Tài liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh thươ

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu. Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cña níc ta ®ang dÇn ®îc ®æi míi, nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang dÇn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Tríc sù c¹nh tranh khèc liÖt, gay g¾t chÞu sù ®iÒu tiÕt cña c¸c quy luËt kinh tÕ nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh mµ cô thÓ h¬n lµ ph¶i c¹nh tranh b»ng chÊt lîng cña s¶n phÈm, mÉu m· lµm sao cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vµ ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi møc gi¸ thµnh cña s¶n phÈm ®Ó cã thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ngêi tiªu dïng. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, ®Ó lµm sao ®a s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ trêng vµ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. Do ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc qu¶n lý vÒ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt. Bëi v× th«ng tin cña h¹ch to¸n cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi vµ cã hÖ thèng. MÆt kh¸c, muèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh ®îc ®Òu ®Æn kh«ng gi¸n ®o¹n th× mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m tríc nhÊt lµ vËt liÖu cho s¶n xuÊt ph¶i ®îc ®¸p øng kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, chñng lo¹i so víi nhu cÇu s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta hiÖn nay, kinh tÕ hµng ho¸ víi c¬ chÕ thÞ trêng biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i vËt t diÔn ra thêng xuyªn. Sù biÕn ®éng nµy sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ång thêi cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i trë thµnh c«ng cô phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý. Nguyªn vËt liÖu tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm - kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Díi bÊt kú mét x· héi nµo th× tiªu dïng cµng cao, kh«ng chØ ®ßi hái vÒ mÆt sè lîng mµ cßn ®ßi hái c¶ vÒ mÆt chÊt lîng. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o trong kinh doanh, ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Æc biÖt ph¶i sö dông hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh»m mang l¹i lîi Ých cho nhµ s¶n xuÊt t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm h¬n, h¹ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm cã tÝnh c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng vµ gióp cho doanh nghiÖp thu ®îc lîi nhuËm cao nhÊt. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu kÕ to¸n víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o T¨ng H÷u Toµn 1 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Hµ vµ c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n cña Doanh nghiÖp Thµnh Phong , em ®· m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi '' C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë Doanh nghiÖp t nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th¬ng m¹i Thµnh Phong ''. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm ba phÇn : - PhÇn thø nhÊt : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong DNSX. - PhÇn thø hai : H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i Doanh nghiÖp t nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th¬ng m¹i Thµnh Phong . - PhÇn thø ba : Mét sè ph¬ng híng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë Doanh nghiÖp t nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th¬ng m¹i Thµnh Phong. phÇn I - lÝ luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt I/ Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô . 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nÕu kh«ng ®ñ 3 yÕu tè: lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng. Trong ®ã, con ngêi víi t c¸ch lµ chñ thÓ lao ®éng sö dông t liÖu lao ®éng t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm, hµng ho¸. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, NVL, CCDC lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng ®îc biÓu diÔn díi d¹ng lao ®éng ho¸ nh: ®êng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc, b«ng trong doanh nghiÖp dÖt... Kh¸c víi tµi s¶n cè ®Þnh, NVL, CCDC chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh nhÊt ®Þnh, gi¸ trÞ cña nã kÕt chuyÓn mét lÇn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm T¨ng H÷u Toµn 2 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vµ chóng bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ biÕn ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o thµnh h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm, hµng ho¸. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, NVL, CCDC lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy, viÖc cung cÊp NVL, CCDC cã kÞp thêi hay kh«ng ¶nh hëng rÊt lín tíi quy tr×nh s¶n xuÊt, chÊt lîng NVL, CCDC quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm, hµng ho¸. XÐt c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ, NVL, CCDC ®Òu lµ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt kú qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nµo. Díi h×nh th¸i hiÖn vËt, nã ®îc biÓu hiÖn lµ mét bé phËn quan träng cña tµi s¶n lu ®éng. Díi h×nh th¸i gi¸ trÞ, nã ®îc biÓu hiÖn lµ vèn lu ®éng ®Æc biÖt lµ vèn dù tr÷. Tõ vai trß to lín cña NVL, CCDC nh vËy, viÖc qu¶n lý chóng chÝnh lµ qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó t¨ng tèc ®é chu chuyÓn cña vèn lu ®éng cÇn thiÕt ph¶i sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm NVL, CCDC trong mét chõng mùc nµo ®ã gi¶m møc tiªu hao NVL, CCDC lµ c¬ së ®Ó t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi, tiÕt kiÖm ®îc nguån tµi nguyªn kh«ng ph¶i lµ v« tËn. V× vËy, viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n NVL, CCDC cã vai trß hÕt søc quan träng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. C«ng cô dông cô còng cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong viÖc t¹o ra s¶n phÈm, nã lµ nh÷ng t liÖu kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc s¶n xuÊt, vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông quy ®Þnh nã kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®Ó xÕp vµo TSC§ (gi¸ trÞ < 5.000.000® ; thêi gian sö dông <1 n¨m ). Bëi vËy CCDC mang ®Çy ®ñ tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm nh TSC§ h÷u h×nh ( tham gia nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ bÞ hao mßn dÇn trong qu¸ tr×nh sö dông, gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng ). Do CCDC cã gi¸ trÞ nhá, chãng hao mßn vµ h háng ®ßi hái ph¶i thay thÕ vµ bæ sung thêng xuyªn nªn ®îc xÕp vµo TSL§ vµ ®îc mua s¾m b»ng vãn lu ®éng cña DN nh ®èi víi VL. Qua nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cña CCDC lµm cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kh«ng hoµn toµn gièng nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ còng nh vËt liÖu. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nhÊt ë kh©u qu¶n lý, tæ chøc vµ h¹ch to¸n vÒ hiÖn tr¹ng c«ng cô lao ®éng tõ kho xuÊt dïng ®Õn khi bÞ h háng nh ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ trÞ hao mßn cña CCDC vµo chi phÝ SXKD trong kú. 2. Yªu cÇu qu¶n lý NVL, CCDC. Kinh doanh cã l·i lµ môc ®Ých hµng ®Çu cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý NVL, CCDC mét c¸ch toµn diÖn vµ cã hiÖu qu¶ tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u sö dông. §Ó tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL, CCDC nãi riªng doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: T¨ng H÷u Toµn 3 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ hÖ thèng kho tµng b¶o qu¶n víi ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n tèt; cã ®Çy ®ñ sè nh©n viªn b¶o vÖ vµ thñ kho cã nghiÖp vô thÝch hîp víi c«ng viÖc b¶o qu¶n; n¾m v÷ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch t¹i kho; viÖc bè trÝ s¾p xÕp trong kho ph¶i gän gµng b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ kü thuËt cho phÐp, thuËn tiÖn cho viÖc nhËp, xuÊt vµ theo dâi, kiÓm tra. - Víi kh©u thu mua: mçi lo¹i vËt liÖu, CCDC cã tÝnh chÊt, c«ng dông, møc ®é vµ tØ lÖ tiªu hao kh¸c nhau. Do ®ã, thu mua ph¶i ®¶m b¶o ®ñ sè lîng, ®óng chÊt lîng, phÈm chÊt tèt, chØ cho phÐp hao hôt trong ®Þnh møc vµ ®Æc biÖt ph¶i quan t©m tíi chi phÝ thu mua nh»m h¹ thÊp chi phÝ vËt liÖu, CCDC mét c¸ch tèi ®a. - Víi kh©u b¶o qu¶n: cÇn ®¶m b¶o theo ®óng quy ®Þnh, chÕ ®é phï hîp víi tÝnh chÊt lý ho¸ cña mçi lo¹i vËt liÖu, CCDC. Tr¸nh lµm lÉn lén c¸c lo¹i vËt liÖu, CCDC kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt lµm ¶nh hëng tíi chÊt lîng. -Víi kh©u dù tr÷: ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®îc ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc ®ång thêi tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. -Víi kh©u sö dông: cÇn sö dông vËt liÖu, CCDC mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së x©y dùng mét hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu vµ dù to¸n chi phÝ hîp lý. HÖ thèng ®ã kh«ng nh÷ng ph¶i cã ®Çy ®ñ cho tõng bé phËn s¶n xuÊt mµ cßn kh«ng ngõng c¶i tiÕn ®Ó ®¹t tíi ®Þnh møc tiªn tiÕn. Ngoµi ra, cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu, CCDC c¸c thñ tôc lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ, më c¸c sæ s¸ch h¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt theo chÕ ®é quy ®Þnh. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é kiÓm tra, kiÓm kª, ®èi chiÕu NVL, CCDC x©y dùng chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông NVL, CCDC trong toµn xÝ nghiÖp, tõng tæ, ®éi, ph©n xëng s¶n xuÊt. 3. NhiÖm vô kÕ to¸n NVL, CCDC. §Ó qu¶n lý, tæ chøc h¹ch to¸n tèt NVL , CCDC nh»m ng¨n ngõa hiÖn tîng h hao, mÊt m¸t vµ l·ng phÝ c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®ã th× cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - TÝnh to¸n, ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, trung thùc. KiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh cung øng NVL, CCDC, vÒ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ vµ thêi gian cung cÊp. - Ph©n bæ chÝnh x¸c, ®óng ®èi tîng gi¸ trÞ vËt liÖu, CCDC xuÊt dïng, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao, ng¨n ngõa kÞp thêi viÖc dïng NVL, CCDC sai môc ®Ých, l·ng phÝ. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc dù tr÷ thêng xuyªn ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng NVL, CCDC ø ®äng, kÐm phÈm chÊt cÇn thay thÕ vµ cã biÖn ph¸p gi¶i phãng thu håi vèn, h¹n chÕ thiÖt h¹i. - Khi cã yªu cÇu cña qu¶n lý, tiÕn hµnh kiÓm kª NVL, CCDC nghiªm tóc, lËp b¸o c¸o vÒ vËt liÖu vµ ®Ò xuÊt c«ng t¸c, kÕ ho¹ch thu mua, b¶o qu¶n T¨ng H÷u Toµn 4 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vµ dù tr÷. Ngoµi ra, cÇn ph©n bæ NVL, CCDC hîp lý ®óng ®èi tîng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 4. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n NVL, CCDC NVL, CCDC gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ bÞ ¶nh hëng nÕu NVL, CCDC kh«ng ®îc cung cÊp ®ñ sè lîng, ®óng chÊt lîng vµ kÞp thêi gian. ChÊt lîng cña s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt ra phô thuéc nhiÒu vµo chÊt lîng cña NVL, CCDC Vµ quan träng h¬n c¶ lµ viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông NVL, CCDC sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua chØ tiªu gi¸ thµnh vµ lîi nhuËn. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, ta thÊy r»ng cÇn ph¶i tæ chøc vµ tæ chøc tèt viÖc h¹ch to¸n NVL, CCDC. II. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ NVL, CCDC 1. C¸c c¸ch ph©n lo¹i. Ph©n lo¹i NVL, CCDC lµ s¾p xÕp c¸c thø vËt liÖu cïng lo¹i víi nhau theo mét ®Æc trng nhÊt ®Þnh nµo ®ã thµnh tõng nhãm ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. Së dÜ ph¶i ph©n lo¹i NVL, CCDC lµ do vËt liÖu cã nhiÒu lo¹i vµ thêng xuyªn biÕn ®éng víi vai trß vµ c«ng dông hÕt søc kh¸c nhau. Trªn thùc tÕ, NVL, CCDC thêng ®îc ph©n ra thµnh nh÷ng nhãm theo tiªu thøc kh¸c nhau víi ®Æc trng kh¸c nhau. 1.1 Ph©n lo¹i theo c«ng dông kinh tÕ. Theo c¸ch nµy NVL, CCDC ®îc ph©n lo¹i nh sau: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu h×nh thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm míi (kÓ c¶ b¸n thµnh phÈm mua vµo). Nguyªn liÖu lµ s¶n phÈm cha qua chÕ biÕn c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu chÝnh lµ s¶n phÈm ®· qua mét hoÆc vµi lÇn chÕ biÕn c«ng nghiÖp. - VËt liÖu phô: còng lµ ®èi tîng lao ®éng nhng chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, kh«ng ph¶i lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Nã ®îc kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm vÒ mµu s¾c, h×nh ®¸ng, mïi vÞ vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña c¸c t liÖu lao ®éng hay nh©n viªn. - Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø t¹o ra n¨ng lîng, cung cÊp nhiÖt lîng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: h¬i ®èt, khÝ nÐn, x¨ng… vµ cã thÓ ®îc chia thµnh: + Nhiªn liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt + Nhiªn liÖu sö dông cho m¸y mãc thiÕt bÞ - Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng chi tiÕt phô tïng ®Ó thay thÕ, söa ch÷a cho m¸y mãc, thiÕt bÞ nh: èc vÝt, s¨m, lèp.. - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ (cÇn l¾p, kh«ng cÇn l¾p, c«ng cô, khÝ cô…) T¨ng H÷u Toµn 5 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - PhÕ liÖu: lµ nh÷ng vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thanh lý tµi s¶n, cã thÓ ®îc sö dông hoÆc b¸n ra ngoµi nh: v¶i vôn, gç vôn… - VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i nh: vËt t ®Æc chñng vËt ®ãng gãi.. - Dông cô g¸ l¾p chuyªn dïng cho s¶n xuÊt - Dông cô ®å nghÒ - Dông cô qu¶n lý - Dông cô quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng - Khu«n mÉu ®óc c¸c lo¹i - L¸n tr¹i t¹m thêi - C¸c lo¹i bao b× dïng ®Ó ®ùng hµng ho¸ vËt liÖu Do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ ®îc tiÕn hµnh ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau nªn viÖc ph©n lo¹i nµy còng chØ mang tÝnh t¬ng ®èi. Cã lo¹i vËt liÖu, CCDC ë doanh nghiÖp nµy ®îc coi lµ chÝnh nhng ë doanh nghiÖp kh¸c chØ ®îc coi lµ phô mµ th«i vµ ngîc l¹i. L¹i cã vËt liÖu, CCDC trong mét doanh nghiÖp võa ®îc coi lµ chÝnh võa coi lµ phô ®èi víi tõng s¶n phÈm s¶n xuÊt. ViÖc ph©n lo¹i nµy gióp doanh nghiÖp tæ chøc c¸c tµi kho¶n chi tiÕt, theo dâi mét c¸ch chÝnh x¸c vµ thuËn tiÖn tõng lo¹i vËt liÖu, tõng thø vËt liÖu, CCDC x¸c ®Þnh tÇm quan träng cña chóng ®èi víi doanh nghiÖp, ®ã lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. b. Mét sè c¸ch ph©n lo¹i kh¸c. Ngoµi c¸ch trªn, cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c c¸ch nh sau: - Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh: + NVL do mua ngoµi +NVL do doanh nghiÖp tù s¶n xuÊt +NVL do tõ c¸c nguån kh¸c: nhËn cÊp ph¸t, biÕu tÆng, liªn doanh liªn kÕt... - Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng: + NVL, CCDC dïng cho s¶n xuÊt + NVL, CCDC dïng cho b¸n hµng + NVL, CCDC dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp Tuy thÕ, viÖc ph©n lo¹i theo 2 c¸ch nµy kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc tµi kho¶n vµ theo dâi trùc tiÕp, g©y khã kh¨n cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. Trªn c¬ së ph©n lo¹i c¸c NVL, CCDC doanh nghiÖp cÇn x©y dùng “ Sæ danh ®iÓm vËt t" ®Ó thèng nhÊt tªn gäi, ký hiÖu, m· hiÖu, quy c¸ch ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian trong viÖc ®èi chiÕu gi÷a kho vµ t×m kiÕm th«ng tin vÒ mét lo¹i vËt liÖu, CCDC nµo ®ã ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ c«ng t¸c tÝnh to¸n ë doanh nghiÖp. T¨ng H÷u Toµn 6 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô TÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ dïng thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña NVL, CCDC theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o yªu cÇu ch©n thùc vµ thèng nhÊt. TÝnh gi¸ cã chÝnh x¸c th× míi ®¶m b¶o cho biÖc qu¶n lý NVL, CCDC chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶. VÒ nguyªn t¾c, NVL, CCDC lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt thuéc lo¹i tµi s¶n lu ®éng nªn ®îc ®¸nh theo gi¸ thùc tÕ ®· ®îc mua s¾m, gia c«ng chÕ biÕn tøc lµ gi¸ trÞ cña NVL, CCDC ®îc ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n. Tuú theo viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT cña tõng doanh nghiÖp mµ trong gi¸ trÞ thùc tÕ cã thÓ cã VAT (nÕu tÝnh VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) hay kh«ng cã VAT (nÕu tÝnh VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ). */§èi víi NVL, CCDC nhËp kho. Trªn thùc tÕ, NVL, CCDC cã thÓ ®îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau do ®ã gi¸ vèn thùc tÕ còng ®îc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. - §èi víi NVL, CCDC mua ngoµi: +NÕu doanh nghiÖp tÝnh VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Gi¸ thùc tÕ cña = Gi¸ trÞ hµng mua + Chi phÝ hµng nhËp kho thu mua theo ho¸ ®¬n (c¶ VAT) + ThuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) + NÕu doanh nghiÖp tÝnh VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Gi¸ thùc tÕ cña = Gi¸ mua ghi trªn ho¸ Hµng nhËp kho ®¬n(kh«ng cã VAT) + Chi phÝ thu mua thùc tÕ + ThuÕ nhËp khÈu(nÕu cã) - §èi víi NVL, CCDC thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ thùc tÕ cña = Gi¸ thùc tÕ cña hµng + Chi phÝ thuª + Chi phÝ liªn hµng nhËp kho xuÊt kho chÕ biÕn ngoµi chÕ biÕn quan kh¸c - §èi víi NVL, CCDC Gi¸ thùc tÕ cña = Gi¸ thùc tÕ cña hµng + Chi phÝ chÕ hµng nhËp kho xuÊt kho chÕ biÕn biÕn thùc tÕ - §èi víi NVL, CCDC nhËn gãp vèn liªn doanh: Gi¸ thùc tÕ cña hµng = nhËp kho (gi¸ trÞ vèn) T¨ng H÷u Toµn Gi¸ tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn liªn doanh 7 + Chi phÝ liªn quan (nÕu cã) Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - §èi víi NVL, CCDC ®îc tÆng thëng viÖn trî.. Gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp kho = Gi¸ mua cña vËt liÖu ®ang b¸n trªn thÞ trêng - §èi víi phÕ liÖu thu håi tõ s¶n phÈm háng, tµi s¶n ®Þnh thanh lý th× gi¸ nhËp kho lµ gi¸ cã thÓ sö dông, gi¸ cã thÓ b¸n ®îc hoÆc íc tÝnh. */ §èi víi NVL, CCDC xuÊt kho. a. TÝnh theo gi¸ thùc tÕ: Mçi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, khi xuÊt dïng NVL, CCDC còng ®Òu ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c thùc tÕ hµng xuÊt kho cho c¸c nhu cÇu vµ ®èi tîng kh¸c nhau. Tuú vµo ®Æc ®iÓm cña tõng ho¹t ®éng, yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña kÕ to¸n mµ cã thÓ ¸p dông c¸c c¸ch tÝnh kh¸c nhau nh sau: * Ph¬ng ph¸p nhËp tríc-xuÊt tríc(FIFO) Ph¬ng ph¸p nµy NVL, CCDC ®îc tÝnh gi¸ thc tÕ xuÊt kho trªn c¬ së gi¶ ®Þnh lµ l« nµo nhËp kho tríc sÏ ®îc xuÊt dïng tríc, v× vËy NVL, CCDC xuÊt kho thuéc lÇn nhËp nµo th× tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña lÇn nhËp ®ã… Víi ph¬ng ph¸p nµy, viÖc tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, dÔ lµm vµ t¬ng ®èi hîp lý. Song khèi lîng c«ng viÖc h¹ch to¸n nhiÒu, phô thuéc vµo xu thÕ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. Nh vËy, ph¬ng ph¸p nµy phï hîp víi doanh nghiÖp Ýt danh ®iÓm NVL, CCDC. * Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc (LIFO). Ph¬ng ph¸p nµy NVL, CCDC ®îc tÝnh gi¸ thc tÕ xuÊt kho trªn c¬ së gi¶ ®Þnh lµ l« nµo nhËp kho sau sÏ ®îc xuÊt dïng tríc, v× vËy viÖc tÝnh gi¸ xuÊt cña NVL, CCDC ®îc lµm ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. * Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷: Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm NVL, CCDC nhng sè lÇn nhËp, xuÊt cña mçi danh ®iÓm nhiÒu. Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL, CCDC tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b×nh qu©n cña 1 ®¬n vÞ NVL, CCDC. C¨n cø vµo lîng NVL, CCDC xuÊt trong kú vµ gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt trong kú. Gi¸ thùc tÕ = Sè lîng NVL, x Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n NVL, CCDC CCDC xuÊt dïng xuÊt dïng Gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n T¨ng H÷u Toµn = Gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú 8 + Gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sè lîng tån ®Çu kú + Sè lîng nhËp trong kú Nh vËy, gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL, CCDC phô thuéc vµo sè nhËp trong kú vµ tån ®Çu kú. Chóng ta chØ tÝnh ®îc gi¸ nµy ë thêi ®iÓm cuèi kú. Do ®ã, trong kú NVL, CCDC sÏ ®îc ghi theo gi¸ t¹m tÝnh vµ cuèi kú ®iÒu chØnh. Ph¬ng ph¸p nµy t¬ng ®èi chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, do chØ tiÕn hµnh vµo cuèi kú nªn c«ng viÖc bÞ dån dËp, ¶nh hëng ®Õn quyÕt to¸n cuèi kú, l¹i kh«ng ph¶n ¸nh ®îc sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶. Phï hîp víi doanh nghiÖp Ýt danh ®iÓm NVL, CCDC, tÇn suÊt nhËp-xuÊt lín. * Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp: Gi¸ b×nh qu©n = sau mçi lÇn nhËp Gi¸ tån tríc khi nhËp Sè lîng tån tríc khi nhËp + Gi¸ thùc tÕ nhËp kho + Sè lîng nhËp kho Víi ph¬ng ph¸p nµy khi xuÊt kho ®· biÕt gi¸ trÞ cña NVL, CCDC do vËy cuèi kú kh«ng ph¶i ®iÒu chØnh. §é chÝnh x¸c cao, ph¶n ¸nh kÞp thêi sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶. Song l¹i mÊt nhiÒu c«ng søc, thêi gian. Ph¬ng ph¸p nµy chØ phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá, vËt liÖu Ýt. *Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n cuèi kú tríc. Gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tríc = Gi¸ thùc tÕ tån kho cuèi kú tríc ( ®Çu kú nµy ) Lîng tån kho cuèi kú tríc (®Çu kú nµy ) §©y lµ ph¬ng ph¸p dÔ lµm, ®¬n gi¶n nhng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao vµ kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ kú nµy. * Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ thùc tÕ theo gi¸ mua lÇn cuèi. Víi c¸c ph¬ng ph¸p kÓ trªn, ®Ó tÝnh ®îc gi¸ NVL, CCDC th× ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt. Tuy nhiªn, cã nh÷ng doanh nghiÖp do cã nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m· kh¸c nhau nªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn kiÓm tra tõng nghiÖp vô xuÊt kho hoÆc víi c¸c doanh nghiÖp ¸p dông kiÓm kª ®Þnh kú. Do ®ã tiÕn hµnh tÝnh T¨ng H÷u Toµn 9 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ thùc tÕ theo gi¸ mua lÇn cuèi. Gi¸ thùc tÕ NVL, CCDC Sè lîng NVL, CCDC = Tån cuèi kú tån cuèi kú §¬n gi¸ NVL, X CCDC nhËp lÇn cuèi * Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Trong trêng hîp cã thÓ nhËn diÖn ®îc tõng thø, tõng nhãm hoÆc tõng lo¹i NVL, CCDC víi tõng lÇn nhËp kho vµ gi¸ thùc tÕ cña nã th× cã thÓ ®Þnh gi¸ hµng tån kho theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. NghÜa lµ, NVL, CCDC nhËp kho theo gi¸ nµo th× xuÊt kho theo gi¸ Êy. Ph¬ng ph¸p nµy kh¸ chÝnh x¸c, thuËn lîi cho kÕ to¸n trong viÖc tÝnh gi¸ NVL, CCDC song l¹i ®ßi hái ph¶i h¹ch to¸n tØ mØ, chi tiÕt. Nã thÝch hîp víi doanh nghiÖp cã nh÷ng lo¹i vËt liÖu cã ®Æc ®iÓm riªng, gi¸ trÞ lín, cã ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n riªng. b. TÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n. Thùc tÕ cho thÊy r»ng, gÝa c¶ NVL, CCDC lu«n biÕn ®éng nªn viÖc tÝnh gi¸ NVL, CCDC theo gi¸ thùc tÕ lµ rÊt phøc t¹p, khã kh¨n vµ mÊt nhiÒu c«ng søc. Do vËy, ngêi ta sö dông gi¸ h¹ch to¸n. §©y lµ lo¹i gi¸ æn ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh ngay ë ®Çu kú h¹ch to¸n dùa trªn gi¸ thùc tÕ cña kú tríc hay gi¸ kÕ ho¹ch cña kú nµy. Cuèi kú, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh sang gi¸ thùc tÕ b»ng c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ NVL, CCDC xuÊt dïng HÖ sè gi¸ NVL,CCDC = = Gi¸ h¹ch to¸n NVL, CCDC xuÊt dïng Gi¸ thùc tÕ NVL, CCDC tån ®Çu kú Gi¸ h¹ch to¸n NVL, CCDC tån ®Çu kú HÖ sè gi¸ NVL, CCDC x + NhËp trong kú + NhËp trong kú HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i hay nhãm NVL, CCDC tuú theo yªu cÇu qu¶n lý hay tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n. Mçi mét ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ cã u, nhîc ®iÓm riªng, trªn c¬ së ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña m×nh mµ mçi doanh nghiÖp nªn chän cho m×nh mét ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thÝch hîp nhÊt ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. III/ Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô T¨ng H÷u Toµn 10 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt. H¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC lµ mét c«ng viÖc cã khèi lîng lín, nã ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng vËt t c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ theo chñng lo¹i vµ theo tõng kho. C«ng t¸c kÕ to¸n thùc tÕ ë níc ta hiÖn nay ®ang ¸p dông 3 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t: ph¬ng ph¸p thÎ song song; ph¬ng ph¸p sè ®èi chiÕu lu©n chuyÓn vµ ph¬ng ph¸p sæ sè d. Tuú thuéc vµo tõng doanh nghiÖp, tr×nh ®é kÕ to¸n vµ qu¶n lý mµ doanh nghiÖp lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cho phï hîp. 1.1 Ph¬ng ph¸p thÎ song song. §©y lµ ph¬ng ph¸p thêng ®îc ¸p dông víi nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i vËt t vµ phÇn lín ®îc lu chuyÓn qua kho, mËt ®é nhËp-xuÊt dµy ®Æc, cã hÖ thèng kho tµng tËp trung, thuËn lîi cho viÖc ®èi chiÕu vµ kiÓm tra. Theo ph¬ng ph¸p nµy thñ kho c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt NVL, CCDC ®Ó tiÕn hµnh ghi thÎ kho (më theo tõng danh ®iÓm trong tõng kho). KÕ to¸n NVL, CCDC còng dùa trªn chøng tõ nhËp xuÊt NVL, CCDC ®Ó ghi sè lîng vµ tÝnh thµnh tiÒn NVL, CCDC nhËp xuÊt vµo “ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu”. Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu trªn “ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu” víi thÎ kho t¬ng øng do thñ kho chuyÓn ®Õn, ®ång thêi tõ “Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu” kÕ to¸n lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo “B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt tån vËt liÖu” theo tõng lo¹i NVL, CCDC ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt vËt liÖu. Ph¬ng ph¸p thÎ song song ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ lµm, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu. Tuy nhiªn, viÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn nhiÒu trïng lÆp nªn tèn nhiÒu c«ng søc. Ta cã s¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC theo ph¬ng ph¸p thÎ song song nh sau ( S¬ ®å 1.1 ) S¬ ®å 1.1. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC Theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. Chøng tõ nhËp kho ThÎ kho T¨ng H÷u Toµn Tæng hîp chi tiÕt vËt t Sæ tæng hîp Sæ thÎ chi tiÕt vËt t Chøng tõ11 xuÊt Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ghi hµng ngµy; Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu 1.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - T¹i kho: Theo ph¬ng ph¸p nµy, t¹i kho vÉn ph¶i më thÎ kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè lîng ®èi víi tõng lo¹i danh ®iÓm NVL, CCDC nh ph¬ng ph¸p thÎ song song. - T¹i phßng kÕ to¸n: §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, kÕ to¸n sö dông “sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn” ®Ó h¹ch to¸n sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng danh ®iÓm vËt t theo tõng kho. Sæ nµy ghi mçi th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së tæng hîp c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng cña tõng vËt t, mçi thø chØ ®îc ghi mét dßng sæ. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè lîng NVL, CCDC trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho, ®èi chiÕu sè tiÒn víi kÕ to¸n tæng hîp. Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n, dÔ lµm, gi¶m nhÑ c«ng viÖc h¬n so víi ph¬ng ph¸p thÎ song song. Tuy thÕ, viÖc ghi chÐp cßn trïng lÆp, c«ng viÖc ®Òu dån vÒ cuèi th¸ng nªn viÖc cung cÊp th«ng tin chËm. Nã thÝch øng víi c¸c doanh nghiÖp cã chñng lo¹i vËt t phong phó, mËt ®é nhËp-xuÊt lín, hÖ thèng kho tµng ph©n t¸n, qu¶n lý tæng hîp, kh«ng ®èi chiÕu thêng xuyªn. S¬ ®å 1.2 S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC Theo ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Chøng tõ nhËp ThÎ kho B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Chøng tõ xuÊt B¶ng kª xuÊt Ghi hµng ngµy; T¨ng H÷u Toµn Sæ tæng hîp Ghi cuèi th¸ng; 12 §èi chiÕu Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d. §Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ kÕt hîp chÆt chÏ viÖc h¹ch to¸n nghiÖp vô cña thñ kho víi viÖc ghi chÐp ë phßng kÕ to¸n. ë kho chØ h¹ch to¸n vÒ sè lîng cßn ë phßng kÕ to¸n chØ h¹ch to¸n vÒ gi¸ trÞ vËt t t¹o ®iÒu kiÖn ®èi chiÕu thêng xuyªn, xo¸ bá sù ghi chÐp trïng l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n. C«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh cô thÓ nh sau: - T¹i kho: VÉn sö dông thÎ kho ®Ó theo dâi sè lîng vËt t nhËp kho, xuÊt kho vµ tån kho gièng nh c¸c ph¬ng ph¸p trªn. Theo ®Þnh kú, thñ kho tiÕn hµnh tËp hîp toµn bé chøng tõ nhËp, xuÊt theo tõng nhãm vËt t vµ lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ, råi nép cho kÕ to¸n kÌm theo chøng tõ gèc. - T¹i phßng kÕ to¸n: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú (3-5 ngµy) nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i xuèng kho ®Ó híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp thÎ kho cña thñ kho vµ thu nhËn chøng tõ. Khi nhËn ®îc chøng tõ, kÕ to¸n kiÓm tra vµ tÝnh gi¸ trÞ, tæng céng sè tiÒn vµ ghi vµo cét sè tiÒn cña phiÕu giao nhËn chøng tõ. Tõ ®ã, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo “B¶ng luü kÕ nhËp-xuÊt-tån vËt t ”. B¶ng nµy ®îc më cho tõng kho, mçi kho mét tê vµ mçi danh ®iÓm vËt t ®îc ghi mét dßng. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tÝnh ra sè tån kho cuèi kú b»ng sè tiÒn cña tõng lo¹i vËt t trªn b¶ng luü kÕ. Sè tån kho nµy ®îc dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sæ sè d vµ ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp. S¬ då 1.3 S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC Theo ph¬ng ph¸p sæ sè d Chøng tõ nhËp ThÎ kho PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp Sæ sè d Chøng tõ xuÊt Ghi hµng ngµy; T¨ng H÷u Toµn B¶ng luü kÕ N-X-T Sæ tæng hîp PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt Ghi cuèi th¸ng; 13 §èi chiÕu Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp IV/ Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ sù ghi chÐp sù biÕn ®éng vÒ mÆt gi¸ trÞ cña NVL, CCDC trªn c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp. Trong hÖ thèng kÕ to¸n hiÖn hµnh, NVL, CCDC thuéc nhãm hµng tån kho. Do ®ã, chóng ®îc h¹ch to¸n theo mét trong hai ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho sau: 1. Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m NVL, CCDC mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. V× vËy, t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n ta còng x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ NVL, CCDC Tuy h¹ch to¸n phøc t¹p, mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ ghi chÐp nhiÒu sæ s¸ch nhng ph¬ng ph¸p nµy cã ®é chÝnh x¸c cao, cung cÊp th«ng tin vÒ hµng tån kho mét c¸ch kÞp thêi. Vµ thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, c¸c ®¬n vÞ th¬ng nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín nh: m¸y mãc, thiÕt bÞ, hµng cã kü thuËt, chÊt lîng cao... 1.1/ Tµi kho¶n sö dông. §Ó theo dâi tæng qu¸t t×nh h×nh biÕn ®éng NVL, CCDC kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Tµi kho¶n 152 “Nguyªn vËt liÖu”. Bªn Nî: + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho do mua ngoµi, tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng, nhËn cÊp.... + TrÞ gi¸ NVL thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Bªn Cã: + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho ®Ó s¶n xuÊt, ®Ó b¸n, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, gãp vèn liªn doanh.... + TrÞ gi¸ NVL thiÕu khi kiÓm kª. Sè d bªn Nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL tån kho. Tµi kho¶n 152 kh«ng quy ®Þnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2. Tuy vËy, theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ph©n lo¹i NVL cña tõng doanh nghiÖp, cã thÓ quy ®Þnh tµi kho¶n chi tiÕt cho tõng tµi kho¶n theo tõng nhãm, tõng thø NVL... - Tµi kho¶n 151 “Hµng mua ®i ®êng”: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i NVL, hµng ho¸... mµ doanh nghiÖp ®· thu mua hay chÊp nhËn mua nhng cuèi th¸ng cha vÒ nhËp kho. Bªn Nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ®i ®êng t¨ng. Bªn Cã: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ®i ®êng kú tríc ®· nhËp kho hay chuyÓn giao cho c¸c bé phËn sö dông hoÆc giao cho kh¸ch hµng. D Nî: Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i ®êng (®Çu kú vµ cuèi kú). T¨ng H÷u Toµn 14 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - TK 153 : c«ng cô dông cô Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c lo¹i CCDC theo gi¸ trÞ thùc tÕ cña DN. +Bªn Nî : ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña CCDC nhËp kho do mua ngoµi, tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn. Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ CCDC thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK111,112,311 ,331... TK621,627,641,64 + Bªn Cã : Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùcTK152,153 tÕ cña CCDC xuÊt kho 2... Ph¶n ¸nh gi¸vµtrÞchicña Gi¸ mua phÝCCDC thu tr¶ l¹i cho ngêi b¸n hoÆc gi¶m gi¸ mua khothiÕu hôt khi kiÓm kª Ph¶n ¸nhNVL gi¸ ®· trÞ nhËp CCDC GTT NVL xuÊt kho sö + D cuèi kú bªnTK Nî133 : Ph¶n ¸nh gi¸ dông trÞ cñatrong CCDC kú tån kho cuèi kú. TK 153 cã 3 TK cÊp 2 sau : VAT TK 153.1 ®Çu: C«ng vµo cô, dông cô TK154 TK 153.2 : BaoTK b× lu©n chuyÓn 151 GTT xuÊt ®Ó gia TK 153.3 : §å dïng cho thuª c«ng chÕ biÕn 1.2/ Hµng Ph¬ngmua ph¸p h¹ch to¸n. Hµng mua ®i ® ®i ®êng êng nhËp kho Sù ®ang biÕn ®éng cña NVL, CCDC ®îc tæng hîp th«ng qua s¬ ®å 1.4 vµ s¬ ®å 1.5. C¸c s¬ ®å nµy ph¶n ¸nh sù t¨ng, gi¶m cña NVL, CCDCTK128, vµ thÓ 222 hiÖn râ nguyªn TK nh©n 154 cña c¸c sù biÕn ®éng ®ã. XuÊt NVL ®Ó gãp liªn doanh NhËp kho NVL tù c«ng S¬ ®å 1.4 chÕ hoÆc giaS¬ ®å h¹ch to¸nTK142 NVL, CCDC ( Theo ph¬ng ph¸p KKTX ) TK411 TK 411 NhËn vèn gãp liªn doanh bÇng NVL XuÊt NVL tr¶ vèn gãp liªn doanh TK138,6 42 TK128, 222 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh b»ng NVL TrÞ gi¸ NVL thiÕu khi kiÓm kª kho TK111,112,331 ... TK 338,721 TrÞ gi¸ NVL thõa khi kiÓm kª kho T¨ng H÷u Toµn 15 ChiÕt khÊu TM hoÆc tr¶ l¹i NVL cho ng¬i× b¸n TK 133 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2. Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Lµ ph¬ng ph¸p kh«ng theo dâi mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c vËt t, hµng ho¸ trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú cña chóng trªn c¬ së kiÓm kª cuèi kú, x¸c ®Þnh lîng tån kho thùc tÕ vµ xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c môc ®Ých kh¸c. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t cuèi kú trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ tõ ®ã tÝnh ra gi¸ trÞ ®· xuÊt dïng trong kú: Gi¸ trÞ NVL, CCDC xuÊt trong kú = Tæng gi¸ trÞ NVL nhËp + - Chªnh lÖch trÞ gi¸ tån kho cuèi kú vµ ®Çu kú Theo ph¬ng ph¸p nµy, mäi biÕn ®éng vËt t kh«ng theo dâi, ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n tån kho; gi¸ trÞ vËt t mua vµ nhËp kho trong kú ®îc theo dâi ph¶n ¸nh trªn mét tµi kho¶n riªng ( TK 611- Tµi kho¶n mua hµng ). Do ®ã, ®é chÝnh x¸c kh«ng cao mÆc dï tiÕt kiÖm ®îc c«ng søc ghi chÐp. Vµ nã chØ thÝch hîp víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh nh÷ng chñng lo¹i hµng ho¸, vËt t kh¸c nhau, cã gi¸ trÞ thÊp, thêng xuyªn xuÊt dïng hay xuÊt b¸n. 2.1/ Tµi kho¶n sö dông: - Tµi kho¶n 611 “Mua hµng”. Bªn Nî: + TrÞ gi¸ NVL, CCDC tån ®Çu kú (theo kÕt qu¶ kiÓm kª). + TrÞ gi¸ NVL, CCDC mua vµo trong kú. Bªn Cã: +TrÞ gi¸ NVL, CCDC tr¶ l¹i ngêi b¸n hoÆc ®îc gi¶m gi¸. +TrÞ gi¸ NVL, CCDC tån cuèi kú (theo kÕt qu¶ kiÓm kª). +TrÞ gi¸ NVL, CCDC ®· göi b¸n nhng cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. TK151,152,153 TK 611 TK151,152,153 Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2. TK 6111: Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu... KÕt chuyÓn trÞ gi¸ TK 6112: NVL tånMua ®Çu hµng kú ho¸. KÕt chuyÓn trÞ gi¸ 2.2/ Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n NVL tån cuèi kú Theo ph¬ng ph¸p nµy, NVL, CCDC ®îc h¹ch to¸n nh sau (s¬ ®å 1.6). TK 111,112,331... TK 111,112,311,331... ChiÕt khÊu TM hoÆc tr¶ l¹i S¬TrÞ®ågi¸ 1.6NVL, CCDC mua trong kú NVL cho ngêi b¸n S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp nvl, CCDC TK 133 theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK133 TK621,627,641,642 T¨ng H÷u Toµn 16 Líp KÕ To¸n 22A TrÞ gi¸ NVL ®· sö dông trong kú Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3. H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Dù phßng gi¶m gi¸ lµ sù x¸c nhËn vÒ ph¬ng diÖn kÕ to¸n mét kho¶n gi¶m gi¸ trÞ tµi s¶n do nh÷ng nguyªn nh©n mµ hËu qu¶ cña chóng kh«ng ch¾c ch¾n. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc lËp vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n nh»m ghi nhËn bé phËn gi¸ trÞ dù tÝnh gi¶m sót so víi gi¸ gèc ( gi¸ trÞ thùc tÕ ) nhng cha ch¾c ch¾n, qua ®ã ph¶n ¸nh ®îc gi¸ trÞ thùc hiÖn thuÇn tuý cña hµng tån kho trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. Khi lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, ph¶i lËp cho tõng thø, tõng nhãm cã tÝnh chÊt nh nhau. - Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n 159 “Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho”. Bªn Nî: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi niªn ®é kÕ to¸n. Bªn Cã: LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi niªn ®é kÕ to¸n. D Cã: Gi¸ trÞ ®ù phßng gi¶m gi¶ hµng tån kho hiÖn cã. - Tr×nh tù h¹ch to¸n: ChØ ghi vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n. + Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lËp cuèi niªn ®é tríc. Nî TK: 159 Cã TK: 721 + LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho c¨n cø vµo thùc tÕ hµng tån kho cña ®¬n vÞ. Nî TK: 642 (6426) Cã TK: 159 T¨ng H÷u Toµn 17 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp V. Tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ®îc ban hµnh ®ång bé c¶ chÕ ®é chøng tõ, sæ s¸ch, tµi kho¶n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông thùc tÕ. §Ó dÔ lµm, dÔ hiÓu, minh b¹ch, c«ng khai, dÔ kiÓm tra, dÔ kiÓm so¸t th× cÇn cã hÖ thèng chøng tõ chÝnh x¸c vµ hÖ thèng sæ s¸ch h¹ch to¸n râ rµng. 1. C¸c chøng tõ kÕ to¸n. 1.1/. Môc ®Ých vµ nguyªn t¾c lËp chøng tõ. Chøng tõ lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó chøng minh tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh, lµ ph¬ng tiÖn th«ng tin vÒ kÕt qu¶ nghiÖp vô kinh tÕ ®ã. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ cã rÊt nhiÒu ®Æc ®IÓm yªu cÇu kh¸c nhau song ®Òu n»m trong hÖ thèng thèng nhÊt cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý, nhÊt lµ trong quan hÖ ngo¹i th¬ng; vÒ thanh to¸n víi ng©n s¸ch, kh¸ch hµng s¶n xuÊt trao ®æi hµng ho¸… vÉn rÊt cÇn c¸c chøng tõ ®îc tiªu chuÈn ho¸ vµ quy c¸ch ho¸ trong ph¹m vi c¶ níc. Nh vËy, chøng tõ ®îc lËp lªn nh»m môc ®Ých ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®· ph¸t sinh, lµm c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n ghi sæ vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do tÝnh ®a d¹ng cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ nªn c¸c tiªu thøc ®Æc trng cho chøng tõ rÊt phong phó, nguyªn t¾c lËp chøng tõ lµ ph¶i bao gåm ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè nh sau: - Tªn chøng tõ: Lµ sù kh¸i qu¸t ho¸ néi dung cña nghiÖp vô. - Tªn, ®Þa chØ cña ®¬n vÞ c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô. - Ngµy vµ sè thø tù cña chøng tõ. - Néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ. - Quy m« cña nghiÖp vô vÒ sè lîng, gi¸ trÞ. - Ch÷ ký cña nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô. 1.2/. C¸c lo¹i chøng tõ. C¸c ho¹t ®éng nhËp vµ xuÊt kho NVL, CCDC lu«n lu«n x¶y ra trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §Ó theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng va sè hiÖn cã cña NVL, CCDC kÕ to¸n ph¶i lËp nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c theo ®óng theo biÓu mÉu quy ®Þnh. Nh÷ng chøng tõ hîp lÖ, hîp ph¸p nµy lµ c¬ së ®Ó ghi chÐp thÎ kho, b¶ng kª xuÊt-nhËp-tån vËt t vµ c¸c sæ tæng hîp kh¸c ( nh sæ C¸i TK 152, TK 153 ) ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh biÕn ®éng cña NVL, CCDC thùc hiÖn qu¶n lý cã hiÖu qu¶ phôc vô ®Çy ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu cho s¶n xuÊt. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo quy ®Þnh 1141TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n vËt t bao gåm: T¨ng H÷u Toµn 18 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - PhiÕu nhËp kho (mÉu 01-VT) - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02-VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03-VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu 08-VT) - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (mÉu 02-BH) - Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn (mÉu 03-BH) Ngoµi c¸c chøng tõ mang tÝnh b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, trong c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n híng dÉn nh: - PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc (mÉu 04-VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t (mÉu 05-VT) - PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu 07-VT) Vµ c¸c chøng tõ kh¸c tuú vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp. Mäi chøng tõ kÕ to¸n NVL, CCDC ph¶i ®îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù thêi gian do kÕ to¸n trëng quy ®Þnh, phôc vô cho viÖc ph¶n ¸nh ghi chÐp tæng hîp kÞp thêi c¸c sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n. 2. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC Tuú thuéc vµo lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, quy m« vµ tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n còng nh nhu cÇu vÒ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n mµ ¸p dông c¸c h×nh thøc sæ cho phï hîp. Mçi doanh nghiÖp chØ ®îc ¸p dông mét h×nh thøc sæ thèng nhÊt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tiÖn cho viÖc ghi chÐp, kiÓm tra vµ ®èi chiÕu. Song song víi 3 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC th× chóng ta còng cã c¸c h×nh thøc sæ chi tiÕt t¬ng øng víi nã. 2.1/. ph¬ng ph¸p thÎ song song. ViÖc h¹ch to¸n sù biÕn ®éng cña NVL, CCDC ®îc theo dâi ë c¶ hai n¬i. - T¹i kho: thñ kho tiÕn hµnh më thÎ kho theo ®Þnh kú (3-5 ngµy) hoÆc thêng ngµy. - T¹i phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n ph¶i më sæ, thÎ chi tiÕt vËt t Cuèi th¸ng, trªn c¬ së hai sæ, thÎ chi tiÕt trªn kÕ to¸n lËp ra b¶ng tæng hîp chi tiÕt vËt t 2.2/. ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - T¹i kho: thñ kho vÉn më thÎ kho nh ë ph¬ng ph¸p thÎ song song. - T¹i phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n sÏ më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó h¹ch to¸n sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng danh ®iÓm vËt t. 2.3/. ph¬ng ph¸p sæ sè d. - T¹i kho: thñ kho vÉn sö dông thÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho cña NVL, CCDC nh 2 h×nh thøc trªn. Song bªn c¹nh ®ã, thñ kho cßn tiÕn hµnh lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp xuÊt vµ nép cho kÕ to¸n kÌm theo chøng tõ gèc. T¨ng H÷u Toµn 19 Líp KÕ To¸n 22A Khoa kÕ to¸n kiÓm to¸n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - T¹i phßng kÕ to¸n: Khi nhËn ®îc chøng tõ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng luü kÕ nhËp-xuÊt-tån vËt t më cho tõng kho vµ mçi danh ®iÓm vËt t ghi 1 dßng. Sau ®ã lËp sæ sè d ®Ó ®èi chiÕu. 3. Tæ chøc sæ tæng hîp. Tuú theo tõng h×nh thøc sæ ¸p dông mµ chóng ta tæ chøc sæ tæng hîp h¹ch to¸n NVL, CCDC cho phï hîp vµ ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 3.1./ H×nh thøc nhËt ký chung. Hµng ngµy, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua NVL, CCDC c¸c chøng tõ nhËpxuÊt…kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký chung hoÆc sæ nhËt ký ®Æc biÖt. Sau ®ã, cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 152 , 153 vµ lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ®îc tãm t¾t b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 3.1 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n NVL, CCDC Theo h×nh thøc nhËt ký chung. Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt NhËt ký ®Æc biÖt NhËt ký chung Sæ C¸i TK 152, 153 B¶ng c©n ®èi SPS B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu 3.2./ H×nh thøc nhËt ký sæ c¸i. Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, phiÕu b¸o nhËp kho NVL, CCDC… kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo nhËt ký sæ c¸i (phô lôc 2) vµ sæ chi tiÕt NVL, CCDC. Cuèi th¸ng, tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng tæn hîp chi tiÕt NVL, CCDC kho¸ sæ vµ ®èi chiÕu gi÷a nhËt ký sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®ã. S¬ ®å 3.2 T¨ng H÷u Toµn S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n NVL, CCDC 20 Líp KÕ To¸n 22A
- Xem thêm -