Tài liệu Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu quan träng trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do vËy ®îc c¸c chñ doanh nghiÖp rÊt quan t©m. Môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lu«n lµ lîi nhuËn tèi ®a, chÝnh v× thÕ hä quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ lÏ ®¬ng nhiªn, hä ph¶i biÕt bá ra nh÷ng chi phÝ nµo, bá ra bao nhiªu vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®îc lµ c¸i g×, lµ bao nhiªu . . . ? Xong nÕu chØ biÕt mét c¸ch tæng thÓ, chung chung nh vËy th× cha ®ñ, mµ cÇn ph¶i biÕt mét c¸ch cô thÓ , chi tiÕt ®èi víi tõng lo¹i ho¹t ®éng, tõng lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc. ChÝnh v× vËy qu¶n lý chi phi s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng. Vµ ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ néi dung kh«ng thÓ thiÕu trong toµn bé néi dung tæ chøc c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ nã cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Nã gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã ®îc tr«ng tin h÷u Ých vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng lo¹i ®Ó tõ ®ã ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp cho viÖc më réng hay thu hÑp quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ngõng hay tiÕp tôc ho¹t ®éng s¶n xuÊt , hay viÖc tù s¶n xuÊt hay ®i mua hoÆc chuyÓn híng kinh doanh ®Çu t. Ngoµi ra sè liÖu cña qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh cßn gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Þnh ®îc gi¸ b¸n s¶n phÈm, hµng tån kho, tõ ®ã cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý Cã thÓ thÊy râ vai trß quan träng cña nh÷ng th«ng tin do qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh cung cÊp, nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, vµ ¶nh hëng s©u réng tíi nhiÒu lÜnh vùc cña doanh nghiÖp. Lµ sinh viªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i doanh nghiÖp, vµ víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH Ngäc Hµ lµ s¶n xuÊt l©m s¶n, em ®· lùa chän chñ ®Ò viÕt b¸o c¸o qu¶n lý lµ " C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ". B¸o c¸o nµy gåm :  PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm  PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Ngäc Hµ  PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Ngäc Hµ PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ Chi PhÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Môc tiªu cuèi cïng cña c¸c doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cho c¸c chñ së h÷u. Bëi vËy, doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tøc lµ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuú theo lo¹i h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ tû träng c¸c bé phËn chi phÝ cã thÓ kh«ng gièng nhau vµ còng tuú theo c¸c c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau, ngêi ta cã thÓ xem xÐt c¸c lo¹i chi phÝ díi c¸c gi¸c ®é kh¸c nhau nh»m phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp I - Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 1 - Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong kú kinh doanh nhÊt ®Þnh. 2 - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2.1 - Ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ (Theo yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt) : gåm 8 yÕu tè chi phÝ - Nguyªn vËt liÖu chÝnh mua ngoµi - VËt liÖu phô mua ngoµi - Nhiªn liÖu mua ngoµi - N¨ng lîng mua ngoµi - TiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn chøc - B¶o hiÓm x· héi c«ng nh©n viªn chøc - KhÊu hao TSC§ - C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn  ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt cho ta thÊy râ møc chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ vµ lao ®éng sèng trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt. §ã lµ ®iÒu quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh träng ®iÓm qu¶n lý chi phÝ vµ kiÓm tra sù c©n ®èi víi c¸c kÕ ho¹ch kh¸c nhau nh : dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t, kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng, kÕ ho¹ch khÊu hao, tÝnh to¸n nhu cÇu vèn lu ®éng ®Þnh møc... 2.2 - Ph©n lo¹i theo c«ng dông cô thÓ cña chi phÝ trong s¶n xuÊt (Theo kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh) : gåm 11 kho¶n môc - Nguyªn vËt liÖu chÝnh - VËt liÖu phô - Nhiªn liÖu dïng vµo s¶n xuÊt - N¨ng lîng dïng vµo s¶n xuÊt - TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt - BHXH cña c«ng nh©n s¶n xuÊt - KhÊu hao TSC§ dïng vµo s¶n xuÊt - Chi phÝ qu¶n lý ph©n xëng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - ThiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm háng - Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt  C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp tÝnh ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi x¸c ®Þnh ¶nh hëng sù biÕn ®éng tõng kho¶n môc ®èi víi toµn bé gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong doanh nghiÖp. 2.3 - Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m s¶n lîng hµng ho¸ : gåm chi phÝ biÕn ®æi ( biÕn phÝ) vµ chi phÝ cè ®Þnh ( ®Þnh phÝ ) - Chi phÝ biÕn ®æi : Lµ nh÷ng chi phÝ thay ®æi theo sù thay ®æi cña møc s¶n lîng nh : tiÒn mua nguyªn nhiªn vËt liÖu , tiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, ... - Chi phÝ cè ®Þnh : Lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi hoÆc thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ so víi sù thay ®æi cña s¶n lîng nh : khÊu hao TSC§, tiÒn thuª mÆt b»ng nhµ xëng,...  Qua viÖc xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¶n lîng s¶n xuÊt s¶n phÈm gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý t×m ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp víi tõng lo¹i chi phÝ ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc s¶n lîng s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2.4 - Ph©n lo¹i theo ph¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ vµo gi¸ thµnh : cã chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp - Chi phÝ trùc tiÕp : lµ nh÷ng chi phÝ cã quan hÖ trùc tiÕp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra tõng lo¹i s¶n phÈm vµ ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm hay lo¹i s¶n phÈm, chi phÝ trùc tiÕp bao gåm : + TiÒn l¬ng vµ BHXH cña c«ng nh©n s¶n xuÊt + Nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô dïng vµo s¶n xuÊt + Nhiªn liÖu, ®éng lùc dïng vµo s¶n xuÊt + C«ng cô lao ®éng nhá dïng vµo s¶n xuÊt + Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c b»ng tiÒn - Chi phÝ gi¸n tiÕp : lµ nh÷ng chi phÝ cã quan hÖ ®Õn ho¹t ®éng chung cña ph©n xëng, cña doanh nghiÖp vµ ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh mét c¸ch gi¸n tiÕp b»ng ph¬ng ph¸p ph©n bæ  C¸ch ph©n lo¹i nµy cho ta thÊy râ t¸c dông cña tõng lo¹i chi phÝ ®Ó tõ ®ã ®Æt ra ph¬ng híng phÊn ®Êu h¹ thÊp chi phÝ riªng ®èi víi tõng lo¹i II - Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 1 - Kh¸i niÖm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh 2 - Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc ph©n chia thµnh gi¸ thµnh c¸ biÖt vµ gi¸ thµnh b×nh qu©n toµn ngµnh. + Gi¸ thµnh c¸ biÖt : gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp biÓu hiÖn b»ng chi phÝ c¸ biÖt cña doanh nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Trªn thùc tÕ, cïng mét lo¹i s¶n phÈm trªn thÞ trêng cã thÓ do nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt , nhng ë mçi doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn cô thÓ kh«ng gièng nhau nªn gi¸ thµnh cña c¸c doanh nghiÖp vÒ s¶n phÈm ®ã kh«ng gièng nhau. Gi¸ thµnh h×nh thµnh ë tõng doanh nghiÖp gäi lµ gi¸ thµnh c¸ biÖt. + Gi¸ thµnh b×nh qu©n toµn ngµnh : nÕu ®øng trªn gi¸c ®é cña nÒn kinh tÕ mµ xem xÐt th× mçi lo¹i s¶n phÈm ®Òu cã gi¸ thµnh xÊp xØ gi¸ thµnh b×nh qu©n tøc lµ møc gi¸ thµnh vµo bËc trung b×nh so víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt lóc ®ã. Gi¸ thµnh nµy ®îc gäi lµ gi¸ thµnh b×nh qu©n toµn ngµnh. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn ®îc ph©n chia thµnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô. + Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm : bao gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm nh chi phÝ vËt t trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung .... + Gi¸ thµnh tßan bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô : bao gåm toµn bé chi phÝ ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt còng nh tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô Gi¸ thµnh s¶n XuÊt cña s¶n = PhÈm,hµng ho¸,dÞch vô Chi phÝ + b¸n hµng Chi phÝ qu¶n + lý doanh nghiÖp - Ngoµi ra gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc ph©n chia thµnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch vµ gi¸ thµnh thùc tÕ. + Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch : lµ gi¸ thµnh dù kiÕn ®îc x©y dùng dùa trªn ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ dùa trªn sè liÖu ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cña thêi kú tríc + Gi¸ thµnh thùc tÕ : lµ tæng chi phÝ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 3 - Ph©n biÖt chi phÝ s¶n xuÊt víi gi¸ thµnh s¶n phÈm - Gi÷a gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ s¶n xuÊt cã sù gièng nhau vµ kh¸c nhau ë møc ®é vµ ph¹m vi chi phÝ. - Néi dung cña gi¸ thµnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt, nhng kh«ng ph¶i mäi chi phÝ s¶n xuÊt ®Òu ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú. - Chi phÝ s¶n xuÊt chØ tÝnh nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong k× , kh«ng tÝnh ®Õn chi phÝ cã liªn quan ®Õn sè s¶n phÈm , dÞch vô ®· hoµn thµnh hay cha trong khi ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ giíi h¹n sè chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh . - Chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh trong mét k× cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña k× tríc chuyÓn sang , chi phÝ ph¸t sinh k× nµy vµ chi phÝ k× nµy chuyÓn sang k× sau . - Chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng g¾n liÒn víi khèi lîng, chñng lo¹i hoµn thµnh nhng gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i liªn quan ®Õn khèi lîng , chñng lo¹i hoµn thµnh . 4- §èi tîng tÝnh gi¸ - §èi tîng tÝnh gi¸ cã thÓ lµ : + S¶n phÈm cèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt + S¶n phÈm ®ang trªn d©y tryÒn s¶n xuÊt - ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thùc chÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm, c«ng viÖc lao vô nhÊt ®Þnh ®ßi hái ph¶i tÝnh gi¸ thµnh 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm, tuú theo yªu cÇu cña h¹ch to¸n kÕ to¸n néi bé vµ tiªu thô s¶n phÈm. III - Mét sè biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 1 - ý nghÜa cña tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm - Trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp th× tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊtvµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, c¸c quü cña doanh nghiÖp ®îc më réng, ®êi sèng vËt chÊt t¨ng lªn, ®iÒu kiÖn lao ®éng ®îc c¶i thiÖn. - T¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô s¶n phÈm, t¹o ra lîi thÕ cho doanh nghiÖp trong c¹nh tranh. - Gi¶m bít nhu cÇu vÒ vèn lu ®éng. 2 - C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm - øng dông tiÕn bé cña khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt - Tæ chøc lao ®éng vµ sö dông con ngêi : ViÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc sÏ t¹o ra sù kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý, lo¹i trõ t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. - Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh : gióp doanh nghiÖp ®a ra ph¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi u, ph¬ng ¸n sö dông vèn cã hiÖu qu¶. 3- C¸c chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ b¸n ra thÞ trêng, viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh qua 2 chØ tiªu lµ møc h¹ gi¸ thµnh vµ tû lÖ h¹ gi¸ thµnh. - Møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm M =  (Zi1- Zi0) Si1 Trong ®ã Zi1 : Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lo¹i i ë kú kÕ ho¹ch Zi0 : Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lo¹i i ë kú gèc Si1 : S¶n lîng s¶n phÈm so s¸nh ®îc lo¹i i Ë kú kÕ ho¹ch - Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm T = M * 100 (%)  (Si1 * Zi0) 4 - C¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm - N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng : ViÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng sÏ lµm cho sè giê c«ng tiªu hao ®Ó s¶n xuÊt mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m bít hoÆc lµm cho sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian t¨ng thªm. KÕt qu¶ cña viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lµm cho chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ mét sè kho¶n chi phÝ cè ®Þnh kh¸c trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc h¹ thÊp Muèn kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng ®ãn nhËn sù tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, tæ chøc lao ®éng khoa häc ®Ó tr¸nh l·ng phÝ søc lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. - TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao : Nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ( 60% - 70% ). V× vËy phÊn ®Êu tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu tiªn tiÕn, sö dông vËt liÖu thay thÕ, tËn dông phÕ liÖu, phÕ phÈm, c¶i tiÕn c«ng t¸c thu mua, b¶o qu¶n... - TËn dông c«ng suÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ : Khi sö dông ph¶i tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn cã ®Ó s¶n xuÊt ®îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n, gi¶m chi phÝ khÊu hao vµ mét sè chi phÝ cè ®Þnh kh¸c. Muèn tËn dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i chÊp hµnh ®óng ®¾n ®Þnh møc sö dông thiÕt bÞ, chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é b¶o qu¶n, kiÓm tra, söa ch÷a thêng xuyªn, c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña thiÕt bÞ. - Gi¶m bít nh÷ng tæn thÊt trong s¶n xuÊt : nh÷ng tæn thÊt trong s¶n xuÊt lµ nh÷ng chi phÝ vÒ s¶n phÈm háng vµ chi phÝ ngõng s¶n xuÊt. C¸c kho¶n chi phÝ nµy kh«ng t¹o thµnh gi¸ trÞ cña s¶n phÈm nhng nÕu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu dÉn ®Õn l·ng phÝ vÒ nh©n lùc, vËt lùc vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng cao. Muèn gi¶m bít s¶n phÈm háng ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kü thuËt s¶n xuÊt, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm trong s¶n xuÊt, thùc hiÖn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt khi x¶y ra s¶n phÈm háng. Muèn gi¶m bít t×nh tr¹ng ngõng s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Òu ®Æn, tu©n thñ nghiªm ngÆt chÕ ®é kiÓm tra vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, kh¾c phôc tÝnh chÊt thêi vô trong s¶n xuÊt. - TiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh : Chi phÝ hµnh chÝnh bao gåm tiÒn l¬ng cña c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ v¨n phßng, bu ®iÖn, tiÕp t©n,... Muèn gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ph¶i lu«n lu«n c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p lµm viÖc ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶m bít sè lîng nh©n viªn qu¶n lý. PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý CHI PHÝ S¶N XUÊT vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ngäc hµ I - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty tnhh ngäc hµ 1.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty TNHH Ngäc Hµ C«ng ty TNHH kinh doanh chÕ biÕn l©m n«ng s¶n – xuÊt nhËp khÈu Ngäc Hµ gäi t¾t lµ c«ng ty TNHH Ngäc Hµ . C«ng ty TNHH Ngäc Hµ ®îc thµnh lËp ngµy 21-9-2000 mang giÊy phÐp kinh doanh sè 0302000049 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t tØnh hµ t©y cÊp . Ngµy 01-01-2001 míi chÝnh thøc ®i ho¹t ®éng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc – h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp – tù chñ vÒ tµi chÝnh – cã t c¸ch ph¸p nh©n. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ : nhËp khÈu gç chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, trang trÝ néi thÊt – ngo¹i thÊt – bãc Ðp gç d¸n, v¸n d¨m, mïn ca, gç x©y dùng, ®å méc d©n dông, dÞch vô th¬ng m¹i, ®¹i lý c¸c lo¹i gç, vËn t¶i hµng ho¸ ®êng bé vµ vËt liÖu x©y dùng . C«ng ty TNHH Ngäc Hµ chÞu sù qu¶n lý cña UBND tØnh hµ t©y ( trùc tiÕp lµ së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ). N¨m ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 40 ngêi, trong ®ã c«ng nh©n viªn lao ®éng trùc tiÕp lµ30 ngêi chiÕm tû lÖ 75% Trô së chÝnh cña c«ng ty TNHH Ngäc Hµ ®Æt t¹i th«n Trung – x· Liªn Trung – huyÖn §an Phîng – tØnh Hµ T©y. - Tæng nguån vèn chñ së h÷u 5.036.511.372® - Vèn ®iÒu lÖ lµ : 2.000.000® Trong tæng sè 5.036.511.372® cã 3.018.181.818® lµ vèn cè ®Þnh ®¹t 59,93%. 855.303.427® lµ vèn lu ®éng ®¹t 16,98%, nî ng¾n h¹n lµ 1.162.886.127® ®¹t 23,09%. HiÖn nay c«ng ty TNHH Ngäc Hµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo 2 lo¹i h×nh : + DÞch vô ®¹i lý th¬ng m¹i : mua b¸n n«ng l©m s¶n. + S¶n xuÊt chÕ biÕn : chÕ biÕn l©m s¶n. C«ng ty cung cÊp vµ tiªu thô theo ®¬n ®Æt hµng cña tõng kh¸ch hµng do ®ã gióp cho c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty tho¶i m¸i - ¨n ý vµo së thÝch cña m×nh ®èi víi c«ng ty . KÕt qu¶ bíc ®Çu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : Trong c¶ n¨m tæng doanh thu lµ : 8.455.960.387® + Tæng chÝ phÝ lµ 6.070.645.622® + Lîi nhuËn tríc thuÕ lµ : 26.362.511® + ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép : 60.491.208® L¬ng c«ng nh©n viªn hiÖn ®¹i : + Theo hîp ®ång lao ®éng møc l¬ng lµ : 400.000.®/th¸ng + Thùc tÕ tæng thu nhËp : 56.939.320.® + B×nh qu©n : 451.820.®/1 ngêi/th¸ng 1.2. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty TNHH Ngäc Hµ. C«ng viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Muèn gi÷ ®îc uy tÝn cña kh¸ch hµng vµ ®Èy m¹nh tiªu thô ®Çu ra, c«ng ty ph¶i chó träng dÕn chÊt lîng mÆt hµng nh kü thuËt, mü thuËt vµ mÉu m· s¶n phÈm. Doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng tiÕp cËn thÞ trêng ph¶i t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó t×m ®èi t¸c cña c«ng ty, s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i biÕn ®éng theo thÞ trêng vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng v× vËy c«ng ty rÊt chó träng trong kh©u s¶n xuÊt. VÝ dô nh mÆt hµng gç Ðp. §©y lµ lo¹i gç kh«ng mang tÝnh chÊt ®¹i trµ nªn yªu cÇu chÊt lîng hµng cao cho nªn c«ng ty muèn lµm tèt ph¶i chó ý ®Õn bé m¸y qu¶n lý vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã hiÓu qu¶ h¬n. 1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty TNHH Ngäc Hµ lµ mét ®¬n vÞ ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ó cho c«ng ty TNHH Ngäc Hµ tæ chøc theo m« h×nh trùc tiÕp víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ,qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ trëng .§øng ®Çu lµ gi¸m ®èc ngêi cã quyÒn lùc l·nh ®¹o cao nhÊt vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng ,kh¸ch hµng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Bé m¸y cña c«ng ty cã thÓ tãm t¾t theo s¬ ®å díi ®©y: S¬ ®å c¬ cÊu cña bé m¸y tæ chøc vµ s¶n xuÊt Cña c«ng ty TNHH Ngäc Hµ: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi vô Phßng KH SX Phßng øng dông khoa häc kü thuËt Phßng KH vËt t 1.2.1.1.Ban gi¸m ®èc vµxëng phã gi¸m Ph©n ®èc xëng Ðp Ph©n xGi¸m ëng ®èc lµPh©n xxuÊt ëng c¾t ngêiv¸n phô tr¸chv¸n chung h×nh ho¹t ®éngPh©n s¶nv¸n kinh bãc v¸n ph¬i thµnht×nh phÈm doanh cña c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña phßng kÕ ho¹ch vËt t vµ phßng kü thuËt s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ kh©u chuÈn bÞ s¶n xuÊt, kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u kiÓm tra vÒ chÊt lîng, sè lîng cña s¶n ph¶m ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®îc tiÕn hµnh th«ng suÊt liªn tôc, ®ång thêi lµ ngêi ®îc uû quyÒn khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. 1.2.1.2.C¸c bé phËn chøc n¨ng Bé phËn nµy ®îc chuyªn m«n ho¸ theo c¸c chøc n¨ng qu¶n lý cã nhiÖm vô gióp ban gi¸m ®èc ®Ò ra quyÕt ®Þnh theo dâi, híng dÉn bé phËn s¶n xuÊt vµ cÊp díi thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vµ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. C¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng nh÷ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh ®îc giao mµ cßn ph¶i phèi hîp lÉn nhau ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc, ®¹t hiÖu qu¶ cao. Phßng kÕ ho¹ch vËt t : lµm nhiÖm vô c¬ së ®Æt hµng tõ phßng kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng tÝnh to¸n vËt t thùc hiÖn theo hîp ®ång. Ngoµi ra cßn lo cung øng vËt t, c¸c lo¹i vËt liÖu ®Ó phôc vô ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cho kh©u s¶n xuÊt tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc. Phßng kü thuËt øng dông tiÕn bé khoa häc vµ ph¸t minh s¸ng kiÕn ®Ó c¶i t¹o kü thuËt s¶n phÈm : lµm cho s¶n phÈm ngµy cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp. Ngoµi ra phßng nµy qu¶n lý vÒ mÆt kü thuËt, an toµn cho s¶n xuÊt theo dâi sö dông m¸y mãc thiÕt söa ch÷a qu¶n lý m¸y mãc vµ kiÓm tra chÊt lîng trªn tõng c«ng ®o¹n. Phßng tµi vô : thùc hiÖn vÒ kÕ ho¹ch cho s¶n xuÊt h¹ch to¸n kÕ to¸n, thùc hiÖn vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ®Çy ®ñ qu¸ tr×nh vËn ®éng vÒ vËt t tiÒn vèn, tµi s¶n cña c«ng ty lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §ång thêi cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh lµm c¬ së cho ban gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. MÆt kh¸c bé phËn nµy cßn cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c c¬ së qu¶n lý chøc n¨ng vµ thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh cña nhµ níc ®èi víi c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt : kÕ ho¹ch gi¸ thµnh nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Sau ®ã cã nhiÖm vô c©n ®èi l¹i ®ång thêi lµm nhiÖm vô tiÕp thÞ, tiÕp nhËn c¸c hîo ®ång s¶n xuÊt ®Æt tiªu thô s¶n phÈm. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : qu¶n lý tæ chøc lao ®éng ( hå s¬ lao ®éng ) thùc hiÖn quy chÕ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, thùc hiÖn c«ng viÖc hµnh chÝnh nh v¨n th, y tÕ, héi nghÞ, tiÕp kh¸ch…. 1.2.1.3.C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt : do qu¶n ®èc phô tr¸ch Mét qu¶n ®èc ph©n xëng cã nhiÖm vô theo dâi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph©n xëng, ph©n c«ng nhiÖm vô s¶n xuÊt cho tõng tæ, tõng nhãm, tõng ngêi s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc. Qu¶n ®èc ph©n xëng ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng vµ chi phÝ tiªu hao theo ®óng ®Þnh møc. Ph©n xëng bãc v¸n : cã nhiÖm vô bãc gç trßn thµnh v¸n máng, ®óng kÝch thíc theo ®¬n ®Æt hµng, tiÕt kiÖm ®îc gç. Ph©n xëng Ðp v¸n : cã nhiÖm vô Ðp gç thµnh phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, kÝch thíc mÉu m· hµng ®óng chñng lo¹i theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, gi÷ ®îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. Ph©n xëng ph¬i v¸n : ph¬i v¸n kh« theo ®óng quy ®Þnh xÕp v¸n vµo kho cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n kh«ng ®Ó v¸n bÞ Èm mèc…. C¸c ph©n xëng nµy ®Òu chÞu sù qu¶n lý ban gi¸m ®èc c«ng ty. Th«ng qua qu¶n ®èc ph©n xëng, nhiÖm vô cña c¸c ph©n xëng lµ trùc tiÕp s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty, theo hîp ®ång kinh doanh cua c«ng ty ®· ký nhËn. 1.2.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH Ngäc Hµ Sau khi hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt, kh¸ch hµng giao cho c«ng ty b¶n hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt . Khi v¸n thµnh phÈm Ðp xong, chuyÓn sang kh©u c¾t v¸n Ðp xong xÕp gän tõng lo¹i theo ®¬n ®Æt hµng ®Ó giao cho kh¸ch . Díi ®©y lµ s¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n cña c«ng ty . S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n cña c«ng ty TNHH Ngäc Hµ §¬n ®Æt hµng Bãc v¸n Ph¬i v¸n C¾t v¸n ®én Pha chÕ keo Ðp v¸n Thµnh phÈm §¬n ®Æt hµng : lµ khi kh¸ch hµng ®Æt mua mét mÆt hµng nµo ®ã cña c«ng ty. Bãc v¸n : cã nhiÖm vô bãc gç trßn thµnh v¸n máng, ®óng kÝch thíc theo ®¬n ®Æt hµng, tiÕt kiÖm ®îc gç. Ph¬i v¸n : ph¬i v¸n kh« theo ®óng quy ®Þnh xÕp v¸n vµo kho cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n kh«ng ®Ó v¸n bÞ Èm mèc…. C¾t ®én v¸n : c¾t c¸c lo¹i v¸n xÊu ®Ó ®én víi nhau. Pha chÕ keo : pha chÕ c¸c lo¹i keo dÝnh ch¾c ch¾n, ®Ó khi d¸n v¸n víi nhau nã kh«ng bÞ bong ngay. Ðp v¸n : cã nhiÖm vô Ðp gç thµnh phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, kÝch thíc mÉu m· hµng ®óng chñng lo¹i theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, gi÷ ®îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. Thµnh phÈm : khi hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c thao t¸c trªn ta sÏ cã nh÷ng thµnh phÈm mµ c«ng ty cÇn. II- Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 1 - §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh t¹i doanh nghiÖp - §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín : c«ng ty tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh theo c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ nhá : c«ng ty tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ theo c«ng tr×nh. 2 - Ph©n tÝch gi¸ thµnh s¶n phÈm theo c¸c kho¶n môc 2.1- Sè liÖu tËp hîp chi phÝ t¹i c«ng ty TNHH Ngäc Hµ Kho¶n môc 1 – CP nguyªn vËt liÖu Sè d ®Çu kú - Sè ph¸t sinh trong kú 5.931.070.952 Sè d cuèi kú - 2 - CP nh©n c«ng 3 - CP chung Tæng - 57.600.000 2.342.222.972 8.330.893.924 - 2.2 - Sè liÖu thùc tÕ a) STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Tªn NVL B¾c k¹n Keo 2111 Keo 375 Keo 6111 Pin C¸t ®en C¸t sái s«ng l« C¸t vµng s«ng l« kh«ng ho¸ ®¬n C¸t vµng b·i b»ng kh«ng ho¸ ®¬n Sè lîng 478.158 7.400 1.020 3.850 624 124.582 6.135 31.369 54.196 Thµnh tiÒn 969.214.885 336.447.200 53.926.686 403.559.386 3.062.966 674.580.705 108.615.943 627.056.197 1.346.733.023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C¸t vµng b·i b»ng cã ho¸ ®¬n §¸ TuyÕn §¸ Minh §¸ Thuû G¹ch C«ng ty YÕn Linh Doanh nghiÖp My §oµn Doanh nghiÖp Hång Phóc Xi m¨ng S¾t Sái C«ng ty Hoµng Minh Tæng céng 1.070 470 15.443 6.310 107.017 96.000 70.000 62.000 54.996 1.459 106 80 24.895.589 37.204.434 1.324.019.900 459.045.902 29.196.000 120.000.000 84.000.000 74.400.000 35.863.636 10.967.856 3.714.291 137.120.000 5.931.070.952 b) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DiÔn gi¶i NguyÔn An Ngäc TrÇn ThÞ Th¶nh TrÇn Träng Sinh NguyÔn An Cêng NguyÔn An Qu©n Lª TiÕn Linh NguyÔn Träng TÊn NguyÔn An Ph¬ng Ph¹m ThÞ M·o NguyÔn Thanh H¶i TrÇn Träng M¹nh NguyÔn ThÞ Thanh TrÇn ThÞ BÝch NguyÔn ThÞ HuÕ TiÒn L¬ng 8.400.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 6.000.000 4.800.000 4.800.000 3.600.000 3.600.000 15 NguyÔn ThÞ Nga Tæng céng 3.600.000 57.600.000 c) Chi phÝ s¶n xuÊt chung STT 1 2 3 4 DiÔn gi¶i L¬ng qu¶n lý §iÖn tho¹i BÕn B·i Chi phÝ b¸n hµng  C¸t ®en  C¸t vµng 5 6  §¸ Chi kh¸c L·i tiÒn vay Tæng céng Sè tiÒn 59.940.000 29.939.354 7.000.000 1.957.016.012 652.338.000 652.338.670 652.339.340 62.944.106 225.383.500 2.342.222.972 PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ngäc hµ
- Xem thêm -