Tài liệu Công tác kế toán tại công ty ứng dụng công nghệ tiến bộ

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu 2 PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé 4 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé 4 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty 5 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 6 1.4. C¸c b-íc t¸c nghiÖp ®Ó hoµn thµnh mét c«ng tr×nh 9 PhÇn II: C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty øng dôngc«ng nghÖ TiÕn Bé 11 2.1. T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé 11 2.2. Môc ®Ých, ý nghÜa vµ néi dung cña qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh dÞch vô 13 2.3. Sù h×nh thµnh vµ ph©n lo¹i chi phÝ 14 2.4. Gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh 18 2.5. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ vµ gi¸ thµnh cña c«ng ty 19 2.6. KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô 21 2.7. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty 29 2.8. §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 31 KÕt luËn 33 Phô lôc Mét sè b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng 1 Lêi më ®Çu HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ vÊn ®Ò ®Æt ra hµng ®Çu ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ th× doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, mçi doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt kinh doanh trong mét quy luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt ®ßi hái ph¶i t×m ra cho m×nh mét h-íng ®i thÝch hîp. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè nh- m«i tr-êng kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é qu¶n lý tµi chÝnh - kÕ to¸n. H¹ch to¸n kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. H¹ch to¸n kÕ to¸n víi t- c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý ®· vµ cÇn cã sù ®æi míi, kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ghi chÐp vµ l-u gi÷ c¸c d÷ liÖu, mµ quan träng h¬n lµ thiÕt lËp mét hÖ thèng th«ng tin cho qu¶n lý. Do ®ã kÕ to¸n vÒ mÆt b¶n chÊt chÝnh lµ mét hÖ thèng ®o l-êng, xö lý vµ truyÒn ®¹t nh÷ng th«ng tin cã Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. Sau 4 n¨m ®-îc häc ë tr-êng ®¹i häc, th× ®ît thùc tËp kinh tÕ nµy cã ý nghÜa rÊt lín, rÊt quan träng ®èi víi em. §ît thùc tËp nµy gióp em t×m hiÓu lµm quen c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ ë doanh nghiÖp, ®ång thêi lµ c¬ héi ®Ó em ®-îc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc ®Ó vµo thùc tÕ. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH øng dung c«ng nghÖ TiÕn Bé em ®· cè g¾ng xem xÐt, t×m hiÓu c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý kÕ to¸n. XuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô cña ®ît thùc tËp kinh tÕ, trªn c¬ së nh÷ng sè liÖu thùc tÕ cïng c¸c kiÕn thøc ®· ®-îc häc, em tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh 2 ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. B¸o c¸o thùc tËp cña em ®-îc chia thµnh hai phÇn nh- sau: PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé. PhÇn II: C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé. 3 PhÇn I giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty øng dông c«ng nghÖ tiÕn Bé 1.1. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty øng dông c«ng nghÖ tiÕn bé Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, viÖc ¸p dông thµnh c«ng nh÷ng c«ng nghÖ tiÕn bé trªn thÕ giíi lµ mét b-íc tiÕn quan träng ®Ó nÒn kinh tÕ cña chóng ta hoµ nhËp kÞp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. ë n-íc ta viÖc øng dông c«ng nghÖ vµo cuéc sèng ë nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XX cßn h¹n chÕ, trong khi ®ã ë c¸c n-íc l©n cËn ta nh- Trung Quèc, Th¸i Lan, Malaysia…®· ¸p dông rÊt thµnh c«ng c¸c c«ng nghÖ míi vµo cuéc sèng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi, ngµy 14/01/1998 c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (TNHH) øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé ®· chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp vµ ®-îc së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn kinh doanh m· sè 074128. C«ng ty cã trô së , con dÊu riªng vµ cã t- c¸ch ph¸p nh©n. Tªn c«ng ty : c«ng ty tnhh øng dông c«ng nghÖ tiÕn bé Tªn giao dÞch : progress technology application company limited Tªn viÕt t¾t : protech co., ltd Trô së : Sè 87 - §-êng TrÇn Duy H-ng, QuËn CÇu GiÊy, Thµnh phè Hµ Néi Tel : 04.5564615 Fax : 04.5564657 4 Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¬ së vËt chÊt ®-îc ®Çu t- mét c¸ch tho¶ ®¸ng phï hîp víi quy m«, ®iÒu kiÖn kinh doanh cña c«ng ty. Do nhu cÇu thay ®æi c«ng nghÖ vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nh- vò b·o nªn c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña kinh tÕ thÞ tr-êng, nh-ng nhê vµo sù s¸ng suèt cña ®éi ngò ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c¸c nh©n viªn trong c«ng ty, c«ng ty ®· tr¶i qua ®-îc nh÷ng khã kh¨n v÷ng b-íc ®i lªn cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc ViÖt Nam. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty 1.2.1. Chøc n¨ng. C«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé cã c¸c chøc n¨ng sau: - X©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông. - Cung cÊp, thiÕt kÕ, t- vÊn trang thiÕt bÞ (®iÒu hoµ kh«ng khÝ, kho l¹nh b¶o qu¶n, m¸y ph¸t ®iÖn…) dông cô c¬ khÝ, ®iÖn l¹nh, ®iÖn tö, tin häc. - DÞch vô kü thuËt trong c¸c lÜnh vùc: x©y dùng, c¬ khÝ, ®iÖn, nhiÖt l¹nh, ®iÖn tö tin häc. - DÞch vô t- liÖu s¶n xuÊt, t- liÖu tiªu dïng. - ChuyÓn giao c«ng nghÖ, ®µo t¹o thùc hµnh nghÒ: X©y dùng, c¬ khÝ, ®iÖn, nhiÖt, l¹nh, ®iÖn tö, tin häc. 1.2.2. NhiÖm vô. Lµ ®¬n vÞ ®-îc cÊp phÐp chuyªn nghiªn cøu øng dông c¸c kü thuËt c«ng nghÖ míi trªn nhiÒu lÜnh vùc, c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô sau: - Lµ mét c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, hµng n¨m c«ng ty ph¶i tæ chøc triÓn khai c¸c biÖn ph¸p kinh doanh, dÞch vô, xóc tiÕn b¸n hµng sao cho doanh thu ®¹t ®-îc lµ lín nhÊt. - ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm tóc víi chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña luËt ph¸p Nhµ n-íc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. - Trong mäi h×nh th¸i kinh tÕ, c«ng ty lu«n ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng kinh doanh cña m×nh, n¾m b¾t nhu cÇu cña thÞ tr-êng ®Ó tõ ®ã ®-a ra c¸c kÕ ho¹ch 5 ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cho kh¸ch hµng vµ t¨ng uy tÝn, thÞ phÇn trªn thÞ tr-êng. - X©y dùng kÕ ho¹ch, ®µo t¹o, båi d-ìng ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn nh»m ®¸p øng ®-îc yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty C«ng t¸c tæ chøc cã mét vai trß quan träng v× nã liªn quan ®Õn viÖc triÓn khai thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c kÕ ho¹ch trong c«ng ty. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kÕ ho¹ch th× cÇn ph¶i duy tr× mét c¬ cÊu vai trß, nhiÖm vô cña mçi bé phËn vµ c¸c c¸ nh©n trong c«ng ty. Tæ chøc ®-îc hiÓu theo hai néi dung: Tæ chøc c¬ cÊu vµ tæ chøc qu¸ tr×nh. - Tæ chøc c¬ cÊu: X©y dùng cÊu tróc hoÆc bé m¸y qu¶n lý, nã bao hµm ng-êi qu¶n lý ph¶i ph©n chia c«ng ty thµnh c¸c bé phËn kh¸c nhau vµ x¸c ®Þnh nhiÖm vô cho tõng bé phËn. - Tæ chøc qu¸ tr×nh: Lµ thiÕt kÕ qu¸ tr×nh qu¶n lý, nã lµm cho c¬ cÊu qu¶n lý ®· ®-îc x©y dùng cã thÓ vËn hµnh trong thùc tÕ th«ng qua viÖc x©y dùng c¸c néi quy, quy chÕ trong hîp t¸c néi bé còng nh- mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ tæng hîp cña c¸c bé phËn kh¸c nhau, cã mèi quan hÖ vµ phô thuéc lÉn nhau ®-îc chuyªn m«n ho¸, cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh, ®-îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu chung ®· ®Þnh. §øng tr-íc nhu cÇu ®ßi hái ph¶i thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ c¹nh tranh héi nhËp víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi th× c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty còng cã nhiÒu thay ®æi. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty lóc ®Çu nh×n chung cßn cång kÒnh vµ phøc t¹p nªn chÊt l-îng hiÖu qu¶ qu¶n lý kh«ng 6 cao. HiÖn nay bé m¸y qu¶n lý ®· cã sù thay ®æi, thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý gän nhÑ ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, sau ®ã lµ c¸c phßng ban, c¸c ®¹i lý, kho, x-ëng chÕ t¹o, cuèi cïng lµ c¸c tæ thi c«ng, bé m¸y cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt Phßng Kt-tc tæng hîp Cöa hµng & ®¹i lý Tæ thi c«ng N01 X-ëng chÕ t¹o Trung t©m b¶o hµnh Tæ thi c«ng N02 Tæ thi c«ng N03 Kho Tæ thi c«ng N04 H×nh1.1: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty - Gi¸m ®èc: Do c«ng ty lµ c«ng ty TNHH cã tõ hai thµnh viªn trë lªn, do ®ã gi¸m ®èc do héi ®ång thµnh viªn vµ chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi ®¹i diÖn cho ph¸p nh©n cña c«ng ty ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng theo ®óng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ n-íc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ c«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng. 7 - Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô chØ ®¹o c¸c nghiÖp vô kinh doanh toµn c«ng ty, t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t thÞ tr-êng ®Ó n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng tham m-u cho gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch vµ ®iÒu chØnh kinh doanh quý vµ n¨m, ®-a ra c¸c chiÕn l-îc thu hót kh¸ch hµng nh»m ®¸nh b¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - Phßng KÕ to¸n – Tµi ChÝnh: Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n cña c«ng ty, qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n còng nh- viÖc sö dông vèn cña c«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c«ng t¸c ghi chÐp sæ s¸ch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong c«ng ty, tæng hîp vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn sè liÖu toµn c«ng ty. - Phßng Kü thuËt: Cã nhiÖm vô cè vÊn vµ chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt cho c¸c bé phËn, phßng ban d-íi ®Ó hä cã thÓ lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao. - C¸c phßng ban chøc n¨ng: + C¸c cña hµng vµ ®¹i lý: HiÖn t¹i c«ng ty cã hai cöa hµng vµ mét ®¹i lý ®Æt t¹i trô së cña c«ng ty, cã nhiÖm vô b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm tíi kh¸ch hµng vµ tËp thÓ kh¸ch hµng. + X-ëng chÕ t¹o, Trung t©m b¶o hµnh, Kho: Lµ n¬i l¾p ®Æt söa ch÷a c¶i t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ, b¶o d-ìng b¶o hµnh c¸c s¶n phÈm vµ lµ n¬i chøa c¸c hµng ho¸ nhËp vÒ. + Tæ thi c«ng: Lµ ®¬n vÞ thi c«ng l¾p ®Æt, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña c¸c cÊp trªn. - §Æc ®iÓm cña c¬ cÊu nµy: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty thuéc d¹ng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Chøc n¨ng. C¬ cÊu nµy gióp gi¶m bít g¸nh nÆng cho ng-êi qu¶n lý cÊp cao. C¸c bé phËn nµy sÏ trùc tiÕp ra quyÕt ®Þnh xuèng c¸c bé phËn trùc thuéc trong ph¹m vi chuyªn m«n cña m×nh. 8 ¦u ®iÓm: Do cã sù chuyªn m«n ho¸ trong qu¶n lý nªn chÊt mçi lo¹i quyÕt ®Þnh t¨ng lªn. Nh-îc ®iÓm: Do mçi ng-êi qu¶n lý cÊp d-íi ph¶i nhËn mÖnh lÖnh tõ nhiÒu ng-êi cÊp trªn nªn cã thÓ cã sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c quyÕt ®Þnh. C¸c bé phËn chøc n¨ng cã thÓ ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm cho nhau khã quy tr¸ch nhiÖm khi cã sai lÇm. 1.4. C¸c b-íc t¸c nghiÖp ®Ó hoµn thµnh mét c«ng tr×nh ( L¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ t¹i c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty) C«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé cã -u thÕ vµ kinh nghiÖm trong lÜnh vùc phôc håi, c¶i t¹o, b¶o tr×, b¶o d-ìng c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m, hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ côc bé, hÖ thèng kho l¹nh b¶o qu¶n… mét sè c«ng tr×nh do c«ng ty tham gia nh-: L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng t¹i toµ §¹i sø qu¸n Hoa Kú t¹i ViÖt Nam, hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ t¹i Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh,… §Ó hoµn thµnh mét c«ng tr×nh l¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho c¸c bªn ®èi t¸c, c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c b-íc t¸c nghiÖp sau: B-íc 1: ChuÈn bÞ - Sau khi ký kÕt hîp ®ång víi bªn A, phßng kinh doanh sÏ lµm lÖnh giao cho ®¬n vÞ thi c«ng, tiÕp ®ã tæ chøc giao nhËn tuyÕn c«ng tr×nh. - Phßng kü thuËt chuÈn bÞ tµi liÖu thiÕt kÕ. - Phßng kho cña c«ng ty c¨n cø lÖnh giao nhËn nhiÖm vô vµ lÖnh cÊp hµng ho¸ cho ®¬n vÞ thi c«ng. B-íc 2: Thùc hiÖn - §¬n vÞ thi c«ng c¨n cø tiÕn ®é thi c«ng, thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é thi c«ng cã v-íng m¾c g× ph¶i b¸o c¸o ngay. - Phßng kü thuËt cö nh©n viªn kü thuËt gi¸m s¸t c«ng tr×nh, qu¶n lý tiÕn ®é. 9 B-íc 3: Khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i lËp hå s¬ nghiÖm thu c«ng tr×nh, sau ®ã göi tr×nh gi¸m ®èc ®Ó nghiÖm thu. ChuÈn bÞ B-íc 1 LËp dù to¸n, lµm ®iÒu ®éng LËp kÕ ho¹ch, tiÕn ®é thi c«ng ChuÈn bÞ tµi liÖu thiÕt kÕ ChuÈn bÞ vËt t- ChuÈn bÞ lao ®éng ChuÈn bÞ tiÕn ®é thi c«ng Thùc hiÖn B-íc 2 Cung cÊp vËt t-, tiÒn vèn Thi c«ng thoe tiÕn ®é KiÓm tra ®«n ®èc KÕt thóc B-íc 3 NghiÖm thu quyÕt to¸n c«ng tr×nh H×nh 1.2: C¸c b-íc t¸c nghiÖp ®Ó hoµn thµnh mét quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 10 PhÇn II C«ng t¸c kÕ to¸n T¹i c«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé 2.1. T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty øng dông c«ng nghÖ tiÕn bé 2.1.1. T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã mét kÕ to¸n tr-ëng vµ 2 kÕ to¸n viªn, h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. - KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o nghiÖp vô kÕ to¸n, gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn vµ néi dung h¹ch to¸n trong néi bé c«ng ty. - KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ ng©n hµng: Qu¶n lý sù vËn ®éng cña khèi l-îng tiÒn mÆt trong qu¸ tr×nh thanh to¸n cña c«ng ty, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng theo dâi chÊm l-¬ng vµ b¶o hiÓm, tiÕn hµnh ph¸t l-¬ng cho c¸n bé vµ nh©n viªn cña c«ng ty. Ngoµi ra cßn chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c chøng tõ bao gåm giÊy b¸o nî, cã cña ng©n hµng, sau ®ã ghi sæ chi tiÕt tõng nghiÖp. - KÕ to¸n hµng ho¸ vµ chi phÝ: Theo dâi thu nhËp c¸c ho¸ ®¬n vµ lËp thÎ kho t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ho¸. TËp hîp vµ ghi chÐp vµo b¸o c¸o chøng tõ, sæ s¸ch cã liªn quan tíi chi phÝ kinh doanh vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.1.2. H×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n. C«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó ghi theo thø tù thêi gian vµ néi dung nghiÖp vô kinh tÕ theo ®óng mèi quan hÖ gi÷a kÕ to¸n vµ nhËt ký chung, sau 11 ®ã l-u vµo sæ c¸i. H×nh thøc nµy cã -u ®iÓm lµ ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ lµm, xong cã nh-îc ®iÓm lín lµ hay bÞ trïng lÆp. Chøng tõ gèc Sæ NK ®Æc biÖt Sæ NK chung Sæ thÎ KT chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè Ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu H×nh 2.1: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung 2.1.3. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé * HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®-îc lËp víi môc ®Ých: - Tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t, toµn diÖn t×nh h×nh tµi s¶n, c«ng nî, nguån vèn vµ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong mét kú ho¹ch to¸n. 12 - Cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh chñ yÕu cho viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty trong kú ho¹t ®éng ®· qua vµ nh÷ng dù ®o¸n trong t-¬ng lai. Th«ng tin cña b¸o c¸o tµi chÝnh lµ c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh vµo c«ng ty cña c¸c h·ng cung cÊp, cña c¸c chñ nî hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai cña c«ng ty. * B¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh cho c«ng ty gåm 3 biÓu mÉu b¸o c¸o: 1) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: MÉu sè B01 – DN B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã vµ nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n ®ã cña c«ng ty t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 2) KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: MÉu B02 – DN B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh trong mét kú kÕ to¸n cña c«ng ty, chi tiÕt theo ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c, t×nh h×nh thùc hiÖn ®èi víi nhµ n-íc vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. 3) ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: MÉu sè B09 – DN ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty, ®-îc lËp ®Ó gi¶i thÝch vµ bæ xung th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o mµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c kh«ng thÓ tr×nh bµy râ rµng vµ chi tiÕt ®-îc. 2.2. Môc ®Ých – ý nghÜa vµ néi dung cña qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh dÞch vô 2.2.1. Môc ®Ých, ý nghÜa. §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, môc tiªu phÊn ®Êu ®Òu lµ: Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së hîp ph¸p ho¸ sö dông nguån lùc vµ lu«n tèi thiÓu ho¸ chi phÝ (KÓ c¶ trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n). MÆt kh¸c ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÞch vô mang tÝnh chÊt phôc vô, ch¼ng h¹n nh- môc tiªu lµ hiÖu qu¶ x· héi 13 hoÆc hiÖu qu¶ m«i tr-êng th× tèi thiÓu ho¸ chi phÝ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. XÐt cho cïng mäi quyÕt ®Þnh vÒ hµnh vi cña doanh nghiÖp ®Òu g¾n víi quyÕt ®Þnh vÒ chi phÝ. ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh thùc chÊt lµ lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n sö dông chi phÝ kh¸c nhau. Mäi ho¹t ®éng còng nh- c¸c qu¸ tr×nh diÔn ra trong s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) cña doanh nghiÖp ®Òu ®-îc ph¶n ¸nh th«ng qua chi phÝ. Tãm l¹i, qu¶n lý chi phÝ SXKD gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp. §¶m b¶o duy tr× mét chÕ ®é chØ tiªu hîp lý, tiÕt kiÖm trong viÖc sö dông c¸c nguån lùc, tr¸nh l·ng phÝ nh»m tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu cña qu¶n lý chi phÝ t¹i doanh nghiÖp. 2.2.2. Néi dung. C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh ë c«ng ty bao gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - X©y dùng c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguån lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tham gia vµo viÖc lùa chän c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ph-¬ng ¸n kinh doanh ®Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ. - Dù to¸n chi phÝ. - X¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ dÞch vô. - X©y dùng vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m h¹ gi¸ thµnh dÞch vô. - Qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chØ tiªu. - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh dÞch vô. - Ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh dÞch vô cña c«ng ty trong kú kÕ ho¹ch. 2.3. Sù h×nh thµnh vµ ph©n lo¹i chi phÝ 2.3.1. Mét sè kh¸i niÖm. 14 Chi phÝ: Chi phÝ cña doanh nghiÖp lµ toµn bé nh÷ng phÝ tæn mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét khèi l-îng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nhÊt ®Þnh trong kh«ng gian hoÆc thêi gian x¸c ®Þnh. §Çu vµo cña s¶n xuÊt: Lµ tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè s¶n xuÊt cña bÊt kú mÆt hµng hoÆc dÞch vô nµo dïng ®Ó s¶n xuÊt ra ®Çu ra. §Çu vµo cè ®Þnh: Lµ ®Çu vµo mµ møc ®é sö dông kh«ng thÓ thay ®æi mét c¸ch dÔ dµng. §Çu vµo biÕn ®æi: Lµ ®Çu vµo mµ møc ®é sö dông cña nã cã thÓ thay ®æi mét c¸ch dÔ dµng ®Ó thÝch øng víi nh÷ng mong muèn thay ®æi trong s¶n xuÊt. YÕu tè s¶n xuÊt cè ®Þnh: Lµ yÕu tè cã møc ®Çu vµo kh«ng thÓ thay ®æi. YÕu tè s¶n xuÊt biÕn ®æi: Lµ yÕu tè cã møc ®Çu vµo cã thÓ thay ®æi dÔ dµng. Dµi h¹n: Lµ giai ®o¹n ®ñ dµi ®Ó mét doanh nghiÖp cã thÓ ®iÒu chØnh tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Çu vµo mét c¸ch tèi -u theo sù thay ®æi cña ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Ng¾n h¹n: Lµ giai ®o¹n mµ trong ®ã doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®iÒu chØnh ®-îc mét phÇn nµo ®ã ®èi víi tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña m×nh theo sù thay ®æi cña ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Chi phÝ dµi h¹n: Lµ chi phÝ tèi thiÓu cho viÖc s¶n xuÊt ra mét møc s¶n l-îng khi doanh nghiÖp s¶n xuÊt chØ cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo mét c¸ch tèi -u. Chi phÝ ng¾n h¹n: Lµ chi phÝ tèi thiÓu cho viÖc s¶n xuÊt ra mét møc s¶n l-îng khi doanh nghiÖp s¶n xuÊt chØ cã kh¶ n¨ng diÒu chØnh mét trong sè c¸c yÕu tè dÇu vµo mét c¸ch tèi -u. Chi phÝ c¬ héi: Lµ kho¶n bÞ mÊt m¸t do kh«ng sö dông nguån lùc (Lao ®éng hoÆc vËt chÊt) theo ph-¬ng thøc sö dông tèi -u nhÊt. Chi phÝ c¬ héi g¾n liÒn víi ®é nh¹y cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, do ®ã khi lùa chän ph-¬ng ¸n ®Çu t- nªn chän dù ¸n cã ®é nh¹y thÊp (møc ®é æn ®Þnh cña dù ¸n cao). 2.3.2. Sù h×nh thµnh vµ ph©n lo¹i chi phÝ. 15 * Sù h×nh thµnh chi phÝ: Chi phÝ cña doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh vµ cã thÓ m« pháng nh- sau: C¸c tæn phÝ ®Ó t¹o c¬ héi kinh doanh Vèn cè ®Þnh §Çu tvµo kinh doanh Vèn l-u ®éng CP khÊu hao Qu¸ tr×nh kinh doanh Lao ®éng CP vËt tCP tiÒn l-¬ng H×nh 2.1. M« pháng qu¸ tr×nh h×nh thµnh chi phÝ cña doanh nghiÖp Qua s¬ ®å ta thÊy: Chi phÝ cña doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së: - Sù hao mßn cña m¸y mãc thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn (c«ng cô lao ®éng, vèn cè ®Þnh, ®Çu vµo cè ®Þnh). - Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi gi¸ trÞ cña ®èi t-îng lao ®éng vµ gi¸ trÞ dÞch vô tiªu hao vËt t- phô tïng, nguyªn nhiªn vËt liÖu. - Hao phÝ lao ®éng sèng ®-îc chuyÓn ho¸ thµnh tiÒn l-¬ng trong chi phÝ kinh doanh. - C¸c tæn phÝ trong qu¸ tr×nh kinh doanh dÞch vô. * Ph©n lo¹i chi phÝ: Tuú theo môc ®Ých cña qu¶n lý mµ doanh nghiÖp cã thÓ ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. Sau ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p ph©n lo¹i th«ng dông: • Theo tÝnh chÊt biÕn ®éng cña chi phÝ: Toµn bé chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc ph©n ra: Chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi. - Chi phÝ cè ®Þnh (§Þnh phÝ): Lµ chi phÝ kh«ng phô thuéc hoÆc Ýt phô thuéc vµo sù thay ®æi cña møc s¶n l-îng. - Chi phÝ biÕn ®æi (BiÕn phÝ): Lµ chi phÝ thay ®æi theo møc ®é thay ®æi cña s¶n l-îng. 16 • Theo c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh kinh doanh: C¸ch ph©n lo¹i th-êng ®-îc sö dông ®Ó dù to¸n nhu cÇu vÒ tµi chÝnh còng nh- ®Ó ph©n tÝch sù quay vßng cña chi phÝ. Toµn bé chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc ph©n ra: - Chi phÝ chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng dÞch vô. - Chi phÝ cho qu¸ tr×nh kinh doanh. - Chi phÝ cho l-u th«ng dÞch vô. • Theo ph-¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ: Toµn bé chi phÝ ®-îc ph©n ra: Chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. - Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ chi phÝ tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh kinh doanh vµ cã thÓ trùc tiÕp cho dÞch vô nµy hay dÞch vô kh¸c. - Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ kho¶n chi phÝ chung cho ho¹t ®éng kinh doanh, nã liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c dÞch vô nªn kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho dÞch vô nµy hay dÞch vô kh¸c mµ ph¶i ph©n bæ vµo gi¸ thµnh cña tõng lo¹i dÞch vô trong xÝ nghiÖp. • Theo c¸c kho¶n môc chi phÝ: C¸c chi phÝ ë trong cïng mét kho¶n môc ®Òu phôc vô cho mét môc ®Ých chi. C¸ch ph©n lo¹i nµy ®Ó phôc vô h¹ch to¸n gi¸ thµnh theo h¹ch to¸n thèng kª, h¹ch to¸n nghiÖp vô vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Ng-êi ta ph©n ra c¸c kho¶n môc ®¬n vµ kho¶n môc kÐp. - Kho¶n môc ®¬n lµ kho¶n môc bao gåm mét yÕu tè chi phÝ. - Kho¶n môc kÐp lµ kho¶n môc bao gåm tõ hai yÕu tè chi phÝ trë lªn. VÒ nguyªn t¾c c¸c kho¶n môc cµng nhiÒu th× h¹ch to¸n cµng chÝnh x¸c vµ chi tiÕt nh-ng ®ång thêi rÊt phøc t¹p cho nghiÖp vô thèng kª kÕ to¸n, do ®ã khi ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc cÇn ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: - Sè kho¶n môc ®ñ ®Ó ph©n tÝch, h¹ch to¸n gi¸ thµnh theo møc ®é tin cËy cÇn thiÕt. - TiÖn lîi cho viÖc h¹ch to¸n thèng kª, h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô. 17 - C¸c kho¶n chi phÝ ®-îc t¸ch thµnh kho¶n môc ®éc lËp, ph¶i cã tû träng ®¸ng kÓ trong tæng chi phÝ. 2.4. Gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh 2.4.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm: Lµ hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®-îc kÕt tinh trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ ®-îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ. Gi¸ thµnh lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu chÊt l-îng quan träng, nã ph¶n ¸nh tæng hîp mäi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Bëi lÏ mäi -u nh-îc ®iÓm trong qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo còng nh- nguån lùc bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp ®Òu ®-îc ph¶n ¸nh vµo gi¸ thµnh. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh lµ biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn vµ nguån tÝch luü cho doanh nghiÖp, cho ng©n s¸ch nhµ n-íc, tõ ®ã më réng quy m« s¶n xu©t kinh doanh vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n viªn. §Ó phôc vô cho tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty th-êng sö dông mét sè lo¹i gi¸ thµnh nh- sau: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: §-îc x©y dùng trªn c¬ së dÇu vµo lµ c¸c yÕu tè (sè liÖu) dù kiÕn hoÆc dù b¸o. Nã th-êng dïng lµm c«ng cô kiÓm tra thùc tÕ thùc hiÖn. - Gi¸ thµnh dù to¸n: Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh tÝnh tr-íc nh-ng th-êng lµ gi¸ thµnh kh«ng ®Çy ®ñ v× nã ®-îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh møc dù to¸n c¸c kho¶n chi phÝ chñ yÕu ch-a xÐt ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ. Gi¸ thµnh dù to¸n ®-îc sö dông dù to¸n nhu cÇu vÒ tµi chÝnh. - Gi¸ thµnh h¹ch to¸n néi bé: §-îc x©y dùng ®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé trong doanh nghiÖp. Th«ng th-êng gi¸ thµnh nµy chØ xÐt ®Õn c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh tõ bé phËn ®ã vµ mét phÇn chi phÝ do ph©n bæ, bëi vËy nã lµ gi¸ thµnh kh«ng ®Çy ®ñ. 18 - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ gi¸ thµnh ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng, vËt t-, tµi chÝnh hiÖn hµnh. 2.4.2. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ thµnh cña c«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi gi¸ thµnh cña c«ng ty cã thÓ ph©n lµm 2 nhãm chÝnh. §ã lµ: • Nhãm c¸c yÕu tè kh¸ch quan: §ã lµ c¸c yÕu tè ®Æc tr-ng cho m«i tr-êng kinh doanh chÝnh lµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc nh-: chÕ ®é vÒ thuÕ, lÖ phÝ, chÕ ®é b¶o hiÓm, chÕ ®é khÊu hao… • C¸c yÕu tè chñ quan: Lµ nh÷ng yÕu tè hoµn toµn phô thuéc vµo tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty ®ã lµ: - Lo¹i hµng ho¸ vµ chÊt l-îng hµng ho¸. - C¬ së h¹ tÇng phôc vô ho¹t ®éng cho viÖc söa ch÷a b¶o d-ìng, dÞch vô cung øng vËt t- kü thuËt. 2.5. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ vµ gi¸ thµnh cña c«ng ty øng dông c«ng nghÖ TiÕn Bé §Ó h¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh dÞch vô, c«ng ty sö dông nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau. Tuy nhiªn dï h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p nµo còng ®Òu tu©n thñ c¸c b-íc nh- quy tr×nh sau: 19 Dù to¸n chi phÝ kinh doanh C¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh Sè liÖu h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª, nghiªp vô TÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i dÞch vô C¸c kho¶n chi phÝ cÇn ph©n bæ Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c©n ®èi chi phÝ, gi¸ thµnh Ph©n bæ chi phÝ H×nh 2.2. Qui tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh dÞch vô Chi phÝ cã thÓ ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau bëi vËy h¹ch to¸n gi¸ thµnh còng cã thÓ theo nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau. 2.5.1. H¹ch to¸n gi¸ thµnh theo chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, tr-íc hÕt cÇn tËp hîp toµn bé c¸c lo¹i chi phÝ sau ®ã ph©n ra c¸c lo¹i chi phÝ trùc tiÕp (Cã thÓ h¹ch to¸n cho lo¹i dÞch vô nµy hay dÞch vô kh¸c) vµ c¸c lo¹i chi phÝ gi¸n tiÕp cã liªn quan ®ång thêi ®Õn nhiÒu lo¹i dÞch vô cña c«ng ty, bëi vËy nã ®-îc tÝnh vµo gi¸ thµnh cña tõng lo¹i dÞch vô th«ng qua viÖc ph©n bæ. Muèn ph©n bæ tr-íc hÕt ph¶i chän tiªu thøc ph©n bæ. Ph-¬ng ph¸p nµy th-êng dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ thµnh thùc tÕ vµ gi¸ thµnh h¹ch to¸n néi bé. 2.5.2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ thµnh theo kho¶n môc. Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thµnh dÞch vô bao gåm c¸c kho¶n môc sau: 1. C¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo yÕu tè ®Çu vµo cña dÞch vô: - ThuÕ vèn hay chi phÝ sö dông vèn: HiÖn nay Nhµ n-íc ta quy ®Þnh 4,8%/n¨m vµ chØ tÝnh theo phÇn vèn ng©n s¸ch. Tuy nhiªn mét sè c«ng tr×nh ®Çu t- tõ nguån vèn ng©n s¸ch nh-ng ®Ó phôc vô cho lîi Ých c«ng céng th× ®-îc miÔn thuÕ vèn. 20
- Xem thêm -