Tài liệu Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 6 thăng long

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ cña doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng. Bëi vËy, muèn ®øng v÷ng trong c¬ chÕ nµy ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt tù ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch c¸c mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña m×nh, tõ ®ã ®-a ra ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p nh»m ph¸t huy ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao nhÊt. H¹ch to¸n kinh tÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng hãa, lµ mét trong nh÷ng ph-¬ng ph¸p, biÖn ph¸p qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ còng nhtrªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp gi÷ vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do vËy, khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng thùc hiÖn c¬ chÕ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ tù chñ, ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ ph¶i trang tr¶i ®-îc chi phÝ bá ra vµ cã l·i. MÆt kh¸c hiÖn nay c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p ®Òu ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc ®Êu thÇu, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt bá ra, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t vèn, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®-îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i th«ng qua c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, trong ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lu«n ®-îc x¸c ®Þnh lµ kh©u träng t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y dùng. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp kÕ vµ qua thùc tÕ t¹i C«ng ty X©y dùng sè 6 Th¨ng Long, em nhËn thÊy tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, cho nªn em ®· chän ®Ò tµi "C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty X©y dùng sè 6 Th¨ng Long". * Môc ®Ých nghiªn cøu : Qua thùc tÕ thùc tËp t¹i C«ng ty, ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty X©y dùng sè 6 Th¨ng Long, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc nh»m ®-a ra mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó b¾t kÞp sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ trong thêi gian tíi, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý míi. * §èi t-îng nghiªn cøu : ChØ nghiªn cøu lý luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. * Ph¹m vi nghiªn cøu : C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty X©y dùng sè 6 Th¨ng Long. Víi môc ®Ých, ®èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu nh- trªn, néi dung luËn v¨n ®-îc chia lµm 3 phÇn PhÇnI: Lêi nãi ®Çu PhÇn II : Néi dung I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. II: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty X©y dùng sè 6 Th¨ng Long. III : Mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty X©y dùng sè 6 Th¨ng Long. PhÇn III: KÕt luËn i. Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 1. Sù cÇn thiÕt cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp XDCB : 1.1. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ cña s¶n phÈm x©y l¾p : X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp, cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¨ng tiÒm lùc kinh tÕ quèc phßng cho ®Êt n-íc. V× vËy mét bé phËn lín cña thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ g©y tÝch lòy nãi riªng cïng vèn ®Çu t-, tµi trî tõ n-íc ngoµi ®-îc sö dông trong lÜnh vùc XDCB. Vèn lµ mét ngµnh s¶n xuÊt ®éc lËp, ngµnh XDCB cã nh÷ng ®Æc thï riªng vÒ kinh tÕ - kü thuËt, thÓ hiÖn rÊt râ ë s¶n phÈm x©y l¾p vµ qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm ®ã. S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc... cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc. S¶n phÈm x©y l¾p th-êng ®-îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng ®¬n chiÕc, ®-îc s¶n xuÊt ë nh÷ng ®Þa ®iÓm, ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, chi phÝ còng th-êng kh¸c nhau ®èi víi cïng mét lo¹i h×nh s¶n phÈm, kh¶ n¨ng trïng l¾p vÒ mäi ph-¬ng tiÖn : Kü thuËt, c«ng nghÖ, chi phÝ, m«i tr-êng... rÊt Ýt. §Æc ®iÓm nµy ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, do ®ã c¸c ®iÒu kiÖn vÒ s¶n xuÊt : Nguyªn vËt liÖu, lao ®éng, xe, m¸y thu c«ng... ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt c«ng tr×nh. Do vËy, c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông, h¹ch to¸n vËt t-, tµi s¶n còng trë lªn phøc t¹p. S¶n phÈm x©y l¾p ®-îc s¶n xuÊt ra t¹i n¬i tiªu thô. TÝnh chÊt ®¬n chiÕc vµ chÞu ¶nh h-ëng cña n¬i s¶n xuÊt lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt tõng s¶n phÈm x©y l¾p rÊt kh¸c nhau. S¶n phÈm x©y l¾p chÞu ¶nh h-ëng cña ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi cña n¬i tiªu thô. §Æc ®iÓm ®ã chi phèi ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh- : Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, lùa chän ph-¬ng ¸n thi c«ng, kÕt cÊu c«ng tr×nh... Qu¸ tr×nh tõ khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao vµ ®-a vµo sö dông th-êng kÐo dµi. Nã phô thuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®-îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, c¸c c«ng viÖc chñ yÕu ®-îc thùc hiÖn ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh h-ëng cña thêi tiÕt. Do ®ã qu¸ tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng kh«ng mang tÝnh æn ®Þnh, lu«n lu«n biÕn ®éng theo tõng ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ theo tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cña ngµnh x©y dùng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng cña ngµnh x©y dùng, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. 1.2 Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p : Trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp nãi chung, ®Æc biÖt lµ trong doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng lu«n ®-îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m, v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc kÕ to¸n khoa häc, hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho h¹ch to¸n chi phÝ ®-îc chÝnh x¸c vµ tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Cã lµm tèt c«ng t¸c nµy, bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm míi cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp biÕt ®-îc chi phÝ vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Qua ®ã nhµ qu¶n lý cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh s¶n phÈm, t×nh h×nh sö dông vËt t-, lao ®éng, tiÒn vèn cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, t×m c¸ch gi¶m thiÓu chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ chÊt l-îng kh«ng gi¶m vµ vÉn thu ®-îc lîi nhuËn. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã, th× mét mÆt ph¶i c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, mÆt kh¸c ph¶i t¨ng c-êng qu¶n lý kinh tÕ mµ träng t©m lµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. 1..3. Vai trß cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp x©y dùng hiÖn nay : KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ vÊn ®Ò träng t©m cña c«ng t¸c h¹ch to¸n x©y l¾p. TËp hîp chi phÝ gióp cho ®¬n vÞ n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc vÒ chi phÝ vËt t-, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng lµ bao nhiªu so víi dù to¸n vµ kÕ ho¹ch. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®-îc møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó ®-a ra biÖn ph¸p thÝch hîp, cßn viÖc tÝnh gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p thÓ hiÖn toµn bé chÊt l-îng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. 1.4. NhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p : §Ó ®øng v÷ng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng thêi më cöa, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp XDCB ph¶i cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong viÖc qu¶n lý, sö dông nguån vËt t-, lao ®éng vµ tiÒn vèn, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. §øng tr-íc yªu cÇu ®ã, nhiÖm vô ®Æt ra cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p lµ : - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp, vËn dông ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch khoa häc. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh cña c¸c doanh nghiÖp theo tõng c«ng tr×nh, tõng lo¹i s¶n phÈm x©y l¾p, v¹ch ra kh¶ n¨ng vµ viÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. - X¸c ®Þnh vµ bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh. §Þnh kú kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ khèi l-îng thi c«ng dë dang theo quy ®Þnh. - LËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng : 2.1 Néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : 2.1.1. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p : Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i tu©n theo chÕ ®é tµi chÝnh vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Cô thÓ lµ : Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc kÕt chuyÓn tõ bªn cã cña TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Kh«ng ®-îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p nh÷ng chi phÝ sau : Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ bÊt th-êng, chi sù nghiÖp. 2.1.2 §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt th-êng ®-îc ph¸t sinh ë nh÷ng ®Þa ®iÓm, tæ, ®éi, ph©n x-ëng s¶n xuÊt kh¸c nhau. Do ®ã, cÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t-îng kÕ to¸n (tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt). §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®-îc tËp hîp theo ph¹m vi giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®-îc tËp hîp theo ph¹m vi giíi h¹n ®ã. Nh- vËy, ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, cÇn c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau : - TÝnh chÊt s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm. - C¨n cø vµo yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm so¸t chi phÝ vµ yªu cÇu h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé cña ®¬n vÞ. - C¨n cø vµo yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh theo c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. - C¨n cø vµo kh¶ n¨ng, tr×nh ®é qu¶n lý nãi chung vµ h¹ch to¸n nãi riªng cña doanh nghiÖp... §èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng do c¸c ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh- nh÷ng ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th-êng lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tõng ®¬n ®Æt hµng, tõng bé phËn, ®éi s¶n xuÊt x©y l¾p. 2.1.3. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : * Ph-¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt * Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt Tiªu chuÈn ph©n bæ ®¶m b¶o mèi quan hÖ t-¬ng quan gi÷a chi phÝ ph©n bæ vµ ®èi t-îng chÞu chi phÝ. Trªn c¬ së tiªu chuÈn ph©n bæ vµ sè chi phÝ cÇn ph©n bæ ta cã c«ng thøc sau : C Ci = x Ti n  Ti i=1 Trong ®ã : C n : HÖ sè ph©n bæ  Ti i=1 : Lµ chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bæ cho ®èi t-îng i. : Lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp cÇn ph©n bæ. Ci C n  Ti : Lµ tæng ®¹i l-îng cña tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n bæ. i=1 Ti: Lµ ®¹i l-îng cña tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n bæ cho ®èi t-îng. 2.1.4. HÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông : * HÖ thèng chøng tõ : Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc theo tõng ®¬n ®Æt hµng. KÕ to¸n tr-ëng tæ chøc viÖc lËp chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. §èi víi vËt t- th× chøng tõ gèc lµ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, thÎ kho, víi chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ b¶ng ph©n bæ vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, phiÕu thu, phiÕu chi... * Tµi kho¶n sö dông : Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho trong x©y l¾p, kÕ to¸n chØ sö dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Do ®ã ,µ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông lµ : - TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - - TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - - TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - + TK 6231 : Chi phÝ vÒ nh©n c«ng sö dông m¸y thi c«ng. + TK 6232 : Chi phÝ vËt liÖu. + TK 6233 : Chi phÝ vÒ dông cô. + TK 6234 : Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng. + TK 6237 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. + TK 6238 : Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. - TK : 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : - TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang 2.1.5. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn.  KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Do ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p th-êng lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho nªn toµn bé nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng vµo s¶n xuÊt cho c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc theo gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu vµ khèi l-îng thùc tÕ ®· sö dông ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh cÇn ph¶i kiÓm kª sè nguyªn vËt liÖu cßn l¹i t¹i n¬i s¶n xuÊt ®Ó ghi gi¶m trõ chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®· tÝnh cho tõng ®èi t-îng nµy. GÝa trÞ chi phÝ Gi¸ trÞ NVTT xuÊt NVL tÝnh vµo Zsp = X©y l¾p Gi¸ trÞ phÕ liÖu dïng cho s¶n xuÊt - thu håi Gi¸ trÞ NVLTT - kh«ng dïng hÕt Thi c«ng Cuèi kú  KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp.  KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:  KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung : 2.2. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 2.2.1. §èi t-îng tÝnh gi¸ tnµnh vµ kú tÝnh gi¸ tµnh s¶n phÈm x©y l¾p  §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh: Lµ lo¹i s¶n phÈm, lao vô, c«ng viÖc do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cÇn ph¶i tÝn gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh lµ x¸c dÞnh gi¸ thµnh thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm vµ toµn bé s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. X¸c ®Þnh ®èi t-îng gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn cña c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y l¾p vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i c©n ®èi, xem xÐt tæng thÓ c¸c c¨n cø sau ®Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp. - C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ. - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm sö dông cña s¶n phÈm . - Dùa vµo yªu cÇu h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n néi bé doanh nghiÖp vµ yªu cÇu x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm. - Kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp nãi chung vµ kh¶ n¨ng cña c¸n bé h¹ch to¸n nãi chung. - Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh th-êng phï hîp víi ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ, ®ã cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao. Trong tr-êng hîp c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cã tæ chøc thªm c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt phô (s¶n xuÊt vËt liÖu...) th× ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm, lao vô cung cÊp  Kú tÝnh gi¸ thµnh : Lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p do s¶n phÈm cã tÝnh ®¬n triÕt, tru kú s¶n xuÊt dµi, s¶n phÈm chØ hoµn thµnh khi kÕt thóc chu kú s¶n xuÊt nªn kú tÝnh gi¸ thµnh còng cã thÓ lµ th¸ng nh-ng th«ng th-êng lµ vµo mçi quý khi c«ng tr×nh bµn giao. 2.2.2 Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp x©y dùng. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph-¬ng ph¸p sö dông sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh to¸n ra tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm hoÆc lao vô ®· hoµn thµnh theo c¸c yuÕ tè hoÆc kho¶n môc gi¸ thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh ®· ®-îc x¸c ®Þnh. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p th-êng ¸p dông c¸c h-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh sau ®©y:  Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp ( gi¶n ®¬n) §©y lµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p v× hiÖn nay, s¶n xuÊt x©y l¾p thi c«ng th-êng mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc cho nªn ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th-êng phï hîp víi ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. H¬n n÷a ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy cho phÕp cung cÊp kÞp thêi sè liÖu gi¸ thµnh trong mçi kú b¸o c¸o , c¸ch tÝnh to¸n thùc hiÖn ®¬n gi¶n. Theo ph-¬g ph¸p nµy, tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp cho mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã. Trong tr-êng hîp c«ng tr×nh ch-a hoµn thµnh toµn bé mµ cã khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao th× Gi¸ thµnh thùc tÕ cña Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ tùc tÕ Chi phÝ dë dang ®Çu kú ph¸t sinh trong kú dë dang = + thùc tÕ KLXL hoµn thµnh bµn giao - cuèi kú Trong tr-êng hîp chi phÝ s¶n xuÊt t©ph hîp cho c¶ c«ng tr×nh nh-ng gi¸ thµnh thùc tÕ ph¶i tÝnh riªng cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña c¶ nhãm vµ hÖ sè kinh tÕ kü thuËt ®· qui ®Þnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. NÕu nh- c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh mµ cã thiÕt kÕ kh¸c nhau, dù to¸n kh¸c nhau, nh-ng cïng thi c«ng trªn mét ®Þa ®iÓm, do mét ®éi c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®¶m nhiÖm vµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý, theo ®éi riªng viÖc sö dông c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c nhau cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh th× tõng lo¹i chi phÝ ®· tËp hîp trªn toµn c«ng tr×nh ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ph©n bè cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Khi ®ã gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ = Gi¸ trÞ dù to¸n cña X HÖ sè ph©n bæ gi¸ Cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã thµnh thùc tÕ Trong ®ã H lµ hÖ sè ph©n bæ gi¸ thµnh thùc tÕ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng: H= C Gdt Víi: C - Tæng chi phÝ thùc cña c¶ c«ng tr×nh Gdt- Tæng dù to¸n cña tÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh  Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng  Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc. Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: Ph¶i tÝnh ®-îc gi¸ thµnh ®Þnh møc trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ t¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh. - V¹ch ra ®-îc mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c thay ®æi vÒ ®Þnh møc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. - X¸c ®Þnh ®-îc c¸c chªnh lÖch so víi ®Þnh møc vµ nguyªn nh©n g©y ra chªnh lÖch ®ã. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc xcs ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ = Gi¸ thµnh ®Þnh møc cña s¶n phÈm Chªnh lÖch do thay + + cña s¶n phÈm x©y l¾p ®æi ®Þnh møc Chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc Ph-¬ng ph¸p tæng hîp chi phÝ: §-îc ¸p dông víi c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng Gi¸ thµnh thùc tÕ cña Chi phÝ x©y l¾p = Toµn bé c«ng tr×nh Chi phÝ thùc tÕ KLXL + KLXL cña giai ®o¹n dë dang ®Çu kú Chi phÝ thùc tÕ + dë dang cuèi kú 3. HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp x©y l¾p. Tuú thuéc vµo h×nh thøc kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông mµ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n p¬hÈm ®-îc ph¶n ¸nh ë c¸c sæ kÕ to¸n phï hîp. Sæ kÕ to¸n ¸p dông ®Ó ghi chÐp tËp hîp chi phÝ gåm: Sæ kÕ tãan tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt.  Sæ kÕ to¸n tæng hîp: Tuú thuéc vµo h×nh thøc kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông mµ kÕ to¸n tæ chøc hÖ thèng sè kÕ to¸n t-¬ng øng ®Î ph¶n ¸nh nh÷ng nghiÖp vô vÒ chi phÝ s¶0n xuÊt. Tuy nhiªn dï ¸p dông h×nh thøc nµo th× còng gi«ng nhau ë tµi kho¶n tæng hîp: sæ c¸i TK 621, TK622,TK623, TK627,TK154.  Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Th«ng th-êng t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®Òu më sæ chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Sè TK 621, TK 622, TK 623,TK627,TK 154 chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh. II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty X©y dùng sè 6 Th¨ng Long. 1. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XDCB, tiÕnhµnh x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh trong cïng mét thêi gian, do ®ã chi phÝ ph¸t sinh th-ìnguyªn liªn tôc víi nhiÒu lo¹i kinh phÝ kh¸c nhau cho nh÷ng c«ng tr×nh kh¸u nhau...§Ó kÞp thêi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú cho tõng c«ng tr×nh còng nh- cho toµn bé c«ng ty. C«ng ty ®· ¸p dông ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn . §Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý còng nh- thuËn tiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n c«ng ty ®· lùa chän kú h¹ch to¸n theo quý, nép thuÕ gi¸ trÞ ra t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trï vµ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ®Ó ghi sè. Hµng ngµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i ®Ó lËp chøng tõ ghi sè. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®è ®-îc dïng ®Ó ghi vµo sè c¸i, c¸c chøng tõ sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sè ®-îc dïng ®Ó ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 2. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng long. 2.1 Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 2.1.1 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Néi dung chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ NVLTT lµ lo¹i chi phÝ chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p. Do ®ã viÖc thanh to¸n chi phÝ NVL chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong viÖc x¸c ®Þnh l-îng tiªu hao vËt chÊt trong s¶n xuÊt,thi c«ng vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c trong gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. ë c«ng ty sè 6 th¨ng long chi phÝ NVLTT bao gåm c¸c kho¶n chi vÒ NVL, CCDC thùc tÕ xuÊt dïng ®Ó phôc vô cho viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. HiÖn nay, c«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai th-êng xuyªn hµng tån kho ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVL. Cô thÓ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ ®-îc tiÕn hµnh nh- sau:  Tr×nh tù kÕ to¸n: + Thñ tôc xuÊt dïng NVL. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ NVL xuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Theo ph-¬ng ph¸p nµy NVL, CCDC xuÊt kho thuéc kho hµng nµo th× lÊy ®óng ®¬n gi¸ nhËp kho cña chÝnh l« hµng Êy ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. Gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng hiÖn cßn trong kho b»ng sè l-îng tõng l« hµng hiÖn cßn nh©n víi ®¬n gi¸ nhËp kho cña chÝnh l« hµng ®ã råi céng l¹i. + Tr×nh tù kÕ to¸n: NÕu xuÊt kho NVL,CCDC, vËt t- lu©n chuyÓn dïng cho s¶n xuÊt. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi sæ xchi tiÕt TK 621 cho tõng c«ng tr×nh theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 Cã TK 1521 72.214.030 ( 153,1422) : ( Chi tiÕt cÇu Trung Hµ) 72.214.030 Nõu mua NVL vÒ xuÊt dïng trùc tiÕp kh«ng qua kho kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n chøng tõ vËn chuyÓn, chøng tõ kÕ to¸n, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 621 cho tõng ®èi t-îng sö dông theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 621 : 4.703.000 ( chi tiÕt cÇu Trung Hµ) Cã TK 1413,(331) 4.703.000 NÕu NVL,CCDC, vËt t- lu©n chuyÓn xuÊt dïng kh«ng sö dông hÕt nhËp l¹i kho, c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vÊt t- cßn l¹i cuèi kú, phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi gi¶m chi pÝ trªn sæ chi tiÕt TK 621 theo ®iÒu kiÖn. Nî Tk 621 : 75.000 ( Chi tiÕt cÇu Trung Hµ) Cã TK 152 ( 153,1422) : 75.000 NÕu vËt t- cßn l¹i cuèi kú kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng cho c«ng tr×nh kh¸c, kÕ to¸n ghi gi¶m chi phÝ trªn c¬ së chi tiÕt TK 621 theo quy ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 ( Chi tiÕt c«ng tr×nh kh¸c) Cã TK 621 ( Chi tiÕt cho c«ng tr×nh) Sæ chi tiÕt TK621 lµ c¨n cø ®Ó lËp biÓu tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh trong quý. Toµn bé gi¸ trÞ NVL,CCDC ®-îc tÝnh cho khèi l-îng c«ng ciÖc giao kho¸n cña tõng sæ, ®äi sÏ ®-îc ghi vµo hîp ®ång giao kho¸n gi÷ c«ng ty víic¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng. Còng trong thêi ®iÓm kÕ to¸n, c¨n cø vµo b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån kho NVL cho tõng lo¹i NVL trong th¸ng, quý. 2.1.2 KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp.  Néi dung chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm c¸c kho¶n chi vÒ tiÒn l-¬ng vµ cã tÝnh chÊt tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt, thi c«ng c«ng nh© ®iÒu khiÓ m¸y thi c«ng ë c¸c c«ng tr×nh vµ kho¶n chi vÒ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn trùc tiÕp kh¸c vµ cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh trong kú.  Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ NCTT. + TiÒn l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. H×nh thøc tr¶ c«ng cho lao ®éng trùc tiÕp mµ c«ng ty ¸p dông lµ giao kho¸n cho tõng khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh theo tõng ®¬n ®Æt hµng vµ kho¸n gän c«ng viÖc. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, phßng kÕ h¹ch giao kho¸n c¸c khèi l-îng c«ng viÖc cho tõng ®éi khèi l-îng c«ng viÖc ®-îc giao hoµn thµnh, phßng tæ chøc hµnh chÝnh c¨n cø vµo b¸o c¸o khèi l-îng nghÖm thu thanh to¸n vµ ®Þnh møc tiÒn c«ng cho tõng c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn l-¬ng c¸c ®éi, tæ s¶n xuÊt ®-îc h-ëng. Tæng quü L-¬ng ®éi Khèi l-îng c«ng viÖc = hoµn thµnh bµn giao ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng tÝnh * cho mét c«ng viÖc + TiÒn l-¬ng bé phËn trùc tiÕp kh¸c vµ bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp ë c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt t¹i c¸c c«ng tr×nh Quü l-¬ng cña Bé phËn qu¶n lý ®éi = Møc l-¬ng n¨ng xuÊt cho tõng ng-êi trong bé phËn qu¶n lý TiÒn l-¬ng b×nh qu©n mét c«ng nh©n trùc tiÕp qu¶n lý Tæng sè ng-êi x cña bé phËn qu¶n lý Tæng sè l-¬ng cßn l¹i cña bé phËn qu¶n = lý Tæng sè ng-êi trong bé phËn qu¶n lý ®éi  Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¸o c¸o khèi l-îng thùc hiÖn nghiÖm thu thanh to¸n cña tõng ®éi vµ hîp ®ång giao kho¸n, phßng kÕ h¹ch ®· lËp biªn b¶n nghiÖm thu gi¸ trÞ l-îng nh©n c«ng thùc hiÖn trong tõng th¸ng. C¨n cø vµo biªn b¶n nghiÖm thu gi¸ trÞ s¶n l-îng nh©n c«ng thùc hiÖn, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh l-¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi, kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 622 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 : 30.000.000 Cã TK 334 : 30.000.000 §èi víi tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n thuª ngoµi kÕ to¸n kh«ng thÓ hiÖn trªn b¶ng ph©n bè tiÒn l-¬ng vµ BHXH mµ c¨n cø vµo hîp ®ång thuª ngoµi chøng tõ thanh to¸n ghi sæ kÕ to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 Cã TK 111,141 2.1.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y mãc thi c«ng.  Néi dung chi phÝ sö dông m¸y mãc thi c«ng. ë c«ng ty x©y dùng sè 6 th¨ng Long ph©n thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ theo yÕu tè sau: - Chi phÝ NVL,CCDC,nhiªn liÖu. - Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ë c«ng ty ®-îc tËp hîp trªn TK 623 theo c¸c kho¶n ph¸t sinh trong kú.  Tr×nh tù tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ trong chi phÝ sö dông m¸y mãc thi c«ng + Chi phÝ NVL,CCDC. Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n vÒ NVL, nhiªn liÖu,CCDC phôc vô cho viÖc ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh. §Ó tËp hîp chi phÝ NVL,CCDC phô vô cho m¸y thi c«ng ë tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh- phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n gÝ trÞ ra t¨ng kÒm chøng tõ thanh to¸n ®Ó ghi sæ chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. VD: Ghi sæ chi tiÕt TK 623 cho cÇu Trung Hµ theo ®Þnh kho¶n Nî TK 623 : 5.104.610 Cã TK 1411 : 5.104.610  Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong chi phÝ sö dông m¸y mãc thi c«ng. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cæ ®Þnh trong chi phÝ sö dông m¸y mãc thi c«ng lµ chi phÝ khÊu hao cña m¸y, thi c«ng ph©n bæ ch c¸c c«ng tr×nh.§Ó tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh c«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. §èi víi mçi tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng ty sÏ ®¨ng ký thêi gian sö dông víi côc qu¶n lý vèn cña nhµ n-íc, tõ ®ã c«ng ty x¸c ®Þnh ®-îc tû lÖ khÊu hao hµng n¨m cña mçi lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh. Dùa vµo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao hµng n¨m kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®-îc møc khÊu hao hµng n¨m, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh møc khÊu hao hµng th¸ng cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt thi c«ng cho c¸c ®èi t-îng sö dông. Cuèi kú kÕ to¸n, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bè khÊu hao, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 623 th-eo ®Þnhkho¶n. Nî TK 6234 78.453.149 ( chi tiÕt cÇu Trung hµ) Cã TK 2141 78.453.149 + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi trong chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. §Ó phôc vô cho viÖc sö dông m¸y mãc trong thi c«ng cong tr×nh, c«ng ty cã thÓ ph¶i sö dông mét sè dÞch vô tõ bªn ngoµi nh- thuª vËn chuyÓn, m¸y mãc thiªtd bÞ, thuª sö ch÷a m¸y thi c«ng.. trong tr-êng hîp chi phÝ vÒ c¸c dÞch vô mua ngo×a sÏ ®-îc thanh to¸n vµo TK 623. Nî TK 6237 : 350.000 Cã TK 331 350.000 + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn; Trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng, nÕu ph¸t sinh nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn hanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn, khi ®ã ®Ó tËp hîp nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n Nî TK 623 : 502.000 ( Chi tiÕt cÇu Trung ha) Cã TK 1111 : 502.000 2.1.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung  Néi dung chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long, chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c kho¶n chi vÒ nguyªn vËt liÖu, CCDC, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ë c¸c c«ng tr×nh, phÇn chi phÝ tתn l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý t¹i c¸c ®éi. Chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c«ng ty ®-îc ph©n thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ nhsau: - Chi phÝ nh© viªn qu¶n lý ®éi phÇn cÇn ph©n bæ - Chi phÝ NVL,CCDC, phôc vô qu¶n lý c«ng tr×nh. - Chi phÝ khÊu hao nhµ x-ëng, thiÕt bÞ dïng cho qu¶n lý c«ng tr×nh. - Chi phÝ söa ch÷a võa, nhá m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng. - C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p cña nh©n viªn l¸i m¸y thi c«ng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c.  Tr×nh tù tËp hîp c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xu¸t chung. - Chi phÝ cho nh©n viªn qu¶n lý: Chi phÝ nµy bao gåm: L-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp BHXH,BHYT, KPC§ ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi nh- ®éi tr-ëng, nh©n viªn kü thuËt, kÕ to¸n ®éi... tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi ®-îc thùc hiÖn nh- t×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp t¹i c«ng trißnh. Sau khi bé phËn Õ to¸n tiÒn l-¬ng lËp ¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ BHXH, c¨n cö vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng kÕ to¸n sÏ ghi sæ chi tiÕt TK 627 ( chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 : 17.149.760 ( chi tiÕt cÇu Trung hµ) Cã TK 334 : 17.149.760 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô , dông cô trong chi phÝ s¶n xuÊt chung - Chi phÝ nµy bao gåm toµn bé c¸c kho¶n chi vÒ nguyªn vËt lÖu, c«ng cô, dông cô xuÊt kho ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c¸c tæ, ®éi c«ng tr×nh. §èi víi chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nµo th× sÏ ®-îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. C¸c chi phÝ ph¸t sinh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ë c¸c c«ng tr×nh, ph©n x-ëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt kh«ng thanh to¸n cho tõng ®èi t-îng sö dông ®-îc th× sÏ tËp hîp chung v¯ ghi v¯o TK 627 “ ph©n bæ”. Cuèi kú sÏ ph©n bæ cho c²c ®èi t­îng sö dông cã liªn quan theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña tõng c«ng tr×nh. ViÖc thanh to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ,CCDC ®-îc tiÕn hµnh nh- sau: Nî TK 627 : 1.040.000 Cã TK 153 : 1.040.000 Vµ Nî TK 627 : 37.553.138 Cã TK 152 : 37.553.138 - Chi phÝ khÊu hao nhµ x-ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho ®éi s¶n xuÊt. Chi phÝ nµy bao gåm chi phÝ khÊu hao vµ chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh ph¸t sinh trong kú cña nhµ x-ëng vµ m¸y mãc ®-îc sö dông t¹i c¸c tæ, ®«i s¶n xuÊt, t¹i c¸c c«ng tr×nh nh-ng kh«ng trùc tiÕp thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. C¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 627 ( Chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng sö dông) vµ chøng tõ ghi sæ theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627 : 21.539.460 ( Chi tiÕt cÇu Trung Hµ) Cã TK 2141 : 21.539.460 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn tronh chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ nh- ®iÖn, n-íc, chuyÓn fax, x¨ng dÇu... phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n, chøng tõ thµnh to¸n kÕ to¸n gh sæ chi tiÕt TK 627 vµ chøng tõ ghi sæ theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 : 1.917.272. Cã TK 1411 ( 111,331...) 1.917.272 ( «ng S-u Quang H¶i) - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch BHXH,BHYT,KPC§ trong chi phÝ s¶n xuÊt chung. Kho¶n chi vÒ BHXH tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®-îc tÝnh theo tû lÖ 15% trªn tiÒn l-¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty Kho¶n chi vÒ BHYT tÝnh vµo chi phÝ s¶n trong kú ®-¬cj tÝnh theo tû lÖ 2% trªn tiÒn l-¬ng c¬ b¶n cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. KPC§ ®-îc tÝnh trªn tiÒn l-¬ng thùc tÕ cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn VD: C¨n cø vµo sæ theo dâi tiÒn l-¬ng cña «ng NguyÔn Quang Vinh lµ 375.000® tiÒn l-¬ng cña «ng Vinh ®-îc xcs ®Þnh nh- sau: - BHXH ph¶i tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú lµ: 375.000 * 15% = 53.550® - BHYT ph¶i tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt lµ: 375.000 * 2% = 7.140® - KPC§ ph¶i tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú lµ: - 1.127.000 * 2% = 22.540® - Cuèi kú c¨n cø vµo b¶ng ph©n bè tiÒn l-¬ng vµ BHXH, kÕ to¸n lËp b¶ng tËp hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i, sè chi tiÕt TK 627 theo ®Þnh kho¶n + Nî TK 627 : 911.756 ( Chi tiÕt cÇu Trung hµ) Cã TK 3382 – chi phÝ c«ng ®oµn : 911.756 + Nî TK 627 : 5.470.000 ( Chi tiÕt cÇu Trung hµ) Cã TK 3383 – BHXH : 5.470.000 + Nî TK 627 : 449,420 ( Chi tiÕt cÇu Trung Hµ) Cã TK 3384 : BHYT : 449.420 2.2.3. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cuèi th¸ng. C«ng ty sö dông TK 154 “ chi phÝ s°n xuÊt kinh doanh dë dang” ®± tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hµng th¸ng. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®-îc tiÕn hµnh nh- sau: Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè ph¸t sinh trªn dßng tæng c«ng chi tiÕt TK 621,TK622,TK623,TK627 sÏ kÕt chuyÓn sè ph¸t sinh sang sè chi tiÕt TK 154 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 154 ( Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) Cã TK 621,622,623,627 §ång thêi c¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¸n vµ phiÕu thanh tãan, kÕ to¸n h¹ch to¸n trùc tiÕp chi phÝ ph¶i tr¶ cho nhµ thÇu phô theo ®Þnh kho¶n Nî TK 154 Cã TK 331 2.2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long. Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty ®-îc x¸c ®Þnh vµo thêi ®iÓm cuèi quý sau khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ®­îc lËp “ B°ng” thanh to²n khèi l-îng nghiÖm thu c«ng tr×nh . Vµo thêi ®iÓm cuèi quý, sau khi ®· tÝnh to¸n, x¸c ®inhj ®-îc c¸c sè liÖu tæng hîp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, phßng kÕ to¸n vµ phßng kü thuËt vÒ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong kú ®Ó x¸c ®Þnh c«ng tr×nh theo ®óng kü thuËt thiÕt kÕ sau ®ã lËp “ BiÓu thanh to²n khèi l­îng nghiÖm thu c«ng tr×nh cho c²c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cho c¸c c«ng tr×nh ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh c«ng ty c¨n cø vµo dßng tæng céng trªn sè chi tiÕt TK 621, TK622, TK623, TK627 cña c¶ quý ®· ®-îc kÕt chuyÓn sang sæ chi tiÕt TK 154 cña tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nÕu c«ng tr×nh nµo ®-îc c«ng ty giao kho¸n l¹i mét phÇn cho nhµ thÇu phô th× kho¶n chi phÝ nµy ®-îc thanh to¸n vµo TK 154 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 154 Cã TK 331
- Xem thêm -