Tài liệu Công ty công trình giao thông 124

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giíi thiÖu C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 I - Tæng quan vÒ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. 1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty. Th«ng tin chung Tªn giao dÞch b»ng tiÕng ViÖt: c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 Tªn giao dÞch quèc tÕ: transport construction company no124 Trô së chÝnh: KM12+500 Quèc lé 1A, Ngò hiÖp-Thanh tr×-Hµ néi Tel: 04-8.611147 Fax:04-8.612370 2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I - Bé giao th«ng vËn t¶i, cã ph¸p nh©n hµnh nghÒ x©y dùng trªn toµn quèc. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ c«ng tr-êng 74 ViÖt nam - Cuba. N¨m 1974, C«ng ty ®­îc th¯nh lËp v¯ lÊy tªn l¯ “C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124”. Trong nh÷ng ngµy míi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc nãi chung vµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nãi riªng gÆp rÊt nhiªï khã kh¨n, mét mÆt C«ng ty võa ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mÆt kh¸c C«ng ty cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh. Mét trong nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ tranh thñ n¨m b¾t c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn, tiÕp cËn ph-¬ng ph¸p qu¶n lý cña c¸c n-íc ph¸t triÓn, ®ång thêi t¹o vÞ thÕ cña m×nh trong lµng tvÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y dùng trong n-íc vµ khu vùc. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ, ®µo t¹o ®éi ngò 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸n bé cã n¨ng lùc, c«ng nh©n lµnh nghÒ, liªn doanh víi c¸c C«ng ty trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®Ó t¹o vÞ thÕ vµ häc hái cung c¸ch qu¶n lý, kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt. X©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp ®-êng bé lµ ngµnh mòi nhän cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. Tõ n¨m 1996, c«ng ty ®· tham gia thi c«ng nh÷ng dù ¸n lín víi quy tr×nh, c«ng nghÖ theo tiªu chuÈn Quèc tÕ, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®-îc tiÕp cËn, lµm quen vµ trë nªn thuÇn thôc víi c«ng nghÖ x©y dùng ®-êng theo quy tr×nh ASSHTO (Quy tr×nh c«ng nghÖ lµm ®-êng cña Mü), c¸c luËt lÖ quèc tÕ tõ c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t- ®Õn ®Êu thÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång Quèc tÕ. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh víi quy m« lín, chÊt l-îng cao nh-: ®-êng B¾c Th¨ng long - Néi bµi, quèc lé 183, ®-êng 1A Ph¸p v©n - Mai ®éng, ®-êng Hå chÝ Minh - Hµ tÜnh, ®-êng Hå chÝ Minh - Kontum,... 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. - LËp dù ¸n ®Çu t- c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kh¶o s¸t x©y dùng. -ThÝ nghiÖm, kiÓm tra, cung cÊp c¸c th«ng sè kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c«ng tr×nh. - ThiÕt kÕ, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt. - ThÈm ®Þnh dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu ttrùc tiÕp cña n-íc ngoµi. - KiÓm tra chÊt l-îng c«ng tr×nh. - Qu¶n lý dù ¸n. - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô t- vÊn, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. - X¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ sù cè c«ng tr×nh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty. gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc kÝ thuËt Phã gi¸m ®èc néi chÝnh Phßng kinh doanh Phßng nh©n chÝnh Phßng kÕ to¸n 5 KÕ to¸n tr-ëng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng thiÕt kÕ 1 Phßng thiÕt kÕ 2 §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt - Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, th-¬ng m¹i, dÞch vô vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ, hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi tõng thêi kú. - C¸c phã gi¸m ®èc: gåm 3 ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Hä ®-îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt trong ph¹m vi c«ng viÖc ®-îc giao. Nh-ng Gi¸m ®èc vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phßng kinh doanh: gåm 9 ng-êi, trong ®ã cã 7 ng-êi tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch, chiÕn l-îc kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ cao, nghiªn cøu ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr-êng nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó gióp ban gi¸m ®èc ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. - Phßng kÕ to¸n: gåm 7 ng-êi, trong ®ã cã 5 ng-êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty theo th¸ng, quÝ, n¨m lËp bsã c¸o tµi chÝnh cña n¨m ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m ®ã ®¹t kÕt qu¶ g×. - Phßng nh©n chÝnh: gåm 6 ng-êi, trong ®ã cã 2 ng-êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng nh©n chÝnh: cã nhiÖm vô tuyÓn chän ®µo t¹o nh©n viªn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho tõng c¸n bé vµ s¾p xÕp hä vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phßng thiÕt kÕ 1: gåm 16 ng-êi, c¶ 6 ng-êi ®Òu tèt nghiÖp §¹i häc. - Phßng thiÕt kÕ 2: gåm 16 ng-êi, trong ®ã cã 14 ng-êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng thiÕt kÕ cã nhiÖm vô vÏ, vµ lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh - §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt: gåm 20 ng-êi, trong ®ã cã 4 ng-êi ®· t«t nghiÖp §¹i häc. - §éi kh¶o s¸t ®Þa h×nh: gåm 20 ng-êi, trong ®ã cã 5 ng-êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. §éi kh¶o s¸t ®Þa h×nh cã nhiÖm vô xuèng thùc tÕ hiÖn tr-êng ®o ®¹c, lÊy mÉu…vµ chuyÓn vÒ phßng thiÕt kÕ. §©y lµ m« h×nh qu¶n lý chøc n¨ng chuyªn m«n, m« h×nh tæ chøc nµy th-êng ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty c«ng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr×nh giao th«ng 124 nãi riªng. Tuy nhiªn nã ®· béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ: - Thø nhÊt, sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban ch-a ®ång bé. §Æc biÖt, khi cã nh÷ng dù ¸n lín ph¶i tËp trung nhiÒu c¸n bé lµm hå s¬ thÇu vµ c¸c viÖc kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu, C«ng ty th-êng bÞ ®éng trong viÖc huy ®éng c¸n bé tõ c¸c bé phËn. Nguyªn nh©n lµ do mçi bé phËn chuyªn m«n cã sù vËn ®éng riªng cña nã, víi c¸c môc tiªu riªng cÇn ph¶i ®¹t, chø kh«ng h-íng tíi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chung. - Thø hai, nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®-îc ®¸nh gi¸ theo sù ®ãng gãp cña hä vµo tiÕn tr×nh x©y dùng hå s¬ thÇu. Do ®ã, nh©n viªn c¸c phßng ban ch-a ý thøc ®-îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu. II- C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh SX-KD cña c«ng ty. 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 01: Mét sè chØ tiªu mµ C«ng ty ®¹t ®-îc trong mÊy n¨m qua §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2000 2001 2002 3.041 3.120 5.117 241 247 405 60 62 102 4. Tæng sè lao ®éng (ng-êi) 125 97 107 5. Thu nhËp TB/ng-êi (®ång) 1.300.000 1.320.000 1.800.000 1. Tæng doanh thu 2. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 3. ThuÕ TNDN B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy doanh thu, lîi nhuËn hµng n¨m ®Òu t¨ng. §Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é t¨ng cña chi tiªu gi¸ trÞ s¶n l-îng vµ doanh thu ta xÐt b¶ng d-íi ®©y: BiÓu 02: So s¸nh møc t¨ng cña doanh thu qua c¸c n¨m (tõ 2000 ®Õn 2002) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu T T So s¸nh c¸c n¨m Doanh thu TuyÖt ®èi T-¬ng ®èi (Tr. ®ång) (%) 3 2001 so víi 2000 79 2 4 2002 so víi 2001 1997 64 B¶ng so s¸nh cho thÊy, xÐt theo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ t-¬ng ®èi gi¶m vµo n¨m 2000, ®Õn n¨m 2002 l¹i t¨ng nhanh. Së dÜ doanh thu n¨m 2000 gi¶m lµ do: - C«ng viÖc mçi ngµy mét khã kh¨n c«ng viÖc C«ng ty nhËn qua tæng thÇu gi¶m h¬n tr-íc lµ 17.27%, C«ng ty ®· t×m kiÕm thªm c«ng viÖc ë ngoµi cã t¨ng 9.3% song l-îng t¨ng nµy còng kh«ng ®¶m b¶o cho tæng doanh thu gi÷ nguyªn. - Sù c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty kh¸c còng rÊt m¹nh do ®ã g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu trong viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång lín. C«ng ty chñ yÕu ký c¸c hîp ®ång nhá vµ ë c¸c tØnh ngoµi lµ chñ yÕu. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, cã thÓ thÊy ®-îc sù t¨ng tr-ëng vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn qua c¸c n¨m. Sù t¨ng tr-ëng nµy t¹o ra sù lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh ®Ó cã thÓ tham gia vµ thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh quy m« lín. Dï vËy, C«ng ty cÇn chó träng ®Õn c¸c biÖn ph¸p thu håi c«ng nî, tr¸nh t×nh tr¹ng nghiÖm thu s¶n phÈm dån vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m. 2- C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. A- Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi. 1- Vai trß cña ChÝnh phñ. HiÖn nay, thÞ tr-êng x©y dùng vËn ®éng dùa trªn c¸c NghÞ ®Þnh, v¨n b¶n, quy chÕ...,¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn tÇm ho¹t ®éng còng nh- kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cô thÓ: - Quy chÕ ®Êu thÇu trong n-íc vµ quèc tÕ cßn nhiÒu bÊt cËp, c¸c doanh nghiÖp thi nhau h¹ gi¸ ®Ó th¾ng thÇu, ®iÒu nµy cã thÓ mang l¹i cho Nhµ n-íc hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm vèn ®Çu t-, nh-ng nã sÏ ®Ó l¹i hËu qu¶ l©u dµi vÒ mÆt kinh tÕ x· héi. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®Én ®Õn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viÖc thua lç, kh¶ n¨ng ph¸ s¶n, thu thËp ng-êi lao ®éng thÊp, tiªu cùc x· héi, ¶nh h-ëng m«i tr-êng sinh th¸i... - C¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh ch-a t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ chÝnh s¸ch -u ®·i vÒ l·i suÊt, nguån vèn -u ®·i cho vay vµ c¸c thñ tôc gi¶i ng©n cßn phøc t¹p... - Ngoµi ra, c¸c ch-¬ng tr×nh vÒ thµnh lËp tËp ®oµn x©y dùng, ph¸t huy vai trß hiÖp héi x©y dùng, hiÖp héi nhµ thÇu còng ch-a ph¸t huy ®-îc bao nhiªu, trong khi nhu cÇu ë n-íc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò nµy rÊt cÇn thiÕt nh»m t¨ng c-êng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nhÊt lµ nh÷ng dù ¸n ®Êu thÇu quèc tÕ. 2- C¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Trªn thÞ tr-êng x©y dùng viÖc tån t¹i nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cã néi lùc lín sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n ®èi víi doanh nghiÖp trong viÖc ph¸t triÓn thÞ phÇn cña m×nh. §Æc biÖt lÜnh vùc x©y dùng c¬ së h¹ t©ng lµ mét trong lÜnh vùc rÊt n¨ng ®éng, ®ßi hái l-îng vèn ®Çu t- lín, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho nhµ thÇu. V× vËy, lÜnh vùc nµy ngµy cµng thu hót nhiÒu c«ng ty x©y dùng, ®ång thêi t¹o ra mét thÞ tr-êng lín m¹nh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty bao gåm: * §èi thñ c¹nh tranh hiÖn cã: Thuéc nhãm nµy lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trong n-íc, nhC«ng ty t- vÊn x©y dùng giao th«ng 1, c«ng ty CTGT 246…nh÷ng c«ng ty nµy t¹o ra mét sù c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt vµ phøc t¹p trªn thÞ truêng x©y dùng mµ cô thÓ lµ trong ®Êu thÇu x©y dùng. §iÒu nµy ®-îc ph¶n ¸nh qua chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n l-îng thùc hiÖn cña c¸c C«ng ty, cô thÓ nh- sau: B¶ng 05: Gi¸ trÞ s¶n l-îng thùc hiÖn cña c¸c c«ng ty giai ®o¹n 2000 - 2002 §¬n vÞ: tr. ®ång TT Tæng c«ng ty 1 C«ng ty CTGT 124 2000 2001 2002 Gi¸ Gi¸ Møc trÞ trÞ t¨ng 2.872 3.011 14 4,8% Gi¸ trÞ Møc t¨ng 3401 12,9% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 C«ng ty TVXDGT 1 3.203 3.302 3,1% 3.581 8,4% 3 C«ng ty CTGT 246 2.098 2.300 4,6% 2.569 11,7% C¸c c«ng ty trªn ®Òu lµ nh÷ng c«ng ty cã truyÒn thèng vµ kinh nghiÖm l©u n¨m trong ngµnh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ t-¬ng ®-¬ng nhau. C«ng ty TVXDGT 1 gi¸ trÞ s¶n l-îng thùc hiÖn hµng n¨m cao nhÊt. Nh-ng møc t¨ng l¹i ®¹t thÊp nhÊt, ®øng ®Çu vÒ chØ tiªu nµy lµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. Sù t¨ng tr-ëng vÒ gi¸ trÞ s¶n l-îng cña ba c«ng ty nµy 4000 3500 3000 2500 TVXD T.L 2000 TVXDGT1 1500 CTGT246 1000 500 0 2000 2001 2002 BiÓu ®å 01: Gi¸ trÞ s¶n l-îng thùc hiÖn cña c¸c c«ng ty * C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trªn thùc tÕ tån t¹i nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn cã tham väng th©m nhËp vµo thÞ tr-êng x©y dùng. Nh÷ng ®èi thñ nµy cã thÓ ph©n thµnh 2 nhãm chÝnh: Th©m nhËp míi cña c¸c c«ng ty n-íc ngoµi Th©m nhËp míi cña c¸c c«ng ty ®Þa ph-¬ng - Liªn quan ®Õn lo¹i th©m nhËp thø nhÊt, nh÷ng c«ng ty nµy cã ý ®Þnh “më cöa” thÞ tr­êng bºng c¸ch: §Æt c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam; Cã xu h-íng hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c phÝa ViÖt Nam. §Ò nghÞ hîp t¸c ®-îc chÊp nhËn bëi hä cã -u thÕ vÒ tµi chÝnh vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Tõ ®ã, hä tiÕn tíi h×nh thµnh c¸c c«ng ty liªn doanh x©y dùng. - Liªn quan ®Õn lo¹i th©m nhËp thø hai, nh÷ng c«ng ty nµy cã ¶nh h-ëng rÊt lín trong ®Êu thÇu x©y dùng t¹i thÞ tr-êng c¸c ®Þa ph-¬ng bëi c¸c c«ng tr×nh cña ®Þa ph-¬ng th-êng quy m« nhá, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 còng nh- c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c Ýt quan t©m ®Õn viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ th-êng xuyªn víi chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng, bá ngá thÞ tr-êng nµy vµ thiÕu th«ng tin cÇn thiÕt. Do ®ã, 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng cã c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l-îc phï hîp ®Ó ng¨n c¶n nh÷ng ®èi thñ nµy. - Nh÷ng c«ng ty ®Þa ph-¬ng am hiÓu rÊt t-êng tËn phong tôc tËp qu¸n, n¾m rÊt ch¾c vÒ sù biÕn ®éng gi¸ c¶ vËt liÖu trong khu vùc vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng. ChÝnh v× vËy, hä ®-îc sù ñng hé rÊt lín cña chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng trong viÖc tham gia ®Êu thÇu x©y dùng c¸c dù ¸n thuéc khu vùc nµy. 3. Nh÷ng kh¸ch hµng Nh- ®· ®-îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn chøc n¨ng, nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh, kh¸ch hµng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ nh÷ng nhµ ®Çu t- trong n-íc vµ n-íc ngoµi. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc nªn cã nh÷ng -u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (so víi c¸c c«ng ty n-íc ngoµi). Nh-ng quan träng h¬n c¶ lµ viÖc hoµn thµnh xuÊt s¾c nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n-íc. Nhê vËy, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· t¹o uy tÝn vµ g©y ®-îc sù chó ý cña Nhµ n-íc vµ c¸c Ban ngµnh. 4. C¸c nhµ cung cÊp 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ trùc tiÕp cña c«ng tr×nh thi c«ng gåm chi phÝ vËt liÖu, m¸y vµ nh©n c«ng. Trong ®ã chi phÝ vËt liÖu vµ m¸y chiÕm tû lÖ cao nhÊt. Do ®ã, nh÷ng nhµ cung cÊp cã ¶nh h-ëng lín ®Õn viÖc c¹nh tranh ®Êu thÇu cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. C¸c nhµ cung cÊp chñ yÕu gåm: - Nhµ cung cÊp tµi chÝnh: Do khèi l-îng vèn ®Çu t- lín, hÇu hÕt c¸c dù ¸n khi thi c«ng xong ®Òu kh«ng ®-îc quyÕt to¸n døt ®iÓm, th-êng xuyªn chËm trÔ, bÞ gi÷ tû lÖ b¶o hµnh c«ng tr×nh. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 mµ c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c ®Òu ph¶i nî (chiÕm dông) c¶ vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Do ®ã, nh÷ng nhµ cho thuª vèn ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi hä cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi sù c¹nh tranh ®Êu thÇu cña C«ng ty. Nhê vµo c¸c mèi quan hÖ th-êng xuyªn l©u dµi, hiÖn nay C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· cã nh÷ng nhµ cho vay vèn lín, cã thÓ ®¶m b¶o tµi chÝnh kÞp thêi khi cÇn thiÕt. Nh÷ng nhµ cho vay vèn chÝnh cña C«ng ty bao gåm: - Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam - Ng©n hµng §Çu t- vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam... §©y lµ nh÷ng nhµ cung cÊp tµi chÝnh quen thuéc cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, vµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng sÏ kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc vay vèn. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty cã -u thÕ khi tham gia c¹nh tranh ®Êu thÇu. * Nhµ cung cÊp vËt t-: Trong tæng sè gi¸ trÞ s¶n l-îng thùc hiÖn cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, gi¸ trÞ s¶n l-îng trong x©y dùng c¬ b¶n chiÕm tõ 89% ®Õn 93%, chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®-êng bé, cÇu cèng (thuéc vÒ hÖ thèng giao th«ng). VËt liÖu chñ yÕu bao gåm ®¸ c¸c lo¹i, nhùa ®-êng, c¸t, thÐp, xi m¨ng..., ®Òu lµ vËt liÖu truyÒn thèng, nªn C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· thiÕt lËp vµ duy tr× ®-îc mèi quan hÖ l©u dµi, th-êng xuyªn ®èi víi nhiÒu nhµ cung cÊp. Víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu trªn, riªng nhùa ®-êng hÇu nh- lµ ph¶i nhËp, gi¸ c¶ th-êng xuyªn biÕn ®éng do ¶nh h-ëng t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ cña thÕ giíi vµ khu vùc. §øng tr-íc vÊn ®Ò nµy, khi x©y dùng gi¸, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè rñi ro vµ cã chiÕn l-îc gi¸ phï hîp. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B- Nh÷ng nh©n tè bªn trong 1. Nguån nh©n lùc vµ tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp * Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty x©y dùng. Tr×nh ®é tay nghÒ, kinh nghiÖm cña ng-êi lao ®éng liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ, nã t¸c ®éng ®Õn tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng, chÊt l-îng c«ng tr×nh... B¶ng sè liÖu d-íi ®©y thÓ hiÖn c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. BiÓu 06: Danh s¸ch c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt cña C«ng ty ph©n theo tr×nh ®é, ngµnh nghÒ TT Ngµnh nghÒ tr×nh ®é §¹i häc 20 Cao ®¼ng Trung
- Xem thêm -