Tài liệu Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty vmep

  • Số trang: 138 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 309 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- ĐẶNG THỊ HIỀN ĐỀ TÀI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VMEP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- ĐẶNG THỊ HIỀN ĐỀ TÀI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VMEP Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Trƣơng Minh Đức XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 CAM KẾT CỦA TÁC GIẢ Tôi xin cam kết nội dung của luận văn này chưa được nộp cho bất kỳ một chương trình cấp bằng cao học nào cũng như bất kỳ một chương trình đào tạo cấp bằng nào khác. Bản khóa luận này là sự cố gắng nỗ lực của bản thân cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn khoa học của TS. Trương Minh Đức – giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp tôi hoàn thành luận văn. Ngoài các phần trích dẫn, các kết quả phân tích, đánh giá, kết luận đều là kết quả làm việc của cá nhân tôi. Tác giả cam kết Đặng Thị Hiền LỜI CẢM ƠN Trước hết tác giả xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo TS. Trương Minh Đức, người đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn khoa học, chỉ bảo và đưa ra những đóng góp hết sức quý báu để tác giả hoàn thành bản luận văn này. Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo công tác tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đã trang bị cho tác giả những kiến thức trong suốt thời gian học tập. Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo cùng cán bộ , nhân viên Công ty Hữu hạn Chế tạo Công nghiệp và Gia công Chế biến hàng Xuất khẩu Việt Nam (VMEP), đã tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả trong quá trình thu thập số liệu, các tài liệu liên quan giúp tác giả hoàn thiện luận văn. Mặc dù tác giả đã rất cố gắng trong quá trình nghiên cứu song luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết, vì vậy tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phản hồi để tiếp tục hoàn thiện. Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Đặng Thị Hiền TÓM TẮT LUẬN VĂN Công tác tuyển dụng là một hoạt động đầu tiên trong quản trị nguồn nhân lực, là hoạt động thường xuyên diễn ra trong các tổ chức ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Công ty Hữu hạn Chế tạo Công nghiệp và Gia công Chế biến hàng Xuất khẩu Việt Nam (VMEP) là doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh lĩnh vực xe máy tại Việt Nam, với các sản phẩm mang nhãn hiệu SangYangMotor (SYM). Có thể nói trong tất cả các phương tiện giao thông hiện nay của người Việt xe máy là phương tiện giao thông được sử dụng nhiều nhất vì sự tiện lợi cũng như tính kinh tế của nó. Mặc dù có những lợi thế đó nhưng SYM hiện vẫn đứng ở vị trí sau Honda Việt Nam, một trong những lý do ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty VMEP đó là vấn đề tuyển dụng. Xuất phát từ yêu cầu này tác giả đã chọn vấn đề “Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty VMEP” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. Nội dung luận văn của tác giả được đề cập đến những vấn đề sau: Nghiên cứu cơ bản những vấn đề về lý luận, các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa các yếu tố tác động tới hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là phương pháp tổng hợp bao gồm các phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp mô tả, thống kê và bảng khảo sát. Nghiên cứu vấn đề tuyển dụng trên cả hai phương diện định lượng và định tính. Trên cơ sở đó đưa ra mô hình nghiên cứu cụ thể các nội dung liên quan đến tuyển dụng của Công ty VMEP tại chi nhánh Miền Bắc. Việc tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty VMEP chi nhánh miền Bắc là quá trình phân tích và đánh giá các nội dung được đề cập trong mô hình nghiên cứu gồm những nội dung: kế hoạch, quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá và hội nhập trong tuyển dụng. Tìm ra những ưu điểm và tồn tại trong công tác tuyển dụng của Công ty. Bằng việc kết hợp giữa lý luận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể tác giả đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại trong tuyển dụng của Công ty VMEP, bên cạnh đó còn đưa ra những kiến nghị nhằm giúp cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty VMEP nói riêng nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ................................................................... i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................................. ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ...................................................................................... iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ...................................................................................... iv MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1 1. Về tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ................................................................................. 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài....................................................................... 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................................................ 3 5. Những đóng góp của luận văn ................................................................................................ 3 6. Cấu trúc của luận văn .............................................................................................................. 4 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ................................................................. 5 1.1. Tình hình nghiên cứu ............................................................................................................ 5 1.1.1. Tình hình nghiên cứu thế giới ........................................................................... 5 1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ..................................................................... 5 1.2. Các khái niệm về quản trị nguồn nhân lực và công tác tuyển dụng nguồn nhân lực.7 1.2.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực .................................................................. 7 1.2.2. Khái niệm về tuyển dụng .................................................................................. 7 1.2.2.1. Khái niệm về tuyển mộ ............................................................................. 8 1.2.2.2. Khái niệm về tuyển chọn ........................................................................... 9 1.3. Vai trò của công tác tuyển dụng nhân lực ....................................................................... 10 1.3.1. Đối với người lao động ................................................................................... 10 1.3.2. Đối với doanh nghiệp ..................................................................................... 10 1.3.3. Đối với xã hội ................................................................................................. 11 1.4. Các hình thức tuyển dụng và nguồn tuyển dụng ........................................................... 12 1.4.1. Hình thức tuyển dụng ..................................................................................... 12 1.4.1.1. Hình thức tuyển dụng phi chính quy ....................................................... 12 1.4.1.2. Hình thức tuyển dụng chính quy ............................................................. 13 1.4.2. Nguồn tuyển dụng ........................................................................................... 14 1.4.2.1. Nguồn tuyển dụng bên trong ................................................................... 14 1.4.2.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài................................................................... 16 1.5. Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực............................................................................. 19 1.5.1. Xác định nhu cầu, vị trí công việc cần tuyển dụng ......................................... 20 1.5.1.1. Lập kế hoạch tuyển dụng......................................................................... 20 1.5.1.2. Xác định nội dung công việc ( Phân tích công việc) ............................... 20 1.5.1.3. Yêu cầu đối với ứng cử viên ................................................................... 21 1.5.1.4. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc......................................................... 22 1.5.2. Tìm kiếm ứng cử viên ..................................................................................... 22 1.5.3. Tiến hành đánh giá và tuyển chọn nhân lực ................................................... 24 1.5.4. Hội nhập và đào tạo ........................................................................................ 27 1.5.4.1. Giao việc và thử việc ............................................................................... 27 1.5.4.2. Đánh giá kết quả thử việc ........................................................................ 28 1.5.4.3. Quyết định tiếp nhận ............................................................................... 28 1.5.4.4. Định hướng, hội nhập nhân sự ................................................................ 29 1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp . 29 1.6.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp .............................................................. 29 1.6.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .............................................................. 31 1.7. Mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng và các chức năng khác của nhân sự ............ 32 1.7.1. Đánh giá nhân viên ......................................................................................... 33 1.7.2. Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp ............................................................ 33 1.7.3. Chính sách đào tạo .......................................................................................... 34 1.7.4. Môi trường làm việc ....................................................................................... 34 1.8. Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng ............................................................ 36 1.8.1. Đáp ứng được yêu cầu công việc .................................................................... 36 1.8.2. Tài chính ......................................................................................................... 36 1.8.3. Tính chất khách quan của công tác tuyển dụng .............................................. 37 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 38 2.1. Giới thiệu chung về các phƣơng pháp sử dụng nghiên cứu của đề tài ....................... 38 2.1.1. Phương pháp duy vật lịch sử .......................................................................... 38 2.1.2. Phương pháp duy vật biện chứng ................................................................... 38 2.1.3. Nghiên cứu định lượng ................................................................................... 38 2.1.4. Nghiên cứu định tính ...................................................................................... 39 2.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu, thông tin ........................................................................ 40 2.2.1. Thu thập dữ liệu sơ cấp ................................................................................... 40 2.2.2. Thu thập dữ liệu thứ cấp ................................................................................. 40 2.3. Quy trình nghiên cứu .......................................................................................................... 41 2.4. Mô hình nghiên cứu ............................................................................................................ 42 2.5. Các công cụ nghiên cứu đƣợc sử dụng trong đề tài ....................................................... 43 CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VMEP ............................................................................................... 44 3.1. Tổng quan chung về Công ty VMEP ............................................................................... 44 3.1.1. Giới thiệu chung về Công ty VMEP ............................................................... 44 3.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty VMEP .................................................. 48 3.1.3. Đặc điểm nhân sự của Công ty VMEP ........................................................... 50 3.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty VMEP. ................................... 54 3.2.1. Nhận định chung ............................................................................................. 54 3.2.2. Chính sách và nguyên tắc tuyển dụng của Công ty ........................................ 55 3.3. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty .................................................................................... 56 3.3.1. Căn cứ cho việc xác lập kế hoạch tuyển dụng ................................................ 56 3.3.2. Đánh giá thực trạng lập kế hoạch tuyển dụng ................................................ 58 3.4. Quy trình tuyển dụng của Công ty VMEP ..................................................................... 66 3.4.1. Các bước quy trình tuyển dụng ....................................................................... 66 3.4.2. Đánh giá quy trình tuyển dụng ....................................................................... 68 3.5. Tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá tuyển dụng...................................................................... 76 3.5.1. Tiêu chuẩn kiểm tra......................................................................................... 76 3.5.2. Đánh giá tuyển dụng ....................................................................................... 78 3.6. Hội nhập cho nhân viên tuyển dụng................................................................................. 82 3.6.1. Cung cấp thông tin chung về Công ty ............................................................ 83 3.6.2. Thông tin về công việc đảm nhận ................................................................... 84 CHƢƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY VMEP ........................................................ 87 4.1. Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực của Công ty VMEP ...................................... 87 4.2. Mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty VMEP ......................................... 87 4.3. Những tồn tại trong công tác tuyển dụng tại Công ty VMEP ..................................... 88 4.4. Giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty VMEP ...................................... 89 4.4.1. Giải pháp chung .............................................................................................. 89 4.4.2. Giải pháp cụ thể đối với Công ty VMEP ........................................................ 91 4.5. Kiến nghị ............................................................................................................................... 98 KẾT LUẬN ................................................................................................................ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 101 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu 1 SYM 2 VMEP 3 WTO Nguyên nghĩa SanYangMotor Công ty Hữu hạn Chế tạo Công nghiệp và Gia công Chế biến hàng Xuất khẩu Việt Nam Tổ chức thương mại Thế giới i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung 1 Bảng 3.1 2 Bảng 3.2 Các loại xe Công ty đang sản xuất kinh doanh 47 3 Bảng 3.3 Thống kê lao động theo độ tuổi 51 4 Bảng 3.4 Thống kê lao động theo giới tính 52 5 Bảng 3.5 Thống kê lao động theo trình độ 53 6 Bảng 3.6 7 Bảng 3.7 8 Bảng 3.8 9 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty VMEP năm 2012 - 2013 Kết quả khảo sát công tác lập kế hoạch tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng năm 2013 của Công ty VMEP Thống kê trình độ nhân viên phòng nhân sự Công ty VMEP Tổng hợp kết quả điều tra về quy trình tuyển dụng Thành phần tham gia tuyển dụng Tổng hợp kết quả đánh giá tuyển chọn nhân viên Kết quả khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng ii Trang 46 59 62 64 69 78 79 80 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Hình 1 Hình 1.1 2 Hình 1.2 3 Hình 2.1 Các phương pháp thu thập dữ liệu 41 4 Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu 42 5 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty VMEP 48 6 Hình 3.2 Cơ sở lập kế hoạch tuyển dụng 8 Hình 3.3 Quy trình tuyển dụng Công ty VMEP Nội dung Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực Tuyển mộ với các chức năng khác trong quản trị nhân lực iii Trang 19 35 57 66 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ 1 Biều đồ 3.1 Tính dài hạn trong kế hoạch tuyển dụng 60 2 Biều đồ 3.2 Sử dụng bản mô tả công việc trong làm việc 63 3 Biều đồ 3.3 4 Biểu đồ 3.4 Nội dung phỏng vấn sát công việc thực tế 73 5 Biểu đồ 3.5 Vào Công ty làm việc vì lý do gần nhà 81 6 Biểu đồ 3.6 Thích ứng của nhân viên mới 84 Nội dung Thông báo tuyển mộ biết được qua người thân iv Trang 71 1 MỞ ĐẦU 1. Về tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trước bối cảnh nền kinh tế thị trường mở rộng được đánh dấu bằng việc Việt Nam ra nhập tổ chức Thương Mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội sử dụng các nguồn lực bên trong và bên ngoài để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng đặt ra không ít những thách thức cho mỗi doanh nghiệp như cạnh tranh về công nghệ, mẫu mã, thương hiệu, làm sao để thu hút, tuyển dụng và giữ chân nguồn nhân lực có chất lượng trong điều kiện nguồn tài chính bị giới hạn. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức thành công hay thất bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó yếu tố chính quyết định là yếu tố con người, đó tài sản vô cùng quý giá của doanh nghiệp. Nhận thấy vai trò quan trọng của nguồn nhân lực, đa số doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp mình như tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, tạo động lực…Có thể nói tuyển dụng là khâu đầu tiên trong quản trị nguồn nhân lực, là biện pháp hữu hiệu trong việc tìm kiếm và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần quan trọng cho sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Vậy làm sao để tuyển dụng và phát huy được nguồn lực quan trọng này trong môi trường cạnh tranh gay gắt, những cơ hội và thách thức đòi hỏi tổ chức phải có cơ chế linh hoạt để thích ứng, thu hút, giữ chân được nguồn nhân lực có chất lượng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Hữu hạn Chế tạo Công nghiệp và Gia công Chế biến hàng Xuất khẩu Việt Nam (VMEP) là một trong ba Công ty lớn và có uy tín trong lĩnh vực sản xuất xe máy. Để thu hút được lao động có chất lượng ngoài chính sách đãi ngộ, đào tạo còn phải làm tốt ngay từ khâu tuyển dụng. Vì vậy Công ty đã xây dựng và thực hiện vấn về này theo một quy trình nhất định. Tuy nhiên bên cạnh đó trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để công tác tuyển dụng nhân sự đạt hiệu quả cao hơn. Chính vì 1 lý do đó tác giả đã chọn đề tài “Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty VMEP” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. Câu hỏi nghiên cứu Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu của đề tài, quá trình nghiên cứu cần phải trả lời các câu hỏi sau: - Yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng tuyển dụng của Công ty VMEP - Nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng tuyển dụng - Giải pháp nào phù hợp để nâng cao chất lượng tuyển dụng 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Mục đích: Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty VMEP qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Nhiệm vụ: + Hệ thống hóa lý thuyết cơ bản về công tác tuyển dụng, các nhân tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng với chức năng khác trong quản trị nhân lực doanh nghiệp. + Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng của Công ty VMEP hiện nay như thế nào? Các vấn đề còn tồn tại trong tuyển dụng của Công ty VMEP cần khắc phục ? + Đưa ra giải pháp để khắc phục những tồn tại về tuyển dụng của Công ty VMEP. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty VMEP. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài + Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài là công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty VMEP và tập trung vào đối tượng nhân viên. 2 + Không gian nghiên cứu: chủ yếu tập trung trong phạm vi của Công ty VMEP tại chi nhánh Miền Bắc. + Thời gian thu thập dữ liệu nghiên cứu được thực hiện từ 2009 đến 2013. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty VMEP, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau: * Phương pháp nghiên cứu chung Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống như duy vật lịch sử được thể hiện qua việc khảo sát các số liệu thống kê của năm 2009 đến 2013, phương pháp duy vật biện chứng được thể hiện qua việc nghiên cứu các nhân tố tác động qua lại ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng của Công ty, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thống kê và phân tích các số liệu hiện có của Công ty VMEP. *Phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề tài Ngoài các phương pháp nghiên cứu nêu trên tác giả sử dụng một số phương pháp cụ thể sau: + Phương pháp nghiên cứu định tính: tác giả chú trọng đến việc phỏng vấn sâu một số đối tượng làm công tác quản lý nhân sự và có sự tham khảo ý kiến của lãnh đạo Công ty VMEP cùng với các nhân viên để xác định những vấn đề có thể nảy sinh trong công tác tuyển dụng. + Phương pháp định lượng: Một số công cụ được sử dụng trong nghiên cứu này đó là: Thống kê số liệu, bảng biểu, biểu đồ, bảng hỏi điều tra được sử dụng để trình bày, lý giải về thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty VMEP trong thời gian qua. 5. Những đóng góp của luận văn Bằng lý luận được trang bị và sự tích lũy kinh nghiệm thực tế kết hợp với điều kiện, đặc điểm tuyển dụng cụ thể tại Công ty VMEP tác giả mong muốn luận văn của mình sẽ góp phần nâng cao công tác tuyển dụng, tạo ra sự gắn bó lâu dài của nhân viên từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty VMEP. 3 6. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục luận văn gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực. Tác giả trình bày khái quát tình hình nghiên cứu vấn đề tuyển dụng trong và ngoài nước cùng các khái niệm về tuyển mộ, tuyển chọn, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng cùng mối quan hệ tác động qua lại giữa các yếu tố. Chương II: Phương pháp nghiên cứu. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin dữ liệu sử dụng trong luận văn từ đó đưa ra quy trình và mô hình nghiên cứu cho luận văn. Chương III: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty VMEP. Từ các thông tin và số liệu thu thập được tác giả tiến hành phân tích, đối chiếu và so sánh để tìm ra những ưu điểm, tồn tại trong công tác tuyển dụng và chỉ ra nguyên nhân những tồn tại. Chương IV: Một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao công tác tuyển dụng của Công ty VMEP. Dựa vào kết quả nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty VMEP tác giả đưa ra các giải pháp và kiến nghị để giải quyết những tồn tại trong tuyển dụng của Công ty. 4
- Xem thêm -