Tài liệu Công ty cp xây dựng và tm tín việt.

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế thế giới năm 2008 tiếp tục có nhiều biến động, lạm phát ngày càng gây ra những ảnh hƣởng nặng nề: tình hình sản xuất kinh doanh liên tục giảm sút, tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng, chênh lệch mức sống giàu nghèo càng rõ rệt. Là một thành viên của tổ chức thƣơng mại thế giới WTO Việt nam cũng không tránh khỏi những ảnh hƣởng tiêu cực do suy thoái kinh tế thế giới mang đến. Tốc độ tăng trƣởng Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) của Việt Nam năm 2008 đạt 6,23% tức là thấp hơn so với tốc độ tăng trƣởng của năm ngoái và thấp nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Tốc độ tăng tuy thấp hơn mức tăng 8,48% GDP của năm 2007 và thấp hơn mục tiêu kế hoạch điều chỉnh tăng 7% nhƣng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới thì đây là một nỗ lực đáng ghi nhận. Bối cảnh kinh tế khó khăn đó đã mở ra nhiều cơ hội cũng nhƣ thách thức lớn đối với nền kinh tế và đối với mỗi doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, lƣờng trƣớc đƣợc những khó khăn để đƣa ra những chiến lƣợc kinh doanh đóng đắn, phù hợp với tình hình hiện tại và trong tƣơng lai, giúp doanh nghiệp có thể đứng vững trong thời kì kinh tế khó khăn, và tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo. Là Sinh viên thuộc chuyên ngành kế toán của Trƣờng ĐH Kinh tế Quốc Dân, đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo THS. Phạm Minh Hồng và sự giúp đỡ của các anh chị kế toán trong Công ty CP Xây Dựng và TM Tín Việt. Thời gian thực tập vừa qua đã giúp em học hỏi rất nhiều kinh nghiệm bổ ích, em đã hiểu rằng từ lí thuyết trên sách vở đến thực tế của cuộc sống là một khoảng cách rất xa vời, đòi hỏi em cần phải trau rồi kĩ năng nghề nghiệp, Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 1/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rèn luyện về đạo đức để trở thành ngƣời có ích cho xã hội. Sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thƣơng mại Tín Việt, em đã thu thập đƣợc các tài liệu cũng nhƣ quan sát, học hỏi đƣợc thêm nhiều kiến thức cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế; Em quyết định thực hiện chuyên đề thực tập: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Tín Việt”. Kết cấu chuyên đề thực tập của em nhƣ sau: I. Giới thiệu tổng quan Công ty II. Tổ chức hoạt động kế toán của Công ty III. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty Do quá trình thực tập không nhiều cũng nhƣ kinh nghiệm, tài liệu thu thập còn chƣa đầy đủ nên chuyên đề thực tập còn nhiều hạn chế, em rất mong nhận đƣợc nhiều những ý kiến đóng góp, nhận xét của các thầy cô giáo để em hoàn thiện hơn về kiến thức cũng nhƣ kinh nghiệm làm việc. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lƣu Hoàng Anh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 2/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty: 1.1.1. Tên cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÍN VIỆT. Tên đầy đủ của Công ty là Công ty Cổ phần Xây dựng và thƣơng mại Tín Việt, đƣợc thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của UBND thành phố Hà nội. Là một công ty Cổ phần tuy có lịch sử hoạt động chƣa lâu nhƣng đã đạt đƣợc các thành tựu đáng kể góp phần cùng với ngành Xây dựng thành phố Hà nội Xây dựng nên những công trình có giá trị lớn cả về quy mô vật chất cũng nhƣ quy mô Văn hóa Với đội ngũ cán bộ kỹ sƣ lành nghề, đƣợc tuyển chọn kỹ càng kết hợp với đội ngũ kỹ sƣ trẻ đã tạo nên một tập thể bền vững, đồng lòng; Dƣới sự lãnh đạo của đội ngũ quản lý kinh nghiệm đã Xây dựng nên giá trị thƣơng hiệu Công ty Cổ phần xây dựng và Thƣơng mại Tín Việt trong ngành Xây dựng Thủ đô Trụ sở chính của Công ty hiện đƣợc đặt tại: Số 08 lô 1D Khu đô thị Trung Yên – Phƣờng Trung Hòa – Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty: Kể từ khi đƣợc thành lập đến nay, Công ty đã trải qua nhiều khó khăn thăng, thăng trầm, khi kinh tế thế giới có nhiều biến động theo chiều hƣớng không tích cực đã ảnh hƣởng đến kinh tế Việt nam, Sự suy thoái kinh tế đã ảnh hƣởng đến nhiều mặt của Xã hội, trong đó có lĩnh vực Xây dựng Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 3/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiên với sự kiên trì, bền bỉ cũng nhƣ tinh thần sáng tạo, luôn trau dồi kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ sƣ cùng với sự nhanh nhạy trong việc tìm kiếm các hợp đồng của đội ngũ lãnh đạo Công ty đã giúp Công ty Cổ phần Xây dựng và Thƣơng mại Tín Việt có thể đứng vững trƣớc những khó khăn và từng bƣớc phát triển theo sự hồi phục của nền kinh tế nƣớc nhà Trong quá trình hoạt động, Công ty đã không ngừng có các hoạt động phối kết hợp với các đối tác chiến lƣợc, các nhà cung cấp nguyên vật liệu một cách có hiệu quả, nhờ đó chất lƣợng thi công các công trình của Công ty luôn đƣợc đối tác đánh giá rất cao và đạt độ tin tƣởng lớn cho các đối tác tƣơng lai 1.2. Sơ lƣợc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 03 Năm 2006, 2007, 2008 Đơn vị tính: 1000 VNĐ Tên chỉ tiêu Giá trị sản lƣợng Năm 2006 8.734.597 Năm 2007 Năm 2008 10.025.245 11.003.857 Tổng doanh thu 6.053.425 8.247.812 10.234.112 Tổng lợi nhuận 124.917 230.132 305.557 Tỷ lệ LN/DT (%) 2,06 2,79 2,98 Thu nhập BQ (ngƣời/tháng) 2.300 2.634 2.870 Nộp Ngân sách Nhà nƣớc 99.562 112.267 124.569 Nguồn: Phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tín Việt Bảng số liệu đã phản ánh phần nào thực tế kinh doanh của Công ty trong 03 năm liên tiếp, qua đó ta có thể thấy mức tăng trƣởng khá ổn định về cả Doanh thu, Nộp ngân sách Nhà nƣớc và cả thu nhập bình quân cho ngƣời lao động. Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 4/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. Chức năng, nhiệm vụ và Đặc điểm Kinh doanh của Công ty 1.3.1. Chức năng: Cũng nhƣ nhiều Công ty Xây dựng khác, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thƣơng mại Tín Việt cung cấp các sản phẩm xây dựng và tiến hành Xây dựng các Công trình cho các đối tác. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: o Tƣ vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch o Tƣ vấn đầu tƣ o Tƣ vấn đấu thầu o Xây dựng dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi và công trình giao thông. o Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng. o Dịch vụ san lắp mặt bằng xây dựng. o Buôn bán tƣ liệu sản xuất, tƣ liệu tiêu dùng (chủ yếu là máy móc thiết bị, vật tƣ ngành xây dựng, nguyên liệu, nhiên liệu, vậtliệu cho ngành nông nghiệp) o Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá. o Tƣ vấn đầu tƣ và chuyển giao công nghệ. o Dịch vụ tƣ vấn nhà đất kinh doanh bằng bất động sản. 1.3.2. Nhiệm vụ: Là một Công ty Cổ phần, nhiệm vụ của Công ty Xây dựng và Thƣơng mại Tín Việt là không ngừng nâng cao chất lƣợng các hợp đồng đƣợc ký kết, đem lại sự hài lòng tối đa cho các đối tác, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với nhà nƣớc, không ngừng cải thiện thu nhập cho đội ngũ ngƣời lao động làm việc tại Công ty. Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 5/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.3. Đặc điểm của ngành kinh doanh xây dựng nói chung và của Công ty Cổ phần tƣ vấn Xây dựng và thƣơng mại Tín Việt nói riêng Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân, của quỹ tích lũy cùn với vốn đầu tƣ của nƣớc ngoài đƣợc sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. So với các ngành sản xuất khác, ngành XDCB có những đặc điểm về kinh tế kỹ thuật riêng biệt, thể hiện rất rõ nét ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Điều này đã chi phối đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng, vật kiến trúc... có quy mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm xây lắp lâu dài...Do đó, việc tổ chức quản lý và hạch toán sản phẩm xây lắp phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công). Quá trình sản xuất xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thƣớc đo, đồng thời để giảm bớt rủi ro phải mua bảo hiểm cho công trình xây lắp. Sản phẩm xây lắp đƣợc tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tƣ (giá đấu thầu), do đó tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp không thể hiện rõ. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất (xe máy, thiết bị thi công, ngƣời lao động...) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý sử dụng, hạch toán tài sản, vật tƣ rất phức tạp do ảnh hƣởng của điều kiện thiên nhiên, thời tiết và dễ mất mát hƣ hỏng... Sản phẩm xây lắp từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình bàn giao đƣa vào sử dụng thƣờng kéo dài. Nó phụ thuộc vào quy mô, tính Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 6/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công đƣợc chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau, các công việc thƣờng diễn ra ngoài trời chịu tác động rất lớn của các nhân tố môi trƣờng nhƣ nắng, mƣa, lũ lụt...Đặc điểm này đòi hỏi việc tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ sao cho bảo đảm chất lƣợng công trình đúng nhƣ thiết kế, dự toán. Những đặc điểm trên đã ảnh hƣởng rất lớn đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Công tác kế toán vừa phải đáp ứng yêu cầu chung về chức năng, nhiệm vụ kế toán của một doanh nghiệp sản xuất vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc thù của loại hình doanh nghiệp xây lắp. 1.3.4. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất của Công ty. Sản phẩm xây lắp là các công trình , vật kiến trúc có quy mô lớn phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian xây dựng lâu dài nên việc tổ chức quản lý hạch toán sản phẩm phải đƣợc dự toán trƣớc sản phẩm xây lắp đƣợc tiêu thụ theo giá dự toán, theo thoả thuận giữa các bên, tính chất hàng hoá của sản phẩm không thể hiện rõ. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện để sản xuất thì thay đổi theo địa điểm đặt sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý sử dụng hạch toán tài sản, vật tƣ dễ mất mát hƣ hỏng. Sản phẩm xây lắp từ khi khởi công cho đến khi công trình hoàn thành bàn giao đƣa vào sử dụng đƣợc kéo dài từ vài tháng đến vài năm, quá trình thi công thƣờng đƣợc tiến hành ngoài trời nên chịu nhiều ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng. Vì vậy, quá trình xây lắp đƣợc chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác nhau. Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 7/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quy trình công nghệ sản xuấy kinh doanh sản phẩm xây dựng của Công ty đƣợc khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1. Quy trình sản xuất sản phẩm xây dựng T×m kiÕm Th«ng tin mêi thÇu Kh¶o s¸t ThiÕt kÕ Kh¶o s¸t HiÖn tr-êng Mua vËt t-, VËt liÖu, dông cô Tham gia ®Êu thÇu Dù ®o¸n chi Tiªt néi bé XuÊt vËt liÖu Cho c¸c ®éi Thi c«ng phÇn mãng Hoµn thiÖn Ph©n mãng Thi c«ng phÇn th©n Thi c«ng phÇn m¸i Hoµn thiÖn Hiện nay, trong nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh lành mạnh, các sản phẩm của Công ty không chỉ đƣợc thi công theo đơn đặt hàng của nhà nƣớc (theo hình thức chỉ định thầu) nà còn do công ty trực tiếp tham gia đấu thầu. Điều đó đòi hỏi công ty không chỉ có năng lực sản xuất mà còn cần cả sự nhạy bén, năng động trên thị trƣờng. Sau khi nhận thầu một công trình xây lắp cụ thể, Công ty phải tiến hành lập dự toán chi tiết. Công ty sẽ thực hiện quá trình khảo sát thực tế địa điểm công trình, từ đó thiết kế và chọn phƣơng án thi công hợp lý. Nhƣ vậy, có thể thấy, quy trình xây dựng các công trình thƣờng đƣợc tiến hành qua bốn bƣớc lớn, trong bốn bƣớc lớn đó bao gồm nhiều các công đoạn nhỏ khác. Mỗi bƣớc, mỗi công đoạn đòi hỏi phải đƣợc thực hiện một cách nhịp nhàng, chính xác, vì chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hƣởng lớn Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 8/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đến chất lƣợng công trình. Nhiệm vụ của Công ty thì ngoài các nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện Công ty còn tự đặt ra cho mình các nhiệm vụ. Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra. Nhƣ: - Nghiên cứu nhu cầu khả năng của thị trƣờng về ngành xây lắp xây dựng công trình giao thông. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp theo ngành nghề đã đăng ký, thực hiện đóng hợp đồng đã ký kết với các đơn vị kinh tế khác. - Tổ chức nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiền bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lƣợng công trình. Phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Sử dụng các thiết bị máy móc để thi công đóng tiến độ, đảm bảo chất lƣợng mỹ thuật, đạt hiệu quả kinh tế cao. Chấp hành luật pháp Nhà nƣớc, thực hiện các chế độ chính sách về quản lý uốn, vật tƣ, tài sản, thực hiện hạch toán kinh tế bảo toàn và phát triển vốn. - Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nƣớc, quản lý toàn diện đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Nâng cao chất lƣợng đời sống cho ngƣời lao động. Công ty CP Xây Dựng và TM Tín Việt đã hoàn thành tốt đƣợc số công trình đảm bảo chất lƣợng tốt cả về mỹ thuật và kỹ thuật. Nhờ đó Công ty đã tạo đƣợc uy tín trong thị trƣờng xây dựng. Để tham gia tiếp tục vào đấu thầu các công trình có quy mô và khối lƣợng lớn hơn. Một số công trình mà Công ty đã hoàn thành nhƣ quy hoạch Đƣờng TL 286 + 295 và QL 38. Xây dựng công trình đƣờng GTNT Nam Định. Xây dựng công trình đƣờng GTNT Tuyên Quan và một số công trình khác. Công ty còn đang thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng và cải tạo QL2. Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 9/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Bộ máy quản lý của Công ty đƣợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng; Ngƣời có quyền quyết định cao nhất là Giám đốc, hỗ trợ cho Giám đốc là hai Phó giám đốc: Phó Giám đốc Kinh doanh và Phó Giám đốc Hành chính. Công ty có ba phòng chuyên môn chính là Phòng Tài vụ, Phòng Kế hoạch kinh tế và Phòng Hành chính quản trị. Thực hiện nhiệm vụ trực tiếp sản xuất là các đội thi công. Sơ đồ 2 : Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty : Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 10/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TM TÍN VIỆT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC SXKD PHÕNG TÀI VỤ ĐỘI TB CƠ GIỚI Chuyên đề thực tập chuyên ngành PHÓ GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH PHÒNG HC - QT PHÒNG KHKT ĐỘI THI CÔNG SỐ 1 ĐỘI THI CÔNG SỐ 2 Trang 11/51 ĐỘI THI CÔNG SỐ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đứng đầu Công ty là Giám đốc – đồng thời là ngƣời đại diện theo pháp luật cho Công ty, hai phó giám đốc giúp việc giám đốc và quản lý các mảng hoạt động của Công ty (Các mảng hoạt động này do Giám đốc phân công), hai phó Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động đƣợc giao đảm trách. - Tiếp nhận vốn, sử dụng hiệu quả và phát triển vốn. - Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tổ chức việc xây dựng các định mức kinh tế, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức này trong Công ty. - Giám đốc có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thƣởng toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty. - Xây dựng phƣơng án, tổ chức bộ máy quản lý, điều chỉnh và phát triển bộ máy quản lý của Công ty. Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch đầu tƣ và phát triển, công tác kinh doanh, tuyển dụng lao động, công tác tài chính kế toán… - Xây dựng quy chế lao động, quy chế khen thƣởng, kỷ luật trong Công ty. - Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định của Nhà nƣớc, lập, phản ánh và phân phối lợi nhuận sau thuế. - Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. - Chịu trách nhiệm trƣớc các cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty… Phó Giám đốc Công ty là bộ phận tham mƣu cho Giám đốc Công ty, trong việc điều hành doanh nghiệp, theo sự phân công và uỷ quyền của Giám Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 12/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đốc Công ty. Chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ đƣợc giao. Hiện nay Công ty có 02 Phó giám đốc, đó là: Phó Giám đốc sản xuất kinh doanh và Phó Giám đốc hành chính. Phó Giám đốc sản xuất kinh doanh: là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và trực tiếp phụ trách các mặt công tác nhƣ: - Chỉ đạo thi công xây dựng công trình. - Giám sát việc thi công công trình. - Công tác tổ chức quản lý thiết bị xe máy thi công… Phó Giám đốc là ngƣời đại diện cho Giám đốc và giúp Giám đốc trong việc lập và quản lý các dự án, công trình xây dựng của Công ty. Đồng thời trực tiếp phụ trách công tác về mặt tiền lƣơng của các đơn vị xây lắp (Đội sản xuất). Lập các định mức thi công cho dự án mà Giám đốc giao. Phó Giám đốc hành chính: Là ngƣời đƣợc Giám đốc uỷ quyền chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách tình hình chung của Công ty nhƣ: Công tác hành chính y tế, công tác thi đua khen thƣởng hay kỷ luật, công tác tuyển dụng nhân sự… Tại Công ty hiện có 03 phòng chức năng, mỗi phòng có một nhiệm vụ riêng. Gồm: Phòng Kế toán, Tài vụ, phòng hành chính và phòng kế hoạch – kỹ thuật. *Phòng tài vụ: Là phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty và có trách nhiệm phản ánh, theo dõi tình hình tài sản, sự biến động của tài sản trong Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 13/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan hệ với nguồn vốn. Đồng thời cung cấp chính xác, kịp thời thông tin tài chính phục vụ công tác ra quyết định của nhà quản lý. Trên cơ sở các nghiệp vụ kế toán đƣợc chứng minh bởi các chứng từ gốc, các nhân viên trong phòng tài vụ sẽ phản ánh vào các loại sổ sách theo đóng chế độ kế toán. Đứng đầu phòng tài vụ là kế toán trƣởng (trƣởng phòng tài vụ) có nhiệm vụ điều hành và tổ chức công việc trong phòng tài vụ, hƣớng dẫn hạch toán kiểm tra tính toán ghi chép sổ sách kế toán. *Phòng hành chính quản trị: Là bộ phận thực hiện công tác quản lý và hành chính. Bộ phận này có tác dụng phục vụ và tạo điều kiện cho các phòng ban, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thực hiện đƣợc nhiệm vụ đƣợc giao. Phòng hành chính của Công ty là bộ phận có thể bố trí sắp xếp cán bộ quản lý, việc mua sắm các thiết bị văn phòng phẩm, quản lý văn thƣ lƣu trữ. Ngoài ra phòng hành chính còn phụ trách công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực, đào tạo trình độ cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Phụ trách công tác cán bộ, công tác tiền lƣơng và một số mặt khác. Đứng đầu phòng hành chính là trƣởng phòng hành chính và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc nội chính. Phó Giám đốc hành chính có nhiệm vụ tham mƣu cho Giám đốc Công ty về tổ chức quản lý và thực hiện công tác hành chính quản trị của Công ty. Trƣởng phòng hành chính có nhiệm vụ giúp Phó Giám đốc thực hiện các công tác tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác lao động, công tác chế độ nâng bậc lƣơng, công tác thi đua khen thƣởng, kỷ luật của Công ty và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về hoạt động của Phòng. Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 14/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *Phòng kế hoạch – kỹ thuật. Chịu sự theo dõi trực tiếp của Phó Giám đốc đại diện lãnh đạo kỹ thuật có chức năng theo dõi quản lý chất lƣợng công trình, quản lý các loại máy móc thiết bị thi công. Phòng kỹ thuật còn là nơi nghiên cứu hồ sơ thiết kế, các gps kỹ thuật và các bps an toàn kỹ thuật. Phòng có nhiệm vụ hƣớng dẫn về công tác an toàn kỹ thuật lao động, bảo vệ lao động, dự án chi phí cho các công trình, kiểm tra xử lý các sai phạm về mặt kỹ thuật. Phòng kế hoạch – kỹ thuật có nhiệm vụ tham mƣu cho Giám đốc trong công tác quản lý kế hoạch dự án, quản lý các hoạt động sản xuất của Công ty. Trƣởng phòng là ngƣời đứng đầu phòng kế hoạch – kỹ thuật chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về tình hình hoạt động của phòng. *Các đội xây lắp – thi công. Công ty có 03 đội xây lắp đảm nhận công việc thi công các công trình do Công ty bàn giao. Đứng đầu các tổ đội xây lắp là các đội trƣởng, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác kỹ thuật chất lƣợng và các vấn đề khác. Chịu trách nhiệm trƣớc chủ yếu và pháp luật về hoạt động sản xuất của đơn vị. Các đội xây lắp có đủ các bộ phận gồm cán bộ kỹ thuật, bộ phận kế toán, giám sát thi công, bảo vệ công trƣờng. Đội trƣởng do Giám đốc bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốcvề mọi hoạt động của đội nhƣ tổ chức quản lý, điều hành cán bộ công nhân viên trong đội thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. Đảm bảo tiến độ, chất lƣợng kỹ thuật, mỹ thuật xây lắp và an toàn lao động trong quá trình thi công, chịu sự chỉ đạo chuyên môn của các phòng chức năng trong Công ty. Các chủ nhiệm kỹ thuật công trình có trách nhiệm quản lý kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình về kỹ thuật trong thi công. Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 15/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.6. Tình hình nhân sự của Công ty. Đánh giá đúng đƣợc tầm quan trọng của yếu tố con nguời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên công ty đã chủ trƣơng tuyển dụng, đào tạo đƣợc đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) luôn tận tâm và nhiệt huyết với công việc. Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế. Hiện nay Công ty có 380 ngƣời; trong đó khối cán bộ chuyên môn kỹ thuật có 66 ngƣời (chiếm 17,4% tổng số CBCNV), số lƣợng công nhân trực tiếp sản xuất là 314 ngƣời (chiếm 82,6% tổng số CBCNCV). Tỷ lệ công nhân trực tiếp sản xuất so với tổng số CBCNV là phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, đem lại hiệu quả sử dụng nguồn lực tối đa trong việc thi công, xây dựng, lắp đặt các công trình xây dựng. Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 16/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY 2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Công ty CP Xây Dựng và TM Tín Việt là Công ty xây dựng có quy mô nhỏ trực thuộc Công ty có ba đội sản xuất đóng tại các công trình. Tại mỗi đơn vị, hàng ngày phải thực hiện các hoạt động thƣờng xuyên, liên tục các hoạt động thi công các công trình. Do có đặc điểm nhƣ vậy nên để đáp ứng các đặc điểm tình hình thực tế của Công ty thì tổ chức bộ máy kế toán đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung để đảm bảo cho công tác kế toán tại Công ty đƣợc tiến hành nhanh chóng và chính xác. Đặc điểm của hoạt động xây lắp là các sản phẩm xây lắp thì cố định trong khi các điều kiện xây lắp nhƣ trang thiết bị, nguyên vật liệu thì thƣờng xuyên thay đổi. Do vậy, ở từng đơn vị xây lắp cần tổ chức hạch toán trong quan hệ nội bộ chặt chẽ với phòng tài vụ của Công ty để đảm bảo cho việc kiểm tra phản ánh một cách chính xác kịp thời từng công trình và hạng mục công trình. Công tác hạch toán kế toán ở các đội thì do các kế toán viên ở đội thực hiện. Hàng ngày kế toán ở các đội sẽ căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh để phản ánh vào các loại sổ chi tiết. Đồng thời tập hợp chứng từ gốc vào các bảng kê tổng hợp chứng từ gốc. Phòng tài vụ sẽ căn cứ vào các bảng kê này và các chứng từ khác có liên quan để thực hiện hạch toán chi tiết và tổng hợp. Bộ máy kế toán của Công ty có vai trò quan trọng trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nó thực hiện chức năng thu nhận và xử lý thông tin kinh tế tài chính cho các đối tƣợng có liên Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 17/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan. Bộ máy kế toán có nhiệm vụ tham mƣu, hỗ trợ cho Giám đốc trong công tác đầu tƣ liên doanh liên kết. Cụ thể bộ máy kế hoạch của Công ty có các nhiệm vụ sau: - Tổ chức hạch toán kế toán: phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình biến động tài sản trong quan hệ với nguồn vốn. - Lập và trình bày các báo cáo cần thiết theo quy định. - Tổ chức công tác phân tích tình hình tài chính của Công ty để đề xuất những biện pháp kịp thời cho việc ra quyết định của nhà quản lý. - Thực hiện công tác xử lý và bảo quản chứng từ theo quy định. - Tổ chức công tác, phổ biến kịp thời các chế độ, thể lệ quy định, quy chế tài chính mới ban hành. - Hƣớng dẫn, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên kế toán. Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 18/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty: Kế toán trƣởng Phó phòng Tài vụ (Kế toán tổng hợp)  Kế toán thanh toán  Kế toán tập hợp chi phí giá thành  Kế toán lƣơng và các khoản trích theo lƣơng  Kế toán thủ quỹ  Kế toán vốn bằng tiền Chuyên đề thực tập chuyên ngành  Kế toán thanh toán nội bộ kiêm thuế Kế toán đội (kế toánđơn vị) Kế toán công nợ Trang 19/51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bộ máy kế toán của Công ty đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung. Đứng đầu bộ máy là kế toán trƣởng – Trƣởng phòng tài vụ. Nhiệm vụ của các phần hành kế tóan nhƣ sau: * Kế toán trƣởng là ngƣời đại diện của Phòng Tài vụ trong quan hệ và Giám đốc, Phó Giám đốc và các phòng ban khác trong đơn vị. Kế toán trƣởng là ngƣời có trình độ, có thâm niên công tác, có kinh nghiệm đặc biệt là đƣợc đào tạo chuyên ngành tài chính kế toán và chƣơng trình kế toán trƣởng. Kế toán trƣởng có nhiệm vụ điều hành và tổ chức hoạt động trong phòng kế toán tài vụ, hƣớng dẫn hạch toán, kiểm tra việc tính toán ghi chép tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở những chế độ chính sách đã đƣợc Nhà nƣớc quy định. Kế toán trƣởng có nhiệm vụ cập nhập đƣợc các thông tin mới về kế toán tài chính cho các cán bộ kế toán trong Công ty, nâng cao trình độ cho cán bộ kế toán trong Công ty. * Kế toán tổng hợp – Phó phòng tài vụ: là ngƣời chịu trách nhiệm chính về công tác hạch toán kế toán tại Công ty. Trực tiếp kiểm tra và giám sát quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho các đối tƣợng khác nhau. Kế toán tổng hợp còn phải thƣờng xuyên kiểm tra đối chiếu chi tiết và tổng hợp, đồng thời hỗ trợ kế toán trƣởng trong việc vận dụng hệ thống tài khoản phù hợp và định kỳ lập các báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý. * Kế toán lƣơng và các khoản trích theo lƣơng có nhiệm vụ tổng hợp tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng từ các số liẹu về số lƣợng, thời gian lao động, đồng thời phân bổ chi phí tiền lƣơng theo đóng đối tƣợng sử dụng. Kế toán đội, thực hiện ghi chép đầy đủ các thông tin ban đầu về lao động tiền lƣơng và theo dõi tình hình thanh toán tiền lƣơng, tiền thƣởng phụ cấp cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Cuối kỳ kế toán tiền lƣơng phải lập các Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trang 20/51
- Xem thêm -