Tài liệu Công ty tnhh người cùng phát triển doanh nghiệp(b&c company

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò c¬ng chi tiÕt cña dù ¸n. A. PhÇn më ®Çu. B. Néi dung cña dù ¸n. I. C¬ së thµnh lËp dù ¸n. 1.§èi víi s¸ch cò. 2.§èi víi ®å dïng cò. II. Chñ ®Çu t vµ s¶n phÈm cña dù ¸n. 1. Chñ ®Çu t. 2. S¶n phÈm cña dù ¸n. 2.1. S¸ch cò. 2.2. §å dïng cò. 3. Ph©n tÝch c¹nh tranh cña dù ¸n. 3.1. VÒ c¸c s¶n phÈm s¸ch. 3.1.1. T¹i c¸c cöa hµng ph«t«-copy. 3.1.2. T¹i c¸c cöa hµng s¸ch cò tæng hîp. 3.1.3. T¹i c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch ë vØa hÌ. 3.2.VÒ c¸c s¶n phÈm ®å dïng cò. III. §Þa ®iÓm bè trÝ. 1. §Þa ®iÓm. 2. H¹ng môc n©ng cÊp tõng cöa hµng. 3. S¬ ®å m« t¶ ®Þa ®iÓm. 3.1. VÞ trÝ cña c¸c cöa hµng. 3.2. M« h×nh chi tiÕt tõng cöa hµng IV. Vèn – Lao ®éng vµ tæ chøc ho¹t ®éng. 1. Vèn vµ lao ®éng. 1.1. Vèn ®Çu t. 1.2. Nguån nh©n lùc. 2. Tæ chøc ho¹t ®éng. V. KÕ ho¹ch Marketing. 1. H×nh thøc qu¶ng c¸o vµ khuyÕn m·i. 1.1. H×nh thøc qu¶ng c¸o. 1.2. H×nh thøc khuyÕn m·i 2. Nghiªn cøu thÞ trêng VI. Dù b¸o kÕt qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. *BiÓu 1: Thèng kª kÕt qu¶ ®iÒu tra. *BiÓu 2: B¶ng dù b¸o h¹ng môc chi phÝ ban ®Çu vµ thanh lý. *BiÓu 3: B¶ng dù b¸o chi phÝ thêng xuyªn. *BiÓu 4: B¶ng dù b¸o tµi chÝnh cña cöa hµng t¹i ®¹i häc Kinh TÕ. *BiÓu 5: B¶ng tæng hîp dù b¸o tµi chÝnh cña cña c¶ ba cöa hµng. * TÝnh to¸n lîi nhuËn dù b¸o cña dù ¸n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VII. §é rñi ro cña dù ¸n. 1. Rñi ro cã thÓ x¶y ra. 2. C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro. VII.Lîi Ých cña dù ¸n. 1. Lîi Ých kinh tÕ. 2. Lîi Ých x· héi. IX. Ph¬ng ¸n kinh doanh trong t¬ng lai. C. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A.PhÇn më ®Çu. ThÕ kû hai m¬i mèt lµ thÕ kØ cña nÒn kinh tÕ tri thøc ®ßi hái cÇn cã mét lùc lîng lao ®éng giái vµ phong phó ®¸p øng cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Sinh viªn chÝnh lµ lùc lîng dåi dµo nhÊt ®¸p øng nhu cÇu cña thÕ kØ míi. §Ó ®¸p øng yªu cÇu kh¸ch quan cña thêi ®¹i míi, ba trêng ®¹i häc lín thuéc khèi kinh tÕ lµ ®¹i häc Kinh TÕ, ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng vµ ®¹i häc Th¬ng M¹i ®· tiÕp nhËn kho¶ng 6000 sinh viªn mét n¨m nhËp häc. §Ó cã kÕt qu¶ häc tËp tèt, sinh viªn c¸c trêng cÇn cã gi¸o tr×nh bæ trî cho viÖc häc. Cã thÓ nãi r»ng s¸ch lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong hµnh trang cña mçi sinh viªn trong suèt nh÷ng n¨m th¸ng trªn gi¶ng ®êng ®¹i häc. Nhng mét thùc tÕ lµ gi¸ c¶ gi¸o tr×nh bËc ®¹i häc phÇn lín lµ cao vµ kh«ng phï hîp víi tói tiÒn cña sinh viªn. ThËm chÝ, trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng vµ ®¹i häc Th¬ng m¹i, nhµ trêng cã rÊt Ýt s¸ch kinh tÕ b¸n cho sinh viªn do trêng kh«ng cã nhiÒu s¸ch ®Ó xuÊt b¶n. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ã, xung quanh c¸c trêng ®¹i häc xuÊt hiÖn nhiÒu cöa hµng ph«t«- copy. Ho¹t ®éng cña c¸c cöa hµng nµy ngoµi ph«t« tµi liÖu nã cßn b¸n s¸ch ph«t«. Ho¹t ®éng nµy lµ ho¹t ®éng bÊt hîp ph¸p v× nã x©m ph¹m ®Õn vÊn ®Ò b¶n quyÒn t¸c gi¶. MÆt kh¸c, s¸ch ph«t« cã nhiÒu nhîc ®iÓm trong qu¸ tr×nh sö dông. V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó mét mÆt cã thÓ gióp cho sinh viªn cã nh÷ng cuèn s¸ch tèt h¬n s¸ch ph«t«, mÆt kh¸c l¹i phï hîp víi tói tiÒn cña sinh viªn? MÆt kh¸c, ®Ó häc tËp tèt, sinh viªn cÇn cã mét cuéc sèng vËt chÊt æn ®Þnh, cã nh÷ng vËt dông thiÕt yÕu ®¶m b¶o cho nhu cÇu cña cuéc sèng . Thùc tÕ cho thÊy r»ng, ë c¸c trêng ®¹i häc cßn rÊt nhiÒu sinh viªn nghÌo, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu trªn. VËy, chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó võa gióp sinh viªn võa cã thÓ häc tËp tèt, võa ®¶m b¶o nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu trong sinh ho¹t vµ trong cuéc sèng cuéc sèng? XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhu cÇu thiÕt thùc cña sinh viªn, chóng t«i xin ®Ò xuÊt mét dù ¸n x©y dùng “Sinh viªn qu¸n” víi ba c¬ së ®Æt t¹i ba trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng vµ ®¹i häc Th¬ng M¹i víi môc ®Ých cung cÊp s¸ch vµ ®å dïng cò cho sinh viªn. B.Néi dung dù ¸n. I.C¬ së thµnh lËp dù ¸n. 1.§èi víi s¸ch cò. Chóng t«i ®· ®i kh¶o s¸t t×nh h×nh b¸n s¸ch xung quanh khu vùc ba trêng: ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng vµ ®¹i häc Th¬ng M¹i vµ thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: * Trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Sau cæng kÝ tóc x¸ trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n cã 27 cöa hµng s¸ch ph«t«.  Sau kÝ tóc x¸ nhµ I cã mét cöa hµng b¸n s¸ch cò.  Ngoµi ra xung quanh trêng Kinh tÕ quèc d©n b¸n kÝnh kho¶ng 1 km cã mét sè tô ®iÓm b¸n s¸ch cò tæng hîp nh ®êng Gi¶i Phãng, ng· n¨m Kim Liªn, ®êng TrÇn Kh¸t Ch©n. * Trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng  Tríc cæng trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng cã 14 cöa hµng s¸ch ph«t«.  Trong vßng b¸n kÝnh 1km xung quanh ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng cã mét sè tô ®iÓm b¸n s¸ch cò tæng hîp ( ®êng L¸ng, ®êng NguyÔn ChÝ Thanh…). * Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i. Xung quanh trêng ®¹i häc Th¬ng m¹i cã rÊt Ýt cöa hµng s¸ch ph«t« ( 11 cöa hµng), cöa hµng s¸ch cò hay cöa hµng s¸ch tæng hîp. Theo sù kh¶o s¸t cña chóng t«i, c¸c cöa hµng s¸ch ph«t« cña c¶ ba trêng ®¹i häc ®Òu tËp trung vµo viÖc b¸n gi¸o tr×nh häc lµ chÝnh. Ngoµi ra s¸ch ph«t« cã nhiÒu nhîc ®iÓm nªn viÖc nghiªn cøu vµ sö dông s¸ch ph«t« cßn nhiÒu h¹n chÕ. TÊt c¶ c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch cò tæng hîp ë vØa hÌ chñ yÕu lµ b¸n t¹p chÝ cò, truyÖn,s¸ch «n thi ®¹i häc, s¸ch ngo¹i ng÷. V× vËy, viÖc t×m mét cuèn s¸ch chuyªn ngµnh Kinh tÕ nh ý muèn cña sinh viªn c¸c trêng thuéc khèi Kinh tÕ rÊt khã kh¨n vµ mÊt nhiÒu thêi giê. HiÖn t¹i, chØ cã mét cöa hµng b¸n s¸ch cò thuéc chuyªn ngµnh kinh tÕ sau nhµ I ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n , nhng hiÖn nay cöa hµng ®ã ®ang chuyÓn dÇn sang b¸n s¸ch míi. §èi víi s¸ch cò, cöa hµng nµy b¸n víi gi¸ rÊt cao nªn kh«ng phï hîp víi ®a sè sinh viªn. Chóng t«i ®· tiÕn hµnh mét cuéc ®iÒu tra nhá trong ba trêng thuéc khèi kinh tÕ vµ thu ®îc kÕt qu¶ sau: * Trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n:Chóng t«i ph¸t ra 300 phiÕu vµ thu vÒ 290 phiÕu. * Trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng: chóng t«i ®· ph¸t ra 100 phiÕu, thu vÒ 95 phiÕu. * Trêng ®¹i häc Th¬ng m¹i: chóng t«i ®· ph¸t ra 100 phiÕu, thu vÒ 96 phiÕu. KÕt qu¶ ®iÒu tra thu ®îc tõ ba trêng t¬ng ®¬ng víi nhau, víi tû lÖ nh sau:  44% sinh viªn cã nhu cÇu muèn b¸n s¸ch cò sau khi häc xong gi¸o tr×nh vµ kh«ng dïng ®Õn n÷a.  71.5% sinh viªn cã nhu cÇu mua gi¸o tr×nh phôc vô cho viÖc häc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi kÕt qu¶ nh trªn, dù ¸n cña chóng t«i tiÕn hµnh ë c¶ ba trêng ®¹i häc cã thÞ trêng tiÒm n¨ng rÊt lín. NÕu ®îc tæ chøc tèt th× dù ¸n nµy høa hÑn cã tÝnh kh¶ thi cao. 2. §èi víi ®å dïng cò. Víi luËn chøng nh trªn, chóng t«i ®· kh¶o s¸t ë c¸c trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng, ®¹i häc Th¬ng M¹i vµ nhËn thÊy r»ng: Trong vßng b¸n kÝnh 1 km xung quanh c¶ ba trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n, Ngo¹i Th¬ng, Th¬ng M¹i cha cã mét dÞch vô chuyªn thu mua vµ b¸n ®å dïng cò nµo. HiÖn nay, sinh viªn sau khi ra trêng cã nhu cÇu b¸n ®å dïng cò (cßn tèt ) rÊt lín. Chóng t«i ®· tiÕn hµnh cuéc ®iÒu tra ë ba trêng ®¹i häc vµ thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: * Trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n: Chóng t«i ph¸t ra 300 phiÕu vµ thu vÒ 290 phiÕu. * Trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng: chóng t«i ®· ph¸t ra 100 phiÕu, thu vÒ 95 phiÕu. * Trêng ®¹i häc Th¬ng m¹i: chóng t«i ®· ph¸t ra 100 phiÕu, thu vÒ 96 phiÕu. KÕt qu¶: - Cã 61.35 % sinh viªn cã nhu cÇu b¸n ®å sau khi ra trêng. - Cã 72.56% sinh viªn cã nhu cÇu mua ®å. KÕt luËn chung: Víi kÕt qu¶ ®iÒu tra thu ®îc, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng dù ¸n cña chóng t«i høa hÑn mang tÝnh kh¶ thi rÊt cao. ( MÉu phiÕu ®iÒu tra ë phÇn phô lôc) . II. Chñ ®Çu t vµ s¶n phÈm cña dù ¸n. 1. Chñ ®Çu t. C¨n cø vµo sè liÖu ®iÒu tra vÒ nhu cÇu sö dông s¸ch vµ ®å dïng cò, chóng t«i thÊy r»ng dù ¸n “Sinh viªn qu¸n” lµ hoµn toµn kh¶ thi, ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu sö dông cña sinh viªn cña c¶ ba trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng, ®¹i häc Th¬ng M¹i. V× thÕ, chóng t«i, nh÷ng sinh viªn líp Kinh tÕ Ph¸t triÓn 41A trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n quyÕt ®Þnh ®Çu t cho dù ¸n nµy. Nhãm cña chóng t«i gåm: 1.NguyÔn ThÞ Minh Thu (sinh n¨m 1981). 2.NguyÔn Thanh Hµ (sinh n¨m 1981). 3.NguyÔn ThÞ DiÖu Linh (sinh n¨m 1980). 4.NguyÔn ThÞ Hoa Hång (sinh n¨m 1981). 5.Chö ThÞ Mü Dung (sinh n¨m 1981). 6.Bïi ThÞ Thanh HuyÒn (sinh n¨m 1981). Nhãm cña chóng t«i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Thu- Trëng nhãm: b¹n lµ ngêi ho¹t b¸t, nãi chuyÖn cã duyªn, dÔ g©y ®îc c¶m t×nh. * Dung lµ mét ngêi vui vÎ, hay cêi, dÔ gÇn. Ngoµi ra, b¹n cã kh¶ n¨ng ngo¹i giao rÊt tèt Hai b¹n Thu vµ Dung sÏ ®¶m nhËn c«ng viÖc qu¶ng b¸ vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, nhÊt lµ trong c¸c buæi nãi chuyÖn ®Çu n¨m víi c¸c b¹n sinh viªn. * Linh: tÝnh t×nh nhÑ nhµng, cã ãc thÈm mü cao, khÐo tay. B¹n sÏ ®¶m nhËn c«ng viÖc trang trÝ cöa hµng vµ ®ãng bäc l¹i s¸ch. * Hµ: ®· tõng cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý sæ s¸ch vµ h¹ch to¸n kinh doanh. V× thÕ, b¹n rÊt phï hîp víi vai trß kÕ to¸n kiªm thñ quü cña dù ¸n. * Hång: lµ bÝ th trong suèt bèn n¨m ngåi ghÕ gi¶ng ®êng, ®iÒu nµy gióp b¹n t¹o ®îc c¸c mèi quan hÖ réng r·i víi thÇy c« vµ b¹n bÌ. Do ®ã, b¹n cã lîi thÕ trong viÖc qu¶ng c¸o vµ t¹o ra c¸c mèi thu mua s¶n phÈm. * HuyÒn: ®· cã thêi gian b¸n hµng t¹i cöa hµng lu niÖm, v× thÕ b¹n rÊt cã kinh nghiÖm trong viÖc b¸n hµng. §ång thêi, cã thÓ cïng Linh tham gia trang trÝ cöa hµng. Ngoµi ra, c¶ s¸u chóng t«i ®Òu lµ nh÷ng sinh viªn n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, lµm viÖc cã ph¬ng ph¸p. §©y chÝnh lµ lîi thÕ lín khi chóng t«i thùc hiÖn dù ¸n nµy. 2.S¶n phÈm cña dù ¸n. Dù ¸n cña chóng t«i tËp trung x©y dùng vµ cho ra ®êi “Sinh viªn qu¸n” víi ba c¬ së ®Æt t¹i ba trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng, ®¹i häc Th¬ng M¹i. Chóng t«i chñ yÕu sÏ kinh doanh trong lÜnh vùc sau: 2.1.S¸ch cò S¶n phÈm s¸ch cò cña chóng t«i tËp trung chÝnh vµo s¸ch cò thuéc lÜnh vùc kinh tÕ nh gi¸o tr×nh häc, s¸ch tham kh¶o… §Ó tiÖn cung cÊp mét sè th«ng tin cËp nhËt cho sinh viªn, ngoµi ra chóng t«i cßn cã c¶ nh÷ng t¹p chÝ thuéc chuyªn ngµnh Kinh tÕ nh: Kinh tÕ Ph¸t triÓn, Kinh tÕ vµ Dù b¸o, Kinh tÕ Th¬ng M¹i, Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng… Bªn c¹nh nh÷ng s¸ch,t¹p chÝ vÒ kinh tÕ, chóng t«i cßn cã c¶ nh÷ng ®Çu truyÖn hay, cã gi¸ trÞ nh©n v¨n cao c¶ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nhiÒu b¹n muèn hiÓu thªm vÒ thÕ giíi v¨n häc. §ång thêi gióp cho sinh viªn ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ c¶ mÆt tri thøc vµ t©m hån. 2.2.§å dïng cò. Tõ nh÷ng lËp luËn nh ë phÇn ®Çu th× ®å dïng cò cña dù ¸n nµy lµ nh÷ng vËt dông thiÕt yÕu cña sinh viªn cho cuéc sèng sinh ho¹t còng nh cho qu¸ tr×nh häc tËp nh gi¸ s¸ch, bµn häc, ®Ìn bµn, vËt trang trÝ phßng… Cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ s¶n phÈm míi vµ trªn thÞ trêng hiÖn nay cha xuÊt hiÖn. 3. Ph©n tÝch tÝnh c¹nh tranh cña dù ¸n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.C¸c s¶n phÈm s¸ch. Qua c¸c cuéc ®iÒu tra cña chóng t«i vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, chóng t«i nhËn thÊy: 3.1.1.T¹i c¸c cöa hµng Ph«t«copy. HiÖn nay trong trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n cã 27 cöa hµng b¸n s¸ch ph«t«, trêng Ngo¹i Th¬ng cã 14 vµ trêng Th¬ng M¹i cã 11. T¹i c¸c cöa hµng nµy cã b¸n rÊt nhiÒu s¸ch ph«t« víi nhiÒu ®Çu s¸ch kh¸c nhau mµ chñ yÕu lµ gi¸o tr×nh häc. XÐt vÒ nh÷ng lo¹i s¸ch ph«t« nµy chóng t«i nhËn thÊy: §Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn nªn tÊt c¶ nh÷ng cöa hµng s¸ch ph«t«copy ®Òu b¸n s¸ch ph«t« khæ nhá, chi b»ng mét nöa khæ s¸ch nguyªn b¶n ( tøc lµ b»ng 1/4 khæ giÊy A4). VÒ mÆt chÊt lîng: ChÊt lîng nh÷ng cuèn s¸ch nµy kh«ng tèt, khi sö dông nhiÒu th× ch÷ sÏ bÞ mê ®i. Qua ®ã cã thÓ thÊy r»ng: sö dông s¸ch ph«t« kh«ng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu cña sinh viªn (thËm chÝ nã cßn lµm gi¶m thÞ lùc cña sinh viªn). Ngoµi ra, s¸ch ph«t« ®éng ch¹m ®Õn vÊn ®Ò b¶n quyÒn t¸c gi¶ mµ. §iÒu nµy ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn trong Bé LuËt d©n sù vµ hiÖn lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi. Trong t¬ng lai, khi c¸c quy ®Þnh vÒ b¶n quyÒn ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc th× c¸c qu¸n s¸ch ph«t« nµy kh«ng thÓ tån t¹i ®îc. Cßn trong thùc tÕ hiÖn nay, c¸c cöa hµng s¸ch ph«t« vÉn lµ ®èi thñ c¹nh tranh lín cña dù ¸n nµy. Nhng khi ph©n tÝch sè liÖu ®iÒu tra, chóng t«i thÊy hÇu hÕt sinh viªn cho r»ng sö dông s¸ch cò vÉn tèt h¬n s¸ch ph«t« mÆc dï gi¸ s¸ch cò cã rhÓ cao h¬n s¸ch ph«t« tõ 5- 10%. VËy, lÝ do nµo mµ sinh viªn c¸c trêng ®¹i häc hiÖn nay vÉn sö dông s¸ch ph«t« trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu cña m×nh. Cã thÓ tãm lîc mét sè lÝ do sau: - §Ó mua mét bé gi¸o tr×nh míi cho mét kú häc, mçi sinh viªn trung b×nh ph¶i chi tõ 100.000 ®ång ®Õn 150.000 ®ång.( Sè tiÒn nµy cßn phô thuéc vµo sè m«n häc trong kú vµ gi¸ cña mçi cuèn gi¸o tr×nh). Tuy nhiªn, do kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cña sinh viªn cßn rÊt h¹n hÑp nªn sinh viªn ®· t×m ®Õn víi nh÷ng cöa hµng s¸ch ph«t« mÆc dï còng ®· nhËn ra yÕu ®iÓm cña nh÷ng cuèn s¸ch nµy. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn lµ sinh viªn cã thÓ lªn th viÖn t×m vµ mîn tµi liÖu. Tuy nhiªn, hÖ thèng th viÖn cña ®a sè c¸c trêng ®¹i häc hiÖn nay cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu nµy nh: sè lîng s¸ch tham kh¶o Ýt, kh«ng ®îc mîn s¸ch vÒ nhµ... §iÒu nµy rÊt h¹n chÕ cho sinh viªn trong viÖc nghiªn cøu ( ®Æc biÖt lµ khi sinh viªn chuyÓn sang ph¬ng ph¸p häc míi- tù nghiªn cøu lµ chÝnh). - Nguyªn nh©n ®Æc biÖt quan träng lµ: do gi¸ s¸ch míi cao, sinh viªn l¹i muèn ®¸p øng yªu cÇu häc tËp cña m×nh nªn cã thÓ ®äc s¸ch cò. Trong Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ba trêng ®¹i häc nµy chØ cã mét hiÖu s¸ch cò phôc vô nhu cÇu cña sinh viªn ë trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Tuy nhiªn, cöa hµng nµy thu mua s¸ch cò cña sinh viªn víi gi¸ rÊt rÎ, khi b¸n ra th× b¸n víi gi¸ rÊt cao ( gÇn b»ng víi gi¸ s¸ch míi). MÆt kh¸c, hiÖn nay cöa hµng nµy ®ang dÇn chuyÓn híng b¸n s¸ch míi. 3.1.2.T¹i c¸c cöa hµng s¸ch cò tæng hîp. XÐt ph¹m vi xung quanh trêng, b¸n kÝnh trong vßng 1 km, chóng t«i thÊy: - Trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n.  Sau kÝ tóc x¸ nhµ Mét cã mét cöa hµng b¸n s¸ch cò chuyªn ngµnh kinh tÕ. Tuy nhiªn, cöa hµng nµy thu mua s¸ch cò cña sinh viªn víi gi¸ rÊt rÎ, khi b¸n ra th× b¸n víi gi¸ rÊt cao ( gÇn b»ng víi gi¸ s¸ch míi). MÆt kh¸c, hiÖn nay cöa hµng nµy ®ang dÇn chuyÓn híng b¸n s¸ch míi lµ chñ yÕu.  Ngoµi ra, trªn ®êng Gi¶i Phãng, ®êng TrÇn Kh¸t Ch©n vµo buæi tèi thêng cã c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch b¸o cò. - Trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng.  Trªn ®êng L¸ng cã c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch b¸o cò ho¹t ®éng c¶ ngµy.  Ngoµi ra, trªn ®êng NguyÔn ChÝ Thanh vµo buæi tèi, thØnh tho¶ng cã mét vµi hµng bµy b¸n s¸ch cò. - T¹i trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i: kh«ng cã cöa hµng s¸ch cò nµo xung quanh trêng. C¸c cöa hµng nãi trªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung sau: - VÒ gi¸ c¶: Gi¸ s¸ch cò cña c¸c cöa hµng nµy rÊt bÊt hîp lÝ. Gi¸ thu mua: Gi¸ thu mua cña c¸c cöa hµng vµ c¸c tô ®iÓm nµy thêng rÊt thÊp. Sinh viªn mang s¸ch ®Õn thêng bÞ Ðp gi¸, chØ b¸n ®îc tõ 1/4 ®Õn 1/5 gi¸ s¸ch míi ( ®iÒu nµy còng cßn tuú vµo møa ®é quan träng vµ chÊt lîng cña s¸ch). Gi¸ b¸n: Trong khi gi¸ thu mua rÊt thÊp nh trªn th× gi¸ b¸n nh÷ng cuèn s¸ch nµy rÊt cao, thêng b»ng 2/3 gi¸ s¸ch míi. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho sinh viªn t×m ®Õn víi c¸c cöa hµng s¸ch cò rÊt Ýt mµ t×m ®Õn c¸c cöa hµng ph«t«copy. - Chñ c¸c cöa hµng s¸ch b¸o cò kh«ng thÓ t vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng cuèn s¸ch tham kh¶o cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu khi hä ®Õn cöa hµng. - C¸c cöa hµng kh«ng cã sù s¾p xÕp, ph©n lo¹i s¸ch mét c¸ch hÖ thèng. V× vËy, sinh viªn thêng rÊt mÊt thêi giê ®Ó lùa chän ®îc s¸ch m×nh cÇn t×m. 3.1.3.T¹i c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch ë vØa hÌ: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay trªn pham vi Hµ Néi cã rÊt nhiÒu c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch trªn vØa hÌ nh §êng L¸ng, ®êng Gi¶I Phãng, ®êng TrÇn Kh¸t Ch©n… C¸c tô ®iÓm nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - HÇu nh kh«ng cã s¸ch thuéc chuyªn ngµnh kinh tÕ ( ®Æc biÖt lµ gi¸o tr×nh). C¸c cöa hµng nµy thêng hay b¸n truyÖn, t¹p chÝ, b¸o cò, s¸ch «n thi ®¹i häc. - Ngo¹i trõ c¸c tô ®IÓm trªn ®êng L¸ng ho¹t ®éng c¶ ngµy, cßn c¸c tô ®iÓm kh¸c ho¹t ®éng chñ yÕu vµo buæi tèi nªn rÊt bÊt tiÖn cho sinh viªn trong viÖc ®i l¹i t×m kiÕm s¸ch. Tõ nh÷ng ph©n tÝch ë trªn, chóng t«i cã thÓ nãi r»ng s¶n phÈm cña chóng t«i cung cÊp rÊt cã Ých cho sinh viªn, mÆt kh¸c nã cã nh÷ng ®IÓm m¹nh h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c v× nh÷ng nguyªn nh©n sau: - §Þa ®iÓm cña chóng t«i n»m ë khu vùc trong trêng. V× vËy cã thÓ tiÕt kiÖm thêi gian ®i l¹i cho sinh viªn - VÒ mÆt gi¸ c¶: Nh÷ng s¶n phÈm cña chóng t«i cã møc gi¸ b¸n thÊp h¬n vµ møc gi¸ thu mua cao h¬n so víi c¸c cöa hµng kh¸c nªn sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng sinh viªn ®Õn víi cöa hµng chóng t«i. - ChÊt lîng: S¶n phÈm cña chóng t«i cung cÊp ®Òu cã chÊt lîng tèt, víi:  S¸ch : +S¸ch sÏ ®îc ph©n lo¹i mét c¸ch hÖ thèng nªn sinh viªn sÏ dÔ dµng t×m ®îc nh÷ng cuèn s¸ch cÇn thiÕt vµ tiÕt kiÖm ®îc rÊt nhiÒu thêi gian. +Chñng lo¹i s¸ch rÊt ®a d¹ng ( bao gåm c¶ s¸ch ®¹i c¬ng, s¸ch chuyªn ngµnh, s¸ch tham kh¶o…)  T¹p chÝ: Ngoµi s¸ch, chóng t«i sÏ cung cÊp nguån tin thùc tÕ gióp cho sinh viªn cËp nhËt th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh lªn th viÖn t×m tin ( sè lîng b¸o cò mîn ph«t« Ýt, kh«ng ®îc mîn b¸o vÒ nhµ…) Chóng t«i cã nguån thu mua t¹p chÝ vµ b¸o cò do liªn hÖ ®îc víi c¸c gi¸o viªn d¹y ®¹i häc cña c¸c trêng do c¸c gi¸o viªn trong trêng cã rÊt nhiÒu t¹p chÝ vµ b¸o chuyªn ngµnh. Cã thÓ nãi, ®©y lµ nguån cung cÊp æn ®Þnh, cã chÊt lîng tèt vµ l©u dµi. Ngoµi ra, chóng t«i cßn t vÊn cho kh¸ch hµng vÒ nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o, c¸ch thøc tiÕp cËn víi th«ng tin, phôc vô cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu. 3.2. VÒ s¶n phÈm ®å dïng cò. Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng ®©y ®©y lµ mét dÞch vô hoµn toµn míi vµ rÊt h÷u Ých cho sinh viªn ®Æc biÖt lµ nh÷ng sinh viªn sèng trong kÝ tóc x¸. Sinh viªn sÏ tiÕt kiÖm ®îc mét kho¶n chi phÝ rÊt lín vÒ viÖc mua s¾m ®å dïng sinh ho¹t. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn: Qua ph©n tÝch t×nh h×nh nh trªn, chóng t«i nhËn thÊy më cöa hµng “ Sinh viªn qu¸n” dµnh cho sinh viªn thuéc khèi kinh tÕ bëi nã sÏ gióp cho sinh viªn tiÕp cËn ®îc víi nguån tri thøc quÝ gi¸ ®Ó häc tËp tèt h¬n. Ngoµi ra, nã cßn gióp cho sinh viªn cã thÓ bít ®i ®îc nh÷ng lo toan cña cuéc sèng ®Ó häc tËp tèt h¬n. III. §Þa ®iÓm bè trÝ . 1.§Þa ®iÓm. §èi tîng phôc vô cña dù ¸n kh«ng chØ cã sinh viªn cña ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n mµ cßn cã sinh viªn c¸c trêng kh¸c ®Æc biÖt lµ sinh viªn c¸c trêng thuéc khèi ngµnh kinh tÕ. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña dù ¸n ®îc më réng ra ba trêng: §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, §¹i häc Ngo¹i Th¬ng vµ §¹i häc Th¬ng M¹i. T¹i mçi trêng, chóng t«i sÏ më mét cöa hµng mua b¸n s¸ch vµ ®å dïng cò nh»m phôc vô nhu cÇu cña sinh viªn. Chóng t«i sÏ sö dông mét gian hµng ë gÇn khu vùc kÝ tóc x¸ ®Ó lµm n¬i ho¹t ®éng cña dù ¸n. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ, chóng t«i ®· chän läc ®îc ba ®Þa ®iÓm kh¸ thuËn lîi. §Æc biÖt, c¶ ba cöa hµng ®Òu n»m trong khu vùc c¸c cöa hµng phôc vô cho sinh viªn, n¬i mµ tõ tríc ®Õn nay vÉn ®îc coi lµ thu hót ®îc sù chó ý cña sinh viªn nhiÒu nhÊt. V× vËy, viÖc më cöa hµng t¹i ba ®Þa ®iÓm nµy còng sÏ g©y ®îc sù chó ý cña sinh viªn. T¹i trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®Þa ®iÓm mµ chóng t«i chän lùa n»m gÇn víi khu vùc kÝ tóc x¸ c¸ch cæng sau cha ®Çy 5m. PhÝa tríc cöa hµng cã mét kho¶ng trèng kh¸ réng, võa t¹o cho cöa hµng mét kh«ng gian tho¸ng ®·ng, võa lµm chç ®Ó xe cho sinh viªn ®Õn mua hµng. T¹i trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i, ®©y lµ mét ®Þa ®iÓm rÊt thuËn lîi bëi nã kh«ng chØ n»m gÇn khu kÝ tóc x¸ mµ cßn n»m s¸t khu vùc gi¶ng ®êng nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®Õn mua b¸n hµng. T¹i trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng, do ®Æc ®iÓm khu vùc nµy gåm cã hai trêng gÇn nhau: ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng, Häc viÖn Quan HÖ Quèc TÕ ( hai trêng c¸ch nhau kho¶ng 60 mÐt, cïng n»m trªn ®êng Chïa L¸ng) nªn c¸c cöa hµng më ra cã thÓ phôc vô cho sinh viªn cña c¶ hai trêng. V× vËy, ®Þa ®iÓm chóng t«i lùa chän n»m trong khu vùc c¸c cöa hµng nµy c¸ch §¹i häc Ngo¹i Th¬ng 150 m. ViÖc ®Æt cöa hµng t¹i ®©y gióp chóng t«i cã thªm ®èi tîng phôc vô, kh«ng chØ cã sinh viªn ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng mµ cßn cã c¶ sinh viªn Häc viÖn Quan HÖ Quèc TÕ. §Þa ®iÓm nµy n»m trªn ®êng Chïa L¸ng, võa dÔ thÊy, võa thuËn tiÖn cho viÖc sinh viªn ®Õn víi cöa hµng. C¶ ba ®Þa ®iÓm nµy ®Òu cã mét kho¶ng kh«ng gian kh¸ réng phÝa tríc vµ n»m ë vÞ trÝ dÔ quan s¸t. DiÖn tÝch cña mçi cöa hµng réng trung b×nh 15 m². DiÖn tÝch nµy rÊt phï hîp víi lo¹i h×nh kinh doanh cña chóng t«i. 2. H¹ng môc n©ng cÊp tõng cöa hµng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Lµm thªm mét g¸c xÐp ®Ó ®ùng s¸ch vµ ®å dïng. - Mét biÓn qu¶ng c¸o trang trÝ tríc cöa hµng. - D¸n l¹i têng vµ mét sè trang trÝ kh¸c. - §ãng thªm ba gi¸ s¸ch èp vµo têng. - Mét ®iÖn tho¹i ®Ó bµn. - Bµn ghÕ vµ mét sè ®å dïng kh¸c. 3.S¬ ®å m« t¶ ®Þa ®iÓm. 3.1. VÞ trÝ cña c¸c cöa hµng. T¹i ®¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n KÝ tóc x¸ nhµ 11 KÝ tóc x¸ nhµ Mét C¨ng Tin Nhµ ¨n Qu¸n ph«t« Cöa hµng lu niÖm Qu¸n röa xe Qu¸n níc Qu¸n c¬m Qu¸n c¬m §Þa ®iÓm cöa hµng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T¹i ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng: §êng NguyÔn ChÝ Thanh Häc viÖn Quan HÖ Quèc TÕ §¹i häc ngo¹i Th¬ng V¨n phßng phÈm 60 m 150 m Hµng Ph«t« §Þa ®iÓm Cöa hµng Bu ®iÖn Qu¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T¹i ®¹i häc Th¬ng M¹i. Gi¶ng ®êng Héi trêng Gi¶ng ®êng §Þa ®iÓm cöa hµng B·i xe Khu«n viªn Gi¶ng ®êng Qu¸n níc Cöa hµng v¨n phßng phÈm 50 cm G¸c xÐp Cæng trêng ®êng Mai DÞch Gi¸ s¸ch 1.2 mÐt Bµn 3.2.M« h×nh chi tiÕtdÞch tõng cöa hµng giao 50 cm Gi¸ s¸ch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV.Vèn- Lao ®éng vµ tæ chøc ho¹t ®éng. Dù ¸n thùc hiÖn kÓ tõ khi dù ¸n ®îc phª duyÖt. Thêi gian hoµn tÊt ®Ó dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng lµ mét th¸ng, thêi gian dù ¸n ho¹t ®éng trong hai n¨m. Chóng t«i lµm thñ tôc ®¨ng kÝ kinh doanh t¹i phêng §ång T©m, quËn Hai Bµ Trng. 1. Vèn vµ lao ®éng. 1.1. Vèn ®Çu t. C¸c nguån b¶o ®¶m gåm: - Vèn tù cã: 60.000.000 ®ång. Mçi thµnh viªn huy ®éng vèn tõ gia ®×nh 10.000.000 ®ång. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Vèn vay: Vay tõ quü u ®·i dµnh cho sinh viªn 12.triÖuVND /6 thµnh viªn ( kh«ng l·i suÊt trong n¨m ®Çu). 1.2. Nguån nh©n lùc. DÞch vô kinh doanh t¹i ba ®Þa ®IÓm: trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng, ®¹i häc Th¬ng M¹i. S¸u thµnh viªn sÏ chia thµnh ba nhãm, mçi cöa hµng sÏ do hai thµnh viªn ®¶m nhËn c«ng viÖc tr«ng coi. Ph©n bæ nguån nh©n lùc nh sau: - T¹i trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n: NguyÔn ThÞ DiÖu Linh Chö ThÞ Mü Dung - T¹i trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng: Bïi ThÞ Thanh HuyÒn NguyÔn ThÞ Hoa Hång - T¹i trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i: NguyÔn ThÞ Minh Thu NguyÔn Thanh Hµ 2. Tæ chøc ho¹t ®éng. *Cöa hµng më cöa liªn tôc tõ 8h- 19h mçi ngµy. C«ng viÖc cña mçi nhãm nh sau: - Ghi sè lîng vµ lo¹i hµng b¸n ra còng nh doanh thu thu ®îc trong ngµy. - C¸c kho¶n chi phÝ trong thêi gian ho¹t ®éng cña cöa hµng m×nh phô tr¸ch. - Sè lîng vµ lo¹i hµng ho¸ thu mua. *Thu mua: TËp trung chñ yÕu vµo cuèi mçi kú vµ tríc khi vµo kú n¨m häc míi. Ngoµi ra, trong thêi gian cßn l¹i, chóng t«i vÉn tiÕn hµnh thu mua t¹i mçi cöa hµng. *Thêi gian b¸n hµng: TËp trung vµo ®Çu mçi kú häc. Tuy nhiªn, theo sè liÖu ®iÒu tra, sè lîng sinh viªn cã nhu cÇu mua ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh häc, con sè nµy chiÕm tíi 47.4%. Do vËy, cöa hµng vÉn më cöa liªn tôc trong c¶ n¨m häc vµ trong kú vÉn cÇn dù tr÷ mét sè lîng s¸ch nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸p øng kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ lîng nhu cÇu nµy. V.KÕ ho¹ch Marketing. 1. H×nh thøc qu¶ng c¸o vµ khuyÕn m·i 1.1. H×nh thøc qu¶ng c¸o. V× dÞch vô kinh doanh nµy phôc vô chñ yÕu cho sinh viªn thuéc chuyªn ngµnh kinh tÕ, cöa hµng l¹i ®Æt ngay trong trêng nªn chóng t«i chØ sö dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o ®¬n gi¶n nh: - Ph¸t tê r¬i - Th«ng qua hÖ thèng ph¸t thanh cña c¸c trêng ®¹i häc. - Th«ng qua m¹ng líi b¹n bÌ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra, ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµo ®Çu mçi kú häc, chóng t«i sÏ tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn trªn líp víi c¸c b¹n sinh viªn nh»m giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña chóng t«i, ®ång thêi phæ biÕn cô thÓ c¸ch thøc thu mua vµ ®a ra b¶ng gi¸ t¬ng øng víi chÊt lîng cña s¸ch. Tõ ®ã, sÏ t¹o ra ®îc mèi quan hÖ kh¨ng khÝt vµ l©u dµi gióp duy tr× ®îc c¸c b¹n hµng thêng xuyªn. 1.2. H×nh thøc khuyÕn m·i. Sinh viªn nµo mua nhiÒu sÏ ®îc gi¶m gi¸ hoÆc ®îc tÆng thªm b¸o, t¹p chÝ kinh tÕ ®Ó tham kh¶o thªm. Ngoµi ra, chóng t«i s½n sµng t vÊn c¸ch häc vµ giíi thiÖu c¸c tµi liÖu tham kh¶o cña c¸c m«n häc ®¹i c¬ng cho sinh viªn nÕu cÇn, ®Æc biÖt lµ sinh viªn n¨m thø nhÊt b»ng chÝnh kinh nghiÖm cña chóng t«i. 2. Nghiªn cøu thÞ trêng. Theo ®iÒu tra ë mét sè dÞch vô mua b¸n s¸ch cò, møc gi¸ b¸n kh¸ cao, b»ng 60 - 70% gi¸ s¸ch míi. ViÖc mua b¸n nh vËy rÊt bÊt hîp lý, kh«ng tho¶ ®¸ng víi sinh viªn. KÕt hîp gi÷a t×nh h×nh thùc tÕ vµ sè liÖu ®iÒu tra, chóng t«i ®a ra mét møc gi¸ phï hîp h¬n: Gi¸ thu mua = 34.05% so víi gi¸ s¸ch míi. Gi¸ b¸n ra = 54.95% so víi gi¸ s¸ch míi. Còng theo sè liÖu ®iÒu tra, 71.5% sinh viªn ®îc hái cho r»ng dÞch vô s¸ch cò nµy rÊt cÇn thiÕt vµ hä s½n sµng mua víi møc gi¸ trªn. §èi víi ®å dïng cò, ®©y lµ mét dÞch vô hÕt søc míi mÎ, cha thÊy xuÊt hiÖn trong c¸c ký tóc x¸ cña sinh viªn. Qua ®iÒu tra, cã 61.35% sè sinh viªn cã nhu cÇu b¸n ®å dïng cò sau khi ra trêng, cßn sè ngêi muèn mua lªn tíi 72.56%. C¨n cø nh trªn, chóng t«i ®a ra møc gi¸ nh sau: Gi¸ thu mua = 29% gi¸ míi Gi¸ b¸n = 44.57% gi¸ míi. Dù ¸n ®· nhËn ®îc sù ñng hé nhiÖt t×nh tõ phÝa sinh viªn bëi ®©y lµ mét dÞch vô rÊt thiÕt thùc, nã ®· ®¸p øng ®îc phÇn nµo nhu cÇu cña sinh viªn. VI. Dù b¸o kÕt qu¶ Tµi chÝnh cña dù ¸n. Tæng hîp kÕt qu¶ phiÕu ®iÒu tra. Chóng t«i ®· ph¸t ra 500 phiÕu, thu vÒ 486 phiÕu. KÕt qu¶ ®iÒu tra nh sau: (KÕt qu¶ ®iÒu tra ë trang bªn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 1: Thèng kª kÕt qu¶ ®iÒu tra. C©u hái B¹n sÏ xö lÝ nh thÕ nµo víi ®å dïng cò vµ s¸ch cò mµ b¹n kh«ng sö dông n÷a? Tuú chän a/B¸n b/Gi÷ l¹i Sè phiÕu ®ång ý 214 272 % sè phiÕu ®ång ý 44% 56% B¹n cã muèn b¸n s¸ch cò vµ ®å dïng cò kh«ng? a/Cã b/Kh«ng 347 139 71.5% 28.5% Theo b¹n, dÞch vô mua b¸n s¸ch cò vµ ®å cò cã cÇn thiÕt kh«ng? B¹n ®· thÊy cã dÞch vô nµo t¬ng tù nh thÕ nµy cha? ë ®©u? B¹n hay mua s¸ch vµ ®å dïng vµo thêi ®iÓm nµo? a/CÇn thiÕt b/Kh«ng cÇn thiÕt a/Cã b/Cha a/§Çu k× b/Cuèi k× c/Gi÷a k× d/BÊt k× thêi ®iÓm nµo trong n¨m a/Víi s¸ch cò: 30-35% 35-40% b/Víi ®å dïng cò:25-30% 35-40% a/Víi gi¸ s¸ch cò: 40-45% 50-55% b/Víi gi¸ ®å dïng cò: 40-45% 45-50% 457 87 339 87 226 0 42 218 335 151 340 146 248 238 285 201 94% 6% 82% 18% 46.6% 0% 8.6% 47.8% 69% 31% 70% 30% 51% 49% 58.6% 41.4% B¹n thÊy khoang gi¸ thu mua nµo lµ hîp lÝ. ( so víi gi¸ s¸ch míi). B¹n thÊy khoang gi¸ b¸n nµo lµ phï hîp? Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dùa vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra nhu cÇu thÞ trêng, chóng t«i dù tÝnh sÏ ®a ra møc gi¸ mua vµ b¸n theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn nh sau: Gi¸ ∑Pi(tb) * Qi víi i(tb) : gi¸ trug b×nh cña mét khoang gi¸ ∑Qi Qi : phÇn tr¨m dù kiÕn b¸n víi khoang gi¸ t¬ng øng. *S¸ch cò - Gi¸ b¸n: = 54.95% - Gi¸ thu mua: =34.05% *§å cò. - Gi¸ b¸n: = 47.57% - Gi¸ thu mua: = 29% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 2. B¶ng h¹ng môc dù to¸n chi phÝ ban ®Çu vµ thanh lý. ( §v tiÒn tÖ: VND) STT H¹ng môc Gi¸ thµnh ë Sè Gi¸ Gi¸ thanh lý mét cöa hµng cöa hµng thµnh 1 Gi¸ s¸ch 100.000*3(gi¸ 3 900.000 300.000 s¸ch) 2 Trang trÝ 35.000 3 105.000 0 3 §êng d©y 600.000 3 1.800.000 1.500.000 ®iÖn tho¹i 4 Mua m¸y 70.000 3 210.000 KhuyÕn m¹i cho ngêi ®iÖn tho¹i mua l¹i ®êng d©y. 5 G¸c xÐp 200.000 3 600.000 200.000 6 Bµn+GhÕ 100.000 3 300.000 100.000 (Mua ®å thanh lý) 7 BiÓn 50.000 3 150.000 0 (khung) 8 Tæng 4.065.000 2.100.000 1. Tæng chi phÝ sau hai n¨m= 1.965.000/4 kú Tæng chi phÝ cè ®Þnh ph©n bæ cho mét kú kinh doanh( trïng víi mét kú häc lµ: = 491.250VND 2. Chi phÝ thêng xuyªn. BiÓu 3: B¶ng dù to¸n chi phÝ thêng xuyªn. (§v: ®ång) STT H¹ng môc Thµnh tiÒn 1 L¬ng 400.000*6=2.400.000 ( cho 6 thµnh viªn) 2 Thuª cöa hµng: 1.300.000 - Trêng §H Kinh TÕ 500.000 - Trêng §H Ngo¹i Th¬ng 400.000 - Trêng §H Th¬ng M¹i 400.000 3 §iÖn 150.000 4 §iÖn tho¹i 150.000 Tæng 4.000.000 BiÓu 4. B¶ng ph©n tÝch h¹ng môc tµi chÝnh cña cöa hµng t¹i trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n.( §v: triÖu ®ång) Th¸ng 1 2 3 Dù kiÕn møc b¸n H¹ng môc hµng th¸ng 45% 30% 10% Vèn Nguån vèn b¸n hµng dù kiÕn theo th¸ng Doanh thu 4 5 10% 5% 25 22.5 2.5+19.5 15 7+4 6 5+4 6 3 3 27 18 7.2 7.2 3.6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi phÝ thêng xuyªn 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Dù kiÕn møc thu mua theo th¸ng 40% 30% 5% 5% 20% Quü 6.1 12.6 1.8 5.8 2.2 Tæng quü = 28.5 triÖu. C¸c cöa hµng ë ®¹i häc Th¬ng M¹i vµ ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng tÝnh t¬ng tù víi sè lîng ph©n bæ nh sau: §¹i häc Kinh TÕ : 25 triÖu §¹i häc Th¬ng M¹i : 17 triÖu. §¹i häc Ngo¹i Th¬ng: 12 triÖu Sau ®©y lµ b¶ng tæng hîp dù to¸n tµi chÝnh cña c¶ ba cöa hµng. (xem trang bªn)
- Xem thêm -