Tài liệu Công ty cổ phần giầy hải dương

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 251 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................... 2 I. Tổng quan về Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng............................... 3 1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................... 3 1.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần giày Hải Dương........................ 3 1.2 Quá trình hình thành và phát triển............................................ 3 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty. ......................................... 6 3. Tổ chức quản trị của Công ty. ........................................................... 7 4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ............................................. 9 4.1 Quy trình kinh doanh ................................................................. 9 4.2 Quy trình sản xuất ................................................................... 11 4.3 Nguồn nguyên vật liệu và phụ liệu .......................................... 13 II. Các nguồn lực của Công ty. ............................................................ 13 1. Nguồn lực tài chính ......................................................................... 13 2. Nguồn nhân lực ............................................................................... 14 3. Cơ sở vật chất .................................................................................. 15 III. Môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp. ................................. 15 1 Thị trƣờng tiêu thụ. .......................................................................... 15 2 Môi trƣờng cạnh tranh. .................................................................... 16 3. Các nhân tố ảnh hƣởng ................................................................... 17 IV. Chiến lƣợc kinh doanh của Công ty. ............................................ 18 V. Kết quả kinh doanh của Công ty. ................................................... 19 1. Tình hình kinh doanh chung của Công ty ....................................... 19 2.Tình hình quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của Công ty. .......... 22 2.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản ............................... 22 2.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn ........................ 24 3. Các chỉ tiêu tài chính ....................................................................... 25 VI. Những khó khăn mà Công ty đang gặp phải. .............................. 26 KẾT LUẬN ........................................................................................ 28 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế thị trƣờng là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa. Thị trƣờng luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, nhƣng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa cho các doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp có thể đứng vững trƣớc quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trƣờng đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi hƣớng đi cho phù hợp. Để doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trƣờng thì phải khẳng định bằng cách kinh doanh có hiệu quả. Điều đó thể hiện ở 3 chỉ tiêu: năng suất, chất lƣợng & hiệu quả. Đây là ba chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, là thƣớc đo trình độ phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. Song tất cả đều thể hiện một mục tiêu cao hơn của doanh nghiệp đó chính là lợi nhuận & tối đa hóa lợi nhuận. Công ty cổ phần giầy Hải Dƣơng cũng là một doanh nghiệp không nằm ngoài quy luật chung ấy. Là một doanh nghiệp có bề dày lịch sử, các nhà quản trị của công ty không ngừng tìm tòi và đƣa ra các liệu pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong thời gian thực tập tại công ty, em xin trình bày một số vấn đề sau: 1-Tổng quan về công ty 2- Các nguồn lực công ty 3- Môi trƣờng kinh doanh của công ty 4-Chiến lƣợc kinh doanh của công ty 5- Kết quả kinh doanh của công ty 6- Những vấn đề mà công ty đang gặp phải 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Tổng quan về Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng. 1. Quá trình hình thành và phát triển 1.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần giày Hải Dương Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY HẢI DƢƠNG Tên giao dịch tiếng anh: HAI DUONG SHOES JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: HSC Trụ sở chính: 1077 Lê Thanh Nghị- Phƣờng Hải Tân- Thành Phố Hải Dƣơng Điện thoại: 03203 860 714 Fax: 03203 860 442 Email :HDSCOB1053@ HN.VNN.VN Vốn điều lệ: 10.600.000.000 (mƣời tỉ, sáu trăm triệu đồng) VNĐ 1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng là một thành viên của Hội liên hiệp da giày Việt Nam. Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nƣớc thuộc Sở Công nghiệp Hải Hƣng – Xí nghiệp thuộc da Hải Hưng đƣợc thành lập theo quyết định số 240 TC ngày 05 tháng 7 năm 1984 của UBND tỉnh Hải Hƣng. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng có thể chia làm ba giai đoạn sau: * Giai đoạn 1984- 1993 Xí nghiệp thuộc da Hải Hƣng thành lập năm 1984 tại thôn Phú Tảo, xã Thạch Khôi, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hƣng. Diện tích đất đai là 17.000 m2 Xí nghiệp có nhiệm vụ thu mua gia súc giết mổ tại địa phƣơng tập trung chế biến thành da và sản xuất các sản phẩm bằng da phục vụ nhu cầu địa phƣơng và các tỉnh lân cận. Từ khi thành lập đến năm 1985, Xí nghiệp thực hiện việc san lấp mặt bằng, xây nhà xƣởng, văn phòng, đào tạo công nhân … đến năm 1988 đã cơ bản hoàn thiện việc đầu tƣ xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc & đi vào sản xuất. - Tổng giá trị vốn đầu tƣ: 758.000.000 đ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nguồn nhân lực: 200 ngƣời Năm 1988 Xí nghiệp chính thức đi vào hoạt động, với sản phẩm chính là: mũ, giày, bóng, găng tay da; thị trƣờng chính là Liên Xô. Năm 1990-1991, Liên Xô tan rã, thị trƣờng tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn, xí nghiệp thành lập lại theo Quyết định số 899/ QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 1992 của UBND tỉnh Hải Hƣng đổi tên thành xí nghiệp da giày Hải Hƣng với nhiệm vụ chính là sản xuất da giày, giả da, giày vải, đế cao su, găng tay vải, găng tay da, bảo hộ lao động. Song tình hình sản xuất vẫn kho khăn không tiêu thụ đƣợc sản phẩm, Xí nghiệp tiếp tục tìm hƣớng đầu tƣ mới, tiếp cận & hợp tác đƣợc với tập đoàn Freedom ( Hàn Quốc). Thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất giày thể thao công suất 1,5 triệu đôi/ năm. Giai đoạn này là giai đoạn khó khăn nhất của Xí nghiệp, có lúc tƣởng chừng rơi vào tình trạng giải thể do thiếu kỹ thuật thuộc da, dây chuyền sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ đƣợc, công nhân không có việc làm… nhƣng ban lãnh đạo Xí nghiệp đã quyết định chủ động cải tiến bộ máy quản lý và tìm hƣớng đầu tƣ mới. *Giai đoạn 1993 đến tháng 6/2003 Với 17.000m2 đất Xí nghiệp lâm vào tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn, mặt bằng hiện tại của doanh nghiệp không đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất. Trƣớc tình hình đó, Xí nghiệp đã đề nghị với UBND tỉnh và đƣợc chấp thuận. Ngày 31 tháng 3 năm 1993 theo quyết định số 414/ QĐ-UB Xí nghiệp da giày Hải Hƣng sáp nhập với Xí nghiệp sứ Hải Hƣng chuyển địa điểm về 99, Phủ Lỗ, xã Hải Tân, thị xã Hải Hƣng. Tổng diện tích mặt bằng là 50.000m2, tổng tài sản hiện có trị giá 442 triệu đồng. Sau khi chuyển sang địa điểm mới, Xí nghiệp đã xây dựng luận chứng kinh tế- kỹ thuật để đầu tƣ liên doanh với hãng Freedom Trading Co ., Inc( Hàn Quốc) với tổng số vốn đầu tƣ là 14,7 tỷ đồng, 3 dây chuyền sản xuất công suất 1,5 triệu đôi/năm. Việc ký kết hợp đồng đã tạo thuận lợi cho công ty nhƣ: Tạo công ăn việc làm cho số lao động có tay nghề trong công ty, có vốn để mở rộng sản xuất, đổi mới dây chuyền công nghệ, VVL đƣợc cung cấp và sản phẩm sản xuất ra đƣợc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bao tiêu. Sau khi ký hợp đồng Xí nghiệp tiến hành sửa chữa lại nhà xƣởng, tuyển thêm công nhân và tiến hành đào tạo bồi dƣỡng nâng cao tay nghề công nhân có sự giúp đỡ của chuyên gia Hàn Quốc.Nhiệm vụ chính của Xí nghiệp là sản xuất giày thể thao xuất khẩu. Năm 1995 UBND tỉnh Hải Hƣng đổi tên Xí nghiệp da giày Hải Hƣng thành Công ty Giày Hải Hƣng Năm 1995 Công ty tiếp tục đầu tƣ một phân xƣởng sản xuất đế giày công suất 1,5 triệu đôi/năm, tổng vốn đầu tƣ là 7,4 tỷ. Tháng 01/ 1997 chia tách tỉnh, Công ty giày Hải Hƣng đổi tên thành Công ty giày Hải Dƣơng, xếp hạng doanh nghiệp nhà nƣớc hạng II. Lực lƣợng lao động :trên 1000 lao động, sản lƣợng đạt gần 1 triệu đôi giày và 0,5 triệu đôi đế giày. Doanh thu đạt 85 tỷ đồng. Từ năm 1997 đến năm 2002, Công ty sản xuất giày thể thao, đế giày xuất khẩu, sản xuất ổn định phát triển bảo đảm việc làm cho trên 1000 công nhân, mỗi năm nộp ngân sách nhà nƣớc trên 500 triệu đồng. Sản lƣợng giày thể thao xuất khẩu bình quân đạt 915.000 đôi/ năm,đế giày là 344.000 đôi/ năm, doanh thu bình quân đạt 117 tỷ đồng/ năm. *Giai đoạn từ tháng 7/2003 đến nay. Đứng trƣớc tiến trình hội nhập kinh tế nƣớc ta vào kinh tế thế giới và việc Việt Nam đang phấn đấu tham gia vào tổ chức kinh tế thế giới nhƣ : AFTA, WTO. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp Nhà nƣớc phải tách ra khỏi sự bảo hộ của Nhà nƣớc nhƣ trƣớc đây, để tồn tại và đứng vững trên thị trƣờng phải tự chủ về vốn. Vì thế, năm 2003, Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 1805/QĐ-UB ngày 18 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh Hải Dƣơng, Ngày 01 tháng 7 năm 2003 Công ty cổ phần giầy Hải Dƣơng chính thức đi vào hoạt động. Trong đó: Cổ đông nhà nƣớc UBND tỉnh Hải Dƣơng sở hữu 51% còn lại là cổ đông là ngƣời lao động trong Công ty sở hữu 49%. Đến tháng 8 năm 2007, số vốn 51% do UBND tỉnh Hải Dƣơng sở hữu bàn giao cho Tổng công ty đầu tƣ và kinh doanh vốn Nhà nƣớc (SCIC) sở hữu. Sau hơn 5 năm thực hiện cổ phần hóa sản xuất kinh doanh, đầu tƣ xây dựng, Công ty ổn định có bƣớc phát triển mới. Tại đại hội cổ đông lần thứ II tổ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chức tháng 6/2008 báo cáo đánh giá các chỉ tiêu cơ bản đều tăng 50% so với trƣớc khi cổ phần hóa. Cũng tại đại hội này Công ty đã sửa đổi bổ sung điều lệ thay thế địa chỉ cũ bằng địa chỉ mới là: 1077 Lê Thanh Nghị, phƣờng Hải Tân, thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng. Trải qua 23 năm từ khi thành lập đến năm 2008, cùng với sự vận động trƣởng thành, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm và cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ nghiệp vụ, công nghệ kỹ thuật mới, Công ty đã không ngừng cố gắng vƣơn lên theo kịp nhịp sống của thời đại và trƣởng thành nhanh chóng cho kịp xu hƣớng phát triển của nền kinh tế thế giới. Do vậy, Công ty đã đạt đƣợc những thành tựu nhất định và không ngừng phát triển, đƣa tập thể bƣớc đi những bƣớc vững chắc. 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty. Gia công giày thể thao cho các đối tác nƣớc ngoài . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Tổ chức quản trị của Công ty. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC T.P KH NXK T.P VẬT TƢ PHÓ GIÁM ĐỐC T.P QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG T.P TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH T.P TÀI VỤ T.P CƠ ĐIỆN * Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban -Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ): Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trƣơng chính sách dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. -Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích và quyền lợi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 của Công ty, trừ những vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ quyết định. Hội đồng quản trị xây dựng định hƣớng, chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra quyết định hành động ch từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm. -Ban kiểm soát: là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với hội đồng quản trị và bộ máy điều hành của giám đốc. Ban kiểm soát Công ty hiện tại có 03 ngƣời, 01 trƣởng ban và 02 thành viên. Trƣởng ban kiểm soát do các thành viên trong ban bầu. - Giám đốc: do HĐQT bổ nhiệm, là ngƣời đại diện pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm trƣớc HĐQT và ĐHĐCĐ của Công ty. - Phó giám đốc: là ngƣời giúp việc cho giám đốc và chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về phần việc đƣợc phân công, chủ động giải quyết những công việc đã đƣợc giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của nhà nƣớc và điều lệ của công ty. Phó giám đốc chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc, HĐQT và Pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công. -Các phòng ban bao gồm 6 phòng đó là các phòng: + Phòng kế hoạch xuất nhập khẩu( phòng KDXNK) khai thác các đơn hàng, làm kế hoạch sản xuất giày và kế hoạch nhập nguyên vật liệu, máy móc thiết bị khác phối hợp với phòng thiết kế mẫu, theo đơn đặt hàng thiết kế những mẫu mới phù hợp với thị trƣờng tiêu thụ. + Phòng tổ chức hành chính( phòng TCHC): có nhiệm vụ tiếp khách Công ty, quản lý các giấy tờ thuộc hành chính. Lập kế hoạch và kiểm tra trình độ lao động trong từng Công ty nhƣ: lƣơng, thƣởng, phụ cấp, bảo hộ lao động giúp giám đốc quản lý về mặt con ngƣời, nắm đƣợc năng lực của từng ngƣời để phân công, bố trí phù hợp. Kết hợp với các phân xƣởng để quản lý định mức lao động từ đó hình thành lƣơng, thƣởng cho từng ngƣời, tính các sổ BHXH cho từng ngƣời lao động và các khoản khác. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phòng vật tƣ: Lập kế hoạch điều độ sản xuất cho Công ty, khai thác và thu mua vật tƣ cho sản xuất, xây dựng kế hoạch sản xuất từng ngày, từng tháng, từng quý, từng năm. Có kế hoạch cung cấp vật tƣ cho từng phân xƣởng theo tình hình thực tế đồng thời nắm vững lƣợng vật tƣ xuất ra cho sản xuất, lƣợng vật tƣ tồn kho, lƣợng thiếu hụt, dự tính theo kế hoạch thời điểm cung ứng vật tƣ cho sản xuất kịp thời. + Phòng tài vụ: Quản lý toàn bộ vốn của Công ty, chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về chế độ thực hiện hạch toán kinh tế độc lập. Phòng tài vụ phải thƣờng xuyên hạch toán việc chi tiêu của Công ty, tăng cƣờng công tác quản lý vốn. Thƣờng xuyên theo dõi các khoản thu chi, hƣớng dẫn các phòng ban làm đúng thủ tục khách hàng, đồng thời tính toán lãi lỗ trƣớc giám đốc. + Phòng quản lý chất lƣợng( phòng QLCL): Có nhiệm vụ bám sát quá trình sản xuất để cùng các phân xƣởng kiểm tra chất lƣợng sản phẩm từng công đoạn, quản lý chất lƣợng ở mọi khâu của quá trình sản xuất + Phòng cơ điện: Bố trí điện nƣớc, năng lƣợng cho sản xuất và phục vụ cho các hoạt động khác của Công ty. Tổ chức các phòng có trƣởng phòng, phó phòng và nhân viên. 4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 4.1 Quy trình kinh doanh Sơ đồ khái quát quy trình kinh doanh: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khách hàng (1) Phòng kế hoạch xuất nhập khẩu (3) Giám đốc (2) (4) Phòng vật tƣ (5) (7) Các phân xƣởng sản xuất (6) Kho thành phẩm (1) Khách hàng mang đơn hàng đến, lúc này phòng kế hoạch xuất nhập khẩu có nhiệm vụ sẽ tính toán khái quát giá trị đơn hàng và xem xét các yếu tố ảnh hƣởng sau đó trình lên giám đốc. (2) Giám đốc xem xét và thƣơng thảo với khách hàng sau đó đƣa ra quyết định có ký hợp đồng kinh tế hay không. (3) Khi hợp đồng kinh tế đƣơc ký kết, Giám đốc giao lại cho phòng kế hoạch xuất nhập khẩu. Phòng kế hoạch xuất nhập khẩu sẽ thực hiện các nhiêm vụ chính sau: + Làm thủ tục tín dụng thƣ gửi sang phía đối tác yêu cầu vốn, nguyên vật liệu… 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Lập kế hoạch sản xuất cho các phân xƣởng theo ngày sản xuất của đơn hàng (4) Phòng vật tƣ có nhiệm vụ lo phần nguyên vật liệu nội địa chiếm khoảng 3040% giá trị đơn hàng, đồng thời nhập các nguyên vật liệu ngoại bên phía khách hàng cung cấp và cung ứng cho từng phân xƣởng sản xuất. (5)(6) Giai đoạn sản xuất sản phẩm và chuyển về kho thành phẩm (7) Giao sản phẩm cho khách hàng. Theo quy trình trên ta thấy, đây là một quy trình khép kín, Công ty nhận cả vốn và nguyên vật liệu của khách hàng ( vì đặc điểm của Công ty là gia công giày), nguyên vật liệu ngoại chiếm 60-70% giá trị đơn hàng, phía khách hàng bao tiêu toàn bộ đầu ra, điều đó cho thấy phần giá trị mà Công ty đóng góp vào sẽ không nhiều vì lợi thế mà Công ty khai thác ở đây chính là chi phí nhân công rẻ và hệ thống máy móc, thiết bị phân xƣởng sẵn có. 4.2 Quy trình sản xuất Quá trình sản xuất trải qua nhiều giai đoạn. Do đó, Công ty chia làm thành 3 phân xƣởng sản xuất gồm: + Phân xƣởng chặt: gồm 2 bộ phận cán và chặt  Bộ phận cán: một số NVL trƣớc khi tiến hành chặt phải trải qua giai đoạn cán để gia công áp dính vào nhau sau đó chuyển đến bộ phận chặt.  Bộ phận chặt: nhận NVL và sản phẩm sau khi trải qua giai đoạn cán đƣa vào máy chặt để chặt thành các chi tiết nhỏ, công nhân cần phải định vị da theo cỡ số để tận dụng đƣợc tối đa tấm da. Các chi tiết bán thành phẩm đƣợc bộ phận KCS kiểm tra nhập kho để xuất cho phân xƣởng may. + Phân xƣởng may: đƣợc chia thành 2 chuyền may I và may II với số công nhân chiếm khoảng 60% tổng số lao động. Phân xƣởng may nhân bán thành phẩm của phân xƣởng chặt và một số vật liệu phụ khác tiến hành may theo dây chuyền. Một số chi tiết tiến hành thêu, sau đó may định vị các chi tiết khi đƣợc mũi giày hoàn chỉnh tiến hành kiểm tra chất lƣợng bán thành phẩm trƣớc khi nhập kho. + Phân xƣởng gò-ráp: đƣợc chia thành 2 chuyền gò I và gò II. Sau khi nhận mũi may từ phân xƣởng may chuyển sang, nhận đế và vật liệu phụ từ kho 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nguyên liệu tiến hành các công đoạn gò-ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh cuối công đoạn vệ sinh, hấp giày.Thành phẩm hoàn chỉnh qua kiểm tra chất lƣợng của cán bộ KCS sau đó đƣợc nhập kho thành phẩm. Để quản lý chặt chẽ công tác sản xuất thì cán bộ KCS hoạt động ở tất cả các phân xƣởng , giám sát hoạt động sản xuất của đơn vị. Bên cạnh đó mỗi phân xƣởng đều bố trí một quản đốc và 2 phó quản đốc phân xƣởng, dƣới phân xƣởng đƣợc bố trí thành các tổ, mỗi tổ đều có tổ trƣởng và tổ phó. Nhiệm vụ của các nhân viên tại tổ sản xuất và xƣởng sản xuất có nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đôn đốc sản xuất để đảm bảo đúng tiến bộ, chất lƣợng, quản lý chi phí, giảm và tránh tình trạng lãng phí các yếu tố sản xuất… S¬ ®å kh¸i qu¸t quy tr×nh s¶n xuÊt giÇy thÓ thao. C«ng ty cæ phÇn giÇy H¶i D-¬ng Kho nguyªn vËt liÖu Båi Ph©n x-ëng chÆt ChÆt A1 Ph©n x-ëng may Thªu Ph©n x-ëng gß_r¸p May A2 A3 §ãng hép Kho thµnh phÈm 12 KCS Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.3 Nguồn nguyên vật liệu và phụ liệu Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng chính trong các sản phẩm da- giày ( chiếm tới 68-75% tổng chi phí sản xuất hoặc giá thành sản phẩm), do đó nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Công ty, gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Điều này đòi hỏi Công ty phải chủ động tìm & khai thác tối đa nguyên liệu trong nƣớc qua đó sẽ tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian, chi phí. Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng sử dụng chủ yếu các loại NVL đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài ( Công ty Freedom), NVL chính là các loại da, vải, đế… ngoài ra còn sử dụng các vật liệu phụ nhƣ: tấm trang trí, đệm đế, keo, mút. Bên cạnh các loại NVL nhập ngoại để giảm CPSX Công ty tìm thêm nguồn hàng nội địa đáp ứng đƣợc yêu cầu chất lƣợng tiết kiệm chi phí.Hoạt động chính hiện nay của Công ty là sản xuất giày thể thao xuất khẩu, sản xuất theo đơn đặt hàng, tùy theo đơn đặt hàng mà sử dụng các loại NVL khác nhau. Do vậy, mặt hàng giày dép của Công ty đa dạng và phong phú với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc kích cỡ khác nhau. II. Các nguồn lực của Công ty. 1. Nguồn lực tài chính Một doanh nghiệp muốn thành lập Công ty thì yếu tố đầu tiên mà doanh nghiệp cần phải có đó là nguồn lực tài chính. Do vậy nguồn lực tài chính là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ một doanh nghiệp nàp, vốn chính là tiền đề vật chất để thành lập Công ty, để Công ty có thể tồn tại và phát triển. Thiếu vốn hoặc không có vốn sẽ là chiếc gọng kìm chặn mọi đƣờng tiến, khiến cho doanh nghiệp rơi vào vòng luẩn quẩn của cái cũ, cái nghèo nàn. Trong công cuộc cạnh tranh gay gắt và khốc liệt của nền kinh tế thị trƣờng vốn đóng một vai trò rất quan trọng trong mỗi bƣớc tiến của doanh nghiệp. Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng hoạt động với vốn điều lệ là 10,6 tỷ đồng chia 106 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100.000 đ, mệnh giá tối thiểu 1 cổ phiếu là 100.000 đ. + Tỷ lệ vốn cổ phần của Nhà nƣớc tại doanh nghiệp là 54.060 cổ phiếu tƣơng đƣơng với 51% trị giá 5.406.000.000 đ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tỷ lệ cổ phần của ngƣời lao động trong công ty là 51.940 cổ phiếu tƣơng đƣơng với 49% trị giá 5.194.000.000 ( Nguồn: theo điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần giày Hải Dương) 2. Nguồn nhân lực Nhân sự là một yếu tố rất quan trọng trong bất cứ hoạt động nào nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi máy móc, nguyên vật liệu, tài chính sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay và trí tuệ ngƣời lao động. Theo nghiên cứu của Hiệp hội da giày Việt Nam thì đặc thù của ngành da giày là tỷ lệ lao động phổ thông rất cao đến từ khu vực nông thôn và chủ yếu là lao động nữ. Tỷ lệ lao động nữ cao là một yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Công ty bởi lao động nữ luôn tỏ rõ ƣu thế hơn nam giới trong những công việc đòi hỏi sự cần cù, khéo léo và tỉ mỉ nhƣ công việc trong ngành da giày. Tổng số lao động hiện có trong công ty là 1500 ngƣời, theo cơ cấu sau: - Cơ cấu theo trình độ:+trình độ đại học:37 ngƣời +trình độ cao đẳng:08 ngƣời +trình độ trung cấp:32 ngƣời +công nhân bậc cao: 60 ngƣời +lao động phổ thông:1363 ngƣời - Cơ cấu theo bộ phận : +lao động gián tiếp: 115 ngƣời +lao động trực tiếp: 1415 ngƣời Theo cơ cấu trên ta thấy số lao động gián tiếp chiếm 7,67% trong tổng số lao động của Công ty. Đây chủ yếu là các lao động thuộc khối nhân viên hành chính vì nhƣ đã nói ở trên da giày là ngành cần rất nhiều lao động phổ thông. Đối với ngƣời lao động Công ty luôn tạo điều kiện và môi trƣờng thuận lợi nhất cho ngƣời lao động có việc làm ổn định, có thu nhập cao, đƣợc đào tạo nâng cao trình độ nhằm phục vụ tốt công ty. Hợp đồng lao động đƣợc ký kết giữa ngƣời lao động và ban giám đốc công ty luôn đƣợc đảm bảo các chế độ, chính sách của ngƣời lao động đƣợc thực hiện đầy đủ theo nội quy của Công ty và Luật lao động. Công ty cố gắng thiết lập môi trƣờng làm việc tốt nhất tạo mọi điều 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kiện phát huy sức mạnh tập thể trên cơ sở kết hợp sức mạnh của tất cả cán bộ và công nhân viên trong Công ty. 3. Cơ sở vật chất Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2007, Công ty có tổng tài sản cố định là 23.645,07 triệu đồng. Trong đó tài sản cố định hữu hình là 22.786,02 triệu đồng bao gồm máy móc thiết bị là các máy móc tại các phòng ban nhƣ máy tính, máy fax, máy photo… hay các dây chuyền sản xuất tại các phân xƣởng chặt, phân xƣởng may, phân xƣởng gò-ráp, nhà cửa, vật kiến trúc… và 11 triệu đồng tài sản cố định thuê tìa chính, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 848,05 triệu đồng TSCĐ đƣợc khấu hao theo phƣơng pháp thời gian sử dụng hữu ích ƣớc tính, thời gian khấu hao đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc: 5-40 năm - Máy móc thiết bị: 6- 10 năm - Phƣơng tiện vận tải: 6-10 năm - Thiết bị quản lý: 3-5 năm - Các tài sản khác: 3-10 năm Đồng thời theo quyết định số 2703/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dƣơng ngày 23/07/2008 về việc cấp giấy sử dụng đất AL 569062 cho Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng đƣợc toàn quyền sử dụng 54.458,9 m2 đất cho mục đích kinh doanh theo đúng luật. III. Môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp. 1 Thị trường tiêu thụ. Do nhiệm vụ sản xuất chính của Công ty là gia công giày thể thao xuất khẩu, do vậy khách hàng của Công ty chủ yếu là khách hàng ngoại quốc. Trong đó khách hàng lớn nhất là Công ty Freedom Trading ( Hàn Quốc). Công ty này bao tiêu toàn bộ quá trình kinh sản xuất kinh doanh, từ khâu tìm thị trƣờng, nhận đơn đặt hàng đến khâu phân phối sản phẩm. Ngoài ra, Công ty còn có các khách hàng khác nhƣ Xiamen Huamin, Footwear Sourcing ( Trung Quốc ) hay Jim Brother Corp… 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Những hợp đồng lớn đang đƣợc thực hiện và đã đƣợc ký kết năm 2008: Giá trị Khách hàng USD EUR Freedom Trading 6.281.703,91 2.262.500,64 Xiamen Huamin 418.312,56 Footwear Sourcing 414.452,46 Jim brother corp 83.484 Tổng cộng 7.197.925,93 2.262.500,64 ( Nguồn: Phòng kế hoạch xuất nhập khẩu Công ty cổ phần giày Hải Dương) Theo bảng số liệu trên ta thấy khách hàng lớn nhất của Công ty là Công ty Freedom Trading 2 Môi trường cạnh tranh. Trong nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh luôn là vấn đề diễn ra sôi động, cấp bách và gay gắt. Bất cứ một doanh nghiệp nào để tồn tại trƣớc tiên phải có vốn, nguồn lao động và kỹ thuật nhƣng phải biết sử dụng và quản lý một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó các doanh nghiệp luôn phải có các công cụ và phƣơng pháp cạnh tranh thì mới có thể đứng vững và phát triển. Khi đóng vai trò là yếu tố tích cực, cạnh tranh chính là bƣớc tạo đà, là động lực để các doanh nghiệp vƣơn lên phát triển, theo kịp với xu thế phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả cai cho hoạt động kinh doanh, đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc, đem lại cuộc sống ấm no cho ngƣời lao động. Cạnh tranh đƣợc coi là yếu tố tiêu cực khi nó gây ra áp lực, dẫn đến lối làm ăn vi phạm chuẩn mực xã hội. Tuy vậy, cạnh tranh vẫn là một yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế thị trƣờng. Đối với Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng, tuy mới cổ phần hóa chƣa lâu từ 2003 đến nay song các các bộ & công nhân viên luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, cải tiến dây chuyền kỹ thuật, đổi mới quản lý nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên so với các doanh nghiệp sản xuất giày da xuất khẩu trong toàn ngành thì quy mô vốn, nhân lực của công ty còn khiêm tốn. Mặc dù vậy, Công ty vẫn là một doanh nghiệp có uy tín, có tên tuổi trên địa bàn Hải Dƣơng, chất lƣợng sản phẩm của Công ty cạnh tranh gay gắt với các công ty 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gia công giày khác nhƣ: Công ty giày Cẩm Bình ( Cẩm Giàng- Hải Dƣơng), Công ty TNHH Ngọc Vũ ( Nam Sách- Hải Dƣơng), Công ty giày Phú Thái v.v...Việt Nam có một môi trƣờng chính trị ổn định, đƣợc Nhà nƣớc quan tâm tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh đấy chính là điểm thuận lợi để các doanh nghiệp trong nƣớc nói chung và các công ty giày nói riêng có cơ hội và điều kiện phát huy và khai thác những điểm mạnh, những lợi thế của mình đồng thời hạn chế những rủi ro và bất lợi mang đến cho bản thân doanh nghiệp 3. Các nhân tố ảnh hưởng a, Kinh tế Trong bối cảnh khả năng suy thoái kinh tế thế giới đang rất cao, nhiều dấu hiệu cho thấy toàn cầu có thể đối diện với cuộc suy thoái sâu rộng hơn bất cứ cuộc suy thoái nào trong vòng 30 năm qua, Việt Nam cũng phần nào chịu ảnh hƣởng của cơn lốc này. Ngành sản xuất, xuất nhập khẩu cũng là một ngành cũng chịu tác động lớn của những rủi ro, những biến động trong nền kinh tế. Bằng chứng là các hợp đồng kinh tế của Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng cuối năm 2008 đã giảm đi đáng kể, do nền kinh tế suy thoái nên nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cũng giảm mạnh. b, Pháp luật Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng là một doanh nghiệp Nhà nƣớc đƣợc cổ phần hóa, vì vậy Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, các Luật thuế, các Nghị định , Thông tƣ và các văn bản hƣớng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc có liên quan… Việt Nam trong những năm gần đây, thông qua hoạt động lập pháp, Quốc hội đã dần tạo lập đƣợc khung pháp lý và hệ thống luật pháp khá đầy đủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên hệ thống luật pháp Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chồng chéo, vì vậy vẫn trong quá trình phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện dần nên vẫn tiềm tàng một số rủi ro về pháp lý cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO, việc kinh doanh càng khó khăn hơn khi mà hệ thống pháp luật Việt Nam không đồng bộ với luật pháp quốc tế. Hội nhập kinh tế, tăng cƣờng giao thƣơng quốc tế luôn gắn liền với sự rủi ro trong pháp lý. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Không thể loại bỏ hết đƣợc các rủi ro nhƣng doanh nghiệp hoàn toàn có thể hạn chế nó bằng chính sự hiểu biết về pháp luật và sự tỉnh táo mỗi khi thực hiện giao dịch thƣơng mại. IV. Chiến lƣợc kinh doanh của Công ty. Ngày nay môi trƣờng kinh doanh có sự ảnh hƣởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của các công ty, nó luôn thay đổi, phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hóa hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trƣờng kinh doanh, đó chính là chiến lƣợc kinh doanh. Đặc biệt trong xu hƣớng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới thì muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp không những phải đủ sức canh tranh trên thị trƣờng nội địa mà phải có khả năng vƣơn ra thị trƣờng quốc tế. Xác định nhƣ vậy nên Công ty cổ phần giày Hải Dƣơng cũng đề ra những chiến lƣợc và hƣớng đi cho riêng mình. Trong thời điểm hiện tại, do sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu nên Công ty ổn định sản xuất, giữ vững thị phần, phấn đấu là một doanh nghiệp có uy tín, tên tuổi trong ngành da giày thông qua việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm. §©y lµ chiÕn l-îc quan träng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm còng nh- uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng. Ngµy nay ®êi sèng cña con ng-ßi ngµy cµng ®-îc n©ng cao, nhu cÇu cña hä rÊt lín vµ ®a d¹ng, nh÷ng s¶n phÈm mµ hä lùa chän tr-íc tiªn ph¶i lµ nh÷ng s¶n phÈm cã sù ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng , ®ã lµ nhu cÇu cña sù bÒn, ®Ñp, hÊp dÉn ë s¶n phÈm, chÊt l-îng s¶n phÈm thÓ hiÖn ë lîi Ých mµ hä thu ®-îc víi sè tiÒn ph¶i chi tr¶. N¾m b¾t ®-îc nhu cÇu ®ã, hµng n¨m C«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l-îng vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm b»ng c¸ch ®Çu t- vµo trang thiÕt bÞ m¸y mãc, nhµ x-ëng vµ nhËp nh÷ng nguyªn vËt liÖu víi chÊt l-îng tèt h¬n ®Ó s¶n xuÊt ra ®-îc nh÷ng s¶n phÈm bÒn, ®Ñp, phong phó vÒ kiÓu d¸ng, mÉu m·, ®¹t tiªu chuÈn hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao. Đồng thời với nó, Công ty cũng có những kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một khách hàng. Không chỉ nhƣ vậy, bƣớc đầu Công ty đã cho sản xuất thử nghiệm, thiết kế sản phẩm mới. Tuy rằng vẫn còn yếu kém nhƣng tƣơng lai không xa Công ty sẽ có thƣơng hiệu giày riêng cho mình. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V. Kết quả kinh doanh của Công ty. 1. Tình hình kinh doanh chung của Công ty * Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2004-t9/2008 Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Đơn vị : Triệu đồng Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 9tháng/2008 206.468,49 228.531,36 210.103,66 245.975,2 149.031,69 10,500 2.769,25 1.603,16 3.263,9 1.133,25 197.801,17 220.682,31 202.742,01 237.807,3 146.306,55 3.914,86 4.010,74 2.268,97 2.162,6 1.563,2 0 828,65 961,2 3.355,64 2.150,1 3.680,05 4.267,65 4.048,1 3.975,67 1385,3 1.560,87 1.604,72 1556,33 1.538 978,891 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Doanh thu từ hoạt động tài chính Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí hoạt động tài chính Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế ( Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004- tháng 10 năm 2008 của Công ty cổ phần giày Hải Dương) 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua bảng số liệu trên ta có bảng sau : Chỉ tiêu 05/04 06/05 07/06 Chênh lệch % Chênh lệch % Chênh lệch % 22.062,87 10,69 (18.427,7) (8,06) 35.871,57 17.07 2.758,75 26.273,8 (1.166,09) (42,1) 1.660,74 103,6 Giá vốn hàng bán 22.881,14 11,57 (17.940,3) (8,13) 35.065,29 19,3 Chi phí bán hàng 95,88 2.44 (1.741,77) (43,42) (106.37) (4,69) 828,65 - 132,55 16 2.394,44 249,1 587,6 15,97 (219,55) (5,14) (72,43) (1,79) 43,85 2,8 (48,39) (3,01) (18,33) (1,17) Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Doanh thu từ hoạt động tài chính Chi phí hoạt động tài chính Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Ta thấy : -Tổng doanh thu năm 2005 tăng so với năm 2004 là 22.067,87 triệu đồng tƣơng ứng với tốc độ tăng 10,69%. Điều này cho thấy kết quả từ sự cố gắng nỗ lực không ngừng tìm kiếm thêm nhiều bạn hàng mới không chỉ ở châu Á, châu Âu mà còn mở rộng thêm thị trƣờng châu Mỹ của ban giám đốc khi phải đối mặt trƣớc sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc để đứng vững đƣợc trên thị trƣờng. Tuy nhiên, để tăng chất lƣợng hàng hóa, bƣớc đầu tìm chỗ đứng trên thị trƣờng mới, trong năm 2005 Công ty phải sử dụng thêm nhiều NVL nhập khẩu do trong nƣớc không đáp ứng đƣợc làm tăng giá bán lên 22.881,14 triệu đồng, tƣơng ứng với 11,57%. Trong khi đó chi phí bán hàng năm 2005 tăng là 95,88 triệu đồng ( tăng 2,44%) và chi phí quản lý tăng 587,6 triệu đồng(tăng 15,97%) so với năm 2004. Việc tăng này là hết sức hợp lý do thời điểm này Công ty cử nhân viên tới các thị trƣờng mới tìm hiểu & học hỏi thêm kiến thức và công nghệ mới nhằm nâng cao 20
- Xem thêm -