Tài liệu Công ty cổ phần dịch vụ giải trí hà nội.

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Nãi §Çu Trong kho¶ng tõ n¨m 1989, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam thùc sù b-íc vµo c¶i c¸ch nh»m chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-¬ng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nãi trªn, hÖ thèng DNNN béc lé nhiÒu yÕu ®iÓm kh«ng phï hîp víi qu¸ tr×nh vµ môc tiªu ph¸t triÓn. ViÖc c¶i c¸ch DNNN trë thµnh yªu cÇu bøc xóc nh»m ®¶m b¶o cho khu vùc kinh tÕ nhµ n-íc thùc hiÖn ®-îc vai trß chñ ®¹o, ®¶m b¶o c©n ®èi chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ, gi÷ v÷ng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Cæ phÇn ho¸ ®-îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng, chñ lùc cña qóa tr×nh c¶i c¸ch tõ khi cã quyÕt ®Þnh 202/CT-CP ngµy 08/06/1992 vÒ viÖc “Chñ tr­¬ng thÝ ®iÓm chuyÓn mét sè DNNN th¯nh c«ng ty cæ phÇn”. Néi dung chñ yÕu cña ®Ò tµi lµ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ DNNN ë n-íc ta hiÖn nay, tr×nh tù tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, t×nh h×nh tæ chøc vµ tµi chÝnh cña mét c«ng ty cæ phÇn. Cô thÓ lµ C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi. KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn: I. Nh÷ng nÐt chung vÒ cæ phÇn ho¸ II.C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi III.Thùc tr¹ng, gi¶i ph¸p vµ nh÷ng kiÕn nghÞ víi nhµ n-íc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 néi dung PhÇn I. Nh÷ng nÐt chung vÒ cæ phÇn ho¸ 1.Kh¸i niÖm vÒ cæ phÇn ho¸ Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc lµ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ Nhµ n-íc thÊy kh«ng cÇn n¾m gi÷ 100% vèn ®Çu t-, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cã cæ phÇn lµm chñ thùc sù doanh nghiÖp, huy ®éng vèn toµn x· héi ®Ó ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn doanh nghiÖp gãp phÇn t¨ng tr-ëng kinh tÕ. 2.C¸c thñ tôc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ - Hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c«ng ty Sau khi c©n nh¾c, tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸ kü ®iÒu kiÖn thùc tÕ, ®iÒu kiÖn chñ thÓ vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi muèn thµnh lËp c«ng ty th× c¸c s¸ng lËp viªn ph¶i cã ®¬n xin phÐp thµnh lËp c«ng ty. Sau khi ®· hoµn chØnh hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c«ng ty, ng-êi xin phÐp thµnh lËp c«ng ty ph¶i göi hå s¬ ®Õn Së qu¶n lý nghµnh kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp dù ®Þnh kinh doanh. Së qu¶n lý nghµnh kinh tÕ kü thuËt tiÕp nhËn hå s¬, tæ chøc häp lÊy ý kiÕn cña c¬ quan. C¨n cø vµo kÕt qu¶ cuéc häp ®Ó lµm thñ tôc b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng vÒ viÖc cÊp hoÆc tõ chèi giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty. Sau khi nhËn ®-îc hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c«ng ty, Uû ban nh©n d©n TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng göi mét bé hå s¬ bé, c¬ quan ngang bé vµ c¬ quan thuéc chÝnh phñ qu¶n lý nghµnh, lÜnh vùc liªn quan. - §¨ng ký kinh doanh ViÖc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp C«ng ty lµ sù ghi nhËn ng-êi muèn thµnh lËp C«ng ty cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh lËp C«ng ty. Cßn viÖc ®¨ng ký kinh doanh lµ viÖc khai sinh vÒ mÆt ph¸p lý sù ra ®êi cña C«ng ty, lµ sù x¸c nhËn tc¸ch ph¸p nh©n, quyÒn ®-îc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËt C«ng ty vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c ghi nhËn, ®¨ng ký kinh doanh lµ mét thñ tôc b¾t buéc vµ chØ sau khi ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty míi ®-îc phÐp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. 3.Thµnh viªn C«ng ty - Thµnh viªn c«ng ty lµ ng-êi ®· gãp tµi s¶n vµo C«ng ty vµ cã quyÒn së h÷u mét phÇn tµi s¶n cña C«ng ty. - Thµnh viªn C«ng ty gåm c¸c thµnh viªn ®øng ra thµnh lËp C«ng ty, thµnh viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty vµ nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc, doanh nghiÖp tham gia gãp tµi s¶n vµo C«ng ty . - §¹i héi ®ång bÊt th-êng lµ ®¹i héi chØ ®-îc triÖu tËp ®Ó söa ®æi ®iÒu lÖ C«ng ty. TÝnh bÊt th-êng cña ®¹i héi nãi lªn r»ng ®¹i héi sÏ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng. B×nh th-êng ho¹t ®éng cña C«ng ty ®-îc tiÕn hµnh trªn c¬ së ®iÒu lÖ. Khi cã nh÷ng thay ®æi nµo ®ã, néi dung ®iÒu lÖ kh«ng phï hîp th× ph¶i söa ®æi, bæ sung. §iÒu lÖ lµ b¶n cam kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty…chØ cã c¸c thµnh viªn míi cã quyÒn söa ®æi, viÖc söa ®æi tiÕn hµnh ë §¹i héi ®ång. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II. C«ng ty cæ phÇn DÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, cïng víi nã lµ ®êi sèng ng-êi d©n ®· ®-îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ c¶ vÒ m¾t vËt chÊt lÉn tinh thÇn, nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cña ng-êi d©n còng trë nªn ®a d¹ng h¬n. §Ó phôc vô nh÷ng nhu cÇu ®ã lµ sù xuÊt hiÖn cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô gi¶i trÝ ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng h¬n. N¨m 2000, lÇn ®Çu tiªn ë Hµ Néi mét khu liªn hîp vui ch¬i gi¶i trÝ hiÖn ®¹i cã quy m« lín nhÊt MiÒn B¾c ®-îc kh¸nh thµnh mang tªn C«ng Ty Cæ PhÇn DÞch Vô Gi¶i TrÝ Hµ Néi mµ ng-êi d©n thñ ®« quen gäi lµ C«ng Viªn Hå T©y. C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 3800/GP-UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ngµy 11/11/1998 vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 055096 cÊp ngµy 11/11/1998 cña Së KÕ ho¹ch §Çu t- Hµ Néi. C«ng ty cæ phÇn dÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi Tªn tiÕng Anh: HANOI ENTERTAINMENT SERVICES CORPORATION §Þa chØ: 614 L¹c Long Qu©n – QuËn T©y Hå – Hµ Néi §iÖn tho¹i : (04) 718 4222 – 718 4566 – 718 4193 Fax : (04) 718 4190 Ngµy thµnh lËp c«ng ty: ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 1999 C«ng ty CP DÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi cã 8 cæ ®«ng s¸ng lËp: - Ban tµi chÝnh qu¶n trÞ Thµnh uû Hµ Néi. - C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn Hå T©y - C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t- ph¸t triÓn vµ x©y dùng Thµnh ®« - B-u ®iÖn thµnh phè Hµ Néi - Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) - C«ng ty TNHH TrÝ Thµnh - C«ng ty CP §Çu t- vµ X©y dùng Th¨ng Long - C«ng ty TNHH Ph¸t triÓn Kü thuËt vµ Th-¬ng m¹i T©n §øc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.M« h×nh tæ chøc cña C«ng ty Qua s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ta thÊy c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty lµ theo m« h×nh trùc tuyÕn. §Æc ®iÓm cña c¬ cÊu qu¶n lý trùc tuyÕn lµ mèi quan hÖ vÒ mÆt qu¶n lý ®-îc thùc hiÖn theo mét ®-êng th¼ng, ng-êi thõa hµnh chØ nhËn mÖnh lÖnh vµ thi hµnh mÖnh lÖnh cña ng-êi qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp. - Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò ho¹t ®éng cña C«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn ®¹i héi cæ ®«ng - Ban gi¸m ®èc: §øng ®Çu lµ tæng gi¸m ®èc C«ng ty do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm cã nhiÖm vô thay mÆt c¸c cæ ®«ng chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy trong toµn c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc h«i ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®-îc giao. - D-íi tæng Gi¸m ®èc lµ 3 Phã tæng gi¸m ®èc gióp viÖc, do tæng Gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ th«ng qua héi ®ång qu¶n trÞ, phô tr¸ch c¸c m¶ng ho¹t ®éng trong c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña bé phËn m×nh phô tr¸ch cho tæng gi¸m ®èc. - Bé phËn v¨n phßng cã chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh, ch¨m lo nh÷ng ho¹t ®éng nhá th-êng ngµy cña C«ng ty: + Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, ch¨m lo vÊn ®Ò sæ s¸ch thu chi hµng ngµy cña C«ng ty. + LËp kÕ ho¹ch sö dông vèn, ®-a ra c¸c biÖn ph¸p sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ vµ tr×nh lªn gi¸m ®èc. + Thèng kª t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Ó göi lªn ban gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ + Ch¨m lo c¸c v¨n phßng phÈm vµ thiÕt bÞ m¸y mãc trong C«ng ty. + X©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh marketting vµ c¸c buæi biÓu diÔn v¨n nghÖ trong C«ng ty… 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc nh©n sù c«ng ty cæ phÇn dÞch vô gi¶i trÝ Hµ Néi Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã TG§ PT kinh doanh Phã TG§ PT Marketing Phã TG§ PT Kü thuËt & tµi chÝnh C«ng C«ng Kinh Kinh Tµi viªn viªn doanh doanh chÝnh n-íc VÇng Èm tæng kÕ ho¹t Tr¨ng thùc hîp to¸n ®éng Marketing 6 Kh¸ch Tæ Kü Qu¶n ®oµn chøc thuËt lý dù ¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn, c¸c phßng ban §¹i Héi §ång c«ng ty. Lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ c«ng ty. §¹i Héi §ång c«ng ty : - QuyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng nhiÖm vô ph¸t triÓn c«ng ty vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m. Th¶o luËn th«ng qua b¶ng tæng kÕt tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c b¸o c¸o phóc tr×nh cïng c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan cña H§QT, Tæng Gi¸m §èc vµ Ban KiÓm So¸t. - BÇu, b·i miÔn Chñ TÞch H§QT, thµnh viªn H§QT vµ ban kiÓm so¸t. - Xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh viÖc t¨ng ho¹c gi¶m vèn ®iÒu lÖ vµ thay ®æi mÖnh gi¸ cæ phiÕu, quyÕt ®Þnh viÖc ph©n phèi lîi nhuËn cña c«ng ty. - Xem xÐt quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p kh¾c phôc c¸c biÕn ®éng lín vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh chÕ ®é thï lao, c¸c quyÒn lîi vµ c¸c chÕ tµi sai ph¹m cña thµnh viªn H§QT, ban §iÒu Hµnh vµ ban kiÓm so¸t g©y ra cho c«ng ty. - X©y dùng, bæ sung, söa ®æi ®iÒu lÖ cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh sè l-îng vµ lo¹i cæ phiÕu ®-îc quyÒn ph¸t hµnh, quyÕt ®Þnh vÒ viÖc s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, chuyÓn ®æi vµ gi¶i thÓ c«ng ty . Héi §ång Qu¶n TrÞ. Lµ c¬ quan ®¹i diÖn th-êng trùc cña §¹i Héi §ång gi÷a hai kú §¹i Héi §ång. H§QT do §¹i Héi §ång bÇu ra thay mÆt §¹i Héi §ång vµ cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc quyÒn gi¶i quyÕt cña §¹i Héi §ång. H§QT chÞu tr¸ch nhiÖm tËp thÓ tr-íc §¹i Héi §ång vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty. Héi §ång Qu¶n TrÞ : - Xem xÐt phª duyÖt c¸c lo¹i hîp ®ång kinh tÕ vµ d©n sù, c¸c kÕ ho¹ch hµng quý hµng n¨m cña c«ng ty thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. - Xem xÐt vµ phª chuÈn tÊt c¶ c¸c giao dÞch cña c«ng ty víi cæ ®«ng, thµnh viªn H§QT, TG§, thµnh viªn ban ®iÒu hµnh vµ nh÷ng ng-êi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¹i diÖn cña c«ng ty t¹i c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña c«ng ty hoÆc c¸c dù ¸n ®Çu t- mµ c«ng ty gãp vèn. C¬ cÊu H§QT gåm 7 thµnh viªn: 1 chñ tÞch, 2 phã chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn, trong ®ã Chñ TÞch H§QT lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong H§QT trong viÖc tæ chøc vµ gi¸m s¸t thùc thi c¸c quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña H§QT. Ban §iÒu Hµnh.  Tæng Gi¸m §èc. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty. Lµ ®¹i diÖn cña c«ng ty tr-íc c¬ quan Nhµ N-íc vµ Ph¸p luËt. Tæng Gi¸m §èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tr-íc H§QT. Tæng Gi¸m §èc: - QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, biªn chÕ cña c¸c phßng ban trong c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty. Ban hµnh c¸c quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban trong c«ng ty. QuyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ph-¬ng ¸n vµ quü ®µo t¹o cho c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty. - QuyÕt ®Þnh viÖc ký hoÆc uû quyÒn cho c¸c Phã TG§ ký c¸c hîp ®ång vµ c¸c giao dÞch kinh tÕ, d©n sù. - TriÖu tËp vµ chñ tr× c¸c cuéc häp th-êng lÖ vµ bÊt th-êng cña Ban §iÒu Hµnh.  Phã TG§ §-îc TG§ ph©n c«ng phô tr¸ch qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch cña c«ng ty.  KÕ To¸n Tr-ëng. Lµ ng-êi gióp viÖc cho TG§ vÒ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ vµ thuÕ kho¸ cña c«ng ty. - B¸o c¸o hµng ngµy vÒ t×nh h×nh thu chi cña c«ng ty cho TG§ vµo cuèi ngµy lµm viÖc. Tæ chøc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ chÕ ®é b¶o mËt ®èi víi mäi sæ s¸ch chøng tõ, th«ng tin tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n tµi chÝnh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ To¸n Tr-ëng ph¶i thùc hiÖn hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ ®iÒu hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n cña c«ng ty theo c¸c nguyªn t¾c ®-îc ph¸p luËt thõa nhËn. Ban KiÓm So¸t. Thµnh phÇn gåm cã hai kiÓm so¸t viªn trong ®ã cã tr-ëng ban vµ ph¶i cã chuyªn m«n kÕ to¸n. KiÓm so¸t viªn do §¹i Héi §ång bÇu ra vµ b·i miÔn. Ban KiÓm So¸t : - KiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n, tµi s¶n, c¸c b¶ng tæng kÕt n¨m tµi chÝnh cña c«ng ty, tr×nh §¹i Héi §ång b¸o c¸o thÈm tra c¸c b¶ng tæng kÕt n¨m tµi chÝnh cña c«ng ty. - §Ò nghÞ H§QT triÖu tËp §¹i Héi §ång khi cÇn. C¸c phßng ban chøc n¨ng.  Bé phËn phô tr¸ch C«ng Viªn N-íc. Bé phËn phô tr¸ch C«ng Viªn N-íc cã hai chøc n¨ng chÝnh ®ã lµ vËn hµnh thiÕt bÞ vµ cøu hé. Nhiªm vô chung : - Tæ chøc vµ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn tèt nhÊt, an toµn nhÊt cho kh¸ch hµng ®Õn vui ch¬i c¸c lo¹i h×nh ®· ®-îc ®Çu t- trong C«ng Viªn N-íc. Phèi hîp víi c¸c phßng ban cung cÊp tÊt c¶ c¸c dÞch vô mét c¸ch ®ång bé cho kh¸ch hµng. - Tæ chøc tiÕp ®ãn vµ h-íng dÉn c¸c ®oµn th¨m quan, du lÞch.  Bé phËn phô tr¸ch C«ng Viªn MÆt Trêi Míi. Bé phËn phô tr¸ch C«ng Viªn MÆt Trêi Míi cã hai chøc n¨ng chÝnh ®ã lµ vËn hµnh thiÕt bÞ vµ cøu hé. Nhiªm vô chung: - Tæ chøc vµ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn tèt nhÊt, an toµn nhÊt cho kh¸ch hµng ®Õn vui ch¬i c¸c lo¹i h×nh ®· ®-îc ®Çu t- trong C«ng Viªn MÆt Trêi Míi. Tæ chøc h-íng dÉn cho kh¸ch hµng tham gia c¸c trß ch¬i vµ vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ trong c«ng viªn. - Tæ chøc tiÕp ®ãn vµ h-íng dÉn c¸c ®oµn th¨m quan, du lÞch. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng Kinh doanh ¨n uèng (Èm thùc). Chøc n¨ng chÝnh: ChÕ biÕn mãn ¨n, qu¶n lý kho tµng thùc phÈm, triÓn khai b¸n hµng t¹i c¸c quÇy. NhiÖm vô chung: - Thùc hiÖn viÖc kinh doanh Èm thùc ®èi víi kh¸ch hµng. LËp kÕ ho¹ch cho ph¸t triÓn kinh doanh Èm thùc m«t c¸ch khoa häc vµ cã hÖ thèng. - §¶m b¶o t¨ng doanh thu, an toµn vµ hiÖu qu¶ trong kinh doanh Èm thùc. §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c, quy ®Þnh, quy tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n, vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña c«ng ty ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong bé phËn Èm thùc. - §¶m b¶o n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô Èm thùc th-êng xuyªn ®èi víi kh¸ch hµng.  Phßng Nh©n sù. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng nh©n sù bao gåm: - ThiÕt kÕ tæ chøc c¬ cÊu tæ chøc. - TuyÓn dông. - Ph©n tÝch c«ng viÖc - Qu¶n lý hå s¬- hÖ thèng b¸o c¸o. - Thùc hiÖn chÕ ®é lao ®éng, tiÒn l-¬ng cho nh©n viªn.  Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. * C«ng t¸c kÕ to¸n. - X©y dùng quy tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh cho tÊt c¶ c¸c bé phËn trong c«ng ty, ®Þnh kú kiÓm tra sæ s¸ch kho, ®Þnh l-îng, ®¬n gi¸ cña c¸c bé phËn trong c«ng ty. - Gi¸m s¸t tµi chÝnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c bé phËn trong c«ng ty, tiÕn hµnh kiÓm tra tæng s¶n phÈm ®Þnh kú vµ bµn giao cho c¸c bé phËn qu¶n lý, thÈm ®Þnh ®Ò xuÊt mua b¸n trang thiÕt bÞ vËt t-, v¨n phßng phÈm. - Qu¶n lý vµ ph©n phèi vÐ, giÊy mêi cña c«ng ty, tæ chøc b¸n c¸c lo¹i vÐ cña c«ng ty. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Qu¶n lý, gi¸m s¸t doanh thu cña tÊt c¶ c¸c bé phËn kinh doanh trong c«ng ty. Phèi hîp víi phßng nh©n sù trong viÖc chi tr¶ l-¬ng vµ chÕ ®é phóc lîi cho nh©n viªn. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n trong c«ng ty. * C«ng t¸c tµi chÝnh. - H¹ch to¸n kinh tÕ, hç trî ph©n tÝch tµi chÝnh trong c¸c dù ¸n ®Çu tkinh doanh, cung cÊp sè liÖu cho c¸c bé phËn ®Ó ph©n tÝch thÞ tr-êng, lËp dù ¸n ®Çu t- kinh doanh khi ®-îc phÐp cña Ban §iÒu hµnh. - LËp c¸c kÕ ho¹ch nguån vèn cho c«ng ty, t×m kiÕm c¸c nguån cung cÊp vèn cho c«ng ty, ®Ò xuÊt c¸c kÕ ho¹ch qu¶n lý vµ sö dông vèn. - KiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch doanh thu-chi phÝ ®· ®-îc Héi ®ång Qu¶n trÞ phª duyÖt.  Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ cã c¸c chøc n¨ng sau : * Qu¶n lý hµnh chÝnh ho¹t ®éng v¨n phßng c«ng ty. - KiÓm tra chÊp hµnh thêi gian lµm viÖc, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Thùc hiÖn c¸c giao dÞch néi chÝnh, kh¸ch hµng, b¶o hiÓm kh¸ch hµng. Qu¶n lý kh¸ch ra vµo lµm viÖc víi c«ng ty, trùc tæng ®µi ®iÖn tho¹i, lÔ t©n tiÕp, kh¸ch. - L-u tr÷ con dÊu, c«ng v¨n tµi liÖu ®i - ®Õn, kiÓm tra chÊp hµnh néi quy, quy chÕ, vÖ sinh an toµn lao ®éng trong c«ng ty. * Qu¶n lý tµi s¶n trang thiÕt bÞ cña c«ng ty. - Qu¶n lý kho hµng ho¸ vËt t- c«ng ty, kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vµ qu¶n lý tµi s¶n cña toµn bé c«ng ty, ®Þnh kú cïng c¸c phßng nghiÖp vô kiÓm kª tµi s¶n.  Phßng Marketing . C¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña phßng Marketing bao gåm : * Qu¶ng c¸o vµ quan hÖ c«ng chóng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - X©y dùng vµ triÓn khai, theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o. - Quan hÖ c«ng chóng. + Tham gia tµi trî vµ tuyªn truyÒn c¸c th«ng tin vÒ c«ng ty trong c¸c héi nghÞ, héi th¶o chuyªn ®Ò, c¸c ho¹t ®éng x· héi c«ng Ých. + Më réng vµ th¾t chÆt mèi quan hÖ ®èi ngo¹i víi c¸c ®èi t¸c, tæ chøc, c¬ quan nh»m t¹o thuËn lîi cho c¸c c«ng viÖc sau nµy. * Tµi trî xóc tiÕn b¸n hµng. - Qu¶n lý vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký. - X©y dùng, triÓn khai vµ theo dâi ch-¬ng tr×nh triÓn khai xóc tiÕn b¸n hµng. - Kªu gäi vµ phèi hîp víi c¸c h·ng, ®¬n vÞ tµi trî, tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh khuyÕn m·i, c¸c cuéc thi, c¸c trß ch¬i nh»m khuÕch tr-¬ng s¶n phÈm cña c¶ hai bªn. * Tæ chøc biÓu diÔn - Tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh biÓu diÔn th-êng xuyªn vµ kh«ng th-êng xuyªn trong n¨m vµ trong th¸ng hoÆc theo chñ ®Ò nh»m môc ®Ých kinh doanh. - Tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh trß ch¬i cho kh¸ch trong c«ng viªn, c¸c ch-¬ng tr×nh lÔ héi, héi chî mang tÝnh chÊt x· héi nh»m qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña c«ng ty vµ nh»m môc ®Ých kinh doanh. * Thu thËp tæng hîp c¸c sè liÖu ®Ó phôc vô cho viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng.  Phßng kh¸ch ®oµn. - X©y dùng ph-¬ng ¸n vµ triÓn khai hÖ thèng b¸n hµng trùc tiÕp, lËp c¬ së d÷ liÖu vµ hÖ thèng c¸c th«ng tin kh¸ch hµng ®Ó phôc vô cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc b¸n hµng, ch¨m sãc kh¸ch hµng... - X©y dùng quy tr×nh b¸n hµng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Giíi thiÖu vµ qu¶ng c¸o trùc tiÕp h×nh ¶nh, c¸c dÞch vô cña c«ng viªn d-íi h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp nh- ®èi tho¹i trùc tiÕp, ph¸t tê r¬i vµ c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o. - X©y dùng vµ triÓn khai viÖc më réng ®¹i lý ph©n phèi vÐ, céng t¸c viªn t¹i c¸c tØnh ngoµi ph¹m vi Hµ Néi nh- c¸c c«ng ty, tæ chøc du lÞch ho¨c c¸c c¸ nh©n cã kh¶ n¨ng. - Ch¨m sãc vµ th¾t chÆt mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng môc tiªu vµ tiÒm n¨ng.  Ban Qu¶n lý dù ¸n. - Phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c t- vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong C«ng viªn Hå T©y vµ thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh thiÕt kÕ. - Tæ chøc ®Êu thÇu, chµo hµng c¹nh tranh c¸c h¹ng môc ®Çu t- cña C«ng viªn Hå T©y. - Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c thi c«ng, gi¸m s¸t chÊt l-îng, khèi l-îng, xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ thi c«ng, sau khi kÕt thóc thi c«ng, thùc hiÖn c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n, kiÓm to¸n c¸c h¹ng môc.  Phßng Kü thuËt. Phßng kü thuËt cã mét sè chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh nh- sau : - VËn hµnh thiÕt bÞ vµ qu¶n lý hÖ thèng, duy tu, söa ch÷a vµ b¶o d-ìng c¸c thiÕt bÞ. - §¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 3.LÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ kinh doanh dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ c¸c trß ch¬i trªn mÆt n-íc vµ trªn kh«ng; DÞch vô v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao…;Cho thuª ®Þa ®iÓm héi nghÞ; DÞch vô ¨n uèng gi¶i kh¸t; §¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸;VËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. Cô thÓ: - C«ng Viªn n-íc Hå T©y: ®-îc ®Çu t- x©y dùng tõ n¨m 1999 vµ ®-a vµo ho¹t ®éng tõng phÇn kÕt hîp víi ®Çu t- bæ sung. C«ng viªn N-íc lµ h¹ng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 môc ®Çu tiªn chÝnh thøc ®-a vµo ho¹t ®éng. C«ng viªn n-íc khai tr-¬ng ngµy 19/05/2000 víi diÖn tÝch 3.5 Ha. Víi 3/4 diÖn tÝch tiÕp gi¸p víi Hå T©y t¹o kh«ng khÝ tho¸ng ®·ng, m¸t mÎ. - C«ng viªn MÆt Trêi Míi: ®-îc khai tr-¬ng tõ ngµy 02/07/2000. Tæng diÖn tÝch C«ng viªn MÆt Trêi Míi lµ 2.9 Ha víi bè côc hµi hoµ kh«ng gian, c¶nh quan vµ kiÕn tróc cña c¸c c«ng tr×nh trong c«ng viªn víi nh÷ng trß ch¬i ®an xen nhau. C«ng viªn MÆt Trêi Míi cã c¸c trß ch¬i t¹o c¶m gi¸c m¹nh cïng phong c¶nh ®-îc thiÕt kÕ t¹o c¶m gi¸c th- th¸i - HÖ thèng c¸c nhµ hµng: do ®Æc tÝnh c«ng viªn n»m trªn mét diÖn tÝch réng lín v× vËy c«ng ty còng cã 1 hÖ thèng nhµ hµng réng kh¾p nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ Èm thùc mét c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: + Nhµ hµng Hoa Cau: chuyªn nhËn phôc vô kh¸ch ®Æt tiÖc, ¨n buffet… + Nhµ hµng M¸i §á: n»m c¹nh s©n khÊu trung t©m, chuyªn phôc vô c¸c mãn ¨n nhanh + Nhµ hµng S©m CÇm: n¾m s¸t bê Hå T©y, chuyªn phôc vô c¸c mãn ¨n nhanh + Thuû Thñ Qu¸n: n»m c¹nh BÓ Nh¶y, chuyªn phôc vô tiÖc buffet cuèi tuÇn + QuÇy Con Voi: n»m gÇn khu vùc BÓ T¹o Sãng; chuyªn phôc vô c¸c mãn ¨n nhanh. - TiÖc c-íi, héi nghÞ: C«ng viªn cßn chuyªn kinh doanh dÞch vô tæ chøc ®¸m c-íi, héi nghÞ, héi th¶o víi c¶nh quan ®-îc thiÕt kÕ ®Ñp m¾t ®· thu hót rÊt nhiÒu kh¸ch hµng trong nh÷ng n¨m qua. ¦u thÕ cña c«ng ty lµ mÆt b»ng réng cã thÓ tæ chøc nh÷ng tiÖc lín. Tæ chøc tiÖc ngoµi trêi víi c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ñp bªn bê Hå T©y còng lµ mét nÐt ®Æc s¾c cña c«ng ty mµ Ýt n¬i ë Hµ Néi cã thÓ ®¸p øng ®-îc. - DÞch vô cho thuª ®Þa ®iÓm: C«ng ty cßn cã nh÷ng héi tr-êng ®Ó cho thuª tæ chøc Héi nghÞ héi th¶o: + Héi tr-êng lín Haseco víi søc chøa 400 chç ngåi. + Héi tr-êng nhá Haseco víi søc chøa 100 chç ngåi. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - DÞch vô cho thuª qu¶ng c¸o: tËn dông nhiÒu vÞ trÝ ®Ñp, c«ng ty tiÕn hµn c¸c dÞch vô cho thuª qu¶ng c¸o trªn c¸c trß ch¬i, c¸c khu bÓ, c¸c rµo ®-êng ®i vµo c«ng viªn, trªn nãc c¸c toµ nhµ Haseco… 4. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ sö dông lao ®éng cña C«ng ty a. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng C«ng Viªn Hå T©y ®-îc ®Çu t- x©y dùng tõ n¨m 1999 vµ ®-a vµo ho¹t ®éng tõng phÇn kÕt hîp víi ®Çu t- bæ sung. C«ng viªn N-íc lµ h¹ng môc ®Çu tiªn chÝnh thøc ®-a vµo ho¹t ®éng. T×nh h×nh vèn cña C«ng ty tÝnh ®Õn n¨m 2003 lµ 155.640 triÖu ®ång. Trong ®ã vèn l-u ®éng lµ 26.370 triÖu ®ång t-¬ng ®-¬ng víi 16,9% cßn l¹i lµ vèn cè ®Þnh. So víi n¨m 2002 th× vèn l-u ®éng trong n¨m 2003 ®· t¨ng lªn 1.308 triÖu ®ång t-¬ng øng 5,2%. MÆc dï tû lÖ vèn l-u ®éng cã t¨ng lªn nh-ng so víi tæng vèn kinh doanh trong kú th× tØ lÖ nµy vÉn cßn thÊp. Víi nh÷ng g× ®· ph©n tÝch ë trªn ta thÊy r»ng, t×nh h×nh sö dông vèn nãi chung cña c«ng ty lµ ch-a tèt. MÆc dï l-îng vèn kinh doanh ®· t¨ng lªn theo tõng n¨m, nh-ng lîi nhuËn thu ®-îc tõ mçi ®ång vèn ch-a cao vµ æn ®Þnh. Trong kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ cho nh÷ng n¨m s¾p tíi, c«ng ty ®· ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m sö dông nguån vèn hiÖu qu¶ h¬n vµ nh»m lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña mçi ®ång vèn b. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Lao ®éng cã mét vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, nã lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. V× vËy, sö dông nguån nh©n lùc nh- thÕ nµo ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi doanh nghiÖp. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty kh«ng ®-îc æn ®Þnh. N¨m 2002 lao ®éng t¹o ra ®-îc 85 triÖu ®ång doanh thu, trong khi n¨m 2003 chØ ®¹t 68 triÖu ®ång, gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 17 triÖu ®ång t-¬ng ®-¬ng 20%. N¨m 2002 sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 285 ng-êi, nh-ng b-íc sang 2003 ®· t¨ng lªn 372 ng-êi, kÐo theo tæng quü l-¬ng t¨ng. N¨m 2003 tæng quü l-¬ng cña 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng ty lµ 3.712 triÖu ®ång, sang n¨m 2003 lµ 5.130 triÖu t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ 1.418 triÖu ®ång. Tuy nhiªn, ®iÒu ®ã còng kh«ng lµm cho kh¶ n¨ng sinh lêi cña mçi lao ®éng t¨ng lªn mµ chØ tiªu nµy cßn gi¶m ®i ®¸ng kÓ. Qua ®ã ta thÊy t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty ch-a hoµn toµn tèt. Muèn ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tèt h¬n n÷a trong viÖc sö dông lao ®éng còng nh- trong c«ng t¸c ®µo t¹o 5. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh qua doanh thu PhÇn lín doanh thu c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2005 ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 2004. N¨m 2005 doanh thu ®¹t ®-îc cña c«ng viªn MÆt Trêi Míi lµ 3.863 triÖu ®ång, chiÕm 11% tæng doanh thu. Trong khi con sè nµy trong n¨m 2004 chØ ®¹t 2.124 triÖu ®ång chiÕm 4,6% doanh thu. Doanh thu cña C«ng viªn MÆt Trêi Míi t¨ng lªn lµm doanh thu cña c¸c lo¹i hinh kinh doanh Èm thùc, b¸n hµng, doanh thu kh¸c còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Kinh doanh Èm thùc ®¹t 5.222 triÖu ®ång chiÕm 16% tæng doanh thu, trong khi ®ã con sè nµy n¨m 2004 lµ 3.769 triÖu ®ång chiÕm 11,4%. Doanh thu b¸n hµng vµ doanh thu kh¸c lÇn l-ît lµ 4,8 % vµ 3,9% tæng doanh thu n¨m 2004. Víi nh÷ng sè liÖu ®· ph©n tÝch ë trªn cho ta thÊy trong hai n¨m qua c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña C«ng Viªn Hå T©y lµ kh¸ tèt, mÆc dï ®©y lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh kh¸ míi ë n-íc ta. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng Viªn Hå T©y sÏ lµ mét ®Þa chØ v¨n ho¸, du lÞch lý t-ëng kh«ng chØ cho nh©n d©n thñ ®« vµ c¸c tØnh phÝa b¾c mµ cßn ®èi víi du kh¸ch n-íc ngoµi tíi thñ ®« Hµ Néi. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III. Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n-íc Nhµ n-íc cã vai trß quan träng trong c«ng viÖc t¹o ra m«i tr-êng kinh doanh thuËn lîi. HÖ thèng chÕ ®é ph¸p lý ®ång bé, thñ tôc ®¬n gi¶n gän nhÑ, bé m¸y qu¶n lý lµm viÖc ngiªm tóc, cã hiÖu qu¶ sÏ t¹o diÒu kiÖn tèt cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ tè nhÊt. C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc nh-: ChÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ph¶i râ rµng, ®ång bé chÆt chÏ, ®ång bé vµ æn ®Þnh. C¸c thñ tôc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu, c¸c thñ tôc h¶i quan ph¶i nhanh chãng, thèng nhÊt. C¸n bé lµm c«ng t¸c cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu, c¸n bé h¶i quan ph¶i nghiªm tóc, kh«ng ®-îc s¸ch nhiÔu, kh«ng quan liªu. NÕu c¬ quan h¶i quan lµm viÖc kh«ng ®óng, g©y thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp th× yªu cÇu c¬ quan h¶i quan ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi th-êng tho¶ ®¸ng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn ë n-íc ta trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp nhµ n-íc ngoµi ý nghÜa ®ãng vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ, nã cßn gi÷ mét vÞ trÝ chÝnh trÞ ®Æc biÖt quan träng ®ã lµ: duy tr× chÕ ®é c«ng h÷u, ®¹i diÖn cho së h÷u nhµ n-íc, së h÷u toµn d©n, ®Æc tr-ng cña x· héi chñ nghÜa. V× vËy mµ hiÖu qu¶ cña DNNN lµ rÊt quan träng . Trong xu thÕ héi nhËp, ViÖt Nam tham gia AFTA, APEC… C¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc ®øng tr-íc thö th¸ch to lín nh-ng còng cã kh«ng Ýt c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn. Cæ phÇn ho¸ DNNN hiÖn nay nh»m lµm cho c¸c doanh nghiÖp héi ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt còng chÝnh lµ c¸c c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp thö søc víi bªn ngoµi ®ång thêi ®-a c«ng cuéc ®æi míi ph¸t triÓn ®Êt n-íc ®Õn thµnh c«ng. Cæ phÇn ho¸ x· héi ë n-íc ta hiÖn nay lµ mét xu h-íng tÊt yÕu bëi lÏ nã ®i ®óng yªu cÇu tiÕn tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt. Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ thùc hiÖn mét cuéc c¸ch m¹ng vÒ së h÷u ®Ó cho quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cu¶ lùc l-îng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh h¬n n÷a. Cæ phÇn ho¸ lµ vÊn ®Ò phøc t¹p kh«ng chØ ®èi víi VN mµ ®a sè c¸c n-íc nhBa Lan, Trung Quèc, Nga …vµ ®Æc biÖt ®èi víi VN ®©y lµ ho¹t ®éng rÊt míi mÎ. Do vËy qu¸ tr×nh thùc hiÖn tÊt sÏ cã nh÷ng v-íng m¾c khã kh¨n. ViÖc xö lý nh÷ng v-íng m¾c khã kh¨n ®ã lµ nhiÖm vô träng t©m hiÖn nay. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Cæ phÇn ho¸ DNNN, HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy, NXB Thèng kª 1998 2. C«ng ty cæ phÇn vµ chuyÓn DNNN thµnh C«ng ty cæ phÇn. PTS §oµn V¨n H¹nh, NXB Thèng kª 1998 3. Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ tr-êng §H Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi. 4. Website: http://www.congvienhotay.com.vn/ 5. B¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty CP DÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu ...................................................................................................... 1 Néi dung I. Nh÷ng nÐt chung vÒ cæ phÇn ho¸ ................................................................... 2 1. Kh¸i niÖm vÒ cæ phÇn ho¸ ......................................................................... 2 2. C¸c thñ tôc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ............................................................ 2 3. Thµnh viªn c«ng ty .................................................................................... 3 II. C«ng ty cæ phÇn DÞch vô gi¶i trÝ Hµ Néi ...................................................... 4 1. M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty ..................................................................... 5 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn, c¸c phßng ban ............................. 7 3. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty .............................................................. 13 4. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ sö dông lao ®éng ................................................ 15 5. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh qua doanh thu......................................... 16 III. Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n-íc .................................................................. 17 KÕt luËn ......................................................................................................... 18 Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................... 19 20
- Xem thêm -