Tài liệu Công tác quản trị tại tổng công ty xăng dầu - petrolimex

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Tr¶i qua 40 n¨m x©y dùng vµ chiÕn ®Êu, ngµnh x¨ng dÇu ®· cã nh÷ng ®ãng gãp xøng ®¸ng vµo th¾ng lîi vÎ vang cña d©n téc trong kh¸ng chiÕn cøu n-íc còng nh- trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc hiÖn nay. §Êt n-íc ViÖt Nam sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, ngµnh x¨ng dÇu ®· ph¸t huy tinh thÇn chñ ®éng, sím chuyÓn sang c¬ chÕ míi ®¹t ®-îc nhiÒu tiÕn bé v-ît bËc nh»m ®¸p øng nhu cÇu cuéc sèng cña con ng-êi ViÖt Nam ®· ngµy cµng n©ng cao; c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng, c¸c nhµ m¸y hiÖn ®¹i ngµy cµng nhiÒu. Tæng C«ng ty X¨ng dÇu - PETROLIMEX - thÊy râ ®-îc vai trß chñ ®¹o, ®Ó ®ãng gãp vµo c«ng cuéc ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ - c«ng nghiÖp ho¸. QuyÕt t©m æn ®Þnh thÞ tr-êng, gi¸ c¶, më mang m¹ng l-íi cung øng x¨ng dÇu còng nh- c¸c s¶n phÈm tõ x¨ng dÇu nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña ®ång bµo c¶ n-íc v-¬n tíi tËn c¸c vïng d©n téc thiÓu sè, vïng s©u, vïng xa. Tæng C«ng ty X¨ng dÇu ®ang nç lùc v-ît qua mäi khã kh¨n ®Ó trë thµnh Tæng c«ng ty m¹nh cña quèc gia, tham gia tÝch cùc c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n-íc nh-ng vÉn gi÷ ®-îc nÐt v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc cña con ng-êi ViÖt Nam. D-íi sù h-íng dÉn khoa häc, tËn t×nh cña gi¸o viªn bé m«n, cïng víi nç lùc cña b¶n th©n céng víi sù gióp ®ì thiÕt thùc vµ ®Çy hiÖu qu¶ cña ®¬n vÞ thùc tËp. T«i xin ®-îc tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ t¹i Tæng c«ng ty X¨ng dÇu - PETROLIMEX. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña t«i gåm c¸c phÇn chÝnh sau ®©y: - PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ngµnh x¨ng dÇu ViÖt Nam qua nh÷ng chÆng ®-êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn - PhÇn II: Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh - §¸nh gi¸ -u nh-îc ®iÓm vµ mét sè ®Þnh h-íng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu (2000-2001) - PhÇn III: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp KÕt luËn. 1 PhÇn I Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ngµnh x¨ng dÇu ViÖt Nam qua nh÷ng chÆng ®-êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn I. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh thµnh lËp Tæng c«ng ty x¨ng dÇu mì Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam tiÒn th©n lµ Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì. Sau chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ vµ HiÖp ®×nh Gi¬nev¬ ®-îc ký kÕt (7/1955) miÒn B¾c ®-îc hoµn toµn gi¶i phãng. §øng tr-íc t×nh h×nh khan hiÕm x¨ng dÇu TW §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· giao nhiÖm vô cho Bé Th-¬ng nghiÖp, trùc tiÕp lµ Tæng c«ng ty B¸ch ho¸, khÈn tr-¬ng tiÕp qu¶n, kh«i phôc c¸c c¬ së x¨ng dÇu cò do c¸c nhµ t- b¶n Ph¸p ®Ó l¹i, nhanh chãng t¹o nguån x¨ng dÇu míi phôc vô cho c«ng cuéc hµn g¾n vÕt th-¬ng chiÕn tranh, tõng b-íc æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n miÒn B¾c. Trªn tinh thÇn ®ã ngµy 12 th¸ng giªng n¨m 1956 ®ång chÝ Thø tr-ëng Bé Th-¬ng nghiÖp §Æng ViÕt Ch©u ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 09/BTN thµnh lËp Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì vµ cö ®ång chÝ Ph¹m V¨n §¹t nguyªn tr-ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tæng c«ng ty B¸ch ho¸ gi÷ chøc quyÒn gi¸m ®èc Tæng c«ng ty, ®Æt trô së ®Çu tiªn t¹i sè 5 Nam Bé (nay lµ cöa hµng B¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé) ®-êng Lª DuÈn. Qua nhiÒu lÇn chuyÓn ®æi trô së ®Õn n¨m 1961 míi vÒ cè ®Þnh t¹i sè 1 Kh©m Thiªn. Ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1995 Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam PETROLIMEX ®-îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 224/TTg cña Thñ t-íng ChÝnh phñ do Phã Thñ t-íng Phan V¨n Kh¶i ký. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®· cã qu¸ tr×nh h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh rÊt ®¸ng tù hµo víi nhiÒu thµnh tÝch qua c¸c giai ®o¹n: Giai ®o¹n ®Çu tiªn: (tõ 1956 - 1964). §©y lµ giai ®o¹n ®Çy khã kh¨n khi c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, tr×nh ®é c«ng nh©n cßn non kÐm, ph¶i x©y dùng kh«i phôc l¹i c¸c kho x¨ng nh- Th-îng Lý, §øc Giang, BÕn Thuû, ViÖt Tr×, Nam §Þnh vµ B¾c Giang. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ cung øng x¨ng dÇu phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n miÒn B¾c, nhiÖm vô chÝnh lµ tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, trung chuyÓn cung øng vµ b¸n lÎ x¨ng dÇu phôc vô c¸c ngµnh, 2 c¸c ®Þa ph-¬ng. Cïng víi nhiÖm vô chÝnh ®ã Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì cßn cã nhiÖm vô kiÖn toµn tæ chøc, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ngµnh. Sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø III (th¸ng 9/1960), Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì ®· æn ®Þnh tæ chøc, v¨n phßng cè ®Þnh t¹i sè 1 Kh©m Thiªn ®· cã ®Çy ®ñ phßng ban c¸c bé phËn, mçi phßng ban, bé phËn ®Òu cã chøc danh vµ nhiÖm vô cô thÓ, ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua "Ba nhÊt" ; "Ba tèt". ë giai ®o¹n ®Çu tiªn nµy Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tÝch, ghi nhËn nç lùc v-ît bËc cña nh÷ng ng-êi c¸n bé, c«ng nh©n x¨ng dÇu non trÎ. Thµnh tÝch vÒ viÖc kinh doanh cã thÓ thÊy qua mét b¶ng thèng kª b¸o c¸o viÖc xuÊt, nhËp x¨ng dÇu trong 10 n¨m sau ®©y: N¨m 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 NhËp (tÊn) 0 59.072 53.014 28.641 66.300 84.732 71.633 95.000 106.639 165.498 XuÊt (tÊn) 9.933 32.883 35.165 34.680 56.230 73.101 77.293 91.690 102.975 130.750 Nh÷ng thµnh tÝch vµ kinh nghiÖm cã ®-îc trong nh÷ng b-íc ®i ®Çu tiªn cña ngµnh x¨ng dÇu ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo c«ng cuéc x©y dùng miÒn B¾c nh÷ng n¨m 60, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó ngµnh x¨ng dÇu b-íc vµo mét thêi kú míi, ®Çy thö th¸ch, hy sinh cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, b¶o vÖ miÒn B¾c, gi¶i phãng miÒn Nam, giµnh thèng nhÊt toµn vÑn tæ quèc ViÖt Nam. - Giai ®o¹n 2: (1964 - 1975) Gi÷a nh÷ng n¨m 1960, ®Õ quèc Mü leo thang, thùc hiÖn cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c, môc tiªu hµng ®Çu cña bän giÆc Mü lµ x¨ng dÇu. V× vËy ngµnh x¨ng dÇu ®· ph¶i chÞu rÊt nhiÒu trËn ®¸nh ph¸ tõ BÕn Thuû (NghÖ An 5/8/1964) ®Õn kho x¨ng Nam §Þnh, §øc Giang, Th-îng Lý (29/6/1966); B¾c Giang (30/6/1966). Cã thÓ nãi giÆc Mü muèn ph¸ huû hoµn toµn c¸c tæng kho x¨ng dÇu trªn miÒn B¾c, xo¸ sæ hÖ thèng dù tr÷ vµ cung øng x¨ng dÇu cho mÆt trËn miÒn Nam. Nh-ng nguån x¨ng dÇu vÉn lu«n lu«n ch¶y tíi c¸c chiÕn tr-êng 3 "B - C" qua c¸c ®oµn xe chuyªn dông nh- ®oµn 195 - 164 vµ qua c¸c ®-êng èng dÉn nh- B12, T72, T70,... - Giai ®o¹n 3: (1976 - 1985) Tæng c«ng ty trong giai ®o¹n nµy thùc hiÖn kh«i phôc vµ x©y dùng l¹i c¸c c¬ së x¨ng dÇu bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ vµ tiÕp qu¶n c¬ së x¨ng dÇu ë miÒn Nam, tæ chøc l¹i m¹ng l-íi cung øng kh¾p c¶ n-íc. T¹i thêi ®iÓm nµy khèi l-îng c«ng nh©n viªn lªn ®Õn 6.613 ng-êi vµ nhiÒu c«ng ty x¨ng dÇu trùc thuéc: - C«ng ty x¨ng dÇu Hµ Néi - C«ng ty x¨ng dÇu H¶i Phßng - C«ng ty x¨ng dÇu B¾c Th¸i - C«ng ty x¨ng dÇu Qu¶ng Ninh - C«ng ty x¨ng dÇu VÜnh Phó - C«ng ty x¨ng dÇu Hµ Nam Ninh - C«ng ty x¨ng dÇu NghÖ TÜnh - C«ng ty x¨ng dÇu §µ N½ng - C«ng ty x¨ng dÇu miÒn Nam Sau mét thêi gian, Tæng c«ng ty tæ chøc l¹i hÖ thèng c¸c c«ng ty thµnh viªn, tõ c¸c c«ng ty nhá ho¹t ®éng trong tØnh, thµnh phè ®-îc tæ chøc l¹i thµnh c¸c khu vùc sau: - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc I : Hµ Néi - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc II : TP. Hå ChÝ Minh - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc III : TP. H¶i Phßng - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc IV : TP. Hµ B¾c - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc V : TP. §µ N½ng - Víi c¬ cÊu tæ chøc hîp lý vµ ®æi míi nµy, Tæng c«ng ty ®· trùc tiÕp cung øng ®Õn kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc tho¶ m·n nhu cÇu cña mäi ng-êi d©n. - Cñng cè l¹i c¬ cÊu tæ chøc t¨ng c-êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt l-îng x¨ng dÇu nhËp khÈu vµ cung øng ®· t¨ng thªm nhiÒu, cã thÓ xem qua biÓu thèng kª sau: 4 N¨m NhËp (tÊn) XuÊt (tÊn) 1976 898.319 1.251.426 1980 1.617.392 1.715.681 N¨m 1975 toµn Tæng c«ng ty chØ cã 43 c¸n bé ®¹i häc, n¨m 1985 ®· lªn tíi 500 c¸n bé trong ®ã cã 2 Phã tiÕn sü. Sau h¬n 10 n¨m ngµy ®Êt n-íc gi¶i phãng vµ kÕt thóc 30 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh ngµnh x¨ng dÇu ®· ®-îc Nhµ n-íc tÆng 12 b»ng khen cña H§BT, 8 hu©n ch-¬ng lao ®éng cho 8 xÝ nghiÖp vµ hu©n ch-¬ng ®éc lËp h¹ng nh× cho toµn ngµnh. - Giai ®o¹n 4: (1986 - 1995) Tæng c«ng ty ®· chän viÖc më réng diÖn tÝch cung øng sau ®iÓm chiÕt khÊu lµm kh©u ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh chuyÓn h-íng kinh tÕ, cô thÓ néi dung nh- sau: 1. T×nh h×nh nhËp x¨ng: mua th¼ng trùc tiÕp víi chñ hµng n-íc ngoµi. a. Nguån tõ HiÖp ®Þnh (chØ tiªu Nhµ n-íc). b. Nguån tõ nhËp th«ng qua liªn doanh liªn kÕt. 2. C¸ch thøc ph©n phèi: a. Nhµ n-íc ph©n phèi x¨ng dÇu ®Õn ®Þa chØ cô thÓ cho c¸c c«ng tr×nh tõ nguån vèn ®Çu t- cña TW, giao chØ tiªu ph¸p lÖnh cho c¬ quan cung øng vµ cã dù phßng cô thÓ. b. C¸c s¶n phÈm kh¸c nh-: dÇu nhên, x¨ng c«ng nghiÖp, x¨ng pha s¬n, thùc hiÖn ph-¬ng thøc b¸n tù do víi gi¸ c¶ s¸t víi gi¸ thÞ tr-êng víi hai cÊp ®Þnh gi¸ lµ cÊp Nhµ n-íc vµ cÊp Tæng c«ng ty. 3. VÒ tæ chøc: h×nh thµnh tæ chøc cung øng x¨ng dÇu theo hai cÊp: cÊp Tæng c«ng ty vµ cÊp c«ng ty hoÆc liªn tØnh. Víi c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn t¹i Tæng c«ng ty cÇn gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o trong lÜnh vùc l-u th«ng ph©n phèi x¨ng dÇu. Tæng c«ng ty ®· ban hµnh mét b¶n h-íng dÉn "§Þnh h×nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh x¨ng dÇu" víi c¸c néi dung cô thÓ vÒ viÖc kinh doanh vµ b¸n lÎ x¨ng dÇu. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua thµnh tùu vÒ xuÊt, nhËp x¨ng dÇu trong b¶ng thèng kª b¸o c¸o d-íi ®©y: 5 N¨m 1986 1987 1988 1989 1990 NhËp (tÊn) 2.137.183 2.492.822 2.778.000 2.741.811 2.773.124 XuÊt (tÊn) 1.775.000 1.960.000 2.100.000 2.200.000 2.517.495 Tæng c«ng ty cã sù th¨ng tiÕn m¹nh trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90, trong sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn, v÷ng vµng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn ho¹t ®éng theo m« h×nh mét h·ng x¨ng dÇu quèc gia, mét doanh nghiÖp m¹nh vµ n¨ng ®éng. Cã thÓ thÊy râ thµnh tùu qua b¶ng thèng kª sau: N¨m NhËp (TÊn) XuÊt (TÊn) 1990 2.643.124 2.517.495 2.445 32 238 1992 3.195.529 2.850.000 4.130 91 502 1994 2.825.537 2.765.167 7.530 500 1.872 II. Doanh sè (Tû ®ång) Lîi nhuËn Nép ng©n s¸ch VÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh. Tæng c«ng ty ®· cã mét hÖ thèng tæ chøc chÆt chÏ vµ hîp lý. HiÖn t¹i c¬ cÊu hµnh chÝnh cña Tæng c«ng ty ®-îc x©y l¾p theo s¬ ®å (trang sau) 6 S¬ ®å tæ chøc hµnh chÝnh Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Héi §ång qu¶n trÞ Ban Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Khèi kinh doanh Phßng XNK Phßng T.T&HT KT Phßng K.doanh Khèi kü thuËt Phßng CN - PT Phßng XD-CB Phßng KT AT&MT Phßng KT XD Khèi nh©n sù Phßng TC-CB Phßng L§-TL V¨n Phßng Phßng PC-TT Phßng tµi chÝnh Phßng kÕ to¸n Khèi tµi chÝnh 7 - Qua s¬ ®å ta thÊy bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty cã d¹ng kÕt cÊu trùc tuyÕn ®a n¨ng. 1. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt, cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Chñ tÞch cã tr¸ch nhiÖm cïng víi c¸c uû viªn th-êng trùc, ban kiÓm so¸t H§QT h-íng dÉn c¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t¸c nghiÖp, chøc n¨ng cô thÓ cña m×nh. 2. Ban Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: nhËn chØ ®¹o trùc tiÕp cña chñ tÞch H§QT vµ xö lý nh÷ng quyÕt ®Þnh trong lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc H§QT. C¸c Phã gi¸m ®èc cßn cã nhiÖm vô h-íng dÉn thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc vµ nhËn ph¶n håi nh÷ng th«ng tin tõ c¸c phßng ban nghiÖp vô tr×nh lªn Tæng gi¸m ®èc ®Ó bµn ph-¬ng h-íng gi¶i quyÕt. 3. Phßng XuÊt nhËp khÈu: c¸c nh©n viªn mçi ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét mÆt hµng riªng biÖt theo tõng chñng lo¹i x¨ng dÇu hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm tõng vïng, tØnh, ®iÒu vËn c¸c ph-¬ng tiÖn, gi¶i quyÕt mäi thñ tôc ph¸p lý xuÊt nhËp khÈu theo hiÕn ph¸p Nhµ n-íc. 4. Phßng thÞ tr-êng vµ hîp t¸c kinh tÕ: cã nhiÖm vô më réng duy tr× c¸c mèi quan hÖ b¹n hµng, m«i tr-êng kinh doanh nhÊt lµ c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi, c¸c b¹n hµng "nguån b¸n x¨ng dÇu cho Tæng c«ng ty". 5. Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô thèng kª kÕ ho¹ch b¸o c¸o kÕt qu¶ b¸n x¨ng dÇu trong kú, tËp trung l¹i ®Ó lªn kÕ ho¹ch mua hµng cho kú sau; ®iÒu ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Õn c¸c cöa hµng ®¶m b¶o ®óng thêi gian vµ sè l-îng hµng ho¸. 6. Phßng c«ng nghÖ ph¸t triÓn: cã nhiÖm vô kiÓm tra nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong lÜnh vùc b¸n hµng, kü thuËt tinh chÕ dÇu. 7. Phßng x©y dùng c¬ b¶n: ®©y lµ phßng cã nhiÖm vô thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kho, b·i, bÓ chøa, ®-êng èng, cöa hµng, ®¹i lý b¸n lÎ,... 8. Phßng kü thuËt x¨ng dÇu: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, kiÓm tra chÊt l-îng kho, bÓ. 9. Phßng an toµn, m«i tr-êng: nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l-îng kho, bÓ cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu, kh¾c phôc, ph¸t hiÖn rß rØ, g©y « nhiÔm m«i tr-êng t×m c¸c biÖn ph¸p phßng chèng kÞp thêi khi cã sù cè x¶y ra. 8 10. Phßng tæ chøc c¸n bé: cã nhiÖm vô cè vÊn cho ban l·nh ®¹o trong c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, tuyÓn chän c¸n bé kÞp thêi vµo nh÷ng kh©u thiÕt hôt nh©n sù æn ®Þnh tæ chøc. 11. Phßng lao ®éng tiÒn l-¬ng: theo dâi, chÊm c«ng lao ®éng, thanh to¸n ®Þnh møc lao ®éng, tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ l-¬ng th-ëng ph¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn qui -íc lao ®éng. 12. V¨n phßng: gåm c¸c «ng ch¸nh, phã v¨n phßng vµ nh©n viªn phô tr¸ch c¸c bé phËn liªn quan phôc vô cho ho¹t ®éng, tiÕp ®·i cña Tæng c«ng ty. 13. Phßng ph¸p chÕ thanh tra: cã nhiÖm vô theo dâi gi¸m s¸t c¸c cöa hµng, xÝ nghiÖp, phßng ban kinh doanh trùc thuéc; ng¨n chÆn, uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m ®Ó phï hîp víi qui chÕ, qui -íc kinh doanh cña Tæng c«ng ty. 14. Phßng tµi chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm nguån vèn, c©n ®èi thu chi, tµi s¶n l-u ®éng, tµi s¶n cè ®Þnh cña Tæng c«ng ty. 15. Phßng kÕ to¸n tæng hîp: tæng hîp sæ s¸ch thu chi trong kú, ph¸t sinh trong kú, kÞp thêi ®iÒu chØnh chØ tiªu tíi tõng bé phËn kinh doanh. 16. Ngoµi ra cßn cã c¸c c«ng ty khu vùc trùc thuéc tõng vïng trªn kh¾p ®Êt n-íc. 9 PhÇn II ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®¸nh gi¸ -u nh-îc ®iÓm vµ mét sè ®Þnh h-íng cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu (2000-2001) I. T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu Víi b¶ng nhËp khÈu x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997-1999 cho thÊy khèi l-îng nhËp khÈu lµ t¨ng lªn. N¨m 98 khèi l-îng t¨ng 242.439 (t¨ng 6,7%). §Õn n¨m 99 t¨ng nhÑ 59.141 tÊn (t¨ng 1,5%) so víi n¨m 98. BiÓu sè 01: T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Khèi l-îng vµ trÞ gi¸ TT DiÔn gi¶i So s¸nh §VT 98/97 1997 1998 99/98 1999 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng kim ng¹ch USD 636.070.877 455.938.477 558.922.638 -180.132.400 -28,3% 102.984.161 22,6% II Khèi l-îng NK TÊn 3.611.227 3.853.666 3.912.807 242.439 6,7% 59.141 1,5% 1 X¨ng «t« 869.151 887.139 832.283 17.988 2,1% -54.856 -6,2% 2 Diesel 1.781.368 1.968.964 1.900.869 187.596 10,5% -68.095 -3,5% 3 Mazut 758.213 827.450 1.031.129 69.237 9,1% 203.679 24,6% 4 D.Ho¶, Zet 202.495 170.113 148.526 -32.382 -16,0% -21.587 -12,7% VÒ chi tiÕt tõng mÆt hµng th× thÊy 3 mÆt hµng x¨ng « t«, diesel vµ mazut ®Òu t¨ng so víi n¨m 97 trong ®ã diesel t¨ng cao nhÊt 10,5% tiÕp ®Õn lµ mazut t¨ng 9,1% vµ x¨ng t¨ng 2,1%. §Õn n¨m 1999 th× khèi l-îng nhËp khÈu c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu ®Òu gi¶m lµ do biÕn ®éng t¨ng gi¶m s¶n l-îng x¨ng dÇu b¸n ra cña Tæng 10 c«ng ty céng víi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi gi÷ ë møc cao nªn tæng kim ng¹ch nhËp khÈu x¨ng dÇu còng ë møc cao 636.070.877. §Õn n¨m 1998 gi¸ dÇu thÕ giíi ®-îc khèi OPEC t¨ng s¶n l-îng khai th¸c dÇu th« do ®ã ®· gi¶m, céng víi møc nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty gi¶m do ®ã ®· tiÕt kiÖm ®-îc 180.132.140 USD. §Õn n¨m 1999 tæng kim ng¹ch t¨ng 102.984.161 USD. II. T×nh h×nh b¸n x¨ng dÇu BiÓu sè 02 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo mÆt hµng) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n l-îng vµ doanh thu TT DiÔn gi¶i So s¸nh §VT 98/97 1997 1998 Sè T§ I Tæng doanh thu 1.000® m3 99/98 1999 Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% 4.294.762 4.506.387 4.641.224 211.625 4,9% 134.837 3,0% II S¶n l-îng X.B¸n 1 X¨ng « t« 1.168.476 1.186.281 1.105.377 17.805 1,5% -80.904 -6,8% 2 Diesel 2.109.660 2.282.837 2.306.794 173.177 8,2% 23.957 1,0% 3 Mazut 777.582 824.851 1.030.448 47.269 6,1% 205.597 24,9% 4 D.ho¶, Zet 239.044 212.418 198.605 -26.626 -11,15% -13.813 -6,5% Víi t×nh h×nh b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 97-99 ta thÊy n¨m 98 tæng s¶n l-îng x¨ng dÇu xuÊt b¸n ®¹t 4.506.387m3 t¨ng 4,9% so víi n¨m 97, nh×n chung c¸c mÆt hµng ®Òu t¨ng tõ 1-8% chØ riªng mÆt hµng dÇu ho¶ vµ ZetA1 gi¶m m¹nh ë møc 26.626m3 (-11,1%) lµ do b¾t ®Çu tõ n¨m 98 côc x¨ng dÇu qu©n ®éi kh«ng mua nhiªn liÖu bay tõ tæng c«ng ty n÷a mµ chuyÓn sang mua hµng cña c«ng ty x¨ng dÇu qu©n ®éi. Do vËy thÞ phÇn cña mÆt hµng nµy gi¶m m¹nh. §Õn n¨m 99 s¶n l-îng x¨ng dÇu b¸n cña Tæng c«ng ty t¨ng nhÑ ë 134.837m3 (3%) so víi n¨m 98. §èi víi mÆt hµng x¨ng «t« gi¶m m¹nh 80.904m3 (gi¶m 6,8%) nÕu tÝnh ®Õn yÕu tè t¨ng tr-ëng hµng n¨m th× thÞ phÇn n¨m 99 gi¶m cho dï mÆt hµng mazót t¨ng ®Õn (24,9%). Ngoµi ra c¸c c«ng ty thµnh viªn ®-îc khai th¸c tiÒm n¨ng ë c¸c hé c«ng nghiÖp trong n¨m 99. 11 III. Ph-¬ng thøc b¸n hµng VÒ ph-¬ng thøc b¸n hµng Tæng c«ng ty thùc hiÖn b¸n hµng qua 3 ph-¬ng thøc ®ã lµ: b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ t¸i xuÊt. BiÓu sè 03 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo ph-¬ng thøc) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n l-îng xuÊt b¸n STT DiÔn gi¶i So s¸nh §VT 98/97 1997 1998 Sè T§ Tæng céng m3 99/98 1999 Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ 4.294.762 4.506.387 4.641.224 211.625 4,9% 134.837 3,0% 2.888.084 2.968.130 2.944.136 80.046 2,8% -23.994 -0,8% 1 B¸n bu«n 2 B¸n lÎ 946.804 979.164 994.022 32.360 3,4% 14.858 1,5% 3 T¸i xuÊt 459.874 559.093 703.066 99.219 21,6% 143.973 25,8% §èi víi b¸n bu«n: ®èi víi c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu vµ b¸n cho c¶ c¸c hé tiªu dïng c«ng nghiÖp, c¸c tæng ®¹i lý, ®©y lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu kho¶ng 63-67% s¶n l-îng, n¨m 98 b¸n bu«n t¨ng 2,8% nh-ng ®Õn n¨m 99 l¹i gi¶m ë møc 0,8% B¸n lÎ: lµ toµn bé l-îng hµng b¸n qua c¸c cét b¬m t¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ s¶n l-îng ®¹t kho¶ng 21-23% n¨m 98 b¸n lÎ t¨ng 3,4% nh-ng ®Õn n¨m 99 chØ t¨ng 1,5% so víi thùc hiÖn n¨m 98. T¸i xuÊt: lµ l-îng hµng t¹m nhËp khÈu ®Ó b¸n sang c¸c n-íc kh¸c nh- Lµo, Campuchia, Trung Quèc,... s¶n l-îng ®¹t kho¶ng 10-13% víi ph-¬ng thøc nµy s¶n l-îng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m 98 t¨ng 21,6% ®Õn 99 t¨ng 25,8% so víi n¨m 98. Nh×n chung tÝnh ®Õn n¨m 99 s¶n l-îng vÉn t¨ng 134.837m3 so víi n¨m 98. 12 IV. Ph©n bæ nguån hµng theo khu vùc BiÓu sè 04 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo khu vùc) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n l-îng xuÊt b¸n STT DiÔn gi¶i Tæng céng §VT m3 So s¸nh 98/97 99/98 1997 1998 1999 4.294.762 4.506.387 4.641.224 211.624 4,9% 134.837 3,0% Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ 1 MiÒn B¾c 1.644.402 1.420.019 1.638.404 -224.383 -13,6% 218.385 15,4% 2 MiÒn Trung 687.496 714.918 737.235 27.422 4,0% 22.317 3,1% 3 MiÒn Nam 1.962.865 2.371.450 2.265.585 408.585 20,8% -105.865 -4,5% Nh×n vµo BiÓu sè 04 ta cã thÓ thÊy t×nh h×nh b¸n x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu trªn toµn quèc qua c¸c khu vùc: - MiÒn B¾c n¨m 98 cã gi¶m sót nh-ng ®Õn n¨m 99 s¶n l-îng b¸n hµng t¨ng 218.385m3 t¨ng 15,4% so víi n¨m 97 th× gÇn b»ng. - MiÒn Trung: tØ lÖ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 98 t¨ng 27.422m 3 ®Õn n¨m 99 t¨ng 22.317m3 so víi thùc hiÖn n¨m 98. - MiÒn Nam: tÝnh ®Õn n¨m 98 s¶n l-îng t¨ng cao ë møc 408.585m3 t¨ng 20,8% nh-ng n¨m 99 l¹i bÞ gi¶m ë møc 105.865m3 gi¶m 4,5%. V. KÕt qu¶ kinh doanh vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ Doanh thu kinh doanh x¨ng dÇu ë c¸c n¨m 98, 99 ®Òu gi¶m so víi n¨m 97. Sù gi¶m sót nµy do ¶nh h-ëng cña gi¸ c¶ x¨ng dÇu nhËp khÈu vµ riªng n¨m 99 khi ¸p dông LuËt thuÕ GTGT toµn bé thuÕ doanh thu tr-íc ®©y ®-îc h¹ch to¸n vµo doanh sè th× ®Õn n¨m 99 thuÕ GTGT lo¹i trõ ra khái doanh sè. 13 BiÓu sè 05 KÕt qu¶ kinh doanh x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n l-îng xuÊt b¸n TT DiÔn gi¶i So s¸nh §VT 98/97 1997 1998 99/98 1999 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Tæng gi¸ vèn 1.000® 10.849.573.569 10.707.677.115 10.798.653.762 -141.896.454 -1,3% 90.976.647 0,8% III L·i gép 1.000® 1.634.381.699 1.576.710.857 1.356.766.989 -57.670.842 -3,5% -219.943.868 -13,9% Tû suÊt l·i gép %/DT 13,1% 12,8% 11,2% Chi phÝ KD 1.000® 1.008.225.165 1.024.360.779 1.108.473.542 16.135.615 1,6% 84.112.763 8,2% Tû suÊt chi phÝ %/DT 8,1% 8,3% 9,1% Lîi nhuËn XD 1.000® 626.156.534 552.350.078 248.293.447 -73.806.457 -11,8% -304.056.630 -55,0% Tû suÊt lîi nhuËn %/DT 5,0% 4,5% 2,0% Nép ng©n s¸ch 1.000® 4.771.162.368 6.320.876.360 5.285.392.253 1.549.713.993 32,5% -1.035.484.107 -16,4% IV V VI TÝnh ®Õn chØ tiªu tû suÊt l·i gép thÊy r»ng bÞ gi¶m qua c¸c n¨m 97 lµ (-13,1%) trªn doanh sè, 98 gi¶m (-12,8%) vµ n¨m 99 con sè lµ (-11,2%). §iÒu nµy ph¶n ¸nh thùc tr¹ng kinh doanh x¨ng dÇu ngµy cµng khã kh¨n, thÞ tr-êng cã hiÖn t-îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh (¶nh h-ëng qua thuÕ nhËp khÈu x¨ng dÇu tinh chÕ vµ nguyªn liÖu ®Ó pha chÕ thµnh s¶n phÈm x¨ng dÇu). Bªn c¹nh ®ã Nhµ n-íc cã chñ tr-¬ng t¨ng thuÕ nhËp khÈu dÉn ®Õn l·i gép cao nªn lµm cho tû suÊt l·i gép gi¶m, chi phÝ kinh doanh x¨ng dÇu qua c¸c n¨m t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi, ®ång thêi tû suÊt chi phÝ còng t¨ng. N¨m 97 lµ 8,1%, n¨m 98 lµ 8,3% vµ n¨m 99 lµ 9,1%. Tû suÊt chi phÝ t¨ng lµ do doanh sè gi¶m nh-ng ®iÒu quan träng lµ do sù t¨ng lªn cña 1 sè kho¶n môc, chi phÝ lín nh- chi phÝ tiÒn l-¬ng, chi phÝ khÊu hao TSC§ chiÕm tû träng 20-26%. C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c chiÕm 30% tû träng. Chi tiÕt mét sè kho¶n môc thÓ hiÖn ë biÓu sau: 14 BiÓu sè 06 Mét sè kho¶n môc chi phÝ KDXD chñ yÕu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n l-îng xuÊt b¸n TT DiÔn gi¶i So s¸nh §VT 98/97 1997 1998 99/98 1999 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Tæng chi phÝ 1.000® 1.008.225.165 1.024.360.779 1.108.473.542 16.135.615 1,6% 84.112.763 8,2% Tû suÊt chi phÝ %/DT 8,1% 8,3% 9,1% TiÒn l-¬ng 1.000® 141.365.073 148.649.641 178.679.168 7.284.568 5,2% 30.029.527 20,2% Tû träng %/CP 14,0% 14,5% 16,1% C.phÝ KHTSC§ 1.000® 99.307.687 100.180.818 115.980.568 873.131 0,9% 15.799.750 15,8% Tû träng %/CP 9,8% 9,8% 10,5% C.phÝ vËn chuyÓn 1.000® 326.580.201 325.086.975 310.394.935 -1.493.226 -0,5% -14.692.040 -4,5% Tû träng %/CP 32,4% 31,7% 28,0% C.phÝ hao hôt 1.000® 139.825.091 133.045.055 134.665.972 -6.780.035 -4,8% 1.620.917 1,2% Tû träng %/CP 13,9% 13,0% 12,1% C.phÝ kh¸c 1.000® 301.147.113 317.398.291 368.752.900 16.251.178 5,4% Tû träng %/CP 29,9% 31,0% 33,3% 1 2 3 4 5 51.354.609 16,2% Qua BiÓu sè 05 cho thÊy lîi nhuËn kinh doanh x¨ng dÇu thu ®-îc cña n¨m 97 lµ cao nhÊt (626 tû ®ång) n¨m 98 lµ (552 tû ®ång) vµ n¨m 99 lµ (248 tû ®ång) vµ ®-¬ng nhiªn tû suÊt lîi nhuËn còng t-¬ng øng bÞ gi¶m qua c¸c n¨m 97 lµ 5% trªn doanh sè n¨m 98 lµ 4,5% vµ n¨m 99 lµ 2% trªn doanh sè. T×nh h×nh nép ng©n s¸ch: tæng nép ng©n s¸ch n¨m 98 t¨ng h¬n 1.549 tû ®ång so víi thùc hiÖn cña n¨m 97 ®Õn n¨m 99 tæng nép ng©n s¸ch so víi n¨m 98 gi¶m 1.035 tû ®ång lµ do sù biÕn ®éng gi¸ c¶ nhËp khÈu, trong khi ®ã mÆt b»ng gi¸ tèi ®a trong 3 n¨m ®Òu gi÷ ë møc æn ®Þnh. V× vËy Nhµ n-íc lu«n tËn thu ng©n s¸ch th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh t¨ng thuÕ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng. 15 VI. T×nh h×nh sö dông vèn T×nh h×nh sö dông vèn qua c¸c n¨m 97-99 cña Tæng c«ng ty ®Òu ®-îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m 98 t¨ng gÇn 36 tû ®ång vµ n¨m 99 t¨ng h¬n 61 tû ®ång so víi n¨m 98 vµ c¸c quü ®Çu t- còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn do yÕu tè doanh sè bÞ gi¶m nh- ®· ph©n tÝch ë trªn nªn vßng quay vèn còng bÞ gi¶m. N¨m 97 ®¹t 6,1 vßng, n¨m 98 lµ 5,9 vßng vµ n¨m 99 lµ 5,6 vßng. BiÓu sè 07 T×nh h×nh sö dông vèn vµ c¬ cÊu tham gia kinh doanh qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n l-îng vµ doanh thu TT DiÔn gi¶i So s¸nh §VT 98/97 1997 1998 Sè T§ I Tæng doanh thu 1.000® II Tæng vèn 1.000® 1 99/98 1999 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% 2.055.326.000 2.091.288.000 2.152.310.000 35.962.000 1,7% 61.022.000 2,9% Vèn ng©n s¸ch 1.040.215.000 1.000.852.000 1.003.453.000 -39.363.000 -3,8% 2.601.000 0,3% 2 Vèn tù bæ sung 1.013.307.000 1.090.195.000 1.148.645.000 76.888.000 7,6% 58.450.000 5,4% 3 Vèn kh¸c 1.804.000 241.000 212.000 -1.563.000 -86,6% -29.000 -12,0% III C¸c quü ®Çu t- 96.884.000 234.227.000 344.657.000 137.343.000 141,8% 110.430.000 47,1% 1 Quü §T PT SX 59.646.000 203.679.000 316.014.000 144.033.000 241,5% 112.335.000 55,2% 2 Nguån vèn XDCB 37.238.000 30.548.000 28.643.000 -6.690.000 -18,0% -1.905.000 -6,2% IV Vßng quay vèn 6,1 5,9 5,6 1.000® vßng VII. T×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng T×nh h×nh lao ®éng cña Tæng c«ng ty n¨m 98 t¨ng 331 ng-êi (t¨ng 1,8%) so víi sè lao ®éng n¨m 97 ®Õn n¨m 99 t¨ng 760 ng-êi (t¨ng 4,1%) so víi n¨m 98. Do vËy tæng quü l-¬ng qua c¸c n¨m còng t¨ng theo, tuy nhiªn møc phÝ tiÒn l-¬ng vÉn æn ®Þnh n¨m 98 vµ 99 ®Òu ë møc 24®/1.000 soanh sè. N¨ng suÊt lao ®éng gi¶m do yÕu tè gi¶m doanh sè. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi ®-îc t¨ng lªn chøng tá Tæng c«ng ty kh«ng ngõng c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 16 BiÓu sè 08 T×nh h×nh lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n l-îng vµ doanh thu TT DiÔn gi¶i So s¸nh §VT 98/97 1997 1998 Sè T§ I Tæng doanh thu 1.000® II Lao ®éng BQ ng-êi 18.011 III Tæng quü l-¬ng 1.000® IV MøcphÝ T.l-¬ng V VI 99/98 1999 12.483.955.268 12.284.387.972 Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% 18.342 19.102 331 1,8% 760 4,1% 258.900.000 289.211.000 291.574.000 30.311.000 11,7% 2.363.000 0,8% /1.000 DT 21 24 24 3 13,5% 0 1,9% N¨ng suÊt L§ 1.000® DT/ng 693.129 669.741 636.343 -23.389 -3,4% -33.398 -5,05 Thu nhËp BT 1.000® /ng/th¸ng 1.186 1.349 1.491 163 13,7% 142 10,5% VIII. §¸nh gi¸ s¬ bé kÕt qu¶ kinh doanh vµ mét sè gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kinh doanh n¨m 2000 - 2001 1. T×nh h×nh chung: Víi t×nh h×nh bÊt æn vÒ chÝnh trÞ trªn thÕ giíi kÐo theo khèi xuÊt khÈu dÇu má OPEC t¨ng gi¸ dÇu th« håi ®Çu n¨m 2000 gi¸ x¨ng dÇu nhËp vµo cña Tæng c«ng ty lu«n ë møc cao ®Æc biÖt lµ dÇu háa. Cô thÓ gi¸ x¨ng dÇu thÕ giíi ë thêi ®iÓm cao nhÊt vµ thÊp nhÊt trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 (USD/thïng). DÇu th« DÇu ho¶ Diesel Naptha ThÊp nhÊt (B/Q th¸ng 4) 24,157 27,986 26,529 25,005 17 Cao nhÊt (BQ th¸ng 9) 33,478 42,529 40,503 34,818 Víi møc gi¸ trªn dÉn ®Õn cung nhá h¬n cÇu, g©y t×nh tr¹ng thiÕu x¨ng dÇu ë mét sè n-íc trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ n-íc Ph¸p. Do vËy nguån nhËp cña Tæng c«ng ty lµ rÊt khã kh¨n, céng thªm 4 lÇn t¨ng gi¸ do Nhµ n-íc thùc hiÖn. Møc thuÕ nhËp khÈu cña tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ 0% xong møc ®iÒu chØnh ®Òu thÊp (4 lÇn) dÉn ®Õn Tæng c«ng ty lç triÒn miªn trõ th¸ng 4 ph¸t sinh lîi nhuËn. 2. KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2000 T×nh h×nh kinh doanh x¨ng dÇu néi ®Þa cña Tæng c«ng ty -íc tÝnh lç trªn 800 tØ ®ång (6 th¸ng ®Çu -370 tØ, 6 th¸ng sau kho¶ng trªn 500 tØ ®ång). 3. Mét sè gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kinh doanh 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 - §èi víi c¸c mÆt hµng nhËp khÈu dù kiÕn 3.000.000m3 tÊn t¨ng xÊp xØ 55% so víi cïng kú 99 ®¸p øng ®ñ nguån cho c¸c vïng bÞ thiªn tai, c¸c ®iÓm nãng khan hiÕm nh»m b×nh æn gi¸. - HiÖn t¹i gi¸ x¨ng dÇu trªn thÕ giíi ®· dÞu trë l¹i xong vÉn cßn duy tr× ë møc cao. So víi gi¸ nhËp khÈu, tØ gi¸ hiÖn hµnh do Nhµ n-íc hiÖu chØnh míi ®· ph¸t sinh lîi nhuËn ®èi víi mÆt hµng x¨ng (chªnh lÖch tèi ®a gi¸ vèn ch-a cã chi phÝ ë møc 450-510®/lÝt) c¸c s¶n phÈm kh¸c nh-: dÇu ho¶, Mazut, ZetA1 vÉn tiÕp tôc lç, riªng Diesel xÊp xØ hoµ vèn, chªnh lÖch gi÷a gi¸ x¨ng vµ dÇu ho¶ ë møc cao. Tr-íc t×nh h×nh trªn viÖc ®iÒu hµnh gi¸ thÞ tr-êng tr-íc m¾t cÇn ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu sau: Duy tr× møc gi¸ hiÖn t¹i trªn thÞ tr-êng nh»m tÝch luü gi¶m viÖc cÊp bï tõ ng©n s¸ch Nhµ n-íc ë møc cã thÓ. Môc tiªu nµy cã thÓ ®¹t ®-îc v× c¸c ®¬n vÞ kinh doanh song song còng ë t×nh tr¹ng chung (chi phÝ kinh doanh thÊp) ph¶i bï lç cho kú tr-íc. Tuy nhiªn kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng c¸c ®èi t¸c tù ®éng h¹ gi¸ b¸n ®Ó ®¹t h¹n ng¹ch nhËp khÈu cña Bé giao. VËy gi¸ c¶ cô thÓ nh- sau: §èi víi miÒn B¾c: vÉn tiÕp tôc duy tr× gi¸ cøng ®èi víi c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu (®é chªnh lÖch gi¸ min víi gi¸ tèi ®a lµ 80-90®/lÝt). §èi víi khu vùc phÝa Nam: thÞ phÇn ®èi víi mÆt hµng x¨ng t¨ng kho¶ng 6% so víi cïng kú 99 do c¸c ®èi t¸c kh¸c tham gia t-¬ng ®èi ®ång ®Òu. V× vËy nÕu mÆt hµng x¨ng cã lîi nhuËn, rÊt cã thÓ cã sù c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nªn gi¸ b¸n néi bé Tæng c«ng ty sÏ qui ®Þnh ë ®iÒu kiÖn b×nh th-êng vµ ®iÒu tiÕt quÜ dù phßng ®Ó l¹i trªn Tæng c«ng ty sÏ ë møc cao (®iÒu hµnh gi¸ ®Çu nguån chªnh víi gi¸ tèi ®a kho¶ng 150-170®/lÝt). C¸c mÆt hµng kh¸c vÉn ë møc gi¸ b×nh th-êng. §èi víi dÇu ho¶ do lò lôt thiªn tai ë nhiÒu ®Þa ph-¬ng nªn t¨ng ®ét biÕn nªn viÖc ®¶m b¶o nguån lµ rÊt khã kh¨n. Tæng c«ng ty sÏ cã chÝnh s¸ch biÖn 18 ph¸p b¸n mÆt hµng nµy víi gi¸ phï hîp theo ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi tiªu dïng, xuÊt hµng liªn tôc víi nhiÒu h×nh thøc hoÆc nhËp khÈu bæ xung nÕu thÊy cÇn thiÕt, ®¶m b¶o nguån ®Òu, tr¸nh biÕn ®éng gi¸ g©y bÊt æn cho ng-êi tiªu dïng. 4. §¸nh gi¸ -u, nh-îc ®iÓm a. ¦u ®iÓm: ThÞ tr-êng x¨ng dÇu chÝnh cña Tæng c«ng ty lµ mét thÞ tr-êng ®éc quyÒn, ®ã lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c«ng ty cñng cè vµ ph¸t triÓn cho phÇn h¹ nguån, t¨ng tr-ëng khèi l-îng b¸n ra. Ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®-îc gi÷ v÷ng, cã nÒn nÕp kû c-¬ng, s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc ph¸t triÓn, æn ®Þnh thÞ tr-êng x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty nãi riªng vµ c¸c ®¬n vÞ b¹n ë tuyÕn sau nãi chung, t¹o ®-îc lßng tin víi kh¸ch hµng. Phôc vô ®¾c lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc, xøng ®¸ng vai trß lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®ãng vai trß chñ ®¹o trªn thÞ tr-êng x¨ng dÇu c¶ n-íc. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý ®-îc cñng cè vµ hoµn thiÖn lµ c¬ së ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao vµ chÊt l-îng phôc vô ngµy cµng tèt h¬n. Gi÷ g×n ®-îc sù an toµn chung trªn tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng, t¹o ®-îc sù ®oµn kÕt thèng nhÊt, kh«ng khÝ lao ®éng h¨ng say. b. Nh-îc ®iÓm Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1997-1999 ®· béc lé nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm cÇn ®-îc chÊn chØnh vµ kh¾c phôc. ë mét vµi bé phËn do qu¶n lý bu«ng láng, thiÕu kiÓm tra kiÓm so¸t, mét sè nh©n viªn thiÕu tu d-ìng rÌn luyÖn. MÆt kh¸c do chÕ ®é ®éc quyÒn trong qu¶n lý, lîi dông quyÒn h¹n nªn ®· vi ph¹m quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, th¸i ®é lµm viÖc yÕu kÐm, thiÕu tr¸ch nhiÖm, ¶nh h-ëng ®Õn uy tÝn chung cña Tæng c«ng ty. Sè vô tai n¹n giao th«ng qu¸ lín g©y thiÖt h¹i nhiÒu vÒ ng-êi vµ tµi s¶n cÇn ®-îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ râ nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. Ch-¬ng tr×nh më réng m¹ng l-íi b¸n lÎ vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt tuy lµm ®-îc nhiÒu viÖc song còng béc lé nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý thiÕt bÞ vËt t-. 19 Nh×n l¹i mét n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thµnh tÝch ®¹t ®-îc vÉn lµ c¬ b¶n, nh-ng còng ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i m¹nh d¹n vµ c-¬ng quyÕt kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm ®Ó v-¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh tr-íc thÞ tr-êng x· héi g©y dùng ®¬n vÞ ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh h¬n. 5. Mét sè ®Þnh h-íng ho¹t ®éng trong n¨m 2001 §Ó chuÈn bÞ hµnh trang cho thÕ kû 21 còng lµ n¨m tiÕp tôc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ víi tèc ®é nhanh, m¹nh h¬n c¶ trong n-íc. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ng tr-ëng nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu. Tæng c«ng ty l¹i võa kû niÖm ngµy truyÒn thèng 40 n¨m cña ngµnh x¨ng dÇu ViÖt Nam. §©y còng lµ niÒm tù hµo vµ ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp cña chóng ta v-¬n tíi. Song kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc míi tr-íc nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi t¨ng m¹nh ®ang m©u thuÉn víi n¨ng lùc hiÖn cã cña c«ng ty. Víi nh÷ng ®Þnh h-íng lín cña ngµnh trong n¨m 2001 ®Æt ra cho Tæng c«ng ty nhiÖm vô rÊt nÆng nÒ. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2001 Tæng c«ng ty ®· ®Æt ra môc tiªu c¬ b¶n lµ:  §¶m b¶o æn ®Þnh thÞ tr-êng x¨ng dÇu, tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i, tiÕn ®é vµ chÊt l-îng phôc vô, ®¶m b¶o c¸c nguån hµng cho c¸c ®¬n vÞ ë tuyÕn sau, n©ng cao uy tÝn cña PETROLIMEX nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng.  TiÕp tôc ch-¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®Èy nhanh tiÕn ®é, ¸p dông tiÕn bé khoa häc míi nh- ®-a tin häc vµ ®iÒu khiÓn häc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh.  §¶m b¶o æn ®Þnh viÖc lµm vµ c¶i thiÖn tõng b-íc thu nhËp cña ng-êi lao ®éng, ®µo t¹o ®éi ngò kü thuËt c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ c¸n bé qu¶n lý ®¸p øng yªu cÇu míi v× con ng-êi lµ trung t©m, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña thµnh c«ng.  §¶m b¶o an toµn chung trong toµn Tæng c«ng ty vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng, tõ c«ng t¸c chÝnh trÞ t- t-ëng, tæ chøc ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. 20
- Xem thêm -