Tài liệu Công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Lêi nãi ®Çu Mét vÊn ®Ò thùc tÕ mµ hÇu nh- c¸c tr-êng ®¹i häc trong c¶ n-íc ®Òu ch-a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn, ®ã lµ kÕt hîp mét c¸ch hµi hoµ gi÷a nh÷ng kiÕn thøc lý thuyªt thuÇn tuý vµ kiÕn thøc thùc hµnh. Mét sinh viªn cã thÓ hoµ nhËp vµo c«ng viÖc sau khi ra tr-êng mµ kh«ng bÞ thô ®éng, phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nh÷ng thêi gian thùc hµnh nh÷ng kiÕn thùc tÕ trong qu¸ tr×nh häc tËp. Mét trong nh÷ng ph-¬ng ph¸p mµ nhµ tr-êng, muèn sinh viªn cã thÓ tËp d-ît mét c¸ch kh¸i qu¸t tr-íc khi tèt nghiÖp. ®ã lµ viÖc thùc tËp tèt nghiÖp. Víi môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®Þnh h-íng cho b¶n th©n ®Ó cã thÓ lùa chän theo ý muèn ®Ì tµi lµm ®å ¸n tèt nghiÖp. Ngoµi ra ®ît thùc tËp nµy th©m nhËp thùc tÕ chuÈn bÞ cho sinh viªn, nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ võa s©u võa réng. Khi tèt nghiÖp ®¹i häc kh«ng bì ngì dÉn ®Õn thiÕu tù tin vµo chÝnh m×nh tr-íc nh÷ng c«ng viÑc ®-îc ph©n c«ng. §ît thùc tËp nµy còng gióp cho sinh viªn lµm quen víi viÖc tæ chøc qu¶n ly, chØ ®¹o kü thuËt t¹i mét c¬ së: viÖn nghiªn cøu, nhµ m¸y chÕ t¹o, nhµ m¸y söa ch÷a, c«ng ty, xÝ nghÞªp hoÆc ®éi thi c«ng c¬ giíi... MÆt kh¸c còng gióp cho sinh viªn lµm quen víi c«ng viÖc cña mét c¸n bé kü thuËt t¹i c¬ së thùc t©p mµ tr-íc ®ã sinh viªn hoµn toµn ch-a cã bÊt kú mét ®iÒu kiÖn tËp d-ît nµo. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty t«i ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì vµ h-íng dÉn rÊt tËn t×nh cña c¸c C« Chó , vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o L-u §øc Th¹ch . T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Néi dung b¸o c¸o I. c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ së: 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty qua tõng thêi kú: §¬n vÞ thùc tËp lµ c«ng ty Bª t«ng vµ X©y dùng VÜnh Tuy vµ ®©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ N-íc cã t- c¸ch ph¸p nh©n thuéc Së X©y dùng Hµ Néi. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ xÝ nghiÖp Bª t«ng VÜnh Tuy ®-îc thµnh lËp ngµy 2/01/1975 theo quyÕt ®Þnh sè 02/Q§-UB cña UBND thµnh phè hµ néi. Ngµy 22/12/1992. theo quyÕt ®Þnh sè 3364-Q§/UB xÝ nhgiÖp ®-îc ®æi tªn thµnh nhµ m¸y bª t«ng VÜnh Tuy. Ngµy 16/08/1999 theo quyÕt ®Þnh sè 3247/Q§-UB cña UBND thµnh phè hµ néi cho ®æi tªn thµnh C«ng ty Bª T«ng vµ X©y Dùng VÜnh Tuy. Gi¸m ®èc cña c«ng ty qua c¸c thêi kú: 1975-1983: ¤ng Ph¹m V¨n Väng (HiÖn lµ phã gi¸m ®èc së x©y dùng hµ néi) 1983-7/2000: ¤ng NguyÔn Quang. Tõ 08/2000 ®Õn nay : ¤ng §Æng V¨n Chi * Tõ ngµy 2/1/1975 ®Õn 21/12/1992 : xÝ nghiÖp bª t«ng vÜnh Tuy NhiÖm vô chñ yÕu cña thêi kú nµy lµ s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ trong së vµ thµnh phè Hµ néi : Panel , cäc mãng , g¹ch l¸t hÌ … Trong thêi gian 1975 – 1985 , trong c¬ chÕ bao cÊp ®¬n vÞ chñ yÕu s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch vµ cung cÊp theo chØ tiªu ph©n phèi . Tõ 1986 – 1992 trong giai ®o¹n qu¸ ®é tõ c¬ chÕ bao cÊp sang qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ®¬n vÞ ®· ®øng v÷ng tr-íc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch ban ®Çu tõng b-íc tr-ëng thµnh . s¶n phÈm ®-îc ®a d¹ng hãa , thÞ tr-êng tiªu thô më réng ra c¸c tØnh thµnh phè l©n cËn . s¶n phÈm t¨ng gÊp 2lÇn so víi thêi gian 1975 _ 1985 . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3  trong thêi kú nµy ®¬n vÞ ®· cung cÊp s¶n phÈm cho nhiÒu c«ng tr×nh nh- : - L¨ng chñ tÞch Hå ChÝ Minh . - BÖnh viÖn nhi Thôy §iÓn , bÖnh viÖn phô s¶n - Trô së H§ND thµnh phè - C¸c khu chung c- , tr-êng häc * Tõ 22/12/1992 – 15/8/1999 : Nhµ M¸y Bªt«ng VÜnh Tuy Do sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña ®¬n vÞ trong thêi gian qua nªn ®¬n vÞ Thµnh phè ®æi tªn thµnh Nhµ M¸y Bªt«ng VÜnh Tuy theo quyÕt ®Þnh sè 3364 – Q§/UB ngµy 22/12/1992 . Th¸ng 5/ 1995 ®¬n vÞ ®· ®Çu t- mét d©y truyÒn tr¹m trén bª t«ng th-¬ng phÈm ( TEKA – CHLB §øc ) c«ng suÊt 30 m3/ h vµ 4 xe vËn chuyÓn bªt«ng KAMAZ . Nhê ®ã nhÞp ®é ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ ngµy cµng t¨ng nhanh n¨m sau t¨ng nhanh h¬n n¨m tr-íc t- 10 – 20 % , s¶n phÈm ®a d¹ng hãa , chÊt l-îng s¶n phÈm n©ng cao , uy tÝn cña ®¬n vÞ ®-îc cñng cè v÷ng ch¾c ,  Trong thêi gian nµy ®¬n vÞ ®· cung cÊp s¶n phÈm chÝnh cho nhiÒu c«ng tr×nh : -Nhµ kh¸ch chÝnh phñ , v¨n phßng Quèc héi , chî ®ång Xu©n, Chî H«m , Kho b¹c L¹ng S¬n , kho b¹c Lµo Cai . CÊu kiÖn bÓ n-íc PhÇn Lan : Nhµ m¸y n-íc Mai DÞch , Ngäc Hµ , Yªn phô. Toµn bé cÊu kiÖn tÊm sµn , phµo , bån hoa , tÊm ®an , c«ng tr×nh Hµ néi ¤pera Hilton . Bªt«ng th-¬ng phÈm : c«ng tr×nh chî §ång Xu©n , 24 Trang tiÒn , 44 Lý Th-êng KiÖt , 2 Ng« QuyÒn , Nhµ m¸y phô tïng xe m¸y « t« NhQuúnh , kh¸ch s¹n Hµ néi vµng . *Tõ 16/8/1999 ®Õn nay : C«ng ty Bªt«ng vµ X©y dùng VÜnh Tuy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh sè 3247 / Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ néi cho ®æi tªn c«ng ty Bªt«ng vµ X©y dùng VÜnh Tuy vµ x¸c ®Þnh l¹i nhiÖm vô : S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng bao gåm: CÊu kiÖn bªt«ng ®Þnh h×nh ®óc s½n , bªt«ng trén s½n vËt liÖu nung vµ kh«ng nung .. Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông , giao th«ng , thñy lîi , c«ng nghiÖp võa vµ nhá , s¶n xuÊt gia c«ng c¸c cÊu kiÖn thÐp trong x©y dùng , l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt . Kinh doanh vËn t¶i hµng hãa ®-êng bé . §-îc phÐp liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ®Þnh hiÖn hµnh . Tr-íc nhiÖm vô míi , c«ng ty ®· x¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt vµ liªn tôc ®Çu t- n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm . Thµnh lËp c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn :  XÝ nghiÖp bªt«ng th-¬ng phÈm  Xi nghiÖp bªt«ng ®óc s½n 1 vµ 2  XÝ nghiÖp x©y dùng  XÝ nghiÖp c¬ khi vËn t¶i Tõ th¸ng 10 /2000 C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t- chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ d©y truyÒn thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l-îng bª t«ng th-¬ng phÈm , èng cèng ly t©m vµ cÊu kiÖn bª t«ng kh¸c víi gi¸ trÞ 11.500 triÖu ®ång . 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ së lµ c«ng ty Bª T«ng vµ X©y dùng VÜnh Tuy. Em thÊy r»ng sau kho¶ng h¬n hai n¨m trë l¹i ®©y víi sù ®iªï hµnh cña vÞ Gi¸m ®èc míi lµ ¤ng §Æng V¨n Chi, bé mÆt qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 c«ng ty d· cã sù thay ®æi v-ît bËc, ®iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn râ trong s¬ ®å d-íi ®©y. Gi¸m ®èc KS. §Æng V¨n Chi Phã Gi¸m ®èc KS. NguyÔn ThÞ Thanh B×nh Phßng Kü ThuËt XÝ nghiÖp Th-¬ng phÈm Tæ Panel Tæ Cèng ly t©m Phã Gi¸m ®èc KS. TrÇn V¨n Dung Phßng Tæ Chøc XÝ nghiÖp Bª t«ng ®óc s½n 1 Tæ Cèng va rung Phßng Tµi Vô XÝ nghiÖp Bª t«ng ®óc s½n 2 Tæ cäc Ðp Tæ S¾t Phßng Kinh Doanh XÝ nghiÖp C¬ khÝ Tæ C¬ khÝ XÝ nghiÖp X©y dùng Tæ söa ch÷a Tæ Hµn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 II. C¸c tæ chøc qu¶n lý kü thuËt vµ ®iÒu hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty: 1. C¸c tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc: C«ng ty gåm cã hai phã gi¸m ®èc trong ®ã phã gi¸m ®èc NguyÔn Thi Thanh B×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc trong c«ng ty. C«ng ty ®-îc chia ra lµm n¨m xÝ nghiÖp, mçi xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mét sè l-îng m¸y mãc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña c«ng ty nãi chung cô thÓ:  XÝ nghiÖp Bª t«ng th-¬ng phÈm lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm lµ nh÷ng khèi bª t«ng ®· ®-îc trén sau ®ã ®-îc vËn chuyÓn ®Õn phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n vµ vËn chuyÓn ®Õn nh÷ng ®¬n vÞ c¬ së h¹ tÇng ®· ®-îc hîp ®ång tr-íc. §Ó phôc vô cho viÖc lao ®éng s¶n xuÊt ®ã th× xÝ nghiÖp Bª t«ng th-¬ng phÈm qu¶n lý l-îng m¸y mãc gåm cã: - Mét tr¹m trén bª t«ng th-¬ng phÈm n¨ng suÊt 30m3/h . - Mét tr¹m trén bª t«ng th-¬ng phÈm n¨ng suÊt 60m3/h . - Mét tr¹m trén bª t«ng th-¬ng phÈm n¨ng suÊt 100m3/h, b¾t ®Çu ®i vµo vËn hµnh.  XÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm Bª t«ng phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng tõ kh©u nÒn mãng ®Õn kh©u x©y dùng. Cô thÓ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i cäc bª t«ng dïng ®Ó thi c«ng nÒn mãng, cäc nèi, c¸c lo¹i tÊm Panel sö dông cho nhµ l¾p ghÐp, c¸c lo¹i tÊm läc n-íc, èng cèng d¹ng khèi, vµ ®Æc biÖt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 c¸c lo¹i èng trßn cã ®-êng kÝnh lín ®óc theo ph-¬ng ph¸p Va Rung vµ c¸c lo¹i èng cèng dµi ®óc theo ph-¬ng ph¸p ly t©m. HiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang qu¶n lý vµ sö dông mét l-îng m¸y mãc gåm cã: - M¸y ®óc èng cèng ly t©m. - M¸y Va Rung ®Ó ®óc èng cèng trßn ng¾n cã ®-êng kÝnh lín. - NhiÖm vô cho viÖc vËn chuyÓn thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt xÝ nghiÖp cÇn qu¶n lý vµ sö dông hai cÇn trôc vµ hai cæng trôc.  XÝ nghiÖp c¬ khÝ lµ xÝ nghiÖp lµm ra rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp bª t«n g ®óc s½n vµ cho viÖc x©y dùng cña c«ng ty nh- : - T¹o cèt thÐp ®Þnh h×nh cho c¸c lo¹i cäc bª t«ng cã kÝch cì kh¸c nhau. - T¹o cèt thÐp ®Þnh h×nh cho c¸c lo¹i cèng bª t«ng d¹ng khèi vµ trô cã kÝch cì kh¸c nhau, c¸c lo¹i khu«n ®óc bª t«ng phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt Panel vµ tÊm läc n-íc... - S¶n xuÊt c¸c lo¹i v¸n khu«n phôc vô cho x©y dùng. C¸c lo¹i m¸y mãc thuéc sù qu¶n lý cña xÝ nghiÖp gåm cã: - Mét m¸y c¾t t«n 20mm víi hÖ thèng dÉn ®éng b»ng c¬ khÝ. - Mét m¸y c¾t t«n 6mm víi hÖ thèng chuyÒn ®éng b¨ng thuû lùc. - Mét m¸y uèn thÐp. - Mét m¸y n¾n thÐp trßn ®-êng kÝnh 10mm. - Mét vµi m¸y mµi vµ m¸y khoan thÐp,  Phßng kinh doanh chiu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý l-îng m¸y mãc gåm cã: - 12 xe vËn chuyÓn bª t«ng th-¬ng phÈm. - Mét xe b¬m bª t«ng . - Mét sè xe t¶i vËn chuyÓn thiÕt bÞ vµ m¸y mãc cho c«ng ty.  §Ó cho qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ sö dông, m¸y mãc xÝ nghiÖp c¬ khÝ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ mÆt kü thuËt cña toµn bé m¸y mãc hiÖn cã trong c«ng ty. Trong xÝ nghiÖp h×nh thµnh mét tæ söa ch÷a ®Ó khi cÇn cã thÓ s÷a ch÷a vµ b¶o d-ìng c¸c m¸y bÞ háng hay kh«ng bÞ háng theo ®Þnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 kú. Ngoµi ra mÆt kü thuËt m¸y mãc lu«n ®-îc ®éi ngò nh÷ng kü snhiÒu kinh nghiÖm vµ nghiÖp vô cao qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. 2. C¸ch ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty: Mçi xÝ nghiÞep trong c«ng ty qu¶n lý nnét l-îng m¸y mãc nhÊt ®Þnh ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp , do ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ trong xÝ nghiÖp lu«n ®-îc ®iÒu hµnh bëi gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chñ qu¶n. trong ®ã sù ®iÒu hµnh m¸y mãc mµ ho¹t ®éng kh«ng theo kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra th× lu«n lu«n ph¶i cã ý kiÕn chØ ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ ý kiÕn chØ ®ã ®-îc ®-a xuèng c¸c gi¸m ®èc cóa c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. Sù ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®-îc ®iÒu hµnh theo mét m¹ch do ®ã cã sù th«ng suèt kh«ng chång chÐo. Ch¼ng h¹n s¶n phÈm lµm ra cña xÝ nghiÖp bª t«ng th-¬ng phÈm lu«n ®-îc vËn chuyÓn bëi l-îng xe thuéc sù qu¶n lý cña phßng kinh doanh, ®Ó cã ®-îc ®iÒu nµy gi÷a phßng kinh doanh vµ xÝ nghiÖp bª t«ng th-¬ng phÈm ®· cã sù chØ ®¹o th«ng suèt ®Ó m¸y mãc khi cÇn lu«n cã sù phôc vô. HoÆc khi cÇn vËn chuyÓn bª t«ng th-¬ng phÈm ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng th× tr-íc ®ã ®· cã sù chØ ®¹o giao nhiÖm vô tõ gi¸m ®èc c«ng ty nªn phßng kinh doanh ®-îc quyÒn ®iÒu hµnh trong toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. III. N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ ph-¬ng ph¸p tæ chøc b¶o qu¶n vËn chuyÓn vµ s÷a ch÷a m¸y: 1. N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn nay cña c«ng ty: - C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. - C«ng ty cã 3 tr¹m trén bª t«ng th-¬ng phÈm trong ®ã: + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 30m3/h + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 60m3/h + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 100m3/h cung cÊp tèi ®a 600 m3/ngµy tíi c«ng tr×nh. - Xe vËn chuyÓn bª t«ng th-¬ng phÈm cã 12 chiÕc c«ng suÊt 64m3/l-ît vµ mçi xe cã thÓ tÝch vËn chuyÓn lµ 6m3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 - B¬m bª t«ng cã 2 chiÕc trong ®ã: + 01 xe b¬n bª t«ng SCHWING c«ng xuÊt 150m3//h víi tÇm víi lµ 34m. + 01 b¬m tÜnh SCHWING c«ng xuÊt 90m3/h - cã 3 cÇu trôc trong ®ã: + 01 cÇu trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 10 tÊn khÈu ®é 12m + 01 cÇu trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 4 tÊn khÈu ®é 10m +01 cÇu trôc hai dÇm t¶i trong n©ng 15 tÊn khÈu ®é 12m - Cã hai cæng trôc trong ®ã: + 01 cæng trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 5 tÊn khÈu ®é 10m + 01 cæng trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 4 tÊn khÈu ®é 8m - 01 d©y chuyÒn ®óc èng c«ng ly t©m. - cã hai d©y chuyÒn va rung s¶n xuÊt èng cèng ng¾n - 01 m¸y ph¸t ®iÖn 360KWh vµ c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc kh¸c. - 01 phßng thÝ nghiÖm ®¹t tiªu chuÈn viÖt nam vµ quèc tÕ - m¸y xóc gÇu lËt co 02 chiÕc víi c«ng nghÖ nhËt b¶n - 01 bµn c©n ®iÖn tö dïng ®Ó c©n xe trë xi m¨ng - 01 m¸y s¶n xuÊt g¹ch Block víi hÇu hÕt c¸c c¬ cÊu sö dông hÖ thèng thuû lùc. - Cã 10.000m2 s©n b·i ®Ó s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n. Trong giai ®o¹n chÊt l-îng s¶n phÈm vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng n©ng cao ®-îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. C«ng ty ®· tham gia cung cÊp s¶n phÈm cho nhiÕu dù ¸n liªn quan vµ träng ®iÓm nhµ n-íc: - C«ng tr×nh tho¸t n-íc th¶i hå yªn së : cäc mãng , tÊm ®an, bª t«ng th-¬ng phÈm víi gi¸ trÞ doanh thu ®¹t trªn 10.000 triÖu ®ång. - C«ng tr×nh hÖ thèng cèng tho¸t n-íc cña thµnh phè: cèng hép, cèng trßn, c¸c lo¹i. - Khu di d©n 7,2 Ha VÜnh phóc quËn ba ®×nh hµ néi Panel, bª t«ng trén s½n. - Khu thÓ thao quÇn ngùa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 - Khu liªn hîp thÓ thao mÔ tr×. - Khu ®« thÞ míi b¸n ®o¶ linh ®µm: cäc mãng, bª t«ng trén s½n. - viÖn kiÓm so¸t nh©n d©n tèi cao: bª t«ng trén s½n 2. nhu cÇu vÒ m¸y mãc cña c«ng ty: HiÖn nay cïng víi nhiÒu sù ®æi míi theo h-íng ®i lªn cña ®Êt n-íc nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng b¾t buéc ban l·nh ®¹o cña c«ng ty cÇn ph¶i cã sù nh×n nhËn vµ t- duy ®Ó thay thÕ ®Ó mua s¾m m¸y mãc míi hiÖn ®¹i. Ngoµi ra còng ph¶i h¸t triÓn thªm h-íng ®Çu t- s¶n xuÊt ®Ó c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh h¬n hiÖn nay. - C«ng ty ®ang cã nhu cÊu thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p mét cÇu trôc cã t¶i träng n©ng tõ 10 ®Õn 10 tÊn vµ khÊu ®é kho¶ng 12m. Nhu cÇu nµy ®-îc ®Æt ra ®Ó phôc vô cho xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n, môc ®Ých chñ yÕu lµ dÓ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt èng cèng ly t©m, vµ s¶n xuÊt cét ®iÖn ly t©m. ®©y lµ mét h-íng ph¸t triÓn míi cña c«ng ty. - Mét nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt n÷a cña c«ng ty tù chÕ t¹o ra m¸y c¸n thÐp phôc vô cho xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n, vµ cho ra ®-îc lo¹i thÐp cã ®-êng kÝnh b¸t kú nµo. Ngoµi ra cßn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i cã sù lç lùc rÈt lín vµ ®Æc biÖt lµ cã ®éi ngò kü thuËt cã chÊt l-îng cao. - HiÖn nay c«ng ty ®ang cã nhu cÇu l¾p ®Æt mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt cét ®iÖn ly t©m cã kÝch th-íc chiÒu dµi tõ 18 ®Õn 20m. Phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh ®iÖn trong vµ ngoµi n-íc, vµ ®Æc biÖt lµ c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La ®ang khëi c«ng x©y dùng sau khi hoµn thµnh sÏ cÇn mét l-îng rÊt lín cét ®iÖn ®Ó dÉn ®i ®Õn nh÷ng n¬i tiªu thô. - Mét h-íng ph¸t triÓn vµ cã tÝnh ®ét ph¸ cña c«ng ty lµ thµnh lËp mét xÝ nghiÖp míi ®ã lµ xÝ nghiÖp x©y dùng. ChÝnh v× vËy h-íng ph¸t triÓn chñ yÕu hiÖn nay cña c«ng ty hiÖn nay lµ ®Çu t- vµ x©y dùng. ®Ó phôc vô cho h-íng ph¸t triÓn míi nµy cña c«ng ty, th× c«ng ty cã nhu cÇu rÊt lín vÒ viÖc mua s¾m, tù s¶n xuÊt vµ thuª m-în m¸y mäc phôc vô cho x©y dùng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 3. Ph-¬ng ph¸p tæ chøc, b¶o qu¶n,vËn chuyÓn, b¶o d-ìng vµ söa ch÷a m¸y:  VÒ b¶o qu¶n: Trong c«ng ty cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ víi nhu cÇu s¶n xuÊt rÊt lín. M¸y mãc trong c«ng ty ph¶i lu«n ®¸p øng ®-îc nhu cÇu s¶n xuÊt. V× vËy vÊn ®Ò b¶o qu¶n m¸y mãc trong c«ng ty lµ rÊt quan träng. Cho nªn c«ng ty lu«n cã sù quan t©m vÒ vÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý b¶o qu¶n m¸y mãc, qua ®ã m¸y mãc lu«n ®-îc ph©n ®Þnh râ rµng nh÷ng lo¹i m¸y lµm viÖc ngoµi trêi vµ cã ®Þnh kh«ng thÓ di chuyÓn ®-îc th× lu«n cã sù che ch¾n nh÷ng bé phËn rÔ bÞ h- háng ®Ó tr¸nh m-a n¾ng, ®¶m b¶o ®-îc sù æn ®Þnh chèng giã b·o.... §èi víi nh÷ng m¸y mãc cã kh¶ n¨ng di chuyÓn ®-îc th× sau khi lµm viÖc, ®-îc lau cïi s¹ch sÏ vµ ®-a vµo n¬i th«ng tho¸ng kh«ng Èm thÊp vµ cã m¸i che. Nh÷ng lo¹i m¸y mãc lµm viÖc ë n¬i cã m¸i che ®-îc ®Ó ë nh÷ng n¬i cao tho¸ng ®Ó lµm viÖc vµ kh«ng Èm thÊp. Sau khi sö dông xong m¸y lu«n ®-îc lau chïi s¹ch sÏ vµ ®Ó vµo n¬i qui ®Þnh.  VÒ vÊn ®Ò b¶o d-ìng s÷a ch÷a m¸y mãc: C«ng ty lu«n cã mét ®éi ngò chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d-ìng vµ söa ch÷a m¸y mãc, vµ d-íi sù qu¶n lý cña xÝ nghiÖp c¬ khÝ. Qua ®ã m¸y mãc lu«n ®-îc b¶o d-ìng ®Þnh kú vµ lu«n ®-îc sù kiÓm tra tr¸nh sù lµm viÖc qu¸ t¶i. M¸y mãc khi bÞ háng, nÕu háng c¸c chi tiÕt ®¬n gi¶n th× ®-îc s-au ch÷a l¹i m¸y. khi cÇn chÕ t¹o th× ®-îc ®i chÕ t¹o ngay t¹i xÝ nghiÖp c¬ khÝ trong ®ã cã tæ c¬ khÝ rÊt lµnh nghÒ. ®èi víi c¸c chi tiÕt phøc t¹p th× l«n ®-îc c¸n bé kü thuËt nghiªn cøu vµ t×m ra ph-¬ng ¸n kh¾c phôc ®óng nhÊt. NÕu chi tiÕt cã thÓ söa ch÷a ®-îc thÝ sÏ ®-îc lµm vµ chÕ t¹o ngay t¹i c«ng ty. NÕu kh«ng th× ®Æt hµng t¹i n¬i kh¸c hoÆc thay thÕ c¸i míi. Khi m¸y háng nh÷ng bé phËn kh«ng thÓ söa ch÷a ®-îc trong c«ng ty th× ph¶i thuª thî söa ch÷a, ch÷a bªn ngoµi cã chuyªn m«n nghÒ nghiÖp.  VÒ viÖc vËn chuyÓn m¸y: M¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®-îc vËn chuyÓn dùa vµo con ng-êi vµ thiÕt bÞ trong c«ng ty lµ chñ yÕu. Víi nh÷ng m¸y mãc gän nhÑ t¶i träng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12 kh«ng qu¸ lín, kÝch th-íc kh«ng cång kÒnh ®-îc dïng xe c¶u ®Ó cÈu., nÕu kho¶ng c¸ch xa th× ®-îc ®-a lªn xe t¶i cã kÝch th-íc thïng lín, ®Ó vËn chuyÓn ®Õn, sau ®ã l¹i dïng cÈu ®Æt vµo n¬i quy ®Þnh. Nh÷ng m¸y mãc cã kÝch th-íc lín vµ träng l-îng lín th× ®-îc ®éi ngò thî söa ch÷a th¸o rì tõng bé phËn cña m¸y vµ dïng cÈu kÕt hîp víi xe t¶i chë ®Õn n¬i quy ®Þnh vµ ®-îc l¾p r¸p l¹i nh- ban ®Çu. §Ó lµm ®-îc c«ng viÖc nh- vËy nhanh nhÑn vµ chÝnh x¸c lu«n cã mét c¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé c«ng ty chØ ®¹o trùc tiÕp chÝnh vi vËy viÖc vËn chuyÓn m¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®-îc tiÕn hµnh ®óng vµ chÝnh x¸c kÞp thêi. IV. Quy tr×nh mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng c¬ giíi cña mét c«ng tr×nh cô thÓ: HiÖn nay trong c«ng ty cã mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng b»ng m¸y mãc. Nh-ng trong ®ã rÊt ®¸ng quan t©m lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ m¸y Ðp g¹ch Block. §©y lµ mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam. Nã mang tÝnh kü thuËt cao vµ chÕ t¹o rÊt chÝnh x¸c tõ kh©u thiÕt kÕ m¸y cho ®Õn s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cuèi cïng, vµ ®Æc biÖt cã tÝnh n¨ng sö dông v-ît tréi, vµ toµn bé c¬ cÊu trong m¸y lµ dÉn ®éng b»ng thuû lùc nªn rÊt ªm vµ hiÖu qu¶. §©y lµ lo¹i m¸y cã hai hÖ ®iÒu khiÓn ®ã lµ ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn b»ng tay. Th«ng qua c¸c nót bÊm s¬ då nguyªn lý cña m¸y thÓ hiÖn trong h×nh bªn. XÐt nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y: M¸y cã c¸c bé phËn chÝnh lµ: thïng n¹p liÖu, thïng dÉn vËt liÖu, khu«n trªn, khu«n d-íi, bé g©y xung ®iÖn, bé g©y xung khu«n d-íi, khung m¸y vµ bé phËn di chuyÓn m¸y. Ban ®Çu thïng n¹p liÖu(1) ®-îc ®-a xuèng phÝa d-íi ®Ó vËt liÖu tõ ®ã ®-a vµo trong thïng, sau ®ã ®-îc hÖ thèng xi lanh thuû lùc(2) ®-a lªn ®Õn s¸t miÖng thïng d·n vËt liÖu(3) sau ®ã ®ãng thïng ®-îc 1 Xi lanh thuû lùc ®Æt ë phÝa d-íi cïng lµm më ra, vµ vËt liÖu bªn trong ®-îc x¶ vµo thïng dÉn vËt liÖu(3)®· cã vËt liÖu bªn trong ®i vµo khe gi÷a khu«n trªn vµ khu«n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 d-íi, lóc nµy khu«n trªn (5) vµ khu«n d-íi (6) ®· ®-îc t¸ch rêi tõ khi kÕt thóc chu tr×nh tr-íc. Tõ ®ã vËt liÖu ®-îc ®-a vµo c¸c khe trong khu«n d-íi. Vµ khu«n d-íi (6) lóc nµy ®· n»m s¸t mÆt ®Êt. Sau khi x¶ xong vËt liÖu thïng dÉn liÖu ®-îc ®-a vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. Sau ®ã hÖ thèng xi lanh thuû lùc (1) ®-a khu«n trªn (5) xuèng ¸p s¸t vµo bÒ mÆt trªn cña vËt liÖu trong khu«n d-íi (6). §ång thêi xi lanh (1) Ðp chÆt xuèng vµ bé g©y rung khu«n trªn (8) vµ bé g©y rung khu«n d-íi (9) rung lµm cho vËt liÖu rÇn chÞu Ðp, võa chÞu lùc rung nªn bÞ Ðp chÆt xuèng. Sau ®ã toµn bé hÖ thèng khu«n trªn vµ khu«n d-íi ®-îc kÐo lªn nhê hai hÖ thèng xilanh thuû lùc (7) vµ (10) lóc nµy g¹ch ®· ®-îc lµm xong vµ n»m s¸t mÆt ®Êt, sau ®ã sÏ ®-îc ®iªu khiÓn di chuyÓn lªn nhê bé phËn chuyÓn ®éng xÝch, vµ ®iÒu khiÓn b»ng hÖ thçng xi lanh thuû lùc. Hai khu«n ®-îc t¸ch ra, khu«n d-íi liÒn s¸t mÆt ®Êt, khu«n trªn ®-îc ®-a lªn cao vµ kÕt thóc mét chu tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y. a. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ, vÒ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh xö lý kü thuËt; 1. nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc: §èi víi viÖc tæ chøc cña toµn bé c«ng ty thÊy r»ng c«ng ty cã mét kh©u tæ chøc kh¸ chÆt chÏ. Trong c«ng ty mäi vÊn ®Ò vÒ viÖc tæ chøc ®-îc tæ chøc tõ phßng tæ chøc cña c«ng ty mµ ng-êi n¾m quyÒn cao nhÊt lµ «ng NguyÔn v¨n Dung. Nhê kh©u tæ chøc chÆt chÏ mµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phßng ban xÝ nghiÖp trong c«ng ty lu«n cã sù thèng nhÊt, râ rµng. C¸c xÝ nghiÖp, phßng ban ®-îc tæ chøc chÆt chÏ tõ cÊp d-íi ®Õn cÊp trªn. §èi víi mét cuéc häp toµn c«ng ty th× gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi chØ ®¹o vµ ®Æt ra nhiÖm vô cho phßng tæ chøc, sau ®ã phßng tæ chøc sÏ ®-a ra ®Ò c-¬ng cho buæi häp vµ th«ng qua bëi gi¸m ®èc c«ng ty. Phßng tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho nh÷ng c¸n bé trong c«ng ty mµ sÏ ph¶i cã mÆt trong cuéc häp nªn ai v¾ng mÆt sÏ th«ng b¸o l¹i vµ cã sù kiÓm ®iÓn tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®iÒu nay sÏ ®-îc gi¸m ®èc c«ng ty xem xÐt, vµ ®-a ra kÕt qu¶ cuèi cïng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 14 VÒ vÊn ®Ò tæ chøc con ng-êi trong c«ng ty ®©y lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña phßng tæ chøc vµ ®· cã sù s¾p xÕp vÒ mÆt con ng-êi kh¸ hîp lý nh-ng vÉn cã nh÷ng ®iÒu kh«ng nªn cã vÉn ®Ó cã sù hÑp hßi c¸ nh©n len lái vµo trong c«ng viÖc, s¾p xÕp con ng-êi ch-a ®óng chuyªn m«n mµ hä cã, chuyÓn vÞ trÝ mµ nh÷ng ng-êi mµ chç lµm viÖc ®ã hä kh«ng ®-îc khuyÕn khÝch chØ víi môc ®Ých c¸ nh©n. Ngoµi ra vÊn ®Ò tæ chøc cßn cã chç ch-a chÆt chÏ trong viÖc tæ chøc ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt tËp huÊn kü thuËt cña m¸y mãc mµ c«ng ty trang bÞ, kh©u tæ chøc s¬ sµi dÉn ®Õn viÖc coi th-êng vµ l¬i láng viÖc häc cña mét sè ng-êi. Mµ ®¸ng nhÏ ra hä chÝnh lµ nh÷ng ng-êi ®¸ng ph¶i quan t©m ®Çu tiªn vµ lµ ng-êi ®i ®Çu v× ®©y lµ tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn. VÒ kh©u tæ chøc kü thuËt trong c«ng ty ®· cã riªng mét phßng kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt cña toµn bé c«ng ty mµ tr-ëng phßng lµ phã gi¸m ®èc NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, trong ®ã mÆt kü thuËt cña c«ng ty ®-îc tæ chøc ph©n cÊp râ rµng vµ ®-îc ph©n chia nhiÖm vô cho tõng xÝ nghiÖp. Sau ®ã sÏ ®-îc b¸o c¸o l¹i ®Ó tr-ëng phßng kü thuËt n¾m ®-îc vµ ®-îc tr×nh lªn gi¸m ®èc c«ng ty. C«ng ty còng ®· th-êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi tËp huÊn vÒ kü thuËt m¸y mãc, ngoµi ra mçi mét quý cßn cã mét buæi häp nhËn xÐt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®Æt ra vµ ch-a ®¹t ®-îc vÒ mÆt kü thuËt mµ ®èi t-îng tham gia lµ c¸c tæ tr-ëng ®Õn gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp. Nãi chung vÊn ®Ì tæ chøc trong c«ng ty t-¬ng ®èi tèt, cÇn ph¶i cã mét ng-êi qu¶n lý vÒ mÆt tæ chøc riªng biÖt, kh«ng nªn ®Ó mét con ng-êi lµm hai nhiÖm vô sÏ g©y nªn sù chång chÐo. Tæ chøc bè trÝ con ng-êi thËt ®óng kh«ng nªn ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ kh«ng ®óng víi kh¶ n¨ng ng-êi ta cã thÓ ph¸t triÓn ®-îc lªn kh«ng ph¸t huy ®-îc ®iÒu g× c¶. nªn cã mét ng-êi khi cã viÖc x¶y ra ®Ó lu«n lu«n theo dâi vµ kiÓm tra vª th¸i ®é thùc hiÖn c«ng viÖc. CÇn ph¶i ®-a ra c¸ch tæ chøc chÆt chÏ h¬n, ®Æc biÖt trong cuéc häp bµn luËn vÒ mÆt kü thuËt. 2. VÒ mÆt qu¶n lý: C«ng ty cã hÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ tõ gi¸m ®èc c«ng ty cho ®Õn c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ban nghµnh. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 lu«n ®-îc sù theo dâi vµ xem xÐt cña c¸n bé kü thuËt vµ cña c¶ gi¸m ®èc c«ng ty. Mçi m¶ng chÝnh ®-îc ph©n chia râ rµng vµ bÇu ra nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cã ®ñ t- c¸ch tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc qu¶n lý trùc tiÕp mäi lóc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp. Gi¸m ®èc c«ng ty lu«n n¾m b¾t ®-îc toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kü thuËt x¶y ra tõng ngµy trong c«ng ty. Nh-ng mÆt kh¸c vÉn cã sù l¬i láng vª mÆt qu¶n lý, mét sè ng-êi trong thêi gian lµm viÖc tù ý ®Õn nh÷ng phßng ban kh¸c ®Ó chuyÖn trß ®Õn khi ng-êi kh¸c cã viÖc ®ét xuÊt cÇn ®Õn th× l¹i ph¶i ®i gäi, ®i t×m ®iÒu ®ã sÏ g©y ¶nh h-ëng tíi c«ng viÖc, t¹o nªn mét tr¹ng th¸i kh«ng tèt khi lµm viÖc vµ th¸i ®é thiÕu nghiªm tóc trong c«ng viÖc. T¹i mçi xÝ nghiÖp lu«n lu«n cã mét c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l-îng lao ®éng cã trong ngµy t¹i c¸c tæ, ®iÒu n¸y sÏ ¶nh h-ëng ®Õ c«ng ty vµ tíi chÝnh b¶n th©n hä, sù theo dâi ®ã sÏ ®-îc tæng hîp l¹i vµ tæng kÕt vµo cuèi mçi th¸ng.. VÒ mÆt qu¶n lý m¸y mãc, c«ng ty ®· ph©n râ rµng cho tõng xÝ nghiÖp, mçi xÝ nghiÖp qu¶n lý mét sè l-îng m¸y mãc phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nhr h-ëng ®Õn thu nhËp cña c«ng ty. VÊn ®Ò qu¶n lý m¸y mãc cña c«ng ty rÊt hîp lý vµ rÔ ph©n lo¹i m¸y. C«ng ty nªn cã sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n tÊt c¶ c¸c mÆt kh¸c nãi chung vµ cña mÆt kü thuËt nãi riªng. Nªn ®-a nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é thùc sù vÒ qu¶n lý nªn n¾m gi÷, kh«ng nªnph©n biÖt tuæi t¸c v× ®©y lµ mét rµo c¶n lín ë c¸c doanh nghiÖp víi vèn ®Çu t- lµ nhµ n-íc. CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã träng ®iÓm. Cã chÕ ®é th-ëng ph¹t râ rµng t¹o nªn sù c«ng b»ng cho dï ng-êi ®ã lµ ai trong c«ng ty. Kh«ng nªn qu¶n lý con ng-êi vÒ mÆt thêi gian qu¸ thêi gian lµm viÖc. CÇn ph¶i ®Ò xuÊt ®Ó hä tù nguyÖn. Tr¸nh sù lîi dung quyÒn ®Ó Ðp buéc vµ ¸p ®Æt cho c¸n bé c«ng nh©n cÊp d-íi ph¶i lµm theo ý kiÕn cña b¶n th©n. Lu«n ph¶i qu¶n lý m¸y mãc mét c¸ch chÆt chÏ v× ®©y lµ n¨ng lùc s¶n xuÊt x-¬ng sèng cña c«ng ty, ®Ó lu«n n¾m ®-îc t×nh h×nh sö dông hiÖn nay cña m¸y, nªn m¸y háng cã thÓ biÕt ®-îc ®éi ngò c¸n bé kü thuËt trong Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 16 c«ng ty söa ch÷a ®-îc hay kh«ng. Ngoµi ra nªn qu¶n lý m¸y theo mét tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vµ ph©n tÝch thËt cô thÓ tr-íc khi ®-a vµo thùc hiÖn. 3. VÒ viÖc ®iÒu hµnh: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi ®iÒu hµnh cao nhÊt lu«n lu«n chØ ®¹o c¸n bé cÊp d-íi ®ã lµ c¸c phã gi¸m ®èc, vµ tõ ®ã nhiÖm vô ®-îc chuyÓn ®Õn gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp. Khi ®ã s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp l¹i ho¹t ®éng trë l¹i.... C¸c phßng ban trong c«ng ty lu«n ®-îc gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh chung vµ th«ng suèt nh÷ng c«ng viÖc mang tÝnh phôc vô cho nhau. Ngoµi ra c«ng ty cßn ph©n cÊp qu¶n lý ®iÒu hµnh cho c¸c phßng ban vµ xÝ nghiÖp vµ lu«n cã sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. §©y lµ h×nh thøc ®iÒu hµnh c«ng ty mang tÝnh c«ng nghiÖp cao. Trong ®ã lùc l-îng l·nh ®¹o cã kinh nghiÖm vµ cã chuyªn m«n cao, tÇm suy nghÜ réng nªn qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh lu«n cã sù th«ng suèt lu«n lu«n ®-îc ®i theo mét m¹ch vµ kh«ng ng¾t qu·ng. Ch¼ng h¹n vÒ m¸y mãc mçi xÝ nghiÖp, phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mét l-îng m¸y mãc. Gi¸m ®èc c«ng ty lu«n lµ ng-êi ®-a ra quyÕt ®Þnh khi cÇn ®iÒu ®éng m¸y mãc ®i n¬i kh¸c phôc vô cho nh÷ng c«ng tr×nh bªn ngoµi c«ng ty. 4. VÒ vÊn ®Ò xö lý kü thuËt: Kü thuËt lµ mÆt ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét c«ng ty mµ s¶n phÈm lµm ra lµ bª t«ng x©y dùng, chÝnh v× vËy c«ng ty lu«n co sù gi¸m s¸t rÊt chÆt chÏ cña phã gi¸m ®èc c«ng ty NguyÔn ThÞ Thanh B×nh lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm mÆt kü thuËt trong c«ng ty. Nªn khi cã sù cè kü thuËt lu«n ®-îc ph¸t hiÖn ngay ®Ó xö lý. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét ®éi söa ch÷a gåm nh÷ng c¸n bé kü thuËt nhiÒu kinh nghiÖm vµ ®éi ngò nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ lu«n ®-îc ®iÒu ®éng khi cÇn thiÕt. Nh-ng cßn nh÷ng thiÕt sãt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã nh÷ng thî ph¶i lµm kh«ng ®óng nghµnh, bÞ chØ b¶o lµm mäi viÖc khi cÇn, ch-a cã nhiÒu nh÷ng c¸n bé kü thuËt chÊt l-îng cao, v·n ph¶i ®i thuª bªn ngoµi vµo söa ch÷a, cßn kh¸ nhiÒu ph¶n ¶nh n¨ng lùc söa ch÷a ch-a toµn diÖn. C«ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 17 nghÖ xö lý kü thuËt kh«ng mang nhiÒu tÝnh hîp lý, víi sù t- duy hÑp. Xö lý kü thuËt vÉn ch-a triÖt ®Ó tËn gèc nªn cã nh÷ng lóc ph¶i xö lý nhiÒu lÇn. Kü thuËt xö lý vÉn ch-a mang tÝnh kü thuËt cao do thiÕt bÞ ®¬n gi¶n, c«ng nghÖ l¹c hËu. C«ng ty nªn trang bÞ thªm cho ®éi ngò c¸n bé kü thËt nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i míi mÎ mµ trong c«ng ty hä kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc hái. Nªn tham kh¶o thËt kü tr-íc khi ®i vµo xö lý ®èi víi nh÷ng lo¹i m¸y hiÖn ®¹i cña n-íc ngoµi lu«n t×m ra ph-¬ng ¸n hîp lý nhÊt. KiÓm tra ®é yªu cÇu mµ m¸y mãc cò cã. Xö lý thËt chÝnh x¸c nh÷ng bé phËn cã ®é chÝnh x¸c cao. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 18 b. kÕt luËn vµ c¶m t-ëng sau ®ît thùc tËp: 1. KÕt luËn: Sau ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty Bª t«ng vµ x©y dùng VÜnh Tuy thÊy r»ng ®©y lµ mét c«ng ty míi b¾t ®Çu ®i lªn sau kho¶ng h¬n hai n¨m trë l¹i ®©y, m¸y mãc trong c«ng ty vÉn cßn kh¸ khiªm tèn nh-ng sau h¬n hai n¨m mµ mua s¾m ®-îc l-îng m¸y mãc nh- vËy lµ mét v¸n ®ª m¸ khã c«ng ty nµo hoÆc mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ ®¹t ®-îc. §iÓm nµy ®· nãi lªn r»ng c«ng ty ®ang cã mét gi¸m ®èc cã tr×nh ®é kü thuËt vµ tr×nh ®é qu¶n lý rÊt tèt. C«ng ty ký ®-îc nhiÒu hîp ®ång s¶n xuÊt do ®ã møc l-¬ng ngµy cµng ®-îc n©ng cao. ®i theo nã t¹o nªn sù h¨ng say lµm viÖc ®Ó lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao. Ngoµi ra c«ng ty ®ang cã nhu cÇu rÊt lín vÒ s¶n xuÊt nh- l¾p ®Æt thªm mét d©y chuyÒn ®óc ly t©m ®Ó s¶n xuÊt ra cét ®iÖn vµ thµnh lËp thªm xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n2 ®Ó ph©n ra mét xÝ nghiÖp chuyªn ®óc c¸c lo¹i cÇu kiÖn trßn vµ cèng hép vµ mét xÝ nghiÖp chuyªn ®óc ra c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh- tÊm Panel, cäc... Mét h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ ®©y lµ h-íng ph¸t triÓn ®Æt lªn hµng ®Çu cña c«ng ty lµ thµnh lËp thªm xÝ nghiÖp thø n¨m lµ xÝ nghiÖp x©y dùng vµ sÏ ph¸t triÓn theo h-íng x©y dùng do c«ng ty cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, nªn cung cÊp ®-îc toµn bé vËt liÖu cho c¸c khu«n tõ nÒn mãng, v¸n kh«n, bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng th-¬ng phÈm vµ c¸n bé kü thuËt x©y dùng. MÆt kh¸c còng cã mét h-íng ®µu t- míi mÎ tËn dông m¨t b»ng réng lín s½n cã cña c«ng ty ch-a dïng ®Õn ®em cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuª mÆt b»ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Nãi chung toµn bé c«ng ty ®ang ®i vµo mét guång m¸y s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu lín m¹nh vµ ph¸t triÓn tÇm cì . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 2. C¶m t-ëng sau ®ît thùc tËp: Sau ®ît thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty Bª t«ng va x©y Dùng VÜnh Tuy thÊy r»ng nh÷ng kiÕn thøc hoµn toµn mang tÝnh lý thuyÕt ®· ®-îc häc trong tr-êng mÆc dï kh«ng nhiÒu nh-ng ®a cã sù bæ trî trong c«ng viÖc thùc tÕ, t¹o ra sù t- duy cÇn thiÕt ®èi víi mét kü s- m¸y x©y dùng, qua ®ã cµng th¸y r»ng lý thuyÕt vµ thùc hµnh ph¶i ®i ®«i vãi nhau, ph¶i lu«n cïng song hµnh th× khi ®ã kÕt qu¶ ®¹t ®-îc sÏ rÊt cao. Sau ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy Em thÊy m×nh hiÓu râ h¬n rÊt nhiÒu vÒ nghµnh ®ang theo häc vµ quan träng nhÊt lµ cã sù chuÈn bÞ vÒ t©m lý ®èi víi mét sinh viªn s¾p tèt nghiÖp, sÏ rÊt bì ngì khi tiÕp xóc víi c«ng viÖc sau khi rêi khái gi¶ng ®-êng ®¹i häc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 môc lôc I> 20 Trang C¬ cÊu tæ chøc cña c¬ së....................................... 1 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty qua tõng thêi kú.................................. 1 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty................................. 1 II> C¸c tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh m¸y mãc cña c«ng ty.... 3 1. C¸c tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc................... 3 2. C¸ch ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty.................. 4 III> N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ ph-¬ng ph¸p tæ chøc b¶o qu¶n vËn chuyÓn vµ söa ch÷a m¸y................................................. 5 1. N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn nay cña c«ng ty..................... 5 2. Nhu cÇu vÒ m¸y mãc cña c«ng ty................................... 6 3. Ph-¬ng ph¸p tæ chøc b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn b¶o d-ìng vµ söa ch÷a m¸y............................................. 7  VÒ b¶o qu¶n...................................... 7  VÒ vÊn ®Ó b¶o d-ìng söa ch÷a m¸y mãc.... 7  VÒ viÖc vËn chuyÓn m¸y mãc.................. 8 IV> Quy tr×nh d©y chuyÒn mét c«ng nghÖ thi c«ng c¬ giíi m«t C«ng tr×nh cô thÓ........................... 9 A. NhËn xÐt kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh xö lý Kü thuËt....................................... 10 1. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ mÆt tæ chøc............ 10 2. VÒ mÆt qu¶n lý............................................... 11 3. VÒ viÖc ®iÒu hµnh......................................... 12 4. VÒ vÊn ®Ò xö lý kü thuËt..................................... 13 B. KÕt luËn vµ c¶m t-ëng sau ®ît thùc tËp....................... 16 1. KÕt luËn............................................................ 16 2. C¶m t-ëng sau ®ît thùc tËp............................... 17
- Xem thêm -