Tài liệu Công tác kế toán ở công ty cp may lê trực

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Ngµy nay , héi nhËp quèc tÕ lµ yÕu tè sèng cßn cña mét nÒn kinh tÕ . ViÖt Nam còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ , khi ®ã c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng , mµ muèn tån t¹i ph¶i cã nh÷ng chuyÓn ®æi phï hîp . Cæ phÇn ho¸ lµ mét trong nh÷ng c¸ch mµ c¸c Doanh nghiÖp t¹o ra cho m×nh c¬ së ®Ó cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng . Cæ phÇn ho¸ sÏ lµm cho c¸c Doanh nghiÖp cã mét c¬ chÕ míi , cã mét m«i trêng míi , cã mét ®éng lùc míi ®Ó ph¸t triÓn . Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp còng ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng trong m«i trêng míi ®ã thËt hiÖu qu¶ . Ho¹t ®éng hiÖu qu¶ phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè , mét trong nh÷ng yÕu tè ®ã lµ ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp , ngêi qu¶n lý ph¶i n¾m v÷ng ®îc doanh nghiÖp cña m×nh , ph¶i ®iÒu khiÓn doanh nghiÖp m×nh ®i ®óng híng . §Ó qu¶n lý tèt doanh nghiÖp , ngêi qu¶n lý cÇn n¾m v÷ng c¸c th«ng tin cña doanh nghiÖp , ®ã lµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong doanh nghiÖp . Trong ®ã , phßng kÕ to¸n lµ phßng cã nhiÖm vô kh¸ quan träng , phßng kÕ to¸n ph¶i cung cÊp cho ngêi qu¶n lý nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp , nguån vèn cña Doanh nghiÖp , tµi s¶n cña Doanh nghiÖp , kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp..... tõ ®ã kÕ to¸n ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh , gãp phÇn gióp ngêi qu¶n lý ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã, lµ mét Doanh nghiÖp cæ phÇn , nªn c«ng t¸c kÕ to¸n cµng rÊt ®îc coi träng v× nã gióp c¸c cæ ®«ng , c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ nî cã nhËn ®Þnh chÝnh x¸c vÒ kh¶ n¨ng cña Doanh nghiÖp , t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp v× hä chÝnh lµ nh÷ng ngêi chñ ®Ých thùc cña doanh nghiÖp . §îc sù gióp ®ì cña c¸n bé , nh©n viªn C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc em xin phÐp ®îc t×m hiÓu tæng quan vµ ®a ra nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , cã uy tÝn trªn thÞ trêng tuy cã thêi gian cæ phÇn ho¸ cha l©u. Do cha cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ ®Çy ®ñ kiÕn thøc nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng hiÓu biÕt thiÕu sãt . RÊt mong ®îc c¸c thÇy , c« gi¸o , c¸c b¹n gãp ý gióp em hoµn thiÖn h¬n bµi viÕt cña m×nh . PhÇn 1 Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn may lª trùc 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc ®îc thµnh lËp ngµy 01/01/2000 . Tríc ®©y c«ng ty lµ mét trong 3 c¬ së may cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng : - C¬ së may sè 8B Lª Trùc - Ba §×nh - Hµ Néi 1 - C¬ së may sè 22 Thµnh C«ng - Ba §×nh - Hµ Néi - C¬ së dÖt th¶m len sè 115 NguyÔn L¬ng B»ng - §èng §a - Hµ Néi ChÝnh v× vËy lÞch sö h×nh thµnh cña C«ng ty g¾n liÒn víi lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Trô së ®Æt t¹i sè 22 Thµnh C«ng - Ba §×nh - Hµ Néi . C«ng ty may ChiÕn Th¾ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam , ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1968 tiÒn th©n cña nã lµ XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng (Trô së sè 8B Lª Trùc - Ba §×nh - Hµ Néi). Th¸ng 8 / 1992 Bé C«ng NghiÖp NhÑ quyÕt ®Þnh ®æi tªn XÝ nghiÖp thµnh C«ng ty may ChiÕn Th¾ng . §©y lµ sù kiÖn ®¸nh dÊu mét bíc trëng thµnh vÒ chÊt cña xÝ nghiÖp , tÝnh tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ trong chøc n¨ng ho¹t ®éng míi cña C«ng ty . Ngay sau ®ã , th¸ng 3/1994 xÝ nghiÖp th¶m len xuÊt khÈu §èng §a thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam ®îc s¸t nhËp vµo C«ng ty may ChiÕn Th¾ng , tõ ®©y chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty ®îc n©ng lªn . Ngµy 01/01/2000 ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆc quan träng cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®ã lµ sù kiÖn c¬ së may sè 8B Lª Trùc t¸ch ra thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc . C«ng ty thµnh lËp díi h×nh thøc chuyÓn tõ doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn theo luËt C«ng ty (do Quèc héi th«ng qua ngµy 20/12/1990 vµ mét sè ®iÒu luËt ®îc Quèc héi kho¸ IX kú häp thø 5 th«ng qua ngµy 22/06/1994). HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng ®éc lËp trùc thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam , thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 68/1999 Q§ - BCN do Bé C«ng nghiÖp cÊp ngµy 20/10/1999 . GiÊy phÐp kinh doanh sè 058429 do Së KÕ ho¹ch ®Çu t Hµ Néi cÊp ngµy 24/12/1999 . C«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ : letruc garment stock company ViÕt t¾t lµ : legastco Trô së chÝnh : 8B - Lª Trùc - Ba §×nh - Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc lµ ph¸p nh©n theo luËt ph¸p nh©n ViÖt Nam kÓ tõ ngµy ®îc cÊp ®¨ng ký kinh doanh , thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp , cã tµi kho¶n riªng vµ con dÊu riªng , ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn vµ luËt C«ng ty . C«ng ty cã vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 4,2 tû VN§ (tõ 3 nguån chÝnh : Nhµ níc , CBCNV trong C«ng ty vµ tõ c¸c nguån kh¸c) . Tæng sè CBCNV cña C«ng ty lµ : 530 ngêi . C¸n bé tõ tæ trëng trë lªn lµ 23 ngêi , trong ®ã c¸n bé chñ chèt lµ 15 ®ång chÝ , sè §¶ng viªn lµ 17 ®ång chÝ . Trong ®ã sè CBCNV n÷ lµ 475 ngêi chiÕm tû lÖ 90% CBCNV trong toµn C«ng ty. 1.2. NhiÖm vô SXKD t¹i C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc Lµ mét C«ng ty may , nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng may mÆc , chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c mÆt hµng may mÆc theo ®¬n ®Æt 2 hµng cña c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi , xuÊt nhËp khÈu hµng may mÆc. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn kinh doanh c¸c nghµnh nghÒ tæng hîp mµ Nhµ níc cho phÐp . S¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu ®îc tiªu thô ë níc ngoµi nh c¸c níc Hµn Quèc , §µi Loan vµ mét sè níc Ch©u ¢u ... Do vËy , hµng n¨m C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc còng gãp mét phÇn vµo kim ngh¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña níc ta . Môc tiªu cña C«ng ty híng tíi trong ho¹t ®éng lµ huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶ cho viÖc s¶n xuÊt ph¸t triÓn kinh doanh hµng may mÆc vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau nh»m thu lîi nhuËn tèi ®a , t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng , t¨ng cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng , ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc vµ C«ng ty . Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng ch¨m lo c¶i thiÖn ®êi sèng, tæ chøc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cho CBCNV trong C«ng ty . Víi môc tiªu ho¹t ®éng nh vËy C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc ®· vµ ®ang tham gia tÝch cùc vµo chñ tr¬ng ph¸t triÓn ®Êt níc , ®a ®Êt níc ®i lªn ngµy cµng giµu m¹nh cña §¶ng vµ Nhµ níc ta . 1.3. ThÞ trêng mua b¸n cña C«ng ty cæ phÇn may Lª trùc MÆt hµng chÝnh cña C«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm may mÆc bao gåm c¸c chñng lo¹i Jacket , v¸y ¸o n÷ , ¸o b¬i , ®ång phôc cho c¬ quan , s¬ mi xuÊt khÈu ... Lµ mét trong c¸c thµnh viªn cña Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam , C«ng ty ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo nhiÖm vô ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng DÖt may . C¸c mÆt hµng cña C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc phong phó vÒ chñng lo¹i , ®a d¹ng vÒ mÈu m· vµ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ trªn thÕ giíi . S¶n phÈm cña C«ng ty ®· xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng khã tÝnh trªn thÕ giíi nh NhËt B¶n , §µi Loan vµ ®Æc biÖt lµ thÞ trêng Nga , §«ng ¢u vèn lµ thÞ trêng mµ tríc ®©y c¸c doanh nghiÖp may thêng bá ngá . Cïng c¸c b¹n hµng truyÒn thèng (khi C«ng ty cßn lµ c¬ së may cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng) C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c míi trong vµ ngoµi níc nh»m më réng thªm thÞ trêng . C«ng ty thêng xuyªn duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c h·ng næi tiÕng nh: Gennie’s Fashion - §µi Loan , h·ng Had«ng - Hµn Quèc , h·ng Leisure , Itochu , Yongshin , Kinsho ... ChÝnh sù nh¹y bÐn víi biÕn ®éng cña thÞ trêng C«ng ty ®· t×m ra ®îc mét híng ®i ®óng ®¾n ®ã lµ kh«ng ngõng t×m kiÕm thÞ trêng míi c¶ trong níc vµ quèc tÕ th«ng qua ho¹t ®éng cña c¸c cña hµng b¸n lÎ vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang thÞ trêng míi ®¶m b¶o ®Çu ra cho s¶n xuÊt . 1.4. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc a. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc lµ mét C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt s¶n phÈm may. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ , C«ng ty tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt theo ph©n xëng , trong ph©n xëng cã c¸c tæ 3 s¶n xuÊt chuyªn tr¸ch c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau . Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm may nªn vÒ c«ng nghÖ rÊt Ýt kh©u cã thÓ tù ®éng ho¸ hoµn toµn , hÇu hÕt c¸c kh©u ®Ó cho ra mét s¶n phÈm may hoµn chØnh ®Òu ph¶i do c«ng nh©n trùc tiÕp vËn hµnh m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt . b. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm . C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc lµ C«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau . S¶n phÈm lµm theo ®¬n ®Æt hµng , lµm ®Ó b¸n , ®Ó xuÊt khÈu chñ yÕu sang NhËt , §µi Loan vµ mét sè níc Ch©u ¢u kh¸c ; quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm may cña C«ng ty ®îc lµm nh sau : - Khi cã ®¬n ®Æt hµng phßng xuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô lµm thñ tôc , nhËp nguyªn phô liÖu do b¹n hµng göi ®Õn theo tõng chñng lo¹i . - Phßng kü thuËt sÏ tiÕn hµnh chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu chÕ thö mÉu m· ®Ó giao cho kh¸ch hµng duyÖt mÉu vµ th«ng sè kü thuËt . - Sau khi ®îc duyÖt mÉu vµ th«ng sè kü thuËt , s¶n phÈm ®îc ®a xuèng ph©n xëng vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t . - Giai ®o¹n c¾t : Dùa trªn lÖnh s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu ®îc ®a vµo giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c¾t t¹o ra b¸n thµnh phÈm c¾t . NÕu kh¸ch hµng cã yªu cÇu thªu , in thªm th× sè b¸n thµnh phÈm sÏ ®îc ®em ®i thªu , in . - Giai ®o¹n may : NhËn b¸n thµnh phÈm tõ giai ®o¹n c¾t chuyÓn sang tiÕp tôc gia c«ng hoµn chØnh s¶n phÈm . KÕt thóc giai ®o¹n nµy th× ®îc s¶n phÈm gÇn nh hoµn chØnh . - Giai ®o¹n lµ : NhËn s¶n phÈm tõ giai ®o¹n may chuyÓn sang råi lµ ph¼ng . - Kh©u KCS : KiÓm tra chÊt lîng ®îc thùc hiÖn ë nhiÒu kh©u trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn s¶n phÈm , nã cã thÓ ®îc thùc hiÖn ngay c¶ khi s¶n phÈm ®ang cßn ë trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ cha ph¶i lµ mét s¶n phÈm hoµn chØnh . - Giai ®o¹n gÊp ®ãng gãi : S¶n phÈm sau khi hoµn thµnh ®îc gÊp vµ ®ãng tói hép theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng , sau ®ã ®îc nhËp kho thµnh phÈm chê giao cho kh¸ch hµng . 4 S¬ ®å biÓu diÓn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm may §¬n ®Æt hµng ChuÈn bÞ vËt liÖu S¶n xuÊt mÉu thö DuyÖt mÉu vµ c¸c th«ng sè kü thuËt Ph©n xëng TæTæ chøc bé Tælý , chøcKCS Hoµn §ãngban trong NhËp Tæm¸y qu¶n 1.5. c¾t n¨ng nhiÖm vô tõng phßng lµ chØnh gãi kho may C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc thµnh c¸c phßng ban , c¸c bé phËn , ph©n xëng thùc hiÖn chøc n¨ng nhÊt ®Þnh . Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc gåm : - §¹i héi cæ ®«ng - Héi ®ång qu¶n trÞ - Ban gi¸m ®èc - Phßng kÕ to¸n tµi vô - Phßng XuÊt nhËp khÈu - Phßng kinh doanh - Phßng hµnh chÝnh - Phßng b¶o vÖ qu©n sù - Phßng kü thuËt - Phßng c¬ ®iÖn - Trung t©m thiÕt kÕ thêi trang 5 - PX1 - PX3 - PX CKT Chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña tõng phßng ban nh sau : §¹i héi cæ ®«ng : lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty , quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò chung cho toµn C«ng ty , quyÕt ®Þnh ph¬ng híng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m tµi chÝnh . Héi ®ång qu¶n trÞ : Héi ®ång qu¶n trÞ do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra , gåm cã 5 thµnh viªn : 1 Chñ tÞch H§QT , 1 Phã CT H§QT , vµ 3 uû viªn . Ban Gi¸m ®èc : Gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 2 phã Gi¸m ®èc . Gi¸m ®èc lµ ngêi qu¶n lý ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty , lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty trong mäi giao dÞch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vµ ®¹i héi cæ ®«ng . Phã Gi¸m ®èc ngoµi viÖc gióp ®ì cho Gi¸m ®èc cßn qu¶n lý 1 ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh . Phßng kÕ to¸n tµi vô : Phô tr¸ch c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n , tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh cña toµn C«ng ty , ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ , tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh , lËp c¸c dù ¸n ®Çu t . Phßng XuÊt NhËp khÈu (XNK) : Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n , dµi h¹n theo hîp ®ång kinh tÕ . §iÒu chØnh , tæ chøc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . TiÕp cËn vµ më réng thÞ trêng cho C«ng ty b»ng c¸ch t×m thÞ trêng tiªu thô trong vµ ngoµi níc . Quan hÖ giao dÞch quèc tÕ , thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty . Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ . Phßng kinh doanh tiÕp thÞ (KDTT) : Cã nhiÖm vô x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o , xóc tiÕn b¸n hµng , t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô trong níc vµ ngoµi níc . §©y cßn lµ bé phËn phô tr¸ch viÖc chµo b¸n hµng , c¸c s¶n phÈm ®îc chÕ thö råi ®em ®Õn c¸c h·ng ®Ó chµo b¸n , nÕu ®îc chÊp nhËn C«ng ty sÏ s¶n xuÊt lo¹i hµng ®ã . Phßng hµnh chÝnh : Cã nhiÖm vô gióp viÖc gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh ph¸p chÕ , thùc hiÖn c¸c c«ng cô qu¶n lý toµn C«ng ty . Phßng b¶o vÖ qu©n sù : Cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c néi quy , quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn trong C«ng ty , b¶o vÖ vµ qu¶n lý tµi s¶n cña C«ng ty . Phßng kü thuËt : Phô tr¸ch kü thuËt s¶n xuÊt , n¾m b¾t c¸c th«ng tin khoa häc kü thuËt trong lÜnh vùc may mÆc , øng dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt . Phßng kü thuËt cßn cã nhiÖm vô qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm , kiÓm tra quy c¸ch mÉu hµng , cã nhiÖm vô kÕt hîp víi ban qu¶n lý ph©n xëng ®Ó s÷a chöa hµng bÞ háng , lçi . Phßng c¬ ®iÖn : Cã nhiÖm vô b¶o qu¶n vµ duy tr× nguån ®iÖn , c¬ khÝ m¸y mãc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc . 6 Trung t©m mèt : Phô tr¸ch viÖc thiÕt kÕ mÉu , kiÓu d¸ng s¶n phÈm , giíi thiÖu s¶n phÈm lµm cho thÞ trêng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty . Ph©n xëng : Lµ n¬i chuyªn s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty , hiÖn nay C«ng ty cã 3 ph©n xëng : PX1 , PX3 , PX CKT . Trong ®ã PX1 vµ PX3 chuyªn s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc . PX CKT chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mò , ¸o b¬i . Mçi ph©n xëng ®Òu ®îc tæ chøc qu¶n lý theo tæ , ngoµi c¸c tæ tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm gåm cã tæ v¨n phßng . §¹i héi cæ ®«ng H§QT Ban Gi¸m §èC S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc Gi¸m §èc P. Gi¸m §èc 1 Phßng kÕ to¸n tµi vô Ph©n x ëng CKT Phßng xuÊt nhËp khÈu P. Gi¸m §èc 2 Phßng kinh doanh T.T thiÕt kÕ thêi trang Phßng hµnh chÝnh Phßng kü thuËt Phßng b¶o vÖ qu©n sù Phßng c¬ ®iÖn Ph©n x ëng may 1 Ph©n x ëng may 2 7 PhÇn 2 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn may lª trùc 2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n - Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n do kÕ to¸n trëng phô tr¸ch chung . Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung ®Ó ®iÒu hµnh gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty . T¹i c¸c ph©n xëng kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n riªng mµ chØ cã nh©n viªn thèng kª thuéc tæ v¨n phßng lµ nhiÖm vô thu thËp , kiÓm tra chøng tõ , thùc hiÖn ghi chÐp ban ®Çu c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh , lËp b¸o c¸o nghiÖp vô trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh nh b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông NVL , b¸o c¸o kh¸c vÒ sö dông vËt t , t×nh h×nh xuÊt nhËp vµ tån kho trong ph©n xëng . §Þnh kú c¸c nh©n viªn nµy chuyÓn chøng tõ , b¸o c¸o ®ã vÒ v¨n phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh ghi sæ , thÎ kho trong toµn C«ng ty . - Phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n trong toµn bé C«ng ty , cung cÊp sè liÖu phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ cña ban l·nh d¹o C«ng ty vµ yªu cÇu qu¶n lý cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nhµ níc (thuÕ , ng©n hµng). - Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô lËp , ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ s¸ch , tæ chøc híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c thu nhËp, xö lý th«ng tin kÕ to¸n ban ®Çu cña c¸c bé phËn cã liªn quan . Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh cña Bé Tµi chÝnh , cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ , kÞp thêi , chÝnh x¸c th«ng tin toµn c¶nh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD ®Ó tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty . b. Ph©n c«ng lao ®éng trong bé m¸y kÕ to¸n : 8 §Ó thc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n ®ßi hái ®éi ngò kÕ to¸n C«ng ty ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô , cã kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp . HiÖn nay bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc gåm 4 ngêi vµ ph©n c«ng nh sau : - KÕ to¸n trëng (KÕ to¸n tæng hîp , kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh , kÕ to¸n ng©n hµng , thuÕ ) : Lµ ngêi phô tr¸ch chung , cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn trong phßng . ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt , tríc ban l·nh ®¹o cña C«ng ty vÒ nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c qu¶n lý th«ng tin tµi chÝnh cña C«ng ty . KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o tµi chÝnh , thùc hiÖn c«ng viÖc b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®óng chÕ ®é c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña Nhµ níc . Bªn c¹nh ®ã kÕ to¸n cßn cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh , theo dâi giao dÞch víi ng©n hµng , lµm vÖc víi c¬ quan thuÕ . - KÕ to¸n TSC§ , NVL , CCDC : Theo dâi ghi chÐp t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m TSC§ , hµng th¸ng tÝnh khÊu hao vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. Hµng ngµy ghi chÐp sæ s¸ch cña nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn xuÊt nhËp NVL , CCDC cuèi kú tÝnh to¸n lîng vËt t tån kho , lËp b¸o c¸o xuÊt nhËp vËt t . - Thñ quû , kÕ to¸n tiÒn l¬ng : ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn mÆt cña C«ng ty , thùc hiÖn thu chi theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc , thñ quû cßn lµ ngêi theo dâi tÝnh to¸n l¬ng , BHXH cña toµn C«ng ty . - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh , kÕ to¸n theo dâi c«ng nî , t¹m øng cña CBCNV : Cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng , tiÕn hµnh ph©n bæ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cßn cã nhiÖm vô theo dâi c«ng nî víi c¸c nhµ cung øng , c¸c kho¶n t¹m øng cña CBCNV . KÕ to¸n trëng (Kiªm kÕ to¸n tæng hîp , kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh , kÕ to¸n ng©n hµng) S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n TSC§ (Kiªm kÕ to¸n NVL vµ CCDC) KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh (Kiªm kÕ to¸n theo dâi c«ng nî , t¹m øng cña CBCNV) Thñ quû (Kiªm kÕ to¸n tiÒn l ¬ng) 9 2.2. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc (HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ®ang sö dông , h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty) a. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc hiÖn nay ®ang dïng h×nh thøc ghi sæ NhËt ký Chøng tõ . Sù lùa chän h×nh thøc nµy phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty vµ tr×nh ®é cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n , v× h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ ®îc kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt nªn ®¶m b¶o c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®îc tiÕn hµnh song song , viÖc kiÓm tra sè liÖu ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn , ®«ng ®Òu ë c¸c kh©u vµ trong tÊt c¶ c¸c phÇn kÕ to¸n , ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c kÞp thêi theo yªu cÇu qu¶n lý . HÖ thèng sæ s¸ch hiÖn cã ë C«ng ty theo h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ gåm : Sæ kÕ to¸n Chøng tõ chi tiÕt gèc - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt - C¸c b¶ng kª - C¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng ph©n bæ - NhËt ký chøng tõ - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ë C«ng ty cæ phÇn maytõ lª trùc NhËt ký chøng B¶ng kª B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh 10 Chó gi¶i : Ghi theo ngµy hoÆc ®Þnh kú 3 ngµy Ghi vµo cuèi kú §èi chiÕu kiÓm tra Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau : a) H»ng ngµy c¨n cø vµ chøng tõ gèc , kÕ to¸n ghi vµo NhËt ký chøng tõ , b¶ng kª vµ sæ chi tiÕt kÕ to¸n liªn quan . b) Cuèi th¸ng , c¨n cø vµo sè liÖu cña c¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh viÖc sö dông c¸c nguån lùc , kÕ to¸n lËp c¸c B¶ng ph©n bæ cã liªn quan . c) TiÕp theo , kÕ to¸n céng c¸c b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c B¶ng kª cã liªn quan . d) Ghi nh÷ng sè liÖu tæng hîp ®îc tõ B¶ng kª vµ NhËt ký chøng tõ cã liªn quan . e) MÆt kh¸c , kÕ to¸n céng c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt . f) Sau ®ã , kÕ to¸n céng c¸c NhËt ký chøng tõ vµ lÊy c¸c sè céng ®ã ghi vµo tµi kho¶n tæng hîp cã liªn quan ë Sæ C¸i . g) Cuèi cïng , kÕ to¸n céng c¸c sè PS Nî ë Sæ C¸i , tÝnh ra sè d cuèi kú trªn c¸c tµi kho¶n tæng hîp ë Sæ C¸i vµ ®èi chiÕu sè liÖu ë Sæ C¸i víi sè céng ë c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt . h) Trªn c¬ së sè liÖu hÖ thèng ®îc ë Sæ C¸i , c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt , c¸c B¶ng kª vµ c¸c NhËt ký chøng tõ , kÕ to¸n lËp c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh . 11 b. HÖ thèng tµi kho¶n ®ang sö dông TK Tªn Tµi Kho¶n 111 TiÒn mÆt 1121 TiÒn göi ng©n hµng VN§ 1122 TiÒn göi ng©n hµng ngo¹i tÖ 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1331 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸ vËt t 1381 Ph¶i thu cña C.ty Kh¶i Hoµn 1384 Ph¶i thu kh¸c 1386 Ph¶i thu cña h·ng Kinsho 1387 Ph¶i thu ph¹t chÊt lîng 1389 Ph¶i thu cña TT.thiÕt kÕ T.Trang 141 T¹m øng 1422 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 1521 Nguyªn liÖu 1522 Phô liÖu 1523 §iÖn 1524 C¬ khÝ 1525 Nhiªn liÖu 1528 Bao b× 153 C«ng cô dông cô 154 Chi phÝ SXKD dë dang 1551 Thµnh phÈm may 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 222 Gãp vèn liªn doanh 3111 Vay ng¾n h¹n VN§ 3113 Vay ng¾n h¹n CBCNV 331 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 3331 ThuÕ GTGT ph¶i nép 3334 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp TK 3337 3341 3342 3382 3383 Tªn Tµi Kho¶n ThuÕ nhµ ®Êt , tiÒn thuª ®Êt Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ph¶i tr¶ kh¸c cho CBCNV Kinh phÝ c«ng ®oµn B¶o hiÓm x· héi 3384 3388 3388A 3411 3412 411 413 414 415 4212 431 5111 5113 515 621 622 627 6321 635 641 642 911 9113 9114 B¶o hiÓm y tÕ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Ph¶i thu , ph¶i tr¶ l¬ng èm Vay dµi h¹n VN§ Vay dµi h¹n ngo¹i tÖ Nguån vèn kinh doanh Chªnh lÖch tû gi¸ Quü ph¸t triÓn XSKD Quü dù tr÷ L·i n¨m nay Quü khen thëng phóc lîi Doanh thu b¸n thµnh phÈm D.thu cung cÊp dÞch vô kh¸c Doanh thu tµi chÝnh Chi phÝ NVL trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Gi¸ vèn thµnh phÈm Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh X¸c ®Þnh kÕt qu¶ KD dÞch vô X¸c ®Þnh kÕt qu¶ H§TC 2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : 2.3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ 12 §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh h×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc . - §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt : Chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc bao gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt kinh tÕ , c«ng dông vµ yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau. Chóng ®îc ph©n chia thµnh c¸c kho¶n sau : + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ : Chi phÝ NVLTT , chi phÝ NCTT khi ph¸t sinh t¹i c¸c ph©n xëng ®îc tËp hîp vµo c¸c b¶ng kª chøng tõ cho tõng ph©n xëng s¶n xuÊt . Chi phÝ s¶n xuÊt chung hµng ngµy ®îc tËp hîp vµo b¶ng kª chøng tõ . §Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ theo chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ph©n xëng vµ tõng s¶n phÈm . C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn hµng tån kho ( hµng ho¸ , nguyªn vËt liÖu , thµnh phÈm , s¶n phÈm dë dang ) ®Ó h¹ch to¸n theo dâi , tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c«ng ty , sö dông c¸c lo¹i tµi kho¶n 621 , 622 , 627 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . - §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chÝnh x¸c th× yÕu tè ®Çu tiªn cÇn thiÕt lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §èi tîng tËp hîp ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ , tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty . ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n . T¹i c«ng ty , mçi lo¹i s¶n phÈm ®îc ®a vµo s¶n xuÊt t¹i mét ph©n xëng nhÊt ®Þnh. Toµn bé quy tr×nh s¶n xuÊt t¹i mét s¶n phÈm h×nh thµnh ®îc diÔn ra trong mét ph©n xëng . ChÝnh v× vËy ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt . 2.3.1.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh , nguyªn vËt liÖu phô , nhiªn liÖu ®îc dïng trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm . C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng ( khi cã ®¬n ®Æt hµng c«ng ty tæ chøc tiÕn hµnh s¶n xuÊt ) . Tuy lµ mét c«ng ty may nhng chi phÝ NVL chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty . Lý do lµ ®¬n ®Æt hµng may cña c«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng hîp ®ång thuª gia c«ng , kh¸ch hµng cung cÊp toµn bé nguyªn vËt liÖu ®Ó c«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt . Còng cã trêng hîp c«ng ty ph¶i bá thªm nguyªn vËt liÖu ra ®Ó s¶n 13 xuÊt , nhng sè nguyªn vËt liÖu nµy thêng nhá , chiÕm tû träng kh«ng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt . a. Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng ty ®îc chia thµnh 2 lo¹i : - Nguyªn liÖu : C¸c lo¹i nguyªn liÖu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm , chñ yÕu lµ c¸c lo¹i v¶i nh v¶i bß , v¶i b«ng , cotton , v¶i pha ni l«ng ..... mçi lo¹i s¶n phÈm sö dông c¸c nguyªn liÖu kh¸c nhau . - Phô liÖu : Nh÷ng vËt liÖu lµm thay ®æi h×nh d¸ng mµu s¾c cña s¶n phÈm : C¸c lo¹i chØ , ®¨ng ten trang trÝ . mãc kho¸ , cóc .... b. TÝnh gi¸ trÞ Nguyªn vËt liÖu Gi¸ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt nhËp kho cña c«ng ty ®îc tÝnh nh sau : Gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho : C«ng ty nhËp kho nguyªn vËt liÖu theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n céng víi gi¸ chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì . Riªng ®èi víi nh÷ng nguyªn phô liÖu kh¸ch hµng cung cÊp ®Ó s¶n xuÊt th× chi phÝ vËn chuyÓn nh÷ng nguyªn phô liªô nµy ®îc h¹ch to¸n vµo TK 621 "chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" ®Ó ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm chi tiÕt theo tõng m· hµng . Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho : Mçi lo¹i s¶n phÈm cã lo¹i nguyªn phô liÖu ®Æc trng s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm ®ã nªn c«ng ty tiÕn hµnh xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p ®Ých danh : Gi¸ trÞ xuÊt kho vËt liÖu i = Sè lîng  §¬n gi¸ vËt liÖu i  §èi víi nh÷ng nguyªn phô liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm kÕ to¸n chØ tiÕn hµnh theo dâi vÒ sè lîng vËt t xuÊt dïng ®Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ t×nh h×nh sö dông nguyªn phô liÖu vµ ®¶m b¶o r»ng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®îc hao hôt vît qu¸ ®Þnh møc ( thêng lµ 2% ) . Trong trêng hîp kh«ng dïng hÕt 2% hao hôt ®Þnh møc nµy, nã sÏ ®îc ph©n xëng chuyÓn tr¶ cho c«ng ty qu¶n lý lµm nguyªn phô liÖu tiÕt kiÖm dïng khi cÇn thiÕt .  Khi ph¶i tÝnh gi¸ trÞ nguyªn phô liÖu xuÊt dïng th× kÕ to¸n h¹ch to¸n theo gi¸ trÞ thùc tÕ . Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau : - Tõ c¸c phiÕu nhËp , phiÕu xuÊt kho , ho¸ ®¬n GTGT , kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp sè liÖu vµo m¸y . - NhËp sè liÖu vµo b¶ng kª , b¶ng kª chøng tõ theo tiÓu kho¶n . NhÆt TK 621 tõng m· hµng cho tõng ph©n xëng . - NhËp xuÊt nguyªn phô liÖu ®îc ghi riªng vµo 2 lo¹i b¶ng kª chi tiÕt kh¸c nhau : B¶ng kª nhËp nguyªn liÖu , b¶ng kª nhËp phô liÖu , b¶ng kª xuÊt nguyªn liÖu , b¶ng kª xuÊt phô liÖu mµ kh«ng sö dông b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu , c«ng cô dông cô .... - Vµo b¶ng kª chøng tõ TK 621 chi tiÕt cho ph©n xëng , s¶n phÈm , 14 - KÕ to¸n tæng hîp : sau khi kÕ to¸n cËp nhËt sè liÖu , khai b¸o bót to¸n ph©n bæ tù ®éng m¸y tÝnh tiÕn hµnh ph©n bæ vµ tù ®éng vµo c¸c sæ NKCT sè 7 , sæ C¸i TK 621 - Chi phÝ nguyªn phô liÖu trùc tiÕp , TK 1521 - Nguyªn liÖu , TK 1522 - Phô liÖu . B¶ng kª chøng tõ TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Th¸ng 12/2003 Chøng tõ Ngµy Sè 26/12 PX 14/12 02/12 PX 3/12 26/12 PX 2/12 31/12 PKT 7/12 31/12 PKT 8/12 31/12 PKT 9/12 TK d DiÔn gi¶i Nguyªn liÖu - TK1521 1521 TT Mèt lÊy nguyªn liÖu Céng Phô liÖu - TK 1522 1522 ChÞ Liªn - PX3 lÊy phô liÖu sx hµng §µi Loan 1522 ChÞ Thu - PX1 lÊy phô liÖu sx ¸o 2 líp A. Cêng Céng CPSX KD dë dang PX1 A.CêngC1- 154140011 Ph©n bæ CP NVL phô 154140011 6211- 154140011 Céng CPSX KD dë dang PX1 §µi Loan - 15421 ph©n bæ CP NVL phô 6212 - 15421 15421 CPSX KD dë dang PX1 Ph©n bæ CP NVL chÝnh 1546 6216 - 1546 PS Nî PS Cã 9.364.560 9.364.560 9.508.344 1.769.112 11.277.456 1.769.112 1.769.112 9.508.344 9.364.560 15 Céng Tæng Ph¸t sinh 20.642.016 18.872.904 20.642.016 Sæ c¸i TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Quý IV/ 2003 D nî ®Çu kú D nî cuèi kú Tµi kho¶n ghi cã 1111 1521 1522 PS nî PS cã D nî D cã Th¸ng 12 9.364.560 11.277.456 20.642.016 20.642.016 0 0 2.3.1.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng ty bao gåm tiÒn l¬ng , c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ....... a. TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ chi phÝ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm c¸c kho¶n tiÒn l¬ng chÝnh , l¬ng phô vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BHXH, BHYT , c«ng nhËt , thëng , xÕp lo¹i..... C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc ¸p dông c¶ hai h×nh thøc tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt : Tr¶ l¬ng theo thêi gian : Lµ sè tiÒn l¬ng ®îc tÝnh dùa vµo nh÷ng ngµy ngêi c«ng nh©n nghØ èm , nghØ phÐp héi häp , häc tËp hoÆc nghØ do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan . §Ó tÝnh ®îc kho¶n l¬ng nµy kÕ to¸n dùa vµo b¶ng chÊm c«ng theo dâi t×nh h×nh lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn . TiÒn l¬ng tr¶ theo l¬ng s¶n phÈm : Lµ sè tiÒn l¬ng ®îc tr¶ dùa trªn sè s¶n phÈm mµ ngêi c«ng nh©n hoµn thµnh . §Ó tÝnh ®îc l¬ng tr¶ theo s¶n phÈm ( l¬ng c¬ b¶n ) c¨n cø vµo b¶ng theo dâi s¶n phÈm c«ng nh©n hoµn thµnh , kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh theo c«ng thøc sau : L¬ng c¬ b¶n = Sè lîng s¶n phÈm x §¬n gi¸ Kho¶n tiÒn l¬ng trªn ®îc h¹ch to¸n tæng hîp vµo TK 334 , TK 622 TiÒn l¬ng thùc tÕ tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Tæng l¬ng = L¬ng 3341 + BHXH L¬ng 3341 lµ tiÒn l¬ng thùc tÕ tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt bao gåm tiÒn l¬ng tr¶ theo s¶n phÈm vµ c¸c kho¶n phô kh¸c ( nh tiÒn thëng , tiÒn lµm ca 3 , c«ng nhËt ) .... 16 Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l¬ng: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng trong kú cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng cung cÊp , b¶ng thèng kª s¶n phÈm hoµn thµnh . KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh tiÕn hµnh ph©n bæ tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm vµ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH . B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng cho s¶n phÈm PX1- Th¸ng 12/2003 M· s¶n phÈm Sè lîng Unicore 3506 Unicore 3522B Unicore 3514 Unicore 3214 Unicore 3418 Unicore 3110 Unicore 3417 Unicore 3215 Unicore 3502 Bé TT ChÞ §µo 2.493 300 1.965 1.308 400 1.056 1.000 869 1.200 750 Tæng §¬n gi¸ 1 12.800 11.968 11.968 11.968 12.874 11.826 12.118 11.970 12.308 16.379 L¬ng L¬ng 3341 c¬ b¶n 2 3 31.910.400 39.365.745 3.590.400 4.429.238 23.501.400 28.992.119 15.643.680 19.298.571 5.149.600 6.352.720 12.488.256 15.405.934 12.118.000 14.949.173 10.401.930 12.832.172 14.856.000 18.326.862 12.284.250 15.154.265 141.943.916 175.943.916 BHXH BHYT 4 2.497.526 281.009 1.839.380 1.224.381 4.403.043 977.416 948.437 814.123 1.162.732 961.449 11.109.500 5 ë b¶ng nµy : TiÒn l¬ng ®îc tÝnh lÇn lît nh sau : - TÝnh l¬ng c¬ b¶n cña tõng m· hµng L¬ng c¬ b¶n = Sè lîng SP x §¬n gi¸ VD : L¬ng c¬ b¶n s¶n phÈm Unicore m· 3560 = 2.493 x 12.800 = 31.910.400 - Sau ®ã tÝnh cét tæng cña l¬ng c¬ b¶n - LÊy sè liÖu trong b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng do kÕ to¸n tiÒn l¬ng cung cÊp ( tiÒn l¬ng 3341 ). ghi vµo « tæng cña 3341 . - Ph©n bæ l¬ng 3341 cho tõng s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc sau: L¬ng 3341 s¶n phÈm i = Tæng l¬ng 3341 L¬ng c¬ b¶n s¶n phÈm i Tæng l¬ng c¬ b¶n Theo c«ng thøc nµy khi ph©n bæ kÕ toµn tiÕn hµnh lµm trßn sè BHXH , BHYT ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm còng ®îc ph©n bæ theo c«ng thøc trªn : BHXH , BHYT = VD : Tæng BHXH(4) , BHYT(5)   L¬ng c¬ b¶n s¶n phÈm i Tæng l¬ng c¬ b¶n Ph©n bæ l¬ng thùc tÕ cho s¶n phÈm Unicore m· 3506 : L¬ng 3341 Unicore 3506 = 175.106.800 ( 3 ) 141.943.916 ( 2 )  31.910.400 ( 1 ) = 39.365.745 17 Ph©n bæ BHXH cho s¶n phÈm Unicore m· 3506 BHXH Unicore 3506 = 11.109.500 ( 4 )  31.910.400 ( 1 ) = 2.497.526 141.943.916 ( 2 ) b. C¸c kho¶n trÝch BHXH , BHYT , KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Tæng sè trÝch cña c¸c kho¶n nµy lµ 25% trong ®ã 6% tÝnh trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ( 5% BHXH , 1% BHYT ) - 17% tÝnh trõ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ( 15% BHXH , 2% BHYT ) tËp hîp vµo TK 622 . Sè tiÒn nµy ®îc trÝch trªn tiÒn l¬ng c¬ b¶n ( theo hÖ sè ) cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . - 2% KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®îc tÝnh trªn tiÒn l¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n . Trªn thùc tÕ , sè trÝch do c¬ quan cÊp ( Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam trªn duyÖt ®a xuèng ) . Vµ sè trÝch nµy kh«ng ®îc tËp hîp vµo bªn Nî TK 622 hay c¸c bé phËn kh¸c liªn quan mµ toµn bé kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc tËp hîp vµo TK 642 "Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp".  C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng kÕ to¸n ®ång thêi lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng chi tiÕt cho tõng ph©n xëng . B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH th¸ng 12/2003 L¬ng 3341 C¸c kho¶n trÝch nép BHXH 3383 BHYT 3384 KPC§ 3382 335.283.000 21.680.250 175.106.800 11.109.500 132.478.200 8.808.250 27.698.000 1.762.500 50.082.500 3.235.000 25.531.800 1.859.000 21.550.700 1.376.000 43.227.200 3.062.750 8.920.000 38.734.100 1.995.500 8.920.000 4.493.100 1.067.250 428.592.700 27.978.000 8.920.000 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm , b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH ®Ó ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt vµ tæng hîp . Sau ®ã kÕ to¸n cËp nhËt sè liÖu vµo B¶ng Kª Chøng tõ TK 622. B¶ng kª nµy ®îc chi tiÕt ®Õn tõng ph©n xëng vµ ph©n bæ chi tiÕt ®Õn tõng s¶n phÈm : Nî TK 622 PX1 PX3 PX CKT Nî TK 627 VP PX1 VP PX3 Nî 642 VP Cty TT Mèt Tæng Céng B¶ng kª chøng tõ TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 12/2003 ( TrÝch phÇn cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm Unicore m· 3506 cña PX1) Ngµy 31/12 Chøng tõ Sè PKT 10/12 DiÔn gi¶i TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ PX1 TK §èi øng PS nî PS Cã 18 SP UN 3506- 33411 31/12 PKT 15/12 BHXH 3383 PB BHXH SP UN 3506 31/12 PKT 16/12 CP SXKD dë dang PX1 SPUN 3506 -154110066 33411 39.365.745 Céng 39.365.745 3383 2.497.526 Céng 2.497.526 154110066 Céng 41.863.271 41.863.271 - M¸y tÝnh sÏ tù ®éng thùc hiÖn cËp nhËt vµo sæ tæng hîp lµ : Sæ c¸i TK 622, TK 3341 , TK 3382, TK 3383 , TK 3384 , NKCT sè 7 - Trong c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng khi ph©n bæ KPC§ kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 642 chø kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 622 . Nî TK 642 Cã TK 3382 - B¶ng kª chøng tõ TK 622 còng ®îc chi tiÕt theo ph©n xëng TK 6221 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp PX1 TK 6222 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp PX3 TK 6223 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp PXCKT Sæ c¸i TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Quý IV/ 2003 D nî ®Çu kú D nî cuèi kú Tµi kho¶n ghi cã 3341 3342 3383 PS nî PS cã D nî D cã Th¸ng 12 335.283.000 320.000.000 21.680.250 676.963.250 676.963.250 2.3.1.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty cæ phÇn May lª Trùc lµ chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô , qu¶n lý s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tõng ph©n xëng s¶n xuÊt , xëng s¶n xuÊt . §©y lµ lo¹i chi phÝ tæng hîp liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm . a. C¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc. C¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc gåm : Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng , nguyªn liÖu , phô liÖu , dông cô ®iÖn , phô tïng thay thÕ , bao b× , c«ng cô dông cô , khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ( ®iÖn , níc ....) vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn . . 19 Cã nhiÒu kho¶n môc nh vËy nhng c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng yÕu tè nh : TK 6271 - Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng , TK 6272 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt ..... mµ h¹ch to¸n toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ trªn theo nhãm vµo TK 627 , chi tiÕt theo tõng ph©n xëng . C«ng ty sö dông 3 tiÓu kho¶n cña TK 627 ®Ó chi tiÕt cho tõng ph©n xëng TK 6271 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX1 TK 6272 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX3 TK 6273 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX CKT b. C¸ch ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung : Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc ph©n bæ cho s¶n phÈm theo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo c«ng thøc sau : Tæng chi phÝ SXC cÇn ph©n bæ Chi phÝ sx chung Chi phÝ nh©n c«ng =  ph©n bæ cho SP i s¶n xuÊt SP i Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp VÝ dô chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho s¶n phÈm Unicore m· 3506 Chi phÝ sx chung PB cho SPUN 3506 93.342.686  41.863.271 20.984.223 186.216.300 c. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung : - Chi phÝ nguyªn liÖu , phô liÖu , CCDC h¹ch to¸n gièng nh ë phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Tuy nhiªn ë ®©y lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 627 . - §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b»ng tiÒn , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng , tËp hîp theo ph©n xëng , tiÕn hµnh ph©n bæ theo ®ã ghi vµo b¶ng kª chøng tõ TK 627 , sæ c¸i c¸c TK 627 vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan . - §Ó h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ( TSC§ ) : C«ng ty cæ phµn May Lª Trùc chia thµnh 2 lo¹i chÝnh lµ : Hao mßn nhµ cöa vËt kiÕn tróc vµ hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ .  Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ theo c«ng thøc sau : Sè khÊu hao ph¶i trÝch cña m¸y mãc thiÕt bÞ i (1 th¸ng) = Nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ i  11% 12 th¸ng  KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao cho tõng ph©n xëng sau khi tÝnh to¸n sè khÊu hao . b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ th¸ng 12 - 2003 ( TrÝch phÇn liªn quan ®Õn ph©n xëng s¶n xuÊt ) 20
- Xem thêm -