Tài liệu Công ty top of art chuyên kinh doanh thời trang có ảnh logo của các nhân vật nổi tiếng

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Kh¸i qu¸t dù ¸n Ch-¬ng I: XuÊt ph¸t ®iÓm ý t-ëng X· héi con ng-êi ngµy nay ngµy cµng ph¸t triÓn. Nhu cÇu cña mäi ng-êi kh«ng chØ dõng l¹i ë " ¨n no, mÆc Êm" mµ lµ "¨n ngon, mÆc ®Ñp". ¢m nh¹c, thÓ thao mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu víi cuéc sèng ®ang ph¸t triÓn hµng ngµy, hµng giê. Mçi ng-êi trong chóng ta ai cã thÓ sèng mµ thiÕu ©m nh¹c hay thÓ thao? Cø sau nh÷ng ngµy bËn rén, ai ai còng trë vÒ nhµ qu©y quÇn bªn m©m c¬m cïng nhau th-ëng thøc nh÷ng ch-¬ng tr×nh ca nh¹c ®Æc s¾c hay xem nh÷ng trËn bãng ®¸ ®Çy kÞch tÝnh. Vµ tõ ®ã, trong mçi chóng ta ®Òu tù x©y dùng mét thÇn t-îng riªng cho m×nh. Do vËy, víi môc ®Ých ®¸p øng thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng, nhÊt lµ løa tuæi thanh thiÕu niªn hiÖn nay, t«i nÈy ra mét ý t-ëng lµ cung cÊp nh÷ng chiÕc ¸o, chiÕc mò vµ ®å l-u niÖm cã g¾n logo lµ h×nh ¶nh vÒ ca sÜ, nh¹c sÜ næi tiÕng; nh÷ng cÇu thñ, huÊn luyÖn viªn danh gi¸ vµ cßn h¬n thÕ n÷a víi nh÷ng kiÓu mèt thêi th-îng, hîp thêi trang cho tõng løa tuæi. ý t-ëng trªn sÏ gióp cho c¸c b¹n cã thÓ gÇn gòi h¬n víi thÇn t-îng cña m×nh vµ cã dÞp h·nh diÖn víi b¹n bÌ. S«i næi, hîp thêi trang lµ nh÷ng g× mµ chóng t«i cã thÓ ®em ®Õn cho c¸c b¹n. Chóng t«i lµ nh÷ng sinh viªn Kinh tÕ ph¸t triÓn K45 Tr-êng KTQD ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty TOP OF ART chuyªn kinh doanh thêi trang cã ¶nh logo cña c¸c nh©n vËt næi tiÕng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II: Ph©n tÝch thÞ tr-êng 1. ThÞ tr-êng Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do cuéc sèng ng-êi ViÖt Nam ngµy ®-îc c¶i thiÖn, nhu cÇu lµm ®Ñp theo ®ã còng t¨ng lªn. Thêi trang ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong khu vùc víi sù xuÊt hiÖn cña ngµy cµng nhiÒu c¸c h·ng næi tiÕng víi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng kh¸ cao, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. C¸c nh·n hiÖu tuy phong phó nh-ng vÉn ch-a thÓ nµo ®¸p øng ®Çy ®ñ ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng-êi ViÖt Nam. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thêi trang ViÖt Nam, yªu cÇu vÒ thêi trang ngµy cµng kh¾t khe vÒ mÉu m· chñng lo¹i, gi¸ c¶ lÉn th¸i ®é phôc vô. a. C¹nh tranh Khi tham gia vµo thÞ tr-êng th× c«ng ty sÏ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c h·ng thêi trang ®· tham gia tr-íc ®ã. ChÝnh v× vËy, c«ng ty cÇn tù t×m cho m×nh mét phong c¸ch riªng ®Ó tËp trung ph¸t triÓn, cã nh- vËy th× s¶n phÈm míi cã tÝnh c¹nh tranh cao. Ngoµi ra còng cÇn ph¶i t×m c¸ch tù qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh nh»m n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh. b. Kh¸ch hµng Môc tiªu cña c«ng ty lµ nh»m vµo nh÷ng ng-êi cã ®é tuæi tõ 5 ®Õn 35 tuæi. Nhãm tuæi tõ 15 - 35 cã nhu cÇu lµm ®Ñp t-¬ng ®èi cao, ®Æc biÖt lµ hä cã thÓ s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó mua nh÷ng thø cã liªn quan tíi thÇn t-îng cña m×nh. Nhãm tuæi tõ 5 - 15 tuy ch-a cã ý thøc s©u s¾c vÒ lµm ®Ñp nh-ng l¹i ®Æc biÖt thÝch quÇn ¸o, cÆp s¸ch, mò cã h×nh nh©n vËt ho¹t h×nh, truyÖn tranh. Do yªu cÇu ph¶i in h×nh vÏ lªn ¸o, c«ng ty quyÕt ®Þnh chän 2 chÊt liÖu sau lµm chÊt liÖu chÝnh cho s¶n phÈm: - ChÊt liÖu ph«ng: hîp víi viÖc in h×nh, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng phï hîp víi løa tuæi thanh thiÕu niªn, sÏ tung ra vµo mïa hÌ. - ChÊt liÖu dÖt kim: dïng ®Ó tung ra vµo mïa thu, hay ®Çu ®«ng, lóc trêi h¬i se l¹nh. ChÊt liÖu nµy ®Ñp, dÔ t¹o mÉu vµ in h×nh, gi¸ c¶ còng ph¶i ch¨ng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra, c¸c logo ®Ó in lªn ¸o còng ph¶i thiÕt kÕ ®Æc biÖt, nh»m vµo c¸c ca sÜ, cÇu thñ cã h×nh thøc kh¸ vµ sè l-îng fan lín ë ViÖt Nam. Nh÷ng nh©n vËt nµy còng ph¶i cã ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ phong c¸ch kh¸ ®Æc biÖt ®Ó dÔ dµng cho viÖc t¹o t-îng Lóc ®Çu, c«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh chän c¸c ca sÜ,ban nh¹c cÇu thñ sau ®Ó in ¸o Ca sÜ, ban nh¹c: + Gun n' Rose,Iron Maiden.Megadeth.Manowar,Bøc t-êng. ... CÇu thñ: + Beckham, Raul , Canavar Tot ,Del Piero, Michael Owen ... Nh÷ng nh©n vËt ho¹t h×nh, tranh truyÖn còng kh«ng n»m ngoµi tÇm ng¾m cña c«ng ty: + Kenshin. Slam Dunk, Jindo,Yu Ghi .. .. .. .. .. 2. ChiÕn l-îc kinh doanh Tr-íc m¾t, Top of Art sÏ cho ra m¾t ng-êi tiªu dïng 4lo¹i ¸o S¶n phÈm ¸o cã logo cña ca sÜ, ban nh¹c ¸o cã logo cña c¸c cÇu thñ ¸o cã logo cña c¸c nh©n vËt ho¹t h×nh ¸o dµnh cho c¸c ®«i t×nh nh©n Tªn ChÊt liÖu pop & Rock shirt Ph«ng, dÖt kim Sport shirt Ph«ng, dÖt kim Cartoon shirt Ph«ng, dÖt kim Love Shirt Ph«ng, dÖt kim C«ng ty sÏ tËp trung ph¸t triÓn ¸o ph«ng ë ba møc gi¸: møc thÊp, dµnh cho ng-êi cã thu nhËp thÊp; møc trung b×nh, dµnh cho ng-êi cã thu nhËp trung b×nh; møc cao, dµnh cho ng-êi cã thu nhËp cao. Më c¸c cuéc thi thiÕt kÕ Logo trªn b¸o ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ më réng tiÕng t¨m cña c«ng ty. N©ng cao chÊt l-îng c¸c dÞch vô kÌm theo s¶n phÈm ®Ó lu«n tháa m·n nhu cÇu vèn rÊt kh¾t khe cña ng-êi tiªu dïng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty lùa chän chiÕn l-îc ph©n phèi chän läc víi c¸c kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c ®¹i lý b¸n lÎ vµ mét sè nhµ b¸n bu«n cã uy tÝn. Ngoµi ra c«ng ty còng më hai cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh . 3. Tæ chøc vµ nh©n sù: Top of Art lùa chän c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo chøc n¨ng vµ tèi gi¶n vÒ nh©n sù. Mçi vÞ trÝ ®Òu cã nh÷ng nhiÖm vô ®Æc thï vµ ®ßi hái chuyªn m«n cao. Nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh- phô viÖc sÏ do nh÷ng nh©n viªn b¸n thêi gian phô tr¸ch. Dï cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau, tÊt c¶ c¸c nh©n viªn ph¶i hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ môc tiªu chung, cã lßng trung thµnh vµ tinh thÇn ®oµn kÕt cao ®Ó cïng thùc hiÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn c«ng ty. 4. Nh÷ng nguy c¬ vµ rñi ro 4.1. Rñi ro trong s¶n xuÊt: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hay vËn chuyÓn hµng ho¸ nh÷ng rñi ro nh- ch¸y, …lµ rÊt cã thÓ x¶y ra. §Ó kh¾c phôc, c«ng ty quyÕt ®Þnh sÏ tham gia b¶o hiÓm ®Çy ®ñ ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt 4.2. Rñi ro vÒ nh÷ng nh©n vËt ®-îc chän ®Ó in ¸o: Do sù ph¸t triÓn liªn tôc cña ngµnh showbiz ViÖt Nam, nh÷ng ng-êi næi tiÕng lu«n cè g¾ng x©y dùng h×nh t-îng cña m×nh trong lßng nh÷ng kh¸n gi¶ h©m mé. Tuy nhiªn, sù ®Ñp ®Ï ®ã kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®-îc gi÷ m·i. Trong nh÷ng kho¶ng thêi gian kh¸c nhau, uy tÝn cña hä còng kh¸c nhau (cã thÓ ngµy cµng t¨ng vµ còng cã thÓ bÞ gi¶m ®i). ChÝnh v× sù thay ®æi thÊt th-êng ®ã mµ Top of Art lu«n ph¶i nç lùc c¶i tiÕn s¶n phÈm vµ s¶n xuÊt mçi lo¹i víi sè l-îng võa ®ñ, phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i. Tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu (khi l-îng fan cña mét ng-êi sôt gi¶m còng sÏ lµm cho nhu cÇu mua s¶n phÈm mang h×nh t-îng cña ng-êi ®ã gi¶m theo) sÏ g©y ra hiÖn t-îng tån ®äng hµng ho¸ hay s¶n xuÊt qu¸ Ýt (cã nh÷ng ng-êi míi næi víi l-îng fan lín nh-ng sè l-îng s¶n phÈm vÒ ng-êi ®ã qu¸ Ýt) sÏ g©y ra hiÖn t-îng khan hµng ho¸, lµm lîi nhuËn cña c«ng ty kh«ng ®-îc t¨ng lªn tèi ®a. 4.3. Rñi ro vÒ phÝa ®èi t¸c: Mét l-îng kh¸ch hµng rÊt lín cña c«ng ty lµ c¸c fan club hiÖn ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh. Tuy nhiªn, c¸c fan club nµy 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹t ®éng vÉn ch-a chuyªn nghiÖp. V× vËy, viÖc fan club bÞ gi¶i thÓ lµ ®iÒu cã thÓ x¶y ra. §iÒu ®ã sÏ ph¸ lµm gi¶m ®¸ng kÓ c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty cã thÓ kÝ kÕt ®-îc. §Ó gi¶i quyÕt ®-îc vÊn ®Ò nµy, c«ng ty cã thÓ tµi trî, t- vÊn cho c¸c fan club. Mét mÆt ®Ó n©ng cao h×nh ¶nh cña c«ng ty, mét mÆt ®Ó ph¸t triÓn c¸c fan club, t¨ng l-îng kh¸ch hµng mua c¸c s¶n phÈm. 5. Ch×a kho¸ thµnh c«ng. 5.1. N¨ng lùc l·nh ®¹o cña ban qu¶n trÞ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng quan träng nhÊt. 5.2. Hoµn thµnh tèi ®a cam kÕt cña m×nh: Sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng lµ môc tiªu cña c«ng ty. 5.3. TÝnh ®éc ®¸o, míi l¹ vµ chÊt l-îng cña s¶n phÈm cung cÊp. 5.4. Ph¸t triÓn chiÕn l-îc thÞ tr-êng vµ chiÕn l-îc Marketing. 5.5. Lu«n cñng cè tinh thÇn ®ång ®éi, hîp t¸c vµ ®¹o ®øc kinh doanh trong ®éi ngò nh©n viªn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương III: Mô tả dự án A. Quy m« dù ¸n S¶n phÈm kinh doanh : quÇn ¸o, cã h×nh ¶nh cña c¸c nh©n vËt næi tiÕng Tªn doanh nghiÖp : Top of Art Tªn giao dÞch : Top of Art co,Ltd Lo¹i h×nh së h÷u: : TNHH Trô së giao dÞch : 32 phè Th¸i ThÞnh Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ : 042163052 Vèn ®Çu t- ban ®Çu : 1 tû ®ång B. M« t¶ s¶n phÈm I. C¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty 1. S¶n phÈm Pop&Rock Shirt HiÖn nay ng-êi d©n ViÖt Nam do ®êi sèng ngµy cµng ®-îc n©ng cao nªn sù quan t©m cña hä tíi ca nh¹c còng ®-îc c¶i thiÖn. Giíi trÎ b©y giê ngµy cµng cuång nhiÖt víi ca nh¹c. Hä kh«ng tiÕc tiÒn ®Ó ®i xem c¸c live show cña c¸c ca sÜ næi tiÕng. §¸nh vµo thÞ hiÕu nµy, c«ng ty quyÕt ®Þnh tung ra s¶n phÈm cã logo cña c¸c ca sÜ sau: Ë ViÖt Nam ë n-íc ngoµi + Lam Tr-êng. + Britney Spears + Quang Vinh + Christina + CÈm Ly + Celendion 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + NhËt Tinh Anh + F4 + Hång Nhung + H.O.T + Ph¹m Thanh Th¶o + Michael Jackson + AC & M + Westlife + §an Tr-êng. + Madona + ¦ng Hoµng Phóc. + Santana + Mü T©m. + Richard Claydemen S¶n phÈm Rock Shirt Trªn thÕ giíi hiÖn nay, cã thÓ nãi phong trµo nghe nh¹c rock ®· trµn lan kh¾p n¬i. ë ViÖt Nam, phong trµo nµy ph¸t triÓn ch-a m¹nh mÏ l¾m. C¸c ban nh¹c Rock ViÖt vÉn ch-a cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. Tuy nhiªn, theo nhËn ®Þnh cña Top of Art th× trong t-¬ng lai, Rock sÏ rÊt ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. C«ng ty dù ®Þnh sÏ th©m nhËp vµo thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. Tr-íc hÕt, c«ng ty sÏ cho ra c¸c s¶n phÈm g¾n logo c¸c ban nh¹c + Metallica. + Bøc t-êng. + Gun n' Rose. + Nirvana (Kurt Cobain) + Iron Maiden. + Ozzy + Megadeth. + White Lion + Linkin Park + Trio 666 2. ¸o Sport shirt Khi tung ra mÆt hµng nµy, c«ng ty dù ®Þnh sÏ ng¾m vµo ph¸i nam, vèn lµ nh÷ng ng-êi yªu thÝch thÓ thao. Cã lÏ ®· lµ con trai th× Ýt ai trong chóng ta kh«ng thÝch thÓ thao, ®Æc biÖt lµ bãng ®¸. Nh»m vµo t©m lÝ nµy, c«ng ty quyÕt ®Þnh ®-a ra c¸c s¶n phÈm cã in h×nh cÇu thñ næi tiÕng. §èi t-îng cña mÆt hµng sÏ lµ nam giíi ë mäi løa tuæi. Më ®Çu, Top of Art dù ®Þnh cho ra m¾t kh¸ch hµng c¸c s¶n phÈm: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Beckham + Roberto Bagio + Raul + Michael Owen + Canavaro + Thiary Henry + Inzaghi + Ronaldo + Toti + Christian Viery + Roberto Carlos + Kaka + Nesta + Rud Vanisteroy 3. S¶n phÈm Love shirt S¶n phÈm nµy thiÕt kÕ ®Æc biÖt cho nh÷ng ®«i t×nh nh©n (b¸n theo cÆp). V× vËy, logo trªn ¸o còng ph¶i ®-îc thiÕt kÕ theo chñ ®Ò t×nh yªu, ®Æc biÖt lµ kh«ng ®-îc mµu mÌ (nghÜa lµ logo trªn ¸o ph¶i ®¬n gi¶n). C«ng ty dù ®Þnh sÏ thiÕt kÕ s¶n phÈm nµy theo 2 c¸ch: - Logo trªn ¸o chØ ®¬n gi¶n lµ h×nh tr¸i tim hay nh÷ng h×nh ®¬n gi¶n kh¸c phï hîp víi c¶ nam vµ c¶ n÷ - Logo trªn ¸o in h×nh nh÷ng ®«i t×nh nh©n næi tiÕng trong c¸c bé phim næi tiÕng nhÊt nh- Titanic, Casablanca, Sweet Love,… - KiÓu d¸ng ¸o ph¶i ®-îc thiÕt kÕ sao cho c¶ nam vµ n÷ ®Òu mÆc ®-îc. 4. S¶n phÈm Cartoon shirt S¶n phÈm nµy thiÕt kÕ dµnh riªng cho ®èi t-îng lµ trÎ em, nh÷ng ng-êi tõ 5 ®Õn 15 tuæi. §èi t-îng nµy mÆc dï ch-a cã thu nhËp nh-ng chóng cã thÓ mua quÇn ¸o th«ng qua bè mÑ cña m×nh. §Æc ®iÓm cña ®èi t-îng nµy lµ ch-a chó ý nhiÒu ®Õn lµm ®Ñp nh-ng l¹i ®Æc biÖt thÝch nh÷ng nh©n vËt ho¹t h×nh vµ truyÖn tranh. Së dÜ nh- vËy nªn hÇu hÕt c¸c ®å dïng cña trÎ em ®Òu cã h×nh ¶nh lße loÑt, hÊp dÉn. ThÞ tr-êng hiÖn nay cã thÓ nãi lµ rÊt phong phó nh÷ng lo¹i hµng hãa nhvËy, nh-ng chÊt l-îng cßn thÊp, h×nh ¶nh ch-a cËp nhËt vµ ®a d¹ng (rÊt nhiÒu hµng hãa nhËp tõ Trung Quèc) B¾t ®Çu tõ nh÷ng yÕu tè trªn c«ng ty b-íc ®Çu ®Þnh ®-a ra s¶n phÈm cã logo cña nh÷ng nh©n vËt míi nhÊt mµ thÞ tr-êng vÉn ch-a cã hoÆc rÊt Ýt: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kenshin + Vua trß ch¬i + Slam Dunk + N¨m anh em siªu nh©n + Candy + The Hunter + Sailomoon + Vua phÐp thuËt + Conan + Vua cê + Simba (Lion King) + Popye + Jindo + C« g¸i ch¨m chØ II. M¸y in ¸o C«ng ty dù ®Þnh nhËp d©y chuyÒn in ¸o ký hiÖu 2-Station w/Legs & Microlok cña h·ng Dick Blick trÞ gi¸ 1902 $/m¸y III. VÊn ®Ò b¶n quyÒn §Ó cã thÓ ho¹t ®éng l©u dµi trªn thÞ tr-êng, vÊn ®Ò hîp ph¸p kh«ng thÓ kh«ng ®-îc c«ng ty chó ý tíi. Khi thùc hiÖn dù ¸n nµy, mét trong nh÷ng ®iÒu Top of Art cÇn chó ý nhÊt lµ vÊn ®Ò b¶n quyÒn bëi v× s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty tËp trung vµo h×nh ¶nh cña nh÷ng ng-êi næi tiÕng. Khi s¶n suÊt ra nh÷ng s¶n phÈm nµy, c«ng ty dù ®Þnh sÏ tr¶ cho nh÷ng ca sÜ, ban nh¹c, cÇu thñ mµ Top of Art in logo : ë ViÖt Nam, tiÒn b¶n quyÒn cho mét ca sÜ vµo kho¶ng 5 triÖu ®ång/ng-êi. ë n-íc ngoµi, c«ng ty sÏ liªn hÖ víi c¸c c«ng ty b¶n quyÒn ®Ó t¨ng tÝnh hîp ph¸p cña s¶n phÈm. Ngoµi ra ®èi víi nh÷ng nh©n vËt ho¹t h×nh, truyÖn tranh th× c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i mÊt chi phÝ b¶n quyÒn. IV. §¨ng ký nh·n hiÖu. §Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho s¶n phÈm, nh·n hiÖu Top of Art sÏ ®-îc ®¨ng ký ®éc quyÒn. Chi phÝ ®¨ng ký nµy kho¶ng 600-800 ngh×n ®ång. NghÜa lµ nh·n hiÖu cña c«ng ty sÏ ®éc quyÒn trªn thÞ tr-êng. §iÒu ®ã sÏ gióp cho kh¸ch hµng cã thÓ nhËn biÕt ®-îc c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty mµ kh«ng bÞ lÉn víi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. §ång thêi, viÖc trïng lÆp nh·n hiÖu cña c«ng ty sÏ ®-îc ®¶m b¶o lµ kh«ng x¶y ra. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C. C¸c bªn ®èi t¸c: I. C¸c fanclub: Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña Top of Art lµ nh»m vµo h×nh ¶nh cña nh÷ng ng-êi næi tiÕng. V× vËy viÖc quan hÖ tèt víi c¸c fan club lµ viÖc tÊt yÕu vµ lµ mét trong nh÷ng chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c«ngty. Mét mÆt, c¸c fan club sÏ lµ n¬i tiªu thô lín c¸c s¶n phÈm cña Top of Art. MÆt kh¸c, hä sÏ gióp chóng ta x©y dùng h×nh ¶nh mét c«ng ty hµng ®Çu ViÖt Nam trong lÜnh vùc kinh doanh h×nh ¶nh nh÷g ng-êi næi tiÕng. II. C«ng ty Nguyªn T©m víi th-¬ng hiÖu Foci: Víi nguån tµi chÝnh h¹n hÑp ban ®Çu, Top of Art sÏ kh«ng tù x©y dùng ®-îc d©y truyÒn s¶n xuÊt ¸o. V× vËy, Top of Art dù ®Þnh sÏ liªn kÕt víi Foci (c«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc s¶n suÊt ¸o ph«ng) trong viÖc s¶n xuÊt ¸o theo mÉu mµ c«ng ty ®· thiÕt kÕ tr-íc ViÖc liªn kÕt nµy sÏ gióp cho Top of Art chuyªn t©m vµo viÖc in ¸o vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng h¬n. III. PT 2000, Nino Maxx, Hoµng TÊn, …: §©y lµ nh·n hiÖu thêi trang næi tiÕng tõ l©u. Víi c¸c s¶n phÈm kiÓu d¸ng ®éc ®¸o, l¹ m¾t, c¸c shop nµy d-êng nh- lµ ®Þa chØ tin cËy cho nh÷ng ng-êi cã thu nhËp cao. §Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh, Top of Art sÏ kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c shop nµy ®Ó ®-îc tr-ng bÇy s¶n phÈm cña m×nh trong hÖ thèng cöa hµng. n víi Top of Art kh«ng chØ cã nh÷ng gi©y phót tho¶i m¸i khi t« t-îng mµ cßn cã c¶m gi¸c thÝch thó khi ng¾m nh×n nh÷ng s¶n phÈm thêi trang cña c«ng ty. BÝ quyÕt 3: Kh¸ch hµng lµ th-îng ®Õ KhÈu hiÖu nµy cã lÏ qu¸ quen thuéc víi c¸c DN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Tuy nhiªn thùc hiÖn nã ë møc ®é nµo vµ c¸ch lµm nh- thÕ nµo th× kh«ng ai gièng ai c¶. Víi chiÕn l-îc Marketing tËp trung vµo kh¸ch hµng. §èi víi Top of Art, kh¸ch hµng lµ tÊt c¶. C«ng ty lu«n cè g¾ng t¹o 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇn II: KÕ ho¹ch kinh doanh Ch-¬ng I: NghÜa vô ph¸p lý 1. VÊn ®Ò së h÷u: Lo¹i h×nh së h÷u dù kiÕn: C«ng ty TNHH. ViÖc lùa chän lo¹i h×nh së h÷u phô thuéc vµo t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn gãp vèn cña c¸c nhµ ®Çu t- tiÒm n¨ng. §Ò xuÊt cña ng-êi lËp kÕ ho¹ch nµy chØ dùa trªn c¬ cÊu tæ chøc cÊp chøc n¨ng, c¸c yªu cÇu vÒ vèn vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng: 2.1. S¬ ®å tæ chøc: Ban Gi¸m §èc Phßng Marketing Phßng kinh doanh Phßng s¶n xuÊt Cöa hµng Khu s¶n xuÊt 11 Phßng tµi chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThuyÕt minh c¬ cÇu tæ chøc: C«ng viÖc Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng s¶n xuÊt Phßng Marketing Phßng tµi chÝnh M« t¶ c«ng viÖc Kü n¨ng cÇn thiÕt - Lµ ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña Top of Art - ChØ ®¹o, qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chung. - Trùc tiÕp ®iÒu hµnh hai phã gi¸m ®èc - Qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ë mçi miÒn. - Trùc tiÕp ®iÒu phô tr¸ch, ®iÒu hµnh c¸c phßng ban - LËp b¸o c¸o th-êng kú theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. - §Ò xuÊt c¸c chiÕn l-îc kinh doanh vµ Marketing. - Qu¶n lý trùc tiÕp ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Trùc tiÕp phô tr¸ch khu s¶n xuÊt. - Hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm. - B¸o c¸o c«ng viÖc s¶n xuÊt th-êng kú. - ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña hai phã gi¸m ®èc. - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp tõ gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc - Ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l-îc vµ s¸ch l-îc kinh doanh. - LËp kÕ ho¹ch Marketing. - Tæ chøc vµ triÓn khai kÕ ho¹ch Marketing. - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. - §iÒu phèi c¸c nguån tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng cña Top of Art. - Qu¶n lý hå s¬ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o th-êng kú. - Thi hµnh c¸c nghÜa vô tµi - Cã chuyªn m«n qu¶n lý vµ kü n¨ng l·nh ®¹o. - Cã tÇm nh×n chiÕn l-îc vµ hiÓu biÕt x· héi réng. - Kh¶ n¨ng quan hÖ, giao tiÕp ph¶i thËt tèt. _Cã hiÓu biÕt vÒ s©u vÒ ngµnh thêi trang. - Cã chuyªn m«n qu¶n lý vµ kü n¨ng l·nh ®¹o cao. - Cã tÇm nh×n chiÕn l-îc vµ hiÓu biÕt x· héi réng. - Cã kü n¨ng vÒ ngo¹i ng÷, tin häc, x· héi. - HiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc kinh doanh. - Cã chuyªn m«n cao vÒ kü thuËt s¶n xuÊt - Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt. - Nhanh nhÑn, ho¹t b¸t, cã kh¶ n¨ng quan hÖ tèt. - HiÓu biÕt s©u s¾c vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 12 - Cã chuyªn m«n cao vµ kinh nghiÖm vÒ Marketing. - Cã c¸c kü n¨ng ph©n tÝch tæng hîp. - Cã tÇm nh×n vµ ®é nh¹y c¶m víi thÞ tr-êng. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Am hiÓu ho¹t ®éng tµi chÝnh – kÕ to¸n. - Cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp. - Trung thùc. - Cã kh¶ n¨ng giao dÞch ®èi ngo¹i. Sè ng-êi 1 2 4 4 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝnh. - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña phßng s¶n xuÊt. - Chuyªn tr¸ch vÒ nhiÖm vô Nhµ t¹o mèt t¹o ra c¸c kiÓu mÉu míi cho c«ng ty. - Hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm. - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña phßng s¶n xuÊt, vµ c¸c cè C«ng nh©n vÊn kü thuËt. s¶n xuÊt -Thùc hiÖn trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. - ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc. - Thùc hiÖn viÖc triÓn khai ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Phßng kinh - Gi¸m s¸t c«ng viÖc kinh doanh doanh cña c¸c cña hµng, ®¹i lý. - B¸o c¸o c«ng viÖc kinh doanh vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý trùc tiÕp cña phßng kinh doanh. Nh©n viªn - Thùc hiÖn c«ng viÖc giao s¶n b¸n hµng phÈm ®Õn tËn tay kh¸ch hµng. - N¾m b¾t nh÷ng th«ng tin tõ kh¸ch hµng. 13 - Cã kü n¨ng cao vÒ lÜnh vùc s¸ng t¹o mèt míi. - Am hiÓu vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc cao. 4 - Cã kü n¨ng cao vÒ nghiÖp vô s¶n xuÊt. - Cã tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn ®ång ®éi trong c«ng viÖc. - Trung thùc. Cã chuyªn m«n cao vµ kinh nghiÖm vÒ c«ng viÖc kinh doanh. - Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp víi kh¸ch hµng, thÊu hiÓu t©m lý cña kh¸ch hµng. - Nh¹y c¶m víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. 20 - Cã ngo¹i h×nh ®Ñp. - Am hiÓu vÒ nghiÖp vô b¸n hµng. - Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt. - Nhanh nhÑn - Trung thùc. 12 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Quü l-¬ng dù kiÕn hµng n¨m. Nh©n viªn §¬n vÞ: triÖu ®ång Sè l-îng L-¬ng mét ng-êi/th¸ng L-¬ng c¶ n¨m 1 2 5 3.5 60 84 1 3 1 3 1 5 3 3 2 2.5 2 3 2 1.5 36 72 30 72 36 120 54 4 20 12 6 62 1.5 1 1 0.8 72 240 144 57.6 1077.6 Nh©n viªn qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Nh©n viªn Tr-ëng phßng Marketing Nh©n viªn Marketing Tr-ëng phßng s¶n xuÊt Nh©n viªn phßng s¶n xuÊt Tr-ëng phßng kinh doanh Nh©n viªn kinh doanh Phßng Tµi ChÝnh Nh©n viªn t¸c nghiÖp Nhµ t¹o mèt C«ng nh©n thùc hiÖn Nh©n viªn b¸n hµng B¶o vÖ Tæng sè 4.Ch×a kho¸ nh©n sù: 4.1. N¨ng lùc: Kh«ng cã hÖ thèng qu¶n trÞ nµo cã thÓ thay thÕ hay bï ®¾p ®-îc sù thiÕu thèn lùc l-îng nh©n viªn giái. XuÊt ph¸t tõ ®Æc tr-ng cña ngµnh lµ dÞch vô ¨n uèng, sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña Top of Art ®ång nghÜa víi chÊt l-îng s¶n phÈm vµ sù phôc vô kh¸ch hµng. Bëi vËy, lùc l-îng nh©n sù cña Top of Art buéc ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng, n¨ng ®éng, quan hÖ, øng xö tèt. 4.2. Tinh thÇn ®ång ®éi: Trong kinh doanh mét tæng thÓ bao giê còng lín m¹nh h¬n nhiÒu so víi tæng sè c¸c c¸ nh©n riªng lÎ. Do ®Æc tr-ng cña ngµnh dÞch vô kinh doanh, nªn c«ng viÖc kinh doanh hÇu hÕt ®Òu ®-îc thùc hiÖn theo nhãm, bëi vËy tinh thÇn ®ång ®éi l¹i cµng ®-îc ®Ò cao ë Top of Art. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.3. ThÊm nhuÇn khÈu hiÖu “Kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng”: Mçi thµnh viªn cña Natural Style ®Òu hiÓu r»ng: kh¸ch hµng ®Õn Top of Art kh«ng ph¶i lµ ®Ó mua c¸c s¶n phÈm hay sö dông dÞch vô cña c«ng ty, mµ hä ®Õn lµ ®Ó mua sù tho¶ m·n vÒ nhu cÇu, mua sù hµi lßng, tho¶i m¸i. Bëi vËy, mçi thµnh viªn cña Top of Art , dï trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo còng ph¶i lu«n lu«n thÊm nhuÇn khÈu hiÖu: “kh¸ch h¯ng lu«n lu«n ®óng”. 4.3. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch nh©n viªn: Sau khi uy tÝn vµ h×nh ¶nh Top of Art ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng, c«ng viÖc kinh doanh b¾t ®Çu cã lîi nhuËn æn ®Þnh. §Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn ®äi ngò nh©n viªn vµ g¾n chÆt lîi Ých cña hä víi lîi Ých cña c«ng ty, Top of Art quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh cæ phiÕu néi bé ( mçi cæ phiÕu cã gi¸ trÞ 1 triÖu ®ång ). Nh©n viªn khi mua cæ phiÕu sÏ ®-îc h-ëng mét phÇn lîi nhuËn cña c«ng ty tÝnh theo tû lÖ cæ phiÕu. Khi ®ã, hä sÏ c¶m thÊy g¾n bã vµ cã tr¸ch nhiÖm víi Top of Art h¬n, theo ®ã, hiÖu qu¶ lµm viÖc còng sÏ t¨ng lªn râ rÖt. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II: Ph©n tÝch Marketing 1. Ngµnh kinh doanh 1.1. Ngµnh kinh doanh vµ thÞ tr-êng Trong ngµnh kinh doanh thêi trang, yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng chÝnh lµ sù ®éc ®¸o, hîp thêi. NÕu s¶n phÈm ®éc ®¸o sÏ cã tÝnh c¹nh tranh rÊt cao trªn thÞ tr-êng vµ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh ban ®Çu cho s¶n phÈm ®ã. HiÖn nay trªn thÞ tr-êng, c¸c h·ng thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt thêi trang rÊt nhiÒu nh- May 10, Haroximex, Foci, May nhµ BÌ, Hoµng TÊn, ... ®Òu lµ c¸c h·ng næi tiÕng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm còng kh¸ cao, gi¸ thµnh hîp lý. Tuy nhiªn c¸c h·ng nµy ®Òu ch-a ®¸p øng ®-îc mét m¶ng cña thÞ tr-êng hiÖn nay cßn rÊt míi mÎ nh-ng ®Çy tiÒm n¨ng lµ thêi trang g¾n liÒn víi tªn tuæi cña nh÷ng ng-êi næi tiÕng. Nhu cÇu vÒ mÆc lµ kh¸ æn ®Þnh. Cho dï thu nhËp cã gi¶m th× nhu cÇu nµy còng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. §Æc biÖt trong t×nh h×nh hiÖn nay, khi ®êi sèng ng-êi d©n ViÖt Nam ®ang ngµy cµng t¨ng th× nhu cÇu tinh thÇn l¹i cµng ®-îc quan t©m ®Õn. Ca nh¹c vµ thÓ thao cã thÓ ®-îc coi lµ hai mãn ¨n tinh thÇn quan träng nhÊt cña giíi trÎ. T©m lý cña hä lµ muèn kh¼ng ®Þnh chÝnh m×nh. V× vËy mÆc trªn ng-êi mét chiÕc ¸o cã ¶nh thÇn t-îng cña m×nh cã lÏ sÏ lµ mét niÒm tù hµo cña hä. MÆc dï, thÞ tr-êng b©y giê còng cã b¸n mét sè lo¹i ¸o cã h×nh nh©n vËt næi tiÕng, tuy nhiªn sè l-îng b¸n ra cßn qu¸ h¹n chÕ (v× ®ã th-êng lµ nh÷ng chiÕc ¸o nhËp tõ n-íc ngoµi), h¬n n÷a mÉu m· cña chóng còng kh«ng ®Ñp vµ còng ch¼ng ®a d¹ng, gi¸ c¶ l¹i rÊt ®¾t (th-êng h¬n 100 ngh×n mét c¸i). Ngoµi ra trªn thÞ tr-êng hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu n¬i nhËn in ¸o. NhiÒu b¹n trÎ còng ®· ®Õn ®©y ®Ó in . Tuy nhiªn, do sù manh món trong s¶n xuÊt, gi¸ thµnh ®Ó in mét chiÕc ¸o kh«ng ph¶i lµ rÎ. H¬n n÷a, ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn cao, c¸c c«ng ty nµy chØ nhËn in ¸o víi sè l-îng lín. VËy nh÷ng ng-êi chØ muèn cã mét c¸i th× sao ? H¬n n÷a logo ph¶i thiÕt kÕ nh- thÕ nµo ®Ó mang tÝnh chuyªn nghiÖp? KiÓu d¸ng ¸o cã phï hîp víi thÈm mü ng-êi tiªu dïng ? 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §ã chÝnh lµ nh÷ng c©u hái mµ thÞ tr-êng hiÖn nay ch-a gi¶i quyÕt triÖt ®Ó ®-îc. 1.2. Xu h-íng ph¸t triÓn ngµnh ë ViÖt Nam Cã 4 yÕu tè t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh sö dông c¸c s¶n phÈm thêi trang 1. Møc thu nhËp cña gia ®×nh hoÆc c¸ nh©n còng nh- % vÒ chi tiªu cho may mÆc trªn thu nhËp. 2. ThÞ hiÕu cña c¸ nh©n kh¸ch hµng. 3. Uy tÝn nh·n hiÖu cña s¶n phÈm c«ng ty thêi trang. 4. So s¸nh c¸c yÕu tè: gi¸ c¶, sù ®éc ®¸o cña s¶n phÈm ,chÊt l-îng dÞch vô tr-íc vµ sau b¸n hµng. HiÖn nay, thÞ tr-êng thêi trang ViÖt Nam kh¸ ph¸t triÓn nh-ng ch-a tíi møc b·o hßa. NhiÒu c«ng ty l©u ®êi nh- May 10, May nhµ BÌ ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng. Tuy nhiªn, mét sè c«ng ty míi nh- Canifa do s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng míi l¹, hîp mèt nªn vÉn t×m ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng. V× vËy c«ng ty Top of Art víi dßng s¶n phÈm ¸o ph«ng cã in h×nh nh÷ng ng-êi næi tiÕng ®éc ®¸o víi kiÓu d¸ng thêi trang vµ chiÕn l-îc kinh doanh hiÖu qu¶, phï hîp víi mét c«ng ty nhá míi gia nhËp ngµnh hi väng sÏ thu ®-îc lîi nhuËn tèi -u. 1.3. Xu h-íng cña thÞ tr-êng - DÞch vô ®i kÌm s¶n phÈm: HiÖn nay, dÞch vô ®i kÌm theo s¶n phÈm cña c¸c h·ng thêi trang cßn rÊt Ýt . §ã lµ do sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng thêi trang ch-a thùc sù khèc liÖt. ChÝnh v× vËy, víi nh÷ng dÞch vô ®éc ®¸o cña m×nh, Top of Art lu«n tù tin vµo tÝnh c¹nh tranh cña nh÷ng s¶n phÈm - Tû träng c¸c s¶n phÈm míi: xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu nh÷ng s¶n phÈm míi víi kiÓu d¸ng l¹ m¾t. ChÊt l-îng s¶n phÈm còng ngµy cµng n©ng cao. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ s¶n phÈm còng theo ®ã mµ t¨ng cao. - Quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh doanh thêi trang: c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thêi trang ngµy cµng ý thøc ®-îc nhu cÇu ngµy cµng ®-îc n©ng cao cña ®¹i bé phËn kh¸ch hµng. Hä hiÓu ®-îc r»ng kh¸ch hµng ngµy cµng khã tÝnh vµ v× vËy chÊt l-îng phôc vô ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn, n©ng cao. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _-ThÞ hiÕu cña kh¸ch hµng: ngµy cµng ®-îc n©ng cao. C¸c s¶n phÈm thêi trang hiÖn nay kh«ng cßn ®-îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c s¶n phÈm chØ ®Ó mÆc , mµ nã cßn ph¶i t«n lªn vÎ ®Ñp cña ng-êi sö dông nã . Hay nãi c¸ch kh¸c, chiÕc ¸o b©y giê kh«ng nh÷ng ph¶i cã chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý mµ cßn ph¶i ®éc ®¸o. Mét chiÕc ¸o sÏ cã gi¸ trÞ t¨ng lªn rÊt nhiÒu nÕu kiÓu d¸ng hay logo in trªn ®ã ®éc ®¸o vµ sè l-îng cña nã b¸n trªn thÞ tr-êng lµ rÊt Ýt ( ng-êi mua nã sÏ kh«ng sî bÞ "®ông hµng"). §øng tr-íc nh÷ng xu h-íng nh- vËy, Top of Art quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn mét ng¸ch cña thÞ tr-êng thêi trang lµ ¸o cã in h×nh c¸c nh©n vËt næi tiÕng, kÌm theo nh÷ng dÞch vô nhÊt ®Þnh cho ng-êi tiªu dïng. §©y lµ mét c¬ héi kinh doanh míi, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr-êng vµ thu ®-îc lîi nhuËn tèi -u 2. T×nh h×nh c¹nh tranh. MÆc dï thÞ tr-êng may mÆc ë ViÖt Nam ch-a ph¶i lµ b·o hßa nh-ng søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng kh¸ lín. Tuy nhiªn, ®Æc ®iÓm cña thêi trang ViÖt Nam lµ Ýt bÞ thêi trang n-íc ngoµi c¹nh tranh. §iÒu ®ã chøng tá thêi trang ViÖt Nam ®· cã chç ®øng riªng trªn tr-êng quèc tÕ. B-íc vµo thÞ tr-êng c¹nh tranh víi t- c¸ch lµ mét c«ng ty hoµn toµn míi, Top of Art cÇn ph¶i hiÓu râ vÒ nh÷ng ®èi thñ cña m×nh, cã nh- vËy míi "tr¨m trËn tr¨m th¾ng". V× vËy, ph©n tÝch vÒ nh÷ng -u nh-îc ®iÓm cña ®èi thñ lµ mét viÖc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®Ó c«ng ty cã thÓ v¹ch ra ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng ®óng ®¾n nhÊt cho m×nh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng ph©n TÝch nh·n hiÖu c¹nh tranh Tªn c«ng ty Lîi thÕ H¹n chÕ Gi¸ s¶n phÈm thÊp, KiÓu d¸ng §¸nh gi¸ s¶n - Kh¶ n¨ng thu hót chÊt l-îng s¶n phÈm phÈm xÊu, kh«ng kh¸ch hµng cã møc thu 1. Hanoximex còng kh¸ tèt ®éc ®¸o, nhËp trung b×nh, song cã xu h-íng gi¶m do møc sèng ng-êi d©n ngµy cµng cao - S¶n phÈm ®éc ®¸o. - Gi¸ thµnh cao - Dßng s¶n phÈm nµy - Sè l-îng s¶n phÈm - KiÓu d¸ng mét cã lîi thÕ c¹nh tranh 2. PT 2000, Nino Max,DG... mçi lo¹i th-êng Ýt, sè s¶n phï hîp víi t©m lý kh«ng "sî ®ông hµng" cña nh- ng-êi ta t-ëng cao nªn s¶n phÈm chØ ®éc phÈm cao v× ®éc ®¸o, tuy ®¸o nhiªn gi¸ thµnh qu¸ ng-êi tiªu dïng thÝch hîp víi tÇng líp nh©n d©n cã thu nhËp cao. - ChÊt l-îng tèt - D¸ng ¸o n÷ xÊu - C«ng ty nµy cã lîi thÕ - Gi¸ c¶ b×nh d©n - Kh«ng cã s¶n c¹nh tranh kh¸ cao, sÏ - Phï hîp cho tÇng phÈm ®Ó phôc vô lµ ®èi thñ chÝnh cña 3. FOCI líp nh©n d©n cã thu cho tÇng líp nh©n Top of Art trong thêi nhËp trung b×nh d©n cã thu nhËp gian tíi - Cã kh¸ nhiÒu s¶n cao phÈm cã kiÓu d¸ng - Kh«ng cã ¸o thÓ ®Ñp thao. - Gi¸ c¶ b×nh d©n, - MÉu m· kh«ng - Lµ mét ®èi thñ c¹nh phï hîp víi tÇng líp ®Ñp 4. Hoµng TÊn tranh kh¸ lín cña c«ng nh©n d©n cã thu - KiÓu d¸ng ®¬n ty. Tuy nhiªn, vÒ sù nhËp trung b×nh ®iÖu - ChÊt liÖu kh¸ tèt ®éc ®¸o th× Hoµng TÊn kh«ng ph¶i lµ mét ®èi thñ ®¸ng ng¹i 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dù ®o¸n trong vßng 3 n¨m tíi c¸c ®èi thñ sÏ: - T¨ng c-êng ®Çu t-, qu¶ng b¸ nh·n hiÖu. - N©ng cao chÊt l-îng dÞch vô tr-íc vµ sau b¸n hµng. - §a d¹ng s¶n phÈm, nhÊt lµ dßng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao. §©y lµ nh÷ng ®iÓm Top of Art rÊt l-u t©m vµ sÏ cã chiÕn l-îc, ®èi s¸ch phï hîp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. 3. Lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu. Kh¸ch hµng môc tiªu: cña Top of Art sÏ lµ c¸c kh¸ch hµng cã ®é tuæi tõ 5 ®Õn 35. §©y lµ nhãm kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ may mÆc t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cao h¬n so víi c¸c nhãm tuæi kh¸c. Hä rÊt nh¹y c¶m víi chÊt l-îng s¶n phÈm, ham sö dông s¶n phÈm míi. §Æc biÖt, nhu cÇu vÒ ca nh¹c, thÓ thao ë løa tuæi nµy lµ rÊt m¹nh mÏ. Hä s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó s-u tÇm nh÷ng ®å vËt cã liªn quan tíi thÇn t-îng cña m×nh ThÞ tr-êng môc tiªu: Trong thêi gian ®Çu thÞ tr-êng môc tiªu cña Top of Art lµ Hµ Néi vµ Tp. Hå ChÝ Minh. Lý do lùa chän: - §©y lµ hai thµnh phè cã sè d©n trong ®é tuæi lao ®éng lín nhÊt trong c¶ n-íc nªn nhu cÇu vÒ thêi trang vµ ®å l-u niÖm lµ rÊt lín. §Æc biÖt ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ th¸nh ®Þa cña ca nh¹c ViÖt Nam. HÇu hÕt c¸c ca sÜ næi tiÕng ®Òu tô tËp ë ®©y. Ng-êi d©n Hå ChÝ Minh còng cã thãi quen tiªu dïng kh¸ cao. V× vËy, ®©y sÏ lµ thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng cña c«ng ty trong nh÷ng buæi ®Çu tham gia vµo thÞ tr-êng. - Hai thµnh phè nµy cã møc sèng cao nªn cã kh¶ n¨ng tiªu thô sè l-îng lín s¶n phÈm. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng Top of Art tËp trung vµo hai chÊt liÖu chñ yÕu, cã tÝnh thêi vô lµ chÊt liÖu ph«ng ( mïa hÌ) vµ chÊt liÖu dÖt kim (mïa ®«ng). Tuy nhiªn, mçi lo¹i chÊt liÖu ®Òu ®-îc c«ng ty ph©n ®Þnh ra thµnh ba møc gi¸: 20
- Xem thêm -