Tài liệu Công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan Ch­¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1.1. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1.1.1.Kh¸i niÖm T2KDTM: T2KDTM( Thanh to¸n chuyÓn kho¶n) lµ ph­¬ng thøc chi tr¶ thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch mét sè tiÒn tõ tµi kho¶n ng­êi chi chuyÓn sang tµi kho¶n ng­êi ®­îc h­ëng. C¸c tµi kho¶n nµy ®Òu ®­îc më t¹i Ng©n hµng. - Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ tæng thÓ c¸c chu chuyÓn tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n th«ng qua c¸c chøc n¨ng ph­¬ng tiÖn l­u th«ng vµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. H×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt th­êng ®­îc sö dông trong quan hÖ chi tr¶ th«ng th­êng gi÷a nh©n d©n víi nhau hoÆc nh÷ng kho¶n giao dÞch gi¸ trÞ tiÒn nhá gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ víi nhau. - T2KDTM trong nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ tæng hîp c¸c kho¶n thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch tµi kho¶n hoÆc bï trõ gi÷a c¸c ®¬n vÞ th«ng qua c¬ quan trung gian lµ Ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n. - T2KDTM lµ h×nh thøc dÞch chuyÓn sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi kho¶n cña ®¬n vÞ nµy sang tµi kho¶n cña ®¬n vÞ kh¸c b»ng c¸c thÓ thøc thanh to¸n cña Ng©n hµng nh­ : Uû nhiÖm chi, Uû nhiÖm thu, SÐc ... th«ng qua Ng©n hµng ®Ó chi tr¶ cho nhau ë cïng ®Þa ph­¬ng hoÆc kh¸c ®Þa ph­¬ng. 1.1.2.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña T2KDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng ph¸t minh quan träng nhÊt cña con ng­êi cã tÝnh chÊt ®ét ph¸, ®Èy nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i tiÕn mét b­íc dµi lµ sù ph¸t minh ra tiÒn tÖ. TiÒn tÖ ra ®êi vµ kh«ng ngõng ®­îc nghiªn cøu hoµn thiÖn nh»m 2 môc tiªu chÝnh: sù tiÖn lîi vµ sù an toµn. 1 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan Tr­íc ®©y ng­êi ta dïng vá sß, vá hÕn nh÷ng vËt kh«ng cã gi¸ trÞ ®Ó lµm vËt trao ®æi, tiÕp ®Õn lµ nh÷ng thø cã gi¸ trÞ cao nh­ vµng b¹c ch©u b¸u lµm ph­¬ng tiÖn l­u th«ng vµ tÝch tr÷. Tr¶i qua qu¸ tr×nh l­u th«ng nh÷ng ®ång tiÒn ®óc Kim lo¹i b»ng vµng, b¹c hîp kim bÞ mßn vÑt, kh«ng ®ñ träng l­îng nh­ng vÉn ®­îc x· héi thõa nhËn nh­ nh÷ng ®ång tiÒn cã ®ñ gi¸ trÞ. Lîi dông hiÖn t­îng ng­êi ta dïng tiÒn giÊy ®Ó thÕ tiÒn Kim lo¹i trong l­u th«ng v× nh÷ng ­u viÖt cña nã nh­: gän nhÑ, dÔ vËn chuyÓn... Tuy nhiªn tÝnh ­u viÖt nµy chØ phï hîp khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ch­a ph¸t triÓn, viÖc trao ®æi víi sè l­îng nhá trªn ph¹m vi hÑp. Cßn khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, viÖc trao ®æi hµng ho¸ ®a d¹ng víi khèi l­îng lín, trªn b×nh diÖn réng, dung l­îng thÞ tr­êng vµ c¬ cÊu thÞ tr­êng ®­îc më réng, mäi quan hÖ kinh tÕ trong x· héi ®Òu ®­îc tiÒn tÖ ho¸ th× viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®· béc lé nhiÒu h¹n chÕ nh­: thanh to¸n mÊt nhiÒu thêi gian, vËn chuyÓn kh«ng an toµn, b¶o qu¶n phøc t¹p. Ngoµi ra mçi quèc gia ®Òu cã ®ång tiÒn riªng vµ ®ång tiÒn cña nh÷ng n­íc kÐm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn th­êng kh«ng ®­îc chÊp nhËn trong thanh to¸n Quèc tÕ... Mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña tiÒn tÖ lµ lµm ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, trong thanh to¸n bao gåm thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ T2KDTM. C¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n lu«n cã nhu cÇu thanh to¸n víi nhau c¸c kho¶n cung øng dÞch vô vµ hµng ho¸, phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cho con ng­êi. Nh÷ng nhu cÇu nµy cÇn ®­îc xö lý linh ho¹t khi dïng tiÒn mÆt, khi T2KDTM. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ chóng ta cÇn ph¶i ®Ò cËp tíi. Ngµy nay T2KDTM ®ang trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, nã ®· gÇn gòi h¬n víi cuéc sèng cña mäi ng­êi. Khi tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n víi nhau th«ng qua Ng©n hµng. Tõ ®ã T2KDTM lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu ph¶i ®Æt ra. Khi tr×nh ®é cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ cßn ë møc ®é thÊp, tiÒn mÆt ®­îc sö dông phæ biÕn vµ ®· thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t cña nã tøc lµ gióp cho quan hÖ mua b¸n ®­îc diÔn ra nhanh chãng ë mäi lóc, mäi n¬i, tiÒn mÆt vµ hµng ho¸ vËn ®éng ®ång thêi tõ ng­êi mua sang ng­êi b¸n vµ ng­îc l¹i. Nh­ng khi s¶n xuÊt hµng ho¸ 2 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt trong nhiÒu tr­êng hîp ®· béc lé nh÷ng nh­îc ®iÓm nhÊt lµ khi quan hÖ mua b¸n ph¸t sinh gi÷a nh÷ng ng­êi mua vµ ng­êi b¸n c¸ch xa nhau hoÆc nh÷ng gi¸ trÞ hµng ho¸ lín th× viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ tèn nhiÒu chi phÝ ®Ó in Ên kiÓm ®Õm mét khèi l­îng tiÒn mÆt rÊt lín mµ kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc nh÷ng mÊt m¸t thiÕu hôt cã thÓ x¶y ra. Do ®ã tÊt yÕu ®ßi hái ph¶i cã mét h×nh thøc thanh to¸n míi ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña qu¸ tr×nh mua b¸n ®ã. H×nh thøc T2KDTM ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã cña nÒn kinh tÕ. Khi c¸c quan hÖ giao dÞch mua b¸n, trao ®æi, chi tr¶ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngµy cµng nhiÒu víi gi¸ trÞ tiÒn lín th× c¸c h×nh thøc thanh to¸n cÇn ph¶i ®­îc c¶i tiÕn hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸, hÖ thèng c¸c Ng©n hµng trong c¶ n­íc ph¶i më réng mµng l­íi thanh to¸n b»ng viÖc nèi m¹ng thanh to¸n ®iÖn tö liªn hµng vµ thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®· trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn nhanh chãng an toµn hiÖu qu¶. Nh­ vËy T2KDTM vµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cã mèi quan hÖ chuyÓn ho¸ lÉn nhau ®Òu cã nh÷ng vÞ trÝ quan träng kh«ng thiÕu ®­îc ®èi víi nÒn kinh tÕ, trong ®ã T2KDTM chiÕm tû träng lín h¬n. Tæ chøc tèt c«ng t¸c T2KDTM lµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. T¨ng nhanh vßng quay vèn , thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt, l­u th«ng hµng ho¸ vµ ®iÒu hoµ l­u th«ng tiÒn tÖ. 1.1.3. Vai trß cña T2KDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, T2KDTM lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng trong tæng chu chuyÓn tiÒn tÖ, nã cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c chñ thÓ thanh to¸n, c¸c trung gian thanh to¸n, cô thÓ: 1.1.3.1- Vai trß cña T2KDTM trong nÒn kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng, T2KDTM ®· gi÷ mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi tõng ®¬n vÞ kinh tÕ, tõng c¸ nh©n vµ ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ, bÊt kú mét nhµ s¶n xuÊt nµo còng ®Òu mong muèn ®ång vèn cña m×nh tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ sinh lêi tèi ®a cho m×nh, do ®ã hä muèn s¶n phÈm cña hä lµm ra ph¶i ®­îc tiªu thô ngay trªn thÞ tr­êng vµ thu ®­îc tiÒn ®Ó tiÕp tôc mét chu kú s¶n 3 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan xuÊt míi. V× vËy vÊn ®Ò thanh to¸n tiÒn hµng lµ v« cïng quan träng, trong qu¸ tr×nh trao ®æi mua b¸n nÕu ®¬n vÞ dïng tiÒn mÆt th× sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b¶o qu¶n tiÒn kh¶ n¨ng rñi ro cao. T2KDTM ®­îc thùc hiÖn qua Ng©n hµng trªn m¹ng m¸y vi tÝnh ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nhanh chãng, chÝnh x¸c cho c¸c kh¸ch hµng ®¶m b¶o an toµn vèn vµ tµi s¶n cña hä. T2KDTM mÆt gãp phÇn gi¶m thÊp tû träng tiÒn mÆt trong l­u th«ng, tõ ®ã cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ l­u th«ng x· héi nh­: in Ên, ph¸t hµnh, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, kiÓm ®Õm. MÆt kh¸c T2KDTM cßn t¹o ra sù chuyÓn ho¸ th«ng suèt gi÷a tiÒn mÆt vµ tiÒn chuyÓn kho¶n. C¶ hai khÝa c¹nh ®ã ®Òu t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vµ l­u th«ng tiÒn tÖ. T2KDTM t¹o ®iÒu kiÖn tËp trung mét nguån vèn lín cña x· héi vµo tÝn dông ®Ó t¸i ®Çu t­ vµo nÒn kinh tÕ, ph¸t huy vai trß ®iÒu tiÕt, kiÓm tra cña Nhµ n­íc vµo ho¹t ®éng tµi chÝnh ë tÇm vÜ m« vµ vi m«, qua ®ã kiÓm so¸t ®­îc l¹m ph¸t ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 1.1.3.2- Vai trß cña T2KDTM ®èi víi Ng©n hµng Th­¬ng M¹i. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thanh to¸n lµ an toµn - tiÖn lîi - quay vßng vèn nhanh. Víi nh÷ng yªu cÇu ®a d¹ng cña c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ - X· héi, tõ l©u ®· cã sù tham gia cña Ng©n hµng, Ng©n hµng trë thµnh trung t©m tiÒn tÖ tÝn dông thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ vµ T2KDTM ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng cña Ng©n hµng. - T2KDTM t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng: T2KDTM kh«ng nh÷ng lµm gi¶m ®­îc chi phÝ in Ên, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn tiÒn mÆt mµ cßn bæ sung nguån vèn cho Ng©n hµng th«ng qua ho¹t ®éng më tµi kho¶n thanh to¸n cña tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c nh©n. Kh¸ch hµng göi tiÒn vµo tµi kho¶n nµy víi mong muèn ®­îc Ng©n hµng ®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu thanh to¸n. - T2KDTM thóc ®Èy qu¸ tr×nh cho vay: Nhê cã nguån vèn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, Ng©n hµng cã c¬ héi ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho m×nh b»ng c¸ch cÊp tÝn dông cho nÒn kinh tÕ. Do Ng©n hµng thu hót ®­îc mét nguån vèn cã chi phÝ thÊp nªn trªn c¬ së ®ã h¹ l·i suÊt tiÒn vay, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp, c¸ nh©n vay vèn Ng©n hµng ®Ó ®Çu t­, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. - T2KDTM gióp cho NHTM thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o tiÒn: Trong thùc tÕ nÕu 4 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sau khi lÜnh tiÒn mÆt ra khái Ng©n hµng, sè tiÒn ®ã kh«ng cßn n»m trong ph¹m vi kiÓm so¸t cña Ng©n hµng n÷a. Song nÕu thùc hiÖn b»ng h×nh thøc T2KDTM, Ng©n hµng thùc hiÖn trÝch chuyÓn tõ tµi kho¶n cña ng­êi ph¶i tr¶ sang tµi kho¶n cña ng­êi thô h­ëng, hoÆcbï trõ gi÷a c¸c tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c NHTM víi nhau, Ng©n hµng sÏ cã mét vèn t¹m thêi nhµn rçi, cã thÓ sö dông nguån vèn ®ã ®Ó cho vay. Nh­ vËy thùc chÊt cña c¬ chÕ t¹o tiÒn göi cña hÖ thèng Ng©n hµng lµ tæ chøc thanh to¸n qua Ng©n hµng vµ cho vay b»ng chuyÓn kho¶n. V× vËy khi T2KDTM cµng ph¸t triÓn th× kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cµng lín do ®ã t¹o cho Ng©n hµng lîi nhuËn ®¸ng kÓ. - T2KDTM gãp phÇn më réng ®èi t­îng thanh to¸n, t¨ng doanh sè thanh to¸n: T2KDTM t¹o ®iÒu kiÖn thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô mét c¸ch an toµn cã hiÖu qu¶, chÝnh x¸c, tin cËy vµ tiÕt kiÖm nhiÒu thêi gian, qua ®ã t¹o lËp niÒm tin cña c«ng chóng vµo ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng. Tõ ®ã mäi ng­êi d©n, mäi doanh nghiÖp ®Òu tham gia vµo hÖ thèng thanh to¸n cña Ng©n hµng. Nh­ vËy T2KDTM gióp Ng©n hµng thùc hiÖn ®­îc viÖc më réng ®èi t­îng thanh to¸n, t¨ng doanh sè thanh to¸n, më réng ph¹m vi thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc, qua ®ã lµm t¨ng lîi nhuËn cña Ng©n hµng gióp Ng©n hµng giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. - T2KDTM thóc ®Èy c¸c dÞch vô kh¸c: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, Ng©n hµng kh«ng ngõng c¶i tiÕn ®­a ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nhau v× c¸c s¶n phÈm dÞch vô nµy ®¶m b¶o cho Ng©n hµng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. C¸c dÞch vô nµy muèn ph¸t triÓn ®­îc cÇn cã sù hç trî ®¾c lùc cña T2KDTM míi ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶ v× T2KDTM ®­îc tæ chøc tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng thùc hiÖn c¸c dÞch vô tr¶ tiÒn víi khåi l­îng lín mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh chãng qua ®ã thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng. 1.1.3.3- Vai trß cña T2KDTM ®èi víi Ng©n hµng Trung ­¬ng: T2KDTM ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc trÝch chuyÓn vèn trªn tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, do ®ã nã h¹n chÕ ®­îc khèi l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng, tiÕt kiÖm chi phÝ trong in Ên, b¶o qu¶n, cÊt tr÷, vËn chuyÓn, kiÓm ®Õm tiÒn mÆt... ®ång thêi thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ vµ ®iÒu hoµ l­u th«ng tiÒn tÖ gióp cho Ng©n hµng Trung ­¬ng kiÓm so¸t ®­îc khèi l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng tèt h¬n. T2KDTM ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc kh¸ch hµng göi tiÒn vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, lµm t¨ng kh¶ n¨ng t¹o tiÒn, t¹o nguån vèn trong thanh to¸n ®Ó cho vay 5 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, më réng T2KDTM sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng Nhµ n­íc cã thÓ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t mét c¸ch tæng qu¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ cña nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®em l¹i lîi Ých vÒ kinh tÕ x· héi tèt h¬n. 1.1.3.4- Vai trß cña T2KDTM ®èi víi c¬ quan tµi chÝnh: T¨ng tû träng T2KDTM kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt tiÕt kiÖm tiÒn mÆt, chi phÝ l­u th«ng mµ cßn gióp c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®­îc tèt h¬n. NÕu c¸c giao dÞch thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng chuyÓn kho¶n th× tiÒn chØ chuyÓn tõ tµi kho¶n cña ng­êi nµy sang tµi kho¶n cña ng­êi kh¸c, tõ tµi kho¶n cña doanh nghiÖp nµy sang tµi kho¶n cña doanh nghiÖp kh¸c, tõ Ng©n hµng nµy sang Ng©n hµng kh¸c, tiÒn vÉn n»m trong hÖ thèng Ng©n hµng th× tæn thÊt tµi s¶n Nhµ n­íc vµ tæn thÊt tµi s¶n cña ng­êi d©n sÏ ®­îc h¹n chÕ. Nh­ vËy trªn c¬ së tµi kho¶n tiÒn göi vµ c¸c tµi kho¶n thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn qua Ng©n hµng ®· gióp doanh nghiÖp vµ c¬ quan qu¶n lý nh­ bé chñ qu¶n, c¬ quan thuÕ cã ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra theo dâi doanh thu, chi phÝ, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c. Do ®ã, h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng “kinh tÕ ngÇm”, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng giao dÞch kinh tÕ, gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña c¸c ho¹t ®éng “kinh tÕ ngÇm”, t¨ng c­êng tÝnh chñ ®¹o cña Nhµ n­íc trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vµ ®iÒu hµnh c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh quèc gia, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¸ nÒn kinh tÕ, x· héi. 1.1.4. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng T2KDTM: T2KDTM lµ ph¹m trï kinh tÕ cã mèi quan hÖ víi toµn bé ho¹t ®éng cña nÒn s¶n xuÊt X· héi vµ do vËy chÞu sù t¸c ®éng bëi nhiÒu nh©n tè cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ nh­: - M«i tr­êng kinh tÕ vÜ m«, sù æn ®Þnh chÝnh trÞ X· héi. - M«i tr­êng ph¸p lý. - T©m lý, thãi quen, tr×nh ®é d©n trÝ vµ thu nhËp cña ng­êi d©n. - Qui m« Ng©n hµng. - Khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. - Nh©n tè con ng­êi. 6 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan 1.1.5. T×nh h×nh ph¸t triÓn nghiÖp vô T2KDTM ë n­íc ta. Tõ khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, Ng©n hµng Nhµ N­íc ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m c¶i tiÕn c¬ b¶n c«ng t¸c T2KDTM. - Ph¸t triÓn nhiÒu c«ng cô thanh to¸n míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn nghiÖp vô hiÖn t¹i ®· kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng khan hiÕm tiÒn mÆt kÐo dµi. - H­íng dÉn kh¸ch hµng tù lùa chän h×nh thøc thanh to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn lu©n chuyÓn vËt t­ hµng ho¸ cña m×nh, t¹o sù b×nh ®¼ng gi÷a kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng. Tõ ®ã thu hót ®­îc tiÒn t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµo Ng©n hµng ®Ó cho vay ph¸t triÓn s¶n xuÊt l­u th«ng hµng ho¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ Quèc d©n. Nh­ vËy c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cña ®Êt n­íc ®ßi hái ngµnh Ng©n hµng ph¶i nç lùc rÊt lín, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc thanh to¸n ®Ó dÇn dÇn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Nèi m¹ng thanh to¸n quèc tÕ h¬n lóc nµo hÕt ngµnh Ng©n hµng cÇn t¹o ®­îc m«i tr­êng ph¸p lý ®Çy ®ñ chuyÓn ho¸ nhanh tõ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt sang T2KDTM vµ ng­îc l¹i phôc vô tèt yªu cÇu cña kh¸ch hµng 1.2. Nh÷ng quy ®Þnh mang tÝnh nguyªn t¾c trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc (®iÒu 35) qui ®Þnh: Ng©n hµng Nhµ n­íc tæ chøc hÖ thèng T2KDTM, tæ chøc thanh to¸n liªn Ng©n hµng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n. Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c giao dÞch thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt theo yªu cÇu cña chñ tµi kho¶n. §iÒu 66 LuËt Tæ chøc TÝn dông qui ®Þnh: TCTD lµ Ng©n hµng ®­îc thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n víi tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n cã më tµi kho¶n t¹i TCTD. TCTD ®­îc cung cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n trong n­íc cho kh¸ch hµng vµ lµm dÞch vô thanh to¸n Quèc tÕ (Khi ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc cho phÐp). 1.2.1- Qui ®Þnh chung: C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan ®oµn thÓ ®¬n vÞ vò trang c«ng d©n ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®­îc quyÒn lùa chän Ng©n hµng ®Ó më tµi kho¶n giao dÞch vµ thùc hiÖn thanh to¸n. Nh­ vËy tr­íc ®©y c¸c doanh 7 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan nghiÖp, c¸ nh©n chØ ®­îc phÐp më tµi kho¶n giao dÞch t¹i Ng©n hµng n¬i ®Þa ph­¬ng m×nh ®ãng trô së chÝnh, hiÖn nay kh¸ch hµng cã quyÒn lùa chän Ng©n hµng ®Ó më tµi kho¶n giao dÞch ®em ®Õn cho hä sù tiÖn lîi nhÊt vÒ thanh to¸n, ®ång thêi qui ®Þnh nµy cßn t¹o ra sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c NH trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô dÞch vô thanh to¸n nh»m thu hót kh¸ch hµng, v× tr­íc ®©y NH cã thÓ yªn t©m do kh¸ch hµng ph¶i më tµi kho¶n ë NH m×nh th× nay hä ph¶i t×m c¸ch ®Ó gi÷ vµ thu hót kh¸ch hµng më tµi kho¶n vµ giao dÞch t¹i Ng©n hµng m×nh. 1.2.2.Qui ®Þnh ®èi víi kh¸ch hµng. 1.2.2.1.Kh¸ch hµng bªn tr¶ tiÒn: §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c kho¶n thanh to¸n ®Çy ®ñ, nhanh chãng, chñ tµi kho¶n (bªn tr¶ tiÒn) ph¶i lu«n cã ®ñ sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n, chñ tµi kho¶n cã toµn quyÒn sö dông sè tiÒn trªn tµi kho¶n ®Ó chi tr¶ cho ng­êi thô h­ëng hoÆc rót tiÒn mÆt. - Chñ tµi kho¶n chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ viÖc chi tr¶ sè tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh. NÕu kh«ng thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c quy ®Þnh th× chñ tµi kho¶n ph¶i chÞu ph¹t theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, TCTD. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ më vµ sö dông tµi kho¶n, giÊy tê thanh to¸n theo mÉu do Ng©n hµng quy ®Þnh. C¸c chøng tõ nép vµo Ng©n hµng ®Òu ph¶i lËp theo mÉu in s½n do Ng©n hµng in Ên nh­îng b¸n. Khi lËp chøng tõ ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, ch÷ ký vµ con dÊu trªn chøng tõ ph¶i ®óng víi ch÷ ký vµ con dÊu ®· ®¨ng ký t¹i Ng©n hµng. Mäi tr­êng hîp vi ph¹m kû luËt thanh to¸n, qu¶n lý giÊy tê thanh to¸n kh«ng chÆt chÏ bÞ kÎ gian lîi dông chñ tµi kho¶n ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi thiÖt h¹i do ®¬n vÞ g©y ra. 1.2.2.2- §¬n vÞ bªn b¸n (bªn thô h­ëng) Bªn thô h­ëng ph¶i giao hµng ®Çy ®ñ theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt, lËp giÊy ®ßi tiÒn theo ®óng thÓ thøc ®· tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c chøng tõ vµ nép chøng tõ thanh to¸n vµo Ng©n hµng phôc vô m×nh ®óng thêi gian qui ®Þnh. NÕu vi ph¹m ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång vÒ chøng tõ ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ thanh to¸n. 8 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan Khi thanh to¸n qua tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n, ng­êi sö dông dÞch vô thanh to¸n (kh¸ch hµng) ph¶i tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh h­íng dÉn cña tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n vÒ viÖc lËp chøng tõ thanh to¸n, ph­¬ng thøc nép, lÜnh tiÒn ë tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n. 1.2.3. Quy ®Þnh ®èi víi Ng©n hµng. Ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c uû nhiÖm thanh to¸n cña chñ tµi kho¶n ®¶m b¶o chÝnh x¸c an toµn, thuËn tiÖn. C¸c Ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n trong ph¹m vi sè d­ tiÒn göi theo yªu cÇu cña chñ tµi kho¶n. Trõ tr­êng hîp chñ tµi kho¶n vi ph¹m kû luËt chi tr¶ hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt buéc ph¶i thanh to¸n th× Ng©n hµng ®­îc quyÒn trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña chñ tµi kho¶n ®Ó thùc hiÖn viÖc thanh to¸n ®ã theo biªn b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ph¶i kiÓm so¸t c¸c chøng tõ thanh to¸n cña kh¸ch hµng tr­íc khi h¹ch to¸n vµ thanh to¸n ®¶m b¶o lËp ®óng thñ tôc quy ®Þnh, dÊu ch÷ ký ®óng mÉu ®· ®¨ng ký víi Ng©n hµng vµ ch÷ ký trªn chøng tõ thanh to¸n ®óng víi mÊu ®¨ng ký t¹i Ng©n hµng (nÕu lµ ch÷ ký tay) hoÆc ®óng víi ch÷ ký ®iÖn tö do Ng©n hµng cÊp (nÕu lµ ch÷ ký ®iÖn tö); kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng cßn ®ñ ®Ó chi tr¶ sè tiÒn trªn chøng tõ. §èi víi chøng tõ hîp lÖ, ®­îc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm xö lý chÝnh x¸c, an toµn, thuËn tiÖn; sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n thÝch hîp ®Ó h¹ch to¸n c¸c giao dÞch thanh to¸n vµ gi÷ bÝ mËt vÒ sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, th«ng b¸o ®Çy ®ñ kÞp thêi sè d­ tµi kho¶n cho chñ tµi kho¶n biÕt, göi giÊy b¸o Nî vµ giÊy b¸o Cã cho kh¸ch, hµng th¸ng ph¶i ®èi chiÕu sè d­ trªn tµi kho¶n víi kh¸ch hµng ký x¸c nhËn gi÷a Ng©n hµng víi ®¬n vÞ. Ng©n hµng ®­îc quyÒn tõ chèi thanh to¸n ®èi víi chøng tõ thanh to¸n kh«ng hîp lÖ, kh«ng ®­îc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®ång thêi kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng néi dung liªn ®íi cña hai bªn kh¸ch hµng. Trªn ®©y lµ nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ vÒ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ tham gia trong quan hÖ T2KDTM. Tuú tõng h×nh thøc thanh to¸n mµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn ®­îc qui ®Þnh cô thÓ kh¸c nhau. 9 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan 1.3. C¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt hiÖn nay ë ViÖt Nam: ë n­íc ta c«ng t¸c T2KDTM ®­îc tæ chøc thùc hiÖn qua Ng©n hµng - Kho b¹c Nhµ N­íc theo tinh thÇn c¸c v¨n b¶n ph¸p qui cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam. C¸c thÓ thøc T2KDTM hiÖn ®ang sö dông cho c¸c tæ chøc kinh tÕ giao dÞch thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®­îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 1092/2002 ngµy 08/10/2002 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ N§ 30 CP vÒ sÐc bao gåm: - Thanh to¸n b»ng sÐc. - Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi ( hoÆc LÖnh chi) - chuyÓn tiÒn - Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông. - Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu ( hoÆc Nhê thu) - Thanh to¸n b»ng thÎ ng©n hµng... Víi mçi h×nh thøc thanh to¸n cã néi dung kinh tÕ nhÊt ®Þnh ®¸p øng víi ®iÒu kiÖn tÝnh chÊt cña sù vËn ®éng vËt t­ hµng ho¸ cung øng dÞch vô vµ ph­¬ng thøc chi tr¶ trong quan hÖ giao dÞch. §iÒu kiÖn tÝnh chÊt giao dÞch kinh tÕ nµo th× cã ph­¬ng thøc thanh to¸n Êy, nã t¹o ra kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh nhÊt gi÷a vËn ®éng vËt t­ hµng ho¸ víi vËn ®éng tiÒn vèn, ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm lÉn nhau trong viÖc cung cÊp vËt t­ hµng ho¸ cung øng dÞch vô.ViÖc chi tr¶ kh«ng thÓ cho r»ng mét h×nh thøc thanh to¸n tèt nhÊt nÕu h×nh thøc ®ã ¸p dông kh«ng thÝch hîp vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ cô thÓ. VËn dông ®óng ®¾n h×nh thøc thanh to¸n phï hîp víi néi dung kinh tÕ nã sÏ ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc ®èi víi c¸c quan hÖ kinh tÕ, ng­îc l¹i nã sÏ g©y t¸c h¹i tiªu cùc, g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. V× vËy c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n khi sö dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n ph¶i n¾m v÷ng néi dung ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cña tõng thÓ thøc ®Ó thÊy râ nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm, tån t¹i cña nã tõ ®ã lùa chän h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp nhÊt ®¶m b¶o cã lîi chung.ViÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n ph¶i ®­îc tho¶ thËn gi÷a ®«i bªn ghi râ trªn hîp ®ång kh«ng bªn nµo Ðp buéc bªn nµo hoÆc thùc hiÖn tr¸i víi qui ®Þnh cña thÓ lÖ thanh to¸n. Sau ®©y lµ thñ tôc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc T2KDTM. 10 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan 1.3.1.Thanh to¸n b»ng SÐc. 1.3.1.1. Kh¸i niÖm chung: SÐc (Check, ChÌque) lµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n do ng­êi ký ph¸t lËp, d­íi h×nh thøc chøng tõ in s½n, lÖnh cho ng­êi thùc hiÖn thanh to¸n tr¶ kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng­êi thô h­ëng. Liªn quan ®Õn SÐc cã c¸c chñ thÓ sau: - Ng­êi ký ph¸t hµnh lµ ng­êi lËp SÐc vµ ký tªn trªn SÐc ra lÖnh cho ng­êi thùc hiÖn thanh to¸n tr¶ sè tiÒn trªn SÐc. - Ng­êi ®­îc tr¶ tiÒn lµ ng­êi mµ ng­êi ký ph¸t chØ ®Þnh, cã quyÒn h­ëng hoÆc chuyÓn nh­îng ®èi víi sè tiÒn ghi trªn tê SÐc. - Ng­êi thô h­ëng cÇm tê SÐc mµ tê SÐc ®ã: + Cã ghi tªn ng­êi ®­îc tr¶ tiÒn lµ chÝnh m×nh, hoÆc + Kh«ng ghi tªn, nh­ng ghi côm tõ “ Tr¶ cho ng­êi cÇm SÐc”, hoÆc + Ng­êi ®· ®­îc chuyÓn nh­îng b»ng ký hËu, th«ng qua ch÷ ký chuyÓn nh­îng. 1.3.1.2. §Æc ®iÓm cña SÐc: - MÆt tr­íc tê SÐc gåm c¸c yÕu tè: + Ch÷ SÐc ®­îc in phÝa trªn + Sè SÐc + Ng­êi ®­îc tr¶ tiÒn + Sè tiÒn x¸c ®Þnh b»ng sè vµ b»ng ch÷ + Tªn ng­êi thùc hiÖn thanh to¸n + §Þa ®iÓm thanh to¸n + Ngµy ký ph¸t + Ch÷ ký ( ghi hä, tªn) cña ng­êi ký ph¸t Tõng NH th­¬ng m¹i thiÕt kÕ mÉu SÐc tr¾ng riªng cña NH m×nh ®Ó cung øng cho kh¸ch hµng. 11 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan - ChuyÓn nh­îng SÐc b»ng c¸ch ký hËu. - Thêi h¹n xuÊt tr×nh SÐc lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ký ph¸t. - Ng­êi ký ph¸t ph¶i cã tµi kho¶n t¹i NH vµ ph¶i cã sè d­ trªn tµi kho¶n ®ñ ®Ó thanh to¸n sè tiÒn trªn tê SÐc ®· ký ph¸t. 1.3.1.3.Ph©n lo¹i SÐc:  SÐc TiÒn mÆt: ( S¬ ®å 1 quy tr×nh thanh to¸n SÐc TiÒn mÆt – phÇn phô lôc) Trªn tê SÐc nÕu kh«ng cã côm tõ “ Tr¶ vµo tµi kho¶n” th× ng­êi thô h­ëng cã quyÒn lÜnh tiÒn mÆt Khi ng­êi thô h­ëng SÐc tiÒn mÆt ®em SÐc ®Õn NH, kÕ to¸n NH kiÓm so¸t c¸c néi dung ghi trªn SÐc. Tê SÐc ®ù¬c dïng lµm chøng tõ ghi nî tµi kho¶n ng­êi ký ph¸t SÐc.  SÐc chuyÓn kho¶n: (S¬ ®å 2 quy tr×nh thanh to¸n SÐc chuyÓn kho¶n – phÇn phô lôc) SÐc chuyÓn kho¶n kh«ng ®­îc lÜnh tiÒn mÆt. Trªn tê SÐc ( theo cïng mÉu) nÕu cã ghi thªm côm tõ “ Tr¶ vµo tµi kho¶n” th× SÐc nµy ®­îc thanh to¸n chuyÓn kho¶n b»ng c¸ch trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n ng­êi ký ph¸t chuyÓn vµo tµi kho¶n ng­êi thô h­ëng. Ng­êi ký ph¸t SÐc chuyÓn kho¶n ph¶i ghi ( hoÆc ®ãng dÊu) trªn tê SÐc côm tõ “Tr¶ vµo tµi kho¶n”. Tê SÐc ph¶i ®­îc ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, ký tªn theo ®óng mÉu ch÷ ký ®· ®¨ng ký víi NH. Ng­êi thô h­ëng muèn thanh to¸n SÐc, ph¶i lËp b¶ng kª nép SÐc theo mÉu cña NH. Th«ng th­êng b¶ng kª nép SÐc ph¶i lËp 2 liªn, mét liªn dïng ®Ó ghi cã tµi kho¶n ng­êi thô h­ëng, mét liªn dïng ®Ó b¸o cã cho ng­êi thô h­ëng. Nép tê SÐc kÌm b¶ng kª vµo bÊt cø NH nµo.  SÐc b¶o chi (S¬ ®å 3 quy tr×nh thanh to¸n SÐc b¶o chi – phÇn phô lôc) SÐc b¶o chi do chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh, ®­îc ng©n hµng( hoÆc kho b¹c) ®¶m b¶o thanh to¸n. Ng­êi ph¸t hµnh SÐc ph¶i l­u ký tr­íc sè tiÒn ghi trªn tê SÐc, vµo 12 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan mét tµi kho¶n riªng. Mçi lÇn ph¸t hµnh SÐc b¶o chi, chñ tµi kho¶n lËp 3 liªn UNC kÌm theo tê SÐc cã ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, trùc tiÕp nép vµo ng©n hµng( hoÆc kho b¹c) n¬i m×nh më tµi kho¶n. NhËn ®­îc c¸c chøng tõ nµy, Ng©n hµng( hoÆc kho b¹c ) sö dông c¸c liªn giÊy yªu cÇu b¶o chi SÐc ®Ó h¹ch to¸n vµ b¸o Nî, ®ång thêi ký tªn ®ãng dÊu ghi ngµy th¸ng b¶o chi lªn mÆt tr­íc tê SÐc 1.3.2. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi - chuyÓn tiÒn: 1.3.2.1. Kh¸i niÖm: UNC lµ lÖnh viÕt cña chñ tµi kho¶n yªu cÇu Ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi kho¶n ®­îc h­ëng, ®Ó thanh to¸n tiÒn mua b¸n, cung øng hµng ho¸, dÞch vô, hoÆc nép thuÕ, thanh to¸n nî.vv... UNC ®­îc ¸p dông ®Ó thanh to¸n cho ng­êi ®­îc h­ëng cã tµi kho¶n ë cïng Ng©n hµng, kh¸c hÖ thèng Ng©n hµng, kh¸c tØnh. 1.3.2.2. Ph©n lo¹i UNC:  NÕu 2 ®¬n vÞ më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng ( Xem s¬ ®å 4 qui tr×nh thanh to¸n UNC t¹i mét Ng©n hµng –phÇn phô lôc)  NÕu 2 ®¬n vÞ më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng ( Xem s¬ ®å 5 qui tr×nh thanh to¸n UNC t¹i mét Ng©n hµng –phÇn phô lôc) 1.3.2.3. SÐc chuyÓn tiÒn cÇm tay: Khi thanh to¸n kh¸c ®Þa ph­¬ng, nh­ng cïng mét hÖ thèng Ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®¬n vÞ mua hµng cã thÓ sö dông SÐc chuyÓn tiÒn cÇm tay. SÐc chuyÓn tiÒn cã thêi h¹n hiÖu lùc lµ 30 ngµy. SÐc chuyÓn tiÒn cÇm tay thuéc hÖ thèng nµo ph¸t hµnh th× hÖ thèng ®ã thanh to¸n. §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n kh¸ thuËn tiÖn vµ an toµn. RÊt phï hîp yªu cÇu cña kh¸ch hµng ¸p dông thanh to¸n réng r·i tr­íc ®©y khi Ng©n hµng ch­a ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö trong hÖ thèng. Ngµy nay thÓ thøc thanh to¸n sÐc cÇm tay Ýt kh¸ch hµng ¸p dông. 13 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan 1.3.3. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu (nhê thu). 1.3.3.1. Kh¸i niÖm: Uû nhiÖm thu (UNT) lµ lÖnh viÕt trªn mÉu in s½n, ®¬n vÞ b¸n lËp, nhê Ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé tiÒn sau khi ®· hoµn thµnh cung øng hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô cho ®¬n vÞ bªn mua theo hîp ®ång tho¶ thuËn 1.3.3.2. Ph©n lo¹i UNT:  NÕu 2 ®¬n vÞ më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng( Xem s¬ ®å 6 qui tr×nh thanh to¸n UNT t¹i mét Ng©n hµng –phÇn phô lôc)  NÕu 2 ®¬n vÞ më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng (Xem s¬ ®å 7 qui tr×nh thanh to¸n UNT t¹i mét Ng©n hµng –phÇn phô lôc) 1.3.4. Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông:(Xem s¬ ®å 8 qtr×nh thanh to¸n- phÇn phô lôc) Th­ tÝn dông lµ lµ mét v¨n b¶n cam kÕt cã ®iÒu kiÖn ®­îc Ng©n hµng më theo yªu cÇu cña ng­êi sö dông dÞch vô thanh to¸n (ng­êi xin më TTD) theo ®ã Ng©n hµng thùc hiÖn yªu cÇu cña ngêi më TTD ®Ó tr¶ tiÒn hoÆc uû quyÒn cho Ng©n hµng kh¸c tr¶ tiÒn ngay theo lÖnh cña ng­êi thô h­ëng khi nhËn ®­îc bé chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña TTD . Th­ tÝn dông dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng trong ®iÒu kiÖn bªn b¸n ®ßi hái bªn mua ph¶i cã ®ñ tiÒn ®Ó chi tr¶ khi ®Õn h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn vµ phï hîp víi sè tiÒn hµng ®· giao theo hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hµng ®· ký. §­îc ¸p dông ®Ó thanh to¸n gi÷a hai kh¸ch hµng cïng hÖ thèng (v× liªn quan ®Õn ký hiÖu mËt vµ viÖc øng vèn) hoÆc hai Ng©n hµng kh¸c hÖ thèng trªn cïng ®Þa bµn (ph¶i qua mét Ng©n hµng trung gian lµ Ng©n hµng cïng hÖ thèng víi Ng©n hµng phôc vô ng­êi mua vµ cã tham gia thanh to¸n bï trõ víi Ng©n hµng cña ng­êi b¸n) Th­ tÝn dông ®­îc më theo yªu cÇu cña ng­êi mua, ng­êi mua ph¶i trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh (hoÆc vay Ng©n hµng) mét sè tiÒn b»ng tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ ®Æt mua ®Ó l­u ký vµo tµi kho¶n riªng. Ng©n hµng bªn b¸n ph¶i b¸o cho bªn thô h­ëng biÕt cã th­ tÝn dông ®· më. Thêi h¹n hiÖu lùc cña th­ tÝn dông th­êng lµ 3 th¸ng kÓ tõ khi Ng©n hµng bªn mua nhËn ®­îc yªu cÇu më th­ tÝn dông. Ng©n hµng phôc vô bªn thô h­ëng chØ thanh to¸n cho ®¬n vÞ h­ëng hiªô lùc. Mäi tranh chÊp vÒ hµng ho¸ ®· giao vÒ tiÒn hµng ®· tr¶ ®Òu do hai bªn mua b¸n tù gi¶i 14 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan quyÕt th«ng qua träng tµi kinh tÕ theo quy ®Þnh thùc hµnh thèng nhÊt vÒ TÝn dông chøng tõ do phßng Th­¬ng m¹i quèc tÕ Pari ban hµnh n¨m 1990 vµ söa ®æi n¨m 1993 (UCP 500 vµ söa ®æi). HiÖn nay th­ tÝn dông ®­îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn trong thanh to¸n quèc tÕ, cßn trong n­íc th× hÇu nh­ kh«ng ¸p dông v× th­ tÝn dông cã nh­îc ®iÓm: qu¸ tr×nh thanh to¸n phøc t¹p kÐo dµi l¹i ph¶i ký göi tiÒn t¹i Ng©n hµng lµm ø ®äng vèn cña ng­êi mua.... 1.3.5. Thanh to¸n b»ng thÎ ng©n hµng. 1.3.5.1. Kh¸i niÖm chung: ThÎ (CARD) lµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn kü thuËt tin häc øng dông trong Ng©n hµng. 1.3.5.2. §Æc ®iÓm cô thÓ: ThÎ thanh to¸n lµ mét h×nh thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i v× nã g¾n víi øng dông tin häc Ng©n hµng. ThÎ thanh to¸n ®­îc Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ b¸n cho kh¸ch hµng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸ dÞch vô vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c hoÆc rót tiÒn mÆt t¹i c¸c Ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n hay c¸c quÇy tr¶ tiÒn mÆt tù ®éng. Trong ph¹m vi 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy viÕt ho¸ ®¬n cung øng hµng ho¸ dÞch vô ng­êi tiÕp nhËn thanh to¸n b»ng thÎ ph¶i nép biªn lai vµo Ng©n hµng ®¹i lý ®Ó ®ßi tiÒn, qu¸ thêi h¹n qui ®Þnh trªn Ng©n hµng kh«ng tiÕp nhËn thanh to¸n. 1.3.5.3. Ph©n lo¹i thÎ: Trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu lo¹i thÎ thanh to¸n nh­ng tr­íc m¾t ë ViÖt Nam ¸p dông 3 lo¹i thÎ sau: ThÎ A: Ng­êi sö dông thÎ kh«ng ph¶i l­u ký tiÒn vµo Ng©n hµng. ThÎ B: Ng­ëi sö dông ph¶i l­u ký tiÒn vµo tµi kho¶n 4273. ThÎ C: ¸p dôg cho kh¸ch hµng ®­îc Ng©n hµng cho vay. ViÖc thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng khi ®i c«ng t¸c xa, nã ®­îc sö dông ë c¸c s©n bay, kh¸ch s¹n ... ®Ó h¹n chÕ viÖc sö dông tiÒn mÆt trong thanh to¸n c¸c kho¶n dÞch vô hoÆc c¸c kho¶n mua b¸n nhá. (Xem s¬ ®å 9 quy tr×nh thanh to¸n b»ng thÎ- phÇn phô lôc) 15 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan ch­¬ng II: thùc tr¹ng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Ng©n hµng NNo & PTNT HuyÖn Kim Thµnh TØnh H¶i D­¬ng 2.1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng No & PTNT Kim Thµnh: 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHNo & PTNT huyÖn Kim Thµnh: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (NHNo &PTNT) huyÖn Kim Thµnh lµ mét chi nh¸nh cña NHNo & PTNT tØnh H¶i D­¬ng ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 340Q§/NHNN do Tæng gi¸m ®èc NHN0 & PTNT ViÖt nam ban hµnh vµ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 4 n¨m 1997. NHNo & PTNT Kim thµnh ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së t¸ch tõ NHNo & PTNT huyÖn Kim m«n vµ cã trô së chÝnh t¹i thÞ trÊn Phó th¸i huyÖn Kim thµnh tØnh H¶i d­¬ng, Ng©n hµng ho¹t ®éng trªn ph¹m vi 20 x· vµ 1 thÞ trÊn. Chi nh¸nh NHNo & PTNT huyÖn Kim thµnh lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ cã cïng chøc n¨ng ,nhiÖm vô nh­ c¸c chi nh¸nh NHNo & PTNT kh¸c trªn ®Þa bµn tØnh H¶i d­¬ng. Trô së cña Ng©n hµng ®Æt trªn ®Þa bµn réng, lµ trung t©m cña huyÖn, lµ n¬i tËp chung nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng cña huyÖn nh­: UBND huyÖn, HuyÖn uû, Kho b¹c, Chi côc thuÕ.... §ång thêi trªn ®Þa bµn nµy cßn cã nhiÒu tæ hîp s¶n xuÊt, nhiÒu doanh nghiÖp ®ãng trªn ®i¹ bµn, d©n c­ ë khu vùc nµy ®«ng ®óc nªn kh¸ch hµng rÊt phong phó. Do n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng vµ nhu cÇu vèn trªn ®Þa bµn huyÖn còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh©n d©n trong giao dÞch víi Ng©n hµng, NHNo & PTNT Kim thµnh ®· më thªm mét chi nh¸nh NH cÊp 3 ë x· Céng hoµ. Ng©n hµng cÊp 3 Lai khª ho¹t ®éng trªn ph¹m vi 6 x·. Sù ra ®êi cña Ng©n hµng cÊp 3 nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho NHN0 & PTNT Kim thµnh thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cÊp trªn giao phã. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005, biªn chÕ cña Ng©n hµng lµ 34 ng­êi, trong ®ã c¸n bé 16 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan n÷ chiÕm 60%, c¸n bé nam chiÕm 40%, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng ®¹t tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng chiÕm tû lÖ cao: trong ®ã cã 28 ®ång chÝ tr×nh ®é ®¹i häc, 3 ®ång chÝ tr×nh ®é cao ®¼ng, cßn l¹i lµ trung cÊp. MÆc dï lµ mét chi nh¸nh Ng©n hµng míi ®­îc t¸i lËp l¹i c¸ch ®©y 9 n¨m, nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ban gi¸m ®èc cïng víi sù bè trÝ nh©n sù hîp lý, c¸c ho¹t ®éng nhÞp nhµng, ¨n khíp nhau ®· t¹o nªn mét m« h×nh ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶. 2.1.2.C¬ cÊu tæ chøc cña NH No & PTNT huyÖn Kim Thµnh: 2.1.2.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña NH No & PTNT huyÖn Kim Thµnh ( Xem s¬ ®å phÇn phô lôc) 2.1.2.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: Mçi phßng thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh theo sù ph©n c«ng, chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc. Trong ho¹t ®éng gi÷a c¸c Phßng, ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn môc tiªu chung cña Ng©n hµng. - Phßng Kinh doanh: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô lµ cho vay, gi¸m ®Þnh kh¸ch hµng cho vay, gi¸m ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp vµ lËp hå s¬ cho vay. - Phßng KÕ to¸n- Ng©n quü: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô gi¶Ø ng©n- l­u tr÷ hå s¬ cho vay. Vµ bªn Ng©n quü cã nhiÖm vô xuÊt tiÒn cho kh¸ch hµng vay. - NH cÊp 3 Lai Khª: Lµ NH chi nh¸nh trùc thuéc NH No & PTNT huyÖn Kim Thµnh, cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng nh­ 1 m« h×nh thu nhá cña NH No &PTNT huyÖn Kim Thµnh. + Tæ TÝn dông: Tæ tÝn dông ë NH c¸p 3 Lai Khª ho¹t ®éng gièng nh­ 1 m« h×nh thu nhá cña phßng Kinh doanh NH No & PTNT huyÖn Kim Thµnh. Còng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ gi¸m ®Þnh kh¸ch hµng cho vay vµ tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng cho vay. + Tæ KÕ to¸n ng©n quü: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh­ phßng KÕ to¸n- NQ cña NH cÊp trªn, nh­ng ë quy m« nhá h¬n. Mçi phßng thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh theo sù ph©n c«ng, chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc. Trong ho¹t ®éng gi÷a c¸c Phßng, ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi 17 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan nhau ®Ó cïng thùc hiÖn môc tiªu chung cña Ng©n hµng. NHNo & PTNT thùc hiÖn nhiÖm vô, chøc n¨ng theo sù ph©n c«ng uû quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo & PTNT ViÖt Nam vÒ c¸c mÆt nghiÖp vô: Huy ®éng, cho vay, thanh to¸n vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Thùc hiÖn viÖc lu©n chuyÓn bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé cho c¸c phßng ban mét c¸ch hîp lý ®óng ng­êi ®óng viÖc, ®Çu t­ cho viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái cao cña c«ng viÖc trong thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc ngµy nay lµ mét trong nh÷ng ®Ò ¸n cïng víi viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, x©y dùng truyÒn thèng v¨n minh trong giao tiÕp...®· ®em l¹i hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT huyÖn Kim Thµnh tØnh H¶i D­¬ng thêi gian qua. N©ng cÊp, ®æi míi trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c giao dÞch còng ®· ®­îc ®æi míi theo nguyªn t¾c hiÖn ®¹i, ®Çu t­ cã träng t©m vµo c¸c ho¹t ®éng ®em l¹i hiÖu qu¶ tøc thêi còng nh­ l©u dµi, phï hîp víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ hoµn thiÖn tõng b­íc ®Ó trë thµnh mét Ng©n hµng hiÖn ®¹i trªn ®Þa bµn vµ s½n sµng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cÇn thiÕt cïng toµn hÖ thèng NHNo & PTNT ViÖt Nam khi héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. 2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng No & PTNT Kim Thµnh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 3.1.3.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo& PTNT huyÖn Kim Thµnh ( Xem b¶ng 1 phÇn phô lôc) 3.1.3.2. T×nh h×nh huy ®éng vèn cña NHNo & PTNT huyÖn Kim Thµnh: (Xem b¶ng 2 phÇn phô lôc) C«ng t¸c huy ®éng vèn lu«n lµ mét nhiÖm vô tiªn quyÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Muèn më réng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh th× Ng©n hµng cÇn ph¶i më réng ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Bëi v× ho¹t ®éng chÝnh cña Ng©n hµng lµ "®i vay ®Ó cho vay" do ®ã c«ng t¸c huy ®éng vèn cña mçi Ng©n hµng lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn, c¬ cÊu huy ®éng vèn cña mçi Ng©n hµng, bÊt kú Ng©n hµng nµo còng rÊt chó träng ®Õn ho¹t nµy. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã nªn ngay tõ khi míi t¸i lËp l¹i, NHNo & PTNT chi nh¸nh huyÖn Kim Thµnh ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc kh¬i nguån vèn huy ®éng. §©y lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c chñ yÕu nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. 18 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan Mét mÆt, Ng©n hµng thu hót ®­îc nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c­ t¹o thu nhËp cho hä, mÆt kh¸c l¹i æn ®Þnh më réng quy m« tÝn dông víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung vµ hé n«ng d©n nãi riªng. Ng©n hµng ®· ®a d¹ng ho¸ nhiÒu h×nh thøc huy ®éng cña m×nh nh­ nhËn tiÒn göi víi nhiÒu thêi h¹n kh¸c nhau gióp kh¸ch hµnh dÔ lùa chän vµ tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ trong viÖc göi tiÒn cña m×nh. Ngoµi ra, Ng©n hµng cßn ph¸t hµnh kú phiÕu ®Ó thu hót l­îng tiÒn nhµn dçi trong d©n c­, c¸c lo¹i tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng, ®ång thêi Ng©n hµng còng linh ho¹t trong viÖc ¸p dông khung l·i suÊt phï hîp. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng cßn nhËn nguån vèn uû th¸c tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ lµm "®¹i lý" cho Ng©n hµng ng­êi nghÌo ®Ó h­ëng hoa hång Theo b¶ng tæng kÕt nguån vèn ta nhËn thÊy nguån vèn t¨ng liªn tôc qua 3 n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. BiÓu ®å sau ®©y sÏ thÓ hiÖn râ h¬n thùc tr¹ng nµy: BiÓu 1: Quy m« t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng n¨m 2003,20004,2005: §¬n vÞ: TriÖu ®ång 200 171.9 150 98.202 106.769 100 50 0 2003 2004 2005 Tong nguon von huy dong Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ Kinh doanh n¨m 2003, 2004, 2005. N¨m 2003 tæng nguån vèn lµ 98.202 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 18.000 triÖu ®ång víi møc t¨ng 18.33%. N¨m 2004 nguån vèn huy ®éng ®­îc lµ 106.769 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 8.576 triÖu ®ång (b»ng 8,02%). §Õn n¨m 2005 tæng nguån vèn t¨ng kh¸ nhanh ®¹t 171.900 triÖu ®ång so víi n¨m 2004 t¨ng 65.131 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng lµ 61% vµ t¨ng 73.698 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Lý do ®Ó NHNo &PTNT huyÖn Kim Thµnh cã thÓ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do ban l·nh ®¹o Ng©n hµng lu«n lu«n quan t©m, chó träng ®Õn c«ng t¸c huy 19 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h­íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan ®éng nguån vèn, tËn dông mäi nguån vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn, thay ®æi lÒ lèi t¸c phong lµm viÖc víi ph­¬ng ch©m "cßn kh¸ch hµng cßn phôc vô", gi¶i phãng kh¸ch hµnh nhanh. V× vËy, mÆc dï Ng©n hµng ë liÒn kÒ Kho B¹c, hÖ thèng Kho B¹c lu«n huy ®éng víi l·i suÊt cao h¬n nh­ng Ng©n hµng vÉn thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®iÒu nµy chøng tá Ng©n hµng rÊt cã uy tÝn víi kh¸ch hµng, ®©y lµ thµnh tÝch ®¸ng kÓ cña Ng©n hµng. 3.1.3.3. . Ho¹t ®éng sö dông vèn cña NHNo & PTNT Kim Thµnh: (Xem b¶ng 3 phÇn phô lôc) Huy ®éng vèn ®· khã, song lµm nh­ thÕ nµo ®Ó sö dông nguån vèn ®· huy ®éng ®­îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt l¹i lµ ®iÒu v« cïng khã kh¨n ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm Ng©n hµng còng nh­ ®èi víi c¸c c«ng ty tµi chÝnh, tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông… Lµ mét chi nh¸nh cña NHNo & PTNT H¶i d­¬ng, ho¹t ®éng chñ yÕu cña NHNo Kim Thµnh dùa trªn ®i vay vµ cho vay phÇn lín lµ n«ng d©n, ho¹t ®éng cho vay víi môc ®Ých ph¸t k inh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n trªn ®Þa bµn. BiÓu 2: Quy m« t¨ng tr­ëng d­ nî cho vay t¹i NH No huyÖn Kim Thµnh: §¬n vÞ: TriÖu ®ång 160 142.508 127.763 120 101.983 80 40 0 2003 2004 2005 Tong du no Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2003, 2004, 2005 20 SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi
- Xem thêm -