Tài liệu Công ty hải anh với khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tæng hîp vÒ nhµ m¸y chÕ t¹ thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 69-3 lÞch sö vµ ph¸t triÓn vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 69-3 I. 1. lÞch sö vµ ph¸t triÓn vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu ®îc thµnh lËp ngµy 06/11/2002. tiÒn th©n cña nhµ m¸y lµ xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D¬ng thuéc së giao th«ng vËn t¶i H¶i D¬ng. Ngµy 6/11/2002 xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D¬ng ®îc tiÕp nhËn vµ ®æi tªn thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu lILAMMA 69-3 thuéc c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng LILAMA 69-3 c¨n cø theo: C¨n cø vµo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 4385/Q§-UB ngµy 23/10/2002 cña uû ban nh©n d©n TØnh H¶i D¬ng vÒ viÖc ®ång ý cho xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D¬ng thuéc së giao th«ng vËn t¶i H¶i D¬ng s¸p nhËp vµo c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng LILAMA 69-3 thuéc tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1471/Q§-BXD ngµy 05/11/2002 cña Bé Trëng Bé x©y dùng vÒ viÖc tiÕp nhËn xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D¬ng lµm ®¬n vÞ ho¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng 69-3 cña tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam. QuyÕt §Þnh tiÕp nhËn xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D¬ng vµ ®æi tªn thµnh: nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 69-3 lµm ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng 69-3, thuéc c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam kÓ tõ ngµy 06/11/2002. Tªn c«ng ty : nhµ m¸y ChÕ T¹o ThiÕt BÞ vµ §ãng Tµu LILAMA 69-3 Trô së giao dÞch: 515 ®êng §iÖn Biªn Phñ – Phêng B×nh Hàn - Thành phè H¶i D¬ng - TØnh H¶i D¬ng. Nhµ m¸y s¶n xuÊt: thÞ trÊn An Lu - huyÖn Kinh M«n - TØnh H¶i D¬ng DiÖn tÝch : 44.090,7 m2 Ph¹m gia thu©n 2002D3537 1 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §iÖn tho¹i: 84-0320 852584 Mét sè thµnh tÝch mµ nhµ m¸y ®¹t ®îc: Ngày 24 th¸ng 12 n¨m 2002 C«ng ty ®îc Trung T©m chng nhËn phï hîp tiªu chuÈn – Tæng côc ®o lêng ch©t lîng ViÖt Nam đ¸nh gi¸ hÖ thèng và cÊp giÊy chng nhËn sè "No: HT 434.02.17 " cho lÜnh vùc "ThiÕt kÕ, Chª t¹o KÕt cÊu thÐp, ThiÕt bÞ, Phô tïng C«ng nghiÖp; S¶n xuÊt B¬m, Qu¹t; §óc và M¹ Kim lo¹i" phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn: "TCVN ISO 9001:2000 / ISO 9001:2000" cã gi¸ trÞ đÕn ngày 23 th¸ng 12 n¨m 2005. Ngày 17 th¸ng 12 n¨m 2003 theo th«ng b¸o c ủa TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TI£U CHUÈN - QUACERT, HÖ thèng qu¶n lý ch©t lưîng ®ang ¸p dông t¹i nhµ m¸y vÉn duy tr× phï hîp víi tiªu chuÈn "TCVN ISO 9001:2000/ ISO 9001:2000". Ngµy 19/5/2005 nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu lilama 69-3 ®· vinh dù nhËn gi¶i thëng sao vµng ®Êt viÖt do hiÖp héi doanh nghiÖp trÎ tæ chøc. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña nhµ m¸y. Ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh:  Nhà m¸y nhËn x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm: X ëng c¬ khÝ, xëng ®óc, bãi gia c«ng kÕt cÊu thÐp, bãi tæ hîp thiÕt bÞ, nhà kho cha hµng, nhà xëng ®ãng tàu...  Söa ch÷a c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i thñy, t¶i c«ng tr×nh vµ n¹o vÐt.  §ãng míi ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû ®Õn 3000 tÊn vµ p¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y tµu thuû ®Õn 3000 tÊn  VËn t¶i vµ lµm dÞch vô vËn t¶i thuû c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch.  ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt söa ch÷a, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp vµ thuû lîi, cung øng x¨ng dÇu mì c¸c lo¹i.  ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ c¸c côm chi tiÕt ®ång bé trong d©y truyÒn s¶n xuÊt VLXD chÕ biÕn l¬ng thùc thùc phÈm( b¨ng t¶i, vÝt t¶i, m¸y t¶i). 2 Ph¹m gia thu©n MSV 2002D3537 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Hoµn chØnh kiÓm tra, thÝ nghiÖm c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, hÖ thèng thiÐt bÞ ®Ó ®a vµo vËn hµnh, kiÓm tra chÊt lîng c¸c mèi hµn. Tèng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y lµ 324 ngêi. NhiÖm vô cña nhµ m¸y : §¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo ®óng tiÕn ®é, chÊt lîng do c«ng ty chñ qu¶n giao xuèng. Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng chñ tr¬ng cña c«ng ty vµ chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Do lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng 69-3.nhng ®Ó phï hîp víi tiÕn tr×nh ®æi míi, vµ ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o ®éc lËp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ m¸y ®îc phÐp: Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n sæ s¸ch víi nh÷ng c«ng viÖc do nhµ m¸y tù khai th¸c hoÆc do cÊp trªn giao xuèng. §îc phÐp kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c ngoµi nhµ m¸y theo sù ph©n cÊp cña c«ng ty. Nhµ m¸y ®¨ng kÝ kinh doanh t¹i thÞ trÊn An Lu - Kinh M«n – TØnh H¶i D¬ng, ®©y còng lµ n¬i s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y cã t c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc ph¸p luËt trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña m×nh. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y cã thÓ di ®éng cïng c«ng tr×nh, khi cã c«ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng kh¸c nhµ m¸y cã thÓ chñ ®éng ®a thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ngêi lao ®éng ®Õn c«ng tr×nh. 2. C¬ cÊu tæ chøc vµ s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. Bé m¸y qu¶n lý chia lµm 2 bé phËn: Bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp gåm 6 ban: Ban kinh tÕ Ban kÜ thuËt Ban hµnh chÝnh Ban tµi chÝnh kÕ to¸n Ph¹m gia thu©n 2002D3537 3 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ban b¶o vÖ Ban vËt t Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp gåm 5 bé phËn: Ph©n xëng c¬ khÝ 1 Ph©n xëng c¬ khÝ 2 Ph©n xëng ®ãng tµu §éi hµn §éi l¾p ®Æt Ph¹m gia thu©n 2002D3537 4 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo s¬ ®å trªn c¬ cÊu tæ chøc nhµ m¸y ®îc chia lµm 2 bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp Gi¸m ®èc nhµ m¸y: lµ qu¶n trÞ viªn cao cÊp, lµ ngêi ®¹i diÖn cho nhµ níc vµ cÊp trªn. trong nhµ m¸y GD lµ ngêi cã quyÒn h¹n cao nhÊt trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn mäi quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc trong c¸c c«ng viÖc: - §iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c¸c ph©n xëng. LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chung víi sù tham mu cña phßng kinh tÕ vµ phßng kÜ thuËt vµ thiÕt kÕ. - Phèi hîp qu¸ tr×nh ph¸t triÓn gi÷a c¸c ph©n xëng cho ®ång bé thèng - KiÓm tra tiÕn ®é s¶n xuÊt cña toµn nhµ m¸y. nhÊt. Cïng gi¸m ®èc kÝ c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt-kinh doanh trong lÜnh vùc chyªn m«n. Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt: cã nhiÖm vô thùc hiÖn mäi quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc phô tr¸ch. c¸c lo¹i. ch©t lîng. Phèi hîp cïng phßng kinh tÕ lËp quy rr×nh c«ng nghÖ, lËp ®Þnh møc ThiÕt kÕ triÓn khai nghiªn cøu kÜ thuËt. Tham mu cho gi¸m ®èc khi kÝ kÕt hîp ®ång trong lÜnh vùc kÜ thuËt KiÓm tra gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc sù cè kÜ thuËt nhµ m¸y. Ban kÜ thuËt cã chøc n¨ng nhiÖm vô sau: - LËp kÕ ho¹ch tæ chc s¶n xuÊt - LËp kÕ ho¹ch söa cha, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ. - LËp dù to¸n vËt t, nh©n c«ng khÊu hao, lªn ®¬n gi¸ cho tõng l« hµng 5 Ph¹m gia thu©n MSV 2002D3537 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kh¶o s¸t thÞ trêng- ®a ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh. - LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. §a ra quy tr×nh c«ng nghÖ cô thÓ cho viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm riªng biÖt cña tõng c«ng tr×nh x©y l¾p. X©y dùng c¸c lo¹i ®Þh møc: nh©n c«ng, vËt t, nguyªn nhiªn vËt liÖu cho tõng l« hµng. - §iÒu hµh ®«n ®èc sö lý mäi sù cè kÜ thuËt gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. TriÓn khai, nghiªn cøu øng dông khoa häc kÜ thuËt ph¸t huy s¸ng t¹o, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. Ban vËt t. Trªn c¬ së c¸c th«ng tin do ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban cÊp, phßng vËt t chÞu tr¸ch nhiÖm: - LËp kÕ ho¹ch cung óng vËt t phôc vô s¶n xuÊt. Cung øng vËt t nguyªn nhiªn vËt liÖu ®óng thêi h¹n, ®ñ vÒ sè lîng, ®óng vÒ ch©t lîng. - LËp kÕ ho¹ch dù tr÷, tæ chøc thu mua, b¶o qu¶n vËt t. - Thanh lý vËt t, phÕ liÖu thõa cña nhµ m¸y. Ban tæ chøc hµh chÝnh: cã mét sè chøc n¨ng nhiÖm vô: Tham mu cho gi¸m ®èc nhµ m¸y vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu phèi lao ®éng phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh X©y dùng ph¬ng ¸n tæ chøc quy ho¹ch kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dìng c¸n bé, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tiÒn l¬ng. TriÓn khai thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua, ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt. - Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qu¶n lý c«ng v¨n ®i vµ ®Õn sao cho ®óng nguyªn t¾c, nhanh chãng vµ kÞp thêi. Qu¶n lý c¸c con dÊu lu hµnh trong c«ng ty, sao chÐp c¸c lo¹i v¨n b¶n, qu¶n lý sö dông thiÕt bÞ chuyªn dïng. Ph¹m gia thu©n 2002D3537 6 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ban b¶o vÖ: - Gióp cho sù æn ®Þnh trong xÝ nghiÖp - Thanh tra b¶o vÖ x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®Ó ra c¸c ph¬ng ¸n b¶o vÖ tuyÖt ®èi cho c¬ quan Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp. §éi tµu: - Cã tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng. Ph©n xëng c¬ khÝ I: - Gia c«ng thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ m¸y mãc t¹i nhµ m¸y Ph©n xëng c¬ khÝ II: Còng nh ph©n xëng c¬ khÝ I, viÖc chia thµnh 2 ph©n xëng ®Ó cho nhµ m¸y tiÖn qu¶n lý vÒ s¶n xuÊt còng nh vÒ nguån nh©n lùc. Ph©n xëng ®ãng tµu: NhËn söa ch÷a vµ ®ãng tµu míi, phµ cã träng t¶i trªn 3000 tÊn. ViÖc s¶n xuÊt diÔn ra t¹i nhµ m¸y. §éi l¾p ®Æt: NhiÖm vô l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ cña nhµ m¸y s¶n xuÊt ë c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng. §éi hµn: Lµ bé phËn liªn kÕt gi÷a ph©n xëng c¬ khÝ víi ph©n xëng ®ãng tµu. cã chøc n¨ng hµn c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp, m¸y mãc thiÕt bÞ. 4. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y: Qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®îc tiÕn hµnh theo c¸c tr×nh tù sau: §èi víi c¸c mÆt hµng, s¶n phÈm do cÊp trªn giao( trùc tiÕp lµ c«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng LILAMA 69-3) Gi¸m ®èc nhËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõ c«ng ty sau ®ã ph©n c«ng c«ng viÖc cho 2 phã gi¸m ®èc. Ph¹m gia thu©n 2002D3537 7 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt sÏ cïng bé phËn kÜ thuËt cña phßng kÜ thuËt x©y dùng quy tr×nh s¶n xuÊt, x©y dùng c¸c ®Þnh møc, chi tiªu cña hîp ®ång. Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cïng bé phËn kinh tÕ vµ bé phËn kÜ thuËt x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng bé phËn xëng, ®éi vÒ tiÕn ®é thi c«ng, thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc, sè lîng c«ng nh©n, thêi gian ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, yªu cÇu vÒ chñng lo¹i, sè lîng, thêi gian cung øng vËt t. Sau ®ã gi¸m ®èc sÏ duyÖt b¸o c¸o cña 2 phã gi¸m ®èc vµ ký lÖnh s¶n xuÊt cho c¸c ph©n xëng, ®éi, c¸c phßng ban cã liªn quan VD nh: c«ng viÖc Phßng tæ chøc ph¶i cïng ph©n xëng tuyÓn lao ®éng theo ®óng yªu cÇu Phßng kinh tÕ vµ phßng kÜ thuËt ph¶i lªn quy tr×nh c«ng nghÖ cho tõng s¶n phÈm, ®Þnh møc lao ®éng, vËt t, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng s¶n phÈm. - Phßng tµi vô ph¶i lo cung ÷ng vËt t, nguyªn vËt liÖu ®Çu vao - Phßng tµi chÝnh ph¶i cung cÊp vèn, tiÒn l¬ng c«ng nh©n. Phßng hµnh chÝnh bè trÝ nguån nh©n c«ng, lich c«ng t¸c,viÖc s¶n xuÊt, c«ng t¸c ¨n nghØ cña c«ng nh©n. C¸c ph©n xëng ph¶i lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng ®éi, tõng lo¹i m¸y... Th«ng thêng ®èi víi c¸c mÆt hµng do cÊp trªn giao xuèng, nhµ m¸y chØ thêng lo thùc hiÖn s¶n xuÊt, cßn hÇu hÕt vËt t, nguyªn vËt liÖu lµ do c«ng ty chuyÓn xuèng, ®¬n gi¸, ®Þnh møc thêng ®îc sö dông theo quy ®Þnh chung . phßng kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n b¸o c¸o sæ s¸ch sau khi ®· hoµn thµnh c«ng viÖc víi c«ng ty. §èi víi s¶n phÈm do nhµ m¸y tù khai th¸c: Tuú theo tõng lo¹i s¶n phÈm nhµ m¸y sÏ thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng. C¸c s¶n phÈm nhá, söa ch÷a, thay thÕ... kh¸ch hµng cã thÓ trùc tiÕp ký vãi c¸c qu¶n ®èc, tæ trëng hoÆc trëng phßng kÜ thuËt hay phßng kinh tÕ sau khi ®· th«ng qua gi¸m ®èc. C«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®îc trùc tiÕp trëng phßng hoÆc qu¶n ®èc ph©n xëng chØ ®¹o. phÇn lîi nhuËn ®îc chia theo quy ®Þnh chung. Ph¹m gia thu©n 2002D3537 8 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c s¶n phÈm, dÞch vô lín, cã gi¸ trÞ cao nh: nhµ xëng, tµu,... c¸c hîp ®ång do ®Ých th©n gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc ®îc uû quyÒn sau khi ®· th«ng qua c«ng ty. Lóc nµy c«ng t¸c ®iÒu ®é bè trÝ s¶n xuÊt cho tõng phßng ban còng ®îc tiÕn hµnh gièng nh khi nhµ m¸y s¶n xuÊt s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch cÊp trªn giao. Tuy nhiªn cã mét sè ®iÓm riªng biÖt sau: Nhµ m¸y tù lo nguyªn vËt liÖu, vËt t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §¬n gi¸n, ®Þnh møc s¶n phÈm do nhµ m¸y tù x©y dùng. Thêi gian, chÊt lîng, gi¸ c¶ cña hîp ®ång do nhµ m¸y chñ ®éng th¶o thuËn víi kh¸ch hµng. PhÇn l·i sÏ ®ùoc trÝch lép cho c«ng ty theo quy ®Þnh chung cña toµn c«ng ty. T¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt chñ yÕu lµ ph¬ng ph¸m s¶n xuÊt theo tæ, nhãm, hoÆc ph©n xëng. Do vËy viÖc bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ngêi lao ®éng theo nhãm chÕ t¹o s¶n phÈm. Nhµ m¸y cã 4 nhãm s¶n xuÊt chÝnh lµ: Ph©n xëng c¬ khÝ 1 vµ 2: nhiÖm vô gia c«ng c¬ khÝ vµ thiÕt bÞ. Ph©n xëng ®ãng tµu: ®ãng vµ söa ch÷a tµu, phµ biÓn cã träng t¶i 3000t. §éi l¾p ®Æt: cã nhiÖm vô l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®· ®ùoc ph©n xëng c¬ khÝ 1 vµ 2 gia c«ng kÕt hîp víi ®éi tµu vËn chuyÓn thiÕt bÞ m¸y mãc ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng. §éi hµn: hµn c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp do ph©n xëng c¬ khÝ 1 vµ 2 cïng víi ph©n xëng ®ãng tµu chuyÓn sang. Theo ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt trªn nhµ m¸y ®·: - TËn dông tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. - Gi¶m bít thêi gian chuÈn bÞ cña m¸y. - Gi¶m bít thêi gian ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. - N©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. - Tr¸nh t×nh tr¹ng x©y dùng ®Þnh møc nhiÒu lÇn. - T¹o ra mét d©y truyÒn s¶n xuÊt liªn tôc. 5. Mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu 9 Ph¹m gia thu©n MSV 2002D3537 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, thÞ trêng, nguyªn vËt liÖu: Do nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty nªn s¶n phÈm cña nhµ m¸y lµ do cÊp c«ng ty giao xuèng. Nhµ m¸y lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong lÜnh vùc c¬ khÝ phôc vô cho vËn t¶i thuû vµ ngµnh n«ng nghiÖp nªn s¶n phÈm ®a d¹ng vµ rÊt phong phó. Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo khu«n mÉu cña nhµ m¸y cßn l¹i lµ Mçi c«ng tr×nh lµ nhµ m¸y chÕ t¹o ra mét lo¹i s¶n phÈm. S¶n phÈm nµy ®ßi hái chñng lo¹i vËt t cã tÝnh chÊt riªng. Do vËy §èi víi nhµ m¸y viÖc chuyªn m«n ho¸ s¶n phÈm còng ®ang gÆp khã kh¨n, thÞ trêng s¶n phÈm cña nhµ m¸y phô thuéc vµo c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p mµ c«ng ty tróng thÇu hoÆc do nhµ m¸y kÝ ®îc. ThÞ trêng cña nhµ m¸y chñ yÕu lµ miÒn b¾c vµ c¸c tØnh l©n cËn H¶i D¬ng. Do chÝ phÝ vËn chuyÓn lín vµ do tÝnh chÊt c«ng viÖc nªn ®· h¹n chÕ nhiÒu ®Õn viÖc b¸n s¶n phÈm. 5.2 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Lµ nhµ m¸y chuyªn vÒ chÕ t¹o thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ ®ãng tµu. hÇu hÕt tÊt c¶ c«ng nh©n trong nhµ m¸y ®Òu cã chuyªn m«n riªng cña tõng bé phËn s¶n xuÊt. C«ng viÖc cña nhµ m¸y còng ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng viÖc lµ rÊt cao v× vËy hÇu hÕt c«ng nh©n trong nhµ m¸y ®Òu cã tay nghÒ vµ cã t×nh ®é. Do vËy ®iÒu nµy lµ lîi thÕ kh«ng nhá cña nhµ mµy. N¨m xuÊt lao ®éng hµng n¨m cña nhµ mµy cã tû lÖ t¨ng, chÊt lîng s¶n phÈm t¬ng ®èi tèt ®iÒu ®ã ®ãng gãp kh«ng nhá vµo phÇn thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n. 5.3 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh ®· nãi, lµ m¸y chuyªn vÒ c¬ khÝ chÕ t¹o thiÕt bÞ ®ãng tµu nªn hÇu hÕt thiÕt bÞ cña nhµ m¸y chuyªn vÒ c¬ khÝ. Do ®Æc thï vÒ t×nh chÊt s¶n phÈm nªn sè s¶n phÈm cña nhµ m¸y cã sè vèn ®Çu t lµ rÊt lín. C¸c m¸y mãc do c¸c ph©n xëng cã nhiÖm vô chuyªn m«n qu¶n lý vµ do cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong nhµnh s¶n xuÊt m¸y mãc nªn n¨ng xuÊt cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ trong nhµ m¸y ®¹t hiÖu qu¶ rÊt cao. Ph¹m gia thu©n 2002D3537 10 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi ®éi ngò kÜ s, c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô giàu kinh nghiÖm và c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu Lilama 69-3 ®· chÕ t¹o thành c«ng hàng ngàn tÊn thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cã h×nh thÕ phøc t¹p, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i nh: läc bôi tÜnh ®iÖn, b¨ng t¶i, gÇu t¶i, vÝt t¶i, cyclon, b×nh chÞu ¸p lùc cao, bån bÓ, c¸c chi tiÕt ®óc phøc t¹p b»ng thÐp kh«ng rØ, thÐp chÞu mài mßn ë nhiÖt ®é cao, m¸y b¬m níc ®Õn 12.000 m3/h, qu¹t giã c«ng suÊt 75.000 m3/h, tàu pha s«ng biÓn tới 3.000 tấn... 5.4 §Æc ®iÓm vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh: C¬ cÊu vèn Tæng vèn 15412122Vèn cè ®Þnh Vèn cÊp546 2003 2291 1373 372 2004 5644 3643 460 2005 7195 4561 521 Vèn lu ®éng Nguån : phßng tµi chÝnh Lµ doanh nghiÖp chÞu sù qu¶n lý cña nhµ níc, nguån vèn chñ yÕu lµ nguån ng©n s¸ch nhµ níc, vèn nhµ m¸y tÝch luü chiÕm tû lÖ nhá. Nguån vèn ng©n s¸ch chñ yÕu lµ vån cè ®Þnh ®îc t×nh b»ng gi¸ trÞ trµi s¶n cè ®Þnh. M¸y mãc thiÕt bÞ v× vËy nguån vèn cè ®Þnh phô thuéc rÊt nhiÒu vµo s¶n xuÊt v× m¸y mãc cïa nhµ m¸y lµ chÕ t¹o thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Vèn lu ®éng rÊt Ýt v× hÇu hÕt nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt hµng gia c«ng. 5.5 §Æc ®iÓm vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh. §èi víi c¸c s¶n phÈm nhµ m¸y gia c«ng cña c«ng ty th× gi¸ thµnh do c«ng ty tÝnh to¸n. Nhµ m¸y chØ tÝnh c¸c kho¶n môc chi phÝ trong qu¸ tr×nh gia c«ng nh: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu - Chi phÝ nhiªn liÖu - Chi phÝ tiÒn l¬ng – b¶o hiÓm x· héi - Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc. Ph¹m gia thu©n 2002D3537 11 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi phÝ qu¶n lý ph©n xëng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - Chi phÝ kh¸c. §Ó sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc gia c«ng, c«ng ty sÏ trÝch tr¶ l¹i nhµ m¸y nh÷ng phÇn chi ph× mµ nhµ m¸y ®· bá ra vµ trÝch l¹i mét phÇn lîi nhuËn cho nhµ m¸y. §èi víi c¸c s¶n phÈm do nhµ m¸y chÕ t¹o th× gi¸ c¸c s¶n phÈm cña nhµ m¸y chÝnh lµ gi¸ thµnh c«ng xëng v× nhµ m¸y kh«ng ph¶i lo kh©u tiªu thô. Chi phÝ gi¸ thµnh bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Ph¹m gia thu©n 2002D3537 12 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc l¬ng b×nh qu©n cña nhµ m¸y: Thø tù 1 2 3 4 5 6 7 Chøc vô Gi¸m ®èc P gi¸m ®èc Trëng ban Qu¶n ®èc ph©n xëng Tæ trëng Nh©n viªn C«ng nh©n Møc l¬ng BQ 7.000.000 3.800.000 -->4.000.000 3.500.000 -->4.000.000 2.400.000 -->3.500.000 2.000.000 -->2.400.000 1.100.000 -->1.800.000 1.300.00 0-->1.800.000 Nguån: phßng nh©n sù 1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh Nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu lµ ®¬n vÞ thµnh viªn s¶n xuÊt cña tæng c«ng ty LILAMA 69-3. Tuy mét vµi n¨m gÇn ®©y nhµ m¸y ®· vµ ®ang chuyÓn ®æi sang thµnh mét c«ng ty riªng biÖt vµ còng ®ang dÇn hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc. Song còng nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ nguån vèn kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc vµ h×nh thøc ho¹t ®éng cßn phô thuéc vµo tæng c«ng ty. Lµ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu s¶n phÈm chÝnh lµ ®ãng míi và söa ch÷a tàu pha s«ng biÓn ®Õn 3000 tÊn, c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû, tàu c«ng tr×nh, tµu n¹o vÐt; l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y tàu thuû đÕn 1050CV, s¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp và c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®¹i tu m¸y thuû, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm đóc gang và kim lo¹i màu, vËn t¶i và lµm dÞch vô vËn t¶i thuû c¸c lo¹i hàng ho¸ và hành kh¸ch... víi mét c¬ cÊu qu¶n lý ®¬n gi¶n nhÊt lµ trong giai ®o¹n 5 n¨m trë l¹i ®©y nhµ m¸y ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ tèt vÒ c¶ nguån lùc lÉn vµ lîi nhuËn hµng n¨m. Nhµ m¸y §ang thÓ hiÖn mét thÕ m¹nh vÒ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt. Hµng n¨m tæng doanh thu b¸n hµg vµ kinh doanh dÞch vô lªn ®Õn hµng chôc tû ®ång nh n¨m 2003 tæng doanh thu lµ 23.971.886.205® vµ ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn 24.570.105.918 n¨m 2005 nhê cã mét c¬ cÊu ho¹t ®éng t¬ng ®èi hîp lý tæng doanh thu cña toµn nhµ m¸y trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®· lªn tíi 26.750.197.064®. Hµng n¨m nhµ m¸y ®· ®ãng gãp cho nguån ng©n s¸ch nhµ níc hµng tr¨m triÖu ®ång cao nhÊt lµ n¨m 2003 lµ 1.014.813.534,08® vµ n¨m 2004 lµ 946.376.325,44® vµ n¨m 2005 993.139.127,68®. Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ nguån ®ãng thuÕ cho nhµ níc n¨m 2003 lµ cao nhÊt nhng so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2005 th× tæng doanh thu n¨m 2003 lµ thÊp nhÊt . ®iÒu ®ã cho thÊy lµ n¨m 2003 nhµ m¸y Ph¹m gia thu©n 2002D3537 13 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh vµ mét c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý. Lîi nhuËn tríc thuÕ cña nhµ m¸y n¨m 2003 lµ 3.171.292.294® n¨m 2004 lµ 2.957.426.01® cho ®Õn n¨m 2005 lµ 3.103.559.774® Vµ lîi nhuËn sau thuÕ lµ n¨m 2003 2.156.478.759,92® n¨m 2004 lµ 2.011.049.691,56® n¨m 2005 lµ 2.110.420.646,32®. KÕt qu¶ 3 n¨m so s¸nh th× n¨m 2003 doanh thu mang l¹i lµ nhiÒu nhÊt, vµ h¬n n÷a c¸c nguån ®ãng gãp cho nhµ níc vµ c¸c kho¶n chi phÝ còng lµ cao trong khi ®ã tæng doanh thu lµ thÊp nhÊt. Tõ b¶ng so s¸nh trªn ta thÊy lîi nhËun hµng n¨m lµ t¬ng ®èi ®ån ®Òu kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng vµ sù chªnh lÖch gi÷a c¸c n¨m lµ kh«ng nhiÒu. Nguån thu chñ yÕu cña nhµ m¸y l¸ s¶n xuÊt thiÕt bÞ do vËy viÖc khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh lµ lín, ®iÒu nµy lµm ¶nh hëng tíi nguån doanh thu chung cña nhµ m¸y. Nhng so víi c¸c nhµ m¸y cã cïng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt th× Bíc ®Çu nhµ m¸y ®· cã sù hîp lý trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã cã sù qu¶n lý tèt cña c¸c bé phËn trong s¶n xuÊt do ®ã nhµ m¸y cã mét c¬ cÊu ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Tõ nh÷ng nguån thu nµy mµ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nh÷ng møc l¬ng cña c«ng nh©n lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. Lµ nhµ m¸y cã ho¹ch to¸n phô thuéc, s¶n ph¶m lµm ra hµng n¨m ®îc nhµ m¸y tæng kÕt b¸o c¸o tæng kÕt hµng n¨m, c¸c bé phËn phßng ban cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ cña tõng phßng ban sau ®ã Gi¸m ®èc duyÖt vµ tÝnh møc chi phÝ lîi nhuËn cuèi cïng cña c¶ nhµ m¸y. H×nh thøc tr¶ l¬ng cña nhµ m¸y ®îc tÝnh theo 2 c¸ch cña 2 bé phËn. Víi bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp h×nh thøc tr¶ l¬ng cho c¸n bé lµ cÊp bËc. Gi¸m ®èc sÏ chia cho tõng phßng ban theo møc quy ®Þnh chung cña nhµ m¸y, sau ®ã phô thuéc vµo cÊp bËc trong tõng phßng ban ®ã mµ tr¶ l¬ng. Víi bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp th× møc l¬ng gi¸m ®èc nhµ m¸y tr¶ lµ h×nh thøc kho¸n theo s¶n phÈm. Nhµ m¸y giao cho c¸c tæ trëng, qu¶n ®èc ph©n x¬ng c¸c s¶n phÈm. Sau ®ã trõ c¸c chi phÝ cña s¶n phÈm, phÇn d thõa ®ù¬c c¸c ph©n xëng tr¶ cho c«ng nh©n theo quy ®Þnh cña nhµ m¸y. Víi h×nh thøc tr¶ l¬ng nh thÕ nµy sÏ kÝch thÝch rÊt nhiÒu ®Õn n¨ng xuÊt cña ngêi lao ®éng vµ viÖc qu¶n lý cña nhµ m¸y sÏ ®¬n gi¶n h¬n. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 6 n¨m 2006 s¶n phÈm cña nhµ m¸y ®· cã mÆt t¹i 17 tØnh thµnh trªn c¶ níc trong ®ã Qu¶ng Ninh chiÕm 37% H¶i D¬ng chiÕm 31,4% vµ Hµ néi Hng Yªn, Nam §Þnh, B¾c Ninh cïng lµ nh÷ng thÞ trêng chÝnh cña nhµ m¸y. ngoµi ra nhµ m¸y cßn mét sè s¶n phÈm ®îc xuÊt sang níc ngoµi nh nh÷ng s¶n phÈm: Läc bôi tÜnh ®iÖn 123-08EP1; qu¹t giã 123-09 FN4; èng giã lß 122-DU... Ph¹m gia thu©n 2002D3537 14 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Mét sè nhËn xÐt vÒ nhµ m¸y. Nhµ m¸y cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, cã n¨ng lùc trong s¶n xuÊt. Cã sù ®Çu t míi vÒ trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt hµng n¨m lµ cao. Cã uy tÝn trong c«ng viÖc nªn nhµ m¸y cã søc c¹nh tranh cao trong s¶n xuÊt trªn thÞ trêng. Hµng n¨m nhµ m¸y cã ®îc sù quan t©m cña c«ng ty trong c«ng viÖc huy ®éng vèn gióp cho nhµ m¸y æn ®Þnh trong c«ng viÖc ®Çu t vµ më réng s¶n xuÊt. Do lµ tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, h¹n chÕ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ phï hîp víi thùc tÕ gi¶m tèi thiÓu c¸c kho¶n chi phÝ cho nhµ m¸y. N¨m 2005 nhµ m¸y ®· tæ chøc c¬ cÊu l¹i lao ®éng, bè trÝ l¹i ngußn nh©n lùc cã khoa häc h¬n ®Ó n¨ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c bé c«ng nh©n viªn cã phÈm chÊt tèt cã tr×nh ®é lu«n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao trong s¶n xuÊt. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ mµ nhµ m¸y ®· ®¹t ®îc th× vÉn cßn ®ã mét sè tån t¹i yÕu kÐm mµ nhµ m¸y cÇn kh¾c phôc: - Nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cong ty nªn h¹ch to¸n phô thuéc vµo c«ng ty. - Nhµ m¸y phô thuéc rÊt nhiÒu vµo khèi lîng c«ng viÖc cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao nhng viÖc bè trÝ gi÷a c¸c phßng ban chua thùc sù hîp lý, Nªn viÖc qu¶n lý vÒ mÆt nh©n sù cßn khã kh¨n. Trang thiÕt bÞ cña c«ng ty ®îc ®Çu t víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhng nhµ m¸y cha tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y mãc vµ c«ng nghÖ. Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô lµm viÖc cã sù h¹n chÕ c«ng t¸c qu¶n lý gi÷a c¸c phßng ban qu¶n lý cha ®óng víi kh¶ n¨ng cña nhµ m¸y. Nguån vèn kinh doanh cña nhµ m¸y cßn phô thuéc vµo tæng c«ng ty nªn dÉn ®Õn Kh«ng quyÕt ®Þnh ®îc kh¶ n¨ng vµ t¬ng lai cña m×nh. 3. §Þnh híng ph¸t triÓn l©u dµi cho nhµ m¸y Ph¹m gia thu©n 2002D3537 15 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n. trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty ®· ®Ó Mét sè chÝnh s¸ch qu¶n lý trong nhµ m¸y ®Ó tõ ®ã ®Þnh híng ph¸t triÓn l©u dµi cho nhµ m¸y: ChiÕn lîc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 víi nh÷ng chØ tiªu cô thÓ nh sau: 1. Møc t¨ng trëng vÒ gi¸ trÞ SXKD tõ 10 - 15 % 2. Møc t¨ng trëng vÒ doanh thu từ 10 - 15 % 3. Møc t¨ng trëng vÒ lîi nhuËn tõ 3 - 5 % 4.Møc t¨ng trëng vÒ nép ng©n s¸ch nhµ níc tõ 10 - 15 % 5. Møc t¨ng trëng vÒ thu nhËp b×nh qu©n tõ 3 - 5 % 4. Gi¶i ph¸p §Ó nhµ m¸y thùc sù æn ®Þnh trong c«ng viÖc s¶n xuÊt lÉn c«ng t¸c qu¶n lý th× nhµ m¸y cÊn cã mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p mang t×nh chÊt ®ång bé mang tÝnh chÊt c¸ch m¹ng tõ yÕu tè con ngêi ®Õn thÞ trêng, tõ chiÕm lîc kinh doanh ®Õn ph¬ng ph¸p thùc hiÖn. T«i xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau: Trong t¬ng lai nhµ m¸y cÇn ph¶i t¸ch lËp thµnh mét doanh nghiÖp riªng biÖt, tù chñ trong tµi chÝnh vµ trong s¶n xuÊt. CÇn cã bé m¸y qu¶n lý chÆt trÏ h¬n trong cong viÖc s¶n xuÊt ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng. Sù bè trÝ nguån nh©n lùc gi÷a c¸c phßng ban cha ®îc phï hîp. Trong ®ã tæng sè lao ®éng cña nhµ m¸y lµ thÊp, c«ng viÖc qu¶n lý chñ yÕu lµ c¸c ph©n xëng víi nhau khi mµ sù d thõa nh©n lùc gi÷a c¸c phßng ban vµ cha cã sù ®iÒu chØnh nµo cña l·nh ®¹o nhµ m¸y. Nhµ m¸y cÇn ph¶i n¨ng ®éng trong c«ng viÖc t×m kiÕm nguån hµng vµ hîp ®éng v× trong thêi gian qua nhµ m¸y cßn phô thuéc nhiÒu vµo nhïng häp ®ång cña c«ng ty giao xuèng. CÇn t¨ng thªm sù qu¶n lý tµi s¶n chung cña nhµ m¸y, nªn cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch qu¶n lý gi· c¸c xëng v× hµng n¨m tæng kÕt l¹i nguån nguyªn liÖu thÊt tho¸t víi sè lîng lín. Ph¹m gia thu©n 2002D3537 16 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¹m gia thu©n 2002D3537 17 MSV Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn phô lôc lÞch sö vµ ph¸t triÓn vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 69-3 I. 1. lÞch sö vµ ph¸t triÓn vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu.... 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña nhµ m¸y...................................................... 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ s¶n xuÊt cña nhµ m¸y................................... 4. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y:..................................................... 5. Mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu............ 5.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, thÞ trêng, nguyªn vËt liÖu:............................... 5.2 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng............................................................................. 5.3 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ................................................................ 5.4 §Æc ®iÓm vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh:.................................................. 5.5 §Æc ®iÓm vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh............................................................ II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu............................................................................................................................... 1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh.................................................................. 2. NhËn xÐt vÒ nhµ m¸y.............................................................................. 3. §Þnh híng cña nhµ m¸y........................................................................ 4. Gi¶i ph¸p................................................................................................. ®Ò tµi: N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ mét sè vÊn ®Ò c«n ®èi nhiÖm vô kÕ ho¹ch víi n¨ng lùc cña thiÕt bÞ m¸t mãc cña nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 63-3 Ph¹m gia thu©n 2002D3537 18 MSV
- Xem thêm -