Tài liệu Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC MỤC LỤC ..............................................................................................................i DANH MỤC VIẾT TẮT ................................................................................... iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ...................................................................iv LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AASC ................................................. 2 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty AASC ....................... 2 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty AASC .................................................... 2 1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty ....................... 3 1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty .............................................................. 8 1.2.1. Dịch vụ kiểm toán ............................................................................... 8 1.2.2. Dịch vụ kế toán ................................................................................... 9 1.2.3. Dịch vụ tư vấn ................................................................................... 12 1.2.4. Dịch vụ công nghệ thông tin ............................................................. 14 1.2.5. Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng ............................................... 15 1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty....................................... 15 1.3.1. Mục tiêu hoạt động của công ty ........................................................ 15 1.3.2. Phương châm hoạt động.................................................................... 16 1.3.3. Sự thừa nhận trong nước và quốc tế ................................................. 16 1.3.4. Các khách hàng của công ty .............................................................. 16 1.3.5. Hợp tác và phát triển ......................................................................... 17 1.3.6. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của một số năm gần đây .... 18 1.3.7. Định hướng phát triển ....................................................................... 19 1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty .................................... 19 1.4.1. Bộ máy tổ chức của công ty .............................................................. 19 1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty ................................................ 23 1.4.3. Đặc điểm nhân sự của công ty .......................................................... 26 Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC ............................................................................................... 29 2.1. Tổ chức hồ sơ, tài liệu tại AASC .......................................................... 29 2.2. Tổ chức nhân sự trong cuộc kiểm toán tại AASC............................... 35 2.3. Quy trình kiểm toán tại công ty AASC ................................................ 36 2.3.1. Giai đoạn 1: Khảo sát và đánh giá khách hàng ................................. 40 2.3.2. Giai đoạn 2: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ .................................... 40 2.3.3. Giai đoạn 3: Lập kế hoạch Kiểm toán và thiết kế chương trình Kiểm toán .............................................................................................................. 40 2.3.3.1. Lập chiến lược Kiểm toán ......................................................... 40 2.3.3.2. Xây dựng kế hoạch Kiểm toán ................................................... 41 2.3.3.3. Thiết kế chương trình Kiểm toán ............................................... 42 2.3.4 Giai đoạn 4: Thực hiện kế hoạch Kiểm toán .................................... 43 2.3.5. Giai đoạn 5: Phát hành Báo cáo Kiểm toán và thư quản lý .............. 43 2.4. Kiểm soát chất lƣợng trong hoạt động kiểm toán ............................... 51 2.4.1. Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị Kiểm toán ............. 52 2.4.2. Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn thực hiện Kiểm toán ............. 52 2.4.3. Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn kết thúc Kiểm toán ............... 53 PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC .......................................................................................... 55 3.1. Ƣu điểm về các hoạt động của Công ty ................................................ 55 3.2. Những hạn chế về các hoạt động của Công ty và nguyên nhân ........ 59 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 63 Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Diễn giải 1 BCTC Báo cáo tài chính 2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 3 DN Doanh nghiệp 4 STH Sổ tổng hợp 5 SCT Sổ chi tiết 6 UBCK Ủy ban chứng khoán 7 BCĐKT Bảng cân đối kế toán 8 BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh 9 BB Biên bản 10 KSNB Kiểm soát nội bộ 11 CTKT Chứng từ kế toán 12 KTV Kiểm toán viên 13 XDCB Xây dựng cơ bản 14 BCQT Báo cáo quyết toán 15 KH Kế hoạch 16 DNNN Doanh nghiệp Nhà nước 17 CFKD Chi phí kinh doanh 18 CFMH Chi phí mua hàng 19 CFQLDN Chi phí quản lí doanh nghiệp 20 GTLV Giấy tờ làm việc 21 GVHB Giá vốn hàng bán 22 DTT Doanh thu thuần 23 LNT Lợi nhuận thuần 24 TK Tài khoản Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Các dịch vụ chuyên nghành ...................................................................... 8 Sơ đồ 1.2: Quy trình dịch vụ kế toán và tư vấn ......................................................... 11 Sơ đồ 1.3: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty AASC ........................................... 20 Sơ đồ 1.4: Bộ máy tổ chức kế toán của công ty ........................................................ 23 Sơ đồ 2.1: Quy trình kiểm toán chung của công ty ................................................... 38 Sơ đồ 2.2: Kiểm toán chu trình doanh thu ................................................................ 44 Sơ đồ 2.3: Kiểm toán chu trình htk dự phòng giảm giá HTK .................................... 45 Sơ đồ 2.4: Kiểm toán chu trình mua hàng, chi phí mua hàng và phải trả người bán .... 46 Sơ đồ 2.5. Kiểm toán toán thuế giá trị gia tăng đầu vào ............................................ 47 Sơ đồ 2.6. Kiểm toán tiền ........................................................................................ 48 Sơ đồ 2.7: Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản ...................................................... 49 Sơ đồ 2.8: Quy trình kiểm toán dự án ...................................................................... 50 Sơ đồ 2.9: Hệ thống kiểm soát chất lượng của công ty.............................................. 51 Bảng 1.1: Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận (từ 2004 đến 2007) ...................... 18 Bảng 1.2: Một số chỉ tiêu về nhân sự của Công ty (2004-2007)................................ 28 Bảng 2.1: Kí hiệu tham chiếu các phần hành ............................................................ 35 Bảng 2.2: Các lĩnh vực kiểm toán của công ty.......................................................... 36 Bảng 2.3: Các phần hành kiểm toán của công ty ...................................................... 37 Bảng 2.4: Mô tả công việc kiểm toán của công ty..................................................... 39 Biểu đồ 1.1: Đội ngũ Kiểm toán viên có chứng chỉ CPA của 10 Công ty lớn đến 31/12/2005 ............................................................................................................. 27 Mẫu giấy tờ làm việc .............................................................................................. 33 Mẫu Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán: ....................................................... 54 Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 1 LỜI MỞ ĐẦU Kiểm toán đang là nhu cầu tất yếu, khách quan trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bởi vì, kiểm toán là một trong các biện pháp kinh tế nhất và hiệu lực nhất để khắc phục các rủi ro thông tin; trong đó, kiểm toán Báo cáo tài chính là một khâu không thể thiếu, không thể tách rời trong chu trình thu nhận, xử lý, cung cấp, kiểm soát chất lượng và sử dụng các thông tin tài chính. Ngoài ra, mục tiêu của kiểm toán Báo cáo tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. Vì thế, kiểm toán nói chung và kiểm toán Báo cáo tài chính nói riêng được xem như là công cụ quan trọng của quản lý kinh tế. Nhận thức được rõ vai trò của kiểm toán cả trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn, em đã chọn Công ty Dịch vụ Tƣ vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC là nơi thực tập cuối khóa. AASC mới được chuyển đổi từ DN Nhà nước sang Công ty trách nhiệm hữu hạn; là một trong hai tổ chức hợp pháp lớn nhất và đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp. Sau hơn 15 năm hoạt động, Công ty AASC đã và đang phát triển, khằng định vị thế của mình trên thị trường kiểm toán Việt Nam. Trong quá trình thực tập, với sự nhận thức rõ về vai trò của hoạt động kiểm toán, đồng thời được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng Đầu tư nước ngoài và GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, em đã bước đầu hiểu về các hoạt động thực tiễn tại Công ty; đồng thời, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế về chuyên ngành kiểm toán và hoàn thành báo cáo tổng hợp này. Em xin chân thành cảm ơn! Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 2 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AASC 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty AASC 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty AASC AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp lớn nhất và đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội: Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam Điện thoại: 84-4-8241990/1 Fax: Email: 84-4-8253973 aasc-ndd@hn.vnn.vn Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Số 29, Võ Thị Sáu, TP hồ Chí Minh Điện thoại: 84-8-8205942/3/4/7 Fax: 84-8-8205942 Email: aasc@hcm.vnn.vn Văn phòng đại diện Quảng Ninh: Địa chỉ: Cột 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 84-033-627571 Fax: 84-033-627572 AASC là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán độc lập vinh dự được hai lần Chủ tịch nước tặng phần thưởng cao quý huân chương lao động hạng nhì và hạng ba. Ban giám đốc công ty cũng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động và danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 3 1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty AASC là một trong hai tổ chức đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ về kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính, thuế được thành lập theo Quyết định số 164 TC/QĐ/TCCB ngày 13 tháng 5 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, AASC cũng là Công ty kiểm toán đầu tiên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động. Quá trình phát triển của Công ty trải qua các giai đoạn sau: Thứ nhất: Giai đoạn 1 ( Từ 01/04/1991 đến 08/08/1993): Ngày 13/05/1991 theo Quyết định số 164TC/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Công ty Dịch vụ Kế toán Việt Nam, với tên giao dịch quốc tế là Accounting Service Company (ASC), tiền thân của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). Ngày 14/9/1991 Công ty chính thức đi vào hoạt động với số vốn ban đầu gần 300 triệu đồng và tổng số nhân viên là 8 người. Trong thời gian đầu mới thành lập, Công ty chỉ mới cung cấp các dịch vụ chủ yếu như sau: Một là, hướng dẫn các DN áp dụng đúng chế độ, thể lệ tài chính kế toán của Nhà nước phù hợp với hoạt động của từng loại hình DN. Giúp các DN xây dựng và thực hiện các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác tổ chức công tác kế toán. Hai là, giúp các DN về các nghiệp vụ kế toán như mở sổ, ghi sổ kế toán, lập BCĐKT, lập các BCQT theo quy định của Nhà nước. Ba là, tiến hành các dịch vụ chỉ dẫn về pháp luật tài chính kế toán, chỉ dẫn, giới thiệu, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính kế toán, các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ tài chính, kế toán, thống kê theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhận thấy nhu cầu thì trường ngày một tăng, Công ty đã mở thêm các chi nhánh tại các tỉnh khác. Tháng 03/1992, Công ty quyết định thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, và đến Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 4 tháng 04/1993 Công ty thành lập thêm các chi nhánh tại Vũng Tàu và Đà Nẵng nhằm phục vụ tốt các khách hàng của mình. Thứ hai: Giai đoạn 2 ( Từ 14/09/1993 đến 31/6/2007): Nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng đa dạng, phong phú các dịch vụ có liên quan đến kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính ngày 14/09/1993 theo Quyết định số 164-TC-QĐ/TCCB Bộ Tài chính quyết định bổ sung chức năng, lĩnh vực hoạt động của Công ty và đổi tên thành Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Company Limited - AASC). Ngày 24/09/1993, Công ty đã được Trọng tài Kinh tế nhà nước tại Hà Nội cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh Số 109157. AASC trở thành một trong hai doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, thuế, định giá tài sản và xác định giá trị doanh nghiệp. Công ty có trụ sở tại số 10 Phan Huy Chú – Hà Nội sau chuyển về số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội như hiện nay. Các loại hình dịch vụ của Công ty được mở rộng thêm sang lĩnh vực kiểm toán độc lập và thêm một số dịch vụ tư vấn mới. Tháng 03/1995, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tách ra thành lập Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Sài Gòn (AFC). Cũng trong thời gian này, chi nhánh AASC tại Đà Nẵng thành lập Công ty Tư vấn và Kiểm toán A&C; Ngày 14/04/1995 thành lập chi nhánh tại Thanh Hoá nhưng đến ngày 01/01/2003 mới chính thức đi vào hoạt động và trở thành chi nhánh của Công, tại địa chỉ số 25, Phan Chu Trinh, Thành Phố Thanh Hoá.Tuy nhiên do hoạt động không hiệu quả do đó chi nhánh Thanh Hóa hiện nay đó không còn hoạt động; Ngày 2 tháng 2 năm 1996, văn phòng đại diện của Công ty tại Hải Phòng được nâng cấp thành chi nhánh Hải Phòng. Tuy nhiên do hoạt động không hiệu quả nên từ ngày 31 tháng 12 năm 2004, chi nhánh tại Hải Phòng không còn hoạt động nữa; Tháng 02/1996 thành lập chi nhánh tại Quảng Ninh; Ngày 13 tháng 3 năm 1997, Công ty thành lập văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh tại 29 Võ thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh thay cho chi nhánh cũ. Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 5 Đến 5/1997, Công ty nâng cấp văn phòng đại diện thành chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến thời điểm này, Công ty dịch Tư vấn, Tài chính Kế toán và kiểm toán AASC có trụ sở chính tại Hà Nội và có chi nhánh đặt tại TP. Hồ Chí Minh, Có văn phòng đại diện tại Quảng Ninh. Trong những thời kì trên, Công ty đã không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động và có các chi nhánh rộng khắp trong cả nước và thu được những thành công bước đầu trong lĩnh vực kiểm toán đã giúp Công ty tích lũy được những kinh nghiệm quý báu trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển, cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Công ty thì Công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng dịch vụ. Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán đã thu được những thành tựu rất đáng tự hào, chiếm được niềm tin của khách hàng bằng việc cung cấp những dịch vụ có chất lượng. Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC đã có những mối quan hệ hợp tác và phát triển với các bộ nghành, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Nhằm mục đích đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng cho Công ty. Tháng 4 năm 2005, AASC chính thức trở thành Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). AASC có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các hãng kiểm toán quốc tế như E&Y, KPMG, PWC… Tháng 7 năm 2005, AASC chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới kế toán quốc tế (INPACT), một tổ chức gồm các công ty kiểm toán, kế toán độc lập trên toàn thế giới. Cũng như các thành viên khác của INPACT trên toàn thế giới, AASC cam kết cung cấp các dịch vụ chuyên ngành tốt nhất cho các khách hàng của mình; Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 6 Có được những thành tích và những đóng góp của AASC đối với ngành Tài chính, Kế toán và Kiểm toán Việt nam, ngày 15/08/2001 - Chủ tịch nước đã có Quyết định số 586 KT/CT tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho AASC, ngày 09/07/2005 có Quyết định số 737/2005/QĐ/CTN tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì cho AASC và Huân chương lao động hạng ba cho Giám đốc AASC. Ngày 27/07/2001 - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 922/QĐ/TTg tặng thưởng cờ thi đua và bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân. Ngày 25/08/2005 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 860/QĐTTg về việc phong tặng chiến sỹ thi đua toàn quốc cho một đồng chí Phó giám đốc AASC và ngày 05/07/2005 ký Quyết định số 632/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể phòng và một số cá nhân của công ty. Thứ ba: Giai đoạn 3 ( Từ 01/07/2007 đến nay) : Ngày 21/04/2007, Công ty chuyển đổi từ DNNN thuộc Bộ Tài chính thành Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán, hoạt động theo luật DN và thông lệ kiểm toán, kế toán quốc tế. Ngày 24/07/2007, Công ty đã long trọng tổ chức lễ ra mắt và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Đây là mốc son lịch sử về sự phát triển và hội nhập của AASC và cũng là sự kiện phát triển đặc biệt của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam, chấm dứt việc bao cấp của Nhà nước cho hoạt động kiểm toán, doanh nghiệp sẽ hoàn toàn độc lập, tự chủ và khách quan trong hoạt động nghề nghiệp. Hiện nay AASC là Công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 700 QĐ- UBCK ngày 13 tháng 12 năm 2007. Ngoài ra, Công ty được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán các tổ chức tín dụng, là một trong 4 Công ty kiểm toán Việt Nam cùng với 3 Công ty kiểm toán quốc tế hoạt động tại Việt Nam được phép tham gia kiểm toán các dự án được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các dự án Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 7 khác. Bên cạnh đó Công ty cũng được phép tham gia kiểm toán các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tháng 12/2007, AASC được Bộ Công thương Việt Nam trao giải thưởng “Top Trade Services” cho các doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ đáp ứng các cam kết của WTO. Đạt được những thành tựu như trên là do AASC đã chú trọng vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Công ty AASC đã có mối quan hệ hợp tác với các Công ty kiểm toán quốc tế để học hỏi kinh nghiệm trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Công ty cũng đã thành lập phòng đào tạo và hợp tác quốc tế nhằm tuyển dụng và đào tạo nhân viên một cách thường xuyên. Công ty còn trang bị cho nhân viên của mình các trang thiết bị tốt để phục vụ cho công việc kiểm toán, thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất để bồi dưỡng thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của công việc. Hàng năm, Công ty dành một khoản chi phí tương đối lớn cho việc đào tạo và bồi dưỡng nhân viên. Chính vì vậy đội ngũ cán bộ công nhân viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từ 8 cán bộ nhân viên đến nay Công ty đã có 140 cán bộ nhân viên và cộng tác viên, trong đó có 39 kiểm toán viên được cấp chứng chỉ kiểm toán viên Nhà nước, 4 thẩm định viên về thẩm định giá, 10 tiến sỹ, thạc sỹ và nhiều cộng tác viên là các giáo sư, tiến sỹ chuyên gia đầu nghành về tài chính-kế toánkiểm toán, có mối quan hệ hợp tác và đào tạo nguồn nhân lực với nhiều trường Đại học lớn tại Việt Nam. Như vậy sau 18 năm hoạt động phát triển bền vững, AASC đã thực hiện và hoàn thành tốt và rất tốt các dịch vụ kế toán, dịch vụ đào tạo kế toán, bồi dưỡng kế toán trưởng, cán bộ quản lý tài chính, kế toán; cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt cho tất cả các ngành kinh tế, các lĩnh vực kinh tế, các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 8 1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty Hiện nay các dịch vụ mà công ty AASC cung cấp bao gồm: dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng. Sơ đồ 1.1: Các dịch vụ chuyên nghành Tƣ vấn Phần mềm thông tin và kế toán Dịch vụ kế toán Dịch vụ chuyên nghành Dịch vụ kiểm toán Tuyển dụng Dịch vụ đào tạo ( Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp) 1.2.1. Dịch vụ kiểm toán Dịch vụ kiểm toán là một trong các hoạt động truyền thống của AASC. Qua hơn 10 năm hoạt động, dịch vụ này đã được hoàn thiện và phát triển về phạm vi và chất lượng, đáp ứng mọi yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và tiến trình hội nhập quốc tế. Hiện nay, Công ty đã có 140 cán bộ nhân viên và cộng tác viên, trong đó có 39 kiểm toán viên được cấp chứng chỉ kiểm toán viên Nhà nước Qua hơn 17 năm hoạt động và phát triển dịch vụ này ngày càng hoàn thiện hơn, chất lượng của dịch vụ tốt hơn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Dịch vụ kiểm toán do AASC cung cấp bao gồm các loại sau: Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 9 Một là, kiểm toán báo cáo tài chính thường niên; Hai là, kiểm toán hoạt động của các dự án; Ba là, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các Công trình xây dựng cơ bản; Bốn là, kiểm toán xác định vốn góp liên doanh, giá trị của doanh nghiệp; Năm là, kiểm toán tuân thủ luật định; Sáu là, kiểm toán các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán; Bẩy là, kiểm toán tỷ lệ nội địa hoá; Tám là, kiểm toán các doanh nghiệp Nhà nước phục vụ Công tác cổ phần và giám định các tài liệu tài chính kế toán. Trong các loại hình kiểm toán mà AASC cung cấp thì kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được coi là thế mạnh riêng của Công ty. Hoạt động của AASC luôn tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng như các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận ở Việt Nam. Phương pháp tiếp cận kiểm toán của AASC được thiết kế nhằm thu thập, đánh giá và đưa ra các thông tin hữu ích phục vụ cho các mục đích sử dụng của khách hàng hiệu quả nhất. Hơn thế nữa, AASC còn đưa ra những đề xuất và tư vấn cho khách hàng thông qua thư quản lý và ý kiến tư vấn đi cùng với Báo cáo kiểm toán. Thư quản lý của AASC đề xuất những ý kiến chuyên môn để cải tiến hệ thống kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như các vấn đề rủi ro mà khách hàng đang phải đối phó mà trước đó chưa được đề cập và thông tin cho các nhà quản lý. AASC đã và đang cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho hàng nghìn doanh nghiệp Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư nhân, DN cổ phần, các dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế, và các tổ chức kinh doanh xã hội... 1.2.2. Dịch vụ kế toán Cùng với quá trình hội nhập của nền kinh tế và những đổi mới trong nền kinh tế và những đổi mới trong các hoạt động tài chính kế toán của Nhà nước Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 10 Việt Nam, AASC luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng các dịch vụ kế toán của mình. Là một tổ chức chuyên ngành, AASC hiện có đội ngũ chuyên gia kế toán với nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các doanh nghiệp, tại các cơ quan nghiên cứu và ban hành chính sách kế toán, do vậy họ có sự hiểu biết sâu rộng về kế toán Việt Nam cũng như các thông lệ kế toán quốc tế. AASC đã và đang cung cấp cho các khách hàng nhiều dịch vụ kế toán như : Một là, mở và ghi sổ kế toán; Hai là, lập các Báo cáo tài chính định kỳ; Ba là, xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán; Bốn là, trợ giúp việc chuyển đổi hệ thống kế toán và BCTC phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt Nam hoặc các nguyên tắc kế toán quốc tế được chấp nhận. Đặc biệt, AASC thường xuyên hướng dẫn cho khách hàng trong việc áp dụng các chế độ kế toán tài chính và tư vấn, trợ giúp trong việc lựa chọn đăng kí chế độ kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý của DN. Các dịch vụ kế toán của AASC sẽ giúp cho khách hàng quản lý và kinh doanh đạt hiệu quả cao. Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 11 SƠ ĐỒ 1.2 : QUY TRÌNH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƢ VẤN CHÀO HÀNG  Gửi file tài liệu giới thiệu về Công ty tới những khách hàng mới.  Cập nhật nhu cầu của khách hàng cũ. TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG  Thu thập thông tin liên quan đến khách hàng như: bộ máy tổ chức của công ty, hệ thống kế toán, tình hình tài chính,...  Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng. KÍ HỢP ĐỒNG  Thỏa thuận cung cấp dịch vụ  Kí hợp đồng LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ  Đánh giá chi tiết tình hình Công ty khách hàng. Và lập kế hoạch chi tiết thực hiện theo thông tin đã thu thập được.  Thực hiện dịch vụ kế toán hoặc tư vấn trong đó dịch vụ kế toán bao gồm: Mở và ghi sổ kế toán, lập các Báo cáo tài chính định kỳ. Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán,...do bộ phận không tham gia kiểm toán Công ty khách hàng thực hiện ( nếu công ty đó đã từng là khách hàng trong dịch vụ kiểm toán của Công ty).  Dịch vụ tư vấn gồm: tư vấn thuế, tư vấn tài chính,... KẾT THÚC  Kiểm tra lại những bước công việc đã thực hiện. Đồng thời có sự soát xét của trưởng phòng và Ban Giám đốc. ( Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp) Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 12 1.2.3. Dịch vụ tư vấn Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, AASC đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; tư vấn lập báo cáo dự án; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn hình thức kế toán; tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, tư vấn xây dựng qui chế tài chính, thuế; tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế; tư vấn lựa chọn phương án đầu tư; tư vấn thẩm định giá trị tài sản; tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp; tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu; tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp. AASC đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị- kinh doanh, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính về xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong 5 năm gần đây là những năm đánh dấu bước phát triển nổi bật của AASC trong hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hoá và kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Đến nay, AASC đã thực hiện và hoàn thành dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa cho hàng trăm Công ty Nhà nước và đã đã trở thành một trong số ít Công ty Kiểm toán, Kế toán hàng đầu trong hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa. 100% Hồ sơ mà AASC đã xác định giá trị doanh nghiệp khi đệ trình đều được Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua và trình Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND thành phố, tỉnh liên quan ra quyết định phê duyêt. Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 13 Vững vàng là Lá cờ đầu ngành kiểm toán, kế toán Việt nam với 17 năm trong nghề, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) luôn thể hiện tính ưu việt của mình trong quá trình thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa. Đó là sự kết hợp của việc tuyên truyền, phân tích những ưu đãi của Nhà nước đối với những doanh nghiệp sắp cổ phần hóa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của đơn vị trên thị trường chứng khoán, chủ động tư vấn cho đơn vị kiểm kê, kiểm quỹ, xử lý tài chính, công nợ, công việc hạch toán kế toán cũng như công tác quản lý kinh tế tài chính và quản trị doanh nghiệp. Vì thế đã tạo được uy tín, niềm tin với khách hàng cũng như công chúng, khẳng định chiến lược đúng đắn của Công ty khi tham gia vào thị trường đầy tiềm năng này và chiến lược đó sẽ không chỉ làm nên thành công vang dội của AASC ngày hôm nay mà còn cả trong tương lai. Thông qua dịch vụ này, AASC còn giúp cho các công ty Nhà nước, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty Nhà nước nắm bắt thấu hiểu sâu sắc đối với chủ trương của Đảng, Chính phủ về sắp xếp chuyển Công ty 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần, giúp các Công ty này làm tốt các thủ tục, trình tự lập Hồ sơ cổ phần hóa, tư vấn cho các cấp có thẩ quyền phê duyệt giá trị các Công ty cổ phần háo, thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN. Không quên các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước mà Công ty tư vấn chuyển đổi thành Công ty cổ phần, hàng năm AASC lại nhạy bén chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng với thị trường chứng khoán. Thông qua dịch vụ kiểm toán và tư vấn này góp phần tích cực việc thúc đẩy kênh huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 14 Có thể khẳng định, trước những yêu cầu, thách thức của hội nhập, AASC đã tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán qua đó củng cố, nâng cao vị thế của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán chuyển đổi từ DNNN Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính, là một trong hai Công ty đầu tiên và lớn nhất Việt nam trong hoạt động kiểm toán độc lập và tư vấn tài chính kế toán. 1.2.4. Dịch vụ công nghệ thông tin Các tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, gia tăng sản lượng, thị phần của các DN. AASC với đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm thực tiễn, sẽ trợ giúp cho khách hàng nắm bắt các cơ hội này, góp phần vào củng cố lợi thế cạnh tranh cho khách hàng, thông qua việc hỗ trợ vận hành các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với các yêu cầu quản lý; hoạt động cũng như các chiến lược kinh doanh lâu dài của khách hàng. Đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin của AASC sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn và áp dụng những giải pháp khả thi và hữu hiệu nhất. Đặc biệt, các chuyên gia này sẽ tham gia vào việc trực tiếp với khách hàng từ công đoạn đánh giá, thiết kế, phát triển, thử nghiệm, đến công đoạn hỗ trợ vận hành các hệ thống công nghệ thông tin mới. Một số sản phẩm phần mềm của AASC hiện đang được các khách hàng tín nhiệm và sử dụng nhiều. Hiện nay, công ty đang cung cấp cho khách hàng những phần mềm chủ yếu sau: Về phần mềm kế toán: Một là, A-ASPlus 3.0 Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Hai là, E-ASPlus 3.0 Kế toán doanh nghiệp; Ba là, P- ASPlus 2.0 Kế toán đơn vị chủ đầu tư. Về phần mềm quản lý: Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 15 Một là, phần mềm quản lý nhân sự; Hai là, phần mềm quản lý tài sản cố định; Ba là, phần mềm quản lý công văn; Bốn là, phần mềm quản lý doanh nghiệp. 1.2.5. Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng Đào tạo nhân viên là một chiến lược nhằm nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho nguồn nhân lực của DN. AASC sử dụng một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy để xây dựng các chương trình đào tạo và tiến hành huấn luyện một cách hiệu quả nhất. Các chương trình đào tạo sẽ mang lại cho khách hàng những kiến thức, kinh nghiệm và thông tin hữu ích về kế toán, kiểm toán, thuế, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin kế toán, đặc biệt là các chế độ, quy định, chuẩn mực của Việt Nam hay các thông lệ quốc tế được vận hành cho từng DN, từng ngành và từng lĩnh vực cụ thể. Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng của AASC sẽ hỗ trợ cho khách hàng tìm kiếm và tuyển dụng các ứng cử viên có năng lực và thích hợp nhất, dựa trên những hiểu biết cụ thể về vị trí cần tuyển dụng, cũng như các yêu cầu về hoạt động, quản lý chung của khách hàng. Tùy theo yêu cầu của công việc, trình độ kiến thức hay kinh nghiệm cần thiết, AASC sẽ lựa chọn phương pháp tuyển dụng hợp lý với chi phí hiệu quả nhất. 1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 1.3.1. Mục tiêu hoạt động của công ty Một là, cung cấp các dịch vụ chuyên ngành và các thông tin tin cậy; Hai là, giúp khách hàng ra các quyết định quản lý, tài chính và kinh tế có hiệu quả; Ba là, hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt và kịp thời các vấn đề phát sinh mà ít có một tổ chức dịch vụ chuyên ngành nào có thể thực hiện được. Lê Tiến Công Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 16 1.3.2. Phương châm hoạt động “Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong mọi lĩnh vực và phương châm dịch vụ của chúng tôi là: Độc lập, Minh bạch, Hiệu quả, Trung thực và Bảo mật tuân theo các qui định của Nhà nước Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán kế toán quốc tế và tiêu chí hàng đầu là vì lợi ích hợp pháp của khách hàng”( Theo website: http://www.aasc.com.vn/info/vision.asp) 1.3.3. Sự thừa nhận trong nước và quốc tế AASC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 718/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 11 năm 2006. AASC được phép tham gia kiểm toán các dự án tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và các tổ chức quốc tế khác,... 1.3.4. Các khách hàng của công ty Với bề dày hơn 17 năm hoạt động, AASC có một đội ngũ khách hàng đông đảo hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và thuộc nhiều thành phần kinh tế. Các khách hàng tín nhiệm cao của công ty AASC gồm: Thứ nhất: Các doanh nghiệp Nhà nước Các tập đoàn kinh tế , Tổng Công ty 90, 91, Tổng Công ty cao su Việt Nam, Tổng Công ty xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn bưu chính viễn thông, Tổng Công ty Bảo Minh, Tổng Công ty than và khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty lương thực miền Nam. Đây là những khách hàng thường niên của Công ty. Thứ hai: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Các Công ty liên doanh với nước ngoài như Công ty thương mại quốc tế IBC, Công ty xi măng Lê Tiến Công Kiểm toán 47A
- Xem thêm -