Tài liệu Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại công ty cổ phần tư vấn và giao nhận vạn hạnh

  • Số trang: 146 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C K THU T CÔNG NGH TP.HCM KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: CÔNG TÁC K TOÁN N PH I THU - N PH I TR T I CÔNG TY CP TƯ V N VÀ GIAO NH N V N H NH Ngành: K toán Chuyên ngành: K toán – Ki m Toán Gi ng viên hư ng d n : Th.S Tr nh Ng c Anh Sinh viên th c hi n : Tr n Th Kim Thuỳ MSSV: L p: 10KHT3 1094031142 TP. H Chí Minh, 2012 L I CAM OAN ****** Tôi cam oan ây là tài nghiên c u c a tôi. Nh ng k t qu và s li u trong khóa lu n t t nghi p ã ư c th c hi n t i Công Ty C Ph n Tư V n Và Giao Nh n V n H nh, không sao chép b t kỳ ngu n nào. Tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c nhà trư ng v s cam oan này. Tp. H Chí Minh, ngày….tháng….năm 2012 Tác gi (Ký tên) Tr n Th Kim Thùy L I C M ƠN *********** Xin chân thành c m ơn quý Th y Cô Trư ng HCM ã gi ng d y, truy n i H c K Thu t Công Ngh TP. t ki n th c cho em trong su t khoá h c qua, xin c m ơn Cô Tr nh Ng c Anh ã t n tâm giúp em trong su t th i gian th c hi n khóa lu n t t nghi p này. C m ơn quý Công Ty C Ph n Tư V n Và Giao Nh n V n H nh ã t o i n ki n th i gian cho em v a làm vi c và v a th c hi n khóa lu n này. c a Ban Giám c bi t là s nhi t tình c công ty ã ng h và có óng góp nhi u ý ki n m t khóa lu n khá hoàn thi n và y . em có th vi t ây là i u quý báu mà mà em may m n có ư c. Cu i cùng, xin kính chúc toàn th Quý Th y Cô Trư ng Ngh TP. HCM, kính chúc Ban Giám i H c K Thu t Công c Công Ty C Ph n Tư V n Và Giao Nh n V n H nh cùng t t c Anh Ch Em trong gia ình EVERGOOD s c kho và thành Kính chúc Quý công ty làm ăn phát t, ngày càng m r ng th trư ng, nâng t m nh hư ng. Xin chân thành c m ơn t. TÀI LI U THAM KH O *********** Th.S Tr n Ng c Nghĩa (2008). Giáo trình k toán tài chính. Tài Chính. Hà N i PGS.TS. Võ Văn Nh . 133 Sơ K Toán Doanh Nghi p. Nhà Xu t B n lao ng M CL C DANH M C CÁC T VI T T T .................................................................... iv DANH M C CÁC B NG .................................................................................... v DANH M C CÁC SƠ L IM ................................................................................. vi U ....................................................................................................... 1 1. Tính c p thi t c a tài.................................................................................... 1 2. M c ích nghiên c u tài .............................................................................. 1 3. Nhi m v nghiên c u ...................................................................................... 1 4. Phương pháp nghiên c u ................................................................................. 2 5. Các k t qu t ư cc a tài ....................................................................... 2 6. K t c u khóa lu n ............................................................................................ 2 PH I THU CHƯƠNG 1: CƠ SLÝ LU N V H CH TOÁN K TOÁN N –N PH I TR ................................................................................................... 3 1.1. T ng quan v k toán n ph i thu - n ph i tr .............................................. 3 1.1.1. i v i công tác k toán n ph i thu ................................................... 3 1.1.2. i v i công tác k toán n ph i tr .................................................. 4 1.1.3. Nhi m v c a k toán n ph i thu - n ph i tr .................................. 5 1.2. N i dung k toán công n ph i thu ph i tr ................................................... 6 1.2.1. K toán n ph i thu............................................................................. 6 1.2.1.1 K toán n ph i thu khách hàng .............................................. 6 1.2.1.2 Thu GTGT ư c kh u tr .................................................... 11 1.2.1.3. K toán n ph i thu n i b ................................................... 16 1.2.1.4. K toán n ph i thu khác .................................................... 21 1.2.1.5. K toán d phòng n ph i thu khó òi ................................ 25 1.2.1.6. K toán kho n t m ng ....................................................... 28 1.2.1.7. K toán các kho n c m c , k qu , ký cư c ......................... 30 1.2.2. K toán n ph i tr ......................................................................... 33 1.2.2.1 K toán n vay ng n h n ...................................................... 33 1.2.2.2 K toán n ph i tr ngư i bán .............................................. 38 i 1.2.2.3. Thu và các kho n ph i n p cho nhà nư c .......................... 45 1.2.2.4 K toán n ph i tr ngư i lao ng ...................................... 50 1.2.2.5 K toán n ph i tr n i b .................................................... 55 1.2.2.6 K toán n ph i tr khác ....................................................... 60 CHƯƠNG 2: TH C TR NG T CH C CÔNG TÁC K TOÁN N PH I THU T I CÔNG TY C PH N TƯ V N VÀ GIAO NH N V N H NH ( EVERGOOD CLC) .......................................................................................... 66 2.1. Gi i thi u chung v Công Ty CP Tư V n và Giao Nh n V n H nh ............ 66 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n t i công ty .................................. 66 2.1.2. Ch c năng và nhi m v .................................................................... 67 2.1.3. T ch c b máy qu n lý t i Công Ty ................................................ 69 2.2. Th c tr ng t ch c công tác k toán n ph i thu – n ph i tr t i Công Ty CP Tư V n Và Giao Nh n V n H nh (EVERGOOD CLC). .................................... 77 2.2.1. K toán n ph i thu .......................................................................... 77 2.2.1.1 Các kho n n ph i thu phát sinh t i EVERGOOD ................ 77 2.2.1.2 K toán n ph i thu khách hàng ............................................ 77 2.2.1.3. K toán thu GTGT ư c kh u tr ....................................... 84 2.2.1.4. K toán các kho n n ph i thu khác ................................... 88 2.2.1.5. K toán kho n t m ng ....................................................... 93 Tóm t t sơ lư c t ng quan v n ph i thu t i EVERGOOD CLC ...... 99 2.2.2. K toán các kho n n ph i tr ....................................................... 100 2.2.2.1 Các kho n n ph i tr phát sinh t i EVERGOOD .............. 100 2.2.2.2 K toán ph i tr ngư i bán ................................................. 100 2.2.2.3. K toán các kho n thu ph i n p cho nhà nư c ................. 106 2.2.2.4 K toán ph i tr cho ngư i lao ng ................................... 110 2.2.2.5 K toán n ph i tr khác ..................................................... 116 Tóm t t sơ lư c t ng quan v n ph i tr t i EVERGOOD CLC .... 122 CÔNG TÁC K TOÁN CHƯƠNG 3: NH N XÉT VÀ KI N NGH V CÔNG N T I CÔNG TY CP TƯ V N VÀ GIAO NH N V N H NH .... 124 3.1. Nh n xét ................................................................................................... 124 3.1.1. Ưu i m ......................................................................................... 124 3.1.2. Như c i m .................................................................................... 125 ii 3.1. Ki n Ngh ................................................................................................. 127 K T LU N ....................................................................................................... 130 PH L C........................................................................................................... 132 iii DA NH MCT VI T T T SD K S dư KPT Kho n ph i thu SDCK S dư cu i kỳ CPH C ph n hoá CKTT Chi t kh u thanh toán TS Tài s n CKTM Chi t kh u thương m i SP S n ph m TNHH Tránh nhi m h u h n HH Hàng hoá BHXH B o hi m xã h i DV D ch v BHTN B o hi m th t nghi p TSC Tài s n c TNDN Thu nh p doanh nghi p GTGT Giá tr gia tăng HTK Hàng t n kho DN Doanh nghi p XNK Xu t nh p kh u SXKD S n xu t kinh doanh TV Tư v n TK Tài kho n KT K toán u kỳ inh KKD ăng ký kinh doanh VCD ơn v c p dư i CP C ph n VCT ơn v c p trên H QT Hi ng qu n tr VTV ơn v thành viên PS Phát sinh GTGT Giá tr gia tăng CBNV XDCB Cán b nhân viên Xây d ng cơ b n iv DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: S chi ti t TK 131_XNK (CG) B ng 2.17: S chi ti t TK 331_A&A B ng 2.2: S Chi ti t TK 131_TV (TP) B ng 2.18: S t ng TK 331 B ng 2.3: S t ng h p TK 131 B ng 2.19: S cái TK 331 B ng 2.4: S cái TK 131 B ng 2.20: S chi ti t TK 3331 B ng 2.5: S chi ti t TK 1331 B ng 2.21: S chi ti t TK 3334 B ng 2.6: S cái TK 133 B ng 2.22: S cái TK 333 B ng 2.7: S chi ti t TK 1388_KH (Tak) B ng 2.23: S chi ti t TK 334_XNK B ng 2.8: S chi ti t TK 1388_K (HD) B ng 2.24: S chi ti t TK 334_TV B ng 2.9: S t ng h p TK 138 B ng 2.25: S chi ti t TK 334_KT B ng 2.10: S cái TK 138 B ng 2.26: S t ng h p TK 334 B ng 2.11: S chi ti t TK 141_NV (VTD) B ng 2.27: S cái TK 334 B ng 2.12: S chi ti t TK 141_NV (VVS) B ng 2.28: S chi ti t TK 3382 B ng 2.13: S t ng h p TK 141_NV B ng 2.29: S chi ti t TK 3383 B ng 2.14: S cái TK 141 B ng 2.30: S chi ti t TK 3384 B ng 2.15: S chi ti t TK 331_BN B ng 2.31: S chi ti t TK 338 B ng 2.16: S chi ti t TK 331_LN v DANH M C CÁC SƠ Sơ 1.1: Sơ h ch toán n ph i thu khách hàng Sơ 1.2: Sơ h ch toán thu GTGT ư c kh u tr Sơ 1.3: Sơ h ch toán n ph i thu n i b ( ơn v c p dư i) Sơ 1.4: Sơ h ch toán n ph i thu n i b ( ơn v c p trên) Sơ 1.5: Sơ h ch toán n ph i thu khác Sơ 1.6: Sơ h ch toán n ph i thu khó òi Sơ 1.7: Sơ h ch toán t m ng Sơ 1.8: Sơ Sơ 1.9: Sơ h ch toán n vay ng n h n Sơ 1.10: Sơ h ch toán n ph i tr cho ngư i bán Sơ 1.11: Sơ h ch toán thu và các kho n ph i n p nhà nư c Sơ 1.12: Sơ h ch toán ph i tr ngư i lao Sơ 1.13: Sơ h ch toán ph i tr n i b Sơ 1.14: Sơ h ch toán n ph i tr , ph i n p khác Sơ 2.1: Sơ t ch c công ty Sơ 2.2: Sơ b máy k toán Sơ 2.3: Sơ hình th c k toán máy h ch toán kho n c m c , ký qu , ký cư c vi ng Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Tr nh Ng c Anh U L IM ****** 1. Tính c p thi t c a tài i v i b t kỳ m t n n kinh t nào, vi c t ch c công tác k toán m t cách h p lý có vai trò h t s c quan tr ng, c bi t th c hi n t t vi c qu n lý kinh t doanh nghi p. T ch c công tác k toán t t là i u ki n ch c năng nghi p v c a k toán Và phát huy y các ng th i gi m chi phí t i m c th p nh t. i v i công tác k toán n ph i thu - n ph i tr nói riêng doanh nghi p c n ph i n m v ng v n i dung và cách qu n lý nh m tránh các hao h t ngân sách, i u ch nh tình hình tài chính, ch quan h v i i tác, ng trong các giao d ch, duy trì t t các m i m b o không vi ph m pháp lu t…phát tri n ư c các m i quan h trong và ngoài doanh nghi p. M t khác, căn c vào tình hình n ph i thu n ph i tr ta có th ánh giá ư c tình hình tài chính c a doanh nghi p v kh năng thanh toán, kh năng huy ng v n, tình hình chi m d ng v n và b chi m d ng v n. Nh n th c ư c t m quan tr ng trên nên tôi ã i sâu vào nghiên c u th c t t i Công Ty C Ph n Tư V n Và Giao Nh n V n H nh nghi p v i hoàn thành khóa lu n t t tài: “Công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công Ty C Ph n Tư V n Và Giao Nh n V n H nh”. M c ích nghiên c u tài - T ng h p cơ s lý lu n c a k toán n ph i thu - n ph i tr . - Thu th p, ánh giá tình hình t ch c công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công Ty CP Tư V n Và Giao Nh n V n H nh. - xu t m t s ki n ngh , gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công ty. 3. Nhi m v nghiên c u Nhi m v c a tr úng theo quy tài là tìm hi u cơ s lý lu n c a k toán n ph i thu - n ph i nh hi n hành làm cơ s i sâu tìm hi u, phân tích tình hình áp d ng vào th c t c a Công Ty CP Tư V n Và Giao Nh n V n H nh. T SVTH: Tr n Th Kim Thùy 1 ó rút ra MSSV: 109 403 1142 Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Tr nh Ng c Anh nh ng nh n xét ưu như c i m v tình hình áp d ng vào công tác k toán n ph i thu - n ph i t i công ty. Cu i cùng trên cơ s nh n xét nêu ra s xu t nh ng ki n ngh c a b n thân nh m hoàn thi n và phát tri n công tác k toán n ph i thu – n ph i tr t i ơn v này. Phương pháp nghiên c u - Phương pháp thu th p: Thu th p các quy toán, các quy nh c a pháp lu t v công tác k nh c a công ty v n ph i thu - n ph i tr . - Phương pháp t p h p: T p h p các ch ng t , s sách liên quan n công tác k toán n ph i thu - n ph i tr . 5. Các k t qu t ư cc a - tài tài ã i sâu tìm hi u, nghiên c u tương i y các khía c nh c a công tác k toán n ph i thu – n ph i tr t i công ty CP Tư V n Và Giao Nh n V n H nh. - Qua vi c i sâu tìm hi u và phân tích tình hình th c t t i công ty, tài ã ưa ra nh ng nh n xét và ki n ngh sát v i th c t và ph n nào phát huy tính hi u qu c a công tác k toán n ph i thu – n ph i tr t i công ty. 6. K t c u khóa lu n Khóa lu n g m 3 chương: Chương I: Cơ s lý lu n v ho ch toán k toán n ph i thu - n ph i tr . Chương II : Th c tr ng t ch c công tác k toán t i Công Ty CP Tư V n Và Giao Nh n V n H nh (EVERGOOD CLC). Chương III: Nh n xét và ki n ngh v công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công Ty CP Tư V n Và Giao Nh n V n H nh (EVERGOOD CLC). Trong quá trình nghiên c u và vi t khóa lu n do trình và th i gian có h n nên trong khóa lu n t t nghi p s không tránh kh i nh ng thi u sót. Do ó, mong ư c nh ng ý ki n óng góp c a quý th y cô cũng như các Anh, Ch trong công ty khóa lu n này ư c hoàn thi n hơn. Xin chân thành c m ơn. SVTH: Tr n Th Kim Thùy 2 MSSV: 109 403 1142 Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Tr nh Ng c Anh CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V H CH TOÁN N PH I THU–N PH I TR 1.1 T ng quan v k toán n ph i thu - n ph i tr 1.1.1 i v i công tác k toán n ph i thu 1.1.1.1 Khái ni m N ph i thu là kho n phát sinh trong ho t ng c a doanh nghi p khi doanh nghi p th c hi n vi c cung c p hàng hóa, s n ph m, dich v và nh ng trư ng h p khác liên quan n m t b ph n v n c a doanh nghi p b chi m d ng t m th i như chi h cho ơn v b n ho c c p trên, cho mư n ng n h n… 1.1.1.2 Phân lo i Phân lo i theo th i gian thu h i n : G m n ph i thu ng n h n và n ph i thu dài h n.  N ph i thu ng n h n: là kho n n có th i h n thu h i không quá m t năm ho c trong m t chu kỳ kinh doanh bình thư ng n u chu kỳ kinh doanh l n hơn 12 tháng.  N ph i thu dài h n: là kho n n có th i h n thu h i hơn m t năm ho c quá m t chu kỳ kinh doanh bình thư ng n u chu kỳ kinh doanh l n hơn 12 tháng. Phân lo i theo tính ch t: G m ph i thu thương m i và ph i thu khác. 1.1.1.3 M t s bi n pháp ki m soát n ph i thu - Luôn theo dõi ch t ch t t c các kho n n ph i thu t i ơn v + L p danh sách theo dõi chi ti t t ng nghi p t o i u ki n thu n l i trong vi c i tư ng ã và ang n doanh i chi u, ki m tra, và thu h i n . + Cu i tháng k toán ti n hành t ng h p s n ph i thu t i ơn v dõi ư c t ng th tình hình n ph i thu BG làm cơ s kho n n t n ưa ra các quy t n th i i m này, theo ng th i báo cáo cho nh hư ng nh m thu h i nhanh chóng các nh và ng. + S p x p “tu i” c a các kho n n ph i thu theo t ng lo i, t ng i tư ng lên k ho ch và th i gian thu h i các kho n n m t cách h p lý và khoa h c. SVTH: Tr n Th Kim Thùy 3 MSSV: 109 403 1142 Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Tr nh Ng c Anh - ưa ra các bi n pháp thu h i i v i t ng kho n công n : M i kho n n ư c s m thu h i n u như doanh nghi p có m t bi n pháp h p lý và phù ph i thu s h p. 1.1.1.4 N ph i thu bao g m: - N ph i thu khách hàng - Thu giá tr gia tăng ư c kh u tr - N ph i thu n i b - N ph i thu khác - D phòng n ph i thu khó òi - N t m ng - C m c , ký qu , ký cư c 1.1.2 i v i công tác k toán n ph i tr 1.1.2.1 Khái ni m N ph i tr là các kho n n mà doanh nghi p ang vay nh m b sung ph n thi u h t v n ho t ng và các kho n n khác phát sinh trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh như n ngư i bán, n thu , n ph i tr khác… 1.1.2.2 Phân lo i Phân lo i theo th i h n thanh toán: G m n ph i tr ng n h n và n ph i tr dài h n:  N ph i tr ng n h n: là kho n n có th i h n ph i tr không quá m t năm ho c trong m t chu kỳ kinh doanh bình thư ng n u chu kỳ kinh doanh l n hơn 12 tháng.  N ph i tr dài h n: là kho n n có th i h n ph i tr hơn m t năm ho c quá m t chu kỳ kinh doanh bình thư ng n u chu kỳ kinh doanh l n hơn 12 tháng. Phân lo i theo tính ch t: G m n vay, ph i tr thương m i, ph i tr khác. 1.1.2.3 M t s bi n pháp ki m soát n ph i tr - Luôn theo dõi ch t ch và y t t c các kho n ph i tr phát sinh t i doanh nghi p SVTH: Tr n Th Kim Thùy 4 MSSV: 109 403 1142 Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Tr nh Ng c Anh + L p danh sách chi ti t các kho n mà doanh nghi p ang n vi c theo dõi, ti n cho i chi u, ki m tra và l p báo cáo t ng h p. i tư ng mà doanh nghi p + T ng h p s n ph i tr c a t t c các bi t ư c t ng s n mà ơn v ph i chi tr , thanh toán và làm cơ s ang n báo cáo v i BG BG n m ư c tình hình và có bi n pháp h p lý cho t ng kho n n . i tư ng + S p x p “tu i” c a t ng kho n n ph i tr theo t ng sp x p th i gian thanh toán h p lý. 1.1.2.4 N ph i tr bao g m: Vay ng n h n - N dài h n n h n tr - Ph i tr cho ngư i bán - Thu và các kho n ph i n p nhà nư c - Ph i tr ngư i lao - Chi phí ph i tr - Ph i tr n i b - N ph i tr , ph i n p khác - Vay dài h n - N dài h n ng - Nh n ký qu , ký cư c dài h n 1.1.3 Nhi m v c a k toán n ph i thu - n ph i tr - Tính toán, ghi chép ph n ánh chính xác, k p th i, thu- n ph i tr theo t ng y t ng kho n n ph i i tư ng v s n ph i thu - n ph i tr , s n ã thu - ã tr , s n còn ph i thu - ph i tr . - Ki m tra, giám sát ch t ch vi c ch p hành ch , quy nh v qu n lý các kho n n ph i thu - n ph i tr . - T ng h p và x lý nhanh thông tin v tình hình công n trong h n, quá h n và công n có kh năng khó tr , khó thu, n h n, qu n lý t t công n , góp ph n c i thi n t t tình hình tài chính c a doanh nghi p. SVTH: Tr n Th Kim Thùy 5 MSSV: 109 403 1142 Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Tr nh Ng c Anh và quy i v i các kho n công n có g c ngo i t c n ph i theo dõi c v nguyên t i theo ng ti n Vi t Nam. Cu i m i kỳ u ph i i u ch nh s dư theo t giá h i oái th c t . - Ph i chi ti t theo c ch tiêu giá tr và hi n v t i v i các kho n n b ng vàng, b c, ã quý. Cu i kỳ ph i i u ch nh s dư theo giá th c t . 1.2 N i dung k toán n ph i thu - n ph i tr 1.2.1 K toán n ph i thu 1.2.1.1 K toán n ph i thu khách hàng  Khái ni m N ph i thu khách hàng là kho n ph i thu do khách hàng mua s n ph m, hàng hóa, d ch v c a doanh nghi p nhưng chưa thanh toán.  Nguyên t c h ch toán - K toán ph n ánh các kho n n ph i thu c a khách hàng theo chi ti t t ng khách hàng riêng bi t và ghi chép theo t ng l n thanh toán. - Không ph n ánh vào tài kho n này các nghi p v bán hàng thu ti n ngay. - K toán chi ti t c n ph i phân lo i các kho n n : n có th tr h n, n khó òi ho c n không có kh năng thu h i úng có bi n pháp x lý.  Ch ng t s d ng - Hóa ơn thu GTGT; Hóa ơn thông thư ng. - Phi u thu, phi u chi - Gi y báo có ngân hàng. - Biên b ng bù tr công n .  K toán chi ti t - S cái tài kho n 131 - S chi ti t tài kho n 131 - S t ng h p n ph i thu khách hàng  K toán t ng h p - Tài kho n s d ng: TK 131- ph i thu khách hàng SVTH: Tr n Th Kim Thùy 6 MSSV: 109 403 1142 Khóa lu n t t
- Xem thêm -