụng......................................................................................142 2.17.1.2. Tài khoản sử dụng.....................................................................................142 2.17.1.3.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................142 SVTH: Lớp CDKT13BTH Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2.17.2. Kế toán chi phí khác:....................................................................................147 2.17.2.1 Chứng từ sử dụng.......................................................................................147 2.17.2.2. Tài khoản sử dụng.....................................................................................147 2.17.2.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán...........................................147 2.15. Kế toán chi phí thuế TNDN:............................................................................152 2.15.1. Chứng từ sử dụng.........................................................................................152 2.15.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................152 2.15.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán..............................................152 2.15.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh:......................................................................152 2.15.3.2. Ghi sổ kế toán:...........................................................................................152 2.16. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh............................................155 2.15.1.Chứng từ sử dụng..........................................................................................155 2.15.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................155 2.15.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán..............................................155 2.15.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.......................................................................155 2.15.3.2. Ghi sổ kế toán.............................................................................................156 2.17. Kế toán lợi nhuận chưa phân phối.................................................................161 2.171.Chứng từ sử dụng...........................................................................................161 2.117.2. Tài khoản sử dụng......................................................................................161 2.17.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán..............................................161 2.17.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.......................................................................161 2.15.3.2. Ghi sổ kế toán.............................................................................................161 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ............................................164 3.1. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán tại Doanh nghiệp TNHH Ngọc Tuy. .164 3.1.1 Ưu điểm............................................................................................................164 3.1.2 Tồn tại chủ yếu.................................................................................................165 3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán của Doanh nghiệp..........166 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................167 SVTH: Lớp CDKT13BTH Báo cáo thực tập SVTH: Lớp CDKT13BTH GVHD: Lê Thị Hồng Hà 1 Báo cáo thực tập SVTH: Lớp CDKT13BTH GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà Kế toán trưởng Kế toán nguyên vật liệu,TSCĐ CCDC, kế toán công nợ phải trả Kế toán bán hàng , kế toán công nợ phải thu, Báo cáo thuế Sơ đồ 2: Kế toán vốn bằng tiền kiêm các khoản phải thu, chi. Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương, các khoản tạm ứng Thủ quỹ sơ đồ bộ máy kế toán - Phòng kế toán: gồm 5 người được kế toán trưởng giao phụ trách các phần hành cụ thể. - Kế toán trưởng: Là người phụ trách phòng kế toán của DN, giúp Giám đốc tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thanh công tác tổ chức kế toán theo đúng chế độ pháp lệnh kế toán hiện hành. Đồng thời có nhiệm vụ quản lý và điều hành phòng kế toán hoạt động theo chức năng chuyên môn,. - Kế toán nguyên vật kiệu, công cụ dụng cụ,tài sản cố định kiêm theo dõi công nợ phải trả, theo dõi tình hình nhập - xuất – tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo dõi chi tiết công nợ phải trả và sổ sách liên quan. - Kế toán vốn bằng tiền, kế toán phải thu khác, phải trả khác kiêm kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản tạm ứng: theo dõi các khoản tạm ứng và vào các sổ sách liên quan. SVTH: Lớp CDKT13BTH 3 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà - Thủ quỹ: Thu và chi có chứng từ hợp lệ, vào sổ quỹ tiền mặt. - Ngoài các phần hành trên có 02 thủ kho vật tư và thành phẩm theo dõi về mặt số lượng nhập - xuất - tồn. SVTH: Lớp CDKT13BTH 4 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà 1.3..Đặc điểm hoạt động tổ chức kinh doanh. Công suất thiết kế sản xuất từ 19 – 23 triệu viên gạch xây 2 lỗ/ năm theo công nghệ sản suất gạch đất sét nung bằng cách tạo hình kiên hợp hút chân không và lò nung Tuynen, đây là quy trình công nghệ sản xuất hiện đại nhất nước ta hiện nay với nhứng đặc điểm nổi bật như: Sử dụng được nhiều loại đất nguyên liệu ủ trộn với nhau, kết hợp pha tỷ lệ than cám nhất định, tạo năng suất lao động cao, kiểu dáng đẹp, chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng xây dựng các công trình kiên cố. Đặc biệt các chất thải độc hại rất ít, đạt tiêu chuẩn về môi trường. * Quy trình công nghệ sản xuất gạch được chia làm 4 giai đoạn o Giai đoạn 1: Khâu ủi trộn đất nguyên liệu, tạo hình dáng sản phẩm o Giai đoạn 2: Khâu phơi đảo gạch mộc, xếp goòng o Giai đoạn 3: Khâu sấy nung đốt sản phẩm o Giai đoạn 4: Khâu xuống goòng phân loại sản phẩm * Đặc điểm của lò sấy - Bên trong lò được thiết kế đường dây goòng - Kích thước lò: 45 x 2,75 x 2,5 m - Sức chứa: 25 goòng - Thời gian sấy: 12 giờ - Độ ẩm gạch mộc vào sấy: 12 – 14% - Độ ẩm ra lò sấy < 5% - Số lượng gạch mộc xếp lên goòng: 3000 viên/goòng - Kích thước: 95 x 2,75 x 2,5 m - Năng suất bình quân: 130.000 viên/24h - Sức chứa: 43 goòng - Nhiệt độ nung lớn nhất: 1.0500 SVTH: Lớp CDKT13BTH 5 Báo cáo thực tập Máy ủi đất nguyên liệu Phơi đảo trong nhà kính Xếp gạch mộc lên goòng GVHD: Lê Thị Hồng Hà Máy nạp liệu Máy cán thô Máy cắt tự động Máy nhào đùn liên hợp hút chân không Lò sấy Lò nung Sơ đồ 3 : Máy nhào 2 trục nhào lọc Pha than Máy cán mịn Xuống goòng phân lọai Đưa ra bãi xếp cao nhập kho sơ đồ dây truyền sản xuất 1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp. 1.4.1. Hình thức kế toán được áp dụng tại Doanh nghiệp - DN TNHH Ngọc Tuy hạch toán theo hình thức nhật ký chung - Doanh nghiệp áp dụng niên độ kế toán theo năm ( Năm dương lịch từ 01/1 đến 31/12), - Kỳ kế toán theo năm. SVTH: Lớp CDKT13BTH 6 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà * Diễn giải trình tự ghi sổ - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. - Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). - Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. SVTH: Lớp CDKT13BTH 7 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà -Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 1.4.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Giá thực tế - Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền - Phương pháp hách toán hàng tồn kho: Kê khai thương xuyên 1.4.3. Phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng: phương pháp khấu trừ 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2011 – 2012: SVTH: Lớp CDKT13BTH 8 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DN NĂM 2011 - 2012 Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh 1. Doanh thu bán hàng và 01 cung cấp dịch vụ 13.485.354.006 16.785.689.654 2. Các khoản giảm trừ doanh thu IV.08 Năm 2011 Năm 2012 13.485.354.006 16.785.689.654 10.940.948.155 14.848.985.500 2.544.405.851 1.936.704.150 02 4. Giá vốn hàng bán10 3. Doanh thu thuần về bán 11 hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02) 5. Lợi nhụân gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 20 11) 6. Doanh thu hoạt động tài 21 chính 2.279.700 1.999.50 0 7. Chi phí tài chính 22 398.935.525 344.018.812 * Trong đó chi phí lãi vay 23 398.935.525 344.018.812 (565.864.815)8. 24 Chi phí quản lý kinh doanh 360.914.769 1.786.835.257 2.160.549.653 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt 31 động kinh doanh (30=20+2122-24) 100.000.000 1.290.000.000 11. Chi phí khác 32 88.402.925 408.957.293 315.177.892 40 12. Lợi nhuận khác (40=31-32) 11.597.075 881.042.707 10. Thu nhập khác30 IV.09372.511.844 14. Chi phí thuế thu nhập 51 Doanh nghiệp50 78.794.443 13. Tổng lợi nhuận trước SVTH: Lớp CDKT13BTH 9 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà thuế(50=30+40) 15. Lợi nhuận sau thuế thu 60 nhập doanh nghiệp(60=50-51) 372.511.844 236.383.419 CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TNHH NGỌC TUY 2.1. Kế toán tiền mặt: 2.1.1. Chứng từ sử dụng:  Chứng từ gốc: o Hóa đơn GTGT hoặc Hóa Đơn Bán Hàng o Giấy đề nghị tạm ứng o Bảng thanh toán tiền lương o Biên lai thu tiền o Hợp đồng o Bảng kiểm kê quỹ  Chứng từ dùng để ghi số: o Phiếu thu: o Phiếu chi: 2.1.2. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 111: “Tiền mặt tại quỹ” Tài khoản cấp 2: 1111 – Tiền mặt VNĐ 2.1.3. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt  Thủ tục chi tiền: Bộ phận có nhu cầu thanh toán sẽ lập Giấy đề nghị và sau đó trình Tổng giám đốc ký duyệt. Căn cứ vào Giấy đề nghị đã được sự đồng ý của Tổng giám đốc, kế toán thanh toán sẽ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ rồi lập Phiếu Chi và chuyển cho kế SVTH: Lớp CDKT13BTH 10 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà toán trưởng hay giám đốc ký duyệt. Khi Phiếu Chi đã được ký duyệt sẽ chuyển đến cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục chi tiền. Sau đó kế toán thanh toán lưu Phiếu Chi này.  Thủ tục thu tiền: Dựa vào Hóa đơn bán hàng. Khi nhận tiền từ khách hàng, kế toán tiền mặt lập Phiếu Thu (2 liên) hợp lệ, kiểm tra, sau đó chuyển cho thủ quỹ để thủ quỹ nhận đủ số tiền. Phiếu Thu sẽ được trình kế toán trưởng ký rồi được lưu ở kế toán tiền mặt 1 liên và khách hàng sẽ giữ 1 liên. Căn cứ vào Phiếu Thu, Phiếu Chi đã lập trong ngày Báo Cáo quỹ tiền mặt, thủ quỹ kiểm tra số tiền mặt thực tế, đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán và báo quỹ. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và xử lý. Cuối ngày thủ quỹ chuyển toàn bộ Phiếu Thu, Phiếu Chi kèm theo Báo Cáo quỹ tiên mặt cho kế toán tiền mặt. Kế toán kiểm tra lại và ký vào báo cáo quỹ, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và tổng giám đốc ký. Căn cứ vào đó hàng quý sẽ lập bảng kê chi tiết. Báo cáo quỹ được chuyển lại cho thủ quỹ ký 2.1.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 2.1.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Nghiệp vụ 1: Ngày 01/04/2012, bán gạch 2 lỗ A1 cho công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Việt Hưng có MST:2801078594, Hóa đơn GTGT số 0001401 trị giá lô hàng là: 49.990.909đ, VAT 10% . đã thanh toán bằng tiền mặt Nợ TK 1111: - 54.990.000 Có TK 5112: 49.990.909 Có TK 3331: 4.999.091 Gồm các hóa đơn chứng từ có liên quan là Phiếu thu số 0001 và hóa đơn GTGT số 0001401, PXK_55…(Phụ lục 01) Nghiệp vụ 2: Ngày 11/04/2012, thu tạm ứng của Nguyễn Quang Tùng theo chứng từ số 0004/05 số tiền: 450.000đ, phiếu thu số 0002, hóa đơn GTGT số 0001401 Nợ TK 1111: SVTH: Lớp CDKT13BTH 450.000 11 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Hà Có TK 141: - 450.000 Gồm các hóa đơn chứng từ có liên quan là Phiếu thu số 0002, Giấy đề nghị tạm ứng. …(phụ lục 01) Nghiệp vụ 3: Ngày 25/08/2012 thanh toán tiền tiếp khách cho nhà hàng Hoa Hồng, theo phiếu chi số 0001, số tiền 6.000.000 đồng, thuế GTGT 10%,Hoá đơn số 0189203, kí hiệu 01AA/11P. Nợ TK 6421: 6.000.000 Nợ TK 133: 600.000 Có TK 1111: - 6.600.000 Gồm các hóa đơn chứng từ có liên quan là Phiếu chi số 0001, hóa đơn GTGT số 0189203. …(Phụ lục 01) Nghiệp vụ 4: Ngày 22/09/2012, thu tiền hàng của công ty TNHH Tuấn Yến có MST 2801520011 theo phiếu thu số 0003 số tiền 100.000.000đồng. Nợ TK 111: 100.000.000 Có TK 131: 100.000.000 - Gồm các hóa đơn chứng từ có liên quan là Phiếu thu số 0003…(Phụ lục 01) Nghiệp vụ 5: Ngày 22/12/2012, chi tiền mặt theo PC số 0003 mua công cụ dụng cụ tại DN tư nhân Phúc Thịnh số tiền 35.000.000đồng chưa có thuế GTGT 10%. Nợ TK 153: 15.000.000 Nợ TK 1331: 1.500.000 Có TK 1111: - 16.500.000 Gồm các hóa đơn chứng từ có liên quan là Phiếu chi số 0003, HĐGTGT số 0017568,PNK_30…(Phụ lục 01) 2.1.3.2. Sổ kế toán sử dụng Hình 1: Sơ đồ quy trình kế toán tiền mặt Chứng từ gốc : Phiếu thu, phiếu SVTH: Lớp CDKT13BTH chi Sổ chi tiết TK111 Sổ nhật kí chung Sổ cái TK 111 12 Báo cáo thực tập - GVHD: Lê Thị Hồng Hà Sổ chi tiết quỹ tiền mặt Sổ chi tiết tài khoản 111- Tiền mặt SVTH: Lớp CDKT13BTH 13 Báo cáo thực tập SVTH: Lớp CDKT13BTH GVHD: Lê Thị Hồng Hà 14 Báo cáo thực tập SVTH: Lớp CDKT13BTH GVHD: Lê Thị Hồng Hà 15
- Xem thêm -