Tài liệu Công tác thu, chi và quản lý quỹ bhxh huyện yên sơn(tuyên quang ) thời gian qua

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu An toµn giao th«ng lu«n lµ vÊn ®Ò thêi sù, mèi quan t©m to lín cña §¶ng vµ nhµ níc ta. MÆc dï ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh mÏ, ®Çu t thÝch ®¸ng ®Ó gi¶m bít tai n¹n giao th«ng, nh÷ng vÉn cßn ®ã nh÷ng nèi ®au. NhÊt lµ hiÖn nay, ®Êt níc ®ang trong thêi kú ®i lªn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, viÖc nèi liÒn giao th«ng gi÷a c¸c vïng trong c¶ níc còng nh gi÷a níc ta víi thÕ giíi lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch h¬n bao giê hÕt. Ngay tõ sau khi kÕt thóc chiÕn tranh thèng nhÊt ®Êt níc, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®êng x¸ giao th«ng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, t¹o nªn mét kÕt cÊu h¹ tÇng v÷ng ch¾c cho ®Êt níc, tõ ®ã mµ gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng kinh tÕ v¨n ho¸ cho nh©n d©n còng nh ®¶m b¶o cho c«ng cuéc quèc phßng an ninh b¶o vÖ tæ quèc… Cïng víi ®µ ph¸t triÓn ®ã, c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i còng ®· ®îc ®a vµo sö dông ngµy mét phong phó h¬n nh : m¸y bay, tµu ho¶, tµu thuû, « t«, … Tuy nhiªn víi sù c¬ ®éng nhanh, vËn chuyÓn lín cña m×nh th× « t« vÉn lµ ph¬ng tiÖn ®îc phæ biÕn nhÊt. Víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc th× sè lîng còng nh chñng lo¹i « t« ë níc ta ®· rÊt ®a d¹ng. ¤t« kh«ng chØ cßn lµ cña riªng nhµ níc mµ cßn lµ cña c¸ nh©n, tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp… kh«ng chØ lµ « t« cña ng êi d©n, tæ chøc trong níc mµ cßn cña c¶ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. ViÖc xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¸c thµnh phÇn còng nh c¸c tæ chøc sö dông « t« nh thÕ ®· g©y lªn sù phøc t¹p trong c«ng t¸c qu¶n lý. §©y l¹i lµ ph¬ng tiÖn rÊt dÔ g©y tai n¹n vµ thiÖt h¹i do nã g©y lªn rÊt lín, kh«ng thÓ lêng tríc ®îc. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc cÇn phÈi ®¶m b¶o an toµn cho lo¹i ph¬ng tiÖn nµy lµ hÕt søc quan träng, nh»m gi¶m bít nh÷ng phÇn nµo thiÖt h¹i khi cã rñi ro x¶y ra, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng xe « t« níc ngoµi, bëi nh÷ng ngêi sö dông nã lµ nh÷ng ngêi ngoµi níc, cha hiÓu râ vÒ giao th«ng trong níc, ngoµi ra nÕu kh«ng ®¶m b¶o t«t vÊn ®Ò nµy nã còng cã thÓ g©y ¶nh hëng tíi vÊn ®Ò ngo¹i giao cña níc ta. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho m×nh, c¸c chñ xe níc ngoµi thêng tham gia lo¹i h×nh b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« níc ngoµi. NghiÖp vô b¶o hiÓm nµy ra ®êi vµ ®i vµo thùc tiÔn kh«ng chØ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi níc ngoµi ®ang sinh sèng vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam mµ cßn gióp hä yªn t©m c«ng t¸c, kinh doanh tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn. ChÝnh v× thÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i v¨n phßng 6 thuéc c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PETROLIMEX( PJICO) em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “§¸nh gi¸ thùc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« níc ngoµi t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO)” ®Ó nghiªn cøu lµm ®Ò tµi vµ viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp cho m×nh. Néi dung cña ®Ò tµi em chia lµm ba phÇn: PhÇn 1: lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« PhÇn 2: T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« níc ngoµi t¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO phÇn 3: mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« níc ngoµi t¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO Em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi nµy díi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ H¶i §êng cïng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ phßng b¶o hiÓm v¨n phßng 6. Em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn 1: lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« I- sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« 1. sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« Theo thêi gian, díi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt mµ mäi ®êi sèng cña con ngêi ®· tõng bíc ®îc c¶i thiÖn. Lao ®éng ®· dÇn ®îc m¸y mãc ho¸, m¸y mãc ®· ®îc ®a vµo trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt ®Ó thay thÕ con ngêi víi n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi tríc, tõ ®ã lµm cho ®êi sèng con ngêi ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. Trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn ngµnh giao th«ng vËn t¶i mµ ®Æc biÖt lµ giao th«ng ®êng bé, nhê sù ph¸t triÓn cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i mµ hµng ho¸ ®îc lu chuyÓn dÔ dµng vµ nhanh chong h¬n gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt…còng nh sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ nãi chung. VËn chuyÓn ®êng bé b»ng « t« lµ mét h×nh thøc vËn chuyÓn rÊt phæ biÕn vµ hiÖu qu¶. ¤t« ®îc dïng ë mäi lóc, mäi n¬i trong mäi ®Þa h×nh víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn lín, lµ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¬ng tiÖn vÈn chuyÓn ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn, vËn chuyÓn b»ng « t« còng cã nhiÒu nhîc ®iÓm bÊt cËp nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nã mang tÝnh nguy hiÓm cao h¬n so víi c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c. §¸ng lo h¬n khi trong mét sè n¨m gÇn ®©y sè lîng c¸c ph¬ng tiÖn « t« ngµy cµng t¨ng trong khi hÖ thèng ®êng x¸, cÇu cèng cßn cha kÞp ph¸t triÓn nh : ®êng x¸ cßn chËt hÑp, nhiÒu ®o¹n bÞ h háng, cha tu söa kÞp vµ mang tÝnh t¹m thêi, nhiÒu ®o¹n ®êng l¹i kh¸ nguy hiÓm nh c¸c ®o¹n ®êng ®Ìo dèc, nh÷ng n¬i cã mËt ®é d©n c ®«ng ®óc…90% lµ ®êng khæ hÑp, cha tr¸ng nhùa hoÆc bª t«ng víi 8000 cÇu vµ 150 phµ cã kh¶ n¨ng th«ng hµnh kÐm, quèc lé chÝnh chØ dµi 15000 km. Víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý phøc t¹p nh vËy, x¸c suÊt x¶y ra c¸c vô tai n¹n giao th«ng ë níc ta sÏ cã kh¶ n¨ng lín h¬n rÊt nhiÒu. Theo sè liÖu thèng kª cña c¶nh s¸t giao th«ng, trong sè c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé th× møc ®é g©y tai n¹n giao th«ng ë « t« cao h¬n m« t«. Cô thÓ, cø 112 xe « t« cã 1 vô tai n¹n giao th«ng trong khi 526 xe m« t« míi cã 1 vô tai n¹n giao th«ng. ¤ t« vÉn ®îc xem lµ lo¹i ph¬ng tiÖn cã gi¸ trÞ lín ®èi víi c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc doanh nghiÖp, do vËy khi gÆp ph¶i tai n¹n thiÖt h¹i mµ chñ xe ph¶i g¸nh chÞu sÏ rÊt lín, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh kinh doanh, g©y khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho hä, nªn viÖc bï ®¾p b»ng tµi chÝnh kÞp thêi lµ mét nhu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt. Níc ta l¹i lµ níc ®ang ph¸t triÓn, hÖ thèng xe « t« cßn cha ®îc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ kü thuËt an toµn, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña chñ xe cha cao, ph¬ng ph¸p phæ biÕn luËt cßn cha hiÖu qu¶. ChÝnh v× thÕ ®· g©y ra t×nh tr¹ng tai n¹n giao th«ng ngµy mét t¨ng lªn theo chiÒu t¨ng cña sè ®Çu xe lu hµnh trªn ®êng bé. Tai n¹n giao th«ng ®· trë thµnh mèi ®e do¹ thêng trùc ®èi víi con ngêi còng nh tµi s¶n cña hä. Sù thêng xuyªn ph¶i tham gia giao th«ng cña con ngêi còng nh hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn b»ng « t« lµ nguyªn nh©n khiÕn cho tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ xe « t« ngµy mét gi¶m ®i nªn kh¶ n¨ng gÆp rñi ro l¹i cµng t¨ng. Xem xÐt nguyªn nh©n g©y ra c¸c vô tai n¹n giao th«ng ®êng bé ë níc ta trong n¨m 2004 cho thÊy, nguyªn nh©n do lçi cña chñ ph¬ng tiÖn chiÕm tíi 75%, 25% cßn l¹i lµ do c¸c nguyªn nh©n kh¸c. HÇu hÕt c¸c l¸i xe ch¹y qu¸ tèc ®é, phãng nhanh, vît Èu,... C¸c chñ xe mÆc dï cã chó ý ®Ò phßng ng¨n ngõa rñi ro ®i ch¨ng n÷a nhng rñi ro x¶y ra lµ hoµn toµn bÊt ngê, kh«ng thÓ lêng tríc ®îc nªn rñi ro lµ kh«ng thÓ tr¸nh ®îc, tõ ®ã sÏ g©y thiÖt h¹i vÒ con ngêi vµ tµi s¶n trªn xe, nhÊt lµ cã nh÷ng khi xe chë mét khèi lîng hµng ho¸ lín lªn ®Õn hµng tû ®ång. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó kh¾c phôc nh÷ng rñi ro ®ã, hÇu hÕt c¸c chñ xe ®Òu cã nh÷ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh riªng cña m×nh. Cã rÊt nhiÒu c¸ch h¹n chÕ tæn thÊt ®Ó c¸c chñ xe cã thÓ chän cho m×nh nh lËp quÜ dù phßng ®Ó khi rñi ro x¶y ra sÏ dïng quÜ nµy bï ®¾p nh÷ng tæn th©t gÆp ph¶i. Nhng nhîc ®iÓm lµ ®«i khi tæn thÊt x¶y ra vît qu¸ quü dù phßng g©y khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c chñ xe. Mét ph¬ng ph¸p kh¸c h÷u hiÖu h¬n vµ lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®· ®îc chøng minh vµ vÉn ®ang ®îc sö dông phæ biÕn ®ã lµ chuyÓn giao rñi ro cho c¸c nhµ b¶o hiÓm th«ng qua h×nh thøc mua b¶o hiÓm, ngêi ta gäi ph¬ng ph¸p nµy lµ kü thuËt tµi trî rñi ro. Víi mét sè phÝ hîp lý ph¶i ®ãng cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«, c¸c chñ xe cã thÓ yªn t©m phÇn lín vÒ viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh khi xe « t« bÞ tai n¹n, nhanh chãng kh«i phôc xe vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh. Nh vËy khi tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm sÏ b¶o hiÓm cho mäi rñi ro bÊt ngê x¶y ra g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt cña b¶n th©n chiÕc xe ®ã, trõ nh÷ng trêng hîp cè ý. Tõ ®ã mµ c¸c chñ xe còng nh b¶n th©n ngêi tham gia giao th«ng b»ng « t« xe yªn t©m h¬n khi tham gia giao th«ng v× ®· cã c¸c nhµ b¶o hiÓm lo cho hä nÕu ch¼ng may gÆp ph¶i rñi ro kh«ng mong muèn. Qua ®©y cã thÓ thÊy r»ng, b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt víi bÊt kú chñ xe nµo trong thêi gian lu hµnh cña m×nh, gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng rñi ro vµ b¶o ®¶m tµi s¶n cho c¸c chñ xe, gióp hä nhanh chãng æn ®Þnh ®îc cuéc sèng cña m×nh. 2. T¸c dông cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« B¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ mét h×nh thøc chuyÓn giao tµi trî rñi ro, trong ®ã ngêi b¶o hiÓm chÊp nhËn g¸nh v¸c phÇn tæn thÊt tµi chÝnh khi rñi ro xuÊt hiÖn. Th«ng qua viÖc båi thêng mét c¸ch hîp lý, kÞp thêi, chÝnh x¸c, trung thùc ®· gióp cho c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc nhanh chãng kh¾c phôc ®îc thiÖt h¹i. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay, b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« vÉn sÏ lµ chç dùa tinh thÇn, lµ l¸ ch¾n kinh tÕ cuèi cïng t¹o sù æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi còng thÓ hiÖn tÝnh céng ®ång t¬ng trî nh©n v¨n s©u s¾c. Nh÷ng t¸c dông chñ yÕu cña nghiÖp vô nµy thÓ hiÖn: 2.1. Gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c chñ xe ¤ t« lµ mét lo¹i tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín, thËm chÝ lµ rÊt lín ®èi víi mçi c¸ nh©n vµ tæ chøc. ChÝnh v× vËy, nÕu x¶y ra tai n¹n, ngêi chñ së h÷u sÏ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶. Tuy nhiªn, th«ng qua viÖc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tham gia b¶o hiÓm, c¸c chñ xe sÏ nhËn ®îc mét kho¶n tiÒn båi thêng ®Çy ®ñ, nhanh chãng tõ c¸c nhµ b¶o hiÓm, t×nh tr¹ng khã kh¨n ban ®Çu vÒ tµi chÝnh do rñi ro g©y ra sÏ nhanh chãng ®îc gi¶i quyÕt, nhê ®ã c¸c chñ xe cã thÓ trang tr¶i ®îc c¸c chi phÝ bÊt ngê ph¸t sinh vît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh, sím æn ®Þnh ®êi sèng vµ rót ng¾n thêi gian gi¸n ®o¹n kinh doanh cã thÓ x¶y ra. 2.2. TÝch cùc ng¨n ngõa vµ ®Ò phßng tai n¹n giao th«ng B»ng viÖc tuyªn truyÒn s©u réng vÒ c¸c rñi ro, c¸c nguy c¬ vµ hËu qu¶ cña chóng, ®ång thêi ®ãng gãp tµi chÝnh mét c¸ch tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt nh lµm ®êng l¸nh n¹n, trång c¸c biÓn b¸o nguy hiÓm,... c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®· gãp phÇn n©ng cao ®îc ý thøc cña nhiÒu ngêi l¸i xe, tõ ®ã gi¶m thiÓu nhiÒu vô tai n¹n giao th«ng cã thÓ x¶y ra, gióp chñ xe yªn t©m lµm viÖc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. 2.3. T¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ níc Hµng n¨m, b¶o hiÓm nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc mét kho¶n tiÒn rÊt lín th«ng qua viÖc ®ãng thuÕ bao gåm thuÕ doanh thu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Nhê ®ã, nhµ níc cã thªm ®iÒu kiÖn ®Çu t trë l¹i ®Ó n©ng cÊp vµ x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng, ®êng x¸ giao th«ng, t¹o ®µ cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Ngoµi ra, nhµ níc cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc nh÷ng kho¶n chi kh¾c phôc hËu qu¶ tæn thÊt, tr¸nh ®îc nh÷ng biÕn ®éng chi tiªu ¶nh hëng ®Õn kÕ ho¹ch cña ng©n s¸ch nhµ níc. 2.4. Thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt níc ph¸t triÓn vµ më réng mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c níc trªn thÕ giíi V× ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm cña c«ng ty kh«ng chØ lµ c¸c chñ xe trong níc mµ cßn c¶ c¸c chñ xe lµ ngêi níc ngoµi, c¸c tæ chøc níc ngoµi vµ c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi cho nªn sè phÝ b¶o hiÓm mµ nh÷ng ngêi nµy ®ãng gãp cho c«ng ty lµ rÊt lín. Sè phÝ b¶o hiÓm nµy sÏ h×nh thµnh nªn nguån quü cña c«ng ty, mét phÇn ®Ó chi tr¶ båi thêng, phÇn cßn l¹i c«ng ty cã thÓ cho vay, mua tr¸i phiÕu, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, tham gia vµo thÞ trêng chøng kho¸n,.... ho¹t ®éng kinh tÕ nhê vËy mµ s«i ®éng h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty b¶o hiÓm cßn tiÕn hµnh t¸i b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty trong níc vµ ngoµi níc, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c níc víi nhau. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.5. T¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc Khi triÓn khai lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy, c«ng ty ®· gãp phÇn lµm t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc bëi v× ®a sè ngêi níc ngoµi, c¸c tæ chøc níc ngoµi vµ c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ®Òu ®ãng phÝ b»ng ®ång ®« la, mét ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ lín trªn thÕ giíi vµ cÇn thiÕt cho nÒn kinh tÕ níc ta. H¬n n÷a, nhê cã dÞch vô b¶o hiÓm nµy, c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi sÏ yªn t©m ®Çu t vèn vµo níc ta, mang theo nguån ngo¹i tÖ lín cho ®Êt níc. Nh vËy, b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« níc ngoµi cã rÊt nhiÒu t¸c dông c¶ vÒ kinh tÕ vµ x· héi. Nã ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc tÇm quan träng cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm nãi riªng. II- Néi dung c¬ b¶n cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« 1. §èi tîng b¶o hiÓm §èi tîng cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ b¶n th©n chiÕc xe. Tuy nhiªn c¸c lo¹i xe nh xe dïng ®Ó tËp ®ua, tËp l¸i, ch¹y thö kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng ®îc b¶o hiÓm nhng nÕu cã tho¶ thuËn riªng th× cã thÓ ®îc b¶o hiÓm. §èi tîng ®îc b¶o hiÓm cÇn cã ®iÒu kiÖn lµ ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký, cã biÓn kiÓm so¸t vµ ®îc cÊp giÊy phÐp lu hµnh theo chª ®é quy ®Þnh kiÓm so¸t cña c«ng an vµ nhµ níc. C¬ quan b¶o hiÓm chØ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ b¶n th©n chiÕc xe ®ã gåm: vá, m¸y, trang thiÕt bÞ… Trong thêi gian lu hµnh xe ph¶i ®îc kiÓm tra kü thuËt ®Þnh kú ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi tham gia giao th«ng, cßn ngêi ®iÒu khiÓn xe ph¶i cã b»ng l¸i phï hîp víi lo¹i xe ®ã. §èi tîng b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i xe « t« cña ngêi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi ®ang sèng, lµm viÖc t¹i ViÖt Nam, cña c¸c tæ chøc trong níc vµ níc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ®Çu t vèn vµo ViÖt Nam, ®ang cßn gi¸ trÞ, ®¶m b¶o ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt vµ ph¸p lý cho sù lu hµnh ®ång thêi cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i giÊy ®¨ng ký xe, biÓn kiÓm so¸t, giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ m«i trêng, giÊy phÐp lu hµnh xe do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, ho¹t ®éng trªn l·nh thæ níc ViÖt Nam. Nhng xÐt trªn ph¬ng diÖn kü thuËt b¶o hiÓm, ngêi ta thêng ph©n chia xe thµnh c¸c tæng thµnh sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Tæng thµnh ®éng c¬: bao gåm bé li hîp, chÕ hoµ khÝ, b¬m cao ¸p, bÇu läc giã, b¬m h¬i vµ hÖ thèng ®iÖn. * Tæng thµnh hép sè: bao gåm hép sè chÝnh, hép sè phô vµ c¸c l¨ng. * Tæng thµnh hÖ thèng l¸i: bao gåm v« l¨ng, trôc l¸i, hép tay l¸i, thanh kÐo ngang vµ thanh kÐo däc. * Tæng thµnh lèp: bao gåm toµn bé lèp l¾p vµo xe vµ ®îc trang bÞ dù phßng trªn xe. * Tæng thµnh trôc tríc: bao gåm dÇm cÇu xe, may ¬, hÖ thèng treo, m¸ phanh, t¨m bua vµ trôc l¸p. * Tæng thµnh cÇu chñ ®éng: bao gåm vá vµ ruét cÇu. * Tæng thµnh th©n vá: bao gåm khung xe, ca bin, ch¾n bïn, kÝnh, g¬ng, ghÕ ngåi, c¸c ®êng èng dÉn khÝ, dÉn dÇu, kÐt níc, tæng tr¬n, bé ®iÒu hoµ lùc phanh,... Víi c¸ch ph©n chia nh trªn, c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ tiÕn hµnh b¶o hiÓm toµn bé vËt chÊt th©n xe hoÆc b¶o hiÓm tõng bé phËn cña chiÕc xe. Tuy nhiªn, trong sè c¸c tæng thµnh trªn th× tæng thµnh th©n vá vÉn chiÕm tû träng lín nhÊt vÒ mÆt gi¸ trÞ (chiÕm 53% gi¸ trÞ cña chiÕc xe), h¬n thÕ n÷a l¹i chÞu ¶nh hëng cña nh÷ng hËu qu¶ tai n¹n nhiÒu nhÊt. V× thÕ, hiÖn nay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam thêng khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua b¶o hiÓm toµn bé xe hoÆc b¶o hiÓm th©n vá xe. 2. Ph¹m vi b¶o hiÓm 2.1. Rñi ro ®îc b¶o hiÓm Ph¹m vi b¶o hiÓm lµ giíi h¹n c¸c rñi ro ®îc b¶o hiÓm vµ còng lµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ngêi b¶o hiÓm. Nhµ b¶o hiÓm båi thêng cho chñ xe nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt x¶y ra cho chiÕc xe ®îc b¶o hiÓm trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y:  Tai n¹n do ®©m va, lËt ®æ Ch¸y, næ, b·o, lò lôt, sÐt ®¸nh, ®éng ®Êt, ma ®¸ MÊt c¾p toµn bé xe  Tai n¹n do rñi ro bÊt ngê kh¸c g©y nªn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi viÖc ®îc båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt x¶y ra cho xe ®îc b¶o hiÓm trong nh÷ng trêng trªn , c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn thanh to¸n cho chñ xe tham gia b¶o hiÓm nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt vµ hîp lý nh»m: Ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ tæn thÊt ph¸t sinh thªm khi xe bÞ thiÖt h¹i do c¸c rñi ro ®îc b¶o hiÓm. Chi phÝ b¶o vÖ xe vµ kÐo xe bÞ thiÖt h¹i tíi n¬i söa ch÷a gÇn nhÊt. Gi¸m ®Þnh tæn thÊt nÕu thuéc tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm . Tuy nhiªn, trong mäi trêng hîp, tæng sè tiÒn båi thêng( bao gåm c¶ chi phÝ) cña c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng vît qóa sè tiÒn b¶o hiÓm ®· ghi trªn giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 2.2. Rñi ro lo¹i trõ C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng nhËn b¶o hiÓm vµ kh«ng chÞu båi thêng cho nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt cña xe x¶y ra do: Hao mßn tù nhiªn, mÊt gi¸, gi¶m dÇn chÊt lîng, háng hãc do khuyÕt tËt hoÆc h háng thªm do söa ch÷a.Hao mßn tù nhiªn thêng ®îc tÝnh díi h×nh thøc khÊu hao vµ thêng ®îc tÝnh theo th¸ng.  H háng vÒ ®iÖn hoÆc bé phËn m¸y mãc, thiÕt bÞ( kÓ c¶ m¸y thu thanh ®iÒu hoµ nhiÖt ®é), s¨m lèp h háng mµ kh«ng do tai n¹n g©y ra. MÊt c¾p bé phËn cña xe Ngoµi ra ®Ó tr¸nh nh÷ng “nguy c¬ ®¹o ®øc gi¶ “ lîi dông b¶o hiÓm, nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, luËt lÖ an toµn giao th«ng hay mét s« rñi ro ®Æc biÖt kh¸c, nh÷ng thiÖt h¹i, tæn thÊt x¶y ra bëi nh÷ng nguyªn nh©n sau còng kh«ng ®îc båi thêng: Hµnh ®éng cè ý cña chñ xe, l¸i xe. Xe kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ thiÕt bÞ an toµn ®Ó lu hµnh theo qui ®Þnh trong ®iÒu lÖ trËt tù an toµn giao th«ng vËn t¶i ®êng bé cña liªn bé giao th«ng vËn t¶i- néi vô . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chñ xe(l¸i xe) vi ph¹m nghiªm träng luËt an toµn giao th«ng ®êng bé nh: +Xe kh«ng cã giÊy phÐp lu hµnh +Xe kh«ng cã b»ng l¸i hoÆc cã nhng kh«ng hîp lÖ. +L¸i xe bÞ ¶nh hëng cña rîu, bia, ma tuý hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch t¬ng tù kh¸c trong khi ®iÒu khiÓn xe. +Xe chë chÊt ch¸y, næ tr¸i phÐp. +Xe chë qu¸ träng t¶i hoÆc qu¸ sè hµnh kh¸ch qui ®Þnh +Xe ®i vµo ®êng cÊm . +Xe ®i ®ªm kh«ng cã ®Ìn hoÆc chØ cã ®Ìn bªn ph¶i. +Xe sö dông ®Ó tËp l¸i, ®ua thÓ thao, ch¹y thö sau khi söa ch÷a  Nh÷ng thiÖt h¹i gi¸n tiÕp nh: Gi¶m gi¸ trÞ th¬ng m¹i, lµm ®×nh trÖ s¶n xuÊt kinh doanh.  ThiÖt h¹i do chiÕn tranh  Tai n¹n x¶y ra ngo¹i l·nh thæ quèc gia trõ khi cã tho¶ thuËn riªng. 3. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm vµ sè tiÒn b¶o hiÓm 3.1. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm Gi¸ trÞ b¶o hiÓm cña xe « t« lµ gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ trêng cña xe t¹i thêi ®iÓm ngêi tham gia mua b¶o hiÓm. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ cña xe lµ c«ng viÖc rÊt quan träng v× ®©y lµ c¬ së ®Ó båi thêng chÝnh x¸c thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ xe tham gia b¶o hiÓm. Tuy nhiªn gi¸ trÞ xe trªn thÞ trêng lu«n biÕn ®éng vµ cã thªm nhiÒu chñng lo¹i xe míi g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh xe. Trong thùc tÕ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng dùa trªn c¸c yÕu tè sau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña xe: -Lo¹i xe. -N¨m s¶n xuÊt. -Møc ®é míi cò cña xe. -ThÓ tÝch lµm viÖc cña xi lanh. v…v 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét ph¬ng ph¸p kh¸c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña xe mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm hay ¸p dông ®ã lµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ ban ®Çu cña xe vµ møc khÊu hao, cô thÓ: Gi¸ trÞ b¶o hiÓm = Gi¸ trÞ ban ®Çu – khÊu hao + chi phÝ söa ch÷a, ®¹i tu. HiÖn nay trªn thÞ trêng ViÖt Nam cµng ngµy cµng cã nhiÒu xe « t« ®êi míi ®îc nhËp tõ níc ngoµi vÒ. Do ®ã gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe nhËp khÈu ®îc tÝnh nh sau: GTTT = CIF x (100% +TSTNK) x (100%+ TSTTTDB) Trong ®ã: +GTTT: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. +CIF: Gi¸ CIF (bao gåm gi¸ mua xe « t« t¹i cöa khÈu níc xuÊt khÈu céng víi phÝ b¶o hiÓm cho chiÕc xe vËn chuyÓn tõ níc ngoµi vÒ ViÖt Nam céng víi cíc phÝ vËn chuyÓn ) +TSTNK: ThuÕ xuÊt, thuÕ nhËp khÈu. +TSTTTDB: ThuÕ xuÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe lµ c¬ së ®Ó tÝnh phÝ b¶o hiÓm v× vËy gi¸ trÞ thùc tÕ cÇn ®îc c¸c chñ xe kª khai mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. C¸c nhµ b¶o hiÓm nªn khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tham gia ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe vµ trong mäi trêng hîp kh«ng b¶o hiÓm vît qu¸ gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. 3.2. Sè tiÒn b¶o hiÓm Sè tiÒn b¶o hiÓm lµ kho¶n tiÒn ®îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång b¶o hiÓm thÓ hiÖn giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ngêi b¶o hiÓm hay giíi h¹n båi thêng tèi ®a cña nhµ b¶o hiÓm. Nãi c¸ch kh¸c, trong bÊt kú trêng hîp nµo, sè tiÒn båi thêng, chi tr¶ cao nhÊt cña ngêi b¶o hiÓm còng chØ b»ng sè tiÒn b¶o hiÓm. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn b¶o hiÓm trong b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ gi¸ trÞ b¶o hiÓm vµ ®îc chia thµnh ba trêng hîp sau: - B¶o hiÓm díi gi¸ trÞ: theo h×nh thøc nµy, sè tiÒn b¶o hiÓm < gi¸ trÞ b¶o hiÓm. - B¶o hiÓm ngang gi¸ trÞ: sè tiÒn b¶o hiÓm = gi¸ trÞ b¶o hiÓm. - B¶o hiÓm trªn gi¸ trÞ: sè tiÒn b¶o hiÓm > gi¸ trÞ b¶o hiÓm. Th«ng thêng, sè tiÒn b¶o hiÓm do c«ng ty b¶o hiÓm vµ ngêi tham gia b¶o hiÓm tho¶ thuËn tøc lµ sè tiÒn b¶o hiÓm do ngêi b¶o hiÓm yªu cÇu vµ ngêi ®îc b¶o hiÓm chÊp nhËn. Trªn thùc tÕ, do gi¸ trÞ cña « t« lµ rÊt lín vµ rÊt khã 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 x¸c ®Þnh cho nªn c¸c c«ng ty thêng tiÕn hµnh b¶o hiÓm theo h×nh thøc díi gi¸ trÞ hoÆc ngang gi¸ trÞ mµ kh«ng thùc hiÖn b¶o hiÓm trªn gi¸ trÞ ®Ó tr¸nh hiÖn tîng trôc lîi cña chñ xe, g©y nªn hËu qu¶ xÊu. 4. PhÝ b¶o hiÓm 4.1. PhÝ b¶o hiÓm PhÝ b¶o hiÓm lµ kho¶n tiÒn mµ bªn mua b¶o hiÓm ph¶i ®ãng cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm theo thêi h¹n vµ ph¬ng thøc do c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ chñ xe cã thÓ thùc hiÖn b¶o hiÓm theo biÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm tèi thiÓu do Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh hoÆc cã thÓ tho¶ thuËn víi nhau theo biÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm cao h¬n hoÆc ph¹m vi b¶o hiÓm réng h¬n- biÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm mµ doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký víi Bé Tµi ChÝnh. 4.2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phÝ b¶o hiÓm trong nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt « t« nãi riªng vµ trong c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c nãi chung lµ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Cã nh vËy míi h×nh thµnh ®îc quü b¶o hiÓm ®ñ lín ®Ó bï ®¾p cho nh÷ng thiÖt h¹i bÊt ngê x¶y ra vµ nh÷ng thiÖt h¹i mang tÝnh th¶m ho¹ nhng ®ång thêi phÝ b¶o hiÓm còng ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ngêi tham gia. Khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm cho tõng ®èi tîng tham gia cô thÓ, c«ng ty b¶o hiÓm thêng c¨n cø vµo nh÷ng nh©n tè sau: Lo¹i xe: do mçi lo¹i xe cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt kh¸c nhau, cã ®é rñi ro kh¸c nhau nªn phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt ®îc tÝnh riªng cho tõng lo¹i xe. Th«ng thêng, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®a ra nh÷ng biÓu phÝ x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm phï hîp cho hÇu hÕt c¸c xe th«ng dông th«ng qua viÖc ph©n lo¹i thµnh c¸c nhãm. ViÖc ph©n lo¹i nµy dùa trªn c¬ së tèc ®é tèi ®a cña xe, tû lÖ gia tèc, chi phÝ vµ møc ®é khã kh¨n khi söa ch÷a, sù khan hiÕm cña phô tïng, träng t¶i xe. §èi víi c¸c xe ho¹t ®éng kh«ng th«ng dông nh xe kÐo R¬mooc, xe chë hµng nÆng do møc ®é rñi ro cao nªn phÝ b¶o hiÓm thêng ®îc céng thªm mét tû lÖ nhÊt ®Þnh dùa trªn møc phÝ c¬ b¶n.  Khu vùc gi÷ xe vµ ®Ó xe: trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i c«ng ty b¶o hiÓm nµo còng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn mét sè c«ng ty b¶o hiÓm khi tÝnh phÝ b¶o hiÓm ®· dùa trªn khu vùc ®Ó xe vµ gi÷ xe rÊt chÆt chÏ. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Môc ®Ých sö dông xe: ®©y lµ nh©n tè r¸t quan träng khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm. Víi môc ®Ých sö dông xe kh¸c nhau th× møc ®é rñi ro còng kh¸c nhau. Xe dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× kh¶ n¨ng gÆp rñi ro cao h¬n rÊt nhiÒu so víi xe sö dông cho c¸ nh©n gia ®×nh hoÆc c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. Xe l¨n b¸nh trªn ®êng cµng nhiÒu th× rñi ro l¹i cµng lín.  T×nh h×nh båi thêng tæn thÊt nh÷ng n¨m tríc: nÕu nh÷ng n¨m tríc ®ã tæn thÊt x¶y ra lín vµ thêng xuyªn th× phÝ b¶o hiÓm sÏ t¨ng vµ ngîc l¹i.  Tuæi t¸c, kinh nghiÖm l¸i xe cña ngêi yªu cÇu b¶o hiÓm vµ nh÷ng ngêi thêng xuyªn sö dông chiÕc xe ®îc b¶o hiÓm: sè liÖu thèng kª cho thÊy r»ng c¸c l¸i xe trÎ tuæi bÞ tai n¹n nhiÒu h¬n so víi c¸c l¸i xe lín tuæi. Trong thùc tÕ, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng ¸p dông gi¶m phÝ b¶o hiÓm cho c¸c l¸i xe trªn 50 tuæi do kinh nghiÖm cho thÊy nh÷ng l¸i xe nµy Ýt gÆp tai n¹n h¬n so víi c¸c l¸i xe trÎ tuæi. Tuy nhiªn, víi nh÷ng l¸i xe qu¸ lín tuæi ( thêng tõ 60 trë lªn) ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn søc kháe phï hîp ®Ó cã thÓ l¸i xe th× c«ng ty b¶o hiÓm míi nhËn b¶o hiÓm. Ngoµi ra, ®Ó h¹n chÕ tai n¹n, c«ng ty b¶o hiÓm thêng yªu cÇu ngêi ®îc b¶o hiÓm tù chÞu mét phÇn tæn thÊt x¶y ra ®èi víi xe cña m×nh( hay cßn gäi lµ møc miÔn thêng). §èi víi nh÷ng l¸i xe trÎ tuæi møc miÔn thêng nµy thêng cao h¬n so víi c¸c l¸i xe lín tuæi.  BiÓu phÝ ®Æc biÖt: khi kh¸ch hµng cã sè lîng xe tham gia b¶o hiÓm nhiÒu, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ ¸p dông biÓu phÝ riªng cho kh¸ch hµng ®ã. ViÖc tÝnh to¸n biÓu phÝ riªng còng t¬ng tù nh c¸ch tÝnh phÝ ®îc ®Ò cËp ë trªn, chØ kh¸c lµ dùa trªn sè liÖu vÒ b¶n th©n kh¸ch hµng ®ã. Cô thÓ: + Sè lîng xe cña c«ng ty tham gia b¶o hiÓm. + T×nh h×nh båi thêng tæn thÊt cña c«ng ty b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng ë nh÷ng n¨m tríc ®ã. + Tû lÖ phô phÝ theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Trêng hîp møc phÝ ®Æc biÖt thÊp h¬n møc phÝ quy ®Þnh chung cña c«ng ty th× ¸p dông theo møc phÝ ®Æc biÖt. Cßn nÕu møc phÝ ®Æc biÖt cao h¬n hoÆc lµ b»ng møc phÝ chung tøc lµ t×nh h×nh tæn thÊt cña kh¸ch hµng cao h¬n hoÆc b»ng møc tæn thÊt chung th× c«ng ty b¶o hiÓm sÏ ¸p dông møc phÝ chung. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm: gièng nh c¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm nãi chung, phÝ b¶o hiÓm ®îc x¸c ®Þnh cho mçi ®Çu xe ®èi víi mçi lo¹i xe ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: F = f +d Trong ®ã: + F : phÝ thu mçi ®Çu xe +f : phÝ båi thêng thiÖt h¹i hay phÝ thuÇn( thùc phÝ) + d : phô phÝ (chi phÝ qu¶n lý, chi ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt, mét phÇn bæ xung cho quü dù phßng nghiÖp vô, nép ng©n s¸ch cho nhµ níc vµ chi kh¸c) Trong c«ng thøc trªn f ®îc x¸c ®Þnh: n  S *T i i f  i1n C i1 i Trong ®ã: +Si : sè vô tai n¹n x¶y ra trong n¨m i +Ti : thiÖt h¹i b×nh qu©n mét vô tai n¹n trong n¨m thø i + Ci : sè xe ho¹t ®éng thùc tÕ trong n¨m i Ngoµi ra trong thùc tÕ cßn mét ph¬ng ph¸p kh¸c x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«. §ã lµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe khi tham gia b¶o hiÓm th«ng qua c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n mua b¸n xe, sau ®ã hai bªn tho¶ thuËn víi nhau vÒ sè tiÒn b¶o hiÓm, ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe khi ®¸nh gÝa xe. PhÝ b¶o hiÓm sÏ ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn sè tiÒn b¶o hiÓm vµ tû lÖ phÝ b¶o hiÓm. F = STBH x R Trong ®ã: - STBH: lµ sè tiÒn b¶o hiÓm - R: lµ tû lÖ phÝ b¶o hiÓm Tû lÖ phÝ ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + X¸c suÊt rñi ro ®èi víi nh÷ng vô tai n¹n giao th«ng ph¸t sinh nãi chung cho tõng lo¹i xe. + §iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Þa h×nh tõng vïng mµ ph¹m vi chiÕc xe ®ã ho¹t ®éng. + T×nh tr¹ng thùc tÕ cña chiÕc xe. + LuËt thuÕ cña nhµ níc. + Chi phÝ qu¶n lý vµ l·i dù kiÕn cña c«ng ty. ChÝnh v× phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè nh vËy nªn tû lÖ phÝ ®îc chia lµm 2 lo¹i: R = R 1 + R2 Trong ®ã: R1 : tû lÖ phÝ thuÇn R2 : tû lÖ phô phÝ Khi x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ thuÇn, c«ng ty b¶o hiÓm thêng c¨n cø vµo tµi liÖu thèng kª cña mét sè n¨m tríc ®ã: R  1 Tæng sè tiÒn båi thêng trong c¸c n¨m tríc Tæng sè phÝ thu trong c¸c n¨m tríc x100 Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh biÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« nh sau: Ph¹m vi b¶o hiÓm PhÝ b¶o hiÓm B¶o hiÓm toµn bé 1.36% sè tiÒn b¶o hiÓm B¶o hiÓm th©n vá xe 2.27% sè tiÒn b¶o hiÓm §èi víi nh÷ng xe ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt thêi vô tøc lµ chØ ho¹t ®éng mét sè ngµy trong n¨m th× chñ xe chØ ®ãng phÝ cho nh÷ng ngµy ho¹t ®éng ®ã theo c«ng thøc: PhÝ b¶ o hiÓm Møc phÝ c¶ n¨m x Sè th¸ng xe ho¹t déng trong n¨m 12 th¸ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §èi víi nh÷ng xe tham gia b¶o hiÓm ng¾n h¹n th× nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm ¸p dông biÓu phÝ ng¾n h¹n sau: B¶ng 1: BiÓu phÝ ng¾n h¹n Thêi gian PhÝ b¶o hiÓm Díi 3 th¸ng 30% phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m Trªn 3 th¸ng 60% phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m Trªn 3 ®Õn 6 th¸ng 90% phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m Trªn 9 th¸ng ®Õn 12 th¸ng 100% phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m  Trêng hîp chñ xe cã nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n më réng ®Æc biÖt, c¸c c«ng ty yªu cÇu c¸c chñ xe kª khai ®Çy ®ñ, chi tiÕt nh÷ng néi dung yªu cÇu më réng trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm cïng víi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh phÝ b¶o hiÓm vµ tÝnh to¸n båi thêng khi cã tai n¹n x¶y ra. Khi ®· chÊp nhËn b¶o hiÓm, c¸c c«ng ty ph¶i cÊp cho chñ xe b¶n tho¶ thuËn bæ xung. B¶n tho¶ thuËn bæ xung lµ mét bé phËn cña hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ®îc cÊp cïng víi giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. §iÒu kho¶n më réng ®Æc biÖt bao gåm c¸c néi dung sau: - B¶o hiÓm kh«ng trõ khÊu hao thay míi: c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i thùc tÕ cña xe hoÆc x¸c ®Þnh thêi gian ®· sö dông ®Ó ¸p dông tû lÖ phÝ. Khi x¶y ra tai n¹n thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm c¸c c«ng ty xÐt gi¶i quyÕt båi thêng kh«ng ¸p dông tû lÖ khÊu hao ®èi víi c¸c vËt t thay míi. B¶ng 2: BiÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« kh«ng tÝnh khÊu hao thay míi Gi¸ trÞ thùc tÕ Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm trªn sè tiÒn b¶o hiÓm B¶o hiÓm toµn bé B¶o hiÓm bé phËn Xe míi ®· sö dông <3 n¨m hoÆc gÝa trÞ cßn l¹i tõ 70 % trë lªn so víi gi¸ trÞ xe míi 1.36% 2.27% Xe míi ®· sö dông tõ 3 ®Õn 6 n¨m hoÆc gÝa trÞ cßn l¹i tõ 50% ®Õn 70% trë lªn so víi gi¸ 1.55% 2.45% 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trÞ xe míi Xe míi ®· sö dông trªn 6 n¨m hoÆc gÝa trÞ cßn l¹i díi 50% so víi gi¸ trÞ xe míi 1.73% 2.64% - B¶o hiÓm båi thêng theo giíi h¹n tr¸ch nhiÖm: Theo lo¹i b¶o hiÓm nµy, chñ xe cã thÓ tuú ý lùa chän tham gia b¶o hiÓm cho chiÕc xe ®îc b¶o hiÓm theo gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. Khi tÝnh phÝ b¶o hiÓm cÇn lu ý ®Õn c¸c yÕu tè sau: gi¸ trÞ b¶o hiÓm, gi¸ trÞ cßn l¹i, sè tiÒn b¶o hiÓm ®Ó lµm c¬ së tÝnh tín chÝnh x¸c. PhÝ b¶ o hiÓm STBH x Tû lÖ phÝ co b¶ n (100%  GTTT - STBH x80%) GTTT Trong ®ã: STBH: lµ sè tiÒn b¶o hiÓm GTTT: lµ gi¸ trÞ thùc tÕ - B¶o hiÓm cã ¸p dông møc miÔn båi thêng : chñ xe cã thÓ lùa chän møc miÔn thêng cã khÊu trõ tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång hoÆc tõ 100 USD ®Õn 1000USD. B¶ng 3: Møc miÔn thêng vµ tû lÖ gi¶m phÝ Møc miÔn båi thêng 1.000.000 ® hoÆc 100 USD 2.000.000 ® hoÆc 100 USD 3.000.000 ® hoÆc 300 USD 4.000.000 ® hoÆc 400 USD 5.000.000 ® hoÆc 500 USD 6.000.000 ® hoÆc 600 USD 7.000.000 ® hoÆc 700 USD 8.000.000 ® hoÆc 800 USD 9.000.000 ® hoÆc 900 USD 10.000.000 ® hoÆc 1000 USD Tû lª gi¶m phÝ Gi¶m 5% tæng sè phÝ Gi¶m 8% tæng sè phÝ Gi¶m 11% tæng sè phÝ Gi¶m 14% tæng sè phÝ Gi¶m 17% tæng sè phÝ Gi¶m 20% tæng sè phÝ Gi¶m 23% tæng sè phÝ Gi¶m 26% tæng sè phÝ Gi¶m 30% tæng sè phÝ Gi¶m 35% tæng sè phÝ - B¶o hiÓm mÊt c¾p bé phËn: møc miÔn thêng kh«ng khÊu trõ lµ 1.500.000® hoÆc 150USD. PhÝ b¶o hiÓm b»ng 115% phÝ c¬ b¶n. *C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ ¸p dông møc t¨ng , gi¶m phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« nh sau: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Gi¶m phÝ theo tû lÖ tæn thÊt: trêng hîp kh«ng cã khiÕu n¹i ph¶i båi thêng theo quy t¾c b¶o hiÓm trong thêi h¹n quy ®Þnh díi ®©y phÝ b¶o hiÓm taÝ tôc cã thÓ ®îc gi¶m: 01 n¨m liªn tôc : cã thÓ gi¶m ®Õn 10% 02 n¨m liªn tôc : cã thÓ gi¶m ®Õn 15% 03 n¨m liªn tôc : cã thÓ gi¶m ®Õn 20%  Gi¶m phÝ theo sè lîng xe tham gia b¶o hiÓm : Tõ 5 ®Õn 10 xe cã thÓ gi¶m tèi ®a 5% tæng sè phÝ Tõ 11 ®Õn 20 xe cã thÓ gi¶m tèi ®a 10% tæng sè phÝ Tõ 21 ®Õn 30 xe cã thÓ gi¶m tèi ®a 15% tæng sè phÝ Tõ 31 ®Õn 50 xe cã thÓ gi¶m tèi ®a 20% tæng sè phÝ * Hoµn phÝ b¶o hiÓm Cã nh÷ng trêng hîp chñ xe ®· ®ãng phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m, nhng trong n¨m xe kh«ng ho¹t ®éng v× lý do nµo ®ã. Trong trêng hîp nµy, th«ng thêng c«ng ty b¶o hiÓm sÏ hoµn l¹i phÝ b¶o hiÓm trong nh÷ng th¸ng xe kh«ng ho¹t ®éng ®ã cho chñ xe. Sè phÝ hoµn l¹i ®îc tÝnh nh sau: phÝ hoµn l¹i phÝ c¶ n¨m x sè th¸ng kh«ng ho¹t déng x tû lÖ hoµn l¹i 12 th¸ng Mçi c«ng ty b¶o hiÓm cã tû lÖ hoµn phÝ lµ kh¸c nhau nhng th«ng thêng tû lÖ nµy lµ 80%. NÕu chñ xe muèn huû bá hîp ®ång b¶o hiÓm khi cha hÕt thêi h¹n hîp ®ång th× c«ng ty b¶o hiÓm còng hoµn l¹i phÝ b¶o hiÓm cho thêi gian cßn l¹i cña hîp ®ång theo c«ng thøc trªn nhng víi ®iÒu kiÖn lµ chñ xe cha cã lÇn nµo ®îc c«ng ty tr¶ tiÒn båi thêng. 5. Gi¸m ®Þnh vµ båi thêng tæn thÊt Trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, gi¸m ®Þnh vµ båi thêng ®îc xem lµ kh©u quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. Nh chóng ta ®· biÕt, ®Æc thï cña s¶n phÈm b¶o hiÓm lµ v« h×nh vµ cã chu tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¶o ngîc. Tøc lµ ngay t¹i thêi ®iÓm mua, kh¸ch hµng kh«ng thÓ c¶m nhËn ®îc ngay lîi Ých hay t¸c dông cña s¶n phÈm mµ ®¬n gi¶n chØ nhËn ®îc lêi høa, lêi cam kÕt cña c«ng ty b¶o hiÓm. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ ®Õn khi nµo cã tæn thÊt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm ph¸t sinh th× lóc ®ã s¶n phÈm b¶o hiÓm míi ph¸t huy t¸c dông. V× vËy, qu¶n lý gi¸m ®Þnh tèt, ®¶m b¶o båi thêng kÞp thêi ®óng víi tæn thÊt thùc tÕ sÏ gi¶m thiÓu nh÷ng thiÖt h¹i tµi chÝnh cho c«ng ty, ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng phôc vô vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng b¶o hiÓm. 5.1. Gi¸m ®Þnh C«ng t¸c gi¸m ®Þnh bao gåm nh÷ng bíc nh sau:  Th«ng b¸o tai n¹n: còng nh c¸c lo¹i ®¬n b¶o hiÓm kh¸c, c¬ quan b¶o hiÓm yªu cÇu chñ xe ( hoÆc l¸i xe) khi xe bÞ tai n¹n mét mÆt ph¶i cøu ch÷a, mét mÆt ph¶i b¸o ngay cho c«ng ty b¶o hiÓm biÕt. Chñ xe kh«ng ®îc di chuyÓn, th¸o dì hoÆc söa ch÷a khi cha cã ý kiÕn cña c«ng ty b¶o hiÓm hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn. `  Gi¸m ®Þnh tæn thÊt: th«ng thêng ®èi víi b¶o hiÓm vËt chÊt « t« viÖc gi¸m ®Þnh tæn thÊt ®îc thùc hiÖn díi sù cã mÆt cña chu xe hoÆc l¸i xe hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p nh»m x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ møc ®é thiÖt h¹i. ChØ trong trêng hîp hai bªn kh«ng ®¹t ®îc sù thèng nhÊt th× míi chØ ®Þnh gi¸m ®Þnh viªn kü thuËt lµm trung gian thùc hiÖn gi¸m ®Þnh. KÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn kü thuËt ®îc coi lµ kÕt luËn cuèi cïng. Trêng hîp kÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn kü thuËt kh¸c víi kÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn b¶o hiÓm th× chi phÝ gi¸m ®Þnh do c«ng ty b¶o hiÓm chÞu vµ ngîc l¹i chñ xe ph¶i chÞu chi phÝ nµy. Trong trêng hîp ®Æc biÖt nÕu doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc viÖc lËp biªn b¶n gi¸m ®Þnh th× cã thÓ c¨n cø vµo c¸c biªn b¶n, ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ c¸c hiÖn vËt thu ®îc, b¶n lêi khai cña nh©n chøng vµ c¸c bªn cã liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i. Trong mét vô tai n¹n th× chi phÝ gi¸m ®Þnh bao gåm chi phÝ ®Þnh møc cho mét ngµy c«ng gi¸m ®Þnh, chi phÝ quay phim, chôp ¶nh, sao chôp hå s¬… 5.2. Båi thêng tæn thÊt Båi thêng tæn thÊt ph¶i thùc hiÖn nh÷ng bíc sau:  Hå s¬ båi thêng Khi yªu cÇu c¬ quan b¶o hiÓm båi thêng thiÖt h¹i vËt chÊt, chñ ph¬ng tiÖn ph¶i cung cÊp nh÷ng tµi liÖu, chøng tõ sau: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Tê khai tai n¹n cña chñ xe. + B¶n sao giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký xe, giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i trêng ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé, giÊy phÐp l¸i xe. +KÕt luËn ®iÒu tra cña c«ng an hoÆc b¶n sao hå s¬ tai n¹n bao gåm: biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn trêng, biªn b¶n kh¸m nghiÖm xe liªn quan ®Õn tai n¹n, biªn b¶n gi¶i quyÕt tai n¹n, biªn b¶n gi¸m ®Þnh tai n¹n. + B¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n trong trêng hîp cã tranh chÊp t¹i toµ ¸n. + C¸c biªn b¶n x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ngêi thø ba. + C¸c chøng tõ x¸c ®Þnh thiÖt h¹i do tai n¹n: chøng tõ x¸c ®Þnh chi phÝ söa ch÷a, thay míi phô tïng, thuª cÈu kÐo ..  Nguyªn t¾c båi thêng : ViÖc tÝnh to¸n sè tiÒn båi thêng cña c¬ quan b¶o hiÓm cho c¸c chñ xe ®îc dùa trªn c¬ së thiÖt h¹i thùc tÕ cña xe. C«ng ty b¶o hiÓm sÏ båi thêng khi chñ xe cung cÊp ®Çy ®ñ chøng tõ hîp lÖ. Th«ng thêng, viÖc tÝnh to¸n sè tiÒn båi thêng cho thiÖt vËt chÊt xe « t« ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + Trêng hîp xe tham gia b»ng hoÆc díi gi¸ trÞ thùc tÕ: sè tiÒn båi thêng thiÖt h¹i thùc tÕ x sè tiÒn b¶ o hiÓm gÝa trÞ thùc tÕ cña xe + Trêng hîp xe tham gia trªn gi¸ trÞ thùc tÕ Theo nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm, ®Ó tr¸nh viÖc lîi dông b¶o hiÓm, c«ng ty b¶o hiÓm chØ chÊp nhËn sè tiÒn b¶o hiÓm nhá h¬n hoÆc b»ng gÝa trÞ b¶o hiÓm . Tuy nhiªn, nÕu ngêi tham gia b¶o hiÓm cè t×nh hoÆc v« t×nh tham gia lín h¬n gÝa trÞ b¶o hiÓm th× trong trêng hîp nµy sè tiÒn båi thêng còng chØ b»ng thiÖt h¹i thùc tÕ vµ lu«n lu«n nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. Trêng hîp c«ng ty b¶o hiÓm chÊp nhËn trªn gi¸ trÞ thùc tÕ, trong trêng hîp nµy chñ xe ph¶i ®ãng phÝ b¶o hiÓm kh¸ cao theo c¸c ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm rÊt nghiªm ngÆt. + Trêng hîp tæn thÊt bé phËn: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - NÕu xe « t« ®îc b¶o hiÓm víi sè tiÒn b¶o hiÓm b»ng hoÆc díi gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe th× sè tiÒn båi thêng tèi ®a cho chñ xe kh«ng vît qu¸ tû lÖ % cña bé phËn ®ã trong b¶ng ty cÊu thµnh gÝa trÞ xe so víi sè tiÒn b¶o hiÓm. - NÕu xe « t« b¶o hiÓm trªn gÝa trÞ thùc tÕ th× c«ng ty b¶o hiÓm sÏ båi thêng theo gi¸ trÞ thùc tÕ cña bé phËn ®ã ngay tríc lóc xe bÞ tai n¹n. - Trong qu¸ tr×nh söa chöa xe ®îc b¶o hiÓm, nÕu ph¶i thay míi bé phËn nµo th× sè tiÒn båi thêng tèi ®a còng kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ thùc tÕ cña bé phËn ®ã ngay tríc khi xe bÞ tæn thÊt. + Trêng hîp tæn thÊt toµn bé Xe ®îc coi lµ tæn thÊt toµn bé khi bÞ mÊt c¾p, mÊt tÝch hoÆc xe bÞ thiÖt h¹i nÆng ®Õn møc kh«ng thÓ s÷a ch÷a ®îc ®Ó ®¶m b¶o lu hµnh an toµn hoÆc chi phÝ phôc håi lín h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. -NÕu xe tham gia víi sè tiÒn b¶o hiÓm trªn gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe th× sè tiÒn båi thêng b»ng gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe ngay tríc khi xe bÞ tæn thÊt. - NÕu xe tham gia víi sè tiÒn b¶o hiÓm b»ng hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe th× sè tiÒn båi thêng b»ng sè tiÒn b¶o hiÓm ghi trªn gÝÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. Khi c«ng ty ®· båi thêng toµn bé cho chñ xe th× c«ng ty b¶o hiÓm cã quyÒn thu håi , thanh lý chiÕc xe ®ã. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng quy ®Þnh khi gi¸ trÞ thiÖt h¹i so víi gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe b»ng hoÆc lín h¬n mét tû lÖ nµo ®ã th× ®îc xem lµ tæn thÊt toµn bé íc tÝnh, tuy nhiªn l¹i bÞ giíi h¹n bëi b¶ng tû lÖ cÊu thµnh xe.  Khi tÝnh to¸n sè tiÒn båi thêng ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c: - Khi båi thêng ph¶i trõ khÊu hao ®· sö dông hoÆc chØ tÝnh gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ cña bé phËn tríc lóc x¶y ra tai n¹n. NÕu tæn thÊt x¶y ra tríc ngµy 16 cña th¸ng th× th¸ng ®ã kh«ng tÝnh khÊu hao, nÕu tõ ngµy 16 trë vÒ cuèi th¸ng th× ph¶i tÝnh khÊu hao. Tuy nhiªn trong thùc tÕ viÖc tÝnh khÊu hao chØ ¸p dông cho tæn thÊt toµn bé hoÆc tæn thÊt mét tæng thµnh nµo ®ã. Trêng hîp thiÖt h¹i x¶y ra cã liªn quan ®Õn bªn thø ba, c«ng ty b¶o hiÓm sÏ båi thêng cho chñ xe vµ yªu cÇu chñ xe b¶o lu quyÒn khiÕu n¹i vµ chuyÓn quyÒn ®ßi båi thêng cho c«ng ty b¶o hiÓm kÌm theo toµn bé hå s¬ chøng tõ cã liªn quan. 20
- Xem thêm -