Tài liệu Công ty tnhh du lịch và thương mại big heart

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BIG HEART (BIG HEART Co.,Ltd) NỘI DUNG TỔNG QUÁT DỰ ÁN A. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP. B. NỘI DUNG DỰ ÁN. I.CƠ SỞ VÀ SỰ CẦN THIẾT 1.Cơ sở thực hiện Đề án 2 Sự cần thiết của Đề án II. NGUỒN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.Nguồn lực 2.Hoạt động kinh doanh III. PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG VÀ CHIẾN LƢỢC MARKETING 1.Phân tích thị trƣờng 2.Chiến lƣợc Marketing IV. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ-Xà HỘI VÀ RỦI RO C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP Công ty TNHH Du lịch và Thƣơng mại BIG HEART Trụ sở : Số 1 Đƣờng Tây Sơn Điện thoại : 041686868 Giám đốc: Bùi Thái Vũ Vốn điều lệ : triệu đồng) 100 000 000 VND (một trăm Ngành nghề kinh doanh : Cung cấp, tổ chức trọn gói các tour du lich ngắn ngày và dài ngày cho sinh viên. Tƣ vấn, giới thiệu các hoạt động du lịch sinh viên Các thành viên Công ty gồm có : 1- Ông Bùi Thái Vũ : TX Hà Đông – Hà Tây. 2- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh : Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội 3- Ông Bùi Ngọc Hiếu : Đan Phƣợng – Hà Tây 4- Bà Trịnh Thu Trang : Ngã Tƣ Sở - Hà Nội 5- Bà Nguyễn Thu Hằng : Gia Lâm – Hà Nội Tuy công ty mới đƣợc thành lập nhƣng các thành viên đều là các cử nhân kinh tế, có bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các tuor du lịch sinh thái, am hiểu các danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nƣớc, văn hóa các vùng cũng nhƣ tâm lý sinh viên. Do vậy chúng tôi tin tƣởng rằng dự án kinh doanh của công ty sẽ thành công mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và thu nhập cho các thành viên Công ty B.NỘI DUNG §Ò ÁN I.CƠ SỞ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA §Ò ÁN 1. CƠ SỞ THÀNH LẬP C«ng ty BIG HEART lµ c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn ®-îc thµnh lËp căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 đƣợc Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. 2. SỰ CẦN THIẾT CỦA ®Ò ÁN Nh¾c ®Õn sinh viªn lµ nh¾c ®Õn mét thÕ hÖ nh÷ng ng-êi trÎ tuæi, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. Sinh viªn hiÖn nay, ®· kh«ng ngõng häc tËp vµ phÊn ®Êu. Hä dµnh thêi gian cho bµi gi¶ng, cho viÖc nghiªn cøu. Song bªn c¹nh ®ã, hä còng cã nhu cÇu vui ch¬i giair trÝ. Nh÷ng chuyÕn du lÞch tham quan theo líp, theo nhãm ®· mang l¹i cho sinh viªn nh÷ng giê phót th- gi·n tho¶i m¸i vµ vui vÎ. Nh»m gãp phÇn nhá vµo niÒm vui cña c¸c b¹n sinh viªn, chóng t«i nh÷ng ng-êi tæ chøc c¸c tour du lÞch sÏ mang l¹i cho c¸c b¹n nh÷ng ®iÒu bÊt ngê trong chuyÕn ®i ch¬i cña m×nh. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c b¹n sinh viªn lµ mét líp cã rÊt ®«ng ng-êi, mçi ng-êi mét ý kiÕn kh¸c nhau. C¸c b¹n muèn tæ chøc mét chuyÕn ®i du lÞch sao cho nhanh chong hîp lý, vui vÎ, vµ ®Æc biÖt lµ chi phÝ phï hîp víi sinh viªn. Cã thÓ c¸c b¹n sÏ kh«ng biÕt ph¶i thuª xe ë ®©u cho thuËn lîi, ®¶m b¶o chÊt l-îng. ViÖc ¨n uèng nghØ ng¬i tho¶i m¸i, s¹ch sÏ vµ ngay thËm chÝ cã c¶ viÖc cã nh÷ng trß ch¬i hay trong ®ªm löa tr¹i? TÊt c¶ nh÷ng th¾c m¾c nh÷ng lo l¾ng cña c¸c b¹n chóng t«i sÏ lµ nh÷ng ng-êi gì rèi. Chóng t«i sÏ tæ chøc trän gãi tõ A ®Õn Z. Vµ viÖc cña c¸c b¹n chØ chê ®Õn ngµy khëi hµnh vµ cã nh÷ng gi©y phót vui vÎ mµ vÉn dµnh ®-îc thêi gian cho viÖc häc tËp. II. NGUỒN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.NGUỒN LỰC 1.1 Vốn Vốn góp của các thành viên là 100.000.000 theo tỷ lệ Tên thành viên Phần vốn Tỷ lệ góp - Bùi Thái Vũ 20.000.000 20% - Nguyễn 20.000.000 20% Nguyệt Anh -Bùi Ngọc Hiếu 20.000.000 20% -Trịnh Thu 20.000.000 20% Trang -Nguyễn Thu 20.000.000 20% Hằng Công ty huy động vốn kinh doanh từ vốn góp của các thành viên là chủ yếu. Vốn này có thể là vốn bằng tiền hoặc tài sản của các thành viên. Khi có lợi nhuận, công ty sẽ trích lợi nhuận hằng năm với một tỷ lệ nhất định nhằm phát triển vốn của công ty. Trong tương lai công ty dự định mở rộng hoạt động do vậy có thể tăng số lượng các thành viên và số vốn góp 1.2 Lao động Công ty tiến hành tuyển dụng lao động là những sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học và cao đẳng chuyên ngành du lịch và những lao động là hướng dẫn viên du lịch có kinh nghiệm. Hình thức trả lương: Công ty trả lương cho lao động theo các tour du lịch đã thực hiện. Tỷ lệ phần trăm theo thoả thuận giữa hai bên. 2. KINH DOANH 2.1 Hình thức kinh doanh *Kinh doanh c¸c dÞch vô du lÞch -C«ng ty chuyªn tæ chøc c¸c tour du lÞch ng¾n ngµy vµ dµi ngµy theo ch-¬ng tr×nh s½n cã chän gãi cña c«ng ty ho¨c theo yªu cÇu hîp ®ång cña kh¸ch hµng. -Cung cÊp c¸c dÞch vô phôc vô trong qu¸ tr×nh du lÞch:Ph-¬ng tiÖn ®i l¹i chç ¨n nghØ,c¾m tr¹i,liªn hoan,thÓ thao… -C«ng ty hîp ®ång víi c«ng ty: c¸c c«ng ty kh¸c vËn t¶i, nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, c¸c lµng nghÒ cung cÊp c¸c dÞch vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. -C«ng ty cung cÊp ®éi ngò h-íng dÉn viªn nhiÖt t×nh,cã sù hiÓu biÕt s©u réng vÒ c¸c lÜnh vùc du lÞch. *T- vÊn c¸c dÞch vô du lÞch C«ng ty cßn t- vÊn vÒ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch,®Þa ®iÓm du lÞch ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän ®-îc ®Þa ®iÓm du lÞch th¨m quan phï hîp,cã mét lÞch tr×nh du lÞch hîp lÝ(Du lÞch th¨m quan, du lÞch t×m hiÓu nghiªn cøu,du lÞch an d-ìng..) phï hîp thu nhËp,yªu cÇu cña tõng ®èi t-îng kh¸ch hµng 2.2. Lo¹i h×nh kinh doanh cô thÓ C¸c dÞch vô cung cÊp 2.2.1. C¸c tour du lÞch theo ch-¬ng tr×nh chän gãi cña c«ng ty: Du lÞch trong n-íc ng¾n ngµy(Cã nhiÒu tour ®Æc biÖt dµnh cho c¸c b¹n sinh viªn), dµi ngµy. C¸c tour: Ch-¬ng tr×nh du lÞch dµnh cho sinh viªn §¬n vÞ tÝnh: VN§ (USD)/Ng-êi STT TuyÕn du lÞch Thêi gian Gi¸ Gi¸ (VN§) (USD) 1 Hµ N«Þ – Rõng QG 1 ngµy 80.000 10 Ba V× - Hµ Néi 2 Hµ Néi - §Òn Hïng 1 ngµy 75.000 10 – Hµ Néi 3 Hµ Néi – Th¸c §a 1 ngµy 95.000 10 – Hµ Néi 4 Hµ Néi – Hå Nói 1 ngµy 95.000 10 Cèc – Hµ Néi 5 Hµ Néi – C«n S¬n 1 ngµy 80.000 10 – KiÕp B¹c – Hµ Néi 6 Hµ Néi – Khoang 1 ngµy 92.000 10 Xanh – Hµ Néi 7 Hµ Néi – Hå §¹i 1 ngµy 65.000 10 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 L¶i – Hµ Néi Hµ Néi – Suèi Hai 1 ngµy 75.000 – Hµ Néi Hµ Néi – Cóc 1 ngµy 75.000 Ph-¬ng – Hµ Néi Hµ Néi - §Çm Long 1 ngµy 85.000 – Hµ Néi Hµ Néi – Kim B«I 1 ngµy 95.000 – Hµ Néi Hµ Néi – L¹ng S¬n 1 ngµy 95.000 – Hµ Néi Hµ Néi – Yªn Tö – 1 ngµy 82.000 Hµ Néi Hµ Néi – Tam §¶o 2 120.000 – Hµ Néi ngµy/1®ªm Hµ Néi – Kim B«i 2 ngµy/1 150.000 – Thuû ®iÖn HB – ®ªm Hµ Néi Hµ Néi – Mai Ch©u 2 ngµy/1 150.000 – Hµ Néi ®ªm Hµ Néi – L¹ng S¬n 2 ngµy/1 200.000 – Hµ Néi ®ªm Hµ Néi – Cóc 2 ngµy/1 150.000 Ph-¬ng – Hµ Néi ®ªm Hµ Néi – Hoa L- – 1 ngµy 100.000 Tam Cèc – BÝch §éng Hµ Néi – Ph¸t DiÖm 2 ngµy 150.000 10 10 10 10 10 10 12 13 13 15 13 10 13 21 22 23 24 – Tam Cèc – BÝch §éng Hµ Néi – Cóc Ph-¬ng – Ph¸t DiÖm Hµ Néi – H¹ LongHµ Néi Hµ Néi – C¸t Bµ Hµ Néi Hµ Néi - §å S¬n – Hµ Néi 2 ngµy 100.000 10 2 ngµy 200.000 15 2 ngµy 230.000 16 2 ngµy 150.000 13 Ch-¬ng tr×nh du lÞch lµng nghÒ STT §Þa ®iÓm 1 Lµng Gèm B¸t Trµng 2 Lôa V¹n Phóc 3 Tranh §«ng Hå Thêi gian 1 ngµy 1 ngµy 1 ngµy Gi¸ Gi¸ VN§ USD 80.000 9 50.000 5 80.000 9 -Ph-¬ng tiÖn di chuyÓn:C«ng ty cã «t« ®ãn kh¸ch du lÞch t¹i ®iÓm hÑn khëi hµnh ®óng thêi gian quy ®Þnh .Trong suèt hµnh tr×nh du lÞch «t« ®-a ®ãn kh¸ch tËn n¬i du lÞch th¨m quan,nghØ ng¬i. -Chç ¨n,nghØ: C«ng ty phôc vô kh¸ch du lÞch b÷a ¨n s¸ng, b÷a tr-a,b÷a tèi th-ëng thøc c¸c ®Æc s¶n t¹i c¸c nhµ hµng,kh¸ch s¹n theo yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch. C«ng ty bè trÝ cho kh¸ch du lÞch nghØ t¹i nhµ nghØ,kh¸ch s¹n ®Çy ®ñ tiÖn nghi ,thuËn tiÖn theo yªu cÇu kh¸ch hµng. -Ho¹t ®éng tour: H-íng dÉn viªn cña c«ng ty ®-a kh¸ch du lÞch tíi th¨m quan ®Þa ®iÓm du lÞch danh lam th¾ng c¶nh ®Êt n-íc ,lÔ héi truyÒn thèng, c¸c lµng nghÒ ,tham gia c¸c ho¹t ®éng héi trî ,lÔ héi du lÞch theo ch-¬ng tr×nh,giíi thiÖu cho kh¸ch nh÷ng th«ng tin hÊp dÉn ,hiÓu biÕt vÒ ®Þa ®iÓm du lÞch . Ngoµi ho¹t ®éng tham quan du lÞch c«ng ty phôc vô c¸c dÞch vô kh¸c: +Tæ chøc héi th¶o ,giao l-u t¹i ®i¹ ®iÓm du lÞch + C¸c ho¹t ®éng thÓ thao:Bãng ®¸,bãng bµn ,cÇu l«ng ,b¬i. + C¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ trªn c¹n,d-íi n-íc,®i xuång, ca n« d¹o hå . *Víi ®èi t-îng häc sinh ,sinh viªn c«ng ty tæ chøc c¸c tour du lÞch ®Æc biÖt: +C¸c tour d· ngo¹i c¾m tr¹i:tæ chøc cho c¸c b¹n häc sinh,sinh viªn c¾m tr¹i,®èt löa tr¹i ,c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i tËp thÓ d-íi tr¹i,tæ chøc c¸c trß ch¬i. +C¸c tour du lÞch sinh th¸i:c¸c tour du lÞch ®i rõng,®Õn c¸c v-ên quèc gia,c¸c ®¶o,th¨m quan c¸c ®éng….. +C¸c tour du lÞch t×m hiÓu,nghiªn cøu lÞch sö,c¸c lµng nghÒ,v¨n ho¸ truyÒn thèng phong tôc tËp qu¸n cña ®Êt n-íc:c¸c tour du lÞch ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm g¾n dÊu mèc lÞch sö quan träng cña ®Êt n-íc,®Õn th¨m c¸c viÖn b¶o tµng,th¨m c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng:lµng gèm,lµng lôa….,t×m hiÓu lÔ héi cña ®Êt n-íc:héi Lim,lÔ héi ®ç Tæ… 2.2.2.C¸c tour du lÞch theo yªu cÇu kh¸ch hµng C«ng ty tæ chøc c¸c tour §Þa ®iÓm du lÞch ®-îc tæ chøc,s¾p xÕp lùa chän theo yªu cÇu riªng cña kh¸ch hµng. C¸c dÞch vô du lÞch ®-îc cung cÊp theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng 2.2.3.DÞch vô t- vÊn du lÞch +T- vÊn lùa chän ®Þa ®iÓm du lÞch phï hîp môc ®Ých,chi phÝ chuyÕn du lÞch . +T- vÊn lùa chän c¸c dÞch vô du lÞch phï hîp:chän chç ¨n ,nghØ,chän c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ, ph-¬ng tiÖn ®i l¹i phï hîp…. 2.2.4.DÞch vô h-íng dÉn viªn du lÞch C«ng ty giíi thiÖu cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng h-íng dÉn viªn du lÞch nhiÖt t×nh giµu kinh nghiªm cã hiÓu biÕt réng trong lÜnh vùc du lÞch. III. PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG VÀ CHIẾN LƢỢC MARKETING 1. Ph©n tÝch thÞ tr-êng: 1.1. Ph©n tÝch ng-êi mua môc tiªu: 1.1.1. Ph©n bè ®Þa lý: - Kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ sinh viªn vµ thanh niªn thuéc khu vùc néi thµnh. - §Þa ®iÓm cña c«ng ty ®Æt t¹i Hµ Néi - C¸c lîi thÕ vÒ khu vùc: + TËp trung ®«ng c¸c tr-êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng. + Tr×nh ®é d©n trÝ cao + Cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¸c dÞch vô mua ngoµi 1.1.2. Ho¹t ®éng chung cña kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng lµ nh÷ng sinh viªn hiÖn cßn ®ang ®i häc. H×nh thøc chñ yÕu lµ ®i du lÞch theo tËp thÓ, hä mong muèn gi¸ c¶ lµ møc gi¸ “ sinh viªn” , ®Þa ®iÓm du lÞch hîp víi c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ . Cô thÓ: - Sinh viªn : Sinh viªn trong n-íc (1 tËp thÓ: 30-50 SV) vµ sinh viªn ng-êi n-íc ngoµI (nhãm sinh viªn: >10 SV) - C¸c b¹n trÎ -a thÝch kh¸m ph¸, t×m hiÓu vÒ thiªn nhiªn, v¨n ho¸ vµ phong tôc tËp qu¸n cña c¸c vïng (h×nh thøc nhãm: >10 ng-êi) 1.2. Dù ®o¸n diÔn biÕn cña thÞ tr-êng vµ Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng: 1.2.1. Dù ®o¸n diÔn biÕn cña thÞ tr-êng: ThÞ tr-êng dÞch vô du lÞch trong sinh viªn hiÖn ®ang ph¸t triÓn nh-ng mang tÝnh æn ®Þnh. VÝ dô: Tr-êng §H KTQD n¨m nµo còng cã tíi 80% sè líp ®i th¨m quan du lÞch. Tuy nhiªn, dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp sÏ thay ®æi theo thêi gian: Do ®èi t-îng lµ sinh viªn nªn thêi gian dµnh cho viÖc ®i ch¬i hay d· ngo¹i cßn phô thuéc phÇn lín vµo thêi gian häc ë tr-êng nªn xu h-íng ®i vµo nh÷ng ngµy cuèi tuÇn th-êng rÊt phæ biÕn. VÒ mïa du lich cña sinh viªn th× rÊt râ rÖt: - Th¸ng 9 – 10_ thêi ®iÓm võa b-íc vµo n¨m häc: SV ®i du lÞch nhiÒu (Th¸ng 11 – 12 : SV tËp trung kiÓm tra vµ «n thi) - Th¸ng 1_thêi ®iÓm võa thi xong: SV ®i Ýt h¬n do phÇn lín SV vÒ quª (Th¸ng 2 : SV nghØ TÕt) - Th¸ng 3 -4_®Çu kú II cña n¨m häc: SV ®i nhiÒu vµo thêi ®iÓm nµy (Th¸ng 5- 6: SV tËp trung kiÓm tra vµ «n thi) - Th¸ng 7-8: SV ®i Ýt h¬n do nghØ hÌ vµ thêi gian dµnh cho lµm thªm, du lÞch cïng gia ®×nh… Nh- vËy, c«ng ty sÏ tËp trung vµo ®èi t-îng sinh viªn chñ yÕu vµo thêi gian Th¸ng 9-10, Th¸ng 3-4. Du lÞch trong sinh viªn xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®i ch¬i cïng tËp thÓ mµ cô thÓ lµ tËp thÓ líp. Sinh viªn hiÖn nay kh«ng thÊy phï hîp víi viÖc ®i ch¬i trong néi thµnh chËt hÑp mµ chi phÝ l¹i cao, hä ®· chon viÖc ®i du lÞch kh«ng chØ ®Ó t¹o sù g¾n kÕt mäi ng-êi mµ cßn thu ®-îc nhiÒu hiÓu biÕt. Dù ®o¸n trong nh÷ng n¨m tíi nhu cÇu nµy sÏ t¨ng tr-ëng nhanh chãng, ®iÒu nµy sÏ kh«ng chØ mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty mµ cßn ®ãng gãp cho ngµnh du lÞch nãi chung. 1.2.2. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng: ThÞ tr-êng du lÞch sinh viªn vµ thanh niªn ®-îc ph©n ®o¹n theo thêi gian (Xem môc II.1). C«ng ty sÏ tËp trung chñ yÕu vµo ph©n ®o¹n Th¸ng 9 – 10 vµ Th¸ng 3 -4 v× ®©y lµ thêi ®iÓm sinh viªn ®i nhiÒu nhÊt, ®iÒu nµy t¸c ®éng ®¸ng kÓ ®Õn doanh thu cña c«ng ty. Thanh niªn hiÖn nay, hä kh«ng chØ ®i d· ngo¹i ®¬n thuÇn mµ hä cßn mong muèn thu ®-îc nh÷ng hiÓu biÕt bæ Ých vµ lý thó vÒ thiªn nhiªn, v¨n ho¸, c¸c phong tôc kh¸c nhau. Nh÷ng g× míi l¹ lu«n hÊp dÉn nh÷ng ng-êi trÎ tuæi. ChÝnh tõ nhu cÇu ®ã, vµo thêi gian SV ®i Ýt h¬n, C«ng ty dù ®Þnh tæ chøc c¸c tour dµi ngµy dµnh cho nhãm c¸c b¹n trÎ muèn kh¸m ph¸ thiªn nhiªn, t×m hiÓu v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n ë c¸c vïng miÒn kh¸c nhau trªn ®Êt n-íc: - Du lÞch sinh th¸i: ®i th¨m c¸c khu rõng (Rõng Quèc gia Ba V×, C¸t Bµ, Cóc Ph-¬ng…), th¨m hang ®éng (Hoa L-), leo nói (C«n S¬n, Yªn Tö,…), suèi, th¸c (Tam §¶o, Sa Pa…)…vµ c¸c quÇn thÓ sinh th¸i. - Du lÞch v¨n ho¸: ®i th¨m c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng (Gèm sø B¸t Trµng, Lôa V¹n Phóc, Kh¶m trai Chuyªn Mü- Hµ T©y…), ®i th¨m c¸c d©n téc miÒn nói… 1.3. Ph©n tÝch c¹nh tranh: HiÖn nay cã rÊt nhiÒu c«ng ty du lÞch ®-îc thµnh lËp tuy nhiªn sè c«ng ty du lÞch dµnh cho sinh viªn lµ rÊt Ýt. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c c«ng ty vh-a ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt cña sinh viªn. Hä ch-a n¾m b¾t ®-îc nh÷ng khã kh¨n mµ sinh viªn gÆp ph¶I khi ®i du lÞch tËp thÓ. C«ng ty ®· tiÕn hµnh mét cuéc kh¶o s¸t nhá t¹i tr-êng §H KTQD. KÕt qu¶ cho thÊy: * Nh÷ng khã kh¨n mµ sinh viªn gÆp ph¶i khi tù tæ chøc ®i du lÞch: - Ph-¬ng tiÖn: Lµm sao cã thÓ thuª xe víi gi¸ hîp lý? - §Þa ®iÓm: Do tÝnh chÊt lµ ®i du lÞch tËp thÓ, th-êng lµ mét líp, nªn viÖc chän ®Þa ®iÓm còng lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶n ®èi víi c¸c c¸n bé líp. - Ch-¬ng tr×nh du lÞch: PhÇn lín c¸c b¹n SV kh«ng biÕt m×nh sÏ ®i th¨m nh÷ng ®©u? b¾t ®Çu nh- thÕ nµo? khi ®Õn mét khu du lÞch. Ngoµi viÖc ®i th¨m c¸c ®Þa danh, c¸c b¹n SV kh«ng biÕt sÏ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ nh- thÕ nµo ®Ó buæi ®i ch¬i thªm ý nghÜa. - C¸c dÞch vô t¹i ®Þa ®iÓm du lÞch: C¸c b¹n SV th-êng kh«ng n¾m râ c¸c chi phÝ dÞch vô t¹i n¬i m×nh sÏ ®Õn vµ lu«n ph¶i ®Æt ra nh÷ng c©u hái nh-: gi¸ vÐ vµo cöa bao nhiªu? gi¸ vÐ cho c¸c dÞch vô vui ch¬i kh¸c? gi¸ thuª phßng (®èi víi c¸c tour 2 ngµy)?, ®å ¨n ë ®ã nhthÕ nµo? cã ®Æc s¶n g×?, cã ®-îc tæ chøc c¾m tr¹i, ®èt löa tr¹i kh«ng?... * Nh÷ng gi¶i ph¸p mµ c«ng ty ®-a ra: - Tr-êng hîp SV ®i du lÞch mµ kh«ng cÇn h-íng dÉn viªn du lÞch, c«ng ty sÏ gióp c¸c b¹n SV thuª xe víi gi¸ hîp lý vµ cung cÊp dÞch vô t- vÊn trùc tiÕp víi chi phÝ thÊp nhÊt. - §Ó gióp c¸c b¹n SV cã mét buæi ®i ch¬i bæ Ých vµ hÊp dÉn h¬n, c«ng ty sÏ ®¶m nhËn viÖc tæ chøc vµ sÏ ®-a 2 h-íng dÉn viªn du lÞch ®i cïng. Hai h-íng dÉn viªn du lÞch lµ nh÷ng ng-êi sÏ ®¹i diÖn cho c«ng ty chÞu tr¸ch nhiªm vÓ chuyÕn ®i. H-íng dÉn viªn du lÞch sÏ lo c¸c dÞch vô ¨n, ë, vui ch¬i vµ h-íng dÉn th¨m quan c¸c ®Þa ®iÓm, ®Æc biÖt hä cã kü n¨ng tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh sinh ho¹t tËp thÓ, tæ chøc c¾m tr¹i vµ ®èt löa tr¹i rÊt tèt. * C¸c c«ng ty kh¸c cã thÓ h¹ thÊp gi¸ ®Ó c¹nh tranh tuy nhiªn lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty lµ ch-¬ng tr×nh du lÞch vµ chÊt l-îng cña h-íng dÉn viªn (hä lµ nh÷ng sinh viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt vµ nh÷ng sinh viªn lµ thñ lÜnh trong c«ng t¸c §oµn ë c¸c tr-êng víi nh÷ng kinh nghiÖm trong tæ chøc) C«ng ty sÏ dµnh ®-îc 30% thÞ phÇn. Trong thêi gian 2 n¨m. 2. ChiÕn l-îc Marketing: 2.1. X¸c ®Þnh kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ lý do sö dông dich vô: 2.1.1. Kh¸ch hµng tiÒm n¨ng nh- ®· nªu ë phÇn A- môc I.1 2.1.2. Lý do sö dông dÞch vô: Sinh viªn muèn d-îc t- vÊn vµ ®-îc tæ chøc c¸c tour du lÞch víi gi¸ c¶ hîp víi tói tiÒn cña sinh viªn ®ång thêi ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ nhu cÇu ¨n, ë vµ vui ch¬i. Kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ nh÷ng tËp, tæ chøc cña sinh viªn, c«ng ty sÏ lµm viÖc cïng víi ng-êi ®øng ®Çu tËp thÓ hay tæ chøc ®ã. C¸ nh©n nµy sÏ lµ ng-êi d¹i diÖn cho tËp thÓ vµ tæ chøc lµm viÖc trùc tiÕp víi c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh ®Þa ®iÓm, gi¸ c¶… 2.2. Ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn: C«ng ty sÏ th«ng b¸o vÒ dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp b»ng c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c nhau: - §¨ng trªn c¸c b¸o: Sinh viªn ViÖt Nam, Hoa häc trß, Tuæi trÎ,… - §¨ng trªn trang Web: VietnamNet,… - Ph¸t tê r¬i t¹i c¸c tr-êng §¹i häc, c¸c trung t©m v¨n ho¸ vµ vui ch¬i gi¶i trÝ cña thanh niªn. 2.3. KÕ ho¹ch tiÕp xóc kh¸ch hµng: C«ng ty sÏ tiÕp cËn kh¸ch hµng b»ng mét ch-¬ng tr×nh ®Æc biÖt dµnh cho sinh viªn: Ch-¬ng tr×nh sÏ thÝ ®iÓm t¹i mét sè tr-êng §¹i häc lín trªn ®Þa bµn Hµ Néi. C«ng ty liªn hÖ víi §oµn Thanh niªn c¸c tr-êng tæ chøc “ free travel” (du lich miÔn phÝ) µnh cho c¸c c¸n bé líp, c¸n bé §oµn c¸c líp. - h×nh thøc lùa chän: do §oµn TN tr-êng chän kho¶ng 30 ng-êi tham gia - Mçi th¸ng cã hai chuyÕn ®i. Ch-¬ng tr×nh sÏ kÐo dµi trong 3 th¸ng. - Môc ®Ých: thu hót sù tham gia cña sinh viªn, “ T¹o lßng tin cho kh¸ch hµng, t¨ng uy tÝn cña c«ng ty” . §Æc biÖt, C«ng ty sÏ cã ch-¬ng tr×nh gi¶m gi¸ ®èi víi nhøng kh¸ch hµng quen thuéc 2. 4. ChÝ phÝ Marketing:
- Xem thêm -