Tài liệu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ thái bình.

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lôøi môû ñaàu Lµ sinh viªn s¾p ra tr-êng víi kiÕn thøc mµ nhµ tr-êng trang bÞ t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ song kinh nghiÖm thùc tÕ cßn ch-a cã nhiÒu. Do vËy thêi gian thùc tËp lµ quan träng ®Ó sinh viªn n¨m cuèi cã thªm kinh nghiÖm thùc tÕ vµ thö ¸p dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo thùc tÕ. Sau h¬n mét th¸ng t×m hiÓu nh÷ng ho¹t ®éng chung ë C«ng ty Coå phaàn XNK thuû coâng myõ ngheä Thaùi Bình . Nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ trong phßng Keá toaùn vaø toå chöùc haønh chính, n¬i t«i thùc tËp vµ sù chØ b¶o cña giaùo vieân h-íng dÉn thùc tËp t«i ®· hoµn thµnh b¶n B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp. Do cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm, trong qu¸ tr×nh lµm t«i kh«ng tr¸nh khái sai sãt rÊt mong ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n ! -1SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp 1. Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp - Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ Th¸i B×nh. - Tªn tiÕng anh: Thai Binh arts and handicraft in port - export joint stock company. - Tªn giao dÞch: ARTEX-THAIBINH - H×nh thøc ph¸p lý: C«ng ty cæ phÇn nhiÒu thµnh viªn. - Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: §Öm, ghÕ cãi, hµng cãi xuÊt khÈu, c¸c s¶n phÈm m©y tre ®an, chiÕu cãi, thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu. Ngoµi ra cßn mét sè mÆt hµng nhËp khÈu nh-: KÝnh phôc vô cho x©y dùng, g¹ch men Trung Quèc, phô tïng m¸y næ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña nh©n d©n trong tØnh. - Trô së chÝnh: Sè 20 Hai Bµ Tr-ng - TP. Th¸i B×nh - tØnh Th¸i B×nh - ViÖt Nam. C«ng ty cã 4 c¬ së (tr¹m) s¶n xuÊt ®Æt ë: - Tr¹m 1: HuyÖn KiÕn X-¬ng. - Tr¹m 2: HuyÖn Th¸i Thuþ. - Tr¹m 3: HuyÖn §«ng H-ng. - Tr¹m 4: Thµnh phè Th¸i B×nh. - Tµi kho¶n ng©n hµng: 00037 ng©n hµng C«ng th-¬ng Th¸i B×nh. - §iÖn tho¹i: 036.837336 _ 036.831340 - Fax: (84).036.831320 - Email : dvxnktctb @hn.vnn.vn -2SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp - Th¸ng 01/1989 ®-îc t¸ch ra tõ mét bé phËn kinh doanh cãi vµ liªn hiÖp c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Th¸i B×nh. Ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty cã tªn lµ c«ng ty Cãi. Sau ®ã ®-îc Uû Ban Nh©n D©n tØnh Th¸i Bình ra quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh c«ng ty coùi xuÊt khÈu thuéc liªn hiÖp c«ng ty xuÊt khÈu Th¸i B×nh. Lóc ®ã c«ng ty chØ chuyªn kinh doanh mÆt hµng cãi lµ chñ yÕu, mµ s¶n phÈm chÝnh lµ cãi xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr-êng §«ng ©u vµ c¸c n-íc Liªn X«. - Khi c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u vµ Liªn X« cò tan r·, ®Ó duy tr× sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· chuyÓn h-íng s¶n xuÊt tõ s¶n phÈm chÝnh lµ cãi sang s¶n xuÊt thuª ngoµi gia c«ng hµng xuÊt khÈu, thu mua hµng c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®Ó xuÊt khÈu, nhËp khÈu mÆt hµng kh¸c. - Ngµy 29/04/1995 UBND tØnh Th¸i B×nh ra quyÕt ®Þnh sè 159/Q§-UB vÒ thµnh lËp c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lóc nµy lµ + Tæ chøc s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c mÆt hµng theo ®óng quy tr×nh kü thuËt, ®¶m b¶o sè l-îng, chÊt l-îng, thêi gian giao hµng theo ®óng hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. + Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ vµ b¸o c¸o th-êng xuyªn trung thùc vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. + S¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. - §Õn ®Çu n¨m 2005 sù chuyÓn h-íng cæ phÇn ho¸ ë c«ng ty nhµ n-íc trë thµnh mét xu thÕ. Ngµy 28/04/2005 c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ nµy chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ Th¸i B×nh. -Vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu cña c«ng ty 1.150.000.000 ®ång -Sè cæ ®«ng cña c«ng ty cho ®Õn nay lµ 67 cæ ®«ng -Sè lao ®éng chÝnh thøc cña c«ng ty lµ 50 lao ®éng, trong ®ã : cã 32 lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc (18 cö nh©n kinh tÕ, 8 cö nh©n tµi chÝnh kÕ to¸n, 6 cö nh©n -3SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th-¬ng m¹i ). Cã 14 lao ®éng tr×nh ®é cao ®¼ng ( 8 lao ®éng co b»ng cÊp cao ®¼ng kinh tÕ kÜ thuËt, 6 lao ®éng cã b»ng cÊp cao ®¼ng kÕ to¸n ). Cßn l¹i lµ 4 lao ®éng tèt nghiÖp trung häc chuyªn nghiÖp . -ThÞ tr-êng chñ yÕu cña c«ng ty hiÖn nay lµ c¸c n-íc chñ yÕu ë ch©u ¢u nh-: Hµ Lan(chiÕm 30% thÞ phÇn cña c«ng ty), Ph¸p(chiÕm 25% thÞ phÇm cña c«ng ty), Italia(chiÕm 15% thÞ phÇn), §øc(chiÕm 8% thÞ phÇn), Anh(chiÕm 6% thÞ phÇn)…ThÞ tr-êng néi ®Þa chØ chiÕm 4% thÞ phÇn cña c«ng ty. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty Theo giÊy phÐp kinh doanh sè 0802000188 do së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- cÊp ngµy20/04/2005 th× choc n¨ng cña c«ng ty lµ: - S¶n xuÊt, mua b¸n hµng thñ c«ng mü nghÖ: ®¨y, cãi, m©y tre ®an, th¶m len, hµng thªu - S¶n xuÊt mua b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm tõ gç, tre, nøa, r¬m, r¹ vµ vËt liÖu tÕt bÖn - Mua b¸n quÇn ¸o may s½n, kh¨n b«ng - Mua b¸n giÊy vë häc sinh, giÊy ¨n, giÊy vÖ sinh - Mua b¸n l-¬ng thùc - Mua b¸n xe « t« (cò vµ míi) - Mua b¸n thiÕt bÞ v¨n phßng - Mua b¸n vËt t- n«ng nghiÖp (N, P, K) - Mua b¸n quÆng - Mua b¸n vËt liÖu x©y dung, gç, kim khÝ - Mua b¸n n«ng ng- c¬ 4. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty - §Öm ghÕ cãi c¸c lo¹i Th¶m cãi c¸c lo¹i ChiÕu néi Hµng ®¨y cãi c¸c lo¹i Cãi chÎ c¸c lo¹i §Üa cãi c¸c lo¹i Th¶m cãi xuÊt khÈu Hµng m©y tre Qu¹i cãi Cãi xe Tói cãi Tói h¹t c-êm Guèc gç -4- SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th¶m len - Hµng thªu… Nguån nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cña c«ng ty trong tØnh kh«ng ®¸p øng ®ñ(chØ ®¸p -ng ®-îc 47% nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu) nªn c«ng ty ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu tõ c¸c tØnh kh¸c: Ninh B×nh(20% l-îng nguyªn vËt liÖu), Thanh Ho¸(15% l-îngnguyªn vËt liÖu), NghÖ An(20% l-îng nguyÖn vËt liÖu). 5. Cô caáu toå chöùc 5.1 Sô ñoà cô caáu boä maùy toå chöùc cuûa coâng ty Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Tr¹m chiÕu cãi Nam KiÕn phßng nghiÖp vô Tr¹m chiÕu cãi B¾c Th¸i Thuþ Tr¹m §«ng Hoµ §«ng H-ng phßng tæ chøc Tr¹m Tèng V¨n ThÞ x· Th¸i B×nh 5.2 Chöùc naêng nhieäm vuï cuï theå 5.2.1 Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa hoäi ñoàng quaûn trò * Cô caáu Hoäi ñoàng quaûn trò goàm coù : moät chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò, moät phoù chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò, cuøng 8 thaønh vieân khaùc. * Chöùc naêng -5SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Laø boä phaän coù quyeàn haïn cao nhaát trong coâng ty, coù chöùc naêng ra taát caû caùc quyeát ñònh trong moïi hoaït ñoäng toå chöùc kinh doanh cuûa doanh nghieäp : keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh, chieán löôïc kinh doanh, chieán löôïc Marketing, quaûng caùo… * Nhieäm vuï - Toå chöùc caùc cuoäc hoïp hoäi ñoàng quaûn trò ñònh kì vaø baát thöôøng, thoâng qua yù kieán cuûa ña soá coå ñoâng ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh, caùc chieán löôïc kòp thôøi phuø hôïp vôùi muïc saûn xuaát kinh doanh ñaõ ñöa ra. - Quyeát ñònh maët haøng kinh doanh, maët haøng chuû löïc cuøng caùc maêt haøng khaùc, soá löôïng caùc loaïi maët haøng ñoù, chaát löôïng haøng hoaù, coâng ngheä thích hôïp ñeå saûn xuaát, - Ñònh ra keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh , bieän phaùp toå chöùc saûn xuaát kinh doanh, ñöa ra con soá ñònh löôïng cuï theå cho caùc hoaït ñoäng kinh doanh * Quyeàn haïn - Coù quyeàn haïn cao nhaát trong coâng ty, bieåu quyeát theo soá ñoâng coå ñoâng ñeå ñöa ra quyeát ñònh cuoái cuøng. - Taêng giaûm soá löôïng coå ñoâng trong hoäi ñoàng quaûn trò - Phaùt haønh traùi phieáu, coå phieáu - Phaân chia lôïi nhuaän, laõi kinh doanh sau tieâu thuï - Quyeát ñònh ñaàu tö taùi saûn xuaát - Taêng giaûm soá löôïng, cô caáu löïc löôïng lao ñoäng - Maët haøng saûn xuaát kinh doanh : soá löôïng, chaát löôïng, maãu maõ, kích côõ… 5.2.2 Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa ban giaùm ñoác * Cô caáu -6SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bao goàm 1 giaùm ñoác vaø 2 phoù giaùm ñoác, ñeàu laø thaønh vieân cuûa hoäi ñoàng quaûn trò. * Chöùc naêng - Thay maët hoäi ñoàng quaûn trò thöïc thi caùc quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng quaûn trò . - Chòu traùch nhieäm tröôùc hoäi ñoàng quaûn trò veà keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. * Nhieäm vuï - Toå chöùc thi haønh caùc quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng quaûn trò, phaân boå phaân coâng caùc coâng vieäc cho caùc phoøng ban, caùc cô sôû saûn xuaát cuûa coâng ty. - Thay maët coâng ty giao tieáp kí keát caùc hôïp ñoàng kinh teá treân phöông dieän phaùp lyù, quaûn lí ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng chung cuûa coâng ty. * Quyeàn haïn Ñöa ra caùc quyeát ñònh trong moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong kì haïn trung vaø ngaén haïn trong phaïm vi ñieàu leä coâng ty ñaõ quy ñònh 5.2.3 Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa phoøng toå chöùc * Cô caáu Phoøng toå chöùc haønh chính coù cô caáu moät tröôûng phoøng, moät phoù phoøng vaø moät soá nhaân vieân laøm chuyeân moân theo söï phaân coâng vaø ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa tröôûng phoøng. * Chöùc naêng - Phoøng toå chöùc haønh chính coù chöùc naêng tham möu giuùp giaùm ñoác coâng ty trong vieäc saép xeáp, caûi tieán toå chöùc quaûn lyù boä maùy lao ñoäng, thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch Nhaø nöôùc, quy ñònh cuûa coâng ty ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. - Thöïc hieän caùc cheá ñoä haønh chính vaên thö baûo maät. -7SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thöôøng xuyeân ñaûm baûo traät töï an toaøn trong coâng ty, tieáp khaùch trong coâng ty. Toå chöùc vaø quaûn lyù ñaûm baûo phöông tieän laøm vieäc, xe oâ toâ phuïc vuï laõnh ñaïo, phöông tieän vaän taûi chung toaøn coâng ty. * Nhieäm vuï - Tham möu giuùp giaùm ñoác xaây döïng moâ hình toå chöùc , bieân cheá, chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân tröïc thuoäc coâng ty. Chæ ñaïo thöïc hieän ñuùng chöùc naêng nhieäm vuï theo quy ñònh. - Nghieân cöùu ñeà xuaát phöông aùn caûi tieán toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát, phöông aùn toå chöc saép xeáp quaûn lyù lao ñoäng cho phuø hôïp vôùi tình hình phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. - Giaûi quyeát caùc thuû tuïc veà hôïp ñoàng lao ñoäng, tuyeån duïng, boå nhieäm, mieãn nhieäm chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng ñoái vôùi caùn boä coâng nhaân vieân toaøn coâng ty. - Xaây döïng caùc möùc ñôn giaù lao ñoäng tieàn löông, caùc quy cheá phaân phoái tieàn löông, tieàn thöôûng theo quy ñònh cuûa coâng ty treân cô sôû quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc, hieäu quaû saûn xuaát cuûa coâng ty. - Tieáp khaùch ñeán giao dòch vaø coâng taùc, chuaån bò cô sôû vaät chaát vaø toå chöùc caùc ngaøy leã, hoäi nghò, ñaïi hoäi, cuoäc hoïp, ghi cheùp toång hôïp noäi dung caùc cuoäc hoïp. * Quyeàn haïn - Coù quyeàn kieán nghò caùc phöông aùn toå chöùc, boá trí laïi lao ñoäng. Ñeà nghò ban giaùm ñoác coâng ty ñieàu ñoäng laïi löïc löôïng lao ñoäng cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa coâng vieäc, coâng taùc cho caùc ñôn vò lao ñoâng trong toaøn coâng ty. - Ñöôïc quyeàn ñeà xuaát, kieán nghò phöông phaùp giaûi quyeát cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng theo phaân caáp trong coâng ty. -8SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phoøng toå chöùc haønh chính laø ñaàu moái trong vieäc lieân heä vôùi chính quyeàn ñòa phöông vaø caùc caáp trong moïi lónh vöïc. Taïo ñieàu kieän giöõ vöõng an ninh traät töï vaø an toaøn taïi truï sôû coâng ty vaø caùc döï aùn do ñôn vò ñaûm nhaän. 5.2.4 Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa phoøng keá toaùn * Cô caáu Phoøng keá toaùn coù cô caáu moät keá toaùn tröôûng do hoäi ñoàng quaûn trò boå nhieäm treân cô sôû ñeà nghò cuûa giaùm ñoác, moät phoù phoøng phuï traùch keá toaùn toång hôïp vaø moät soá keá toaùn vieân laøm vieäc caùc coâng taùc nghieäp vuï theo söï phaân coâng vaø ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa keá toaùn truôûng. * Chöùc naêng Laø ñôn vò tham möu giuùp giaùm ñoác coâng ty veà coâng taùc taøi chính keá toaùn. Ñaûm baûo phaûn aùnh kòp thôøi chính xaùc caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong toaøn coâng ty. Chòu traùch nhieäm tröôùc giaùm ñoác coâng ty, cô quan taøi chính caáp treân vaø phaùp luaät veà vieäc thöïc hieän caùc nghieäp vuï taøi chính keá toaùn cuûa coâng ty. * Nhieäm vuï - Thöïc hieän cheá ñoä ghi cheùp, tính toaùn, phaûn aùnh chính xaùc, trung thöïc kòp thôøi, lieân tuïc vaø coù heä thoáng soá lieäu tính toaùn veà tình hình luaân chuyeån söû duïng voán, taøi saûn cuõng nhö keát quûa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. - Phaân tích keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty, ñeà xuaát caùc bieän phaùp hoã trôï taøi chính cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. - Phoái hôïp cuøng phoøng toå chöùc haønh chính coâng ty giaûi quyeát caùc cheá ñoä baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá cho ngöôøi lao ñoäng. -9SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quaûn lyù caùc khoaûn tieàn quyõ, taøi saûn, vaät tö, tieàn voán löu tröõ, caùc giaáy tôø keá toaùn, taøi lieäu, baùo caùo taøi chính keá toaùn cuûa coâng ty theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Soaïn thaûo caùc vaên baûn thuoäc chöùc naêng nhieäm vuï cuûa phoøng. * Quyeàn haïn - Keá toaùn tröôûng cuûa coâng ty coù quyeàn quyeát ñònh thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà keá toaùn thoáng keâ vaø keá toaùn tröôûng do Nhaø nöôc quy ñònh ôû coâng ty. - Coù quyeàn tham möu ñeà xuaát vôùi giaùm ñoác coâng ty veà phöông aùn toå chöc boä maùy vaø haïch toaùn thu, chi taøi chính cuûa toaøn coâng ty. - Ñöôïc quyeàn höôùng daãn chæ ñaïo nghieäp vuï caùc ñôn vò tröïc thuoäc coâng ty. Coù quyeàn kieåm tra ñoät xuaát hoaëc ñònh kì veà caùc chæ tieâu quaûn lyù taøi chính cuûa nhöõng boä phaän, ñôïn vò thaønh vieân tröïc thuoäc coâng ty. 5.2.5 Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa phoøng nghieäp vuï * Cô caáu Phoøng nghieäp vuï coù cô caáu 1 tröôûng phoøng, 1 phoù phoøng vaø caùc caùn boä nhaân vieân laøm chuyeân moân theo söï phaân coâng vaø ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa tröôûng phoøng. * Chöùc naêng Cô quan tham möu giuùp giaùm ñoác coâng ty xaùc ñònh phöông höôùng muïc tieâu kinh doanh, xaây döïng vaø trieån khai caùc phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, ngaønh ngheà theo ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty, theo ñaêng kí kinh doanh nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån caùc döï aùn cuûa coâng ty, phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng. Tham möu tö vaán cho giaùm ñoác veà vieäc thöïc hieän phaùp luaät trong caùc lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh. * Nhieäm vuï - 10 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tham möu giuùp vieäc cho giaùm ñoác ñieàu haønh moïi coâng taùc saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. - Trieån khai keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cho caùc traïm tröïc thuoäc coâng ty veà caùc maët haøng saûn xuaát gia coâng theo caùc ñôn haøng ñöôïc giaùm ñoác ñieàu haønh chæ ñaïo. - Thöôøng xuyeân naém baét tình hình saûn xuaát, nhöõng thuaän lôïi khoù khaên, ñeà xuaát caùc bieän phaùp khaéc phuïc ôû caùc traïm. Toå chöùc thöïc hieän ñaûm baûo soá löôïng, chaát löôïng, tieán ñoä vaø thôøi gian giao haøng. - Toå chöùc khai thaùc thò tröôøng tieâu thuï trong nöôùc, baùm saùt caùc toång Coâng ty, caùc ñôn vò kinh doanh xuaát khaåu coù quan heä ôû moïi mieàn ñaát nöôùc. Toå chöùc saûn xuaát, thu mua caùc maët haøng ôû caùc tænh baïn coù saûn xuaát, giao haøng ñaûm baûo chaát löôïng, soá löôïng, thôøi gian giao haøng theo yeâu caàu. - Tieáp tuïc ñaåy maïnh coâng taùc tìm kieám thò tröôøng. Tieâu thuï nhöõng maët haøng löu thoâng ñaûm baûo doanh soá cao,coù hieäu quaû. * Quyeàn haïn - Ñöôïc quyeàn ñeà xuaát caùc phöông aùn phaùt trieån loaïi hình kinh doanh môùi, söûa ñoåi laïi loaïi hình kinh doanh cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa thò tröôøng, ñeà xuaát caùc phöông aùn kinh doanh cho phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ty. - Ñöôïc chuû ñoäng tìm kieám khaùch haøng, ñoái taùc ñeå xaây döïng nhöõng ñeà aùn kinh doanh cho phuø hôïp, baùo caùo giam ñoác coâng ty, trình hoäi ñoàng quaûn trò ñöa vaøo hoaït ñoäng. - Ñöôïc chuû ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng vaø ñeà xuaát giaù dòch vuï, haøng hoaù trình giaùm ñoác coâng ty pheâ duyeät ñaûm baûo phuø hôïp maët baèng chung thò tröôøng hieän taïi vaø hieäu quaû kinh doanh. 5.2.6 Vaøi neùt veà caùc traïm tröïc thuoäc coâng ty - 11 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Traïm chieáu coùi Kieán Xöông - Vôùi ñòa baøn hoaït ñoäng ôû vuøng coù tay ngheà saûn xuaát laâu naêm, naèm ôû ñòa baøn 2 huyeän Kieán Xöông – Tieàn Haûi coù nhieàu toå gia coâng coù naêng löïc saûn xuaát lôùn thuaän lôïi saûn xuaát cheá bieán caùc maët haøng coùi nhö : ñeäm gheá, quaïi coùi, ñóa coùi, thaûm coùi,… - Laø moät traïm coù saûn löôïng lôùn, daãn ñaàu coâng ty nhieàu naêm, coù ñoäi nguõ tay ngheà cao, kó thuaät. Caùc ñoàng chí laõnh ñaïo coù nhieàu hieåu bieát, saùng taïo caùc maãu theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Xaây döïng giaù thaønh ñeå coù cô sôû coâng ty chaøo haøng vôùi khaùch, phaùt huy thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc qua caùc naêm. * Traïm chieáu coùi Thaùi Thuî - Vôùi ñòa baøn saûn xuaát naèm trong huyeän Thaùi thuî, laø vuøng cheá bieán coùi nhieàu naêm, sau khi ñöôc kieän toaøn cuûng coá, taêng theâm coâng nhaân vieân hieåu bieát saâu veà kó thuaät, ñaõ nhanh choùng oån ñònh, baùm caùc cô sôû saûn xuaát, ñoàng thôøi môû roäng sang caùc cô sôû môùi. * Traïm coùi Ñoâng Höng - Laø moät traïm môùi thaønh laäp naêm 2003, ban giaùm ñoác quyeát ñònh saùt nhaäp caùc boä phaän nhaän khoaùn tröôùc ñaây veà moät ñaàu moái. Naêm 2003 – 2004 traïm ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû kinh doanh soá löôïng ñeäm gheá taêng so vôùi keá hoaïch giao 182%. - Naêm 2005 traïm ñaõ baùm saùt caùc cô sôû kinh doanh coù naêng löïc lôùn, giöõ vöõng vaø phaùt trieån. Beân caïnh môû theâm caùc cô sôû saûn xuaát môùi veà caùc xaõ ôû Quyønh Phuï, thu huùt caùc cô sôû ñaõ coù tay ngheà, chuù yù cô sôû saûn xuaát gia coâng ôû tænh ngoaøi, phaân boå keá hoaïch hôïp lyù. Tính toaùn giao keá hoaïch, phuø hôïp thôøi gian vaø taïo cho sô sôû hôïp lyù tieát kieäm vaän taûi coù hieäu quaû. - 12 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chuû ñoäng gia coâng maët haøng thaûm coùi : chuù yù naêng löïc nhaân coâng, chuû ñoäng coù saün haøng hoaù giao cho khaùch khi coâng ty yeâu caàu. II. Thöïc traïng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty 1. Ñieåm qua quaù trình phaùt trieån cuûa coâng ty - Tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh haøng coùi: tröôùc naêm 1991 Coâng ty thaønh laäp trong ñieàu kieän cô cheá chính saùch coøn bao caáp. Vuøng coùi nguyeân lieäu toaøn tænh coù dieän tích 750 ha, saûn löôïng 5000 – 5500 taán coùi cheû cung caáp ñuû nguyeân lieäu cho saûn xuaát 2,5 – 3 trieäu m2 chieáu se ñan, chieáu cheû 150 – 200.000 laù chieáu tieâu duøng , xuaát khaåu chuû yeáu sang thò tröôøng Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu, trò giaù 4 – 4,2 ruùp/ñoâ la moät naêm. - Sau khi maát thò tröôøng Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu, caùc laøng ngheà, caùc cô sôû saûn xuaát thuû coâng nghieäp cuûa tænh thu heïp vaø giaûi theå, kim ngaïch xuaát khaåu giaûm. Coâng ty laâm vaøo tình traïng khoù khaên, coùi cheû toàn 3000 taán, 320.000 m2 chieáu xe ñan, thaûm coùi khoâng coù thò tröôøng tieâu thuï. Thieät haïi leân ñeán 1,8 tæ ñoàng. Taïi thôøi ñieåm naøy haàu heát caùc Coâng ty Coùi trong caû nöôùc giaûi theå. Nhöng coâng ty Coùi vaãn kieân trì baùm truï tìm kieám thò tröôøng, khaéc phuïc khoù khaên, chuû ñoäng caûi tieán maãu maõ caùc maët haøng truyeàn thoáng chaøo baùn sang caùc nöôùc Ñaøi Loan, Haøn Quoác, Haø Lan, Taây Ban Nha, Thaùi Lan, Italy. Nhôø coù ñuoäc thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm neân hoaït ñoäng cuûa coâng ty coù böôùc phaùt trieån vaø haøng naêm Coâng ty hoaøn thaønh keá hoaïch ngaân saùch, giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho caùn boä coâng nhaân vieân, taïo theâm vieäc laøm cho haøng - 13 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vaïn lao ñoäng trong tænh, goùp phaàn xoaù ñoùi giaûm ngheøo trong daân cö noâng thoân. - Keát quûa kinh doanh maët haøng chuû yeáu: Ñeäm gheá coùi * Naêm 1991: 18.500 chieác * Naêm 1992: 81.000 chieác * Naêm 1993: 96.000 chieác * Naêm 1994: 182.000 chieác * Naêm 1995: 280.000 chieác * Naêm 1996: 323.000 chieác * Naêm 1997: 380.000 chieác * Naêm 1998: 426.754 chieác * Naêm 1999: 480.000 chieác * Naêm 2000: 523.000 chieác * Naêm 2001: 666.606 chieác * Naêm 2002: 675.378 chieác * Naêm 2003: 843.241 chieác * Naêm 2004: 800.000 chieác * Naêm 2005: 975.000 chieác Vaø moät soá maët haøng nhö: thaûm coùi, ñóa coùi, coùi cheû, quaïi coùi, coùi xe, guoác goã, thaûm len, haøng theâu,…cuøng moät soá maët haøng khaùc xuaát khaåu vaø tieâu thuï noäi ñòa. - Nhìn chung: Coâng ty ñaõ vöôït qua nhöõng thöû thaùch lôùn sau khi maát thò tröôøng Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ. Coâng ty vaãn toàn taïi vaø phaùt trieån ñöôïc ñeán ngaøy nay laø nhôø söï tích cöïc môû roäng thò tröôøng, caûi tieán maãu maõ ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thò yeáu cuûa khaùch haøng vaø ngöôøi tieâu duøng. - 14 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Vaán ñeà quaûn trò saûn xuaát cuûa coâng ty 2.1 Quy trình saûn xuaát Quy trình saûn xuaát chung cuûa coâng ty : Mua, nhaäp nguyeân vaät lieäu Phaân loaïi vaø saûn xuaát Phaân loaïi vaø tieâu thuï 2.2 Quaûn trò saûn xuaát - Taïi moãi traïm saûn xuaát ñeàu coù boä phaän thu mua nguyeân vaät lieäu. Lao ñoäng taïi ñòa phöông seõ tôùi cô sôû ñeå nhaän nguyeân vaät lieäu veà vaø tieán haønh gia coâng saûn xuaát ngay taïi nhaø. Sau khi thaønh saûn phaåm seõ coù boä phaän kieåm tra chaát löôïng, maãu maõ vaø thu nhaän saûn phaåm veà cô sôû, saûn phaåm ñöôïc löu kho cho ñeán ngaøy chuyeån ñeán tay khaùch haøng. - 15 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - MÆt kh¸c c«ng ty th-êng sö dông c¸ch qu¶n ly sè l-îng lín lao ®éng vÖ tinh nµy th«ng qua nh÷ng ng-êi trung gian ngay trong nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt nµy. trong nh÷ng ng­êi tù ®øng ra s°n xuÊt nay sÏ cã nh÷ng ng­êi ®­îc gäi la “cai” s¶n phÈm. C«ng viÖc cña hä lµ ®Õn c¸c c¬ së cña c«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu vÒ, c¸c b¯ con n«ng d©n sÏ ®Õn t¹i nh¯ cña “cai” n¯y ®Ó nhËn nguyªn vËt liÖu vÒ ®Ó gia c«ng s¶n xuÊt. Khi ®· thµnh thµnh phÈm sÏ ®-a ®Õn vµ nhËn tiÒn c«ng theo sè l­îng s°n phÈm ®¹t tiªu chuÈn. Ng­êi “cai” n¯y sÏ l¯ ng­êi b¸n l¹i s°n phÈm cho c¬ së cña c«ng ty t¹i ®Þa ph-¬ng ®ã. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ ®-îc lÆp ®i lÆp l¹i nh- vËy. Nh- vËy lµ c«ng ty ®· chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc s¶n xuÊt thªm mét kh©u trung gian gi÷a c«ng ty víi ng-êi trùc tiÕp s¶n xuÊt. 3. Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty 5 naêm qua 3.1 Thöïc traïng - 16 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Baûng 1 :Toång hôïp caùc chæ tieâu kinh teá keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong 5 naêm gaàn ñaây : Chæ tieâu Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Toång DT 16.929.762 11.501.292 11.819.904 6.733.192 17.783.105 DT haøng XK 2.193.326 DT thuaàn 16.918.962 11.439.444 11.798.631 6.733.192 17.124.251 LN goäp 1.138.018 3.915.635 6.910.077 4.133.269 11.257.129 1.086.653 3.834.514 4.888.555 2.599.923 5.547.982 51.370 194.051 120.301 (54.283) 1.258.654 (48.740) (106.916) (60.343) 6.437 521.457 2.264 8.299 10.473 (70.130) 985.652 Chi phí BH vaø QLDN LN thuaàn töø HÑKD LN thuaàn töø HÑTC Toång LN tröôùc thueá 8.542.707 10.769.638 5.953.554 14.854.362 Ñôn vò tính : 1000ñ Qua baûng cho ta thaáy: - Caùc chæ tieâu qua caùc naêm laø raát thaát thöôøng, nhaát laø nhöõng naêm coøn laø doanh nghieäp nhaø nöôùc. - 17 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Caùc chæ tieâu phaûn aùnh keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhöõng naêm coøn laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc laø quaù thaáp, khaùc haún khi ñaõ coå phaàn hoaù hoaøn toaøn coâng ty. Chuùng ta seõ laøm roõ nhöõng chæ tieâu naøy : 3.2 Ñaùnh giaù veà chæ tieâu doanh thu cuûa coâng ty * Toång doanh thu - Naêm 2002 so vôùi naêm 2001 toång doanh thu giaûm töø 16.929.762 ngaøn ñoàng xuoáng coøn 11.501.292 ngaøn ñoàng, töông ñöông giaûm 32,06%. Moät con soá quaù lôùn khi noùi ñeán söï bieán ñoäng cuûa toång doanh thu cuûa 1 coâng ty. - Naêm 2003 so vôùi naêm 2002 toång doanh thu taêng töø 11.501.292 ngaøn ñoàng leân 11.819.904 ngaøn ñoàng, töông ñöông taêng 2,77%. Khoâng ñaùng keå, laø thaáp so vôùi nhòp ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá. - Naêm 2004 so vôùi naêm 2003 toång doanh thu giaûm töø 11.819.904 ngaøn ñoàng xuoáng coøn 6.733.192 ngaøn ñoàng, töông ñöông giaûm 43,04%. Söï tuït giaûm doanh thu coøn lôùn hôn naêm 2002 so vôùi naêm 2001. - Naêm 2005 so vôùi naêm 2004 toång doanh thu taêng töø 6.733.192 ngaøn ñoàng leân ñeán 17.783.105 ngaøn ñoàng, töông ñöông 164,11%. Moät möùc taêng roõ reät ñaùng keå sau khi coå phaàn hoaù hoaøn toaøn coâng ty. - Doanh thu trung bình töø naêm 2001 ñeán naêm 2004 cuûa coâng ty laø 10.496.038 ngaøn ñoàng. Nhö vaäy vôùi doanh thu naêm 2005 laø 17.783.105 ngaøn ñoàng, taêng so vôùi trung bình cuûa 4 naêm tröôùc laø 69,43% ñaõ cho ta thaáy söï khaùc bieät khaù roõ raøng cuûa coâng ty tröôùc vaø sau khi coå phaàn. * Doanh thu haøng xuaát khaåu trong toång doanh thu Tæ leä doanh thu haøng xuaát khaåu trong toång doanh thu: naêm 2001 ñaït 12,96%, naêm 2002 ñaït 74,28%, naêm 2003 ñaït 91,11%, naêm 2004 ñaït 88,42%, naêm - 18 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2005 ñaït 83,53%. Nhö vaäy ôû ñaây ta coù theå thaáy ñöôïc raèng: naêm 2001 haøng xuaát khaåu cuûa coâng ty mang laïi tæ leä doanh thu raát thaáp, tu naêm 2002 roài 2003 tæ leä doanh thu cuûa haøng xuaát khaåu taêng leân raát cao, töø naêm 2004 roài 2005 tæ leä nay cuõng cao nhöng ñang coù xu theá giaûm xuoáng vaø coù tính oån ñònh hôn. Chöùng toû khoâng nhö tröôùc ñaây ngöôøi daân trong nöôùc ñaõ daàn daàn söû dung saûn phaåm cuûa coâng ty nhieàu hôn, thò tröôøng khaùch haøng trong nöôùc cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc môû roäng hôn. 3.3 Ñaùnh giaù chæ tieâu lôïi nhuaän cuûa coâng ty * Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh - Naêm 2002 so vôùi naêm 2001 lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD taêng töø 51.370 ngaøn ñoàng leân ñeán 194.051 ngaøn ñoàng, töông ñöông 277,75%. Maëc duø toác ñoä taêng laø raát nhanh song ta coù theå thaáy ngay 1 ñieàu la lôïi nhuaän thuaàn quaù thaáp. - Naêm 2003 so vôùi naêm 2002 lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD giaûm töø 194.051 ngaøn ñoàng xuoáng coøn 120.301 ngaøn ñoàng, töông ñöông 38,01%. - Naêm 2004 so vôùi naêm 2003 lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD giaûm töø 120.301 ngaøn ñoàng xuoáng coøn aâm 54.283 ngaøn ñoàng, töông ñöông giaûm 145,12%. Moät möùc giaûm quaù cao, maët khaùc lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD ñaõ khoâng coøn . - Naêm 2005 so vôùi naêm 2004 lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD taêng töø aâm 54.283 ngaøn ñoàng leân 1.258.654 ngaøn ñoàng, töông ñöông 2518,69%. Laø moät söï taêng tröôûng ñaùng ghi nhaän. Nhö vaäy laø chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc chæ tieâu lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD trong 4 naêm 2001 ñeán 2004 co xu höôùng chung laø giaûm daàn, thaäm chí naêm 2004 coøn xuoáng ñeán möùc aâm. Naêm 2005 khi ñaõ coå phaàn hoaù hoaøn toaøn coâng ty möùc lôïi nhuaän ñaõ taêng roõ reät, phaûn aùnh söï thay ñoåi hoaøn toaøn tröôùc vaø sau khi coå phaàn hoaù. - 19 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính 3 naêm 2001, 2002, 2003 ñeàu aâm, laàn löôït laø: aâm 48.740 ngaøn ñoàng, aâm 106.916 ngaøn ñoàng, aâm 60.343 ngaøn ñoàng. Naêm 2004 leân ñöôïc 6.437 ngaøn ñoàng, sö taêng giaûm raát khoâng oån ñònh, maët ñònh löôïng laïi quaù thaáp. Naêm 2005 ñaït ñöôïc 521.457 ngaøn ñoàng, chöa phaûi laø moät con soá cao song cuõng laø moät söï baêt ñaàu khaû quan. * Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá laø 1 chæ tieâu hieäu quaû kinh teá quan troïng, nhaát laø ñoái vôùi coâng ty nhaø nöôùc. Caùc naêm 2001, 2002, 2003 toång lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa coâng ty laàn löôït laø: 2.264 ngaøn ñoàng, 8.299 ngaøn ñoàng, 10.473 ngaøn ñoàng. Nhöõng con soá quaù thaáp, thaäm chí naêm 2004 con xuoáng ñeán möùc aâm 70.130 ngaøn ñoàng. Vôùi ñoàng lôïi nhuaän theá naøy thì chaéc chaén coâng ty khoâng theå thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoái vôùi ngaân saùch nhaø nöôùc ñaõ ñaët ra cho coâng ty. Naêm 2005 khi coâng ty ñaõ coå phaàn hoaù thì toång lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaõ ñöôïc naâng cao roõ reät 985.652 ngaøn ñoàng. Ñoù laø daáu hieäu ñaùng möøng cuûa söï phaùt trieån. 3.4 Ñaùnh giaù Qua vieäc phaân tích caùc chæ tieâu kinh teá nhö treân ta coù theå thaáy ñöôïc: - Keát quaû hoaït ñoâng saûn xuaát kinh doanh cua coâng ty trong nhöõng naêm 2001 ñeán 2004 laø quaù thaáp, khoâng coù hieäu quaû. Vôùi keát quaû nhö vaäy seõ khoâng ñuû ñeå buø ñaép chi phí maø Nhaø nöôùc boû ra ñaàu tö cho coâng ty - Töø naêm 2005 coâng ty ñöôïc coå phaàn hoaù hoaøn toaøn thì coâng taùc toå chöùc hoaït ñoäng kinh doanh ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû khaù khaû quan. Böôùc ñaàu coå phaàn hoaù coâng ty laøm aên ñaõ coù laõi, vöôït chæ tieâu maø hoäi ñoäng quaûn trò ñaõ ñaët ra. - 20 SV: Phaïm Thaùi Bình Lôùp: QTKDTH - 44A
- Xem thêm -