Tài liệu Công việc kế toán tại công ty cổ phần thiện xuân lam sơn

  • Số trang: 165 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THANH HÓA  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN LAM SƠN Giảng viên hướng dẫn : TH.S. VÕ THỊ MINH Nhóm sinh viên thực hiện: MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN LỚP 11006993 CAO THỊ HÀ NCKT5BTH 11006983 NGUYỄN THỊ LÝ NCKT5BTH 11007003 LÊ THỊ THƯƠNG NCKT5BTH 11009583 ĐÀO THỊ LY NCKT5BTH THANH HÓA, THÁNG 06 - 2014 Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn LỜI CẢM ƠN Trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là những thời gian khó quên trong quãng đời sinh viên của chúng em. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang để chúng em có thể đủ tự tin bước vào đời. Với những kiến thức nhận được trong thời gian học tập tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh và những hiểu biết thực tiễn có được qua thời gian thực tập tại Công Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn đã giúp chúng em có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn về công việc kế toán. Để có những kết quả này chúng em chân thành biết ơn các thầy cô giáo trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh đã hết lòng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Chúng em xin ghi nhận tất cả những giá trị cao quý ấy và xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh nói chung và cô Võ Thị Minh nói riêng, người đã chỉ bảo chúng em và giúp chúng em hoàn thành bài báo cáo này. Chúng em trân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công Ty Cổ Phần Thiện Xuân Lam Sơn, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Hà đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian thực tập và làm bài báo cáo thực tập này. Cuối cùng chúng em xin chúc quý thầy cô tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh và toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng em xin chúc Công Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn ngày càng phát đạt và bền vững. Thanh Hóa, ngày 10 tháng 06 năm 2014 Nhóm Sinh viên thực hiện LỚP: NCKT5BTH GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ……………………Ngày … tháng … năm 20.... T/M ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT 1 2 3 4 5 6 7 TỪ VIẾT TẮT CP CT ĐT ATVS SXKD UBND VNĐ DIỄN GIẢI Cổ phần Công trình Đô thị An toàn vệ sinh Sản xuất kinh doanh Uỷ ban nhân dân Việt nam đồng GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỔ PHẦN THIỆN XUÂN LAM SƠN.................................................................................................1 1.1. THÀNH LẬP.................................................................................................1 1.1.1. Lịch sử hình thành.......................................................................................1 1.1.2. Vốn điều lệ..................................................................................................3 1.1.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh................................................................3 1.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG CỔ PHẦN THIỆN XUÂN LAM SƠN.............................................................................................................3 1.2.1. Chức năng....................................................................................................3 1.2.2. Nhiệm vụ.....................................................................................................3 1.2.3. Phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty................................................4 1.2.4. Bài toán Quản lý bán hàng tại công ty........................................................4 1.2.5. Chiến lược kinh doanh của công ty.............................................................5 1.3. TÌNH HÌNH TỔ *CHỨC...............................................................................5 1.3.1. Cơ cấu chung...............................................................................................5 1.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty...............................................5 1.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban..................................................6 1.3.1.3. Các đơn vị trực thuộc...............................................................................7 1.3.2. Cơ cấu phòng Kế toán.................................................................................8 1.3.2.1. Sơ đồ tổ chức bô máy kế toán..................................................................8 1.3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng kế toán viên........................................8 1.4. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY..............................10 1.4.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty......................................................10 1.4.1.1. Sơ đồ trình tự ghi sổ..............................................................................10 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 1.4.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ...............................................................11 1.4.2. Các chính sách khác..................................................................................11 CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN LAM SƠN...............................................................................................13 2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT.................................................................................13 2.1.1. Khái niệm..................................................................................................13 2.1.2. Chứng từ sử dụng......................................................................................13 2.1.3. Tài khoản sử dụng.....................................................................................13 2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt............................................................13 2.1.5. Sơ đồ hoạch toán.......................................................................................14 2.1.6. Sổ sách sử dụng.........................................................................................15 2.1.7. Ví dụ minh họa..........................................................................................15 2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.........................................................20 2.2.1. Chứng từ sử dụng......................................................................................20 2.2.2. Tài khoản sử dụng.....................................................................................20 2.2.3. Tóm tắt sơ đồ hạch toán............................................................................20 2.2.4. Sổ kế toán..................................................................................................21 2.2.5. Quy trình ghi sổ kế toán............................................................................21 2.2.6. Một số nghiệp vụ.......................................................................................21 2.3. KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG..............................................25 2.3.1. Chứng từ sử dụng......................................................................................25 2.3.2. Tài khoản sử dụng.....................................................................................25 2.3.3. Tóm tắt sơ đồ hoạch toán..........................................................................25 2.3.4 Sổ kế toán...................................................................................................26 2.3.5. Quy trình kế toán phải thu khách hàng......................................................26 2.3.6. Một số nghiệp vụ.......................................................................................26 2.4. KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO..........................................................30 2.4.1. Chứng từ sử dụng......................................................................................30 2.4.2. Tài khoản sử dụng.....................................................................................30 2.4.3. Sổ Kế toán.................................................................................................30 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 2.4.4. Hoàn thuế..................................................................................................30 2.4.5. Sơ đồ kế toán thuế giá trị tăng được khấu trừ...........................................31 2.4.6. Một số nghiệp vụ.......................................................................................31 2.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC............................................34 2.5.1.Chứng từ sử dụng.......................................................................................34 2.5.2. Sổ sách sử dụng........................................................................................34 2.5.3. Tài khoản sử dụng.....................................................................................34 2.5.4. Quy trình ghi sổ kế toán............................................................................34 2.5.5. Một số nghiệp vụ.......................................................................................34 2.6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN........................38 2.6.1. Chứng từ sử dụng......................................................................................38 2.6.2. Quy trình kế toán tạm ứng.........................................................................38 2.6.3. Sổ sách sử dụng.........................................................................................38 2.6.4. Một số nghiệp vụ.......................................................................................38 2.7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN..........................................................42 2.7.1. Khái niệm..................................................................................................42 2.7.2. Chứng từ sử dụng......................................................................................42 2.7.3. Tài khoản sử dụng.....................................................................................42 2.7.4. Sổ sách kế toán..........................................................................................42 2.7.5. Quy trình kế toán Chi phí trả trước ngắn hạn............................................42 2.7.6. Ví dụ..........................................................................................................43 2.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG..................47 2.8.1. Khái niệm..................................................................................................47 2.8.2. Tài khoản sử dụng.....................................................................................47 2.8.3. Chứng từ sử dụng......................................................................................47 2.8.4. Một số ví dụ...............................................................................................47 2.9. HÀNG HÓA.................................................................................................52 2.9.1. Khái niệm..................................................................................................52 2.9.2. Chứng từ sử dụng......................................................................................52 2.9.3. Tài khoản sử dụng.....................................................................................52 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 2.9.4. Sổ sách sử dụng.........................................................................................53 2.9.5. Quy trình kế toán hàng hóa.......................................................................53 2.9.6. Ví dụ..........................................................................................................53 2.10. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH................................................................57 2.10.1. Khái niệm................................................................................................57 2.10.2. Chứng từ sử dụng....................................................................................57 2.10.3. Tài khoản sử dụng...................................................................................57 2.10.4. Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán..............................................................58 2.10.5. Sổ kế toán................................................................................................58 2.10.6. Ví dụ........................................................................................................58 2.11. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.........................................62 2.11.1. Các khái niệm..........................................................................................62 2.11.2. Nguyên tắc tính khấu hao........................................................................62 2.11.3. Các phương pháp tính khấu hao..............................................................62 2.11.4. Công thức tính khấu hao.........................................................................62 2.11.4.1. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng:..........................................62 2.10.4.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần........................................63 2.11.4.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm..................................64 2.11.5. Sổ sách sử dụng.......................................................................................64 2.11.6. Quy trình ghi sổ kế toán..........................................................................64 2.11.7. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.....................................................................65 2.12. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN............................................68 2.12.1. Khái niệm................................................................................................68 2.12.2. Tài khoản sử dụng...................................................................................68 2.12.3. Sổ sách sử dụng.......................................................................................68 2.12.4.Quy trình ghi sổ........................................................................................68 2.12.5. Các nghiệp vụ phát sinh..........................................................................69 2.13. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN..........................................74 2.13.1. Chứng từ sử dụng....................................................................................74 2.13.2. Một số nghiệp vụ phát sinh.....................................................................74 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 2.14. KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN...................................................................78 2.14.1. Khái niệm................................................................................................78 2.14.2.Chứng từ kế toán sử dụng........................................................................78 2.14.3. Tài khoản sử dụng...................................................................................78 2.14.4. Sổ sách sử dụng.......................................................................................78 2.14.5. Quy trình kế toán các khoản vay ngắn hạn.............................................78 2.14.6. Ví dụ........................................................................................................79 2.15. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP................................................82 2.15.1. Khái niệm................................................................................................82 2.15.2. Chứng từ sử dụng....................................................................................82 2.15.3. Sổ sách sử dụng.......................................................................................82 2.15.4. Quy trình ghi sổ kế toán..........................................................................82 2.15.5. Một số nghiệp vụ phát sinh.....................................................................82 2.16. KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC..............86 2.16.1. Khái niệm................................................................................................86 2.16.2. Các tài khoản sử dụng.............................................................................86 2.16.3. Kế toán thuế GTGT đâu ra......................................................................86 2.16.3.1. Chứng từ sử dụng.................................................................................87 2.16.3.2. Sổ sách sử dụng....................................................................................87 2.16.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán.......................................................................87 2.16.3.4. Các ví dụ minh họa...............................................................................87 2.16.4. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.......................................................91 2.16.4.1. Chứng từ sử dụng.................................................................................91 2.16.4.2. Sổ sách sử dụng....................................................................................91 2.16.4.3. Quy trình ghi sổ kế toán.......................................................................91 2.16.4.4. Các ví dụ minh họa:..............................................................................91 2.17. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG...........................................94 2.17.1. Nguyên tắc phân phối:.............................................................................94 2.17.2. Cơ sở tính toán........................................................................................94 2.17.3. Cách tính:................................................................................................94 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 2.17.4. Tài khoản sử dụng...................................................................................95 2.17.5. Quy trình ghi sổ kế toán..........................................................................95 2.17.6. Một số nghiệp vụ phát sinh.....................................................................95 2.18. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NĂM 2013.................................98 2.18.1. Chứng từ sử dụng....................................................................................98 2.18.2. Sổ sách sử dụng.......................................................................................98 2.18.3. Quy trình ghi sổ kế toán..........................................................................98 2.18.4. Tài khoản sử dụng...................................................................................98 2.18.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:........................................................99 2.19. QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI........................................................102 2.19.1. Khái niệm..............................................................................................102 2.19.2. Quy trình ghi sổ kế toán........................................................................102 2.19.3. Tài khoản sử dụng.................................................................................103 2.19.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.......................................................103 2.20. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI.......................................106 2.20.1. Khái niệm:.............................................................................................106 2.20.2. Chứng từ sử dụng..................................................................................106 2.20.3. Sổ sách sử dụng.....................................................................................106 2.20.4. Quy trình ghi sổ kế toán........................................................................106 2.20.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:......................................................106 2.21. KẾ TOÁN DOANH THU........................................................................109 2.21.1. Khái niệm..............................................................................................109 2.21.2. Tài khoản sử dụng.................................................................................109 2.21.3. Chứng từ kế toán...................................................................................109 2.21.4. Sổ kế toán..............................................................................................109 2.21.5. Quy trình ghi sổ kế toán........................................................................109 2.21.6. Một số nghiệp vụ phát sinh...................................................................110 2.22. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN.........................................................114 2.22.1. Khái niệm..............................................................................................114 2.22.2. Chứng từ sử dụng..................................................................................114 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 2.22.3. Sổ kế toán sử dụng................................................................................114 2.22.4. Quy trình ghi sổ kế toán........................................................................114 2.22.5. Nghiệp vụ phát sinh và ghi sổ kế toán...................................................114 2.23. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP...............................118 2.23.1. Khái niệm..............................................................................................118 2.23.2. Tài khoản sử dụng.................................................................................118 2.23.3. Chứng từ sử dụng..................................................................................118 2.23.4. Sổ kế toán sử dụng................................................................................118 2.23.5. Quy trình ghi sổ kế toán........................................................................118 2.23.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.......................................................118 2.24. CHI PHÍ TÀI CHÍNH..............................................................................122 2.24.1. Khái niệm..............................................................................................122 2.24.2. Chứng từ sử dụng..................................................................................122 2.24.3.Tài khoản sử dụng..................................................................................122 2.24.4. Quy trình ghi sổ.....................................................................................122 2.24.5. Sổ kế toán sử dụng (xem phụ lục).........................................................122 2.24.6. Các ví dụ................................................................................................122 2.25. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH...............................126 2.25.1.Khái niệm...............................................................................................126 2.25.2. Chứng từ sử dụng..................................................................................126 2.25.3. Tài khoản sử dụng.................................................................................126 2.25.4. Quy trình ghi sổ.....................................................................................126 2.25.5. Các nghiệp vụ phát sinh........................................................................127 2.26. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM........................................................134 2.26.1. Lập bảng cân đối số phát sinh...............................................................134 2.26.2. Diễn giải sơ đồ :....................................................................................134 2.26.3. Lập bảng cân đối kế toán.......................................................................135 2.26. LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH..................140 2.27. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ....................................................143 2.28 LẬP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.......................................143 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 2.29. NỘI DUNG CỦA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH...............144 2.30. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT................................................................145 2.31. LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN ( xem phần phụ lục)..............................146 2.32. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT:...............................................................147 2.32.1. Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào - bán ra........................................147 2.32.2. Tờ khai thuế GTGT...............................................................................147 2.33. LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP........................147 2.33.1. Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.......................................147 2.33.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN.............................................................147 CHƯƠNG 3.......................................................................................................148 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ..............................................................................148 3.1 NHẬN XÉT CHUNG.................................................................................148 3.1.1. Ưu điểm...................................................................................................148 3.1.2. Hạn chế....................................................................................................149 3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ...............................................................................149 KẾT LUẬN.......................................................................................................150 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty..........................................6 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán..............................................................8 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ...........................................................................10 Sơ đồ 2.1 : Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu của tiền.......14 mặt.......................................................................................................................14 Sơ đồ 2.2: sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng....................................................20 Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hạch toán tài khoản phải thu khách hàng.................................25 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối số phát sinh............134 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối kế toán...................135 Sơ đồ 2.6 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.................................................................................................................140 Sơ đồ 2.7 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ..........143 Sơ đồ 2.8 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập thuyết minh báo cáo tài chính....143 Sơ đồ 2.9 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo thuế giá trị gia tăng.......145 Sơ đồ 2.10 : Quy trình lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.........146 GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỔ PHẦN THIỆN XUÂN LAM SƠN 1.1. THÀNH LẬP 1.1.1. Lịch sử hình thành - Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thiện Xuân Thanh Hóa. - Địa chỉ: số 18 – 20 – Hàng Đồng – Phường Điện Biên – TP.Thanh Hóa. - Số điện thoại: 0373.859.757 Fax: 0373.855.757 - Tài khoản: 3531211000045 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.Chi nhánh số 3 – Thanh Hóa. - Mã số thuế: 2800149404 – 1 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng) - Giới thiệu về công ty: Công ty cổ phần Thiện Xuân Thanh Hóa tiền thân là tổ hợp kinh doanh thiết bị điện Thiện Xuân.Trước nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cùng với sự năng động và mạnh dạn của người đứng đầu, tổ hợp Thiện Xuân đã chuyển đổi thành công ty Thiện Xuân Thanh Hóa. Công ty được thành lập theo quyết định 149UB/TH ngày 26/01/1998 của UBNN tỉnh Thanh Hóa. Trải qua 14 năm xây dựng và trưởng thành, công ty luôn nổ lực khắc phục khó khăn, tạo bước phát triển vượt bậc trong kinh doanh, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20 – 30%. Năm 2009 mặc dù hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, song với truyền thống vượt khó vươn lên công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt. Giá trị đạt 90tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2008. Doanh thu đạt 73tỷ đồng tăng gần 20% so với năm 2008 và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Công ty đã và đang thi công nhiều công trình trên phạm vi toàn quốc, với doanh thu gần 100 tỷ đồng/1 năm. Giải quyêt việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp về kinh tế kế hoạch, tiến độ công trình, đầu tư tài chính, tín dụng và đời sống…để phấn đấu trở thành trung tâm phân phối thiết bị điện cho khu vực Bắc miền GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Trang:1 Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn Trung. Trong 5 năm (2006 – 2010) hàng chục công trình xây lắp đường dây và trạm biến áp trong và ngoài tỉnh do công ty thi công luôn hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt, kịp bàn giao đưa vào sử dụng như: công trình trạm biến áp số 2,3,4 đường vành đai Đông Tây TP.Thanh Hóa,đường dây 35kv phục vụ cho nhà máy thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) giai đoạn 1,2;đường dây 35kv thủy điện bản Chát (Lai Châu). Nhằm đa dạng hóa nghành nghề kinh doanh, công ty đã mạnh dạn mua cổ phần của 2 công ty là công ty cổ phần Nam Phát và công ty cổ phần cơ điện Lam Sơn. Xác định chất lượng sản phẩm là sự sống còn của công ty, mỗi cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần Thiện Xuân luôn lấy tiêu chí phấn đấu “uy tín, chất lượng, hiệu quả làm đầu”. Những thành tựu đạt được và các hoạt động từ thiện của công ty: Năm 2006 được nhận huy chương lao động hạng 3 Năm 2009 được nhận cờ thi đua của chính phủ và cúp “Doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc lần I”. Năm 2010 công ty đã được UBND tỉnh tặng bằng khen Lãnh đạo công ty được chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen nhân ngày doanh nhân Việt Nam (13/10). Năm 2009 công ty đã trích nguồn quỹ phúc lợi xây nhà tình nghĩa cho 14 hộ nghèo trong tỉnh. Ủng hộ 35 suất học bổng cho các hoc sinh nghèo vượt khó. Tổ chức thăm hỏi các gia đình có công, đối tượng chính sách và tặng 150 suất quà cho đông bào nghèo nhân dịp tết cổ truyền…với tổng giá trị hơn 400 triệu…. 1.1.2. Vốn điều lệ Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng) 1.1.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Trang:2 Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn Hàng phân bón , giống cây trồng , thức ăn gia súc , hàng công nghệ phẩm . Cầu dao 15A – 2P – cực đúc Công tắc đơn 6A Đầu nối,phích cắm,cầu chì Bảng điện BĐ1 Aptomat – 1pha- 1 cực – 10A Dây vinacip 1,00 Dây CaDiVi 1,5 Máy phát điện ba pha Máy biến áp+ 1.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG CỔ PHẦN THIỆN XUÂN LAM SƠN 1.2.1. Chức năng Chức năng chính của công ty cổ phần Thiện Xuân là: Kinh doanh vật tư thiết bị điện phục vụ nhu cầu xã hội. Xây lắp đường dây tải điện,trạm biến áp từ 0,4 – 110kv. 1.2.2. Nhiệm vụ Công ty cổ phần Thiện Xuân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật tư, thiết bị điên, xây dựng các đường dây tải điện và trạm biến áp. Kinh doanh đúng nghành nghề được giao trong giấy phép kinh doanh Chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đúng chủng loại, đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời gian yêu cầu của khách hàng. Không ngừng tìm tòi và sang tạo để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Nâng cao năng suất lao động, tạo công ăn việc làm giúp người lao động có thu nhập ổn định. Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 có hiệu quả trên cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng và lấy đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên chức làm trọng tâm. GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Trang:3 Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước. 1.2.3. Phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty Đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng. Luôn xem trọng và không ngừng nỗ lực nâng cao kỹ năng bán hàng cũng như cung cách phục vụ khách hàng. Tiếp cận và mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh. Luôn nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh: Các thông tin về giá ,sản phẩm,chính sách bán hàng, hệ thống kênh phân phối và dịch vụ sau bán hàng… Xây dựng đội ngũ nhân viên ngày càng chuyên nghiệp. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện có, nhà cung ứng cũng như trung gian trong kênh phân phối của công ty và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Công ty luôn hướng về mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trên nguyên tắc hợp tác bền vững, luôn tạo niềm tin cho khách hàng, thực hiện đầy đủ cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng với đối tác nhằm giữ uy tín trên thị trường. Quản lý và sử dụng đội ngũ nhân viên theo đúng chế độ chính sách lao động, tiền lương theo quy định hiện hành của nhà nước. 1.2.4. Bài toán Quản lý bán hàng tại công ty Đây là một công ty kinh doanh nhiều mặt hàng, do đó việc giải quyết tốt bài toán Quản lý bán hàng là một công việc mang tính quyết định đối với công ty. Hoạt động bán hàng của công ty được diễn ra khi khách hàng có đơn đặt hàng và nhu cầu về một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó mà công ty kinh doanh. Khách hàng có thể tuỳ chọn loại hàng hóa phù hợp với nhu cầu, sở thích của mình và công việc hoặc lựa chọn tại catalogue của công ty. Ngoài ra, tại phòng trưng bày của công ty có sẵn các chủng loại mặt hàng được bày bán, theo kích cỡ màu sắc… để khách hàng có thể tuỳ chọn. Nếu khách hàng muốn đặt hàng một loại sản phẩm mà công ty chưa có, khách hàng có thể đặt hàng và thống nhất thời gian với công ty để công ty liên hệ với nhà sản xuất. Khi giao hàng, nếu khách hàng chấp nhận các tiêu chuẩn đúng với mong muốn thì sẽ tiến GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Trang:4 Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn hành thanh toán tiền với bộ phận thanh toán của công ty. 1.2.5. Chiến lược kinh doanh của công ty. - Công ty xác định kinh doanh là hoạt động lâu dài lên luôn mở rộng tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hoá trong và ngoài nước, thành lập thêm các chi nhánh tại các địa phương chứa đựng nhiều cơ hội nhằm nâng cao việc khai thác thị trường, mở rộng kinh doanh cũng như không ngừng hoàn thiện năng lực kinh doanh cho chính bản thân công ty. - Sù nâng cấp và thành lập liên tục các trạm bán buôn,bán lẻ trong những năm gần đây chứng tỏ một chiến lược kinh doanh dài hạn của công ty và tìm kiếm thị trường một cách khốc liệt triệt để nhằm thu lợi nhuận cao 1.3. TÌNH HÌNH TỔ *CHỨC 1.3.1. Cơ cấu chung 1.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Qua khảo sát thực tế, cơ cấu tổ chức của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: HĐQT Ban Giám Đốc Phòng Kế Hoạch Các Trạm TM Phòng Kế toán Các Cửa Hàng Kế Toán Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nguồn Phòng kế toán Công Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 1.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Qua sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn ta thấy bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: Bộ máy quản lý cấp cao của Công ty bao gồm HĐQT,một giám đốc, hai phó giám đốc và các phòng ban trực thuộc. Như vậy, người quản lý cao nhất là GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Trang:5 Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn HĐQT. Giám đốc là người sử dụng tất cả các phương pháp kinh tế, hành chính, tổ chức... để điều khiển quản lý Công ty và chịu trách nhiệm chính về mọi mặt hoạt động của Công ty trước HĐQT. Theo mô hình trên ta thấy: + Giám đốc Công ty: Là người điều hành quản lý chung, giữ vị trí quan trọng nhất và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động, quản lý của Công ty trước pháp luật và HĐQT. - Phòng kế toán sắp xếp từ 6 đến 7 người, có chức năng thực hiện, giám sát bằng tiền thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất, quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn của Công ty dưới sự lãnh đạo của kế toán trưởng Công ty. Giúp việc cho kế toán trưởng là có một phó phòng kế toán, các kế toán viên có nhiệm vụ hoàn thành công việc được giao, đồng thời phối hợp với các nhân viên kế toán dưới các trạm và các đơn vị kinh doanh. Phòng kế toán ngoài chuyên môn nghiệp vụ được ban giám đốc giao cụ thể còn kiêm luôn các vấn đề về quản lý nhân sự, tổ chức lao động, thi hành các quyết định của HĐQT và ban giám đốc đề ra. - Phòng kế hoạch sắp xếp từ 1 đến 2 người. có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc tổng hợp kế hoạch toàn diện của Công ty như : Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá, thống kê tổng hợp số liệu thực hiện so với kế hoạch đề, giúp Giám đốc điều hành kinh doanh và thực hiện chế độ báo cáo. Thực hiện hợp đồng trực tiếp mua bán với khách hàng, bán buôn trực tiếp, tìm hiểu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cho Công ty. Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh trước ban Giám đốc. - Mỗi trạm sắp xếp từ 3 đến 4 người; trong đó có 1 trạm trưởng và 1 kế toán. - Mỗi cửa hàng sắp xếp từ 4 đến 5 người; trong đó có 1 cửa hàng trưởng và 1 kế toán. - Đơn vị tổ chức nhân sự kinh doanh theo vô( 1 năm có 3 vô : vụ Xuân, vụ Mùa, vụ Đông ). Căn cứ vào tình hình kinh doanh ban Giám đốc bố trí lại nhân sự sau khi kết thúc một vụ, tổng kết đánh giá kết quả sản xuất –kinh doanh của từng đơn vị để bố trí cho phù hợp vá đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh cho vụ tới. GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Trang:6 Công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 1.3.1.3. Các đơn vị trực thuộc Công Cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn bao gồm :04 phòng ban, 07 trạm cửa hàng, 01 cửa hàng Honda uỷ nhiệm và 03 cửa hàng Điện máy _Điện lạnh. - Phòng ban giám đốc. - Phòng kế toán trưởng. Ngoài chuyên môn nghiệp vụ được ban giám đốc giao cụ thể thì phòng còn có nhiệm vô : Tuyển dụng nhân sự cho công ty. Quản lý hồ sơ của các nhõn viên trong công ty. Quản lý khen thưởng, kỷ luật. - Phòng tài chính kế toán Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Nhà nước. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương. Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định. Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán. Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và kiểm tra chuyên đề. - Phòng kế hoạch –kinh doanh Tiếp nhận các đơn đặt hàng và giải quyết các đơn đặt hàng. Vạch ra các kế hoạch, chiến lược kinh doanh. 1.3.2. Cơ cấu phòng Kế toán 1.3.2.1. Sơ đồ tổ chức bô máy kế toán GVHD: Th.S. Võ Thị Minh - Lớp: NCKT5BTH Trang:7
- Xem thêm -