Tài liệu Công ty hải anh với khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng xuÊt hiÖn nh- lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan kh«ng thÓ xo¸ bá, ®ång thêi nã còng lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ph¸t triÓn. §Êt n-íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp lµ chÊp nhËn ®-¬ng ®Çu víi th¸ch thøc c¹nh tranh tõ c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n, cã kinh nghiÖm c¹nh tranh h¬n, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cho c¸c c«ng ty doanh nghiÖp thuéc mäi lo¹i h×nh kinh tÕ t¹i ViÖt Nam. Mçi c«ng ty doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cÇn ph¶i nhanh chãng t×m ra c¸c gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, x¸c lËp vÞ thÕ ®Ó ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp m×nh ph¸t triÓn, ®Ó gãp phÇn ®-a hµng ho¸ ViÖt Nam c¹nh tranh cïng thÕ giíi trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ . C«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay ë ViÖt Nam còng nh- trªn thÕ giíi ph¸t triÓn rÊt m¹nh. C¸c c«ng ty kinh doanh vÒ vi tÝnh , tin häc kh«ng ph¶i lµ Ýt vµ kh«ng chØ cã c¸c c«ng ty trong n-íc mµ cßn c¶ nh÷ng c«ng ty n-íc ngoµi ®ang ®Çu tvµo ViÖt Nam mét c¸ch rÇm ré. V× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng ty thiÕt bÞ kü thuËt tin häc H¶i Anh cÇn t×m cho m×nh mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÝch hîp. “C«ng ty H¶i Anh víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng” l¯ ®Ò t¯i t«i chän ®Ó lµm bµi. §Ò ¸n m«n häc ®-îc chia lµm ba phÇn: PhÇn I : T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh – mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh c«ng ty. PhÇn III : Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh - mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng I. ThÞ tr-êng vµ c¸c qui luËt cña thÞ tr-êng. 1. ThÞ tr-êng. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, thùc hiÖn dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp dÞch vô còng nh- b¸n hµng ë c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®Òu diÔn ra trªn thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng cã thÓ ®-îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Chóng ®-îc xem xÐt tõ nhiÒu gãc ®é vµ ®-îc ®-a ra vµo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. Theo nghÜa réng , thÞ tr-êng lµ mét ph¹m trï cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®-îc biÓu hiÖn b»ng c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi diÔn ra trong kh«ng gian, thêi gian nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra thÞ tr-êng cßn ®-îc hiÓu lµ tæng hîp c¸c quan hÖ trao ®æi mua b¸n gi÷a nh÷ng ng-êi b¸n vµ ng-êi mua ®-îc thùc hiÖn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt hµng ho¸ (L.Reudos) hay thÞ tr-êng lµ tËp hîp c¸c sù tho¶ thuËn th«ng qua ®ã ng-êi b¸n vµ ng-êi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Theo nghÜa hÑp, thÞ tr-êng lµ n¬i mµ ë ®ã cã sù gÆp gì gi÷a cung vµ cÇu; gi÷a ng-êi b¸n vµ ng-êi mua; vµ lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Quan ®iÓm cña Samuelson cho r»ng thÞ tr-êng lµ mét qu¸ tr×nh ng-êi mua vµ ng-êi b¸n gÆp gì nhau ®Ó x¸c ®Þnh lªn sè l-îng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸. Qua c¸c kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ rót ra kÕt luËn: b¶n chÊt cña thÞ tr-êng lµ ho¹t ®éng trao ®æi, th«ng qua ®ã ng-êi mua, ng-êi b¸n tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. Nh- vËy, c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn thÞ tr-êng bao gåm: ®èi t-îng cña ho¹t ®éng trao ®æi lµ s¶n phÈm vËt thÓ hoÆc dÞch vô, chñ thÓ cña ho¹t ®éng trao ®æi lµ ng-êi b¸n vµ ng-êi mua, vµ c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi. ThÞ tr-êng bao hµm c¶ yÕu tè kh«ng gian vµ thêi gian vµ trong nh÷ng quan niÖm hiÖn nay vÒ thÞ tr-êng th× kh«ng gian vµ thêi gian cña trao ®æi lµ nh÷ng quan niÖm më. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ tr-êng. a. Vai trß cña thÞ tr-êng: Doanh nghiÖp nhËn biÕt nhu cÇu cña thÞ tr-êng ®Ó quyÕt ®Þnh lo¹i hµng ho¸ s¶n xuÊt, kh¶o s¸t ®èi t-îng trong thÞ tr-êng ®Ó doanh nghiÖp tËp trung phôc vô vµ tõ ph¶n håi cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr-êng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh. Nh- vËy thÞ tr-êng cã vai trß lµ m«i tr-êng kinh tÕ x· héi, lµ tÊm g-¬ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhËn biÕt nhu cÇu vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ThÞ tr-êng ph¶n ¸nh mét c¸ch ch©n thùc t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng lµ mét kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. Cã thÞ tr-êng th× qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸ míi cã thÓ diÔn ra. L-u th«ng hµng ho¸ thuËn lîi th× qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn míi diÔn ra nhanh chãng. Vµ cã nh- thÕ t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ míi ®-îc më réng vµ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ míi vËn ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng, æn ®Þnh. ThÞ tr-êng cßn lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ n¬i hoµn thµnh c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp víi doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr-êng lµ tham gia vµo c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trªn thÞ tr-êng. C¸c mèi quan hÖ nµy bao gåm tõ c¸c mèi quan hÖ tæng thÓ lµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n cho ®Õn nh÷ng mèi quan hÖ c¸ thÓ lµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau nh- quan hÖ mua b¸n, quan hÖ céng t¸c, quan hÖ c¹nh tranh… Khi c¸c mèi quan hÖ ®-îc kÕt hîp mét c¸ch hµi hoµ tøc lµ doanh nghiÖp ®Ò ra ®-îc nh÷ng chñ tr-¬ng, ®-êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, ®ã sÏ t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn. cßn tr-êng hîp ng-îc l¹i doanh nghiÖp sÏ kh«ng cßn c¬ héi ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. V× vËy cã thÓ nãi thÞ tr-êng lµ n¬i kiÓm nghiÖm ®óng ®¾n nhÊt c¸c ®-êng lèi chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ nhµ n-íc, cña c¸c nhµ kinh doanh. b. Chøc n¨ng cña thÞ tr-êng: Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra víi môc ®Ých ®Ó b¸n nghÜa lµ s¶n xuÊt cho nhu cÇu cña x· héi. S¶n phÈm b¾t buéc ph¶i b¸n ®-îc trªn thÞ tr-êng th× míi ®-îc x· héi thõa nhËn. V× vËy mµ thÞ tr-êng cã chøc n¨ng thõa nhËn. ThÞ tr-êng chØ thõa nhËn hµng ho¸ vµ dÞch vô nÕu nã phï hîp víi nh÷ng ®ßi hái cña ng-êi tiªu dïng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, kh¸ch hµng mua s¶n phÈm nghÜa lµ thÞ tr-êng ®± “bá phiÕu b´ng tiÒn” cho sù tån t¹i cña s¶n phÈm. Ng-îc l¹i, nÕu kh«ng ®-îc thÞ tr-êng thõa nhËn th× doanh nghiÖp sÏ bÞ ph¸ s¶n. Muèn ®-îc thÞ tr-êng thõa nhËn, doanh nghiÖp ph°i “cung c²i thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph°i c²i m×nh thÝch hoÆc cã kh° n¨ng cung øng”. Chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ tr-êng ®-îc biÓu hiÖn: thÞ tr-êng lµ n¬i thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng ho¸ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n. Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ vµ dÞch vô ®-îc thùc hiÖn th«ng qua gi¸ c¶ thÞ tr-êng trªn c¬ së gi¸ trÞ cña chóng ®-îc thÞ tr-êng thõa nhËn. Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®-îc thùc hiÖn, ng-êi b¸n thu ®-îc tiÒn vÒ tõ ng-êi mua th× quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®-îc chuyÓn tõ ng-êi b¸n sang ng-êi mua, hµng ho¸ ®i sang lÜnh vùc tiªu dïng c¸ nh©n ë ®ã gi¸ trÞ sö dông cña nã sÏ ®-îc thùc hiÖn, ®ã lµ môc ®Ých cuèi cïng cña s¶n xuÊt. Sù vËn ®éng cña quan hÖ cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr-êng thùc hiÖn sù c©n ®èi vÒ tæng sè còng nh- c¬ c©u cung vµ cÇu th«ng qua ®ã mµ thùc hiÖn sù c©n ®èi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng x· héi trong ®iÒu kiÖn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ tr-êng lµ mét lÜnh vùc ph¶n ¸nh tæng hîp nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ th«ng qua mua, b¸n v× vËy nã chøa ®ùng th«ng tin ®a d¹ng vµ nhiÒu mÆt. ThÞ tr-êng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ cung, cÇu (tæng sè vµ c¬ cÊu); vÒ hµng ho¸ (chÊt l-îng, kiÓu d¸ng, mÉu m·…); vÒ kh¸ch hµng (kh¶ n¨ng thanh to¸n, thu nhËp, së thÝch, thÞ hiÕu, thãi quen tiªu dïng…). ThÞ tr-êng còng chøa ®ùmg c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh vÒ chi phÝ, gi¸ c¶. Th«ng tin cña thÞ tr-êng lµ th«ng tin hai chiÒu diÔn ra gi÷a ng-êi b¸n  ng-êi b¸n, ng-êi b¸n  ng-êi mua, ng-êi mua  ng-êi mua. Nh÷ng th«ng tin nµy kh«ng chØ cÇn thiÕt cho ng-êi s¶n xu©t, ng-êi tiªu dïng mµ c¶ ®èi víi Nhµ n-íc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt cña thÞ tr-êng víi s¶n xuÊt, l-u th«ng vµ tiªu dïng cña x· héi ®-îc thùc hiÖn qua sù vËn ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr-êng th«ng qua quan hÖ cung cÇu vµ tÝn hiÖu gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Víi s¶n xuÊt, thÞ tr-êng thùc hiÖn viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc (vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai) vµo c¸c ngµnh, c¸c khu vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. Víi l-u th«ng, thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt sù l-u th«ng hµng ho¸ tõ n¬i thõa ®Õn n¬i khan hiÕm, tõ n¬i gi¸ c¶ thÊp ®Õn n¬i cã gi¸ c¶ cao ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi th«ng qua ®ã mµ ®¹t ®-îc lîi nhuËn. Vµ ®èi víi tiªu dïng, chøc n¨ng ®iÒu tiÕt biÓu hiÖn ë chç kÝch thÝch hoÆc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµm h¹n chÕ tiªu dïng víi tõng lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô, x©y dùng c¬ cÊu tiªu dïng hîp lý. Chøc n¨ng cuèi cïng lµ chøc n¨ng kÝch thÝch cña thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ kinh doanh cã l·i ph¶i t¹o cho m×nh -u thÕ c¹nh tranh b»ng c¸ch ®æi míi c«ng nghÖ, kü thuËt, n©ng cao chÊt l-îng hµng ho¸, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm… vµ ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng. 3. C¸c qui luËt cña thÞ tr-êng. Qui luËt gi¸ trÞ : §©y lµ qui luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hµng ho¸. C¨n cø vµo qui luËt nµy hµng ho¸ ®-îc trao ®æi trªn thÞ tr-êng ph¶i c¨n cø vµo thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã tøc lµ chi phÝ b×nh qu©n trong x· héi. Qui luËt gi¸ trÞ kÝch thÝch ng-êi s¶n xuÊt hµng ho¸ chó ý tíi hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt vµ ra søc gi¶m hao phÝ c¸ biÖt xuèng ®Ó gi¶m gi¸ b¸n. Tõ ®ã, thóc ®Èy c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i quan t©m c¶i tiÕn kÜ thuËt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm,t¹o lîi thÕ c¹nh tranh. Qui luËt gi¸ trÞ cßn cã t¸c dông ®iÒu tiÕt sù ph©n phèi lao ®éng x· héi vµ t- liÖu lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh th«ng qua c¬ cÊu gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Sù t¨ng hay gi¶m cña gi¸ c¶ xung quanh gi¸ c¶ s¶n xuÊt chØ cho ng-êi s¶n xuÊt biÕt nhu cÇu vÒ thø hµng ho¸ ®ã t¨ng lªn hay gi¶m ®i. Sù vËn ®éng gi¸ c¶ xoay quanh gi¸ trÞ hµng ho¸ biÓu hiÖn cña quy luËt gi¸ trÞ cïng víi t¸c ®éng ®ång thêi cña nh÷ng quy luËt kh¸c trong ®ã ph¶i ®Æc biÖt nhÊn m¹nh quy luËt cung cÇu. Qui luËt cung – cÇu : Quan hÖ cung cÇu lµ mèi quan hÖ kinh tÕ lín nhÊt, c¬ b¶n nhÊt cña thÞ tr-êng. Nã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr-êng. Quy luËt cung cÇu lu«n cã xu h-íng vËn ®éng xÝch l¹i gÇn nhau ®Ó t¹o ra sù c©n b»ng trªn thÞ tr-êng vµ g¾n liÒn víi nã lµ sù vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Qui luËt c¹nh tranh : lµ c¬ chÕ vËn ®éng trªn thÞ tr-êng. C¹nh tranh kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ sù qu¶n lý cña nhµ n-íc lµ ®Ó h¹n chÕ tÝnh kh«ng lµnh m¹nh trong c¹nh tranh. C¹nh tranh diÔn ra gi÷a ng-êi b¸n víi ng-êi mua trong qu¸ tr×nh mÆc c¶ s¶n phÈm, gi÷a ng-êi mua víi ng-êi mua khi hµng ho¸ khan hiÕm vµ diÔn ra th-êng xuyªn lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi b¸n ®Ó giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh - mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. 1. Kh¸i niÖm c¹nh tranh : C¹nh tranh ®Æc biÖt ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ t- b¶n chñ nghÜa. Theo M¸c “C³nh tranh trong t­ b°n chñ nghÜa l¯ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t- b¶n nh»m giµnh giËt ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thÞ hµng ho² ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng³ch”. Kinh tÕ thÞ tr-êng cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh cµng cã vai trß quan träng. Nã lµ ®iÒu kiÖn, lµ yÕu tè kÝch thÝch kinh doanh vµ lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi nãi chung. Nhê cã c¹nh tranh mµ n¨ng suÊt lao ®éng x· héi kh«ng ngõng t¨ng lªn – yÕu tè ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña mçi quèc gia trªn con ®-êng ph¸t triÓn . Tãm l¹i, cã thÓ hiÓu c¹nh tranh lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng nh»m giµnh giËt nh÷ng kh¶ n¨ng vÒ më réng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, më réng thÞ phÇn cho doanh nghiÖp, t¹o ra cho x· héi nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng cao, nh÷ng dÞch vô chu ®¸o. 2. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¹nh tranh ë mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Mçi doanh nghiÖp b¾t ®Çu khëi sù kinh doanh ph¶i cã nh÷ng nguån lùc nhÊt®Þnh. §Ó ®¸nh gi¸ mét doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh hay yÕu ng-êi ta c¨n cø vµo nhiÒu yÕu tè : tiÒm lùc vÒ vèn, vÒ c«ng nghÖ, lao ®éng. §Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy triÖt ®Ó mäi tiÒm lùc nµy, mäi thÕ m¹nh mµ m×nh cã. Tøc lµ víi nguån lùc ®ã ph¶i lµm sao t¹o ®-îc lîi thÕ h¬n so víi c¸ doanh nghiÖp kh¸c trong tho¶ m·n ®Õn møc cao nhÊt ®ßi hái cña thÞ tr-êng. Hay chÝnh lµ viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. Thùc chÊt t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ t¹o ra ngµy mét nhiÒu h¬n c¸c -u thÕ vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt : Gi¸ c¶, gi¸ trÞ sö dông s¶n phÈm, uy tÝn. Cô thÓ lµ doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, hoµn thiÖn m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng… hay nãi c¸ch kh¸c t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng vÒ mäi mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, c¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ tr-êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i thùc hiÖn x©y dùng vµ ¸p dông chiÕn l-îc c¹nh tranh, song còng ph¶i tu©n theo quy luËt c¹nh ttanh. Víi c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh cã thÓ ®µo th¶i kh«ng th-¬ng tiÕc c¸c doanh nghiÖp cã chi phÝ cao chÊt l-îng s¶n phÈm tåi, tæ chøc tiªu thÞ kÐm. MÆt kh¸c, nã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ ®Ó gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, tæ chøc thùc hiÖn c¸ dÞch vô tiªu thô, qu¶ng c¸o, b¶o hµnh mét c¸ch chu ®¸o. Nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ cña con ng-êi lµ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, song ®Òu cã cïng xu thÕ tÝch tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cã hcÊt l-îng tèt mµ gi¸ thµnh hîp lý. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ßi hái mçi doanh nghiÖp kh«ng ®-îc b»ng lßng víi chÊt l-îng s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh mµ cÇn ph¶i kh«ng ngõng t¨ng c-êng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr-êng, ®¸nh gi¸ ®óng m×nh, ®óng ng-êi, x©y dùng nh÷ng chiÕn l-îc ®Çy tham väng bëi v× x¶n phÈm h«m nay ®-îc -a dïng cã thÓ ngµy mai trë nªn lçi thêi. Ngoµi ra khoa häc c«ng nghÖ còng lu«n ph¸t triÓn, ®µo th¶i c«ng nghÖ cò kü l¹c hËu, thay thÕ lµ nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. nã lµ mét t¸c nh©n kh«ng nhá ¶nh h-ëng tíi viÖc t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë mçi doanh nghiÖp. Nh- vËy n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ tÊt yÕu kh¸ch quan b¶o ®¶m cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë mçi doanh nghiÖp. 3. C¸c h×nh thøc c¹nh tranh. Trong nÒn kinh tÕ thj tr-êng nÕu lîi nhuËn thóc ®Èy c¸c c¸ nh©n tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanhh th× c¹nh tranh b¾t buéc hä, thóc ®Èy hä ph¶i ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Khi xem xÐt c¹nh tranh ë nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau ta cã thÓ thÊy mçi khÝa c¹nh, c¹nh tranh l¹i cã nhiÒu møc ®é. * D-íi gãc ®é thùc chøng, c¹nh tranh ®-îc chia lµm 3 møc ®é: c¹nh tranh hoµn h¶o hoÆc thuÇn tuý, c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o vµ ®éc quyÒn. C¹nh tranh hoµn h¶o hay ®-îc gäi lµ c¹nh tranh thuÇn tuý lµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh trong ®ã gi¸ c¶ cña mét lo¹i hµng ho¸ kh«ng ®æi trong toµn bé c¸c ®Üa danh cña thÞ tr-êng, bëi v× ng-êi mua vµ ng-êi b¸n cã sù hiÓu biÕt t-êng tËn vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, vÒ thÞ tr-êng. Trong thÞ tr-êng ®ã cã sù tù do lu©n chuyÓn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c, ë ®ã chi phÝ vËn t¶i kh«ng ®Ò cËp ®Õn vµ coi nh- b»ng kh«ng. C¹nh tranh thuÇn tuý muèn tån t¹i cÇn ph¶i cã 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c ®iÒu kiÖn sau: TÊt c¶ c¸c h·ng kinh doanh trong ngµnh ®ã ph¶i t-¬ng ®èi nhá; sè l-îng kinh doanh trong ®ã ph¶i rÊt nhiÒu. C¸c c«ng ty ®-a ra thÞ tr-êng s¶n phÈm hoµn toµn gièng nhau ®Õn møc c¶ ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng ®Òu khã ph©n biÖt. TÊt c¶ c¸c h·ng kinh doanh ®Òu nhá do ®ã viÖc gia nhËp ngµnh vµ bá ngµnh rÊt dÔ dµng.trong lo¹i h×nh c¹nh tranh nµy, gi¸ c¶ ®-îc ®Þnh ®o¹t mét c¸ch duy nhÊt trªn thÞ tr-êng th«ng qua quan hÖ gi÷a søc cung vµ søc cÇu. C¶ ng-êi b¸n vµ ng-êi mua ®Òu ph¶i chÊp nhËn gi¸ c¶ ®ang phæ biÕn trªn thÞ tr-êng. §éc quyÒn tån t¹i khi trong ngµnh c«ng nghiÖp hoÆc trªn thÞ tr-êng chØ cã mét ng-êi san xuÊt hoÆc mét ng-êi b¸n. Do viÖc chØ cã mét ng-êi b¸n duy nhÊt ®· cho phÐp c«ng ty ®ã cã thÓ kiÓm so¸t trän vÑn ®-îc gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm cña m×nh, cho phÐp hä cã thÓ n©ng gi¸ hoÆc h¹ gi¸ tuú theo chiÕn l-îc cña c«ng ty ®Ó thu lîi nhuËn ®éc quyÒn. Hçu hÕt c¸c thÞ tr-êng ngµy nay ë vµo kho¶ng gi÷a cña c¹nh tranh hoµn h¶o vµ ®éc quyÒn, ®-îc gäi lµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o. C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ h×nh thøc c¹nh tranh chiÕm -u thÕ trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt mµ ë ®ã c¸c c¸ nh©n b¸n hµng hoÆc c¸c nhµ s¶n xuÊt cã ®ñ søc m¹nh vµ thÕ lùc ®Ó cã thÓ chi phèi ®-îc gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Trong c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o cã c¹nh tranh mang tÝnh ®éc quyÒn vµ ®éc quyÒn nhãm. C¹nh tranh mang tÝnh chÊt ®éc quyÒn lµ mét h×nh thøc cña c¹nh tranh mµ ë ®ã nh÷ng ng-êi b¸n cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn nh÷ng ng-êi mua b»ng sù kh¸c nhau cña c¸c s¶n phÈm cña m×nh vÒ h×nh d¸ng, kÝch th-íc, chÊt l-îng vµo m¸c nh·n. Trong rÊt nhiÒu tr-êng hîp nh÷ng ng-êi b¸n cã thÓ buéc nh÷ng ng-êi mua chÊp nhËn gi¸. §éc quyÒn nhãm tån t¹i trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt mµ ë ®ã chØ cã mét sè Ýt ng-êi s¶n xuÊt, mçi ng-êi ®Òu nhËn thøc ®-îc r»ng gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm cña m×nh kh«ng chØ phô thuéc vµo s¶n l-îng cña m×nh mµ cßn phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña nh÷ng kÎ c¹nh tranh quan träng trong ngµnh ®ã. Nh÷ng ng-êi b¸n hoÆc nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt ë ®©y th-êng cã tiÒm lùc kinh tÕ lín. Sù th©m nhËp cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th-êng rÊt khã kh¨n bëi v× ®ßi hái mét sè vèn ®Çu trÊt lín. Trªn thÕ giíi, c¸c n-íc ph¸t triÓn th-êng ®éc quyÒn nhãm trong c¸c ngµnh nh- s¶n xuÊt « t«, ®iÖn tö, * XÐt theo gãc ®é chuÈn t¾c cña c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× c¹nh tranh cã c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ c¹nh tranh kh«ng ®Ñp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¹nh tranh lµnh m¹nh lµ h×nh thøc c¹nh tranh ®Ñp, trong s¸ng vµ gi¶i tho¸t ®-îc khái c¸c thãi h- tËt xÊu trong cuéc sèng ®êi th-êng. Trong c¹nh tranh nµy, mäi ®èi thñ ®Òu b×nh ®µng v¯ tham gia “cuéc ch¬i” mét c²ch c«ng b´ng, tu©n thñ quy luËt c¹nh tranh mµ kh«ng dïng thñ ®o¹n ®Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. C¹nh tranh kh«ng ®Ñp lµ c¹nh tranh kh«ng trung thùc hoÆc kh«ng phï hîp víi c¸c c¸ch c- xö cã thÓ chÊp nhËn ®-îc cña kinh doanh. Cã thÓ nãi c¹nh tranh kh«ng ®Ñp lµ biÓu hiÖn mÆt xÊu cña c¹nh tranh. N-íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc, víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái nh-ng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc sÏ h¹n chÕ sù c¹nh tranh kh«ng ®Ñp vµ khuyÕn khÝch c¹nh tranh lµnh m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Nhµ n-íc qu¶n lý ë cÊp vÜ m« ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ kh«ng ®i chÖch ®Þnh h-íng XHCN. 4. Mét sè chÝnh s¸ch c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh. a. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ lµ viÖc x¸c ®Þnh 1 møc gi¸ hoÆc nhiÒu møc gi¸ b¸n cho c¸c trung gian ph©n phèi hoÆc cho ng-êi tiªu dïng cuèi cïng. Mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng vµ phøc t¹p nhÊt cña mét c«ng ty liªn quan ®Õn gi¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña nã. Nõu nh÷ng ng-êi mua tiªu dïng hoÆc nh÷ng ng-êi mua tæ chøc nhËn ra r»ng gi¸ h¬i cao, hä cã thÓ chuyÓn sang mua nh÷ng nh·n hiÖu c¹nh tranh hay nh÷ng hµng ho¸ thay thÕ, dÉn ®Õn nh÷ng thua thiÖt vÒ khèi l-îng b¸n vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. NÕu gi¸ qu¸ thÊp, khèi l-îng b¸n cã thÓ sÏ t¨ng lªn nh-ng kh¶ n¨ng lîi nhuËn sÏ xÊu ®i, hoÆc cã thÓ t©m lý ng-êi mua sÏ cho r»ng hµng ho¸ ®ã kÐm chÊt l-îng mµ kh«ng mua hµng ho¸ cña c«ng ty. Bëi vËy, c¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ ph¶i ®-îc ®-a ra xem xÐt mét c¸ch cÈn thËn ®Ó võa ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ, võa ®¶m b¶o cho s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Thùc tÕ cho thÊy, trong viÖc x¸c lËp hoÆc thay ®æi gi¸ c¸c h·ng cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt sù c¹nh tranh sÏ t¸c ®éng tíi gi¸ cña s¶n phÈm. §Çu tiªn cÇn ph¶i xem xÐt c¸c nh©n tè sau: 1. Sè l-îng ®èi thñ c¹nh tranh. 2. Quy m« cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 3. Khu vùc cã ®èi thñ c¹nh tranh. 4. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ra nhËp ngµnh c«ng nghÖ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Møc ®é phô thuéc däc cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 6. Sè l-îng s¶n phÈm ®-îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh b¸n. 7. C¬ cÊu gi¸ cña ®èi thñ. 8. C¸c ph¶n øng trong lÞch sö cña c¸c ®èi thñ víi nh÷ng thay ®æi vÒ gi¸. Nh÷ng nh©n tè nµy gióp cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña h·ng nªn ë møc ®é n¯o. §Þnh gi² mét s°n phÈm tõ møc gi² cña ®èi thñ c³nh tranh ®­îc gäi l¯ “®Þnh gi² theo tØ lÖ” v¯ nã rÊt th«ng dông ®èi víi c²c s°n phÈm cã tÝnh ®ång nhÊt, v× lÏ ph-¬ng ph¸p nµy thÓ hiÖn mét sù hiÓu biÕt chung cña ngµnh kinh doanh vµ kh«ng ph¸ vì sù hµi hoµ cña ngµnh ®ã. Bªn c¹nh nh÷ng nh©n tè vi m« ®ã cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, doanh nghiÖp còng cÇn xem xÐt ®Õn c¶ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ë cÊp vÜ m« nh-: luËt lÖ cña chÝnh phñ, l¹m ph¸t, suy tho¸i, l·i suÊt, tØ gi¸… ®Ó ®-a ra møc gi¸ phï hîp vµ hÊp dÉn ng-êi tiªu dïng b. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. Trong viÖc n©ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®ãng vµi trß chñ yÕu v× tÇm quan träng cña c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt vµ hiÖu n¨ng cña s¶n phÈm c«ng nghÖ ®èi víi ng-êi mua, chÝnh v× vËy muèn s¶n phÈm cña m×nh cã søc c¹nh tranh th× ®iÒu ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ b¸n s¶n phÈm cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp lµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tèt nhÊt nh÷ng ®Æc tr-ng cña s¶n phÈm (cã thÓ b»ng c¸ch n¾m gi÷ b»ng s¸ng chÕ ph¸t triÓn), tiÕn hµnh th-êng xuyªn ho¹t ®éng ®æi míi kü thuËt. ViÖc kÕt hîp ®ång bé gi÷a nghiªn cøu c«ng nghÖ víi Marketing vµ nghiªn cøu thÞ tr-êng cã t¸c dông kh«ng nhá tíi sù thµnh c«ng cña c¸ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng ®øng vÞ trÝ hµng ®Çu th× vÊn ®Ò dÞch vô bæ sung g¾n liÒn víi s¶n phÈm cµng lµm t¨ng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, bëi v× nhê vËy s¶n phÈm ngµy cµng phï hîp víi kh¸ch hµng h¬n mµ møc gi¸ b¸n kh«ng ®æi – mét lîi thÕ quan träng trong c¹nh tranh. c. ChÝnh s¸ch ph©n phèi hµng ho¸. Lµm tèt c«ng t¸c ph©n phèi vµ b¸n hµng lµ thóc ®Èy cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®-îc thuËn lîi , nhanh chãng vµ còng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÝnh s¸ch ph©n phèi bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng, gi¶i ph¸p liªn quan tíi viÖc ph©n phèi s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ®-a hµng ho¸ ®Õn ng-êi tiªu dïng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, viÖc b¸n hµng cßn bao gåm c¶ viÖc cµi ®Æt c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi mua hµng sö dông mét c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. V× vËy, ng-êi b¸n hµng cÇn cã mét tr×nh ®é hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ tin häc. Doanh nghiÖp cÇn chó ý tíi nh÷ng ng-êi cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®Ó tham gia tiªu thô s¶n phÈm, gióp cho viÖc lµm cho s¶n phÈm ngµy cµng tho¶ m·n ngay c¶ nh÷ng yªu cÇu cao nhÊt cña kh¸ch hµng. d. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng. §©y lµ mét trong nh÷ng chiÕn l-îc nh»m n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp, t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng vµ x©y dùng mét h×nh ¶nh chung thuËn lîi cho doanh nghiÖp. Giao tiÕp, khuyÕch tr-¬ng ®ãng vai trß chuÈn bÞ vµ vai trß ®éng lùc trong b¸n hµng. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th× giao tiÕp, khuyÕch tr-¬ng lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch hÕt søc cÇn thiÕt. Trong hÖ thèng c¸c ph-¬ng tiÖn giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng, qu¶ng c¸o ®-îc sö dông mét c¸ch th-êng xuyªn vµ triÖt ®Ó. Tuy nhiªn cÇn cã c¸ch qu¶ng c¸o hîp lý ®Ó võa gi¶m chi phÝ qu¶ng c¸o l¹i võa ph¸t huy ®-îc hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Vµ c¸ch qu¶ng c¸o ph¸t huy ®-îc t¸c dông nhÊt trong lÜnh vùc kinh doanh vi tÝnh lµ qu¶ng c¸o trªn m¹ng th«ng tin víi -u thÕ næi tréi cña viÖc hoµ m¹ng toµn cÇu víi tÝnh cËp nhËt th«ng tin cña m¹ng. Bªn c¹nh ®ã lµ kÕt hîp víi c¸c c¸ch qu¶ng c¸o truyÒn thèng vÉn ph¸t huy ®-îc t¸c dông tõ x-a. Cã nh- vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ ®-a s¶n phÈm cña m×nh ®Õn víi mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng vµ mäi khóc thÞ tr-êng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh kinh doanh cña c«ng ty thiÕt bÞ kÜ thuËt tin häc H¶i Anh I. Kh¸i qu¸t vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty. C«ng ty thiÕt bÞ kÜ thuËt tin häc H¶i Anh lµ c«ng ty t- nh©n ®-îc thµnh lËp ngµy 19/5/2000. §Þa chØ : 49 Lý Nam §Õ - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. Tel : (84 - 4) 7337538 – 7471134 Fax: (84 - 4) 7471134 Email: haianhco@fpt.vn Web : www.haianh.com.vn C«ng ty tuy míi thµnh lËp ®-îc 4 n¨m nh-ng còng ®ñ ®Ó cho thÊy sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña c«ng ty. N¨m 2000, «ng §inh Cù Thµnh thµnh lËp c«ng ty chñ yÕu kinh doanh m¸y vi tÝnh vµ thiÕt bÞ v¨n phßng. Trong ®ã c«ng ty ®Æc biÖt cã thÕ m¹nh vÒ lÜnh vùc kinh doanh m¸y vi tÝnh vµ c¸c linh kiÖn m¸y vi tÝnh. Lóc ®Çu víi lùc l-îng chØ cã h¬n 10 thµnh viªn ®Õn nay c«ng ty ®· cã mét ®éi ngò nh©n viªn hïng hËu vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó cã thÓ ®¸p øng mäi yªu cÇu dï lµ kh¾t khe nhÊt cña kh¸ch hµng. N¨m 2003, c«ng ty më thªm mét chi nh¸nh ë ®Þa chØ 83 NguyÔn Phong S¾c. S¬ ®å c¬ cÊu cña c«ng ty : Gi¸m ®èc c«ng ty Tr-ëng phßng kÕ to¸n Tr-ëng phßng kinh doanh Tr-ëng phßng kü thuËt Nh©n viªn phßng kÕ to¸n Nh©n viªn phßng kinh doanh Nh©n viªn phßng kü thuËt 12 Trung t©m söa ch÷a vµ b¶o hµnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo c¬ chÕ qu¶n lý trùc tuyÕn. Gi¸m ®èc lµ ng-êi ra mäi quyÕt ®Þnh trong c«ng ty. Víi quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc c«ng ty, «ng §inh Cù Thµnh ph¶i ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tuyÓn dông nh©n viªn, x©y dùng vµ ký duyÖt nh÷ng ph-¬ng ¸n kinh doanh, quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, dÞch vô cña c«ng ty phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ph¸p luËt, vµ x©y dùng ph-¬ng ¸n hîp t¸c, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch chÊt l-îng cña c«ng ty. C¸c tr-ëng phßng ®¶m nhiÖm phÇn tr¸ch nhiÖm cña m×nh ë c¸c phßng chøc n¨ng trong c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr-íc gi¸m ®èc. Tr-ëng phßng kü thuËt NguyÔn TuÊn Giang ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c nh©n viªn phô tr¸ch kü thuËt cña c«ng ty. §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt trong c«ng ty v× vËy c¸c nh©n viªn trong bé phËn nµy ®-îc tuyÓn lùa mét c¸ch kü cµng vµ hä ph¶i lµ nh÷ng kü s- tin häc ®iÖn tö cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao. Kh«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn l¾p ®Æt, kiÓm tra thiÕt bÞ khi nhËp hµng vÒ, phßng kü thuËt cßn ph¶i kiªm nhiÖm c¶ dÞch vô b¶o hµnh cña c«ng ty. ChÊt l-îng lµm viÖc cña phßng ban nµy quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Mai V¨n Thµnh lµ tr-ëng phßng kinh doanh cña c«ng ty. §©y lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh thÝch hîp cho c«ng ty vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n víi kÕ to¸n tr-ëng lµ Ph¹m BÝch Th¶o chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn tµi chÝnh kÕ to¸n. C¸c tr-ëng phßng cña c¸c phßng ban trong c«ng ty hµng th¸ng ph¶i tæng hîp thµnh b¸o c¸o ho¹t ®éng cho gi¸m ®èc kiÓm tra ®Ó tõ ®ã gi¸m ®èc cã nh÷ng kÕ ho¹ch chiÕn l-îc ph¸t triÓn c«ng ty. S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ chÊt l-îng cao. C«ng ty lu«n lu«n cËp nhËt th«ng tin míi nhÊt ®Ó cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm tin häc ®¹t tiªu chuÈn hä cÇn. C¸c lo¹i linh kiÖn mµ c«ng ty kinh doanh: mµn h×nh, m¸y in – m¸y quÐt, case – vá m²y vi tÝnh, Bo m³ch chñ, CPU’s, qu³t CPU, bé nhí trong, æ cøng, æ mÒm, card mµn h×nh, bµn phÝm, chuét, card m¹ng, modems, card ©m thanh, CD-DVD, loa, card TV, webcam – camera, USB FlashDisk, bé l-u ®iÖn, …Nh÷ng linh kiÖn nµy mang c¸c nh·n hiÖu cña c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty nh-: BENQ, DAEWOO, INTEL, LG, SAMSUNG, BIOSTAR, vµ SPARKLE. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi nh÷ng ®èi t¸c tªn tuæi vµ chÊt l-îng hµng hãa ®¶m b¶o yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®· t¹o cho c«ng ty mét uy tÝn vµ chiÕm ®-îc lßng tin cña kh¸ch hµng t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh cho c«ng ty. 2. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m ho¹t ®éng. Tr-íc hÕt ta h·y xÐt trong n¨m 2003, n¨m mµ doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ thuËn lîi víi viÖc cã thªm mét chi nh¸nh n÷a cña c«ng ty, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu 1 2 3 4 Doanh thu b¸n hµng C¸c kho¶n ph¶i nép Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ®· kÝ trong n¨m Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång gèi ®Çu sang n¨m Thu nhËp b×nh qu©n (ng-êi/th¸ng) 5 N¨m 2002 4598 398 1850 120 N¨m 2003 5270 465 2375 132 1.5 2 % 115 116.83 128.38 110 133.33 Phßng kÕ to¸n Theo b¶ng trªn cho thÊy: N¨m 2003, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty hiÖu qu¶ h¬n n¨m tr-íc ®ã lµ n¨m 2002 lµm doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty t¨ng thªm 15% hay t¨ng 672 triÖu ®ång. Lý do lµ sang n¨m 2003 c«ng ty ®· kÝ ®-îc nh÷ng hîp ®ång víi gi¸ trÞ lín ®¹t 2375 triÖu ®ång h¬n n¨m 2002 lµ 525 triÖu dï r»ng gi¸ trÞ hîp ®ång gèi ®Çu n¨m 2003 lµ 132 triÖu lín h¬n n¨m tr-íc 12 triÖu. Sè hîp ®ång gèi ®Çu nµy chñ yÕu lµ do ký kÕt vµo dÞp cuèi n¨m gi¸p tÕt nªn doanh nghiÖp ph¶i ®Ó thùc hiÖn trong nh÷ng ngµy ®Çu cña n¨m sau. Trong n¨m 2003, lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh, lµ c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr-êng trong n-íc H¶i Anh ®· thu hót ®-îc c¸c kh¸ch hµng ë c¶ nh÷ng tØnh kh¸c t×m ®Õn víi c«ng ty kÝ kÕt nh÷ng hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ tin häc vµ v¨n phßng. Nhµ n-íc ta l¹i kh¸ khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña viÖc vi tÝnh ho¸ c¸c c«ng viÖc v¨n phßng nªn t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c¸c c«ng ty tin häc nh- H¶i Anh. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh- vËy, c«ng ty ®· kh«ng bá lì thêi c¬ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh vµ kÕt qu¶ lµ doanh nghiÖp ®· cã thªm mét chi nh¸nh n÷a 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ thu nhËp cña nh©n viªn trong c«ng ty còng t¨ng b×nh qu©n tõ 1.5 triÖu lªn 2 triÖu ®ång 1 th¸ng. Kh«ng chØ t¨ng thu nhËp cho nh©n viªn, c«ng ty cßn tæ chøc ®-îc nh÷ng dÞp ®i tham quan cho nh©n viªn nh- ®i tham quan VÞnh H¹ Long, khu du lÞch ®¶o TuÇn Ch©u … C«ng ty sÏ cßn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña m×nh ®Ó kh«ng chØ cã ®-îc thÞ phÇn trong n-íc mµ t-¬ng lai cßn h-íng ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Ta cã thÓ hy väng ®-îc ®iÒu nµy nÕu xem xÐt qua kÕt qu¶ c¶ qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty tõ 2000 ®Õn 2003: §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 3902 279 1.5 Doanh thu b¸n hµng C¸c kho¶n ph¶i nép Thu nhËp b×nh qu©n(ng-êi/th¸ng) L·i Thùc hiÖn N¨m N¨m 2001 2002 4073 4598 314 398 1.5 1.5 89 95 106 N¨m 2003 5270 465 2 125 Phßng kÕ to¸n C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy tèc ®é t¨ng tr-ëng cña c«ng ty vµ minh ho¹ b»ng ®å thÞ sau: Doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 l·i cña c«ng ty 15 N¨m 2003 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 140 120 100 80 60 40 20 0 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Tèc ®é t¨ng tr-ëng cña c«ng ty: Tèc ®é t¨ng tr-ëng 2001/2000 2002/2000 2003/2000 Theo doanh thu tiªu thô 1.05 1.18 1.35 Tõ b¶ng trªn cho thÊy, tèc ®é t¨ng tr-ëng cña c«ng ty æn ®Þnh vµ t¨ng kh¸ ®Òu qua c¸c n¨m. Víi sè doanh thu thu ®-îc hµng n¨m c«ng ty ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc mét kho¶n kh«ng ph¶i nhá trong khèi thµnh phÇn kinh tÕ tnh©n trong n-íc. Vµ nh- vËy cã thÓ thÊy, c«ng ty thiÕt bÞ kü thuËt tin häc H¶i Anh ®ang cã nh÷ng b-íc ®i v÷ng ch¾c vµ ®óng ®¾n. II. NhËn xÐt kh¸i qu¸t kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. 1. Chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña c«ng ty ®Ó x©y dùng chiÕn l-îc c¹nh tranh, t¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty. a. Lùa chän nhãm kh¸ch hµng vµ thÞ phÇn. Víi quy m« cßn ch-a ®-îc xÕp vµo doanh nghiÖp võa vµ lín, c«ng ty chñ yÕu chØ nh¾m vµo c¸c khu vùc cña thÞ tr-êng néi ®Þa. T¹i thÞ tr-êng nµy, viÖc c²c doanh nghiÖp t­ nh©n kinh doanh trong lÜnh vùc tin häc “mäc lªn nh­ nÊm sau c¬n m­a” v× sù ph²t triÓn cña xu thÕ héi nhËp to¯n cÇu ®± l¯m cho c«ng ty H¶i Anh ph¶i ®èi mÆt víi th¸ch thøc rÊt lín. Thªm vµo ®ã lµ sù ph¸t triÓn tri thøc , nh÷ng ng-êi hiÓu biÕt vÒ tin häc ngµy cµng nhiÒu v× thÕ nªn yªu cÇu kh¾t khe vÒ mÉu m·, chÊt l-îng, dÞch vô cña kh¸ch hµng ®èi víi hµng ho¸ cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. Tuy nhiªn, c«ng ty kh«ng coi ®ã lµ khã kh¨n th¸ch thøc mµ coi ®ã lµ tiªu chuÈn mµ c«ng ty cÇn ph¶i ®¹t tíi ®Ó tù hoµn thiÖn dÇn kh¶ n¨ng kinh doanh. Vµ môc tiªu mµ H¶i Anh cßn muèn v-¬n tíi ®ã lµ ph¸t triÓn ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi mµ thÞ tr-êng trong n-íc lµ ®iÓm tùa v÷ng ch¾c. TÊt c¶ c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu thÊu hiÓu mét ®iÒu: “Kh²ch h¯ng míi l¯ ng­êi quyÕt ®Þnh t­¬ng lai, sù tån t³i v¯ ph²t triÓn cña H°i Anh”. V× vËy to¯n thÓ nh©n viªn c«ng ty H°i Anh lu«n t©m niÖm v¯ l¯m theo: “H±y phôc vô kh¸ch hµng nh- chóng ta ®ang phôc vô cho chÝnh b¶n th©n chóng ta”. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi t-îng kh¸ch hµng nµo ®Õn c«ng ty còng lu«n ®-îc sù phôc vô tËn t×nh cña nh©n viªn trong c«ng ty vµ c«ng ty kh«ng tËp trung chñ yÕu vµo mét ®èi t-îng kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh. Nh- vËy, thÞ tr-êng cña c«ng ty lµ thÞ tr-êng ®a khóc. b. Chñ tr-¬ng vµ c¸ch thøc thu thËp th«ng tin. Lµ c«ng ty kinh doanh tronglÜnh vùc tin häc, c«ng ty lÊy th«ng tin chñ yÕu trªn m¹ng internet vµ mét phÇn tõ c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng truyÒn th«ng. C¨n cø tõ nh÷ng th«ng tin cËp nhËt trªn m¹ng, c«ng ty nhanh chãng tiÕp cËn ®-îc víi nh÷ng linh kiÖn hiÖn ®¹i nhÊt ®Ó phôc vô kÞp thêi cho nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Th«ng qua c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c«ng ty x¸c ®Þnh l¹i mét c¸ch chÝnh x¸c th«ng tin trªn m¹ng ®Ó kh«ng ®¸nh mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. Ngoµi ra, c«ng ty víi phßng kinh doanh th-êng xuyªn tiÕp xóc víi thÞ tr-êng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng t¸c ®éng. Cã thÓ nãi c«ng ty rÊt n¨ng ®éng trong kinh doanh ®Ó kh«ng ®Ó m×nh bÞ tôt l¹i phÝa sau trong cuéc ch¹y ®ua ®-a nh÷ng s¶n phÈm tin häc míi nhÊt ®Õn víi kh¸ch hµng. c. ChÝnh s¸ch ph©n phèi hµng ho¸: Hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, nÕu ®Ó bÞ Èm -ít, bôi bÆm dÔ bÞ mÊt chøc n¨ng ho¹t ®éng, bëi vËy yªu cÇu cña kho tµng l-u gi÷ hµng ho¸ ph¶i thùc sù kh« tho¸ng vµ s¹ch sÏ. Ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò lín ®èi víi c«ng ty bëi v× mét chiÕc xe m¸y còng cã thÓ lµ ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn nÕu víi sè l-îng Ýt. Nh©n viªn trong c«ng ty hÇu hÕt ®Òu cã xe m¸y ®Ó nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu cã thÓ vËn chuyÓn hµng vÒ tËn nhµ vµ l¾p r¸p t¹i chç cho kh¸ch hµng ®¶m b¶o chÊt l-îng kü thuËt thiÕt bÞ. C«ng ty còng cã c¶ xe « t« ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn cho nh÷ng ®¬n ®Æt hµng xa vµ sè l-îng lín. Vµ víi tÝnh chÊt dÔ vËn chuyÓn cña hµng ho¸ chØ cÇn tr¸nh va ®Ëp m¹nh g©y háng thiÕt bÞ, c«ng ty lu«n s½n sµng phôc vô ®Õn tËn n¬i cho kh¸ch hµng dï ë bÊt cø n¬i ®©u. §iÒu nµy ®· g©y ®-îc kh¸ nhiÒu thiÖn c¶m cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. 2. ¶nh h-ëng cña chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng tíi søc c¹nh tranh cña c«ng ty. C¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh thiÕt bÞ kü thuËt tin häc, -- thÕ kh«ng thuéc vÒ chÝnh s¸ch gi¸ c¶. V× lóc nµy, gi¸ c¶ ®-îc coi nh- cè ®Þnh ®èi víi c¸c thiÕt bÞ kü thuËt cïng lo¹i. Nh- vËy, ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c c«ng ty kh¸c, c«ng ty ph¶i chó träng vµo chÊt l-îng cña s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô ®i 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÌm víi s¶n phÈm, tøc lµ tËn dông -u thÕ c¹nh tranh cña chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng. VÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, c¸c nh©n viªn kü thuËt trong c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra xem xÐt chÊt l-îng c¸c thiÕt bÞ ®-îc nhËp vÒ ®Ó ®¶m b¶o r»ng khi cung cÊp cho kh¸ch hµng ph¶i lµ nh÷ng hµng ho¸ tèt nhÊt. C¸c s¶n phÈm ®ã ph¶i lu«n ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng kü thuËt, ®Çy ®ñ nh·n m¸c vµ c¸c giÊy tê liªn quan. VÒ c¸c dÞch vô kÌm theo, c«ng ty ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i dµnh cho kh¸ch hµng cña c«ng ty nh-: ®èi víi nh÷ng ng-êi mua trän bé linh kiÖn cña H¶i Anh th× ®-îc miÔn phÝ c«ng l¾p r¸p, cµi ®Æt phÇn mÒm.. theo yªu cÇu cña quÝ kh¸ch hµng, ®-îc b¶o tr× miÔn phÝ 3 n¨m kÓ tõ ngµy mua hµng, ®-îc h-ëng nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i ®Æc biÖt trong tõng thêi kú cña c«ng ty. Cßn ®èi víi bÊt kú kh¸ch hµng nµo ®Õn víi H¶i Anh th× ®-îc b¶o tr×, b¶o d-ìng, cµi ®Æt phÇn mÒm…miÔn phÝ kÓ c¶ nh÷ng m¸y tÝnh, thiÕt bÞ kh«ng ph¶i do H¶i Anh cung cÊp, c«ng ty còng s½n sµng t- vÊn tËn t×nh trong viÖc sö dông vi tÝnh cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®· hoµn toµn ®¸nh vµo t©m lý kh¸ch hµng. §Ó kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn víi c«ng ty, c«ng ty ®· lËp mét trang web riªng cña m×nh, trong ®ã cã ®Çy ®ñ th«ng tin tõ list c¸c linh kiÖn ®Õn gi¸ c¶, mÉu m·, dÞch vô sau b¸n hµng vµ ®Ó t¨ng ®é tin cËy cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty, trong trang web cßn cã c¶ danh s¸ch c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty. Kh«ng chØ ®-a c¸c th«ng tin lªn m¹ng ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn c«ng ty mµ c«ng ty cßn cho ®¨ng b¸o, ph¸t tê r¬i ë c¸c cæng tr-êng, nhÊt lµ c¸c tr-êng ®¹i häc ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó ®èi t-îng kh¸ch hµng chiÕm mét sè l-îng ®«ng ®¶o nµy. NhiÒu kh¸ch hµng ®· t×m ®Õn víi c«ng ty th«ng qua nh÷ng tê r¬i vµ kh¸ hµi lßng vÒ chÊt l-îng phôc vô ë ®©y. C«ng ty lu«n thÓ hiÖn quan ®iÓm b¸n hµng cña cña m×nh: kh«ng b¸n hµng kÐm chÊt l-îng, lu«n cung cÊp s¶n phÈm tèt víi gi¸ c¶ c¹nh tranh, ®Æt ch÷ tÝn lªn hµng ®Çu, ®Æt m×nh vµo vÞ trÝ cña kh¸ch hµng ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh, c- xö ph¶i lÏ nhÊt vµ lu«n lµm hµi lßng kh¸ch hµng theo quan ®iÓm: “kh²ch h¯ng lu«n lu«n ®óng”. 3. §¸nh gi¸ chung vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty kh¸c kinh doanh cïng lÜnh vùc, c«ng ty ®· ®Ó l¹i cho kh¸ch hµng nh÷ng Ên t-îng kh¸ tèt ®Ó kh¸ch hµng nhí ®Õn c«ng ty. §ã lµ mét dÊu hiÖu tèt cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ mét c«ng ty t- nh©n cßn non trÎ, thµnh lËp trong giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng trong n-íc, c«ng ty võa cã -u thÕ lµ cÇu ®ang nhá h¬n cung nh-ng nÕu kh«ng tËn dông ®-îc søc c¹nh tranh th× c«ng ty còng kh«ng thÓ cã ®-îc chç ®øng nh- hiÖn nay. C«ng ty ph¶i lu«n t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó t¹o ra tÝnh n¨ng ®éng cho c«ng ty thÝch øng víi mäi biÕn ®éng cña thÞ tr-êng, ®¸p øng ®-îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖn nay thÞ phÇn cña c«ng ty chiÕm kho¶ng h¬n 10% thÞ tr-êng vi tÝnh c¶ n-íc, mét con sè còng ®¸ng nãi bëi v× sè l-îng c¸c c«ng ty kinh doanh vi tÝnh kh«ng ph¶i lµ nhá vµ søc hÊp dÉn cña thÞ tr-êng nµy vÉn ch-a gi¶m sót chót nµo. Nh- vËy, c«ng ty gi÷ v÷ng ®-îc thÞ phÇn hiÖn t¹i còng lµ mét cè g¾ng rÊt lín vµ kh¸ tèn kÐm c«ng søc, tiÒn cña cña c«ng ty. C«ng ty ph¶i tËn dông nh÷ng -u ®iÓm s½n cã cña c«ng ty. §ã lµ: §éi ngò nh©n viªn hïng hËu víi tr×nh ®é kü thuËt cao nh-ng lu«n ph¶i n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é cña hä bëi v× c«ng nghÖ kü thuËt tiÕn bé tõng ngµy. Th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn trong c«ng ty rÊt tËn t×nh víi kh¸ch hµng nªn chiÕm ®-îc rÊt nhiÒu c¶m t×nh cña hä. §Þa ®iÓm cña c«ng ty ®Æt t¹i Hµ Néi – lµ mét trung t©m kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña c¶ n-íc, v× thÕ rÊt thuËn lîi trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng vµ ®Çu t- më réng quy m« cña c«ng ty. M¹ng l-íi th«ng tin hoµ m¹ng toµn cÇu, th«ng tin lu«n ®-îc cËp nhËt mét c¸ch nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c«ng ty n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. §ång thêi ®ã còng lµ mét thÞ tr-êng kh¸ réng lín mµ c«ng ty ®ang khai th¸c b»ng ph-¬ng c¸ch b¸n hµng qua m¹ng. Kh¸ch hµng chØ viÖc kÝch vµo linh kiÖn m×nh cÇn, c«ng ty sÏ tÝnh gi¸ vµ göi hµng ®Õn tËn tay kh¸ch hµng. Thªm vµo ®ã, chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc ®ang rÊt khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó cã thÓ tiÕn kÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty t- nh©n nh- c«ng ty H¶i Anh ph¸t triÓn nªn ®· t¹o mét m«i tr-êng kinh doanh kh¸ th«ng tho¸ng. Víi tÊt c¶ nh÷ng -u ®iÓm, nh÷ng thuËn lîi c¶ ë tÇm vi m« vµ vÜ m« nh- vËy, c«ng ty ®· t×m ra ®-îc chiÕn l-îc ph¸t triÓn kh«ng chØ tr-íc m¾t mµ c¶ chiÕn l-îc l©u dµi ®Ó b¶o ®¶m ph¸t triÓn æn ®Þnh c«ng ty trong t-¬ng lai. Tuy nhiªn, c«ng ty kh«ng ph¶i lµ kh«ng cßn nh÷ng h¹n chÕ vµ tån t¹i. C«ng ty lµ c«ng ty t- nh©n nªn vèn cña c«ng ty kh«ng ph¶i lµ lín mµ viÖc ph¸t triÓn c«ng ty l¹i cÇn rÊt nhiÒu ®Ó lËp nh÷ng chi nh¸nh ë c¸c tØnh kh¸c. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¶ng c¸o trªn ti vi lµ mét ph-¬ng tiÖn giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng kh¸ hiÖu qu¶ nh-ng ch-a thÊy c«ng ty sö dông. Phßng kinh doanh cña c«ng ty kiªm nhiÖm kh¸ nhiÒu nh- kh¶o s¸t thÞ tr-êng, ho¹t ®éng marketing…mµ sè ng-êi trong phßng th× Ýt, nh- vËy ho¹t ®éng cña phßng sÏ kÐm hiÖu qu¶. MÆc dï phßng kü thuËt lµ linh hån cña c«ng ty nh-ng phßng kinh doanh còng lµ mét phÇn quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña c«ng ty nªn còng cÇn ®-îc chó ý. Ph-¬ng thøc thanh to¸n cña c«ng ty chñ yÕu lµ tiÒn mÆt, thÎ tÝn dông mµ ch-a thÊy cã ph-¬ng thøc chuyÓn kho¶n, sÐc vµ tiÒn ®iÖn tö. Tuy nhiªn, h¹n chÕ nµy còng do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan mang l¹i bëi nhµ n-íc ta mÆc dï rÊt khuyÕn khÝch sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i nh-ng t©m lý d©n ta vÉn thÝch sö dông tiÒn mÆt h¬n. §iÒu nµy ®· lµm cho ph-¬ng thøc thanh to¸n cña c«ng ty kh«ng ®-îc ®a d¹ng. Nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt trªn cã c¶ phÇn chñ quan cña c«ng ty vµ còng cã c¶ phÇn kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ. Nh÷ng thiÕu sãt chñ quan, doanh nghiÖp cÇn kÞp thêi söa ch÷a bëi v× nã n»m trong kh¶ n¨ng cña c«ng ty, tr¸nh ®-îc nh÷ng ¶nh h-ëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Cßn nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan ¶nh h-ëng th× chØ cã thÓ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng ¶nh h-ëng tiªu cùc ®ã. Gãp mét phÇn m×nh vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn cña doanh nghiÖp, t«i xin ®-îc ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn mang tÝnh chñ quan cña m×nh. 20
- Xem thêm -