Tài liệu Công tác quản lý các khu chung cư tại hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu..................................................................................................3 Néi dung.......................................................................................................5 PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tÝn dông................................5 I. Nh÷ng quan niÖm vÒ tÝn dông..................................................................5 II. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông.........................................................6 1. C¬ së ra ®êi cña tÝn dông.......................................................................6 2. Quan hÖ tÝn dông nÆng l·i.....................................................................6 3. Sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng tÝn dông trong nÒn kinh tÕ...........................8 III. B¶n chÊt tÝn dông...................................................................................11 IV. §Æc ®iÓm cña tÝn dông...........................................................................12 V. Chøc n¨ng cña tÝn dông.........................................................................12 1. TÝch tô tËp trung vèn...........................................................................12 2. KiÓm so¸t vµ gi¸m ®èc b»ng tiÒn........................................................12 VI. Vai trß cña tÝn dông................................................................................13 PhÇn 2: C¸c h×nh thøc tÝn dông...................................................15 I. Thêi h¹n tÝn dông...................................................................................15 1. TÝn dông ng¾n h¹n...............................................................................15 2. TÝn dông trung h¹n..............................................................................15 3. TÝn dông dµi h¹n..................................................................................15 II. § èi tîng tÝn dông..................................................................................15 1. TÝn dông vèn lu ®éng..........................................................................15 2. TÝn dông vèn cè ®Þnh..........................................................................15 III. Môc ®Ých sö dông vèn............................................................................16 1. TÝn dông s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸..............................................16 2. TÝn dông tiªu dïng..............................................................................16 IV. C¨n cø vµo chñ thÓ trong quan hÖ sö dông vèn.....................................16 1. TÝn dông ng©n hµng.............................................................................16 2. TÝn dông th¬ng m¹i.............................................................................16 3. TÝn dông nhµ níc.................................................................................16 4. TÝn dông thuª mua..............................................................................16 PhÇn 3: C¸c h×nh thøc tÝn dông xÐt theo chñ thÓ Trong quan hÖ tÝn dông...................................................................17 I. TÝn dông Ng©n hµng th¬ng m¹i ...............................................................17 1. TÝn dông ng©n hµng - sù ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn............................17 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. §Æc ®iÓm cña tÝn dông ng©n hµng th¬ng m¹i.......................................18 3. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tÝn dông ng©n hµng..........................................19 4. TÇm quan träng cña tÝn dông ng©n hµng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ....21 II. TÝn dông th¬ng m¹i................................................................................23 1. Kh¸i niÖm............................................................................................23 2. Nguyªn nh©n cña sù xuÊt hiÖn tÝn dông th¬ng m¹i.............................23 3. Vai trß cña tÝn dông th¬ng m¹i...........................................................23 4. §Æc ®iÓm cña tÝn dông th¬ng m¹i.......................................................24 5. C«ng cô cña tÝn dông th¬ng m¹i.........................................................24 6. ¦u, nhîc ®iÓm cña tÝn dông th¬ng m¹i...............................................25 III. TÝn dông nhµ níc...................................................................................27 1. Kh¸i niÖm............................................................................................27 2. Ph©n lo¹i..............................................................................................27 3. ¦u ThÕ Cña TÝn Dông Nhµ Níc..........................................................28 4. Nguyªn nh©n mµ ngêi d©n ViÖt Nam kh«ng thÝch mua c«ng tr¸i.......28 IV. TÝn Dông Thuª Mua.............................................................................28 1. Kh¸i niÖm............................................................................................28 2. §Æc ®iÓm.............................................................................................29 3. T¸c dông vµ h¹n chÕ cña tÝn dông thuª mua.......................................29 KÕt luËn.....................................................................................................31 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o......................................................32 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Mçi khi x· héi ph¸t triÓn, ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh, tù trong b¶n th©n nã cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm - nh÷ng c«ng cô ®Ó phôc vô chÝnh cho sù ph¸t triÓn ®ã. Tõ khi cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi, vµ sù xuÊt hiÖn së h÷u t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt ®· t¹o ra rÊt nhiÒu s¶n phÈm, mµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm cña nã chÝnh lµ quan hÖ tÝn dông. §Õn l ît nã, khi ra ®êi sÏ thóc ®Èy cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn lªn tr×nh ®é cao h¬n. Do ®ã, sù tån t¹i cña nã nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Ngµy nay, chóng ta biÕt r»ng, khi kinh tÕ thÞ trêng lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ë mét tr×nh ®é cao. Trong ®ã, c¸c chñ thÓ ®éc lËp víi nhau vÒ tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ quyÒn së h÷u, vÒ sù tuÇn hoµn vµ lu©n chuyÓn vèn. Nh vËy trong nÒn kinh tÕ cã nh÷ng doanh nghiÖp “thõa” vèn. VÝ dô nh c¸c doanh nghiÖp cã tiÒn b¸n hµng nhng kh«ng ph¶i tr¶ l¬ng, thuÕ vµ c¸c kho¶n chi kh¸c do ®ã t¹m thêi thõa t¬ng ®èi. Trong khi ®ã cã nh÷ng doanh nghiÖp thiÕu vèn nh÷ng ngêi thõa vèn sö dông vèn nµy ®Ó thu lîi nhuËn cßn doanh nghiÖp thiÕu vèn muèn sö dông ph¶i ®i vay ®Ó duy tr× ho¹c tiÐn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh thu lîi nhuËn. Nh vËy hai nhu cÇu nµy ®Òu gièng nhau ë chç ®Ó thu lîi nhuËn vµ mang tÝnh chÊt t¹m thêi. Nhng chóng kh¸c nhau vÒ chiÒu vËn ®éng vµ quyÒn së h÷u. Do ®ã trong nÒn kinh tÕ tÊt yÕu tån t¹i quan hÖ tiªu dïng vµ tÝn dông. HiÖn nay, níc ta ®ang trong thêi kú qu¸ ®é chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, viÖc tån t¹i c¸c lo¹i h×nh tÝn dông lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. VÊn ®Ò lµ chóng ta ph¶i nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ vµ tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc lo¹i h×nh tÝn dông nµo tån t¹i ë níc ta. Qua ®ã, nhµ níc cã c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó kÝch thÝch cho sù ra ®êi cña nã. ChÝnh v× sù cÇn thiÕt nh vËy, trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay vµ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« Cao ThÞ ý Nhi em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “TÝn dông vµ c¸c h×nh thøc tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng” §Ó cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, trong khu«n khæ bµi viÕt nµy em tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò sau: PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tÝn dông I. Nh÷ng quan niÖm vÒ tÝn dông, II. III. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông B¶n chÊt cña tÝn dông 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV. V. VI. §Æc ®iÓm cña tÝn dông Chøc n¨ng cña tÝn dông Vai trß cña tÝn dông PhÇn 2: Ph©n lo¹i tÝn dông I. Theo thêi h¹n tÝn dông II. III. IV. Theo ®èi tîng tÝn dông Theo môc ®Ých sö dông vèn Chñ thÓ trong quan hÖ tÝn dông PhÇn 3: C¸c h×nh thøc tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng I. TÝn dông ng©n hµng II. TÝn dông th¬ng m¹i III. IV. TÝn dông nhµ níc TÝn dông thuª mua MÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng song bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong sù ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung TÝn dông ra ®êi rÊt sím so víi sù xuÊt hiÖn cña m«n kinh tÕ häc vµ ®îc lu truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c. TÝn dông xuÊt ph¸t tõ gèc tõ Latin “credittum” tøc lµ tin tëng, tin nhiÖm, tÝn dông ®îc diÔn gi¶i theo ng«n ng÷ d©n gian ViÖt Nam lµ sù vay mîn. Trong thùc tÕ hoat ®éng tÝn dông rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, nhng ë bÊt cø d¹ng nµo, tÝn dông còng thÓ hiÖn ai mÆt c¬ b¶n sau: Thø nhÊt: Ngêi së h÷u mét sè tiÒn hoÆc hµng ho¸ chuyÓn giao cho ngêi kh¸c sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Thø hai: §Õn thêi h¹n do hai bªn tho¶ thuËn ngêi sö dông hoµn l¹i cho ngêi së h÷u mét gi¸ trÞ lín h¬n. PhÇn t¨ng thªm ®îc gäi lµ phÇn lêi hay nãi theo ng«n ng÷ kinh tÕ lµ l·i (khi tÝnh ra sè t¬ng ®èi gäi lµ l·i suÊt). Ngêi së h÷u (ngêi cho vay) Cho vay Ngêi sö dông (ngêi ®i vay) Tr¶ nî PhÇn 1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tÝn dông I. Nh÷ng quan niÖm vÒ tÝn dông -HiÖn nay thuËt ng÷ tÝn dông ®îc sö dông réng r·i vµ phæ biÕn. Tuy nhiªn kh«ng cã mét ®Þnh nghÜa nµo thèng nhÊt vÒ tÝn dông. Bëi v× mçi ngêi, mçi ngµnh l¹i quan niÖm vÒ tÝn dông mét c¸ch kh¸c nhau, ë nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau. -TÝn dông lµ quan hÖ vay mîn gi÷a hai bªn, ®©y lµ quan hÖ ®iÒu tiÕt chØ gi÷a hai ngêi, ®ã lµ ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay, sù vay mîn chñ yÕu b»ng tiÒn. -TÝn dông lµ sù tin tëng, t¹i sao nãi tÝn dông lµ sù tin tëng? Bëi v× chóng ta cã tin tëng míi ®i vay vµ cho vay (credit) ®Ó nhêng quyÒn sö dông vèn cho nhau. -TÝn dông lµ viÖc vay mîn, sö dông vèn cña nhau, nhng kh«ng chØ díi h×nh thøc tiÒn mµ cßn díi h×nh thøc hµng ho¸ vµ thËm chÝ phi tµi s¶n. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Cho dï cã nhiÒu quan niÖm vÒ tÝn dông, nhng tùu chung l¹i ta cã thÓ ®a ra mét kh¸i niÖm, cã thÓ nãi ®ã lµ mét kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ tÝn dông: TÝn dông lµ nghÒ vay mîn t¹m thêi sö dông vèn lÉn nhau dùa trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ vµ sù tin tëng. -§Ó hiÓu mét c¸ch thÊu ®¸o vÒ tÝn dông chóng ta cÇn ph¶i ®i s©u vµo qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông còng nh b¶n chÊt cña nã. Cã nh vËy chóng ta míi cã mét c¸i nh×n s©u s¾c h¬n, hoµn h¶o h¬n vÒ tÝn dông. II. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông 1. C¬ së ra ®êi cña tÝn dông -Sù ph©n c«ng lao ®éng vµ sù xuÊt hiÖn së h÷u t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt lµ c¬ së ra ®êi cña tÝn dông. -XÐt vÒ mÆt x· héi sù xuÊt hiÖn chÕ ®é së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt lµ c¬ së h×nh thµnh sù ph©n ho¸ x· héi, cña c¶i, tiÒn tÖ cã xu híng tËp trung vµo mét nhãm ngêi, trong khi ®ã mét sè ngêi cã thu nhËp thÊp hay thu nhËp kh«ng ®¸p øng ®ñ cho nhu cÇu tèi thiÓu cu¶ cuéc sèng, ®Æc biÖt khi nh÷ng biÕn cè rñi ro bÊt thêng g©y ra. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy ®ßi hái sö ra ®êi cña tÝn dông, ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn néi t¹i cña x· héi, thùc hiÖn viÖc ®iÒu hoµ nhu cÇu t¹m thêi cña cuéc sèng, ®Çu tiªn lµ tÝn dông nÆng l·i. 2. Quan hÖ tÝn dông nÆng l·i -TÝn dông nÆng l·i lµ tÝn dông ra ®êi ®Çu tiªn vµo thêi kú cæ ®¹i. 2.1. Chñ thÓ cña quan hÖ tÝn dông nÆng l·i -Ngêi ®i vay: chñ yÕu lµ n«ng d©n vµ thî thñ c«ng, ngoµi ra chñ nî, ®Þa chñ vµ quan l¹i còng cã mét phÇn ®i vay nÆng l·i. -Ngêi cho vay: lµ nh÷ng ngêi ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp tiÒn tÖ, chñ nî, ®Þa chñ vµ mét sè quan l¹i. 2.2. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn tÝn dông nÆng l·i -Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thÊp kÐm, phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn, l¹i thªm g¸nh nÆng su thuÕ vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c, nh÷ng ngêi s¶n xuÊt nhá khi ph¶i ®èi phã víi nh÷ng rñi ro x¶y ra trong cuéc sèng cã thÓ dÉn ®Õn ph¶i ®i vay ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trong ®êi sèng, nh mua l¬ng thùc, thuèc men, ®ãng t«, thuÕ. . . cßn c¸c tÇng líp kh¸c ®i vay ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng thiÕu hôt t¹m thêi víi c¸c nhu cÇu cao. 2.3. §Æc ®iÓm cña tÝn dông nÆng l·i -TÝn dông nÆng l·i cã l·i suÊt rÊt cao. Nguyªn nh©n lµ do cÇu tÝn dông lín h¬n so víi cung vµ nhu cÇu ®i vay thêng lµ cÊp b¸ch kh«ng thÓ tr× ho·n ®îc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -H×nh thøc vËn ®éng cña vèn trong quan hÖ tÝn dông nÆng l·i biÓu hiÖn rÊt ®a d¹ng ®ã lµ:  Cho vay b»ng hiÖn vËt vµ thu nî b»ng hiÖn vËt;  Cho vay b»ng tiÒn, thu nî b»ng hiÖn vËt;  Cho vay b»ng tiÒn, hiÖn vËt vµ thu nî b»ng c«ng lao ®éng;  Cho vay b»ng tiÒn vµ thu nî b»ng tiÒn; -Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cña tÝn dông nÆng l·i mµ tÝn dông nÆng l·i cã hai tÝnh chÊt sau:  Nh÷ng ngêi cho vay nÆng l·i muèn duy tr× nÒn s¶n xuÊt nhá ®Ó sù tån t¹i cña h×nh thøc tÝn dông nÆng l·i.  Cho vay nÆng l·i thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph©n ho¸ giai cÊp vµ tËp trung vèn t¹o tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. 2.4. TÝn dông nÆng l·i trong ®iÒu kiÖn ngµy nay -Trong ®iÒu kiÖn ngµy nay tÝn dông nÆng l·i cßn tån t¹i kh¸ phæ biÕn ë c¸c níc kÐm ph¸t triÓn. Nguyªn nh©n cña sù tån t¹i nµy lµ do:  Do ¶nh hëng cña chÕ ®é phong kiÕn. Trong n«ng nghiÖp ruéng ®Êt phÇn lín t¹p trung trong tay c¸c ®Þa chñ vµ ¸p dông ph¬ng ph¸p ph¸t canh thu t«, kho¶n ®Þa t« ph¶i tr¶ thêng lµ rÊt cao.  Møc thu nhËp cña ngêi lao ®éng thÊp. V× vËy, khi xuÊt hiÖn c¸c rñi ro bÊt thêng trong ®êi sèng ®ßi hái ph¶i cã vèn vay bæ sung.  HÖ thèng tÝn dông cha ph¸t triÓn.  Do tÝn dông nÆng l·i vÉn tån t¹i cho nªn ®Ó h¹n chÕ cho vay nÆng l·i, c¸c níc thêng ¸p dông biÖn ph¸p sau:  C¶i c¸ch d©n chñ trong n«ng nghiÖp mµ ph¬ng thøc c¬ b¶n lµ chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n.  Ph¸t triÓn hÖ thèng tÝn dông, tæ chøc vµ më réng hÖ thèng ng©n hµng. 3. Sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng tÝn dông trong nÒn kinh tÕ -S¶n xuÊt hµng ho¸ lµ nguyªn nh©n ra ®êi cña tÝn dông, v× vËy ë bÊt cø x· héi nµo cã s¶n xuÊt th× tÊt yÕu cã sù ho¹t ®éng cña tÝn dông. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1. Nguyªn nh©n thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña tÝn dông -Trong kinh tÕ thÞ trßng c¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng ®éc lËp vµ gi÷a chóng cã mèi quan hÖ th«ng qua trao ®æi - mua vµ b¸n ®Ó h×nh thµnh hÖ thèng kinh tÕ thèng nhÊt. -§Ó thùc hiÖn mèi quan hÖ trªn c¸c tæ chøc kinh doanh ph¶i cã vèn tiÒn tÖ vµ ph¶i sö dông thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®ã mµ vèn cña doanh nghiÖp liªn tôc tr¶i qua c¸c giai ®o¹n vµ biªñ hiÖn díi c¸c h×nh th¸i kh¸c nhau. Qóa tr×nh tuÇn hoµn vèn thÓ hiÖn nh sau: T - H - SX - H’ - T’. Giai ®o¹n 1: Vèn tiÒn tÖ øng ra ®Ó mua t liÖu s¶n xuÊt. Trong giai ®o¹n nµy vèn tõ h×nh th¸i tiÒn tÖ chuyÓn thµnh h×nh th¸i hµng ho¸. Giai ®o¹n 2: TiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt, tøc lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm míi. ë giai ®o¹n nµy vèn tõ h×nh th¸i hµng ho¸ chuyÓn thµnh h×nh th¸i chi phÝ s¶n xuÊt vµ cuèi cïng sau khi s¶n phÈm míi ®· ®îc t¹o ra, vèn l¹i trë vÒ h×nh th¸ hµng ho¸. Giai ®o¹n 3: S¶n phÈm ®îc ®a ra tiªu thô, vèn l¹i trë vÒ h×nh th¸i ban ®Çu cña nã tøc lµ vèn b»ng tiÒn. Riªng ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp trong lÜnh vùc lu th«ng, tuÇn hoµn vèn chØ ch¶i qua hai giai ®o¹n: mua s¶n phÈm vµ b¸n s¶n phÈm, do ®ã vèn còng chØ biÓu hiÖn díi hai h×nh th¸i lµ hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ. -XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn nh trªn mµ mçi khi kh«ng cã sù ¨n khíp vÒ thêi gian vµ khèi lîng vÒ mua vËt t hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt víi viÖc tiªu thô hµng ho¸ th× tÊt yÕu x¶y ra hiÖn tîng:  HoÆc cã vèn hµng ho¸ cha tiªu thô hoÆc ®· tiªu thô vµ thu ®îc tiÒn nhng cha cÇn thiÕt ph¶i mua vËt t nguyªn liÖu dù tr÷ cho s¶n xuÊt.  HoÆc cã nhu cÇu mua vËt t, hµng ho¸ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhng kh«ng cã tiÒn. HiÖn tîng thõa vèn nµy thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô. Cßn ®èi víi c¸c lo¹i h×nh xÝ nghiÖp kh¸c th× hiÖn tîng thõa vèn còng thêng xuyªn x¶y ra; Bëi v×, mÆc dï viÖc s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc nhng viÖc mua b¸n vËt t nguyªn liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh theo ®Þnh kú. V× vËy, tÊt yÕu sÏ xuÊt hiÖn sù kh«ng ¨n khíp gi÷a hai qu¸ tr×nh mua b¸n. Tuy nhiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng thêi vô viÖc thõa thiÕu vèn tiÒn tÖ víi thêi gian ng¾n h¬n vµ quy m« nhá h¬n so víi xÝ nghiÖp thêi vô, chØ trõ nh÷ng doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi. -ë mçi doanh nghiÖp th× cã lóc thiÕu vèn, lóc thõa vèn, nhng ®øng trªn gi¸c ®é toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n th× t¹i mçi thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh sÏ cã hiÖn tîng: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Mét nhãm doanh nghiÖp cã vèn t¹m thêi cha sö dông.  Mét nhãm nh÷ng xÝ nghiÖp kh¸c l¹i cã nhu cÇu bæ sung t¹m thêi. -Së dÜ cã hiÖn tîng nµy lµ v×, chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh chÊt thêi vô ë mçi doanh nghiÖp, mçi ngµnh kinh tÕ kh«ng gièng nhau, trong lóc ®ã t¸i s¶n xuÊt lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc trªn c¬ së ph©n c«ng vµ hîp t¸c trªn toµn bé nÒn kinh tÕ. -V× vËy khi mµ xÝ nghiÖp nµy thõa vèn th× tÊt yÕu sÏ cã xÝ nghiÖp kh¸c thiÕu vèn. VÝ dô: n«ng trêng s¶n xuÊt mÝa sau khi thu ho¹ch sÏ cã vèn t¹m thêi nhµn rçi, ngîc l¹i ®èi víi xÝ nghiÖp chÕ biÕn ®êng l¹i cã nhu cÇu rÊt lín vÒ dù tr÷ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt. -§©y lµ hiÖn tîng kh¸ch quan tån t¹i ngay trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, ®ång thêi nã lµ m©u thuÉn cña qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn vèn. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã tÝn dông lµm cÇu nèi gi÷a n¬i thê vµ n¬i thiÕu. -NÕu xÐt vÒ ®Æc ®iÓm vèn trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n th× hiÖn tîng thõa thiÕu vèn t¹m thêi trong toµn bé nÒn kinh tÕ ®îc bï trõ lÉn nhau. Tuy nhiªn t¸i s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh thêng xuyªn më réng vµ ph¸t triÓn, v× vËy ®ßi hái ph¶i cã vèn ®Çu t b»ng vèn tiÕt kiÖm. -Trong c¬ chÕ thÞ trêng tån t¹i vµ ph¸t triÓn lu«n g¾n bã víi nhau, v× vËy nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kh«ng chØ ®Ó duy tr× møc s¶n xuÊt nh cò mµ cßn cã nhu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn. Nhu cÇu vèn trong trêng hîp nµy ®îc dïng ®Ó ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh, t¨ng dù tr÷ vËt t hµng ho¸ cho t¸i s¶n xuÊt më réng. -§èi víi c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ kinh tÕ, lîi nhuËn tÝch luü ®Ó ®Çu t cã giíi h¹n. V× vËy muèn thùc hiÖn ®îc nhu cÇu më réng s¶n xuÊt cÇn thiÕt ph¶i nhê ®Õn nguån vèn trong x· héi. -Mçi kho¶n tiÕt kiÖm cã mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh nh nhµ kinh doanh tiÕt kiÖm ®Ó më réng s¶n xuÊt, c¸ nh©n më réng ®Ó mua s¾m... môc ®Ých cña tiÕt kiÖm cã thÓ ®îc thùc hiÖn ngay hoÆc ®îc thùc hiÖn trong t¬ng lai. ChÝnh v× vËy trong ®iÒu kiÖn cha thùc hiÖn ®îc nhòng môc ®Ých ®· ®Þnh nh÷ng ngêi chñ cña vèn . -TiÕt kiÖm cã thÓ sö dông vèn nµy ®Ó cho vay hoÆc trùc tiÕp nh mua tr¸i phiÕu hoÆc gi¸n tiÕp nh göi vµo tæ chøc tÝn dông. -Nh vËy sù xuÊt hiÖn cña tÝn dung xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu tiÕt kiÖm, nhu cÇu ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Mµ tÝn dông lµ nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t. Tãm l¹i trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn vµ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh tiÕt kiÖm vµ ®Çu t ®ßi hái ph¶i cã tÝn dông. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2. TÝn dông ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®a d¹ng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tÝn dông ngµy cµng më réng, chñ thÓ tham gia c¸c quan hÖ tÝn dông bao gåm c¸ nh©n, c¸c doanh nghiÖp vµ nhµ níc trung ¬ng, còng nh c¸c ®Þa ph¬ng. Quan hÖ tÝn dông ®îc më réng vÒ ®èi tîng vµ quy m« thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: - C¸c tæ chøc ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ tæ chøc tÝn dông kh¸c ph¸t triÓn m¹nh vµ cã mÆt kh¾p mäi n¬i. - PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã sö dông vèn tÝn dông (vay ng©n hµng, mua chÞu hµng ho¸, ph¸i hµnh tr¸i phiÕu) vµ khèi lîng ngµy cµng lín. - Thu nhËp ngµy cµng t¨ng ®èi víi c¸ nh©n vµ v× vËy ngµy cµng cã nhiÒu ngêi tham gia vµo c¸c quan hÖ tÝn dông III. B¶n chÊt tÝn dông. TÝn dông tån t¹i trong nhiÒu ph¬ng thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau. ë bÊt cø ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo tÝn dông còng biÓu hiÖn ra bªn ngoµi lµ sù vay mîn t¹m thêi mét vËt hoÆc mét sè vèn tiÒn tÖ, nhê vËy mµ ngêi ta cã thÓ sö dông ®îc gi¸ trÞ cña hµng ho¸ hoÆc trùc tiÕp, hoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua trao ®æi. §Ó v¹ch râ b¶n chÊt cña tÝn dông cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu liªn hÖ kinh tÕ cña tÝn dông trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tÝn dông vµ mèi liªn hÖ cña nã víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. VÒ sù vËn ®éng cña tÝn dông: tÝn dông lµ mét quan hÖ kinh tÕ gi÷a ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay, gi÷a hä cã mèi liªn hÖ víi nhau th«ng qua vËn ®éng gi¸ trÞ vèn, tÝn dông ®îc biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ. HoÆc qu¸ tr×nh vËn ®éng cña nã th«ng qua c¸c qu¸ tr×nh sau:  Thø nhÊt: ph©n phèi vèn tÝn dông díi h×nh thøc cho vay.  Thø hai: sö dông vèn tÝn dông trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt.  Thø ba: sù hoµn tr¶ cña tÝn dông. §©y lµ giai ®o¹n kÕt thóc mét vßng tuÇn hoµn cña tÝn dông. Sù hoµn tr¶ cña tÝn dông lµ ®Æc trng thuéc vÒ b¶n chÊt vËn ®éng cña tÝn dông, lµ dÊu Ên ph©n biÖt tÝn dông víi c¸c ph¹m trï kinh tÕ kh¸c. IV. §Æc ®iÓm cña tÝn dông. - Cã sù vËn ®éng ®éc lËp t¬ng ®èi gi÷a quyÒn së h÷u vµ quyÒn sñ dông. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Gi¸ c¶ trong quan hÖ mua b¸n ngang b»ng víi gi¸ trÞ nhng trong quan hÖ tÝn dông th× kh«ng. GÝa c¶ ë ®©y lµ biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ sö dông mét sè vèn trong mét thêi gian. M¸c viÕt “ ®em tiÒn cho vay víi t c¸ch lµ mét vËt cã ®Æc ®iÓm lµ sÏ quay trë vÒ ®iÓm xuÊt ph¸t cña nã mµ vÉn gi÷ ®îc nguyªn vÑn gi¸ trÞ cña nã vµ ®ång thêi l¹i lín thªm trong qu¸ tr×nh vËn ®éng”. V. Chøc n¨ng cña tÝn dông. 1. TÝch tô tËp trung vèn. §Ó cho vay vµ ®¸p øng nhu cÇu sö dông kh¸c tÝn dông biÕn tµi s¶n phi tµi chÝnh thµnh tµi s¶n tµi chÝnh. 1.1. Cung cña quü cho vay. TiÕt kiÖm cña d©n c; TiÕt kiÖm cña nhµ doanh nghiÖp; Møc thÆng d cña ng©n s¸ch nhµ níc; Møc t¨ng cña khèi lîng tiÒn cung øng. 1.2. CÇu cña quü cho vay. Nhu cÇu ®Çu t cña doanh nghiÖp; Nhu cÇu tÝn dông tiªu dïng cña c¸ nh©n; Th©m hôt ng©n s¸ch cña chÝnh phñ. 2. KiÓm so¸t vµ gi¸m ®èc b»ng tiÒn. Th«ng qua c¸c thíc ®o chØ tiªu ®îc x©y dùng trªn c¬ së tiÒn tÖ mµ tÝn dông cã thÓ gãp phÇn vµo hai môc ®Ých sau: §¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doang nghiÖp diÔn ra theo ®óng ph¸p luËt vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Bëi v× doanh nghiÖp muèn vay ng©n hµng th× ph¶i cã tµi kho¶n hoÆc môc ®Ých sö dông vèn hay ph¬ng ¸n s¶n suÊt kinh doanh. VÒ mÆt ph¸p luËt, mçi khi cã tiÒn göi vµo tµi kho¶n ph¶i thuyÕt tr×nh nguån thu. VI. Vai trß cña tÝn dông. 1. Ho¹t ®éng tÝn dông ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ vèn cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ nhu vÇu tiªu dïng cho c¸c c¸ nh©n trong nÒn kinh tÕ. Thõa thiÕu vèn t¹m thêi thêng xuyªn x¶y ra ë c¸c xÝ nghiÖp. ViÖc ph©n phèi vèn tÝn dông ®· gãp phÇn ®iÒu hoµ trong toµn bé nÒn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra tÝn dông cßn lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t, lµ ®éng lùc kÝch thÝch tiÕt kiÖm ®ång thêi lµ ph¬ng tiÖn cung cÊp vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn. Trong nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸, tÝn dông lµ mét trong nh÷ng nguån h×nh thµnh vèn lu ®éng vµ cè ®Þnh cña c¸c xÝ ghiÖp. V× vËy tÝn dông ®· gãp phÇn ®éng viªn vËt t ®i vµo s¶n xuÊt, thóc ®Èy øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Riªng trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, c¬ cÊu kinh tÕ cßn nhiÒu mÊt c©n ®èi, l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp vÉn cßn ë møc ®é cao. V× vËy th«ng qua viÖc ®Çu t tÝn dóngÏ gãp phÇn s¾p xÕp vµ tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. MÆt kh¸c th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông mµ sö dông nguån lao ®éng vµ nguån nguyªn liÖu mét c¸ch hîp lý, thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng trëng kinh tÕ, ®ång thêi gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi. 2. Th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông, c¸c tæ chøc tÝn dông t¨ng cêng gi¸m s¸t ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ chung trong toµn bé nÒn kinh tÕ. 3. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vèn vµ tËp trung s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ tËp trung vèn tiÒn tÖ t¹m thêi cha sö dông, mµ vèn nµy n»m ph©n t¸n ë kh¾p mäi n¬i, trong tay c¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan nhµ níc vµ cña c¸ nh©n. Trªn c¬ së ®ã cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vay. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh ®Çu t tÝn dông kh«ng ph¶i r¶i ®Òu cho mäi chñ thÓ cã nhu cÇu, mµ viÖc ®Çu t ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch tËp trung, chñ yÕu lµ cho c¸c xÝ nghiÖp lín, nh÷ng xÝ nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Çu t tËp trung lµ qu¸ tr×nh tÊt yÕu, võa ®¶m b¶o tr¸nh rñi ro tÝn dông, võa thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng trëng kinh tÕ. 4. TÝn dông lµ c«ng cô tµ trî cho c¸c ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn vµ ngµnh mòi nhän. Trong ®iÒu kiÖn níc ta n«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu cÇn thiÕt cho x· héi, ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ lµ ngµnh chÞu t¸c ®éng nhiÒu nhÊt cña qu¸ tr×nh tù nhiªn. V× v©y, trong giai ®o¹n tríc m¾t nhµ níc cÇn tËp trung ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu cña x· héi ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Bªn c¹nh ®ã nhµ níc cÇn tËp trung tÝn ®ông ®Ó tµi trî cho c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän, mµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nµy sÏ t¹o c¬ së vµ l«i cuèn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. 5. Gãp phÇn t¸c ®éng ®Õn viÖc t¨ng cêng chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña c¸c xÝ nghiÖp. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc trng c¬ b¶n cña tÝn dông lµ ho¹t ®éng trªn c¬ së hoµn tr¶ vµ cã lîi tøc. V× vËy, ho¹t ®éng cña tÝn dông ®· gãp phÇn kÝch thÝch sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶. Khi sö dông vèn vay ng©n hµng th× c¸c xÝ nghiÖp ph¶i t«n träng ho¹t ®éng tÝn dông, tøc lµ ph¶i ®¶m b¶o hoµn tr¶ nî vay ®óng thêi h¹n vµ t«n träng c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông. B»ng c¸c t¸c ®éng nh vËy, ®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, gi¶m chi phÝ xuÊt, t¨ng vßng quay cña vèn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao doanh lîi xÝ nghiÖp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 2 C¸c h×nh thøc tÝn dông Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tÝn dông ho¹t ®éng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Trong qu¶n lý tÝn dông c¸c nhµ kinh tÕ thêng dùa vµo c¸c tiªu thøc sau ®©y ®Ó ph©n lo¹i I. Thêi h¹n tÝn dông 1. TÝn dông ng¾n h¹n. TÝn dông ng¾n h¹n lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n díi mét n¨m vµ thêng ®îc sö dông ®Ó cho vay bæ sung thiÕu hôt t¹m thêi vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ cho vay phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸ nh©n. 2. TÝn dông trung h¹n. Lµ lo¹i tÝn dông tõ 1 - 5 n¨m, lo¹i tÝn dông nµy ®îc cung cÊp ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt, më réng vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá cã thêi gian thu håi vèn nhanh. 3. TÝn dông dµi h¹n. TÝn dông dµi h¹n lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn n¨m n¨m, tÝn dông dµi h¹n ®îc dïng ®Ó ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. II. § èi tîng tÝn dông. 1. TÝn dông vèn lu ®éng Lµ lo¹i tÝn dông ®îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thµnh vèn lu ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. 2. TÝn dông vèn cè ®Þnh. Lµ lo¹i tÝn dông ®îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. III. Môc ®Ých sö dông vèn. 1. TÝn dông s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. Lµ lo¹i cÊp ph¸t tÝn dông cho c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ c¸c chñ thÓ kinh doanh kh¸c ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ lu th«ng hµng ho¸. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. TÝn dông tiªu dïng. TÝn dông tiªu dïng lµ h×nh thøc cÊp ph¸t tÝn dông cho c¸ nh©n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng. IV. C¨n cø vµo chñ thÓ trong quan hÖ sö dông vèn. 1. TÝn dông ng©n hµng. TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c víi c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n. 2. TÝn dông th¬ng m¹i. TÝn dông th¬ng m¹i lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a c¸c nhµ doanh nghiÖp, ®îc biÓu diÔn mua b¸n chÞu hµng ho¸. 3. TÝn dông nhµ níc. TÝn dông nhµ níc lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a mét bªn lµ nhµ níc víi mét bªn lµ phÇn cßn l¹i cña nÒn kinh tÕ vµ nhµ níc lµ ngêi ®i vay. 4. TÝn dông thuª mua. Lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a c¸c c«ng ty tµi chÝnh víi ngêi s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn díi h×nh thøc cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 3 C¸c h×nh thøc tÝn dông xÐt theo chñ thÓ Trong quan hÖ tÝn dông I. TÝn dông Ng©n hµng th¬ng m¹i . 1. TÝn dông ng©n hµng - sù ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng hãa. H×nh thøc s¬ khai cña tÝn dông lµ tÝn dông nÆng l·i, cã ®îc do sù ph©n chia cña tËp ®oµn ngêi thµnh nh÷ng ngêi cã nhiÒu h¬n vµ nh÷ng ngêi cã Ýt h¬n dÉn ®Õn sù xuÊt hiÖn quan hÖ vay mîn do cã sù chªnh lÖch d thõa s¶n phÈm. Ngêi ®i vay sÏ kh«ng nh÷ng ph¶i tr¶ vèn mµ cßn ph¶i tr¶ l·i cho ngêi cho vay, ®ã chÝnh lµ tÝn dông nÆng l·i. H×nh thøc nµy chØ tån t¹i ë x· héi tríc t b¶n vµ môc ®Ých cña nã lµ ®Ó duy tr× cuéc sèng cho nh÷ng ngêi cÇn vay. §Õn ph¬ng thøc TBCN tÝn dông nÆng l·i kh«ng cßn phï hîp, s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®i vay kh«ng nh÷ng ®Ó cho tiªu dïng mµ cßn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. L·i suÊt cho vay còng ph¶i thÊp h¬n do cã nhiÒu nhµ cho vay h¬n vµ ®Ó cho nhµ t b¶n ®i vay ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt cã lîi nhuËn. Vay mîn kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ tiÒn mµ cßn lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, t liÖu s¶n xuÊt... L·i suÊt kh«ng cßn bÞ ¸p ®Æt bëi nh÷ng ngêi cho vay mµ ph¶i lµ sù tháa thuËn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. C¸c h×nh thøc tÝn dông míi ra ®êi. Tõ ®ã cã thÓ ®Þnh nghÜa tÝn dông lµ quan hÖ vay mîn dùa trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶. §ã lµ quan hÖ gi÷a hai bªn trong ®ã mét bªn (tr¸i chñ hay ngêi cho vay) chu cÊp tiÒn hay hµng hãa, dÞch vô dùa vµo lêi høa thanh to¸n l¹i trong t¬ng lai cña ngêi phÝa bªn kia (ngêi thô tr¸i hay ngêi ®i vay). Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ hµng hãa, tÝn dông ngµy cµng cã nh÷ng ph¸t triÓn c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc, tõ tÝn dông nÆng l·i ®Õn tÝn dông th¬ng m¹i vµ cao nhÊt lµ tÝn dông ng©n hµng. TÝn dông ng©n hµng ®· thùc sù më réng c¸c mèi quan hÖ, thay thÕ quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi nhau b»ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi tæ chøc, gi÷a c¸c tæ chøc víi nhau vµ cao nhÊt lµ quan hÖ tÝn dông quèc tÕ. TÝn dông ng©n hµng lµ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña tÝn dông, tuy nhiªn nã vÉn gi÷ nguyªn ®îc nh÷ng b¶n chÊt ban ®Çu cña quan hÖ tÝn dông. TÝn dông ng©n hµng ®îc hiÓu lµ quan hÖ vay mîn lÉn nhau theo nguyªn t¾c cã 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i theo mét thêi gian nhÊt ®Þnh, gi÷a mét bªn lµ Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ mét bªn lµ c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c. §Ó qu¶n lý tèt chÊt lîng c¸c kho¶n tÝn dông, ngêi ta ph©n lo¹i tÝn dông theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: dùa trªn kú h¹n c¸c kho¶n tÝn dông, theo tÝnh chÊt ®¶m b¶o cña kho¶n vay, theo nh÷ng h×nh th¸i tån t¹i cña vèn tÝn dông... S¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hiÖn nay ngµy cµng cã nhiÒu h×nh thøc tÝn dông míi ra ®êi, ®¸p øng nhu cÇu göi tiÒn vµ ®i vay cña c¸c ®èi tîng kh¸c nhau. TÝn dông trë thµnh mét ho¹t ®éng chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. 2. §Æc ®iÓm cña tÝn dông ng©n hµng th¬ng m¹i. TÝn dông ng©n hµng lµ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña tÝn dông. Nã c¬ b¶n gi÷ ®îc nh÷ng b¶n chÊt chung cña tÝn dông, ngoµi ra cßn cã mét sè ®Æc ®iÓm vît tréi sau: - Vèn tÝn dông ng©n hµng ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ vµ ®· ®îc gi¶i phãng ra khái chu kú kinh doanh, lµ vèn tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, víi sù tham gia trong vai trß trung gian cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. Thu nhËp cña ngêi d©n t¨ng vµ xuÊt hiÖn sù d thõa tiÒn tÖ, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, quü khen thëng, quü dù phßng rñi ro... cña c¸c tæ chøc kinh tÕ ®îc ng©n hµng huy ®éng vµ lµ nguån vèn tÝn dông chñ yÕu cña ng©n hµng. Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn tÝn dông ng©n hµng hoµn toµn kh¸c víi tÝn dông th¬ng m¹i - phô thuéc hoµn toµn vµo quy m«, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ kh«ng ph¶i lµ vèn tiÒn tÖ ®îc gi¶i phãng ra khái s¶n xuÊt kinh doanh. §©y còng lµ mét ®Æc ®iÓm chøng tá tÝn dông ng©n hµng lµ mét h×nh thøc tÝn dông ph¸t triÓn cao h¬n tÝn dông th¬ng m¹i. - Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn tÝn dông ng©n hµng t¬ng ®èi ®éc lËp so víi sù vËn ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.  Khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc më réng vµ ph¸t triÓn, nhu cÇu vèn t¨ng cã thÓ dÉn ®Õn nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông t¨ng, tõ ®ã tÝn dông ng©n hµng phôc vô ®¾c lùc cho s¶n xuÊt kinh doanh.  Còng cã thÓ khi s¶n xuÊt kinh doanh më réng vµ ph¸t triÓn, nhu cÇu vèn ph¸t triÓn nhng quy m« vèn tÝn dông ng©n hµng cã thÓ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng ®æi do cã thÓ cã vèn tõ c¸c nguån kh¸c (ph¸t hµnh tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu, kªu gäi viÖn trî...)  S¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thay ®æi nhng nhu cÇu tÝn dông vÉn t¨ng do ho¹t ®éng tÝn dông cßn ®¸p øng nhiÒu nhu cÇu kh¸c ngoµi s¶n xuÊt kinh doanh nh tiªu dïng, tr¶ nî níc ngoµi... ChÝnh do c¸c ®Æc ®iÓm trªn, tÝn dông ng©n hµng cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn tÝn dông c¶ vÒ khèi lîng, thêi h¹n cho vay b»ng c¸c kho¶n vèn kh«ng ph¶i chØ cña nã mµ c¶ vèn huy ®éng. §ång thêi nhê cã tÝn dông mµ ng©n hµng ®· më réng ®îc c¶ vÒ ph¹m vi còng nh lÜnh vùc ho¹t ®éng. Nhng bªn c¹nh ®ã, tÝn dông kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng nhîc ®iÓm cña nã, ®ã chÝnh lµ tÝnh rñi ro cña ho¹t ®éng tÝn dông t¬ng ®èi cao do ®ã c¸c ng©n hµng sÏ dÔ bÞ mÊt vèn, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng còng nh chÊt lîng tÝn dông v× thÕ sÏ kÐm ®i. 3. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tÝn dông ng©n hµng. a) Nguån cho vay. - Vèn tù cã vµ c¸c quü cña ng©n hµng. - Vèn huy ®éng trong vµ ngoµi níc b»ng c¸ch ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu hoÆc huy ®éng tiÒn göi. - Vèn ñy th¸c vµ vèn tµi trî ®Ó cho vay theo ch¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t cña nhµ níc, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi trong vµ ngoµi níc. b) §iÒu kiÖn vÒ ®èi tîng vay vèn. Theo luËt ng©n hµng ®· ban hµnh vµ luËt tÝn dông th× tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng ®îc cho vay ph¶i tháa m·n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau : - Cã t c¸ch ph¸p nh©n, thÓ nh©n ®Çy ®ñ. - Cã dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, cã hiÖu qu¶. - Cã vËt t hay hµng hãa t¬ng ®¬ng, tµi s¶n thÕ chÊp, ®¶m b¶o tiÒn vay hoÆc b¶o l·nh cña ngêi thø ba theo quy chÕ cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc. - Cã kÕ ho¹ch tr¶ nî gèc vµ l·i ng©n hµng. - Sö dông tiÒn vay ®óng môc ®Ých. c) Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. - Thu thËp tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Xö lý th«ng tin, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch. - Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t : + ThÈm ®Þnh t c¸ch ph¸p nh©n vay vèn. + Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæ chøc còng nh cña c¸ nh©n cÇn vay vèn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (tèi thiÓu lµ 2 n¨m).  Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, chÊt lîng qu¶n lý.  Ph©n tÝch môc ®Ých cña vay vèn, th¸i ®é vµ ®¹o ®øc cña kh¸ch hµng.  Ph¬ng diÖn kü thuËt.  Kh¶ n¨ng tr¶ nî, l·i vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n (trong ®ã hai chØ tiªu quan träng nhÊt lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng NPV vµ tû suÊt doanh lîi IRR). + LËp tê tr×nh kÕt qu¶ thÈm ®Þnh. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh lµ mét kh©u quan träng kh«ng thÓ thiÕu víi mçi dù ¸n cho vay nh»m tr¸nh rñi ro vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. ThÈm ®Þnh yªu cÇu cao ®èi víi nh©n viªn, c¸n bé thÈm ®Þnh c¶ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh t c¸ch ®¹o ®øc, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña kho¶n tÝn dông ®ã. 4. TÇm quan träng cña tÝn dông ng©n hµng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông cã thÓ cho thÊy vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ. Ta cã thÓ thÊy ®îc mét sè vai trß chñ yÕu cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ: - Ho¹t ®éng tÝn dông ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c c¸ nh©n trong nÒn kinh tÕ. Víi môc tiªu lín lµ c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ níc còng nh nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t quyÕt liÖt nh hiÖn nay th× nhu cÇu vÒ vèn ®Ó ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng mÆt hµng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô... lµ rÊt lín. Do ®ã më réng nguån vèn ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c. Thùc tÕ cho thÊy phÇn vèn chñ yÕu 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña c¸c c«ng ty lµ huy ®éng ®îc tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i th«ng qua c¸c h×nh thøc vay míi, chiÕm tû träng lín (61,9%). MÆt kh¸c ë níc ta hiÖn nay thÞ trêng chøng kho¸n míi ë giai ®o¹n s¬ khai, ®èi tîng ph¸t hµnh cßn h¹n chÕ còng nh khu«n khæ ph¸p lý, m«i trêng kinh tÕ, thãi quen, t©m lý ngêi d©n... cha cho phÐp lu hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu mét c¸ch réng r·i ®Ó nã cã thÓ lµ nguån vèn c¬ b¶n cña c¸c c«ng ty. Do vËy tÝn dông ng©n hµng thùc sù gÇn nh lµ con ®êng duy nhÊt ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i hãa vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ. Tõ nh÷ng kho¶n tÝn dông ®ã cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn vµ c¸c kh¶n thu cña Nhµ níc còng t¨ng theo. - Th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông, c¸c tæ chøc tÝn dông t¨ng cêng kiÓm tra, gi¸m s¸t víi kh¸ch hµng vay vèn, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. TÝn dông lµ ho¹t ®éng tiªu biÓu cña hÇu hÕt c¸c ng©n hµng, ®ßi hái ng©n hµng ph¶i kiÓm so¸t kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî cña kh¸ch hµng, Ýt ra lµ còng ph¶i dù tÝnh, ph¸n ®o¸n ®îc kh¶ n¨ng nµy nh»m b¶o vÖ tiÒn göi cña kh¸ch hµng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng còng nh lîi nhuËn cña ng©n hµng. NÕu mét kho¶n vay nµo ®ã thÊt tho¸t th× tríc tiªn lµm ng©n hµng kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ngêi göi tiÒn. Ng©n hµng còng cã tr¸ch nhiÖm víi c¸c cæ ®«ng ®¶m b¶o møc chia l·i cæ phÇn hîp lý còng nh møc l¬ng nhÊt ®Þnh ®èi víi nh©n viªn. ChÝnh v× vËy, ng©n hµng lu«n ph¶i thËn träng ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông vµ t¨ng cêng kiÓm so¸t ®èi víi c¸c kh¸ch hµng vay ®Ó xem kho¶n vay ®ã cã sö dông ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ kh«ng,... ®ång thêi cã thÓ t vÊn chuyªn m«n cho kh¸ch hµng. Do vËy chÊt lîng tÝn dông sÏ ®îc n©ng cao, ®em l¹i lîi lîi Ých cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, réng h¬n lµ cho c¶ nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng, æn ®Þnh thÞ trêng. Chi phÝ giao dÞch lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay kh«ng cña kh¸ch hµng. Víi mçi kho¶n giao dÞch, cã c¸c kho¶n chi phÝ cè ®Þnh (chiÕm tØ lÖ chñ yÕu) vµ chi phÝ kh¸c phô thuéc tõng lo¹i giao dÞch, do vËy víi khèi lîng giao dÞch cµng nhá th× chi phÝ giao dÞch b×nh qu©n cho mçi ®ång vay, cho vay lµ cµng lín. 20
- Xem thêm -