Tài liệu Công tác triển khai bảo hiểm pjico children care tại chi nhánh pjico thăng long thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài : “CÔNG TÁC TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM PJICO CHILDREN CARE TẠI CHI NHÁNH PJICO THĂNG LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” Chuyên ngành: Tài chính Bảo hiểm Giảng viên hướng dẫn : ThS. Đoàn Thu Hương Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 ii Học viện tài chính Luận văn tốt nghiệp HÀ NỘI – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tìnhhình thực tế của đơn vị thực tập. Tác giả luận văn Hoàng Thị Hiền Thúy Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 iii Học viện tài chính Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA..................................................................................................i LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................ii MỤC LỤC............................................................................................................ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................................................................v DANH MỤC BẢNG BIỂU..................................................................................vi LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG.........................................................................3 VỀ BẢO HIỂM PJICO CHILDREN CARE.........................................................3 1.1 . Sự cần thiết khách quan và vai trò của bảo hiểm Pjico children care.............3 1.1.1. Sự cần thiết của bảo hiểm Pjico children care.....................................3 1.1.2. Vai trò của bảo hiểm Pjico children care.............................................4 1.2. Nội dung của nghiệp vụ bảo hiểm bảo hiểm Pjico children care ................6 1.2.1. Đối tượng được bảo hiểm.....................................................................6 1.2.2. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm.................................................6 1.2.3. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm.......................................................11 1.2.4. Hợp đồng bảo hiểm.............................................................................13 1.2.5. Trách nhiệm của người được bảo hiểm...............................................14 1.2.6. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp......................................................14 1.2.7. Nguyên tắc xét trả tiền bảo hiểm........................................................16 1.2.8. Hỗ trợ y tế khẩn cấp............................................................................17 1.2.9. Điều khoản sửa đổi bổ sung................................................................20 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM PJICO CHILDREN CARE CỦA CHI NHÁNH PJICO THĂNG LONG.......................23 2.1. Khái quát về chi nhánh Pjico Thăng Long................................................23 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển......................................................23 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy.........................................................................23 2.1.3. Kết quả kinh doanh trong thời gian qua..............................................24 2.2. Một số thuận lợi, khó khăn........................................................................27 2.2.1. Thuận lợi:............................................................................................27 Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính iv Luận văn tốt nghiệp 2.2.2. Khó khăn:............................................................................................27 2.3. Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Pjico children care .......................28 2.3.1. Công tác khai thác...............................................................................28 2.3.2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất...............................................31 2.3.3. Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm.............................................32 2.3.4. Kết quả và hiệu quả kinh doanh..........................................................35 2.3.5. Đánh giá tổng quát về thực trạng và kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm pjico children care tại Pjico thăng long................................................38 2.3.6. Một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Pjico children care tại Pjico thăng long...............................................39 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHILDREN CARE TẠI CHI NHÁNH PJICO THĂNG LONG.........................................................42 3.1. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của chi nhánh pjico thăng long trong thời gian tới.............................................................................................42 3.2. Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nghiệp vụ pjico children care tại chi nhánh pjico thăng long...............................................................................43 3.2.1. Nâng cao hiệu quả trong công tác khai thác .......................................43 3.2.2. Công tác chi trả tiền bảo hiểm............................................................45 3.2.3. Làm tốt công tác chống gian lận và trục lợi bảo hiểm ........................46 3.2.4. Làm tốt một số công tác khác.............................................................47 3.3. Một số kiến nghị.......................................................................................51 3.3.1. Đối với hiệp hội bảo hiểm...................................................................51 3.3.2. Đối với các cơ quan chức năng có liên quan ......................................52 3.3.3. Đối với công ty cổ phần bảo hiểm Pjico.............................................53 KẾT LUẬN......................................................................................................... 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................56 TRANG PHỤ BÌA..................................................................................................i LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................ii MỤC LỤC............................................................................................................ iii Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính v Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...............................................................................vi DANH MỤC BẢNG BIỂU..................................................................................vi LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM PJICO CHILDREN CARE. .3 1.1. Sự cần thiết khách quan và vai trò của bảo hiểm Pjico children care .........3 1.1.1. Sự cần thiết của bảo hiểm Pjico children care......................................3 1.1.2. Vai trò của bảo hiểm Pjico children care..............................................4 1.2. Nội dung của nghiệp vụ bảo hiểm bảo hiểm Pjico children care ................6 1.2.1. Đối tượng được bảo hiểm......................................................................6 1.2.2. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm.................................................6 1.2.3. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm........................................................12 1.2.4. Hợp đồng bảo hiểm.............................................................................17 1.2.5. Trách nhiệm của người được bảo hiểm...............................................17 1.2.6. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp......................................................18 1.2.7. Nguyên tắc xét trả tiền bảo hiểm.........................................................20 1.2.8. Hỗ trợ y tế khẩn cấp............................................................................21 1.2.9. Điều khoản sửa đổi bổ sung................................................................25 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM PJICO CHILDREN CARE CỦA CHI NHÁNH PJICO THĂNG LONG.......................27 2.1. Khái quát về chi nhánh Pjico Thăng Long................................................27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.......................................................27 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy..........................................................................28 2.1.3. Kết quả kinh doanh trong thời gian qua..............................................29 2.2. Một số thuận lợi, khó khăn........................................................................32 2.2.1. Thuận lợi:............................................................................................32 2.2.2. Khó khăn:............................................................................................32 2.3. Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Pjico children care .......................33 2.3.1. Công tác khai thác...............................................................................33 2.3.2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất................................................36 2.3.3. Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm.............................................38 Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính vi Luận văn tốt nghiệp 2.3.4. Kết quả và hiệu quả kinh doanh..........................................................41 2.3.5. Đánh giá tổng quát về thực trạng và kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm pjico children care tại Pjico thăng long................................................44 2.3.6. Một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Pjico children care tại Pjico thăng long................................................45 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHILDREN CARE TẠI CHI NHÁNH PJICO THĂNG LONG.........................................................49 3.1. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của chi nhánh pjico thăng long trong thời gian tới.............................................................................................49 3.2. Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nghiệp vụ pjico children care tại chi nhánh pjico thăng long...............................................................................50 3.2.1. Nâng cao hiệu quả trong công tác khai thác ........................................50 3.2.2. Công tác chi trả tiền bảo hiểm.............................................................52 3.2.3. Làm tốt công tác chống gian lận và trục lợi bảo hiểm .........................53 3.2.4. Làm tốt một số công tác khác..............................................................54 3.3. Một số kiến nghị.......................................................................................59 3.3.1. Đối với hiệp hội bảo hiểm...................................................................59 3.3.2. Đối với các cơ quan chức năng có liên quan .......................................60 3.3.3. Đối với công ty cổ phần bảo hiểm Pjico..............................................61 KẾT LUẬN......................................................................................................... 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................65 Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 vii Học viện tài chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán bộ nhân viên CP Chi phí DT Doanh thu LN Lợi nhuận PBH Phí bảo hiểm Pjico children care Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho trẻ em STBH Tr.đ Số tiền bảo hiểm Triệu đồng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng biểu Tên bảng biểu Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Trang Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính viii Luận văn tốt nghiệp Bảng 1.1 Bảng quyền lợi bảo hiểm và số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm Pjico children care 13 Bảng 1.2 Biểu phí bảo hiểm của sản phẩm pjico children care 16 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của chi nhánh pjico thăng long 30 Bảng 2.1 Các nghiệp vụ bảo hiểm chính 31 Bảng 2.2 Kết quả kinh doanh của chi nhánh bảo hiểm Pjico Thăng Long giai đoạn 2009- 2011 33 Bảng 2.3 Tình hình khai thác bảo hiểm pjico children care tại chi nhánh bảo hiểm Pjico Thăng Long giai đoạn 2010-2012 38 Bảng 2.4 Tình hình đề phòng hạn chế tổn thất sản phẩm pjico childen care tại chi nhánh Pjico Thăng long giai đoạn 2010-2012 41 Bảng 2.5 Tình hình bồi thường sản phẩm bảo hiểm pjico children care tại chi nhánh pjico Thăng long giai đoạn 2010-2012 43 Bảng 2.6 Kết quả kinh doanh nghiệp vụ Pjico children care tại chi nhánh Pjico Thăng Long giai đoạn 2010- 2012 47 Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 1 Học viện tài chính Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” đó là câu nói tinh túy hàm chứa đầy ý nghĩa về trẻ em.Tương lai của nhân loại, của thế giới, mỗi cộng đồng liên quan chặt chẽ tới những thế hệ kế thừa và tiếp nối. Vì vậy, nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên và nhi đồng là công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ ở hiện tại mà còn có tác dụng to lớn để xây dựng một xã hội phồn vinh, không ngừng lớn mạnh trong tương lai. Bởi thế, việc đảm bảo cho các em được phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần chính là việc tạo dựng nên xã hội phát triển toàn diện, bền vững. Chính quan điểm đó mà Đảng và Nhà nước ta không ngừng chỉ đạo các cấp, ban ngành có liên quan thực thi rất nhiều biện pháp để bảo vệ và chăm sóc các em, tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát triển toàn diện trong một xã hội phồn vinh. Để cùng gánh vác với xã hội trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em, các công ty bảo hiểm đã triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm dành cho thiếu nhi. Mục đích nhằm giúp gia đình và bản thân các em biết cách đề phòng và hạn chế rủi ro, và quan trọng hơn là bảo hiểm sẽ giúp trẻ em khi gặp rủi ro về ốm đau, bệnh tật và gia đình có thể ổn định tài chính, khắc phục những khó khăn khi rủi ro đó xảy ra. Hiện nay, Pjico Thăng Long cũng đang tích cực triển khai các sản phẩm bảo hiểm dành cho thiếu nhi nhằm ngày một hoàn thiện mình cùng với mong muốn tạo được thế cạnh tranh trên thị trường, qua đó cung cấp cho các em một dịch vụ tốt nhất. Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại Pjico Thăng Long, em đã được tiếp cận với nghiệp vụ bảo hiểm PJICO CHILDREN CARE. Song, em thấy nghiệp vụ này khá mới mẻ nhưng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Bởi thế, nghiệp vụ này có vẻ hấp dẫn nên với mong muốn đi sâu tìm hiểu cộng với sự hướng dẫn hết sức nhiệt tình của các chị phòng bảo hiểm con người, em đã chọn đề tài: “Công tác triển khai bảo Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 2 Luận văn tốt nghiệp hiểm Pjico children care tại chi nhánh Pjico Thăng Long thực trạng và giải pháp” làm chuyên đề thực tập của mình. Kết cấu của luận văn gồm: Chương I: Lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm Pjico Children care Chương II: Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Pjico children care tại chi nhánh Pjico Thăng Long Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Pjico children care tại chi nhánh Pjico Thăng Long. Là một sinh viên chuyên ngành Bảo hiểm, lần đầu tiên được tiếp xúc với thực tế, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng do còn hạn chế về thời gian, kinh nghiệm nghiên cứu nên chuyên đề của em sẽ không tránh khỏi những sai sót, hạn chế và thiếu mắc nhất định. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy cô hướng dẫn, cũng như các anh chị cán bộ tại chi nhánh Pjico Thăng Long, và đặc biệt là các chị phòng bảo hiểm con người. Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 3 Học viện tài chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM PJICO CHILDREN CARE 1.1 . Sự cần thiết khách quan và vai trò của bảo hiểm Pjico children care 1.1.1. Sự cần thiết của bảo hiểm Pjico children care Đất nước muốn phát triển toàn diện thì phải có một điểm tựa vững chắc, một xã hội muốn bền vững thì phải được xây dựng trên một nền tảng kiên cố, và nền tảng đó được tạo dựng từ thế hệ trẻ.Thật vậy, trẻ em chính là chủ nhân tương lai của đất nước, là hạt nhân của một xã hội phồn vinh và là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình. Vì thế mà mỗi quốc gia đều giành nhiều sự quan tâm thiết thực để bảo vệ và chăm sóc cho các em phát triển toàn diện nhất. Từ khi sinh ra và lớn lên, trẻ em luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ gia đình, nhà trường và xã hội. Họ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển về thể lực, trí lực, tuy vậy các bé không tránh khỏi những nguy cơ ốm đau, bệnh tật. Hơn nữa, xuất phát từ những đặc điểm của trẻ em rất hiếu động, thích khám phá thế giới kỳ ảo bên ngoài nhưng các bé chưa đủ nhận thức để hiểu hết được những nguy hại từ hành động của mình.Vì vậy, rủi ro luôn đeo bám theo các em. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm bảo hiểm dành cho thiếu nhi, khá đa dạng và phong phú. Song, có một số sản phẩm bảo hiểm truyền thống dành cho đối tượng thiếu nhi như: bảo hiểm học sinh, bảo hiểm nhân thọ có tính hữu dụng còn hạn chế như: mức trách nhiệm bảo hiểm thấp, quyền lợi bảo hiểm hạn chế, đặc biệt người tham gia bảo hiểm không có quyền lợi chăm sóc y tế, vì vậy chưa đáp ứng được hết nhu cầu bảo hiểm với chất lượng dịch vụ cao ngày càng tăng của người dân. Để lấp khoảng trống này, ngày 1/6/2009 PJICO quyết định cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm PJICO Children Care - một sản phẩm bảo hiểm hoàn toàn mới cho thiếu nhi với mức trách nhiệm cao, Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 4 Luận văn tốt nghiệp phạm vi bảo hiểm rộng và đặc biệt là người tham gia bảo hiểm được hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao. Như vậy, nghiệp vụ bảo hiểm này sẽ có vai trò hết sức quan trọng giúp mọi người chống lại những bấp bênh của cuộc sống trong sự đa dạng và phức tạp của rủi ro.Sự ra đời của nó có ý nghĩa nhân văn vô cùng cao cả. 1.1.2. Vai trò của bảo hiểm Pjico children care Hiện nay thị trường bảo hiểm dành cho thiếu nhi, học sinh, đang dần sôi động khi các công ty bảo hiểm liên tục cho ra đời những sản phẩm mới. Lý do chính là phân khúc thị trường dành cho đối tượng này tương đối rộng lớn, tạo nên sự đa dạng trong quan hệ cạnh tranh tranh trên thị trường bảo hiểm. PJICO Children Care là một chương trình bảo hiểm độc đáo của PJICO được thiết kế riêng cho trẻ em lứa tuổi từ 1 đến 15, theo đó trẻ em được tham gia bảo hiểm sẽ được chăm sóc y tế chất lượng cao trong các trường hợp tai nạn, ốm đau, bệnh tật phải điều trị nội trú. Sản phẩm bảo hiểm này bảo vệ cho trẻ em 24/24 trong thời gian ở trường, ở nhà và mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam PJICO Children Care được thiết kế có nhiều điểm khác biệt và nổi trội so với sản phẩm bảo hiểm học sinh truyền thống và mang lại ý nghĩa rất thiết thực cho người tham gia bảo hiểm, và đó là: Thứ nhất: Mức trách nhiệm bảo hiểm rất cao, có thể tới hàng trăm triệu đồng so với mức trách nhiệm phổ biến 10 triệu đồng của bảo hiểm học sinh truyền thống. Phương thức chi trả tiền bảo hiểm là theo chi phí y tế thực tế trong phạm vi số tiền bảo hiểm, do đó các bậc cha mẹ có thể tự do lựa chọn nơi khám chữa bệnh có chất lượng cao (kể cả các bệnh viện quốc tế tại Việt Nam). Trong khi đó bảo hiểm học sinh truyền thống chi trả theo tỷ lệ % của số tiền bảo hiểm (thường là thấp ở mức 10 triệu đồng). Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 5 Luận văn tốt nghiệp Thứ hai: Chi phí nội trú do bệnh là theo thực tế phát sinh từ 1tr.đ/ngày đến 10tr.đ/ngày nội trú tùy theo lựa chọn ban đầu của khách hàng mua bảo hiểm.Đó là mức chi trả rất hấp dẫn và hợp lý, giúp cho khách hàng có thể giảm nhẹ được mối lo lắng về chi phí chữa bệnh. Thứ ba: Chi phí phẫu thuật do bệnh theo thực tế phát sinh với các lựa chọn từ 10tr.đ/ca đến 140tr.đ/ca. Thứ tư: PJICO Children Care có một dịch vụ hỗ trợ y tế (giá trị gia tăng) mà bảo hiểm học sinh truyền thống và các sản phẩm bảo hiểm con người thông thường không có. Đó là dịch vụ tư vấn y tế qua điện thoại bởi các bác sĩ chuyên nghiệp (đường dây nóng của PJICO), cung cấp thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ y tế; hỗ trợ tin nhắn khẩn cấp; vận chuyển y tế khẩn cấp; dịch vụ bác sĩ gia đình (cử bác sĩ tư vấn tại nhà). Và đặc biệt tất cả trẻ em được tham gia bảo hiểm PJICO Children Care sẽ được PJICO bảo lãnh viện phí tại các cơ sở y tế uy tín chất lượng cao hàng đầu hiện là đối tác hợp tác của PJICO như: Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Hồng Ngọc, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bưu điện (tại Hà Nội); Bệnh viện Pháp-Việt, Bệnh viện Colombia Asia, Bệnh viện Triều An, hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ (tại TP. Hồ Chí Minh). Chính sự khác biệt này đã tạo ra lợi thế kinh doanh cho sản phẩm này, nó góp phần tạo sức hút mới cho khách hàng và tạo đòn bẩy cho việc triển khai sản phẩm này được rộng rãi hơn. Với mỗi sản phẩm được thiết kế ra đều được nhắm vào một đối tượng nhất định. Với PJICO Children Care, cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Tuy nhiên, với những điểm khác biệt và nổi trội về quyền lợi bảo hiểm, giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ đã tạo ra thế mạnh riêng cho sản phẩm, và nó có ý nghĩa vô cùng to lớn để cho các em và gia đình giảm nhẹ gánh nặng về tài chính mà để có thể tận hưởng cuộc sống một cách vui khỏe trọn vẹn. Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 6 Luận văn tốt nghiệp Việc tung ra thị trường sản phẩm bảo hiểm mới này cùng với 1 số sản phẩm bảo hiểm mới khác trong thời gian vừa qua gắn liền với chiến lược kinh doanh của PJICO là trở thành một công ty bảo hiểm đa năng với lĩnh vực kinh doanh chính là các sản phẩm bảo hiểm bán lẻ có tính nổi trội, khác biệt về chiều sâu và chất lượng dịch vụ (bao gồm bảo hiểm ô tô, xe máy, con người, chăm sóc y tế). Với cách tiếp cận thị trường theo một phương thức riêng, bài bản, chuyên nghiệp, PJICO kỳ vọng đây là một sản phẩm bảo hiểm mới đột phá của PJICO trên thị trường, góp phần mở rộng thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận cũng như uy tín thương hiệu PJICO. 1.2. Nội dung của nghiệp vụ bảo hiểm bảo hiểm Pjico children care 1.2.1. Đối tượng được bảo hiểm Pjico children care được áp dụng cho mọi công dân Việt Nam và những người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 15 tuổi ( được gọi là Người được bảo hiểm) thao những điều khoản đã được quy định và theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm. Loại trừ những đối tượng sau: - Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư. - Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. 1.2.2. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm 1.2.2.1. Phạm vi bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm này chỉ bao trùm những rủi ro xảy ra trong giới hạn lãnh thổ Việt Nam và theo các điều khoản bảo hiểm dưới đây: 1.2.2.1.1. Điều kiện 1: Chi phí y tế do tai nạn Điều kiện đặc biệt áp dụng chung Trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia vào các cuộc thi đấu có tính chất chuyên nghiệp như: đua xe, đua ngựa, bóng đá, đấm bốc, leo núi, Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 7 Luận văn tốt nghiệp lướt ván, đua thuyền hay tham gia vào các hoạt động thám hiểm không gian, các vùng đất mới, các khám phá khoa học, hoặc các hoạt động khác như săn bắn, thám hiểm núi, các cực quả đất, hoặc tham gia vào các lực lượng viễn chinh, vũ trang thì Đơn bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực đối với những tai nạn xảy ra do các hoạt động này, trừ khi người được bảo hiểm thông báo trước và được PJICO chấp thuận và phải nộp thêm một khoản phí bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm Là mức bồi thường cho các Chi phí y tế thực tế đến mức Giới hạn Chi phí y tế của hợp đồng bảo hiểm cho mỗi thời hạn bảo hiểm. Chi phí y tế là các chi phí hợp lý và cần thiết phát sinh trong vòng 104 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn để trả cho những dịch vụ chuyên môn được cung cấp bởi bác sĩ hoặc y tá có trình độ chuyên môn và giấy phép hành nghề hợp pháp tại các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp. Tổng các chi phí khám, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú tại bệnh viện, vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện hay trung tâm y tế, vận chuyển trở về nơi cư trú được chi trả theo giới hạn của điều kiện này đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 1.2.2.1.2. Điều kiện 2: Chi phí y tế điều trị nội trú do bệnh Phạm vi bảo hiểm: Bệnh tật đòi hỏi phải nằm viện, hay phẫu thuật mà không thuộc đối tượng bị loại trừ dưới đây. Hiệu lực của Bảo hiểm: Đơn bảo hiểm này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày trong trường hợp bị bệnh kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm: Trong trường hợp nằm viện hoặc phẫu thuật, PJICO sẽ thanh toán chi phí y tế thực tế và chi phí nằm viện dựa trên những giới hạn đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 8 Luận văn tốt nghiệp Tổng các chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện, vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện hay trung tâm y tế, vận chuyển trở về nơi cư trú được chi trả theo giới hạn của điều kiện này đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Loại trừ: PJICO sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp: Điều trị và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân suy nhược cơ thể. Nằm viện cho mục đích kiểm tra sức khỏe hoặc giám định y khoa mà không liên quan đến việc điều trị bệnh. - Nằm viện hoặc phẫu thuật các bệnh bẩm sinh, những thương tật và chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày bắt đầu được bảo hiểm. - Nằm viện hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của Người được bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế qui định. - Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng. - Điều trị bệnh cận thị, viễn thị, loạn thị và phẫu thuật phục hồi thị giác. - Điều trị vô sinh, chăm sóc trẻ mới sinh. 1.2.2.1.3. Điều kiện 3: Chi phí y tế điều trị ngoại trú do bệnh Mục đích Nhằm mở rộng điều khoản bảo hiểm cho Điều Kiện 2: “Chi phí y tế điều trị nội trú do bệnh”; với điều kiện Người được bảo hiểm đã đóng phụ phí đầy đủ cho PJICO, đồng thời với các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ đã ghi trong điều khoản bảo hiểm chính (Điều kiện 2), PJICO đồng ý bảo hiểm cho các trường hợp điều trị bệnh ngoại trú tại các bệnh viện hay trung tâm y khoa công hay tư, được phép hoạt động tại Việt Nam. Việc điều trị răng phải được tiến hành tại các bệnh viện hay các trung tâm y khoa được cấp phép. Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 9 Luận văn tốt nghiệp Phạm vi bảo hiểm: PJICO sẽ chỉ thanh toán các chi phí điều trị ngoại trú như sau: Tiền khám bệnh và tiền thuốc theo kê đơn của Bác sỹ (hoá đơn tiền thuốc phải thể hiện đúng số lượng thuốc và số ngày dùng thuốc mà bác sỹ đã chỉ định; và mỗi đơn thuốc chỉ được thanh toán một lần chi phí ghi trong hoá đơn), tiền chụp X-quang và làm các xét nghiệm chuẩn đoán do bác sỹ chỉ định. Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi (như băng, nẹp) và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sỹ chỉ định. Điều trị răng: Phạm vi bồi thường được giới hạn chỉ cho các trường hợp điều trị viêm nướu (thối nướu răng), trám răng sâu (bằng amalgam hoặc composite), lấy tủy răng và nhổ răng sâu. Loại trừ  Việc khám sức khoẻ định kỳ, khám và xét nghiệm phụ khoa, tiêm ngừa, dùng thuốc có tính chất phòng ngừa, điều trị suy nhược cơ thể  Điều trị thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng  Việc điều trị tiến hành trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ khi hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực.  Điều trị theo yêu cầu của Người được bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều trị bình thường do ngành y tế qui định.  Giới hạn bồi thường theo giới hạn lựa chọn. Giải Quyết Bồi Thường PJICO sẽ chịu trách nhiệm chi bồi thường cho trường hợp điều trị ngoại trú nếu người được bảo hiểm cung cấp đủ các bằng chứng qui định dưới đây:  Nộp các chứng từ gốc hay hóa đơn gốc do Bộ Tài Chính ban hành. Việc điều trị phải được tiến hành tại bệnh viện công hoặc tư, hoặc tại trung Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 10 Luận văn tốt nghiệp tâm y tế, với điều kiện là tất cả các nơi ấy đều có giấy phép hành nghề trên lãnh thổ Việt Nam.  Các hóa đơn, chứng từ phải có tên bác sĩ, tên người điều trị, loại bệnh, chi tiết các mục điều trị và ngày điều trị. Đơn thuốc phải kê tên thuốc rõ ràng, và hóa đơn tiền thuốc phải ghi rõ giá đơn vị và giá tổng cộng, có dấu của hiệu thuốc, đúng số lượng ghi trên đơn thuốc.  Trong trường hợp điều trị răng, các hóa đơn, chứng từ phải thể hiện chi tiết răng được điều trị và hình thức điều trị.  Hóa đơn, chứng từ sẽ thuộc sở hữu của PJICO 1.2.2.2. Loại trừ bảo hiểm (Áp dụng cho toàn bộ đơn bảo hiểm bao gồm các quyền lợi bổ sung) PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp tử vong, thương tật hoặc bệnh tật gây ra bởi:  Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp  Người được bảo hiểm từ 14 tuổi trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội qui, qui định của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.  Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự và việc ảnh hưởng này là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn.  Hành động đánh nhau của Người được bảo hiểm trừ khi đó là những hành động tự vệ.  Điều trị y tế hay sử dụng các loại dược phẩm, thuốc mà không theo sự hướng dẫn của bác sỹ. Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 Học viện tài chính 11 Luận văn tốt nghiệp  Chi phí cung cấp, bảo dưỡng hay lắp ráp sửa chữa các thiết bị hoặc bộ phận giả (như làm chân tay giả, mắt và răng…), dụng cụ chỉnh hình, các thiết bị trợ thính hoặc thị lực, nạng hay xe đẩy hoặc các dụng cụ khác.  Tham gia vào các hoạt động hàng không (trừ khi là hành khách trên máy bay), các cuộc diễu hành hay huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu trong các lực lượng vũ trang.  Động đất, núi lửa, ô nhiễm phóng xạ.  Chiến tranh, nội chiến, đình công, khủng bố.  Bệnh giang mai, bệnh lậu, lao, HIV/AIDS  Các bệnh đặc biệt hay các bệnh có sẵn trong năm đầu tiên được bảo hiểm.  (Các bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn hình thành sau ngày hiệu lực bảo hiểm sẽ được bảo hiểm kể từ năm thứ hai nếu tiếp tục gia hạn bảo hiểm). 1.2.3. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của nhà bảo hiểm đối với người được bảo hiểm trong những điều kiện nhất định đã được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Người tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn mức bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính của mình, trong hạn mức đã quy định PBH và STBH được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và chỉ có hiệu lực khi đã thanh toán phí bảo hiểm (căn cứ vào hóa đơn thu phí bảo hiểm của PJICO). PBH được đóng ngay khi bắt đầu được bảo hiểm trừ khi có thỏa thuận khác Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Lớp: CQ47/03.01 12 Học viện tài chính Luận văn tốt nghiệp BẢNG 1.1: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM & SỐ TIỀN BẢO HIỂM Đơn vị tính: VNĐ Mức phổ thông QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Mức 2 Mức 3 Mức đặc biệt Mức 1 1. Chi phí y tế do tai nạn (Điều kiện 1) 20.000.000 40.000.000 60.000.000 2. Chi phí y tế điều trị nội trú do bệnh (Điều kiện 2) 20.000.000 40.000.000 60.000.000 2.1 Giới hạn một ngày nằm viện 2.2 Giới hạn một ca phẫu thuật 3. Chi phí y tế điêu trị ngoại trú do bệnh 2.000.000 3.1 Giới hạn cho một lần 3.2 Giới hạn số lần trên một năm 4. Dịch vụ hỗ trợ 24/24 4.1 Tư vấn y tế trên điện thoại 4.2 Hỗ trợ nhắn tin khẩn cấp 4.3 Cung cấp các thông tin về dịch vụ y tế 4.4 Thu xếp và thanh toán các chi phí vân chuyển y tế cấp cứu 4.5 Thu xếp và thanh toán chi phí vận chuyển y tế về nơi cư trú 4.6 Thu xếp và thanh toán vận chuyển thi hài trở về nơi cư trú 4.7 Dịch vụ bác sĩ gia đình 4.8 Bảo lãnh thanh toán các chi phí y tế phát sinh trong thời gian nằm viện 1.000.000 10.000.000 2.000.000 20.000.000 4.000.000 400.000 5 Sinh viên: Hoàng Thị Hiền Thúy Mức 2 Mức 3 160.000.000 200.000.000 3.000.000 40.000.000 100.000.000 100.000.000 160.000.000 5.000.000 70.000.000 6.000.000 10.000.000 16.000.000 20.000.000 800.000 5 1.200.000 5 2.000.000 5 3.200.000 5 200.000.000 8.000.000 10.000.000 110.000.000 140.000.000 Miễn phí Tại các bệnh viện hoặc trung tâm y tế là đối tác của PJICO Tại các bệnh viện hoặc trung tâm y tế là đối tác của PJICO Lớp: CQ47/03.01 4.000.000 5
- Xem thêm -