Tài liệu Công ty giao nhận và dịch vụ xnk thủ công mỹ nghệ.

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. LÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn c«ng ty XNK thñ c«ng mü nghÖ. Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ: ViÖt Nam National art and Handeraft produets Export - Import Company (viÕt t¾t lµ: ARTEXPORT) ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 617/BNT - TCTB ngµy 23/12/1964 cña Bé Ngo¹i th-¬ng. Sau khi s¸t nhËp hai Bé Ngo¹i th-¬ng vµ Bé Néi th-¬ng thµnh lËp Bé Th-¬ng m¹i th× c«ng ty ®-îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 334/TM - TCCB ngµy 31/3/1993 cña Bé Th-¬ng M¹i. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108474 ngµy 14 14/05/1993 do träng tµi kinh tÕ Nhµ n-íc cÊp. ARTEXPORT lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh, cã con dÊu riªng, cã tµi s¶n vµ c¸c quÜ tËp trung ®-îc më tµi kho¶n trong vµ ngoµi n-íc, ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ Tæng c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n trùc thuéc c«ng ty: - T¹i H¶i phßng: C«ng ty giao nhËn vµ dÞch vô XNK thñ c«ng Mü NghÖ. - §Þa chØ: 23 phè §µ N½ng - H¶i Phßng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - T¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: V¨n phßng ®¹i diÖn c«ng ty XNK thñ c«ng mü nghÖ. - §Þa chØ: 31 TrÇn Quèc Th¶o - QuËn 3 Thµnh phè Hå ChÝ Minh - T¹i §µ n½ng: c«ng ty XNK §µ N½ng. - §Þa chØ: 74 phè Tr-ng N÷ V-¬ng - §µ N½ng - T¹i Hµ Néi: Trô së chÝnh cña c«ng ty 31 - 33 Ng« quyÒn, quËn Hoµn KiÕm thµnh phè Hµ Néi. - X-ëng thªu L¸ng H¹, B¹ch Mai - X-ëng gç Thanh L©m, Thanh Tr× Hµ Néi - Cöa hµng 37 Hµng Khay. 2. Thêi kú tõ1964 - 1989, c«ng t¸c XNK cña c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn xuÊt khÈu theo kim ng¹ch, theo nghÞ ®Þnh th-. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu chÝnh thêi kú nµy lµ Liªn x« cò, c¸c n-íc §«ng ¢u vµ mét sè rÊt Ýt c¸c n-íc TBCN nh- Hång K«ng, §an M¹ch... Thêi kú nµy ®Ó cã nhiÒu hµng xuÊt khÈu b¶o ®¶m ch¾c ch¾n nghÞ ®Þnh th-, Nhµ n-íc vµ Bé Ngo¹i th-¬ng cã chñ tr-¬ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Do ®ã, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty thêi gian nµy thùc sù v÷ng ch¾c vµ mçi n¨m mét t¨ng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi ky tõ n¨m 1989 - 1992 khi c¸c n-íc §«ng ¢u sôp ®æ th× C«ng ty ®· mÊt kh¸ nhiÒu b¹n hµng do c¸c n-íc §«ng ¢u ®¬n ph-¬ng gi¶m vµ huû sè l-îng hµng cña c¸c hîp ®ång theo kim ng¹ch, NghÞ ®Þnh th-. Tuy nhiªn cïng víi sù ®æi míi cña c¬ chÕ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n-íc, ngµnh kinh doanh nhËp khÈu nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn bé nhÊt ®Þnh. C«ng ty kh«ng nh÷ng gi÷ ®-îc mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng mµ cßn më réng quan hÖ víi c¸c b¹n hµng ë c¸c n-íc Ch©u ¢u vµ Ch©u ¸ nh»m t¨ng nguån vèn kinh doanh vµ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty. Tõ n¨m 1992, quan hÖ bu«n b¸n cña c«ng ty ®· chuyÓn sang thÞ tr-êng khu vùc 2 vµ tËp trung ë mét sè n-íc nh-: NhËt B¶n, Hång K«ng, Ph¸p, §øc... Quan hÖ mua b¸n víi c¸c n-íc §«ng ©u vµ Liªn X« cò ®-îc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng theo nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi theo gi¸ tho¶ thuËn vµ thanh to¸n ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi. C¸c h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu tr-íc ®©y nh- c¸c HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i, NghÞ ®Þnh th- kh«ng cßn tån t¹i n÷a vµ thay vµo ®ã lµ c¸c hîp ®ång mua b¸n th«ng th-êng. Do vËy, viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng míi lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Æt ra ®èi víi C«ng ty. C«ng ty ®· tiÕp tôc t×m kiÕm, ph¸t hiÖn thÞ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng míi, duy tr× thÞ tr-êng s½n cã ®Ó t¨ng kim ng¹ch XNK. Ph-¬ng thøc kinh doanh thêi kú nµy ®-îc thay ®æi mét c¸ch linh ho¹t ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr-êng. Cô thÓ nh- sau: + §èi víi c¬ së s¶n xuÊt trong n-íc: C«ng ty x¸c ®Þnh l¹i ®èi t-îng s¶n xuÊt, tæ chøc cã hiÖu qu¶ m¹ng l-íi s¶n xuÊt, thu mua, ®Çu t-, më réng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã tiÒm n¨ng thùc tÕ, nh»m vµo vïng cã nguyªn liÖu, cã tay nghÒ truyÒn thèng. Më réng c¸c h×nh thøc mua b¸n hµng xuÊt nhËp khÈu nh- mua ®øt, b¸n ®o¹n, uû th¸c xuÊt khÈu, hµng ®æi hµng... + §èi víi n-íc ngoµi : c«ng ty chÊn chØnh l¹i phong c¸ch b¸n hµng, b¸n nh÷ng g× kh¸ch cÇn mua, biÕt chµo hµng, biÕt b¾t mèi hµng biÕt gi÷ mèi hµng. Nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c nghÜa vô hîp ®ång ®· ký kÕt, lu«n lu«n gi÷ uy tÝn cña c«ng ty b»ng c¸ch ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÉu hµng, chÊt l-îng hµng, thêi gian chµo hµng... C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp, hµng ®æi hµng, mua b¸n qua m«i giíi, ®¹i lý göi b¸n, cã ®éc quyªn hoÆc giíi h¹n thÞ tr-êng tiªu thô. C«ng ty ¸p dông ph-¬ng thøc thanh to¸n më L/C th«ng th-êng, më L/C thanh to¸n b»ng ®iÖn, D/P tr¶ chËm, D/A... 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn lµm cho c¸c doanh thu cña c«ng ty mçi n¨m mét t¨ng vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. a. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp: C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thùc hiÖn cho ®-îc muc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nhu cÇu thÞ tr-êng, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt víi Bé th-¬ng m¹i vµ Nhµ n-íc c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò v-íng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ång thêi sù t¹o c¸c nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- më réng s¶n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi gi÷a xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh cã l·i vµ lµm nghÜa vô nép ng©n s¸ch víi Nhµ n-íc. - Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng c¸c mÆt hµng do C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô. - Qu¶n lý chØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®-îc chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh theo quy chÕ luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ cña Bé Th-¬ng m¹i. b. Chøc n¨ng cña doanh nghiÖp - Tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, gia c«ng vµ thu mua hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu vµ mét sè mÆt hµng ®-îc Nhµ n-íc vµ Bé Th-¬ng m¹i cho phÐp. - XuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, n«ng l©m h¶i s¶n, kho¸ng s¶n, c«ng nghÖ phÈm, dÖt, da, may, c¸c s¶n phÈm do c¸c liªn doanh, liªn kÕt t¹o ra vµ c¸c mÆt hµng kh¸ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé th-¬ng m¹i vµ Nhµ n-íc. - NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, vËt t-, m¸y mãc, thiÕt bÞ v¨n phßng, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i... 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §-îc phÐp uû th¸c vµ nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng Nhµ n-íc cho phÐp. - Lµm ®¹i lý, më cöa hµng b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n-íc. - Kinh doanh kh¸ch s¹n, v¨n phßng lµm viÖc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. - C«ng ty ®-îc lµm dÞch vô th-¬ng m¹i nhËp khÈu t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc thµnh c¸c phßng ban phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty ®-îc tæ chøc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng vµ ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi, nghÜa vô cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt vµ tr-íc c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ n-íc. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp thñ tr-ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸c phßng ban chøc n¨ng, kÕ to¸n tr-ëng, tr-ëng phßng kinh doanh tiÕp nhËn c¸c chØ tiªu giao nép cho gi¸m ®èc vµ ®Õn cuèi kú kinh doanh b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh víi gi¸m ®èc. C¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô gióp viÖc vµ chÞu sù qu¶n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lý cña gi¸m ®èc, cung cÊp th«ng tin thuéc chøc n¨ng cña m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ban l·nh ®¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o ®óng ®¾n kÞp thêi . §Çu kú kinh doanh, mçi ®¬n vÞ, phßng kinh doanh ®Òu ®-îc giao c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®¬n vÞ ph¶i tù lo ngu«n hµng, tù tæ chøc kinh doanh. §Õn cuèi kú kinh doanh, ®¬n vÞ nµo hoµn thµnh v-ît kÕ ho¹ch mµ c«ng ty giao lóc ®Çu kú th× ngoµi c¸c kho¶n ph¶i nép nghi· vô cho cÊp trªn theo quy ®Þnh th× thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ sÏ t¨ng thªm. Ng-îc l¹i, ®¬n vÞ nµo kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶, thu nhËp thÊp sÏ kh«ng ®¶m b¶o nghÜa vô víi cÊp trªn, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ ®ã sÏ thÊp ®i. §©y lµ ®éng c¬ khuyÕn khÝch cho c¸c ®¬n vÞ ngµy cµng cè g¾ng phÊn ®Êu kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. VÒ mÆt tæ chøc, kh«ng kÓ c¸c chi nh¸nh vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c«ng ty gåm 32 phßng ban vµ ®-îc chia lµm hai khèi: + Khèi c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý vµ khèi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh: Tõng phßng ban ®Òu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô râ rµng, nh÷ng gi÷a c¸c phßng ban ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Khèi c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý: §Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cña c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý ®-îc quy ®Þnh c¸c nhiÖm vô sau: - Phßng tæ chøc c¸n bé: Gióp c¸c ®¬n vÞ tæ chøc, s¾p xÕp vµ qu¶n lý lao ®éng nh»m sö dông nh©n sù hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty. Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc gi¶m c¸c lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty. Nghiªn cøu vµ x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n nh»m hoµn thiÖn viÖc tr¶ l-¬ng vµ ph©n phèi tiÒn l-¬ng th-ëng tr×nh gi¸m ®èc. - Phßng kÕ to¸n - kÕ ho¹ch: Khai th¸c mäi nguån vèn cho c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng, tham m-u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp, chñ ®éng tæ chøc viÖc thùc hiÖn nghÜa vô lµm hµng tr¶ nî cho c¶ n-íc. Trong ®ã cÇn quan t©m ®Õn c¸c viÖc sau: Lµm râ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ph©n phèi hîp lý c¸c chØ tiªu kim ng¹ch ®-îc giao, x©y dùng vµ tÝnh tû gi¸, thu tiÒn hµng vµ thanh ho¸ kÞp thêi cho kh¸ch hµng.KiÓm tra kü l-ìng c¸c sè liÖu vµ thÓ thøc, thñ tôc cÇn thiÕt cho bé chøng tõ vµ viÖc thanh to¸n tiÒn hµng. NÕu ®Ó s¬ xuÊt th× phßng Tµi chÝnh kÕ ho¹ch ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi cïng c¸c ®¬n vÞ. Ph¹m vi vµ møc ®é cña phßng nµy do Tæng gi¸m ®èc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÕt ®Þnh tuú theo néi dung vµ tÝnh chÊt cña sù thiÕu sãt. H×nh thµnh mét tæ kho¸n, phã kÕ to¸n tr-ëng phô tr¸ch, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Tham m-u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n ®ã. ViÖc tham m-u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph-¬ng ¸n cÇn ®-îc tÝnh to¸n c©n nh¾c xem xÐt toµn diÖn vµ chu ®¸o, ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh khÈn tr-¬ng. Tæ qu¶n lý kho¸n ph¶i b¸o c¸o ý kiÕn cña m×nh vÒ ph-¬ng ¸n cho gi¸m ®èc tèi ®a kh«ng qu¸ 1 ngµy kÓ tõ khi nhËn ph-¬ng ¸n cña ®¬n vÞ. H-íng dÉn, gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ më sæ s¸ch theo dâi tµi s¶n, hµng ho¸ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ, thu thËp, c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i nép ng©n s¸ch vµ nép c«ng ty, theo dâi c«ng nî, thanh to¸n hîp ®ång vµ lËp quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ theo ®Þnh kú. Më sæ s¸ch theo dâi t-ng ®¬n vÞ nh»m ®èi chiÕu vµ kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu: x¸c nhËn c¸c b¶n thanh lý hîp ®ång vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Þnh ky, x¸c ®Þnh sè l·i (lç) vµ ph©n phèi l·i cña tõng ®¬n vÞ. - Phßng thÞ tr-¬ng hµng ho¸: T×m kiÕm kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi÷ kh¸ch. Theo dâi chÆt chÏ viÖc chi tiªu cho tõng kho¶n chi phÝ cho viÖc ®-a ®ãn, tiÕp kh¸ch, fax, telex... phôc vô cho viÖc liªn hÖ, ký kÕt hîp ®ång. ViÖc giíi thiÖu kh¸ch hµng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liªn hÖ vµ ký kÕt hîp ®ång. ViÖc giíi thiÖu hµng kinh doanh mµ c«ng ty giao cho ®¬n vÞ ®ã. ChØ trong c¸c tr-êng hîp ®-îc gi¸m ®èc chØ ®¹o míi ®-îc phÐp giíi thiÖu cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. - V¨n phßng:Qu¶n lý tµi s¶n chung cña c«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ. Theo dâi t×nh h×nh sö dông tµi s¶n. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ thuéc ph¹m vi chi tiªu cña v¨n phßng. Ph©n bæ chi phÝ sö dông « t«, ®iÖn tho¹i, fax, telex, chi phÝ tiÕp kh¸ch cho c¸c ®¬n vÞ thuéc c«ng ty. + Khèi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh: - Trªn c¬ së c¸c mÆt hµng ®-îc giao, c¸c chØ tiªu kim ng¹ch ®-îc ph©n bæ, c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp tiÕp cËn thÞ tr-êng t×m hiÓu nhu cÇu, thÞ hiÕu tiªu dïng cña kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ biÖn ph¸p tr×nh gi¸m ®èc. - Tr-ëng ®¬n vÞ kinh doanh, trªn c¬ së c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®-îc duyÖt, ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo ®óng ph¸p lÖnh cña hîp ®ång kinh tÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ vÒ viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi, bao gåm c¶ viÖc thanh to¸n tiÒn hµng vµ viÖc kh¸ch hµng tõ chèi giao nhËn hµng vµ khiÕu n¹i ®ßi båi th-êng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau khi ph-¬ng ¸n kinh doanh ®-îc gi¸m ®èc duyÖt, phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô cung cÊp ®Çy ®ñ vèn cho ®¬n vÞ. Tr-ëng ®¬n vÞ hoÆc ng-êi tr-ëng ®¬n vÞ uû quyÒn ®-îc phÐp chi tiªu trong ph¹m vi ph-¬ng ¸n ®· ®-îc duyÖt víi ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ hîp ph¸p vµ hîp lý. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¸c ®¬n vÞ ph¶i tù trang tr¶i tÊt c¶ c¸c chi phÝ ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. §¬n vÞ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn tiÒn vèn, sö dông vèn ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. - Khèi ®¬n vÞ ph¶i më c¸c sæ s¸ch theo dâi tµi s¶n qu¶n lý: Chi phÝ ph¸t sinh vµ thu nhËp cña tõng hîp ®ång kinh tÕ, c«ng nî ph¶i thanh to¸n vµ t×nh h×nh ph©n phèi thu nhËp. Thùc hiÖn quyÕt to¸n quý (hµng th¸ng) vµ b¸o c¸o cho c«ng ty (qua phßng tµi chÝnh - kÕ ho¹ch). 5. T×nh h×nh lao ®éng tiÒn l-¬ng cña c«ng ty. a. Tæng sè vµ kÕt cÊu lao ®éng cña doanh nghiÖp: Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån lùc cña doanh nghiÖp, nã cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh©n tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp lµ nh©n tè con ng-êi. Nãi mét c¸ch cô thÓ h¬n lµ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toµn bé ho¹t ®éng nh©n sù cña doanh nghiÖp. V× vËy, chÝnh s¸ch tuyÓn dông vµ chÝnh s¸ch ®µo t¹o ph¶i tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña doanh nghiÖp, chÝnh môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ßi hái nh÷ng c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn cao. Khi tuyÓn chän nguån lao ®éng doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo lo¹i c«ng viÖc. Khi tuyÓn chän nguån lao ®éng doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo lo¹i c«ng viÖc, sè l-îng ng-êi cÇn tuyÓn vµ tr×nh ®é cô thÓ cña tõng lo¹i c¸n bé, CNV chØ xÐt tuyÓn nh÷ng lao ®éng cã ngµnh nghÒ phï hîp, cã kü thuËt nghiÖp vô ®Ó ®æi míi c¬ cÊu lao ®éng ®¸p øng nhiÖm vô cña s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o ®éi ngò CNV cã chÊt l-îng, c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc thö viÖc, ký hîp ®ång lao ®éng trø¬c khi nhËn chÝnh t høc. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng më ra, song còng gièng nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ph¶i ®-¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng, t×m kiÕm c¸c b¹n hµng, muèn vËy ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty ph¶i cã tr×nh ®é qu¶n lý tèt, n¾m b¾t ®-îc th«ng tin nhanh nh¹y, ®éi ngò c«ng nh©n ph¶i cã tay nghÒ cao, phï hîp víi c«ng viÖc mµ m×nh ®¶m nhËn. B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty XNK thñ c«ng mü nghÖ. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 199 Tæng Trong ®ã Trong Hîp ®ång sè §¹i häc HÖ dµi Trung biªn CBCN trªn ®¹i h¹n häc chÕ V häc chuyªn tu chuyªn t¹i chøc nghiÖp 387 137 149 101 303 34 381 154 137 90 345 27 367 233 97 37 353 14 6 199 7 199 8 b. Thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n: TiÒn l-¬ng lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc theo thêi gian vµ khèi l-îng c«ng viÖc mµ ng-êi lao ®éng ®· cèng hiÕn cho doanh nghiÖp. Víi kh¸i niÖm ®ã cã thÓ hiÓu r»ng ®èi víi doanh nghiÖp tiÒn l-¬ng lµ mét kho¶n chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Cßn ®èi víi ng-êi lao ®éng tiÒn l-¬ng lµ mét bé phËn cña thu nhËp mµ ng-êi ®ã ®-îc h-ëng. Trong qu¶n lý, tiÒn l-¬ng cã ý nghÜa lµ ®ßn bÈy kinh tÕ cña kÕt 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶ s¶n xuÊt, qua ®ã mµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña hä. V× vËy kh«ng thÓ ®Æt vÊn ®Ò tiÕt kiÖm tiÒn l-¬ng mét c¸ch ®¬n gi¶n nh- c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Muèn thanh to¸n tiÒn l-¬ng tèt th× mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®-îc lµ h¹ch to¸n lao ®éng vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. V× lao ®éng lµ kÕt qu¶ vµ c¨n cø ®Ó tÝnh tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c muèn h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng th× ph¶i h¹ch to¸n lao ®éng. HiÖn nay c«ng ty cã c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng nh- sau: - §èi víi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, kü thuËt, hµnh chÝnh ë v¨n phßng chñ yÕu lµ l-¬ng ®-îc tr¶ theo thêi gian dùa vµo b»ng cÊp, cÊp bËc vµ sè ngµy lµm viÖc cña c¸n bé cïng víi møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®-îc giao ®Ó ph©n chia. - §èi víi c«ng nh©n th× l-¬ng ®-îc tr¶ theo s¶n phÈm c¨n cø vµo sè l-îng vµ chÊt l-îng c«ng t¸c giao kho¸n mµ c«ng nh©n hoµn thµnh trong kú. Theo quy ®Þnh hiÖn nay, cïng víi tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho tõng ng-êi lao ®éng cßn ph¶i tÝnh mét kho¶n chi vÒ c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi cho nh÷ng ng-êi ë diÖn trî cÊp nh-: H-u trÝ, èm ®au, tai n¹n lao ®éng... C¸c kho¶n nµy ®-îc tÝnh theo tiÒn l-¬ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thùc tÕ ph¸t sinh víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh vµ cïng víi tiÒn l-¬ng ®-îc ®-a vµo chi phÝ s¶n xuÊt hµng th¸ng ®Ó lËp quü b¶o hiÓm x· héi. MÆt kh¸c: §Ó cã nguån vèn chi cho ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn trong doanh nghiÖp, ®ång thêi ®Ó gãp phÇn duy tr× cho ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn cÊp trªn, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ trÝch kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. ChÕ ®é b¶o hiÓm x· héi hiÖn nay cã quy ®Þnh quü b¶o hiÓm x· héi ®-îc h×nh thµnh tõ hai nguån sau: TrÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng cña ®¬n vÞ b»ng 15% tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ ng-êi lao ®éng vµ trõ l-¬ng cña ng-êi lao ®éng 5%. Sau khi h×nh thµnh nguån, c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh nép hå s¬ cho c¬ quan qu¶n lý quü 20%, trong ®ã thuéc tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp cña n¬i sö dông lao ®éng, 5% thuéc tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp cña ng-êi lao ®éng. B¶o hiÓm b»ng 1% tiÒn l-¬ng, ®Ó chi tr¶ cho dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ. Doanh nghiÖp sÏ thu hé kho¶n nµy b»ng c¸ch tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. B¶ng 5: ViÖc sö dông chi phÝ tiÒn l-¬ng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu §V 199 1996 1997 1998 N¨m 5 so 95 N¨m 97 víi so n¨m 96 Doanh thu TriÖ 717 7318 7706 8688 1646 u 17 1 5 2 3483 3543 3743 158 n¨m 98 9817 ®ån g Tæng chi phÝ triÖu 332 tiÒn l-¬ng ®ån 200 5 g So s¸nh n¨m 1995 víi n¨m 1996 N¨m 1996 doanh thu t¨ng 1464 triÖu ®ång, trong khi ®ã chi phÝ tiÒn l-¬ng t¨ng 158 triÖu. Nh- vËy doanh thu t¨ng nhanh h¬n chi phÝ tiÒn l-¬ng tøc lµ doanh nghiÖp ®· ®¹t ®-îc lîi: - So s¸nh n¨m 1997 víi n¨m 1998 N¨m 1998 doanh thu cña c«ng ty t¨ng 9817 triÖu, cßn tæng chi phÝ tiÒn l-¬ng t¨ng 200 triÖu. Nh- vËy doanh thu t¨ng nhanh h¬n chi phÝ tiÒn l-¬ng tøc lµ doanh nghiÖp sö dông tæng chi phÝ tiÒn l-¬ng hîp lý. 17 víi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy ta thÊy doanh nghiÖp ®· sö dông chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng cã hiÖu qu¶. §êi sèng cña ng-êi lao ®éng ®-îc thÓ hiÖn nh- b¶ng sau: B¶ng 6:Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn §¬n vÞ: ngµn ®ång ChØ tiªu 1996 1997 1998 Lao ®éng sö dông 387 381 367 Thu nhËp b×nh qu©n ng-êi/th¸ng 750 775 850 C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®ang ®øng tr-íc t×nh h×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN. §©y lµ mét ®iÒu hÕt søc khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc nãi chung còng nh- c«ng ty ARTEXPORT nãi riªng. VËy mµ c«ng ty vÉn cã thÓ duy tr× vµ ®¹t tæng doanh thu trong c¸c n¨m, còng nh- trong tæng chi phÝ tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §iÒu nµy chøng tá r»ng c«ng ty ®· vµ ®ang ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nã ®-îc kh¼ng ®Þnh r»ng cø mét ng-êi lao ®éng sÏ t¹o ra 185 ®ång doanh thu vµ 0,5 ®ång lîi nhuËn vµo n¨m 1996. N¨m 1997 sÏ thu ®-îc 202 ®ång doanh thu vµ 5,1 ®ång lîi nhuËn. Vµ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨m 1998 sÏ thu ®-îc 230 ®ång doanh thu vµ 35,3 ®ång lîi nhuËn. Nh×n vµo ®ã ta thÊy gi÷a c¸c n¨m t¨ng lªn râ rÖt. §iÒu ®ã chøng minh r»ng c«ng ty ®· dÇn kh¼ng ®Þnh ®-îc sù cè g¾ng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ më cöa. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ. 1. Lîi nhuËn: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng, c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc chuyªn s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng. C«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh-ng víi sù nç lùc cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, c«ngty ®· dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh ®-îc chÝnh m×nh. MÆc dï sù ph¸t triÓn cña c¸c mÆt hµng truyÒn thèng cßn cã nhiÒu th¨ng trÇm. Tr-íc ®©y c«ng ty chñ yÕu lµm nhiÖm vô xuÊt khÈu nay v-¬n lªn ®Ó ®Èy m¹nh c¶ nhËp khÈu, lÊy nhËp khÈu nu«i xuÊt khÈu. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua doanh thu cña c«ng ty ®¹t trong thêi gian qua: B¶ng 7: T×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu trong ba n¨m 1996 1998. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¬n vÞ: triÖu®ång ChØ tiªu Tæng 1996 doanh 73.181 1997 1998 77.065 86.882 thu Qua b¶ng ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty cã chiÒu h-íng ph¸t triÓn. Doanh thu cña n¨m 1997 ®¹t tû lÖ 105,3% so víi n¨m 1996 vµ n¨m 1998 ®¹t tû lÖ 112,7%. VËy ®iÒu nµy chøng tá r»ng cø bá ra mét ®ång vèn kinh doanh n¨m 1996 th× thu ®-îc 1,82 ®ång lîi nhuËn. N¨m 1997 thu ®-îc 2,17 ®ång. N¨m 1998 thu ®-îc 2,37 ®ång. §©y lµ mét cè g¾ng lín cña c«ng ty trong ®iÌu kiÖn khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. §iÒu nµy chøng tá r»ng c«ng ty ®· cã ®-îc thµnh c«ng nhÊt ®Þnh thÓ hiÖn râ qua møc ®é kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1998. B¶ng 8: KÕt qu¶ kinh doanh cña n¨m 1998 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 1998 1. Tæng doanh thu 86882 20
- Xem thêm -