Tài liệu Công tác kế toán tại công ty tnhh thương mại quang minh

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUANVỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG MINH.............................................................................................................6 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:.....................................................6 1.1.1.Tên công ty:...................................................................................................6 1.1.2. Vốn điều lệ:..................................................................................................6 1.1.3. Quyết định thành lập:...................................................................................6 1.1.4. Ngành nghề kinh doanh:...............................................................................6 1.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG MINH:.................................................................................................................... 7 1.2.1. Cơ cấu chung:...............................................................................................7 1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán:..................................................................................9 1.3. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG CỦA CÔNG TY:.............................10 1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty:......................................................10 1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho:............................................................11 1.3.3. Phương pháp nộp thuế GTGT:....................................................................12 1.3.4. Tổ chức báo cáo tài chính:..........................................................................12 1.3.5. Một số chế độ kế toán áp dụng tại công ty:.................................................12 CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẠI CÔNG TY TNHHTHƯƠNG MẠI QUANG MINH...........................................................................................................13 2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT:....................................................................................13 2.1.1 Chứng từ sử dụng:.......................................................................................13 2.1.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.......................................................13 2.1.2.1. Tài khoản sử dụng:..................................................................................13 2.1.2.2. Sơ đồ hạch toán:......................................................................................14 2.1.3. Sổ kế toán sử dụng:.....................................................................................14 2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt..............................................................14 2.1.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................15 2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG:.............................................................20 2.2.1. Chứng từ sử dụng:......................................................................................20 2.2.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.......................................................20 2.2.2.1. Tài khoản sử dụng:..................................................................................20 2.2.2.2. Sơ đồ hạch toán:......................................................................................21 2.2.3. Sổ kế toán sử dụng:.....................................................................................21 2.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng:............................................21 2.2.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:...........................................22 2.3. KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG:...................................................26 2.3.1. Chứng từ sử dụng:......................................................................................26 2.3.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán nợ phải thu:....................................26 2.3.2.1. Tài khoản sử dụng:..................................................................................26 2.3.2.2. Sơ đồ hạch toán:......................................................................................26 2.3.3. Sổ kế toán sử dụng:.....................................................................................26 2.3.4. Quy trình kế toán phải thu khách hàng:......................................................27 2.3.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:...........................................27 2.4 KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ................................................32 GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.4.1. Chứng từ sử dụng.......................................................................................32 2.4.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán các khoản thuế GTGT được khấu trừ .............................................................................................................................. 32 2.4.2.1 Tài khoản sử dụng....................................................................................32 2.4.2.2 Sơ đồ hạch toán........................................................................................32 2.4.3. Sổ kế toán sử dụng:.....................................................................................33 2.4.4. Quy trình kế toán thuế GTGT được khấu trừ:.............................................33 2.4.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:...........................................34 2.5.4.Tóm tắt quy trình kế toán hàng hóa.............................................................38 2.5.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................38 2.6.KẾ TOÁN HAO MÒN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH...........................................42 2.6.1.Chứng từ kế toán:........................................................................................42 2.6.2.Tài khoản sử dụng và sơ đồ tài khoản..........................................................42 2.6.2.1.Tài khoản sử dụng:...................................................................................42 2.6.2.2.Sơ đồ tài khoản:........................................................................................42 2.6.3. Sổ kế toán sử dụng......................................................................................42 2.6.4.Quy trình kế toán hao mòn tài sản thuê tài chính.........................................43 2.6.5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán.............................................43 2.7. KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN..........................................................................46 2.7.1. Chứng từ sử dụng:......................................................................................46 2.7.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán........................................................46 2.7.2.1 Tài khoản sử dụng:...................................................................................46 2.7.2.2. Sơ đồ hạch toán:......................................................................................46 2.7.3. Sổ kế toán sử dụng:.....................................................................................47 2.7.4. Tóm tắt quy trình kế toán vay ngắn hạn:.....................................................47 2.7.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:...........................................48 2.8. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN:.....................................................51 2.8.1. Chứng từ sử dụng:......................................................................................51 2.8.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.......................................................51 2.8.2.1. Tài khoản sử dụng:..................................................................................51 2.8.2.2. Sơ đồ hạch toán:......................................................................................51 2.8.3. Sổ kế toán sử dụng:.....................................................................................52 2.8.4. Tóm tắt quy trình kế toán phải trả người bán:.............................................52 2.8.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:...........................................53 2.9. KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC......................56 2.9.1. Chứng từ sử dụng:......................................................................................56 2.9.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.......................................................56 2.9.2.1. Tài khoản sử dụng:..................................................................................56 2.9.2.2. Sơ đồ hạch toán:......................................................................................56 2.9.3. Sổ kế toán sử dụng:.....................................................................................57 2.9.4.. Tóm tắt quy trình kế toán Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:.............57 2.9.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:...........................................57 2.10. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.................61 2.10.1. Chứng từ & sổ sách sử dụng:....................................................................61 2.10.2. Tài khoản sử dụng:...................................................................................61 2.10.3. Sổ kế toán sử dụng:...................................................................................61 2.10.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:........62 GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.10.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.........................................62 2.11.KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN............................................................65 2.11.1.Chứng từ kế toán.......................................................................................65 2.11.2.Tài khoản sử dụng.....................................................................................65 2.11.3.Sổ kế toán sử dụng.....................................................................................65 2.11.4.Quy trình kế toán phân phối lợi nhuận.......................................................65 2.11.5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán...........................................65 2.12. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ............68 2.12.1. Chứng từ kế toán......................................................................................68 2.12.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.....................................................68 2.12.2.1. Tài khoản sử dụng:................................................................................68 2.12.2.2. Sơ đồ hạch toán:....................................................................................68 2.12.3. Sổ kế toán sử dụng:...................................................................................69 2.12.4. Tóm tắt quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:........69 2.12.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.........................................70 2.13. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:................................73 2.13.1.Chứng từ sử dụng:.....................................................................................73 2.13.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.....................................................73 2.13.2.1. Tài khoản sử dụng:................................................................................73 2.13.2.2. Sơ đồ hạch toán:....................................................................................73 2.13.3. Sổ kế toán sử dụng:...................................................................................74 2.13.4.Tóm tắt quy trình kế toán doanh thu hoạt động tài chính...........................74 2.13.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh......................................................................74 2.14. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN................................................................77 2.14.1 Chứng từ sử dụng:.....................................................................................77 2.14.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.....................................................77 2.14.2.1. Tài khoản sử dụng:................................................................................77 2.14.2.2. Sơ đồ hạch toán.....................................................................................77 2.14.3. Sổ kế toán sử dụng:...................................................................................77 2.14.4. Tóm tắt quy trình kế toán giá vốn hàng bán:.............................................78 2.14.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.........................................78 2.15. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:..........................................81 2.15.1. Chứng từ sử dụng:...................................................................................81 2.15.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.....................................................81 2.15.2.1. Tài khoản kế toán...................................................................................81 2.15.2.2. Sơ đồ hạch toán:....................................................................................81 2.15.3. Sổ kế toán sử dụng:...................................................................................81 2.15.4. Tóm tắt quy trình kế toán chi phí tài chính:..............................................82 2.15.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.........................................82 2.16. CHI PHÍ BÁN HÀNG:...................................................................................85 2.16.1. Chứng từ sử dụng:....................................................................................85 2.16.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.....................................................85 2.16.2.1. Tài khoản sử dụng:................................................................................85 2.16.2.2. Sơ đồ hạch toán:....................................................................................85 2.16.3. Sổ kế toán sử dụng:...................................................................................85 2.16.4. Tóm tắt quy trình kế toán chi phí bán hàng...............................................86 2.16.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.........................................86 GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.17. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.........................................................89 2.17.1. Chứng từ sử dụng:....................................................................................89 2.17.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:.....................................................89 2.17.2.1. Tài khoản sử dụng:................................................................................89 2.17.2.2. Sơ đồ hạch toán:....................................................................................89 2.17.3. Sổ kế toán sử dụng:...................................................................................90 2.17.4. Tóm tắt quy trình kế toán chi phí QLDN:.................................................90 2.17.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.........................................90 2.18.KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC:......................................................................93 2.18.1. Chứng từ sử dụng:....................................................................................93 2.18.2.Tài khoản sử dụng và sơ đồ hoạch toán:....................................................93 2.18.2.1.Tài khoản sử dụng:.................................................................................93 2.18.2.2. Sơ đồ hoạch toán:..................................................................................94 2.18.3. Sổ kế toán sử dụng:...................................................................................95 2.18.4. Tóm tắt quy trình kế toán thu nhập khác:.................................................95 2.18.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.........................................95 2.19. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC:...........................................................................98 2.19.1 Chứng từ sư dụng:.....................................................................................98 2.19.2.Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán:......................................................98 2.19.2.1.Tài khoản sử dụng:.................................................................................98 2.19.2.2. Sơ đồ hạch toán:....................................................................................99 2.19.3. Quy trình ghi sổ:.....................................................................................100 2.19.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán:.......................................100 2.20. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH:....................................103 2.20.1. Chứng từ sử dụng:..................................................................................103 2.20.2. Tài khoản sử dụng và Sơ đồ hạch toán:..................................................103 2.20.2.1.Tài Khoản sử dụng................................................................................103 2.21. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:......................................................................108 2.21.1. Bảng cân đối số phát sinh:......................................................................108 2.21.2. Bảng cân đối kế toán:.............................................................................108 2.21.2.1. Quy trình lập bảng cân đối kế toán:.....................................................108 2.21.2.2. Minh họa phương pháp lập BCĐKT tại Công ty TNHH Thương mại Quang Minh:.......................................................................................................108 2.21.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:..................................................114 2.21.3.1. Quy trình lập BC kết quả hoạt động kinh doanh:.................................114 2.21.3.2. Minh họa PP lập BCKQKD tại Công ty TNHH thương mại Quang Minh:.................................................................................................................. 115 2.21.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:.....................................................................116 2.21.4.1. Quy trình lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ:............................................116 2.21.4.2. Minh họa phương pháp lập BC LCTT tại Công ty TNHH TM Quang Minh :................................................................................................................. 117 2.22. LẬP BÁO CÁO THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:.............................................119 2.22.1 Bảng kê hàng hóa – dịch vụ mua vào:.....................................................119 2.22.2. Bảng kê hàng hóa – dịch vụ bán ra:........................................................120 2.22.3. Tờ khai thuế GTGT:...............................................................................120 2.23. LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:............................120 2.23.1. Tờ khai tạm nộp thuế TNDN:.................................................................120 GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.23.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN:.............................................................120 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ.................................................................121 3.1. NHẬN XÉT:...................................................................................................121 3.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán:...........................................................................121 3.1.1.1. Ưu điểm:................................................................................................121 3.1.1.2. Nhược điểm:..........................................................................................122 3.1.2. Hình thức kế toán:....................................................................................122 3.1.2.1. Ưu điểm:................................................................................................122 3.1.2.2. Nhược điểm:..........................................................................................123 3.2. KIẾN NGHỊ....................................................................................................123 3.3. KẾT LUẬN:....................................................................................................124 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................125 GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG MINH 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 1.1.1.Tên công ty:  Tên công ty: Công ty TNHH thương mại Quang Minh  Địa chỉ: 135 Tây Ga – Phường Phú Sơn – TP.Thanh Hóa  Số điện thoại: 0373.940.009  Fax: 0373.940.009  Email: Lehungquang@gmail.com  Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.  Mã số thuế: 2801529800 1.1.2. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng VN. 1.1.3. Quyết định thành lập: Công ty TNHH thương mại Quang Minh được Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép kinh doanh số: 2801529800  Đăng ký kinh doanh số: 2801529800, đăng ký lần đầu ngày 23/10/2008 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp. 1.1.4. Ngành nghề kinh doanh: Công ty TNHH thương mại Quang Minh có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh thương mại dịch vụ với các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, cụ thể như:  Bán buôn thành phẩm  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  Bán buôn sản phẩm thuốc lá thuốc lào GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Bán buôn đò dùng khác cho gia đình  bán buôn đồ uống Công ty TNHH thương mại Quanh Minh là Công ty TNHH có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán kế toán độc lập, tự chủ về tài chính và có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Công ty tổ chức hoạt động kinh doanh theo pháp luật của nhà nước và điều lệ riêng của Công ty. Công ty cũng đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong xã hội. 1.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG MINH: 1.2.1. Cơ cấu chung: Tồn tại và phát triển trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần dưới sự quản lý của giám đốc công ty TNHH thương mại Quang Minh đã từng bước tổ chức lại bộ máy quản lý cũng như săp xếp lại lao động cho phù hợp với yêu cầu hiện tại, đổi mới các phương thức kinh doanh để đảm bảo sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Trong doanh nghiệp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban giám đốc, giúp việc cho ban giám đốc là ba phòng ban, mỗi phòng ban có chức năng nhiệm vụ riêng nhưng đều liên quan chặt chẽ đến nhau về mặt công tác kinh doanh và quản lý của mặt hàng. Cơ cấu bộ máy tổ chức của doanh nghiệp được thể hiện như sau: GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức điều hành trong Công ty TNHH TM Quang Minh SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:.  Giám đốc: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, quản lý toàn bộ Công ty, đồng thời là người đưa ra các quyết định cuối cùng về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó còn chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Có quyền bổ nhiệm và cách chức tất cả các thành viên trong công ty.  Phó giám đốc: Là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đã được phân công phụ trách, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc thay Giám đốc quản lý, điều hành toàn công ty khi Giám đốc đi vắng.  Phòng kinh doanh: Tham mưu cho giám đốc trong việc xác định kế hoạch kinh doanh và đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. Tham mưu và chịu trách nhiệm pháp lý trước giám đốc trong việc ký kết hợp đồng kinh tế, các bản giao khoán công việc làm tốt trong việc giới thiệu sản phẩm theo dõi chặt chẽ GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp việc bán hàng, chủ động đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc bán hàng của công ty. Định kỳ làm các báo cáo về kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh đối với cấp trên kịp thời, chính xác.  Phòng kế toán: Giám sát mọi họa động của daonh nghiệp trong từng thời điểm kinh doanh, quản lý vốn của toàn doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tổng hợp các báo cáo quyết toán của đại lý, cửa hàng thuộc doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ kế toán thiết lập các sổ sách, chứng từ theo đúng yêu cầu của Bộ Tài Chính ban hành, thường xuyên thông tin kinh tế giúp ban giám đốc quyết định mọi hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp về mặt tài chính. 1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán: Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung. Ở công ty có phòng kế toán đối với các đơn vị kinh doanh, đội trực thuộc, kế toán tiến hành ghi chép các chứng từ ban đầu, lập sổ sách kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng sự hướng dẫn của kế toán trưởng công ty, định kỳ gửi lên phòng kế toán công ty, phòng kế toán công ty thực hiện tổng hợp các số liệu cho các đơn vị báo cáo tiến hành xác định lỗ lãi toàn Công ty. * Chức năng của bộ máy kế toán: Phòng kế toán có chức năng thông tin và kiểm tra Giám Đốc, thu thập và xử lý tổng hợp một cách kịp thời, chính xác bằng hệ thống các phương pháp kế toán trên cơ sở cung cấp rõ thông tin cần thiết chính xác cho việc ra quyết định các phương pháp kinh doanh tối ưu của Ban lãnh đạo Công ty. * Nhiệm vụ của bộ máy kế toán: Phòng kế toán có nhiệm vụ ghi chép phản ánh, cung cấp đầy đủ toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị nhằm giúp Giám Đốc Công ty điều hành và quản lý hoạt động kinh tế tài chính có hiệu quả. Từ những chức năng nhiệm vụ như trên bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo sơ đồ sau: GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán trong công ty TNHH TM Quang Minh SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ QUỸ KẾ TOÁN KHO Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu quản lý và trình độ kế toán tại công ty. Đây là một hình thức mà đơn vị kế toán chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở mọi phần hành. 1.3. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG CỦA CÔNG TY:  Công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ tài chính.  Niên độ kế toán (kỳ kế toán năm): bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.  Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép là Đồng Việt Nam: (VNĐ). 1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh và đặc điểm quản lý, hiện nay công ty TNHH thương mại Quang Minh đang áp dụng hình thức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ”. Với hình thức nhật kí chứng từ, hệ thống sổ sách mà công ty áp dụng chủ yếu là các tài khoản, sổ đăng ký chứng từ, sổ cái, sổ kế toán chi tiết. Hình thức sổ này đơn GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp giản, kết cấu sổ dễ ghi, dễ hiểu thuận lợi cho việc phân công kế toán và áp dụng kế toán máy. Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hình thức kế toán áp dụng trong Công ty TNHH TM Quang Minh Chứng từ gốc Phiếu nhập, xuất kho. Hóa đơn GTGT Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại Sổ kế toán chi tiết 152 622… Chứng từ ghi sổ Sổ cái 111, 112,… Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu 1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho:  Phương pháp tính giá thực tế hàng tồn kho: Tính theo trị giá gốc (Giá thực tế) + Tính giá nhập: Là giá mua ghi trên hoá đơn GTGT không bao gồm có thuế đầu vào, cộng (+) chi phí vận chuyển, lưu bãi lưu kho (nếu có). + Phương pháp xác định giá trị hàng hoá xuất kho: Phương pháp nhập trước - xuất trước. GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Khấu hao tài sản cố định: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản cố định. Tỷ lệ khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với các quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. + Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân - Gia quyền + Phương hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 1.3.3. Phương pháp nộp thuế GTGT: Công ty đã đăng ký kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 1.3.4. Tổ chức báo cáo tài chính: Hệ thống báo cáo tài chính của công ty đang áp dụng theo quyết định 48/200/QĐ - BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ tài chính. Báo cáo tài chính gồm: + Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01 – DNN + Báo cáo kết quả HĐSXKD: Mẫu số B02 – DNN + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:Mẫu số B03 – DNN + Thuyết minh BCTC: Mẫu số B09 – DNN 1.3.5. Một số chế độ kế toán áp dụng tại công ty: * Niên độ kế toán: Niên độ kế toán thống nhất áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc 31/12 theo năm dương lịch, sử dụng đơn vị Việt Nam đồng để ghi chép, nếu có phát sinh bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố. * Chế độ chứng từ: Các chứng từ kế toán của công ty được thực hiện theo đúng biểu mẫu do Bộ Tài Chính quy định, theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC và các văn bản sửa đổi bổ sung. * Chế độ tài khoản: Hệ thống tài khoản công ty đang áp dụng được ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC cùng các văn bản sửa đổi bổ sung. GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 2:CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT: 2.1.1 Chứng từ sử dụng:  Chứng từ gốc: • Hóa đơn GTGT hàng bán ra; • Hóa đơn GTGT hàng mua vào; • Bảng kiểm kê quỹ – Mẫu số 07a-TT/BB • Bảng kiểm kê quỹ – Mẫu số 07b-TT/BB • Bảng thanh toán tiền lương; • Biên lai thu tiền;  Chứng từ dùng để ghi sổ: • Phiếu thu; • Phiếu chi; 2.1.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán: 2.1.2.1. Tài khoản sử dụng: Số hiệu 111 1111 1112 1113 GVHD: Phạm Văn Cư Tên Tài khoản Tiền mặt tại quỹ Tiền mặt VND Tiền mặt- ngoại tệ Tiền mặt - Vàng bạc, kim khí quý, đá quý Trang: 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.2.2. Sơ đồ hạch toán: 511 TK111 (1) 156,152 (2) 3331 133 112 112 (3) (4) 131 331 (5) (6) Ghi chú: (1) Bán hàng thu tiền mặt (Nộp thuế GTGT khấu trừ) (2) Chi tiền mặt mua hàng hóa (Thuế GTGT) (3) Rút tiền ngân hàng gửi về nhập quỹ (4) Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng (5) Thu nợ khách hàng bằng tiền mặt (6) Trả nợ người bán bằng tiền mặt. 2.1.3. Sổ kế toán sử dụng:  Chứng từ ghi sổ  Sổ cái  Sổ quỹ tiền mặt GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt  Thủ tục chi tiền: Bộ phận có nhu cầu thanh toán sẽ lập Giấy đề nghị và sau đó trình Tổng giám đốc ký duyệt. Căn cứ vào Giấy đề nghị đã được sự đồng ý của Tổng giám đốc, kế toán thanh toán sẽ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ rồi lập Phiếu Chi và chuyển cho kế toán trưởng hay giám đốc ký duyệt. Khi Phiếu Chi đã được ký duyệt sẽ chuyển đến cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục chi tiền. Sau đó kế toán thanh toán lưu Phiếu Chi này. Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ quỹ (Thủ quỹ) Sổ đăng ký CTGS SỔ CÁI TK 111  Thủ tuc thu tiền: Dựa vào Hóa đơn bán hàng. Khi nhận tiền từ khách hàng, kế toán tiền mặt lập Phiếu Thu (2 liên) hợp lệ, kiểm tra, sau đó chuyển cho thủ quỹ để thủ quỹ nhận đủ số tiền. Phiếu Thu sẽ được trình kế toán trưởng ký rồi được lưu ở kế toán tiền mặt 1 liên và khách hàng sẽ giữ 1 liên. 2.1.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán + Nghiệp vụ 1: Ngày 15/1/2012 bán trà cozy cho doanh nghiệp tư nhân Hoàng Quân (TT Nhồi- Đông Sơn- Thanh Hóa), MST: 2800787848 theo hóa đơn số: 0006971, kí hiệu RD/2010B, Giá chưa thuế 10.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, Gia xuất kho 8.100.000. Đã thu bằng tiền mặt: + Nợ TK 1111: 11.000.000 Có TK 511: 10.000.000 Có TK 3331: 1.000.000 + Nợ TK 632: GVHD: Phạm Văn Cư 8.100.000 Trang: 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Có TK 156: 8.100.000 - Mẫu thực tế tại Công ty: (Phụ lục: 01)  Phiếu thu số 111  Phiếu xuất kho số 001  Hóa đơn GTGT số 0006971 + Nghiệp vụ 2: Ngày 24/01/2012 chi tiền mặt, theo phiếu chi số 112 để trả tiền mua bánh quy dừa cho công ty cổ phần thực phẩm Song Long( khu 3 khu CN Thuận ĐạoBến Lức- Long An) , theo hóa đơn số 0158634, số tiền là: 45.903.000 đồng. Nợ TK 331: 45.903.000 Nợ TK 133: 4.590.300 Có TK 111: 41.312.700 - Mẫu thực tế tại Công ty (Phụ lục: 01)  Phiếu chi số 112 +Nghiệp vụ 3: Ngày 06/08/2012 xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng ACB, số tiền 10.000000 Nợ TK1121: 10.000.000 Có TK 1111: 10.000.000 + Trích sổ: GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Sổ chứng từ ghi sổ: Đơn vị: Công ty TNHH TM Quang Minh Địa chỉ:135 Tây Ga-P Phú Sơn-TP TH Mẫu số: S02c1 – DNN (Ban hành thep QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số : 011 Từ ngày 01tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú 1 D A Nợ B Có C - Thu tiền bán hàng theo HD 111 511 10.000.000 3331 1.000.000 0006971 - …… Cộng X X 5.760.625.321 x Kèm theo.... chứng từ gốc Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 17 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn vị: Công ty TNHH TM Quang Minh Địa chỉ:135 Tây Ga-P Phú Sơn-TP TH Mẫu số: S02c1 – DNN (Ban hành thep QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số : 012 Từ ngày 01tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú 1 D A Nợ B Có C - Chi tiền mặt theo HD số 331 1111 45.903.000 0158643 133 1111 4.590.300 -xuất Quỹ tiền mặt vào ngân 1121 1111 10.000.000 X X 5.693.412.560 hàng - …… Cộng x Kèm theo.... chứng từ gốc Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Sổ cái TK 111: Đơn vị: Công ty TNH TM Quang Minh Mẫu số: S02c1 – DNN Địa chỉ: 135 Tây Ga-P Phú Sơn-TP TH Ban hành thep QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) Năm: 2012 Tên tài khoản: Tiền mặt Số hiệu: 111 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi Số sổ Số Ngày hiệu DIỄN GIẢI Số tiền TK Nợ tháng A B C D - Số dư đầu năm: 15/01 011 15/01 - Thu tiền bán hàng 511 10.000.000 - Thu tiền TGTGT 3331 1.000.000 24/01 012 24/01 chú Có hiệu ĐƯ E Ghi 1 147.847.574 -Chi tiền mặt trả 331 2 G 45.903.000 tiền khach hàng - Ghi tiền TGTGT - …… - Cộng số phát sinh: - Số dư cuối năm: 133 X X 4.590.300 5.760.625,321 215.060.335 5.693.412.560 - Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang … Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Người lập sổ Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) Giám đốc (Ký, tên họ) 2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG: 2.2.1. Chứng từ sử dụng: • Giấy Báo Nợ; Giấy Báo Có; • Phiếu tính lãi; GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp • Ủy Nhiệm Thu; Ủy Nhiêm Chi; Séc. 2.2.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán: 2.2.2.1. Tài khoản sử dụng: Số hiệu Tên Tài khoản 112 Tiền gửi Ngân hàng 1121 Tiền gửi Ngân hàng- Tiền Việt Nam 112111 NH Ngoại Thương TP.HCM 112121 NH Công Thương TP.HCM 112131 NH TECHCOMBANK TP.HCM 112141 NH đầu tư phát triển 112151 NH Hong Kong Bank 112161 112171 112181 112191 1122 112211 Ngân hàng VIB Tiền gửi NH TMVP Phương Nam CN Lý Thái Tổ Tiền gửi NH TMCP Á Châu Tài khoản TGNH Far East Tiền gửi NH ngoại tệ Tiền gửi NH Ngoại Thương TP.HCM 112213 Tiền giữ hộ NH Ngoại Ngoại Thương EUR Thương 112212 GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 20
- Xem thêm -