Tài liệu Công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại công ty thương mại -dịch vụ nhựa

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi Nãi §Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n-íc ta tiÕp tôc h-íng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc n¨ng ®éng nh¹y bÐn cèt lâi lµ ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr-êng, qua sù nh¹y bÐn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc liªn doanh, t- nh©n t¹o nªn mét sù c¹nh tranh m¹nh mÏ d· thóc ®Èy ngµnh nhùa n-íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn. Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña mçi quèc gia ®-îc ph¸t huy dùa trªn c¬ së vËn dông lîi thÕ so s¸nh cña m×nh t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho mçi n-íc còng nh- toµn bé nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Do vËy më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i hiÖn nay ®ang lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c quèc gia nãi chung còng nh- ViÖt Nam nãi riªng. Cïng sù chuyÓn ®æi tÝch cùc vÒ ®-êng lèi, qu¶n lý vÜ m« cña §¶ng vµ nhµ n-íc víi sù chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸ nhËp khÈu trë lªn s«i ®éng, linh ho¹t ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Ho¹t ®éng nhËp khÈu sÏ bæ xung nhu cÇu trong n-íc vÒ mét sè mÆt hµng ch-a s¶n xuÊt ®-îc hoÆc ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tiªu dïng, gãp phÇn gi¶i quyÕt cong ¨n viÖc lµm, kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm vÒ mÆt kü thuËt vµ c«ng nghÖ. §Èy m¹nh qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, t¹o søc m¹nh cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ViÖt Nam hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu, kh«ng nh÷ng duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt trong n-íc ph¸t triÓn hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Ó ho¹t ®éng nµy cã hiÖu qu¶ th× vÊn ®Ò ®Çu tiªn lµ ph¶i cã ®-îc th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c cña qu¸ tr×nh nhËp khÈu tõ ®ã míi t×m ra biÖn ph¸p ®óng ®¾n cho viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh. NhËn thÊy ®-îc tÇm quan träng trªn cña c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu cïng víi kiÕn thøc ®-îc trang bÞ trong nhµ tr-êng vµ qua t×m hiÓu thùc tÕ t³i c«ng ty “Th­¬ng m³i -DÞch vô Nhùa” em ®± chän ®Ò t¯i: C«ng t¸c kÕ 1 to¸n tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i c«ng ty “Th­¬ng m¹i -DÞch vô Nhùa“. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn b¸o c¸o cã 3 néi dung chÝnh bao gåm: Ch-¬ng I: Giíi thiÖu kh¸I qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ nhËp khÈu Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i c«ng ty “Th­¬ng m³i -DÞch vô Nhùa H¯ Néi”. Ch-¬ng III: §¸nh gi¸ chung vµ lùa chän h-íng ®Ò tµI tèt nghiÖp t¹i c«ng ty “Th­¬ng m³i -DÞch vô Nhùa H¯ Néi”. 2 Ch-¬ng I Giíi thiÖu kh¸I qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ nhËp khÈu I. Mét sè ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu vµ ý nghÜa nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ nhËp khÈu . 1. Vai trß ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ nhËp khÈu. Lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, nhËp khÈu lµ cÇu nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trªn toµn thÕ giíi t¹o ra mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho mçi n-íc, më réng thÞ tr-êng giao l-u quèc tÕ. Ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ mét ho¹t ®éng quan träng nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng trong n-íc, nã c©n b»ng cung, cÇu cña thÞ tr-êng trong n-íc. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay vai trß cña tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh sau: *Lµ mét bé phËn quan träng cña c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu, nhËp khÈu cã vai trß thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu, sù t¸c ®éng nµy thÓ hiÖn ë chç: nhËp khÈu hµng ho¸ vËt liÖu, sau ®ã ®em tiªu thô cho c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam ra n-íc ngoµi lµm t¨ng tr-ëng nÒn kinh tÕ trong n-íc còng nh- doanh thu tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu. *§¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng lµm phong phó h¬n thÞ tr-êng néi ®Þa tiªu thô hµng nhËp khÈu cßn ®¶m b¶o ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong n-íc, t¹o ra viÖc lµm æn ®Þnh cho ng-êi lao ®éng gãp phÇn n©ng cao vµ c¶i thiÖn møc s«ng cho hä. *C«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu cßn bæ xung kÞp thêi nh÷ng mÆt mÊt c©n ®èi cña thÞ tr-êng nãi chung, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn c©n ®èi æn ®Þnh gióp cho nhµ doanh nghiÖp tËn dông ®-îc mäi lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n-íc. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu bao gåm: *Ng-êi mua lµ mét doanh nghiÖp kh¸c nhau, cã tr×nh ®é qu¶n lý vµ tiªu dïng còng nh- chÝnh s¸ch kinh tÕ cña mçi ®¬n vÞ, t- nh©n, tËp thÓ còng kh¸c nhau. *§iÒu kiÖn vÒ mÆt ®Þa lý, ph-¬ng tiÖn chuyªn chë, ®iÒu kiÖn thanh to¸n cã ¶nh h-ëng kh«ng Ýt ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh lµm cho viÖc giao hµng vµ thanh to¸n gÆp khã kh¨n. *Néi dung chñ yÕu cña b¸n hµng nhËp khÈu lµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô b¸n hµng, mua hµng lµ hai ho¹t ®éng chi phèi chÝnh. Thêi gian tiªu thô hµng nhËp khÈu th-êng chÞu nhiÒu rñi do bëi c¸c nh©n tè b¶o qu¶n tiªu thô l©u... *Thu nhËp chñ yÕu cña kinh doanh nhËp khÈu lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n vµ gi¸ vèn cña hµng tiªu thô, lµ nguån ®Ó bï ®¾p chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ thuÕ, nã phô thuéc vµo khèi l-îng hµng tiªu thô gi÷a gi¸ b¸n vµ gi¸ vèn cña tõng mÆt hµng. 2. ý nghÜa vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c tiªu h¸o. Trong qu¶n lý kinh tÕ - tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp, kÕ to¸n lµ mét c«ng cô s¾c bÐn vµ cã hiÖu lùc ®Ó thu nhËn, xö lý, cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n trÞ ra 3 quyÕt ®Þnh vµ gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh. §èi víi doanh nghiÖp th-¬ng m¹i th× kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ lµ kh©u quan träng ®¶m b¶o cho qu¶n lý kinh doanh ®-îc nhÞp nhµng th«ng xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®ång thêi lµ yÕu tè quan träng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh gãp phÇn ph¸t triÓn tr-êng tån cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu, lµ viÖc ghi chÐp, ph¶n ¶nh gi¸m ®èc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÓ tõ khi mua hµng, thanh to¸n tiÒn hµng, ®Õn khi hµng vÒ b¶o qu¶n, dù ch÷ hµng cho ®Õn khi tiªu thô thu tiÒn b¸n hµng ®ång thêi ph¶n ¶nh truy cøu tr¸ch nhiÖm, ®«n ®èc, xö lý c¸c tr-êng hîp thõa thiÕu hao hôt, tæn thÊt hµng ho¸ theo ®óng quy chÕ. Tæ chøc hîp lý ®óng ®¾n c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu, phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ cho nhµ qu¶n trÞ vÒ mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n tiªu thô ®¶m b¶o tèt quy tr×nh l-u chuyÓn chøng tõ hµng nhËp khÈu, tËp hîp ph©n bæ chi phÝ, ghi nhËn doanh thu, ph¶n ¶nh biÕn ®éng vèn, vËt t-, hµng ho¸...Thanh lý hîp ®ång, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®Õn lùa chän thÞ tr-êng b¹n hµnh, kh¸ch hµng, mÆt hµng, lÜnh vùc kinh doanh cã hiÖu qu¶. §ång thêi x¸c ®Þnh thÞ tr-êng mÆt hµng, tiÒm n¨ng phôc vô cho viÖc lËp chiÕn l-îc kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô chung cña kÕ to¸n vµ tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng nh©p khÈu, tõ sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc tiªu thô, kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu cã mét sè nhiÖm vô sau: - Ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹nh tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu. §iÒu ®ã cã ý nghÜa lµ ph¶n ¸nh kiÓm tra th-êng xuyªn sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vèn, viÖc tËp hîp mua b¸n hµng ho¸ dù tr÷ ,cho tõng mÆt hµng, tõng nhãm hµng nh»m thóc ®Èy viÖc t¨ng tèc ®é tiªu thô hµng ho¸, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn l-u ®éng, gi¶m chi phÝ l-u th«ng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. - KiÓm tra viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ nhËp khÈu vµ sö dông tÝch kiÖm c¸c lo¹i vËt t- tiÒn vèn,kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c chi phÝ nhËp khÈu doanh thu hµng ho¸ ,c¸c kho¶n gi¶m trõ ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - Cung cÊp th«ng tin, sè liÖu phï hîp kÞp thêi c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh ®ång thêi còng phôc vô cho c«ng t¸c theo dâi vµ lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c thèng kª vµ th«ng tin kinh tÕ, c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t cña nhµ n-íc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §Ó tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c khoa häc râ rµng vµ tu©n thñ nguyªn t¾c chung cña kÕ to¸n trong sù phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu vµ cÇn l-u ý mét sè ®iÒu sau: - C¸c chØ tiªu kÕ to¸n ph¶i ph× hîp víi chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÊt cã thÓ so s¸nh ®-îc khi xem c¸c ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch tiªu thô hµng ho¸. - Ph¶i th-êng xuyªn kiÓm tra c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch mua hµng, b¸n hµng, dù tr÷ ®ßng thêi kiÓm tra tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®ã. 4 - Th-êng xuyªn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kiÓm tra hµng ho¸ kÞp thêi ph¸t hiÖn ng¨n ngõa nh÷ng thiÕu hôt, mÊt m¸t gióp l·nh ®¹o kÞp thêi xö lý c¸c hµnh vi lµm tæn h¹i vËt t-, hµng ho¸ cña doanh nghiÖp vµ xö lý l-îng hµng cßn tån ®äng. - Thèng nhÊt ®¸nh gi¸ hµng ho¸ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña hµng ho¸ trong sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp. II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ nhËp khÈu. Ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. ViÖc tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c vµ c¬ së chung cña kÕ to¸n ®Ó x©y dùng tõ kh©u lËp chøng tõ, x©y dùng tµi kho¶n kÕ to¸n ®Õn c¸c b¸o c¸o, xæ s¸ch kÕ to¸n vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh»m t×m ra mét m« h×nh phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. Chøng tõ kÕ to¸n th-êng dïng trong kÕ to¸n hµng ho¸ nhËp khÈu. Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng minh chøng b»ng giÊy tê vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ ®· thùc sù hoµn thµnh. Th«ng qua viÖc lËp chøng tõ mµ kÕ to¸n kiÓm tra ®-îc tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ. Chøng tõ kÕ to¸n kh«ng chØ lµ c¨n cø ghi sæ, kiªm tra t×nh h×nh biÕn ®éng tµi chÝnh mµ cßn lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, khiÕu l¹i nÕu x¶y ra. Chøng tõ kÕ to¸n th-êng xuyªn vËn ®éng, sù vËn ®éng liªn tôc kÕ tiÕp nhau tõ giai ®o¹n nµy sang giai ®o¹n kh¸c cña chøng tõ gäi lµ lu©n chuyÓn chøng tõ. Lu©n chuyÓn chøng tõ th-êng ®-îc x¸c ®Þnh tõ kh©u lËp ( hoÆc tiÕp nhËn chøng tõ bªn ngoµi ) ®Õn kh©u l-u hay réng h¬n n÷a lµ ®Õn kh©u huû chøng tõ. V× vËy tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n hîp lý sÏ gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp ®-îc tiÕn hµnh nhanh chãng chÝnh x¸c ®¶m b¶o cho yªu cÇu qu¶n lý. Trong ho¹t ®éng tiªu thô hµng nhËp khÈu bé chøng tõ lµ c¬ së cho viÖc nhËn hµng thanh to¸n vµ ghi sæ bao gåm: - Ho¸ ®¬n th-¬ng m¹i ( commercial invice ): lµ chøng tõ c¬ b¶n cña kh©u thanh to¸n, lµ yªu cÇu cña ng-êi b¸n ®ßi ng-êi mua ph¶i tr¶ sè tiÒn hµng ghi trªn ho¸ ®¬n. Ho¸ ®¬n ghi râ ®Æc ®iÓm hµng ho¸, ®¬n gi¸, tæng gi¸ trÞ hµng ho¸, ®iÒu kiÖn giao hµng, ph-¬ng thøc thanh to¸n, ph-¬ng thøc chuyªn chë hµng. Ho¸ ®¬n ®-îc lËp thµnh nhiÒu b¶ng vµ ®-îc dïng vµo nhiÒu viÖc kh¸c nhau nh-: xuÊt tr×nh cho ng©n hµng ®Ó ®ßi tiÒn hµng, xuÊt tr×nh cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó tÝnh phÝ b¶o hiÓm cho c¬ quan ngo¹i hèi, ®Ó xin cÊp ngo¹i tÖ cho h¶i quan ®Ó tÝnh thuÕ. - VËn ®¬n: Lµ nh÷ng giÊy tê do ng-êi chuyªn chë cÊp chøng thùc cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång gi÷a hai bªn giao nhËn hµng ho¸ vµ kh«ng thÓ thiÕu trong thanh to¸n , b¶o hiÓm, khiÕu n¹i...c¸c vËn ®¬n th«ng dông nhÊt lµ: vËn ®¬n ®-êng biÓn, vËn ®¬n ®-êng s¾t, vËn ®¬n ®-êng kh«ng. - GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm: Lµ lo¹i chøng tõ ghi nhËn quan hÖ gi÷a tæ chøc b¶o hiÓm vµ ng-êi cã hµng ®-îc b¶o hiÓm nh»m gi¶i quyÕt khi cã sù cè, tæn thÊt vÒ hµng ho¸ x¶y ra theo hîp ®ång b¶o hiÓm ®· tho¶ thuËn. - GiÊy chøng nhËn phÈm cÊp: lµ chøng tõ x¸c ®Þnh sè l-îng cña hµng ho¸ thùc giao vµ chøng minh phÈm cÊp cña hµng phï hîp víi ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång. GiÊy nµy cã thÓ do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ cÊp hoÆc cã thÓ do c¬ quan kiÓm nghiÖm hµng ho¸ nhËp khÈu cÊp tuú theo tho¶ thuËn cña hîp ®ång. 5 - GiÊy chøng nhËn sè l-îng: lµ chøng tõ x¸c ®Þnh sè l-îng cña hµng ho¸ thùc giao. GiÊy nµy còng cã thÓ do ng-êi cung cÊp hoÆc tæ chøc kiÓm nghiÖm hµng xuÊt nhËp khÈu cÊp. - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø: lµ chøng tõ do nhµ x¶n xuÊt hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp ®Ó x¸c nhËn n¬i s¶n xuÊt hoÆc khai th¸c hµng ho¸. - PhiÕu ®ãng gãi: lµ b¶ng khai tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ mét kiÖn hµng, phiÕu ®ãng gãi ®-îc lËp khi ®ãng gãi hµng ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn kiÓm tra hµng ho¸ trong mçi kiÖn. 2. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ ®èi víi hµng xuÊt nhËp khÈu. a) X¸c ®Þnh gi¸ hµng nhËp khÈu. Gi¸ hµng nhËp khÈu phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn giao hµng lµ nh÷ng c¬ së cã tÝnh nguyªn t¾c cña viÖc giao nhËn hµng ho¸ gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n. „ Sù ph©n chia gi÷a bªn mua v¯ bªn b²n cã tr²ch nhiÖm giao nhËn h¯ng nh­: ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, bèc v¸c, khai b¸o kh¶i quan, nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu... „ Sù ph©n chia gi÷a hai bªn vµ c¸c chi phÝ giao hµng nh-: chi phÝ chuyªn chë hµng, chi phÝ bèc giì, l-u kho, b¶o hiÓm... „ Sù duy chuyÓn tõ ng­êi b²n sang ng­êi mua nh÷ng rði ro tæn thÊt vÒ h¯ng ho². Do néi dung cña c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng ho¸ kh¸ réng r·i nªn mçi n-íc, mçi khu vùc cã c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau vÒ cïng mét ®iÒu kiÖn bu«n b¸n quèc tÕ. Nh-ng ë c«ng ty TMDV Nhùa nãi riªng hay ë ViÖt Nam th-êng ¸p dông hai ®iÒu kiÖn FOB vµ CIF trong thanh to¸n quèc tÕ. *TÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p kh©u trõ, gi¸ nhËp kho cña hµng nhËp khÈu lµ gi¸ mua thùc tÕ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ mua thùc Gi¸ ThuÕ Chi phÝ thu + + = tÕ hµng NK CIF NK mua hµng NK - ThuÕ nhËp khÈu ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Sè thuÕ nhËp Sè l-îng hµng = khÈu ph¶i nép ho¸ nhËp khÈu x - Gi¶m gi¸ hµng NK Gi¸ x ThuÕ suÊt nhËp khÈu CIF - ThuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu x¸c ®Þnh: Sè thuÕ GTGT cña hµng = nhËp khÈu ph¶i nép Gi¸CIF  ThuÕ suÊtNK  x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 6 *Khi tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp, gi¸ nhËp kho cña hµng nhËp khÈu ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ mua thùc tÕ hµng NK Gi¸ ThuÕ Gi¶m gi¸ ThuÕ GTGT + Chi phÝ thu = CIF + NK + mua hµng NK hµng NK cña hµng NK b) Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ ®èi víi hµng xuÊt kho cña hµng nhËp khÈu Khi xuÊt hµng, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ hµng nhËp khÈu, cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ hµng xuÊt b¸n, mçi ph-¬ng ph¸p cã c¸c -u nh-îc ®iÓm nhÊt ®Þnh do ®¬n vÞ cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh nªn kÕ to¸n th-êng ¸p dông ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc vµ mét sè ph-¬ng ph¸p kh¸c. - Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc: Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¶ thiÕt sè hµng nµy nhËp tr-íc xÏ xuÊt tr-íc, xuÊt hÕt sè hµng nhËp tr-íc míi ®Õn sè hµng nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña mÆt hµng vµ nh- vËy gi¸ trÞ cña hµng tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng mua vµ sau cïng trong kú. Ph-¬ng ph¸p nµy tÝnh t-¬ng ®èi hîp lý nh-ng chØ phï hîp víi doanh nghiÖp cã Ýt doanh ®iÓm hµng ho¸. - Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷: Theo ph-¬ng ph¸p nµy c¨n cø vµo hµng tån kho ®Çu kú vµ nhËp trong kú, kÕ to¸n tÝnh gi¸ trÞ b×nh qu©n cña mét ®¬n vÞ hµng ho¸, sau ®ã c¨n cø vµo gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n lµ l-îng xuÊt trong kú ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n, theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ tån ®Çu kú Gi¸ ®¬n vÞ = b×nh qu©n L-îng hµng ho¸ tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú X¸c ®Þnh gi¸ cña hµng xuÊt b¸n trong kú: Gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt kho = Sè l-îng hµng xuÊt x Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Ph-¬ng ph¸p nµy cã -u ®iÓm lµ t-¬ng ®èi hîp lý, kh«ng bÞ phô thuéc vµo sè lÇn nhËp kho. Tuy nhiªn c«ng viÖc tËp trung vµo cuèi kú, khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n cuèi kú sÏ t¨ng lªn lµm ¶nh h-ëng ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, mÆt kh¸c nã kh«ng ph¶n ¸nh ®-îc sù biÕn ®éng gi¸ c¶ hµng ho¸. Ph-¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ë doanh nghiÖp cã Ýt doanh ®iÓm hµng ho¸, sè lÇn nhËp, xuÊt mçi lo¹i nhiÒu. 3. Tµi kho¶n sö dông HÖ thèng tµi kho¶n ®-îc ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ thuéc mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng trong mäi thµnh phÇn kinh tÕ lµ mét hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt. Song kinh tÕ tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu sö dông chñ yÕu mét sè tµi kho¶n sau: 7 „ Tk 151 “ H¯ng mua ®ang ®i ®­êng” Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i hµng ho¸ vËt t- mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh-ng ch-a vÒ nhËp kho hoÆc ch-a lµm thñ tôc nhËp kho. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh- sau: Bªn nî : - Ph¶n ¶nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng mua ®ang ®i ®-êng - K/c hµng mua ®ang ®i ®-êng cuèi kú Bªn cã : - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng ®i ®-êng ®· nhËp kho vµ chuyÓn th¼ng trong kú - K/c gi¸ trÞ cña hµng cßn ®i ®-êng cuèi kú D- nî : - Ph¶n ¶nh gi¸ trÞ hµng cßn ®i ®-õng ®Çu vµ cuèi kú „ TK 156 “ H¯ng ho²”: t¯i kho°n n¯y chi tiÕt th¯nh hai tiÓu kho°n - TK 1561 “ H¯ng ho²” - TK 1562 “ Chi phÝ thu mua h¯ng ho²’’ Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng ho¸, t¹i kho ,t¹i quÇy,nhãm lo¹i hµng ho¸. Bªn nî : - Ph¶n ¶nh nghiÖp vô lµm t¨ng gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ t¹i kho, t¹i quÇy . - KÕt chuyÓn hµng tån kho cuèi kú. Bªn cã : - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng ho¸ gi¶m gi¸ trÞ do ( XuÊt b¸n, giao ®¹i lý gi¶m gi¸ ®-îc h-ëng) - Ph©n bæ chi phÝ thu mua hµng tiªu dïng - KÕt chuyÓn hµng tån ®Çu kú D- nî : - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ, hµng tån kho tån quÇy „TK 157 “ H¯ng gði b²n”: T¯i kho°n n¯y ph°p ²nh gi² trÞ mua cða h¯ng göi b¸n, ký göi ®¹i lý ch-a ®-îc chÊp nhËn, thanh to¸n vµ cã kÕt cÊu nh- sau. Bªn nî : - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña hµng ho¸ göi b¸n nh-ng ch-a ®-îc chÊp nhËn Bªn cã : - Gi¸ trÞ cña hµng ®· ®-îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. - Gi¸ trÞ cña hµng göi b¸n bÞ tõ chèi tr¶ l¹i D- nî : - Gi¸ trÞ cña hµng göi b¸n ch-a ®-îc chÊp nhËn. Tµi kho¶n nµy ®-îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i kh¸ch hµng, cho tõng lÇn göi hµng tõ khi göi cho ®Õn khi chÊp nhËn thanh to¸n. „ TK 511 “ Doanh thu b²n h¯ng’’: Dïng ®Ò ph°n ²nh doanh thu b²n h¯ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n gi¶m doanh thu tæng doanh thu ë ®©y cã thÓ lµ tæng gi¸ thanh to¸n( Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ). Bªn nî : - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu gi¶m gi¸ hµng b¸n tr¶ l¹i. - Sè thuÕ ph¶i nép(thuÕ nhËp nhËp khÈu,thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt) tÝnh trªn doanh sè b¸n ra trong kú. Doanh thu thuÇn vµ tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Bªn cã : - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu(hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n) 8 TK 511 kh«ng cã sè d- ®-îc chi tiÕt thµnh 4 tµi kho¶n TK 5111 “Doanh thu b²n h¯ng” TK 5112 “Doanh thu b²n h¯ng th¯nh phÈm ” TK 5113 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô ” TK 5114 “Doanh thu trî cÊp, trî gi² ” *Tk 611 Mua hµng : Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ hµng ho¸ mua vµo trong kú. Bªn nî : - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng ®i ®-êng, göi b¸n tån kho. Ph¶n ¸nh thùc tÕ hµm mua trong kú hµng bÞ tr¶ l¹i nhËp kho Bªn cã : - TrÞ gi¸ hµng xuÊt kho, gi¶m gi¸ khi mua hµng. - KÕt chuyÓn hµng ®i ®-êng, göi b¸n tån kho cuèi kú Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d- cuèi kú TK 632 “ Gi² vèn h¯ng b²n ” : ph°n ²nh trÞ gi² thùc tÕ cña hµng ®· ®i tiªu thô trong kú bao gåm gi¸ trÞ mua cña hµng tiªu thô vµ chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú. Bªn nî: - TËp hîp gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú. Bªn cã: - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú(gi¸ thùc tÕ). - TrÞ gi¸ mua cña hµng ®· tiªu thô tr¶ l¹i trong kú - TK 632 cuèi kú kh«ng cã sè d-. Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c nh-: TK 111 “tiÒn mÆt ”; TK 112 “tiÒn göi ng©n h¯ng ”; TK 131 “ ph°i thu cða kh¸ch hµng ”; TK 133 “ thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ”; TK 1388 “ph°i thu kh²c ”; TK 144 “ký c­îc, ký quü ng¾n h³n ”; TK 521 “gi°m gi² h¯ng b²n ”; TK 331 “ph°i thu cða kh²ch h¯ng ”; TK 153 (1532) “bao b× riªng”; TK 413 “chªnh lÖch tû gi² ”; TK 642 “chi phÝ qu°n lý doanh nghiÖp ”; TK 641 “chi phÝ b²n h¯ng ”; TK 911 “x²c ®Þnh kÕt qu° kinh doanh ”. 4. H¹ch to¸n hµng nhËp khÈu §Ó qu¶n lý hµng trong kho th× ®iÒu quan träng doanh nghiÖp ph¶i vËn dông ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt cho phï hîp víi yªu cÇu tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to²n trong doanh nghiÖp ë c«ng ty TMDV Nhùa kÕ to²n ²p dông “thÎ song song”. - §iÒu kiÖn ¸p dông : ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông ë doanh nghiÖp thuËn lîi cho qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ gi¸ trÞ hµng ho¸ lín cÇn cã sù kiÓm so¸t th-êng xuyªn víi mçi lo¹i hÖ thèng kho tµng tËp trung kÕ to¸n doanh nghiÖp ®-îc chuyªn m«n ho¸. - Theo ph-¬ng ph¸p nµy ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng hµng ho¸ t¹i kho ph¶i më thÎ ®Ó ghi chÐp vÒ mÆt sè l-îng cßn ë phßng kÕ to¸n ph¶i më thÎ(sæ) kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ ®Ó ghi chÐp vÒ mÆt sè l-îng gi¸ trÞ. T¹i kho : - Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸ vÒ mÆt sè l-îng. Mçi chøng tõ ghi mét dßng vµo thÎ kho. ThÎ kho ®-îc më cho 9 tõng doanh nghiÖp hµng ho¸, hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, sau khi ghi xong thÎ kho, thñ kho chuyÓn chøng tõ cho phßng kÕ to¸n vµ lËp biªn b¶n giao nhËn chøng tõ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh ra sè tån kho, thÎ kho vµ ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n. - T¹i phßng kÕ to¸n : hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, sau khi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt, kÕ to¸n kiÓm tra ®èi chiÕu ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµ tÝnh ra sè tån. Sau ®ã lÇn l-ît chi c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt vµo c¸c sæ chi tiÕt hµng ho¸ råi lËp b¶ng nhËp xuÊt tån hµng ho¸ ®Ó ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ mÆt sè l-îng kÕ to¸n tæng hîp vÒ mÆt gi¸ trÞ. - Ph-¬ng ph¸p thÎ song song : lµ mét ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n dÔ lµm,cã thÓ kiÓm tra chÆt chÏ tõng lo¹i hµng ho¸. Tuy nhiªn víi doanh nghiÖp kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸, khèi l-îng sÏ ph¶i më nhiÒu sæ, sÏ ph¶i mÊt c«ng søc do ghi chÐp trïng lÆp. S¬ ®å ho¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ theo chi tiÕt thÎ song song PhiÕu nhËp Sæ chi tiÕt, thÎ chi tiÕt hµng ho¸ ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt - tån B¶ng kª sè 8 Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 10 Ch-¬ng II §Æc §IÓm chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty th-¬ng m¹i dÞch vô nhùa I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty th-¬ng m¹i - dÞch vô. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty th-¬ng m¹i dÞch vô nhùa. C«ng ty th-¬ng m¹i dÞch vô nhùa lµ mét ®¬n vÞ thuéc tæng c«ng ty Nhùa ViÖt Nam, ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2999/Q§-TCCB ngµy 08 /10/1996 cña bé c«ng nghiÖp (tªn gäi giao dÞch quèc tÕ lµ Plastics trading and service compeny). Trô së cña c«ng ty: 39 Ng« QuyÒn - Hµ Néi. C«ng ty cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam vµ ng©n hµng Ch-¬ng D-¬ng. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TMDV Nhùa g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn th¨ng trÇm, biÕn ®æi cña tæng c«ng ty nhùa ViÖt Nam. TiÒn th©n cña c«ng ty nhùa ViÖt Nam còng nh- c«ng ty TMDV Nhùa lµ c«ng ty t¹p phÈm ®-îc thµnh lËp ngµy 07/08/1976, theo quyÕt ®Þnh sè 923/CNNTCQL cña chÝnh phñ, Bé c«ng nghiÖp nhÑ bao gåm toµn ngµnh nhùa, da giµy, xµ b«ng, s¾t tr¸ng men, v¨n phßng phÈm Hång Hµ... §Õn n¨m 1987 thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 302/CP cña chÝnh phñ, Bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ quyÕt ®Þnh sè 421/CNNTCCB ngµy 01/12/1987 ®æi tªn c«ng ty t¹p phÈm thµnh liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp nhùa vµ t¹p phÈm. Cuèi n¨m 1989, mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn chuyÓn së qu¶n lý sang chøc n¨ng kh¸c, chuyÓn liªn hiÖp s¶n xuÊt, xuÊt-nhËp khÈu nhùa ho¹t ®éng theo nghÞ ®Þnh 27/H§BT ngµy 22/02/1988. §Ó gióp cho viÖc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng, ®ång thêi më réng quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt thµnh doanh nhËp - xuÊt khÈu (t¹p phÈm) thµnh Tæng c«ng ty ViÖt Nam ngµy 15/03/1993. Ngµy 26/12/1994 Bé tr-ëng bé c«ng nghiÖp tr×nh thñ t-íng ®¬n xin thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n-íc, c«ng v¨n sè 2492/KTKH víi tªn gäi c«ng ty nhùa ViÖt Nam vµ nay theo quyÕt ®Þnh sè 1189/Q§ -TCCB ngµy 07/05/1996 thµnh lËp l¹i Tæng c«ng ty nhùa ViÖt Nam. MÆc dï cã sù biÕn ®éng vÒ mÆt tæ chøc, tªn cã nhiÒu thay ®æi nh-ng trong 23 n¨m qua (1979-2003) Tæng c«ng ty nhùa ®· s¶n xuÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao, nhÞp ®é t¨ng tr-ëng phÇn tr¨m trong toµn ngµnh ®¹t 27%/n¨m. Nh÷ng n¨m qua, víi ®µ ph¸t triÓn nhanh, nhÞp ®é t¨ng tr-ëng cao cña ngµnh nhùa, còng nh- môc tiªu s¶n xuÊt, xuÊt -nhËp khÈu ®Õn n¨m 2005 mµ chiÕn l-îc ngµnh nhùa ®· ®Æt ra ®ßi hái ph¶i cã tæ chøc mang tÝnh kÕ thõa cña chi nh¸nh tr-íc ®©y ®Ó ph¸t triÓn ®ñ lµm v-ît doanh nghiÖp võa kinh doanh võa phôc vô cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt quèc doanh Trung ¦¬ng, ®Þa ph-¬ng vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. ChÝnh v× sù cÇn thiÕt nh- vËy mµ ®Çu n¨m 1996 theo quyÕt ®Þnh 2999/Q§-TCCB cña bé c«ng nghiÖp, c«ng ty TMDV Nhùa ®· chÝnh thøc thµnh lËp trªn c¬ së tr-íc ®©y lµ chi nh¸nh phÝa b¾c cña tæng c«ng ty nhùa ViÖt Nam. 11 ViÖc tæ chøc thµnh lËp c«ng ty TMDV Nhùa lµ cÇn thiÕt gãp phÇn vµo sù cÇn thiÕt ph¸t triÓn ngµnh nhùa ViÖt Nam trong thÕ kû XXI. Cïng víi sù ®i lªn cña x· héi, sù c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c«ng ty TMDV Nhùa ®· ho¹t ®éng vµ tr¶i qua nhiÒu biÕn ®æi th¨ng trÇm ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, kh«ng ngõng ®i lªn b¸m s¸t nhiÖm vô vµ lÊy sù ph¸t triÓn cña ngµnh lµm ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña m×nh, 2. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty TMDV Nhùa. 2.1.C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Lµ mét ®¬n vÞ th-¬ng m¹i cho nªn chøc n¨ng chñ yÕu cña c«ng ty lµ kinh doanh vµ lµm dÞch vô nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô mua b¸n, xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm nhùa, vËt t-, nguyªn phô liÖu, s¾t tr¸ng men, nh«m ...trong kinh doanh nguyªn liÖu ®em l¹i nguån thu chÝnh cho c«ng ty, nã chiÕm 86% doanh thu lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty. C«ng ty chñ yÕu nhËp nguyªn liÖu bét PVC, h¹t PVC, dÇu Dor tõ NhËt, Th¸i Lan, Singapor, §µi Loan... sau ®ã b¸n cho c¸c c«ng ty, ®¬n vÞ t- nh©n trong n-íc chuyªn s¶n xuÊt chÕ biÕn ngµnh nhùa. Ngoµi ra c«ng ty cßn kinh doanh nguyªn liÖu PP, PE, nh«m thái ... víi thÞ tr-êng æn ®Þnh, ngµnh kinh doanh nµy ®em l¹i cho c«ng ty nguån lîi ®¸ng kÓ. C«ng ty nhËn ®-îc sù uû th¸c cña c¸c c«ng ty kh¸c. C«ng ty lµm thñ tôc nhËp khÈu cho hä vµ h-ëng hoa hång, møc hoa hång phô thuéc vµo gi¸ trÞ hîp ®ång, (th«ng th-êng 1% víi nh÷ng hîp ®ång d-íi 100.000 USD nh÷ng hîp ®ång vµi tr¨m ngµn USD th× møc hoa hång kho¶ng (0,4-0,5%), møc thÊp nhÊt mµ c«ng ty thu vÒ sau mét lÇn nhËp hîp ®ång uû th¸c kho¶ng 100 USD. Ho¹t ®éng uû th¸c tuy kh«ng ®em l¹i nguån lîi lín (6% doanh thu) song ®ã lµ nguån lîi t-¬ng ®èi æn ®Þnh gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m vµ më r«ng quan hÖ giao dÞch cña c«ng ty. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nhiÖm vô vËn chuyÓn vµ cho thuª mÆt hµng (giao kho) cïng víi mÆt hµng b¸n lÎ chuyªn kinh doanh c¸c mÆt hµng nhùa. Sau kh©u kinh doanh nguyªn liÖu cña hµng b¸n lÎ ®em l¹i cho c«ng ty mét nguån thu t-¬ng ®èi, doanh thu hµng n¨m kho¶ng 3 tû dång chiÕm tû träng 7% doanh thu. 2.2. C¸c kh¸ch hµng vµ mÆt hµng cung øng chñ yÕu cho c«ng ty. Tr-íc ®©y cßn lµ c«ng ty vËt t- t¹p ph©n nhùa, c«ng ty chØ viÖc ph¶i nhËp hµng ho¸ tõ cÊp trªn rãt xuèng theo chØ tiªu råi ph©n phèi. Nh-ng b©y giê c«ng ty ph¶i tù lo nguån hµng, ®èi víi mÆt hµng tiªu dïng cña c«ng ty th-êng xuyªn lÊy ë c¬ së s¶n xuÊt nh- c«ng ty nhùa Hµ Néi ... §èi víi c¸c s¶n phÈm phôc vô x©y dùng c«ng ty lÊy hµng ë c¸c nhµ m¸y nh-: NhËt, Th¸i Lan, Singapor, §µi Loan... mµ trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc nh-ng mét mÆt c«ng ty vÉn lÊy hµng ë c¬ së H-ng Yªn, H¶i Phßng vµ mét sè tØnh l©n cËn. Ngoµi ra d-íi cöa hµng cßn thu hót mét sè l-îng kh¸ch hµng mua lÎ phong phó ë thÞ tr-êng Hµ Néi. 2.3. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Kinh doanh mÆt hµng nhùa t¹o ra lîi nhuËn cao mµ viÖc ®Çu t- chØ cÇn quy m« võa ph¶i, gi¸ thµnh h¹ cho nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ tr-êng ®· dung n¹p rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp ®Çu t- vµo ngµnh hµng cã nhiÒu tiÒm n¨ng khai th¸c nµy. Cho nªn c«ng ty ph¶i ®èi phã c¹nh tranh gay g¾t víi rÊt nhiÒu doanh 12 nghiÖp cã cïng lÜnh vùc kinh doanh ®ã lµ c«ng ty liªn doanh Mitsui ViNa võa míi ra ®êi cã -u thÕ trong n-íc nªn gi¸ c¶ hîp lý, chÊt l-îng ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn cña NhËt. ®ã lµ c«ng ty ho¸ chÊt cã lîi thÕ vèn lín h¬n hay mét sè tiªu chuÈn kinh doanh cña Th¸i Lan, Hµn Quèc. Lîi thÕ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ hä cã c¬ së vËt chÊt m¹nh vµ hiÖn ®¹i, mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· h×nh thµnh lªn bé phËn kinh doanh chuyªn tiªu thô s¶n phÈm trùc tiÕp cho kh¸ch hµng chø kh«ng qua trung gian lµ c¸c c«ng ty th-¬ng m¹i nh- c«ng ty n÷a. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty TMDV Nhùa. C«ng ty TMDV Nhùa lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty nhùa ViÖt Nam tiªu biÓu cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá víi bé m¸y gän nhÑ ®¶m b¶o phôc vô cho nhu cÇu, nhiÖm vô do tæng c«ng ty ®Ò ra, t¹o lËp n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c«ng ty, thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Qua tæ chøc t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh, t¹i c«ng ty TMDV Nhùa ®-îc x©y dùng theo c¬ cÊu trùc tuyÕn- chøc n¨ng thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu sè 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty TMDV Nhùa Gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh vµ nhËp khÈu Phßng nghiÖp vô tæng ®¹i lý Cöa hµng Tr¹m kho vËn hµnh phßng Theo c¬ cÊu tæ chøc trªn, gi¸m ®èc lµ ng-êi chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, cöa hµng kho tr¹m. C¸c bé phËn phßng ban lµm tham m-u gióp viÖc hç trî cho gi¸m ®èc chuÈn bÞ cho c¸c quyÕt ®Þnh. M« h×nh qu¶n lý nµy phï hîp víi c¸c doanh nh©n nh- c«ng ty TMDV Nhùa, mäi th«ng tin ®Òu ®-îc gi÷a gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban mét c¸ch nhanh chãng. Gi¸m ®èc: Do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm khen th-ëng kû luËt theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ khen th-ëng do tæng c«ng ty cã quyÕt ®Þnh. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty tr-íc tæng gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt, mäi ho¹t ®éng cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi c«ng ty. Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô vÒ: - C¸c kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n: tham gia lËp gi¸ vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch nguån thu, qu¶n lý kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, tæng hîp b¸o c¸o theo ®Þnh kú. - Nghiªn cøu vµ n¾m b¾t thÞ tr-êng ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p, ph-¬ng h-íng kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. - X©y dùng c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng, gi¶i quyÕt vµ sö lý nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh, trong qu¸ tr×nh kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm cho c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu. 13 - Tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, thùc hiÖn xuÊt nhËp khÈu trang thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, uû th¸c cho c¸c c«ng ty thµnh viªn thuéc tæng c«ng ty vµ phôc vô mäi yªu cÇu cña doanh nghiÖp kh¸c. Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n: Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh thu nhËp tµi liÖu ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ kÞp thêi phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc, tæng hîp quyÕt to¸n tr×nh gi¸m ®èc vµ tham gia x©y dùng gi¸, qu¶n lý c¸c nguån thu chi cña toµn c«ng ty. Nh- vËy phßng tµi chÝnh -kÕ to¸n gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc sö dông vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Phßng nghiÖp vô tæng ®¹i lý: Thùc hiÖn viÖc b¸n hµng theo uû th¸c (nhËn b¸n hµng cho c«ng ty nhùa TiÒn Phong vµ c«ng ty nhùa B¹ch §»ng) c¸c mÆt hµng: èng n-íc, èng uPVC vµ c¸c phô kiÖn vÒ cÊp tho¸t n-íc råi ph©n phèi cho c¸c ®¹i lý vµ thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu råi ®Þnh kú hµng ngµy ®-a lªn phßng kÕ to¸n. Phßng hµnh chÝnh: Tham m-u cho c¸c gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, quy ho¹ch c¸n bé, bè chÝ x¾p xÕp c¬ chÕ nh©n sù cho hîp víi bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, xem xÐt bËc l-¬ng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng... Nh- vËy, phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty th«ng suèt. Cöa hµng kinh doanh: lµ mét bé phËn cã chøc n¨ng b¸n lÎ, b¸n bu«n c¸c lo¹i s¶n phÈm nhùa. T×m hiÓu diÔn biÕn cña thÞ tr-êng, nhu cÇu phæ biÕn cña kh¸ch hµng ®Ó t- vÊn cho viÖc kinh doanh. Cöa hµng tÝnh chi phÝ ho¹t ®éng tr×nh gi¸m ®èc xÐt duyÖt vµ tæ chøc c¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng cho phï hîp, b¶o toµn vèn, b¶o ®¶m cã l·i. Tr¹m kho: Thøc hiÖn viÖc tiÕp nhËn, kiÓm kª vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh. Cung cÊp th-êng xuyªn t×nh h×nh xuÊt nhËp tån kho c¸c thêi kú cho c¸c phßng ban chøc n¨ng kinh doanh, ®¶m b¶o giÊy tê sæ s¸ch chÝnh x¸c, b¸o c¸o kÞp thêi mäi tr-êng hîp sai lÖch ®Ó xö lý ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c nghiÖp vô ®Ó gióp cho viÖc tiªu thô hµng ho¸ ®-îc th«ng suèt. 4. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TMDV Nhùa. 4.1.Tæ chøc kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TMDV Nhùa ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Do ®Æc ®iÓm c«ng ty tæ chøc kinh doanh lµ nhiÒu bé phËn trong ®ã cã phßng nghiÖp vô tæng ®¹i lý lµm tæng ®¹i lý cho c«ng ty nhùa TiÒn Phong. ë phßng nµy cã kÕ to¸n riªng thùc hiÖn viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cña phßng råi ®Þnh kú tæng hîp sè liÖu råi göi vÒ phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n. Cßn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c phßng kh¸c sÏ do phßng kÕ to¸n thùc hiÖn cïng víi viÖc tæng hîp sè liÖu chung toµn doanh nghiÖp vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. 14 BiÓu sè 3: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TMDV Nhùa Tr-ëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n thanh to¸n quèc tÕ +TiÒn vay KÕ to¸n vËt t+TSC§ +TËp hîp chi phÝ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn+ph¶i thu kh¸ch hµng B¸o sæ Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tiªu thô +ThuÕ Thñ quü KÕ to¸n phßng nghiÖp vô tæng ®¹i lý Phßng kÕ to¸n cã 6 ng-êi vµ cã sù ph©n c«ng, c«ng t¸c kÕ to¸n nh-ng kh«ng ph¶i lµ sù t¸ch biÖt mµ cã sù chªnh lÖch chÆt chÏ, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®Çy ®ñ, chÆt chÏ cña th«ng tin kÕ to¸n. Tr-ëng phßng kÕ to¸n(kÕ to¸n tr-ëng): cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng trªn tÇm vÜ m« cña phßng, tham m-u kÞp thêi t×nh h×nh tµi chÝnh, kinh doanh cña c«ng ty cho gi¸m ®èc. ®Þnh kú kÕ to¸n tr-ëng h-íng dÉn trªn c¸c th«ng tin tõ c¸c nh©n viªn trong phßng ®èi chiÕu sæ s¸ch ®Ó lËp b¸o c¸o phôc vô cho gi¸m ®èc vµ c¸c ®èi t-îng cã nhu cÇu th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Phã phßng kÕ to¸n (kÕ to¸n tæng hîp): Phô tr¸ch ®iÒu hµnh c¸c kÕ to¸n viªn liªn quan ®Õn viÖc ®i s©u vµo h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong néi bé c«ng ty. Cuèi kú c©n ®èi sè ph¸t sinh, tÝnh ra c¸c sè d- tµi kho¶n vµ vµo sæ c¸i. Hµng th¸ng kÕ to¸n tæng hîp lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô trªn kÕ to¸n tæng hîp cßn qu¶n lý vµ theo dâi thanh lý hîp ®ång uû th¸c, thùc hiÖn giao dÞch víi ng©n hµng vÒ thñ tôc më th- tÝn dông vµ vay vèn ng©n hµng, theo dâi thanh to¸n víi ng-êi b¸n. KÕ to¸n tiªu thô: Cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ cã liªn quan dÕn viÖc tiªu thô hµng tõ phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, phßng phôc vô tæng ®¹i lý vµ c¸c cöa hµng ®Ó ghi sæ. Ngoµi phÇn viÖc trªn kÕ to¸n tiªu thô cßn theo dâi c¸c kho¶n thuÕ, lÖ phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch, thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Hµng th¸ng ph¶i lËp b¸o c¸o thuÕ GTGT ph¶i nép. KÕ to¸n thanh to¸n víi ng-êi mua: Cã nhiÖm vô kiÓm tra c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô vÒ thanh to¸n víi ng-êi mua ®Ó ghi sæ. Ngoµi ra cßn theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng cho kh¸ch hµng, cho c¸n bé c«ng nh©n viªn 15 trong c«ng ty, theo dâi c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn. KÕ to¸n vËt t-, tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§): Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña TSC§ ph©n bè vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n ph©n bè vµ trÝch khÊu hao TSC§ hµng ho¸ cho tõng ®èi t-îng sö dông theo dâi vµ ph©n bæ nguyªn liÖu, c«ng cô, dông cô, sö dông trong c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ liªn quan ®Õn tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn chuyÓn, tËp hîp chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý l-îng tiÒn mÆt cã trong kÐt c«ng ty, kiÓm nhËn l-îng tiÒn vµo ra hµng ngµy, thñ quü vµo sæ quü c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, cuèi ngµy thñ quü ®èi chiÕu sæ quü víi b¸o c¸o quü do kÕ to¸n lËp ®Ó kiÓm tra sai sãt (nÕu cã), sau ®ã kiÓm quü. 4.2. Tæ chøc kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n sö dông. Lµ mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i tuy kh«ng ph¶i cã quy m« lín nh-ng th-êng xuyªn cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh song ch-a cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c kÕ to¸n b»ng m¸y. MÆt kh¸c, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã 6 ng-êi, trong ®ã cã 5 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, mét ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp, nh- vËy tr×nh ®é kÕ to²n cða c«ng ty t­¬ng ®èi ®ång ®Òu. ChÝnh v× vËy c«ng ty ®± ²p dông “nhËt ký chøng tõ”- lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n cho ®¬n vÞ m×nh. BiÓu sè 4: Tæ chøc sæ kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ theo h×nh thøc “ NhËt ký - chøng tõ ” t³i c«ng ty TMDV Nhùa Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bè B¶ng kª Sè 8 Sè 10 Sè 11 NhËt ký chøng tõ Sè 8, Sè 10 Sæ c¸i KT 156...911 Sæ chi tiÕt hµng ho¸ Sæ chi tiÕt TK 138; 641; 511; 131 ... B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh 16 Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: §èi chiÕu, kiÓm tra: Víi h×nh thøc tæ chøc nµy xÏ thuËn tiÖn cho viÖc lµm b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÇu sè liÖu kÞp thêi cho c«ng t¸c qu¶n lý dång thêi gi¶m bít ®¸ng kÓ khèi l-îng c«ng viÖc ghi chÐp hµng ngµy gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao tay nghÒ cña nh©n viªn kÕ to¸n. Theo h×nh thøc “ NhËt ký chøng tõ ” ®Ó theo dâi c²c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh c«ng ty sö dông. - NhËt ký chøng tõ: NKCT sè 1, NKCT sè 2, NKCT sè 5, NKCT sè 8 vµ NKCT sè 10. - B¶ng kª: B¶ng kª sè 1, B¶ng kª sè 5, B¶ng kª sè 6, B¶ng kª sè 8, B¶ng kª sè 11. - Sæ chi tiÕt:+ Sæ chi tiÕt “ thanh to²n víi ng­êi b²n ” + Sæ chi tiÕt “thanh to²n víi ng­êi mua ” + Sæ chi tiÕt b¸n hµng + Sæ chi tiÕt hµng ho¸ + Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 138, TK 641, TK 642 ... - B°ng ph©n bè: + B°ng ph©n bè sè 3 “ b°ng tÝnh v¯ ph©n bè khÊu khao ”. + B¶ng ph©n bè nguyªn liÖu, c«ng cô, dông cô. + B¶ng ph©n bè tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty theo ph-¬ng ph¸p KKTX. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña c«ng ty sö dông gåm cã: - Lo³i 1: “ T¯i kho°n l­u ®éng ” bao gåm: TK 111(111.1, 111.2); TK 112 (112.1, 112.2); TK 113, TK 131, TK 133, TK 136, TK 139, TK 141, TK 153, TK 154, TK 156 (156.1, 165.2). - Lo³i 2: “ T¯i s°n cè ®Þnh ” gåm: TK 211, TK 214, TK 241. - Lo³i 3: “ Nî ph°i tr° ” gåm: TK 311, TK 331, TK 333 ( 333.1, 333.3, 333.4, 333.5, 333.7, 333.8 ). - Lo³i 4: “ Nguån vèn chð së h÷u ” gåm: TK 411, TK 413, TK 414, TK 421, TK 431, TK 441. - Lo³i 5: “ Doanh thu ”: TK 511 (5111, 5113), TK 531, TK 532. - Lo³i 6: “ Chi phÝ s°n xuÊt kinh doanh ” gåm: TK 632, 641, 642. - Lo³i 7: “ Thu nhËp ho³t ®éng t¯i chÝnh ” TK 711, TK 721. - Lo³i 8: “ Chi phÝ ho³t ®éng kh²c ” gåm: TK 811, TK 821. - Lo³i 9: “ KÕt qu° ho³t ®éng kinh doanh ” TK 911. - Lo³i 0: “ T¯i kho°n ngo¯i b°ng c©n ®èi kÕ to²n ” gåm: TK 004, TK 009. II. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn xoay vßng vèn tõ khi ®Çu t- s¶n xuÊt kinh doanh cho ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n kinh doanh. §iÒu quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i thu ®îc lîi nhuËn tõ dù ¸n 17 m×nh ®Çu t. Nã lµ hiÖu qu¶ chØ tiªu chÊt lîng ph¶n ¶nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy ®èi víi C«ng ty th¬ng m¹i dÞch nhùa ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ®em l¹i nguån thu chÝnh cho C«ng ty. C«ng ty cã nh÷ng hîp ®ång nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, vµ kinh doanh ngµnh nhùa ®em l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty. Tµi liÖu kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô nhùa n¨m 2002 vµ n¨m 2003 nh sau: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty th¬ng m¹i dÞch nhùa Hµ Néi ChØ tiªu Tæng doanh thu - C¸c kho¶n gi¶m trõ + Gi¶m gi¸ b¸n hµng + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 1. Doanh thu thuÇn 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. Lîi nhuËn gép 4. Chi phÝ b¸n hµng 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 7. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 9. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 10. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 11. Chi phÝ kh¸c 12. Lîi nhuËn kh¸c 13. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 14. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶I nép 15. Lîi luËn sau thuÕ 2002 45.121.756.330 0 2003 47.000.000.000 0 0 0 0 45.121.756.330 41.213.984.210 3.907.772.120 849.200.513 1.253.900.250 1.804.671.357 510.398.200 317.290.500 183.107.700 250.390.520 173.291.520 0 0 0 47.000.000.000 41.915.334.250 5.084.665.750 951.253.300 1.590.721.530 2.542.690.920 721.530.029 602.130.039 119.409.996 419.253.320 251.792.131 77.098.680 167.451.198 2064.877.737 2.829.552.099 0 2064.877.737 0 2.829.552.099 Mét sè chØ tiªu cña b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TMDV Nhùa Hµ Néi 18 * KÕt qu¶ ho¹t ®éng = kinh doanh Doanh Thu Gi¸ = hµng b¸n qu¶n b¸n hµng lý Doanh thu trªn ho¸ ®¬n * Lîi nhuËn gép = Doanh thu thuÇn * Lîi nhuËn tõ = thêng DN - gi¶m tõ doanh thu - Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ Chi phÝ gép qu¶n lý b¸n doanh nghiÖp hµng Lîi nhuËn Lîi nhuËn = Lîi nhuËn tõ ho¹t ho¹t ®éng * Lîi nhuËn bÊt Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh tríc thuÕ Thu c¸c kho¶n b¸n hµng ghi * Tæng lîi nhuËn Chi - Vèn - PhÝ - PhÝ + NhËp ThuÇn * Doanh thu thuÇn Chi = Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ + ho¹t ®éng + tµi chÝnh nhuËn kh¸c ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ta thÊy tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña doanh nghiÖp t¬ng ®èi æn ®Þnh, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 ®iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña C«ng ty TMDV Nhùa Hµ Néi t-¬ng ®èi tèt thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu. + Tæng doanh thu n¨m 2003 ®· t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 1.878.243.670 (®) ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êng nèi vµ ph¬ng híng kinh doanh, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. 19 + ChØ tiªu lîi nhuËn sau thuÕ lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thu nhËp cuèi cïng cña mét ho¹t ®éng kinh doanh. Nã ®¸nh gi¸ c«ng viÖc cña c¶ mét tËp thÓ sau mét chu kú quay vßng, ta thÊy chØ tiªu nµy t¨ng ®¸ng kÓ thÓ hiÖn râ n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ: 764.674.362 (®) ®iÒu nµy cho thÊy nguån vèn cña C«ng ty t«i lu«n æn ®Þnh vµ ®îc t¨ng trëng ®Òu b¶o ®¶m cho C«ng ty cã thÓ tham gia kinh doanh vµo n¨m sau. 2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng, do ®ã nã chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè, c¶ nh©n tè chñ quan vµ nh©n tè kh¸ch quan. ViÖc xem xÐt c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh lµ mét néi dung c¬ b¶n ®Ó tõ ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp ngµy cµng lín m¹nh. a. ¶nh hëng cña doanh thu b¸n hµng tíi kÕt qu¶ kinh doanh. Doanh thu b¸n hµng ¶nh hëng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu c¸c nh©n tè kh¸ch quan kh«ng ®æi th× doanh thu cµng cao th× kÕt qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ngîc l¹i. KÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ nãi riªng ph¶i lêng tríc ®îc møc ®é ¶nh hëng cña doanh thu tíi kÕt qu¶ kinh doanh còng nh- sù biÕn ®éng cña nã trong thêi kú kinh doanh. Khi ®ã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan tíi doanh thu, kÕ to¸n ph¶i xö lý, ph¶n ¸nh doanh thu ®ã mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi trªn chøng tõ, tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n, tr¸nh t×nh tr¹ng ghi thõa hoÆc bá sãt. Trong ph¹m vi doanh nghiÖp, t¨ng doanh thu lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó t¨ng lîi nhuËn nh»m thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ n©ng cao, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. Do vËy, ®Ó kÕt qu¶ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®îc n©ng cao th× cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, chÆt chÏ doanh thu. b. ¶nh hëng cña gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ vèn hµng b¸n cã ¶nh h-ëng ng-îc chiÒu ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. Gi¸ vèn hµng b¸n cao trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n hµng ho¸ kh«ng bÞ khèng 20
- Xem thêm -