Tài liệu Công ty tnhh một thành viên dịch vụ và thương mại vcci

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 LỜI MỞ ĐẦU Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam ( Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI ) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thƣơng mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nƣớc trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tƣ cách pháp nhân và tự chủ về tài chính. Nhƣ vậy, Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam có tài sản và ngân sách riêng, hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính. Ngân sách của Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam hình thành từ các nguồn sau : 1. Phí gia nhập và hội phí do hội viên đóng góp; 2. Các khoản thu từ hoạt động của phòng và các tổ chức trực thuộc và bên cạnh Phòng; 3. Ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đƣợc Nhà nƣớc giao; 4. Các hoạt động gây quỹ, tài trợ, đóng góp của các hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nƣớc. Với tiêu chí đó, bên cạnh hoạt động chính là đại diện và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam cũng thành lập các công ty trực thuộc nhằm tăng nguồn thu cho các hoạt động chính. Các công ty và đơn vị trực thuộc Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam có thể kể đến nhƣ : 1. Công ty Dịch vụ và Thƣơng mại ( TSC ) 2. Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất nhập khẩu ( TECHSIMEX ) 3. Công ty Tƣ vấn sở hữu công nghiệp và Chuyển giao công nghệ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 4. Công ty Đầu tƣ và Thƣơng mại quốc tế ( INVESTLINK ) 5. Công ty Tổ chức triển lãm VCCI – Vietchamexpo 6. Trƣờng Cán bộ quản lý doanh nghiệp 7. Báo Diễn đàn doanh nghiệp 8. Tạp chí Vietnam Business Forum 9. Viện tin học doanh nghiệp 10. Viện phát triển doanh nghiệp 11. Trung tâm Thông tin kinh tế ( BIZIC ) 12. Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ và Xuất bản doanh nghiệp 13. Trung tâm văn hóa doanh nhân Đƣợc sự giúp đỡ và tạo điều kiện của VCCI cũng nhƣ Công ty Dịch vụ và Thƣơng mại TSC, cùng sự hƣớng dẫn của giảng viên Nguyễn Thị Thảo, tôi đã hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp. Nội dung bản báo cáo tổng hợp này bao gồm : 1. Tổng quan về công ty 2. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 3. Định hƣớng phát triển của công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1.1 Chủ sở hữu : Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI ) Quốc tịch pháp nhân : Việt Nam Trụ sở chính : Số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (844) 5742022 Fax : (844) 5742020 Email : vcci@fmail.vnn.vn Website : VIBonline.com.vn 1.1.2 Tên giao dịch của công ty : Tên tiếng Việt : Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Thƣơng mại VCCI Tên tiếng Anh : VCCI Trade and Service Company Limited Tên viết tắt : TSC Trụ sở công ty : Số 33 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 04 9344181 Fax : 04 8266649 Email : hc@tsc-vcci.vn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Website : tsc-vcci.vn 1.1.3 Vốn điều lệ : 5.500.000.000 ( năm tỷ năm trăm triệu đồng ) Bao gồm vốn bằng tiền mặt, vốn bằng tài sản và vốn khác. Công ty không đƣợc giảm vốn điều lệ. Công ty tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu đầu tƣ thêm hoặc huy động thêm vốn góp của ngƣời khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng của vốn điều lệ. Trƣờng hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của ngƣời khác, công ty sẽ đăng kí chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn. 1.1.4 Hình thức doanh nghiệp : Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Thƣơng mại VCCI là doanh nghiệp do Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam làm chủ sở hữu. Công ty đƣợc thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công ty có tƣ cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nƣớc và ngoài nƣớc khi có nhu cầu và phải tuân theo các quy định của pháp luật. Công ty có thể thành lập liên doanh với các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài khi đƣợc sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ sở hữu công ty và của các cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền. 1.1.5 Tài chính kế toán, tiền lương: 1.1.5.1Năm tài chính và báo cáo tài chính của công ty : Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 của năm dƣơng lịch. Công ty thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản, chế độ, chứng từ theo quy định của Pháp lệnh kế toán, thống kê và các hƣớng dẫn của Bộ tài chính. Việc thu chi tài chính của công ty đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, Công ty nộp các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. 1.1.5.2Thù lao, tiền lương và lợi ích khác : Ngƣời quản lý công ty và Kiểm soát viên đƣợc hƣởng thù lao hoặc lƣơng và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, lƣơng và lợi ích khác của Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của ngƣời quản lý công ty và Kiểm soát viên đƣợc tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật có liên quan và đƣợc thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 1.1.5.3Phân phối lợi nhuận của công ty và xử lý lỗ trong kinh doanh: Hàng năm, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nƣớc, công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ phát triển kinh doanh; Quỹ khen thƣởng phúc lợi; Các quỹ khác theo quy định của pháp luật. Các quỹ khác sẽ do Chủ tịch công ty quyết định tùy thuọc vào tình hình kinh doanh và phù hợp với các quy định của pháp luật. Chủ sở hữu công ty chỉ đƣợc rút lợi nhuận của công ty khi công ty thanh toán đủ các khoản và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. 1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY : 1.2.1 Giai đoạn 1988 đến 1995 : Sau 2 năm thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nƣớc, đất nƣớc ta đã từng bƣớc xóa bỏ chế độ bao cấp và chuyển sang cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Việc thay đổi chính sách đã có những thay đổi mạnh mẽ và sự quan tâm của quốc tế. Khách hàng từ các nƣớc ngoài khối xã hội chủ nghĩa vào nƣớc ta để tìm kiếm cơ hội làm ăn ngày càng nhiều. Trƣớc tình hình đó, Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam đã xây dựng phƣơng án nhằm khai thác những dịch vụ mà trƣớc đây chúng ta đã phục vụ không công cho khách nƣớc ngoài. Và đƣợc bộ Ngoại thƣơng cho phép thành lập Công ty Dịch vụ Thƣơng mại với mục đích lấy thu bù chi để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nƣớc. Công ty Dịch vụ Thƣơng mại ra đời từ tháng 8 năm 1988, chƣa có tƣ cách pháp nhân đầy đủ, mọi hoạt động hạch toán kinh doanh đều phụ thuộc Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam. Nhƣ tên gọi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 của công ty, chức năng nhiệm vụ của công ty là làm các dịch vụ phục vụ khách là những thƣơng nhân nƣớc ngoài vào khảo sát thị trƣờng, tìm kiếm cơ hội thâm nhập làm ăn tại Việt nam nhƣ : o Bố trí sắp xếp chƣơng trình làm việc cho khách tại Việt Nam o Dịch vụ phiên dịch, đƣa đón, bố trí khách sạn và phƣơng tiện đi lại cho khách o Dịch vụ hƣớng dẫn đoàn o Dịch vụ Visa cho thƣơng nhân Giai đoạn 1989 đến 1995 là thời kì phát triển thịnh vƣợng nhất của công ty. Là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực hoát động dịch vụ phục vụ thƣơng nhân. Sau 3 năm hoạt động, công ty đã hoàn toàn không nhận hỗ trợ nào từ ngân sách Nhà nƣớc và mua đƣợc trụ sở làm việc, nhập trên 30 xe ô tô hiện đại từ Hàn Quốc, Nhật Bản ( trƣớc đây chúng ta chỉ có loại xe sang nhất là Volga của Liên Xô, không có điều hòa nhiệt độ ) Vị thế và uy tín của công ty đƣợc nâng lên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên quốc tế. 1.2.2 Giai đoạn từ năm 1996 đến 2000 : Trƣớc phát triển của công ty và từ tháng 3 năm 1993, Đại hội lần thứ III của Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam đã có sự thay đổi cơ bản, đó là : Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam đã đƣợc tách khỏi bộ thƣơng mại và hoạt động độc lập, là tổ chức chính trị xã hội, một tổ chức xúc tiến thƣơng mại lớn nhất Việt Nam nhƣ nguyên chủ tịch nƣớc Trần Đức Lƣơng đã viết. Để nâng tầm hoạt động của Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 công ty, ban thƣờng trực Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam đã quyết địch giao thêm nhiệm vụ cho công ty và đổi thành Công ty Dịch vụ và Thƣơng mại. Ngoài các chức năng đang làm, Công ty còn có thêm chức năng tƣ vấn đầu tƣ, hội chợ triển lãm và xuất nhập khẩu hàng hóa. 1.2.3 Giai đoạn từ 2001 đến 2007 : Bộ máy công ty phát triển từ 5 nhân viên khi thành lập, đến thời kì này số cán bộ công nhân viên đã lên tới trên 60 ngƣời và đã mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc nhƣ thành lập các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Năm 2006 có thêm chi nhánh tại Cần Thơ. Công ty có tƣ cách pháp nhân đầy đủ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 1.2.4 Giai đoạn từ năm 2008 đến nay : Từ năm 2008, thực hiện chủ trƣơng chuyển đổi mô hình doanh nghiệp của chính phủ, công ty đã chính thức trở thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Thƣơng Mại VCCI, tên viết tắt là TSC. 1.3 CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY : 1.3.1 Xúc tiến Thương mại : Thực hiện các chƣơng trình xúc tiến trọng điểm quốc gia, tổ chức cho các doanh nghiệp đi học tập, khảo sát thị trƣờng ngoài nƣớc để hợp tác và tìm đối tác làm ăn. Tổ chức tham gia các hội trợ triển lãm hàng hóa tại nƣớc ngoài để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá của Việt Nam ra thế giới; Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về đầu tƣ, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 về chính sách kinh tế, về lĩnh vực tiếp thị ... và các lớp học về quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp ... 1.3.2 Xuất nhập khẩu hàng hóa : Mặt hành xuất khẩu chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ nhƣ sản phẩm thêu – ren, gốm sứ và mây tre đan. Hàng nhập khẩu là những nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nƣớc. 1.3.3 Xuất khẩu lao động : Tham gia cung ứng lao động cho tất cả các thị trƣờng Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông, Malaysia và các thị trƣờng mới nhƣ Slovakia, Nga ... 1.3.4 Tư vấn đầu tư : Công ty thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện các dự án đầu tƣ vào Việt nam dƣới các hình thức đầu tƣ: * Đầu tƣ trực tiếp bằng vốn đầu tƣ * Đầu tƣ gián tiếp thông qua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, thông qua quỹ đầu tƣ chứng khoán…. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm: * Tƣ vấn đầu tƣ , xúc tiến đầu tƣ * Tƣ vấn quản lý * Tƣ vấn về sở hữu trí tuệ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 * Cung cấp các thông tin về thị trƣờng, thông tin khoa học-kỹ thuật, công nghệ và các thông tin kinh tế xã hội khác mà nhà đầu tƣ yêu cầu 1.3.5 Chuyển giao công nghệ : Công ty hợp tác với các đối tác chuyên hoạt động trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở các nƣớc phát triển để làm các dịch vụ chuyển giao công nghệ , cụ thể là: - Môi giới chuyển giao công nghệ * Tƣ vấn chuyển giao công nghệ * Xúc tiến chuyển giao công nghệ 1.3.6 Dịch vụ du lịch : Công ty có tổ chức các dịch vụ về du lịch lữ hành  Các tour du lịch trọn gói, các tour tự thiết kế, các tour du lịch mạo hiểm,  Đặt phòng khách sạn trong nƣớc và quốc tế và các dịch vụ khác.  Tƣ vấn du lịch miễn phí (qua điện thoại, email…)  Tổ chức tour theo yêu cầu, tour cho khách đoàn, cơ quan, trƣờng học…. 1.3.7 Tư vấn du học : Giúp đỡ học sinh trong suốt quá trình du học. * thế giới. Cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục của các nƣớc trên Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 * Tƣ vấn và Cung cấp dịch vụ tƣ vấn cho tất cả các đối tƣợng có nhu cầu đi du học * * Tƣ vấn về tài chính cho du học Tổ chức các chƣơng trình học bổng hỗ trợ cho sinh viên Việt nam. * Cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục của các nƣớc trên thế giới. Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác liên quan đến trƣờng học, khoá học; những đặc điểm về đất nƣớc và con ngƣời nơi các bạn dự định du học. * Tƣ vấn và Cung cấp dịch vụ tƣ vấn cho tất cả các đối tƣợng có nhu cầu đi du học * * Tƣ vấn về tài chính cho du học Cung cấp thông tin về các chính sách học bổng dành cho sinh viên quốc tế của các trƣờng, các tổ chức giáo dục; tƣ vấn và tạo điều kiện để các bạn có thể tham dự kỳ thi học bổng và dành đƣợc những suất học bổng giá trị nhất. * Là cầu nối thông tin giữa phụ huynh - nhà trƣờng - các bạn học sinh, sinh viên trong suốt thời gian du học. 1.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY : 1.4.1 Chủ tịch công ty : Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, là ngƣời có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12 chủ sở hữu công ty, chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. 1.4.2 Giám đốc : Giám đốc công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, là ngƣời có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định của pháp luật. Nhiệm kì của giám đốc công ty là 5 năm, nếu tiếp tục đảm nhiệm công việc phải bổ nhiệm lại. Giám đốc công ty là đại diện pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và Chủ tịch công ty về thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. Giám đốc công ty có các quyền : Tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch công ty, điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phƣơng án đầu tƣ của công ty; Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, các chức các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch công ty; Kí kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty; Kiến nghị phƣơng án tổ chức công ty; Kiến nghị các phƣơng án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; Tuyển dụng lao động theo nhu cầu công việc; Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 1.4.3 Phó giám đốc : Phó giám đốc là ngƣời giúp việc cho Giám đốc, do Giám đốc đề nghị và Chủ tịch công ty bổ nhiệm. Phó giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 1.4.4 Ban kiểm soát : Từ 1 đến 3 thành viên Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kì không quá 3 năm. Kiểm soát viên là ngƣời có đủ các tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. Kiểm soát viên có nhiệm vụ : Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty; Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo công tác quản lý và các báo cáo khác trƣớc khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nƣớc có liên quan, trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định; Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty; Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chủ sở hữu. Kiểm soát viên có quyền xem xét bất kì hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Chủ tịch công ty, giám đốc và những ngƣời quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của kiểm soát viên. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 14 1.4.5 Tổng số lao động : 93 ngƣời trong đó gồm 55 nam và 38 nữ. Ngƣời lao động đƣợc tuyển dụng vào làm việc tại công ty theo chế độ Hợp đồng lao động, đƣợc hƣởng các quyền và có nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật lao động của nƣớc CHXHCN Việt Nam, nội quy lao động và quy chế lƣơng thƣởng của công ty. Giám đốc công ty là ngƣời quyết định tuyển dụng lao động trên cơ sở ngƣời lao động có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc và theo quy chế chủ tịch công ty ban hành. 1.4.6 Các phòng ban : 02 phòng chức năng, 04 trung tâm và 04 chi nhánh : o Phòng tổ chức tài chính o Phòng kế toán tài vụ o TT Xúc tiến thƣơng mại và Lữ hành quốc tế o TT Hợp tác nhân lực quốc tế và đào tạo o TT Xuất nhập khẩu o TT Tƣ vấn đầu tƣ và Hội chợ triển lãm quốc tế o Chi nhánh TSC tại Hải Phòng o Chi nhánh TSC tại Đà Nẵng o Chi nhánh TSC tại Thành phố Hồ Chí Minh o Chi nhánh TSC tại Cần Thơ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 Các chi nhánh hoạt động theo cơ chế hạch toán báo sổ Các trung tâm chuyên doanh hoạt động theo cơ chế khoán quản cho mỗi lĩnh vực hoạt động dịch vụ của mình. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 16 2 TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ : 2.1.1 Sản phẩm, dịch vụ : Hoạt động chính của công ty là các dịch vụ nhƣ : » Tƣ vấn đầu tƣ » Chuyển giao công nghệ » Xúc tiến thƣơng mại » Xuất khẩu lao đông » Xuất nhập khẩu » Tổ chức hội thảo, hội nghị » Tƣ vấn quản lý » Tƣ vấn du học » Tƣ vấn về sở hữu trí tuệ » Nghiên cứu thị trƣờng 2.1.2 Thị trường và đối tượng khách hàng : Thị trƣờng của công ty là cả thị trƣờng trong nƣớc và ngoài nƣớc. Đối tƣợng khách hàng đa dạng, bao gồm cá cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nƣớc và nƣớc ngoài có nhu cầu hợp tác, mua bán, tìm kiếm cơ hội làm ăn ... Với các lĩnh vực đa dạng, công ty có thể nắm bắt theo nhu cầu của thị trƣờng để cung cấp các dịch vụ linh hoạt, đáp ứng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 17 đƣợc các đòi hỏi khắt khe của môi trƣờng kinh doanh hội nhập. Khách hàng của công ty đến từ khắp nơi trên thế giới. Công ty chính là cầu nối cho các doanh nghiệp trong nƣớc và nƣớc ngoài có thể hợp tác và đầu tƣ. Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam, trải qua gần 20 năm, TSC luôn coi trọng việc thoả mãn yêu cầu của khách hàng và sự phát triển của các doanh nghiệp là mục tiêu của mình. Từ một văn phòng ở Hà Nội khi mới thành lập, đến nay bên cạnh các Trung tâm nghiệp vụ tại Hà Nội, TSC đã có một hệ thống các chi nhánh đóng trên địa bàn cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. 2.1.3 Nhân sự : Các cán bộ nhân viên của công ty đều có chuyên môn, đƣợc đào tạo bài bản, đáp ứng đƣợc các nhu cầu về tƣ vấn, môi giới ... Số lƣợng lao động trong công ty thay đổi qua các thời kì, trung bình vào khoảng 90 lao động. Ban lãnh đạo và quản lý công ty cũng đều là những ngƣời có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết, đã từng kinh qua các vị trí quản lý. Đội ngũ nhân sự có mối quan hệ rất rộng với các ban ngành có liên quan, có trình độ kiến thức tốt. Công ty định hƣớng chú trọng nâng cao kiến thức chuyên môn nhân sự, đồng thời tiến hành song song chính sách ƣu đãi, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút chất xám, nâng cao hơn nữa nguồn lực này. 2.1.4 Lợi thế cạnh tranh : Công ty có mối quan hệ mật thiết, là cơ quan trực thuộc Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp việt nam, nên có rất nhiều mối quan hệ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 18 giúp ích cho hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty có điều kiện nắm bắt nhanh nhạy về các thông tin đầu tƣ kinh doanh trong và ngoài nƣớc, liên hệ với các đối tác, các nguồn hàng, các nguồn lao động ... 2.2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH : 2.2.1 Môi trường kinh tế : Năm 2008, nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, giá cả, lạm phát lan rộng trên toàn cầu buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh lại chỉ tiêu phát triển kinh tế. Tình trạng này cũng ảnh hƣởng trực tiếp, bất lợi đến nƣớc ta. Những cơn bão tài chính, kinh tế dồn dập và khó dự báo của năm 2008 khiến đoàn thuyền mới ra khơi của cộng đồng DN Việt Nam chao đảo. Không ít con thuyền buộc phải buông tay chèo, song đa phần vẫn nỗ lực tìm cách vƣợt sóng lớn đang tiếp tục dội đến nặng nề hơn. Một điểm khá quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đó là sự lớn mạnh nhanh chóng về số lƣợng. Cơ hội đầu tƣ của nền kinh tế chuyển đổi đƣợc mở rộng song hành với những cải thiện mạnh mẽ của Chính phủ về môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh đã tạo nên một số lƣợng doanh nghiệp, doanh nhân đông đảo, phủ khắp mọi hoạt động của nền kinh tế. Với 350.000 doanh nghiệp, khoảng 3,7 triệu hộ kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là một trong những nhân tố quyết định duy trì tốc độ tăng trƣởng cao và ổn định của nền kinh tế, góp phần tích cực vào việc giải quyết công ăn việc làm, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội khác. Những thành công bƣớc đầu của nền kinh tế Việt Nam trong năm đầu trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thƣơng mại thế giới chính nhờ sự Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 năng động và sáng tạo của doanh nghiệp, lực lƣợng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế và hội nhập quốc tế. Trong vòng 12 tháng, doanh nghiệp Việt Nam phải gồng mình chịu sức ép liên tiếp của những biến động kinh tế vĩ mô. Cơn bão giá hồi đầu năm cộng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ nhằm kiểm soát lạm phát đã tác động tiêu cực tới các kế hoạch sản xuất kinh doanh của đa phần các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lâm vào tình trạng khó khăn do không thể tiếp cận tới nguồn vốn ngân hàng. Nhiều dự án đầu tƣ buộc phải dừng lại do thiếu nguồn tài trợ. Ngay sau đó sự đảo chiều bất ngờ của môi trƣờng kinh doanh do tác động bất lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu lại giáng thêm một đòn nặng lên vai doanh nghiệp Việt Nam. Ngay sau tháng 9 năm 2008, chỉ số giá cả đang từ mức rất cao, đột ngột xuống âm liên tục. Các doanh nghiệp rơi vào thế gọng kìm đầy bất ổn. Thị trƣờng thế giới thu hẹp đột ngột, đầu ra của các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu ách tắc, nhiều đơn hàng bị hủy bỏ. Thị trƣờng trong nƣớc đối mặt với làn sóng hàng hóa giá rẻ từ nƣớc láng giềng. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng. Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu trụ vững đƣợc nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay vì phát triển. Gói giải pháp chặn đà giảm phát, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô duy trì tăng trƣởng của Chính phủ đƣợc ban hành đúng lúc đã mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp. Thành công của việc thực hiện 8 nhóm giải pháp của Chính phủ hồi đầu giữa năm ngăn chặn lạm phát đã tạo nên niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với hiệu quả của chính sách mới. Cơ hội vƣợt khó đang đƣợc trông đợi nhiều vào bàn tay của Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 20 Nhà nƣớc trong những nỗ lực kích cầu tiêu dùng, đầu tƣ, hỗ trợ doanh nghiệp giảm gánh nặng về thuế khóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn lan rộng của nền kinh tế, nhiều cơ hội mới cũng xuất hiện. Thị trƣờng tiêu dùng toàn cầu đang đƣợc cơ cấu lại do ngƣời tiêu dùng thay đổi sự lựa chọn của mình. Hàng tiêu dùng ở mức độ trung bình, giá cả vừa phải song vẫn phải đảm bảo các yếu tố về chất lƣợng, uy tín... đang là xu hƣớng của hầu hết các thị trƣờng tiêu dùng lớn. Những thay đổi tâm lý tiêu dùng khắt khe hơn với nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa do những vi phạm về vệ sinh an toàn sản phẩm gần đây đang có lợi cho các hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Đây là thời cơ lớn để các doanh nghiệp tranh thủ thế chân những nhà cung ứng lớn, chuyển đơn đặt hàng từ các nƣớc có cùng lợi thế cạnh tranh về Việt Nam. Nhiều nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế cho thấy, hàng hóa Việt Nam đang có lợi thế trong cuộc cạnh tranh chứa đựng nhiều yếu tố tâm lý của ngƣời tiêu dùng. Thứ hai, cơ hội tái cơ cấu, công nghệ, nguồn lực... với giá rẻ đang đƣợc mở ra. Nhiều doanh nghiệp không trụ vững đã buộc phải bán đi các tài sản, thƣơng hiệu, công nghệ với giá rẻ. Nguồn nhân lực chất lƣợng cao với mức lƣơng hợp lý cũng đang đƣợc coi là cơ hội cho các doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch tái cơ cấu, tìm kiếm các điều kiện để tạo nên những kế hoạch kinh doanh mới. Sản phẩm của Việt Nam có thể không là số 1 song hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt. Và sự khác biệt sẽ là cơ hội để hàng sản xuất tại Việt Nam không dừng lại ở sự thế chân tạm thời. Chu kỳ mới của thị trƣờng sau khủng hoảng sẽ là cơ hội của nhiều doanh nghiệp thành công trong cơ cấu lại nền tảng quản trị và nguồn lực.
- Xem thêm -