Tài liệu Công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ChÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n coi con ngêi lµ trung t©m cña sù ph¸t triÓn. §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh: "§i ®«i víi ph¸t triÓn, t¨ng trëng kinh tÕ ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi. Kinh tÕ ph¸t triÓn lµ c¬ së, nguån lùc ®¶m b¶o cho c¸c ch¬ng tr×nh x· héi, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ ph¸t triÓn. Song ph¸t triÓn x· héi víi nÒn gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ ph¸t triÓn sÏ thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng...". HiÖn nay, ngêi cao tuæi trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng ®ang cã xu híng t¨ng nhanh. §©y lµ mèi quan t©m chung cña nhiÒu quèc gia. Riªng ë níc ta, b¶o vÖ vµ ch¨m sãc ngêi cao tuæi kh«ng chØ mang ý nghÜa kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi mµ cßn mang ý nghÜa nh©n ®¹o s©u s¾c thÓ hiÖn truyÒn trèng "uèng níc nhí nguån", "th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n" cña d©n téc ta. Ngêi cao tuæi lµ tÇng líp ®· cã nhiÒu cèng hiÕn lín lao trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc cña níc ta v× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nh»m b¶o vÖ vµ ch¨m sãc ngêi cao tuæi. Ngêi cao tuæi cÇn ®îc t«n träng, ch¨m sãc ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho hä cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng kinh nghiÖm sèng mµ hä tÝch luü ®îc gãp phÇn x©y dùng x· héi míi. Mét trong nh÷ng khã kh¨n mµ ngêi ngêi cao tuæi gÆp ph¶i ®ã lµ sù gi¶m sót nghiªm träng vÒ søc khoÎ v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em xin tr×nh bµy: "Thùc tr¹ng ngêi cao tuæi vµ mét sè gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi ë ViÖt Nam". Do thêi gian nghiªm cøu cã h¹n, chuyªn ®Ò cßn nhiÒu h¹n chÕ, rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña vÊn ®Ò 1. C¬ së lý luËn: 1.1. Kh¸i niÖm ngêi cao tuæi vµ mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan a. Cã rÊt nhiÒu quan niÖm vÒ ngêi cao tuæi nhng quan niÖm ®ã thêng dùa vµo møc tuæi thä trung b×nh cña con ngêi ë vïng ®ã. Tuæi thä trung b×nh cña ngêi ViÖt Nam nh÷ng n¨m 40 lµ 32 tuæi. Vµo nh÷ng n¨m 60 tuæi thä trung b×nh cña ngêi ViÖt Nam lµ 60 vµ hiÖn nay lµ 68. C¸c quan niÖm vÒ ngêi cao tuæi hÇu hÕt ®Òu dùa vµo c¬ së nµy. Theo quan niÖm cña héi ngêi cao tuæi th× ngêi cao tuæi lµ nh÷ng ngêi ®ñ 50 tuæi trë lªn. Theo luËt lao ®éng: Ngêi cao tuæi lµ nh÷ng ngêi tõ 60 tuæi trë lªn (víi nam), tõ 55 tuæi trë lªn (víi n÷). Theo ph¸p lÖnh ngêi cao tuæi ViÖt Nam: Nh÷ng ngêi cao tuæi 60 tuæi trë lªn lµ ngêi cao tuæi ( ph¸p lÖnh ban hµnh n¨m 2000). §Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ngêi cao tuæi vµ cã c¸ch nh×n ®óng ®¾n nhÊt trong nghiªn cøu vÒ ngêi cao tuæi th× chóng ta ph¶i thèng nhÊt: thÕ nµo lµ ngêi cao tuæi? XÐt ë gãc ®é t©m lý, luËt ph¸p, tuæi thä trung b×nh th× cã thÓ thèng nhÊt hiÓu "ngêi cao tuæi lµ ngêi cã tuæi ®êi tõ 60 tuæi trë lªn (kh«ng ph©n biÖt nam hay n÷). Tuy nhiªn quan niÖm nµy cã thÓ thay ®æi theo thêi gian khi ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ vµ tuæi thä trung b×nh thay ®æi. b. Mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan. Tuæi giµ sinh häc: Lµ ®é tuæi mµ ®Õn khi ®ã con ngêi ®· xuÊt hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn suy gi¶m c¸c chøc n¨ng t©m sinh lý vµ c¸c chøc n¨ng lao ®éng, sinh ho¹t trong cuéc sèng. Giµ sinh häc lµ khi ho¹t ®éng sèng cña ngêi bÞ chÝnh c¸c qu¸ tr×nh diÔn biÕn tù nhiªn trong c¬ thÓ con ngêi. Bëi vËy tuæi giµ sinh häc cã thÓ b¾t ®Çu ë mçi c¸ nh©n ë nhiÒu løa tuæi kh¸c nhau, phô thuéc vµo cÊu t¹o sinh häc vèn cã cña mçi gièng nßi vµ tÝnh di truyÒn cña dßng hä cña d©n téc vµ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña mçi vïng, mçi quèc gia trong thêi kú nhÊt ®Þnh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuæi giµ ph¸p ®Þnh: theo nh÷ng quy ®Þnh nµy nh÷ng ngêi ®¹t ®Õn mét ®é tuæi nµo ®ã ph¶i chÊm døt c¸c hîp ®ång lao ®éng, ®îc quyÒn nghØ ng¬i. Tæ chøc vµ c¸ nh©n nµo vi ph¹m quyÒn nµy ®èi víi ngêi cao tuæi ®îc coi lµ vi ph¹m ph¸p luËt. Tuæi giµ lao ®éng: lµ ®é tuæi mµ ngêi lao ®éng ®· cã nh÷ng suy gi¶m vÒ thÓ chÊt vµ c¸c chøc n¨ng lao ®éng. C¸c ph¶n x¹ vÒ nghÒ nghiÖp ®· kÐm ®i. 1.2. C¸c chØ sè vÒ ngêi giµ. Tû lÖ ngêi giµ vµ d©n sè giµ: lµ sè ngêi tuæi tõ 60 tuæi trë lªn so víi tæng d©n sè ë ®Þa ph¬ng nhÊt ®Þnh vµo thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ®îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m. Tû lÖ ngêi giµ = x 100% + Tû lÖ cô «ng = x 100% VÝ dô: Theo sè liÖu ®iÒu tra tæng d©n sè n¨m 1989 trong tæng sè h¬n 64 triÖu d©n ViÖt Nam th× cã 4,6 triÖu ngêi tõ 60 tuæi trë lªn vµ chiÕm 7,2%. Tû lÖ phô thuéc giµ: lµ tû sè so s¸nh gi÷a ngêi giµ víi ngêi ®ang cã ®é tuæi lao ®éng tÝnh theo phÇn tr¨m. Tû lÖ phô thuéc giµ = * 100% Tû lÖ nµy thÓ hiÖn mèi t¬ng quan gi÷a ngêi giµ (kh«ng cßn lao ®éng) víi ngêi ®ang ë ®é tuæi lao ®éng. Tû lÖ nµy cµng cao th× cho thÊy x· héi cµng cã nhiÒu ngêi giµ, kh«ng lµm ra cña c¶i vËt chÊt. VÝ dô: N¨m 1995 tû lÖ phô thuéc giµ cña Trung Quèc lµ 14,7% tøc lµ cø 7 ngêi trong ®é tuæi lao ®éng th× cã 1 ngêi giµ. + ChØ sè giµ ho¸: lµ tû lÖ gi÷a sè ngêi giµ so víi sè trÎ em. ChØ sè nµy nãi lªn mèi t¬ng quan gi÷a hai thÕ hÖ giµ vµ trÎ. ChØ sè giµ ho¸ = x 100% NÕu chØ sè nµy b»ng 100 th× tû lÖ ngêi giµ vµ trÎ em b»ng nhau. NÕu chØ sè nµy b»ng 50 tû lÖ ngêi giµ Ýt h¬n trÎ em (b»ng mét nöa trÎ em). NÕu chØ sè nµy > 100 th× tû lÖ ngêi giµ lín h¬n trÎ em. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Tèc ®é giµ ho¸: lµ sè n¨m cÇn thiÕt ®Ó tû lÖ ngêi giµ ë mét níc t¨ng tõ 7 - 14% (tøc lµ chuyÓn tõ d©n sè trÎ sang d©n sè giµ). Khi tèc ®é giµ ho¸ cµng chËm th× c¸c quèc gia cµng cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch b¶o hiÓm cho ngêi cao tuæi. NÕu tèc ®é giµ ho¸ mµ diÔn ra nhanh th× c¸c quèc gia sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña x· héi vÒ phóc lîi x· héi vµ ch¨m sãc søc khoÎ. V× vËy dù b¸o chÝnh s¸ch hîp lý nh»m n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cho ngêi cao tuæi. + Tuæi trung vÞ: lµ tuæi mµ t¹i ®ã chia ®Òu d©n sè thµnh hai phÇn b»ng nhau. ChØ sè nµy thêng ®îc dïng cho nh÷ng nghiªm cøu vÒ ngêi cao tuæi. ChØ sè nµy lín h¬n 30 lµ d©n sè giµ, nÕu nhá h¬n 30 lµ d©n sè trÎ. 2. C¬ së thùc tiÔn cña vÊn ®Ò 2.1. C¬ së thùc tiÔn Giµ lµ quy luËt tù nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc tÊt c¶ mäi ngêi, nhng qu¸ tr×nh giµ rÊt kh¸c nhau, cã ngêi giµ sím, cã ngêi giµ muén cã ngêi èm yÕu, cã ngêi khoÎ m¹nh... Ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi kh«ng chØ kÐo dµi tuæi thä mµ cßn n©ng cao chÊt lîng sèng, gióp ngêi cao tuæi tiÕp tôc sèng khoÎ, sèng vui vµ sèng cã Ých cho x· héi. Ch¨m sãc søc khoÎ ngêi cao tuæi võa lµ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô "uèng níc nhí nguån", võa lµ thÓ hiÖn sù v¨n minh tiÕn bé cña chÕ ®é x· héi. Níc ta cã kho¶ng 7 triÖu ngêi cao tuæi trong ®ã cã nhiÒu ngêi ®· sèng ®Õn tuæi 100. 2.2. Chñ tr¬ng, quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc ta trong c«ng t¸c ch¨m sãc ngêi cao tuæi. Ph¸t huy truyÒn thèng "kÝnh l·o, träng thä" tõ tríc ®Õn nay §¶ng vµ Nhµ níc ta còng ®· quan t©m s©u s¾c ®Õn ngêi cao tuæi, th«ng qua c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, lµm viÖc cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã, vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi cßn ®îc ®Ò cËp trong luËt b¶o vÖ søc khoÎ: "Ngêi cao tuæi ®îc u tiªn kh¸m ch÷a bÖnh". Nh»m biÓu d¬ng, ®éng viªn líp ngêi cao tuæi ®¸nh gi¸ c«ng lao vµ sù nç lùc cña ngêi cao tuæi trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, nªu g¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, t¸c phong, lèi sèng vµ chñ nghÜa anh hïng cña líp ngêi cao tuæi. §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n bæ xung, hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch ch¨m sãc ngêi cao tuæi víi chñ tr¬ng "viÖc ch¨m sãc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi cao tuæi lµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng, Nhµ níc vµ toµn x· 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 héi". (Theo ChØ thÞ cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng sè 59T/TW ngµy 27-9-1995). Tõ nhËn thøc ®óng ®¾n trong c«ng t¸c ch¨m sãc ngêi cao tuæi, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p, ®óng ®¾n gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña ngêi cao tuæi. II. Thùc tr¹ng ngêi cao tuæi ë ViÖt Nam 1. Thùc tr¹ng ngêi cao tuæi Theo sè liÖu thèng kª n¨m 1999. níc ta cã kho¶ng 76.327.000 ngêi trong ®ã cã kho¶ng 6.1999 ngêi cao tuæi chiÕm 8,2% d©n sè. Sè ngêi cao tuæi ë níc ta ®· t¨ng tõ 7,2% d©n sè n¨m 1994 lªn 8,2% d©n sè n¨m 1999. §iÒu nµy cho thÊy c¬ cÊu d©n sè níc ta ®ang cã xu híng giµ ®i, vµ ®©y lµ mét nçi b¨n kho¨n lín cña x· héi. Cã thÓ cã c¸i nh×n tæng thÓ vÒ ngêi cao tuæi ë ViÖt Nam qua b¶ng sè liÖu sau: Nhãm tuæi 1989 1999 60 - 64 1574 1766 65 - 69 1237 1268 70 - 74 807 1208 75 - 79 564 833 80 - 84 289 418 > 85 157 289 Tõ sè liÖu trªn cho thÊy, tuæi thä trung b×nh cña ngêi cao tuæi ë níc ta cßn thÊp. NÕu ®é tuæi tõ 60 - 64 ë níc ta cã 1766 ngêi chiÕm 30% tæng sè ngêi cao tuæi th× sè ngêi cao tuæi ë ®é tuæi tõ 85 trë lªn chØ chiÕm 0,05%. V× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao ®êi sèng cung nh tuæi thä cña ngêi cao tuæi. 2. Thùc tr¹ng ®êi sèng cña ngêi cao tuæi. Qua sè liÖu ®iÒu tra vÒ ®iÒu kiÖn sèng cña ngêi cao tuæi ë ViÖt Nam n¨m 1998 qua ®iÒu tra 2.450 ngêi cao tuæi cã thÓ thÊy mét sè ®Æc ®iÓm vÒ ®êi sèng ngêi cao tuæi nh sau: + VÒ ®iÒu kiÖn nhµ ë PhÇn lín ngêi cao tuæi hiÖn cßn ®ang sèng trong nh÷ng ng«i nhµ t¹m. §iÒu kiÖn sö dông ®iÖn sinh ho¹t, níc s¹ch... vµ ®Æc biÖt lµ c¸c tµi s¶n cã gi¸ trÞ sinh ho¹t v¨n ho¸, ®i l¹i vµ ®êi sèng hµng ngµy kh¸c cßn nhiÒu h¹n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÕ: 30% ngêi cao tuæi ë n«ng th«n kh«ng cã níc s¹ch vµ ®iÖn sinh ho¹t, 56% kh«ng cã ph¬ng tiÖn dïng cho sinh ho¹t, v¨n ho¸ tinh thÇn. + VÒ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng kinh tÕ, thu nhËp PhÇn lín ngêi cao tuæi ë níc ta vÉn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nh»m t×m kiÕm nguån thu nhËp. Tæng thu nhËp tõ c¸c nguån trong n¨m b×nh qu©n cña ngêi cao tuæi nh×n chung cßn thÊp chØ kho¶ng 200.000 ®ång/ngêi/th¸ng. Trong ®ã thu nhËp cña ngêi cao tuæi ë thµnh thÞ b»ng 1,9 lÇn thu nhËp cña ngêi cao tuæi ë n«ng th«n. Víi møc thu nhËph trªn ngêi cao tuæi chØ ®ñ ®Ó ®¶m b¶o møc sinh ho¹t tèi thiÕu cña b¶n th©n, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ tinh thÇn. + VÒ t×nh tr¹ng søc khoÎ. Ngêi cao tuæi lµ nh÷ng ngêi thêng bÞ c¸c bÖnh phæ biÕn nh huyÕt ¸p. c¸c bÖnh vÒ thÇn kinh, h« hÊp vµ c¸c bÖn vÒ tim m¹ch. Cã tíi 42,75% ngêi cao tuæi bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp hoÆc bÖnh m·n tÝnh. Trong ®ã khu vùc thµnh thÞ lµ 56,06%, khu vùc n«ng th«n lµ 35,31%. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ thêng xuyªn cho ngêi cao tuæi nãi chung vµ ngêi cao tuæi ë thµnh thÞ nãi riªng. CÇn ph¶i cã chÕ ®é ch¨m sãc, ®iÒu trÞ kÞp thêi bÖnh tËt cho ngêi cao tuæi nhÊt lµ c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp vµ m·n tÝnh. + VÒ sinh ho¹t v¨n ho¸ cña ngêi cao tuæi. Trong sè ngêi cao tuæi ë ViÖt Nam cã 1 tû lÖ kh¸ lín ngêi cao tuæi, ®Æc biÖt lµ ngêi cao tuæi ë n«ng th«n kh«ng thêng xuyªn ®äc b¸o, nghe ®µi hoÆc xem ti vi (trªn 50%). Trong ®ã nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do nghÌo (trªn 65%) do kh«ng cã ®iÖn (trªn 24%); do kh«ng mua ®îc b¸o (trªn 11%). Ngêi cao tuæi kh«ng thêng xuyªn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ do ®Þa ph¬ng, ®oµn thÓ hoÆc c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc chiÕm tû lÖ kh¸ cao trong tæng sè ngêi cao tuæi c¶ ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n. Do vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cho ngêi cao tuæi, ngoµi c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p hç trî vÒ kinh tÕ, c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc cÇn quan t©m hç trî nhiÒu h¬n ®Õn c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ mang tÝnh céng ®ång ®èi víi ngêi cao tuæi, ®Æc biÖt lµ ngêi cao tuæi ë nh÷ng vïng n«ng th«n nghÌo. + VÒ ®êi sèng t©m lý cña ngêi cao tuæi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã 8,91% ngêi cao tuæi ®ang sèng cïng víi gia ®×nh c¶m thÊy kh«ng ®îc tho¶i m¸i vÒ mÆt tinh thÇn trong ®ã ë n«ng th«n lµ 9,49% vµ ë thµnh thÞ lµ 4,11%. Tû lÖ ngêi cao tuæi kh«ng nhËn ®îc sù trî gióp thêng xuyªn cña ngêi kh¸c trong ®êi sèng hµng ngµy lµ 7,66% trong ®ã ngêi cao tuæi kh«ng nhËn ®îc sù gióp ®ì thêng xuyªn tõ phÝa ngêi kh¸c chiÕm 14,15% vµ ngêi cao tuæi ë n«ng th«n lµ 4,02%. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi qu¸ tr×nh më réng ®« thÞ ho¸ ®ang lµm níi láng dÇn c¸c mèi quan hÖ cã tÝnh truyÒn thèng gi÷a gia ®×nh, hä hµng, lµng xãm, còng nh b¹n bÌ lµm xuÊt hiÖn nh÷ng m©u thuÉn míi trong ®êi sèng x· héi t¸c ®éng xÊu ®Õn ®êi sèng t©m lý ngêi cao tuæi. V× vËy, trong hÖ thèng chÝnh s¸ch an sinh x· héi cÇn ®Æc biÖt lu ý ®Õn viÖc kh¬i dËy c¸c truyÒn thèng: "kÝnh giµ, trÎ", "trÎ cËy cha, giµ cËy con"... + VÒ nguyÖn väng cña ngêi cao tuæi PhÇn lín ngêi cao tuæi ®Òu cã mong muèn ®îc hç trî khi èm ®au, bÖnh tËt, mong muèn ®îc quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn tinh thÇn (38,65%) ®îc t¹o ®iÒu kiÖn kh¸m ch÷a bÖnh thêng xuyªn (30,71%). Ngoµi ra ngêi cao tuæi cßn cã mét sè nguyÖn väng kh¸c nh ®îc quan t©m, ®îc giao tiÕp cëi më... ë thµnh thÞ còng nh n«ng th«n, ë miÒn nói còng nh ®ång b»ng, ë ®©u ngêi cao tuæi còng mong muèn ®îc Nhµ níc, c¸c tæ chøc x· héi, vµ céng ®ång quan t©m, gióp ®ì ®Ó cã thÓ cã cuéc sèng vui vÎ h¬n, h¹nh phóc h¬n, no ®ñ h¬n. Nhu cÇu ®îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi ë ®Þa ph¬ng lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu xøng ®¸ng cña ngêi cao tuæi. CÇn më réng c¸c ho¹t ®éng x· héi kªu gäi sù tham gia cña ngêi cao tuæi ®Ó ngêi ngêi cao tuæi tr¸nh ®îc c¶m gi¸c hÉng hôt vµ mÆc c¶m cho r»ng m×nh "v« tÝch sù", "ngêi thõa" khi vÒ nhµ. III. Mét sè gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi. 1. T×nh tr¹ng søc khoÎ vµ bÖnh tËt cña ngêi cao tuæi Giµ lµ quy luËt tù nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh khái khi tuæi ®· kh¸ cao, ë mçi ngêi sù l·o ho¸ cña c¸c bé phËn trong c¬ thÓ cã sù kh¸c nhau c¶ vÒ thêi gian vµ tèc ®é. Giµ kh«ng ph¶i lµ bÖnh lý nhng lµ ®iÒu kiÖn cho bÖnh tËt 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸t sinh, ph¸t triÓn v× tuæi giµ kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh, thÝch nghi, kh¶ n¨ng hÊp thu, kh¶ n¨ng dù tr÷ dinh dìng kÐm, sù tù vÖ víi c¸c vi khuÈn g©y bÖnh bÞ gi¶m sót. Søc khoÎ ngêi cao tuæi ë ViÖt Nam qua ®iÒu tra s¬ bé nh sau: T×nh tr¹ng søc khoÎ 1979 1989 1995 1998 Tèt 1,75% 3,71% 5,7% 5% Trung b×nh 36,52% 66,12% 71,4% 70% KÐm 62,71% 30,15% 22,9% 25% T×nh tr¹ng søc khoÎ cña ngêi cao tuæi nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®îc c¶i thiÖn nhng cßn ë møc thÊp sè ngêi cao tuæi cã søc khoÎ vµo lo¹i trung b×nh vÉn chiÕm ®a sè (n¨m 1998 lµ 70%) Theo nghiªm cøu ®iÒu tra vÒ ngêi cao tuæi ph©n theo ®Þa h×nh d©n c cho thÊy: §Þa d MiÒn nói MiÒn biÓn §ång b»ng Thµnh thÞ T×nh h×nh SK Tèt 4,4 2,6 3,6 27/,0 Trung b×nh 69,6 65,4 66,1 61,1 KÐm 26,0 32,0 30,2 11,6 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy cã sù t¬ng ®ång trong ph©n lo¹i søc khoÎ cña ngêi cao tuæi ë c¸c vïng miÒn nói, miÒn biÓn vµ ®ång b»ng. ë nh÷ng vïng nµy phÇn lín c¸c cô cã søc khoÎ trung b×nh, sè c¸c cô cã søc khoÎ kÐm còng chiÕm tû lÖ kh¸ cao vµ sè c¸c cô cã søc khoÎ tèt chØ cã rÊt Ýt. Riªng thµnh thÞ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn h¬n v× vËy mµ ®êi sèng cña ngêi cao tuæi còng cao h¬n. ChÝnh lý do trªn dÉn ®Õn tû lÖ ngêi cao tuæi ë thµnh thÞ cã søc khoÎ tèt nhiÒu h¬n tû lÖ ngêi cao tuæi cã søc khoÎ tèt ë c¸c vïng kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, thµnh thÞ lµ n¬i cã hÖ thèng ch¨m sãc y tÕ ph¸t triÓn m¹nh, ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn phong phó v× vËy tû lÖ c¸c cô cã søc khoÎ yÕu còng thÊp. Tõ thùc tr¹ng trªn cÇn thiÕt ph¶i ®a ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ, hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ngêi cao tuæi. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi VÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi ë níc ta kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vu y tÕ, mµ cßn hao trïm c¶ c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c. VÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cña ngêi cao tuæi ®îc thùc hiÖn bao gåm c¶ vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi, tõ phßng bÖnh ®Õn ch÷a bÖnh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1. Nhãm gi¶i ph¸p b¶o vÖ søc khoÎ ngêi cao tuæi trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt. PhÇn lín ngêi cao tuæi ë níc ta vÉn ®ang tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó t×m kiÕm thu nhËp v× vËy mµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña hä bÞ gi¶m sót rÊt nhanh v× vËy cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét sè gi¶i ph¸p sau ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ cña ngêi cao tuæi. - Xóc tiÕn c¸c h×nh thøc lao ®éng phï hîp víi nhu cÇu, n¨ng lùc, t×nh tr¹ng søc khoÎ hiÖn thêi cña ngêi cao tuæi. - Nghiªm cÊm c¸c hµnh bi ph©n biÖt víi nh÷ng ngêi lao ®éng lµ ngêi cao tuæi, c¸c hµnh vi l¹m dông ngêi cao tuæi ®uæi viÖc ngêi cao tuæi khi ngêi cao tuæi gÆp èm ®au... - T¹o ra nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é, t×nh h×nh søc khoÎ hiÖn t¹i cña ngêi cao tuæi. - Lo¹i trõ mäi sù rµng buéc ®èi víi nh÷ng lao ®éng lµ ngêi cao tuæi. Khi hä kh«ng thÓ hoµn thµnh sè thêi gian lao ®éng, s¶n phÈm ph¶i s¶n xuÊt... - KhuyÕn khÝch c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm mÒm dÎo h¬n c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm b¾t buéc ®Ó ngêi cao tuæi cã thÓ tù nguyÖn tham gia vµ ®îc b¶o vÖ vÒ quyÒn lîi. - T¹o ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, t liÖu s¶n xuÊt ®Ó ngêi cao tuæi cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ víi kinh nghiÖm sèng cña m×nh gãp phÇn x©y dùng kinh tÕ ®Êt níc. - Hç trî, më réng c¸c chÝnh s¸ch phï hîp khuyÕn khÝch c¸c c¬ së d¹y nghÒ cña ngêi cao tuæi ®Ó ngêi cao tuæi cã c¬ héi truyÒn ®¹t c¸c kinh nghiÖm sèng cña m×nh tíi thÕ hÖ trÎ. 2.2. Nhãm gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ ngêi cao tuæi trªn lÜnh vùc ®êi sèng vËt chÊt chung. - §¶m b¶o møc sèng tèi thiÓu cho ngêi cao tuæi vµ gia ®×nh hä ®Ó ngêi cao tuæi cã thÓ tiÕp tôc sèng vµ sèng cã Ých. - KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nh÷ng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng nh»m ch¨m sãc ngêi cao tuæi ®Æc biÖt lµ ngêi cao tuæi c« ®¬n. - X©y dùng vµ t¹o sù thÝch nghi cña hÖ thèng b¶o hiÓm víi mäi thµnh phÇn cña ngêi cao tuæi nh»m ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng gi÷a nh÷ng ngêi cao tuæi. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T¹o mèi quan hÖ t¬ng hç gi÷a c¸c thÕ hÖ, xo¸ bá mäi sù ng¨n c¸ch, h¹n chÕ sù lÖ thuéc cña ngêi cao tuæi vµo thÕ hÖ trÎ. - X©y dùng c¸c h×nh thøc tæ chøc nh»m khuyÕn khÝch ngêi cao tuæi dµnh dôm, tiÕt kiÖm tiÒn cho tuæi giµ. 2.3. Nhãm gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi. - Ph¸t triÓn hÖ thèng dÞch vô vÒ y tÕ, ch¨m sãc søc khoÎ vµ ch÷a trÞ mét c¸ch hiÖu qu¶ c¸c bÖnh lý cña ngêi cao tuæi. - KhuyÕn khÝch c¸c biÖn ph¸p ch÷a bÖnh sím vµ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó tr¸nh bÖnh tËt khi vÒ giµ vµ tr¸nh giµ tríc tuæi. - KhuyÕn khÝch sù kÕt hîp gi÷a c¸c dÞch vô y tÕ vµ dÞch vô x· héi. - Xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng híng dÉn ngêi cao tuæi tù ch¨m sãc b¶n th©n ë nh÷ng n¬i c©n thiÕt. - Ph¸t triÓn c¸c tiÒm n¨ng vµ c«ng nghÖ cÇn thiÕt cho nh÷ng ngêi c©ng gi¸o dôc, ch¨m sãc vÒ søc khoÎ. - Nghiªn cøu c¸c bÖnh lý liªn quan ®Õn tuæi giµ vµ cã c¸c biÖn ph¸p phßng chèng thÝch hîp. - Ph¸t triÓn më réng c¸c dÞch vô y tÕ thuËn lîi ®Ó ngêi cao tuæi cã ®iÒu kiÖn ®îc ch¨m sãc søc khoÎ, ch÷a trÞ bÖnh tËt. 2.4. Nhãm gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ trªn lÜnh vùc v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao. - Ph¸t triÓn vµ t¨ng cêng vÖc häc tËp cña ngêi cao tuæi, cã nh÷ng h×nh thøc ®µo t¹o cho ngêi cao tuæi, xo¸ bá mäi h×nh thøc ph©n biÖt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi cao tuæi tiÕp cËn víi hÖ thèng gi¸o dôc. - Xóc tiÕn viÖc gi¸o dôc nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tuæi giµ ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh l·o ho¸ c«ng t¸c b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ngêi cao tuæi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ dôc thÓ thao, tham gia vµo c¸c tæ chøc x· héi vµ tham gia ®Ó ®a ra ®îc quyÕt ®Þnh liªn quan trùc tiÕp ®Õn b¶n th©n m×nh. - Nghiªn cøu, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh thÓ dôc thÓ thao phï hîp víi thÓ lùc, ®Æc ®iÓm søc khoÎ cña ngêi cao tuæi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh vµ x· héi ®èi víi ngêi cao tuæi. 3.1. Tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh - Con ch¸u ph¶i t¹o m«i trêng sèng thuËn lîi ®Ó ch¨m sãc c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho ngêi cao tuæi cÇn ph¶i t«n träng ngêi cao tuæi, th¬ng yªu vµ ch¨m sãc ngêi cao tuæi. - Tr¸ch nhiÖm cña «ng bµ, cha mÑ lµ d¹y dç ch¨m sãc con c¸i, t¹o m«i trêng thuËn lîi nhÊt cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña trÎ. - Nhµ níc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô gia ®×nh vµ gi¶m nhÑ lao ®éng gia ®×nh ®Ó c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn quan t©m ch¨m sãc lÉn nhau. 3.2. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ níc. - Hç trî ph¸t triÓn héi ngêi cao tuæi vµ héi v× ngêi cao tuæi. - Héi ngêi cao tuæi lµ tæ chøc tù nguyÖn cña ngêi cao tuæi nh»m thiÕt lËp mèi quan hÖ s¨n sãc, chia sÎ víi nhau gi÷a nh÷ng ngêi cao tuæi. Nhµ níc khuyÕn khÝch viÖc thµnh lËp c¸c tæ chøc ngêi cao tuæi vµ trî gióp mét phÇn kinh phÝ cho héi ngêi cao tuæi. - Nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp héi v× ngêi cao tuæi. - Nhµ níc kªu gäi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp c¸c dÞch vô x· héi vµ ch¨m sãc y tÕ cho ngêi cao tuæi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn HiÖn nay, ngêi cao tuæi trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng ®ang cã xu híng t¨ng nhanh. §©y lµ mèi quan t©m chung cña nhiÒu quèc gia. ë ViÖt Nam trong c¸c vÊn ®Ò cña ngêi cao tuæi th× vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cña ngêi cao tuæi lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m ch¨m sãc søc khoÎ ngêi cao tuæi ë níc ta hiÖn nay nã võa mang ý nghÜa kinh tÕ chÝnh trÞ, x· héi mµ cßn mang ý nghÜa nh©n v¨n nh©n ®¹o s©u s¾c. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò søc khoÎ cña ngêi cao tuæi hiÖn nay, chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®óng ®¾n khoa häc vµ cã tÝnh kh¶ thi ®Ó ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi ®îc tèt h¬n nh»m t¹o æn ®Þnh cuéc sèng cña ngêi cao tuæi vµ gióp hä hëng trän niÒm vui tuæi giµ. Ngêi cao tuæi lµ líp ngêi cã nhiÒu cèng hiÕn cho x· héi, tÝch luü ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong cuéc sèng, lµ kho tµng kiÕn thøc quý b¸u. Do vËy, hä cÇn ph¶i ®îc x· héi t«n träng vµ øng xö thÝch hîp, thÓ hiÖn truyÒn thèng nh©n ¸i vµ thuû chung mµ nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam lu«n lu«n ®Ò cao. T«n träng vµ ch¨m sãc ngêi cao tuæi còng cã nghÜa lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã thÓ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng kinh nghiÖm sèng mµ hä tÝch luü ®îc gãp phÇn x©y dùng x· héi míi trong nh÷ng hoµn c¶nh thÝch hîp. Hëng øng n¨m quèc tÕ ngêi cao tuæi, toµn §¶ng toµn d©n h·y tÝch cùc tham gia ch¨m sãc ngêi cao tuæi, ®Æc biÖt lµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi. Mét tuæi giµ vui vÎ vµ cã Ých tríc hÕt ph¶i lµ mét tuæi giµ cã søc khoÎ. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Nghiªn cøu x· héi vÒ ngêi cao tuæi ViÖt Nam, nh×n l¹i mét chÆng ®êng - Bïi ThÕ Cêng. 2. Kû yÕu héi th¶o, Hµ Néi 1/1999. 3. Héi th¶o vÒ ph¸p lÖnh ngêi cao tuæi cña Bé L§-TBXH. ChÝnh s¸ch víi ngêi cao tuæi cña NguyÔn Minh 4. Kh¶o s¸t thùc tr¹ng ngêi cao tuæi (6/1999) - Träng Thu. 5. B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra d©n sè vµ søc khoÎ gi÷a kú - Tæng côc thèng kª - NXB Thèng kª 10/1999. 6. Bé luËt lao ®éng. 7. Ngêi giµ vµ an sinh x· héi - ViÖn x· héi häc - NXB KHXHTN 1994. 8. B¸o ngêi cao tuæi. 9. T¹p chÝ ngêi cao tuæi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc Lêi nãi ®Çu ................................................................................................... I. C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña vÊn ®Ò...................................................... 1. C¬ së lý luËn:.............................................................................................. 1.1. Kh¸i niÖm ngêi cao tuæi vµ mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan......... 1.2. C¸c chØ sè vÒ ngêi giµ.................................................................. 2. C¬ së thùc tiÔn cña vÊn ®Ò........................................................................... 2.1. C¬ së thùc tiÔn............................................................................. 2.2. Chñ tr¬ng, quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc ta trong c«ng t¸c ch¨m sãc ngêi cao tuæi.................................................................. II. Thùc tr¹ng ngêi cao tuæi ë ViÖt Nam............................................................... 1. Thùc tr¹ng ngêi cao tuæi.............................................................................. 2. Thùc tr¹ng ®êi sèng cña ngêi cao tuæi.......................................................... III. Mét sè gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi.................................... 1. T×nh tr¹ng søc khoÎ vµ bÖnh tËt cña ngêi cao tuæi........................................ 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi............................... 2.1. Nhãm gi¶i ph¸p b¶o vÖ søc khoÎ ngêi cao tuæi trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt............................................................................................. 2.2. Nhãm gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ ngêi cao tuæi trªn lÜnh vùc ®êi sèng vËt chÊt chung.............................................................. 2.3. Nhãm gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi cao tuæi.................................................................................................... 2.4. Nhãm gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ trªn lÜnh vùc v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao................................................................................. 3. Tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh vµ x· héi ®èi víi ngêi cao tuæi............................ 3.1. Tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh........................................................... 3.2. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ níc.......................................................... kÕt luËn ................................................................................................. Tµi liÖu tham kh¶o................................................................................... 14
- Xem thêm -