Tài liệu Công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa của công ty cổ phần tứ gia

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA TOÁN -------- Đề tài: CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ GIA Đà Nẵng, 06/2008 Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Qua nhiều năm đổi mới ,dưới sự quản lý và điều tiết vĩ mô của nhà nước, nền kinh tế nước ta đ• có những bước chuyển biến rõ rệt .Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế cùng cạnh tranh bình đẳng trước phát luật đ• tìm đựoc vị trí xứng đáng trên thị trường trong và ngoài nước. Trong điều kiện hiện nay với xu hướng toàn cầu hoá , quan hệ buôn bán Thương Mại giữa nước ta với các nước bạn ngày càng được mở rộng về mọi mặt .Do vậy vai trò của ngành Thương Mại đ• trở nên rất quan trọng không chỉ là cầu nối giữa sản xuất với kinh doanh trong mà còn mở rộng sang các nước trên thế giới. Điều này đ• góp phần làm cho sản xuất trong nước phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng sang các nước trên thế giới . Điều này đ• góp phần làm cho sản xuất trong nước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu , hàng hoá thì ngày càng phong phú và đa dạng về chủng loại , mẫu m• với một chất lượng đảm bảo . Mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× kÕ to¸n cµng træ nªn quan träng vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ N­íc vµ Doanh NghiÖp . §èi víi nhµ n­íc , kÕ to¸n lµ c«ng cô ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh thùc hiÖn ng©n s¸ch Nhµ N­íc ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n .§èi víi c¸c doanh nghiÖp , kÕ to¸n lµ c«ng cô ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ,tÝnh to¸n kinh tÕ , kiÓm tra b¶o vÖ , sö dông tµi s¶n tiÒn vèn , nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ chñ ®éng vÒ tµi chÝnh . Víi tÇm quan träng nh­ vËy , trong sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ , kÕ to¸n n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn ®æi toµn diÖn phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ kinh tÕ vµ hoµ nhËp víi c¸c th«ng lÖ Quèc tÕ vµ chuÈn mùc kÕ to¸n mµ liªn ®oµn kÕ to¸n quèc gia ®· ®­a ra . Tõ ngµy 1/1/1996 C¸c Doanh NghiÖp ViÖt Nam b¾t ®Çu ¸p dông “ HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n “ míi do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh vµ mçi doanh nghiÖp ph¶i tù lùa chän mét h×nh thøc kÕ toµn phï h¬p nhÊt víi ®¹c ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. §Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Cæ PhÇn th× viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tõng b­íc hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ sao cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n míi ®ang trë thµnh Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp mèi quan t©m hµng ®Çu cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tÞa c¸c doang nghiÖp Cæ PhÇn . XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ã , em ®· chän ®Ò tµi “KÕ To¸n Thµnh PhÈm Tiªu Thô vµ X¸c §Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cæ phÇn Tø Gia“, ®Ó nh»m nªu bËt tÇm quan träng cña kÕ to¸n tiªu thô ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn nãi riªng vµ x· héi nãi chung . Víi thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng THDL Kinh TÕ- Kü ThuËt Hµ Néi I vµ thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Tø Gia , ®­îc sù gióp ®ë tËn t×nh h­íng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn Mai Anh , cïng víi c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty , em ®· hoµn thiÖn b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ì tµi ®· chän . Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn han chÕ nªn bµi chuyªn ®Ò khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt , em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nãi riªng ®Ó bµi chuyªn ®Ò thùc tËp nµy cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n . Néi dung chuyªn ®Ò thùc tËp gåm :  Lêi nãi ®Çu  Néi dung  PhÇn I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ vµ kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i c¸c Doanh NghiÖp Cæ PhÇn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay  PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Tø Gia  PhÇn III: Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Tø Gia. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ vµ kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i c¸c doang nghiÖp cæ phÇn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. I . lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay 1.§Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vËn ®éng theo quy luËt , t¹o nªn mét trËt tù kinh tÕ cu¶ mét x· héi vµ thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn .Cã thÓ ®Þnh nghÜa kh¸i qu¸t vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ sau : “ Mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét c¬ chÕ tinh vi ®Ó phèi hîp mét c¸ch kh«ng tù gi¸c gi÷a nh©n d©n vµ doanh nghiÖp th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ vµ thÞ tr­êng ,nã lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®Ó tËp hîp tri thøc vµ hµnh ®éng cña hµng triÖu c¸ nh©n kh¸c nhau kh«ng cã bé n·o tËp trung nã vÉn gi¶i quyÕt ®­îc bµi to¸n mµ m¸y tÝnh lín nhÊt ngµy nay kh«ng thÓ gi¶i ®­îc, kh«ng ai thiÕt kÕ ra nã .Nã tù xuÊt hiÖn vµ còng nh­ x· héi loµi ng­ê , nã ®ang thay ®æi “.( Kinh tÕ häc ). NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau : TÝnh tù chñ cña c¸c Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng rÊt cao , ®iÒu nµy ®èi lËp víi nÒn kinh tÕ bao cÊp vµ nã ®ång nghÜa víi sù n¨ng ®éng trong kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ . Trªn thÞ tr­êng hµng ho¸ hÕt søc phong phó .Sù ®a d¹ng vÒ sè l­îng mÉu m· hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng mét mÆt ph¶n ¸nh tr×nh ®é cao cña n¨ng suÊt lao ®éng x· héi , mËt khac nãi lªn møc ®é ph¸t triÓn cña quan hÖ trao ®æi , tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng . Gi¸ c¶ hµng ho¸ ®­îc h×nh thµnh trªn thÞ tr­êng , gi¸ c¶ thij tr­êng võa lµ sù thÓ hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ thÞ tr­êng võa chÞu sù t¸c ®éng c¶u quan hÖ c¹nh tranh , cung – cÇu hµng ho¸ .Trªn c¬ së gi¸ c¶ thÞ tr­êng , gi¸ ¶c hµng ho¸ lµ kÕt qu¶ cña sù th­¬ng l­îng gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu c¶u thÞ tr­êng . Nã tån t¹i trªn c¬ së nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp , kh¸c nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ , lîi Ých kinh tÕ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua lîi nhuËn thu ®­îc cña mçi doanh nghiÖp .ViÖc t×m c¸c biÖn ph¸p mang l¹i lîi nhuËn cao lµ t¸t yÕu cña mçi doanh ngiÖp , chÝnh lµ yÕu tè t¹o nªn sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng . Sù vËn ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc . Nhµ n­íc t¸c ®éng th«ng qua c¸c c«ng cô kinh tÕ nh­ : ThuÕ , l·i suÊt tiÒn vay , chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ mét sè chÝnh s¸ch kinh tÕ kh¸c . Nh­ vËy th«ng qua nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­¬ng cho thÊy r»ng thÞ tr­êng lu«n ®Þnh h­íng cho c¸c doanh nghiÖp d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng th× ph¶i biÕt thÝch nghi vµ khai th¸c thËt tèt thÞ tr­êng tiªu dïng. §Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c Doanh NghiÖp Cæ PhÇn vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× tiªu thô hµng ho¸ vµ thµnh phÈm chÝnh lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp cã thu nhËp , lîi nhuËn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh .Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®­îc vµ ph©n tÝch s©u s¾c sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong tõng giai ®o¹n kh¸c nhau ,ph¶i ®Ò cao vai trß cña ng­êi tiªu dïng , coi kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ , g¾n chÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ víi nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng , thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trªn c¬ së nguån lùc cho phÐp , cã nh­ v©y daonh nghiÖp míi cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ vµ ®­ngs v÷ng trªn thÞ tr­êng. 2. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ t¹i c¸c Doanh NghiÖp Cæ PhÇn: 2.1. C¸c kh¸i niÖm : * Kh¸i niÖm vµ vai trß tiªu thô ( b¸n hµng ): - Kh¸i niÖm : §èi víi Doanh NghiÖp Cæ PhÇn th× tiªu thô hµng ho¸ ®­îc biÓu hiÖn lµ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ h¹ot ®éng b¸n hµng trong doanh ngiÖp chÝnh lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ cho kh¸ch hµng vµ thu tiÒn vÒ hay ®­îc quyÒn thu tiÒn vÒ . Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C¸c ho¹t ®éng b¸n hµng nµy xuÊt hiÖn hai dßng vËn ®éng : Hµng ho¸ ®Òn tay ng­êi tiªu dïng vµ c¸c lo¹i chøng tõ thanh to¸n thu tiÒn vÒ tay doanh nghiÖp. VËy xÐt ë gãc ®é kinh tÕ th× ho¹t ®éng b¸n hµng chÝnh lµ sù thay ®æi h×nh th¸i gi¸ trÞ hµng ho¸ ,qua qu¸ tr×nh tiªu thô th× hµng ho¸ chuyÓn tõ h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ vßng chu chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp ®­îc hoµn thµnh . - Vai trß c¶u tiªu thô hµng ho¸ ®èi víi c¸c Doanh NghiÖp Cæ PhÇn : Tiªu thô hµng ho¸ lµ ho¹t ®éng ®Æc tr­ng chñ yÕu cña Doanh NghiÖp Cæ PhÇn , lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .do vËy, nã cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp .§èi víi mét Doanh NghiÖp Cæ PhÇn , th× tiªu thô hµng ho¸ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ,chÝnh x¸c ®iÓm m¹nh yÕu cña ®¬n vÞ , lµ c¬ së h×nh thµnh nªn doanh thu vµ lîi nhuËn ®Ó bï ®¾p chi phÝ bá ra , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh th«ng qua c¸c ph­¬ng thøc tiªu thô . Mét qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ tèt , hîp lý sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho doanh nghiÖp bëi trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i coi träng kh¸ch hµng lµ trung t©m ,mäi ho¹t ®éng ®Òu ph¶i h­íng tíi tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng .V× vËy khi tiÕn hµnh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nh­ : Kinh doanh mÆt hµng g×? h­íng tíi ®èi t­îng kh¸ch hµng nµo ? kinh doanh nh­ thÕ nµo ? tøc lµ ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh­ : Nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu dïng, lùa chän x¸ lËp c¸c kªnh ph©n phèi , c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn Marketing §Ó tæ chøc tèt kh©u tiªu thô hµng ho¸ daonh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i lµm tèt mçi phÇn viÖc mµ ph¶i biÕt phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a bé phËn tham gia trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸. Do vËy, tiªu thô hµng hµng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu x· héi, quy m« kinh doanh, nguån lùc tµi chÝnh, con ng­êi , c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp . * Doanh thu : Lµ tæng gi¸ c¸c lîi Ých kinh tÕ daonh nghiÖp thu ®­îc trong kú kÕ to¸n ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt , kinh doanh th«ng th­êng cña doanh nghiÖp , gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u . * C¸c kho¶n gi¶m trõ : Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Bao gåm: chiÕt khÊu th­¬ng m¹i , gi¶m gi¸ hµng b¸n , gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i , chiÕt khÊu thanh to¸n . - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i : Lµ kho¶n daonh nghiÖp b¸n gi¶m gi¸ niªm yÕt cho kh¸ch hµng mua hµng víi ®èi t­îng lín - Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ kho¶n gi¶m trõ cho ng­êi mua do hµng ho¸ kÐm chÊt l­îng , sai quy c¸ch hoÆc l¹c hËu thÞ hiÕu . - Gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i : Lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thu bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i vµ tõ chèi thanh to¸n. - ChiÕt khÊu thanh to¸n : Lµ kho¶n tiÒn mµ ng­êi b¸n gi¶m tr¶ cho ng­êi mua , do ng­êi mua thanh to¸n tiÒn mua hnµg tr­íc thêi h¹n theo hîp ®ång . - Nguyªn t¾c x¸ ®Þnh doanh thu b¸n hµng : Doanh thu b¸n hµng ®­îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho¶ m·n 5 ®iÒu kiÖn sau : 1.Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hnµg ho¸ cho ng­ßi mua. 2. Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh­ ng­êi së h÷u hµng ho¸ hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸ . 3. Doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n 4. Doanh nghiÖp ®· thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hnµg . 5. X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng . * KÕt qu¶ b¸n hµng : Lµ hiÖu sè gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ ®Ó t¹o ra thu nhËp . KÕt qu¶ kinh doanh = thu nhËp - chi phÝ KÕt qu¶ ho¹t Doanh thu TrÞ gi¸ vèn Chi phÝ b¸n ®éng kinh doanh b¸n hµng hµng b¸n hµng vµ QLKD 2.2 C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ c¶ hµng ho¸ : Gi¸ c¶ hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn tiªu thô , gi¸ c¶ hµng ho¸ cã thÓ kÝch thÝch hay h¹n chÕ cung- cÇu do ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tiªu thô .Gi¸ c¶ chÝnh lµ mét ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm mµ ng­êi tiªu dung Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cã thÓ nhË thÊy trùc tiÕp nhÊt , ®ay lµ dÊu hiÖu võa mang tÝnh kinh tÕ ph¶i tr¶ bao nhiªu cho mét s¶n phÈm , võa mang dÊu hiÖu t©m lý x· héi ®ã lµ gi¸ trÞ thu ®­îc bao nhiªu cho mét s¶n phÈm .MÆt kh¸c gi¸ c¶ cßn mang dÊu hiÖu vÒ mét møc chÊt l­îng gi¶ ®Þnh .Th«ng th­êng nh÷ng hµng ho¸ chÊt l­îng kÕm th× chÊt l­îng sÏ thÊp vµ ng­îc l¹i ng­êi tiªu dïng th­êng hay ®¸nh gi¸ chÊt l­îng th«ng qua gi¸ c¶ cña nã khi ®øng tr­íc nh÷ng mÆt hµng cïng lo¹i hoÆc cã kh¶ n¨ng thay thÕ nhau. ViÖc x¸c ®Þnh mét møc gi¸ phï hîp , dung hoµ gi÷a lîi Ých ng­êi tiªu dïng vµ lîi Ých cña Doanh nghiÖp sÏ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiªu thô vµ thu lîi nhuËn ,tr¸nh ®­îc sù ø ®éng hµng ho¸ , h¹n chÕ thua lç. Th«ng th­êng t¹i c¸c Doanh nghiÖp Cæ PhÇn gi¸ b¸n hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh tyheo c«ng thøc sau : Gi¸ b¸n hµng Gi¸ mua thùc tÕ ThÆng sè ho¸ ch­a thuÕ cña cöa hµng th­¬ng m¹i ThÆng sè th­¬ng m¹i lµ mét bé phËn trong cÊu thµng gi¸ b¸n hµng ho¸ nh»m bï ®¾p chi phÝ b¸n hµng ,chi phÝ qu¶n lý vµ h×nh thµnh lîi nhuËn cho Doanh nghiÖp , ®­îc tÝnh theo tû lÖ % so víi gi¸ mau thùc tÕ cña hµng ho¸ . Th¨ng sè gi¸ mua thùc ( 1 + tû lÖ % thÆng th­¬ng m¹i tÕ cña hµng ho¸ sè th­¬ng m¹i ) Gi¸ b¸n hµng Gi¸ mua thùc ( 1 + tû lÖ % thÆng ho¸ ch­a thuÕ tÕ cña hµng ho¸ sè th­¬ng m¹i) VËy : §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT th× : Gi¸ b¸n hµng = Gi¸ thanh to¸n (trong ®ã bao gåm c¶ thuÕ GTGT) Tuy nhiªn ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ b¸n ®óng ,phï hîp th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ vèn v« cïng quan tréng ®èi víi Doanh nghiÖp , bëi gi¸ vèn lµ c¬ së h×nh thµnh gi¸ b¸n .Do vËy , Doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông 1 trong 5 h×nh thøc sau : 1. Ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh : Theo ph­¬ng ph¸p nµy Doanh nghiÖp ph¶i biÕt ®­îc c¸c ®¬n vÞ hµng tån kho vµ c¸c ®¬n vÞ hµng xuÊt b¸n thuéc nh÷ng lÇn mua nµo, ®¬n gi¸ cña nh÷ng lÇn Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp mua ®ã lµ bao nhiªu ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho cuèi kú .Ph­¬ng ph¸p nµy ®¶m b¶o trÞ gi¸ hµng xuÊt kho chÝnh x¸c nhÊt ,nh­ng chØ phï hîp víi nh÷ng Doanh nghiÖp Ýt mÆt hµng , hang ho¸ co gi¸ trÞ cao . 2. Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n : Theo ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b×nh qu©n cña hµng ho¸ lu©n chuyÓ trong th¸ng khi kh«ng x¸c ®Þnh hµng ho¸ tån kho thuéc lÇn mua nµo . TrÞ gi¸ mua TrÞ gi¸ mua §¬n gi¸ mua cña hµng ho¸ cña hµng ho¸ b×nh qu©n cña mét ®¬n tån ®Çu kú nhËp trong kú vÞ hµng ho¸ lu©n chuyÓn Sè l­îng hµng ho¸ Sè l­îng hµng ho¸ tån ®Çu kú nhËp trong kú TrÞ gi¸ mua hµng cña Sè l­îng hµng ho¸ §¬n gi¸ mua b×nh hµng ho¸ xuÊt trong kú tiªu thô tõng mÆt hµng qu©n cña tõng mÆt 3. Theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc : Theo ph­¬ng ph¸p nµy hµng ho¸ nhËp kho tr­íc sÏ xuÊt b¸n tr­íc .Hµng ho¸ xuÊt kho thuéc ®ît nhËp nµo th× ph¶i lÊy gi¸ thùc tÕ cña lÇn nhËp ®ã ®Ó tÝnh gi¸ vèn b¸n hµng . TrÞ gi¸ mua cña hµn ho¸ xuÊt kho trong kú = Gi¸ mua thùc tÕ cña ®¬n vÞ hµng ho¸ nhËp kho thuéc theo tõng lÇn nhËp kho tr­íc * Sè l­äng hµng ho¸ xuÊt kho thuéc sè l­îng tõng lÇn nhËp kho . Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ c¶ th­êng xuyªn biÕn ®éng , víi c¸ch tÝnh gi¸ nh­ vËy ®¶m b¶o trÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ xuÊt kho kÞp thêi ,s¸t víi thùc tÕ vËn ®éng cña hµng ho¸ vµ gi¸ c¶ tõng thêi kú nh­ng khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ vµ tÝnh to¸n nhiÒu nªn kh«ng ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao. 4. Ph­¬ng ph¸p nhËp sau ,xuÊt tr­íc : Theo ph­¬ng ph¸p nµy hµng ho¸ nhËp kho sau l¹i ®­îc b¸n tr­íc . Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÞ gi¸ mua cña hµng hãa xuÊt kho trong kú = Gi¸ mua thùc tÕ cña ®¬n vÞ hµng ho¸ theo tõng lÇn nhËp kho sau * Sè l­îng hnµg ho¸ xuÊt kho trong kú thuéc sè l­îng tõng lÇn nhËp kho Tãm l¹i , mçi ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm ,do vËy khi x©m nhËp vµo thÞ tr­êng Doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu kü thÞ tr­êng , gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®Ó lùa chän mét ph­¬ng ph¸p thÝch hîp nhÊt víi ®Æc ®iÓm quy m« kinh doanh cña Doanh nghiÖp , khi lùa chon ph¶i thùc hiÖn theo mét quy t¾c nhÊt qu¸n , thèng nhÊt tõ kú nµy sang kú kh¸c nhê ®ã cã thÓ kiÓm tra,®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc chÝnh x¸c nhÊt . 2.3 C¸c phu¬ng ph¸p tiªu thô vµ c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n : 2.3.1 C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , hµng ho¸ ®­îc tiªu thô chñ yÕu nhê ho¹t ®éng th­ ¬ng m¹i , phÇn lín c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®­a cc¸ s¶n phÈm ra thÞ tr­êng ®Òu ph¶i nhê qua trung gian ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp ,míi ®Õn tay ng­êi tiªu dïng , bëi sù chuyªn m«n ho¸ s©u s¾c trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Doanh nghiÖp víi t­ c¸ch lµ trung gian , lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng , ho¹t ®éng chñ yÕu cña Doanh nghiÖp lµ tiªu thô hµng ho¸ , dßng vËn ®äng cña hµng ho¸ qua kh©u trung gian th­¬ng m¹i lµ ®Ó tiÕp tôc cho s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng c¸ nh©n . Mét Doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc tiªu thô sau : - Ph­¬ng thøc giao c«ng ty , nhËn ®¹i lý . - B¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi b¸n (b¸n bu«n ) - B¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr­c tiÕp (b¸n lÎ) - B¸n hµng theo ph­¬ng thøc hµng tr¶ gãp Trong ®ã ph­¬ng thøc giao nhËn c«ng ty , ®¹i lý vµ ph­¬ng thøc hµng tr¶ gãp lµ chñ yÕu nhÊt. *Tiªu thô hµng ho¸ b¸n bu«n ( ph­¬ng thøc göi hµng ): B¸n bu«n lµ qu¸ tr×nh b¸n hµng cho nh÷ng ng­êi trung gian ®Ó hä tiÕp tôc chuyÓn b¸n cho nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt míi .B¸n bu«n ®­îc tiÕn hµng qua 2 ph­¬ng thøc : Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¸n bu«n qua kho : lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n hµng mµ hµng ho¸ mua vÒ ®­îc nhËp vµo kho cña Doanh NghiÖp sau ®ã míi xuÊt khÈu . B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng : lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ hµng ho¸ b¸n ra khi mau vÒ kh«ng nhËp kho cña Doang NghiÖp mµ ®­îc chuyÓn th¼ng cho ng­êi mua . *Tiªu thô hµng ho¸ b¸n lÎ ( ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp ): B¸n lÎ lµ h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n vµ tËp thÓ , kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt .§­îc thùc hiÖn d­íi hai h×nh thøc : - Bn¸ lÎ thu tiÒn tËp trung. - B¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp *B¸n hµng theo ph­¬ng thøc c«ng ty, ®¹i lý : Giao nhËn c«ng ty, ®¹i lý lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng mµ doanh nghiÖp giao hµng hoÆc nhËn hµng cña mét tæ chøc kinh tÕ kh¸c .Hai bªn tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång , x¸c ®Þnh râ c¸c mÆt hµng c«ng ty , ®¹i lý gi¸ b¸n , thuÕ ,tû lÖ hoa hång , ph­¬ng thøc thanh to¸n , giao nhËn hnµg ,c¸c quyÒn lîi , nghÜa vô cña hai bªn .  B¸n hang theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp : B¸n hµng tr¶ gãp lµ mét biÕn t­íng cña ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm khi giao hµng cho ng­êi mua hµng ho¸ ®­îc coi tiªu thô ngay , Doanh NghiÖp lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ h¬p ®ång thanh to¸n ®Ó c¨n cø giao hµng vµ nhËn tiÒn hµng lÇn ®Çu , phÇn tiÒn cßn l¹i ng­êi mua sÏ tr¶ dÇn ë kú tiÕp theo vµ chÞu mét l·i suÊt nhÊt ®Þnh .PhÇn l·i suÊt ®­îc ®­a vµo thu nhËp ho¹t ®éng t×a chÝnh ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ t¨ng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n vµ dù phßng rñi ro cã thÓ x¶y ra , ph­¬ng thøc nµy gióp cho Doang NghiÖp khai th¸c ®­îc thÞ tr­êng tiÒm n¨ng . 2.2 C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n : Trong ®iÒu kiÖn b¸n hµng hiÖn nay viÖc thanh to¸n tiÒn b¸n hµng ®­îc thÓ hiÖn qua nhiÒu ph­¬ng thøc . Tuú vµo l­îng hµng ho¸ giao dÞch , mèi quan hÖ gi÷a hai bªn vµ h×nh thøc b¸n hµng mµ bªn mua vµ bªn b¸n sÏ lùa chän mét Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp nhÊt , tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt .Ph­¬ng thøc thanh to¸n tiÒn b¸n hµng t¹i cc¸ Doanh NghiÖp ®­îc thÓ hiÖn d­íi 2 h×nh thøc : Thanh to¸n trùc tiÕp vµ thanh to¸n qua ng©n hµng. * Ph­¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp : Lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , ng©n phiÕu , hµng ®æi hµng ®Ó giao dÞch mua b¸n .Khi bªn b¸n chuyÓn giao hµng ho¸ th× bªn mau ph¶i cã nghÜa vô thanh to¸n trùc tiÕp ngay cho bªn b¸n theo gi¸ ®· tho¶ thuËn . Ph­¬ng thøc nµy gi¶m thiÓu ®­îc nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n .Nõu tr­êng hîp thanh to¸n b»ng hµng th× hnµg ho¸ c¶u hai bªn ph¶i c©n ®èi vÒ gi¸ trÞ vµ khi kÕt thóc hîp ®ång nÕu cã chªnh lÖch th× ph¶i thanh to¸n nèt b»ng hµng hoÆc b»ng tiÒn mÆt . * Ph­¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng : lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n chi tr¶ b»ng tiÒn th«ng qua trung gian – ng©n hµng, b»ng c¸ch chuyÓn kho¶n cña ng­êi mua sang tµi kho¶n cña ng­êi b¸n. Ph­¬ng thøc nµy tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ cho x· héi trong viÖc in Ên , qu¶n lý tiÒn tÖ , tiÕt kiÖm thêi gian , kiÓm so¸t ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña mçi Doanh NghiÖp , chèng tham « , l·ng phÝ Tuú tõng th­êng vô , kh¸ch hµng mµ viÖc thanh to¸n cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo mét sè ph­¬ng thøc .  Thanh to¸n b»ng sÐc.  Thanh to¸n qua ng©n hµng.  Thanh to¸n qua ng©n hµng uû nhiÖm thu .  Thanh to¸n b»ng tÝn dông . Nh­ vËy, ph­¬ng thøc thanh to¸n tiÒn b¸n hµng còng cã mét vai trß hÕt søc quan tréng , khi thu ®­îc tiÒn vÒ lµ vèn cña Doanh NghiÖp l¹i b­íc vµo mét vßng tuÇn hoµn míi , vèn cµng quay nhanh th× kh¶ n¨ng sinh lîi nhiÒu vµ chu ú kinh doanh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n .Do vËy , mçi Doanh NghiÖp ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña m×nh còng nh­ cña b¹n hµng , n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th× ph¶i lùa chän mét ph­¬ng thøc thanh to¸n cho tõng th­¬ng vô mét c¸ch hîp lý nhÊt , nhanh gän nhÊt, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3. Yªu cÇu cña qu¶n lý vµ kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô : 3.1 Yªu cÇu cña qu¶n lý : §èi víi bÊt kú Doanh NghiÖp nµo th× qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ®Òu ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh NghiÖp .Do vËy ,qu¸ tr×nh tiªu thô nµy sÏ chÞu sù theo dâi trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp cña l·nh ®¹o Doanh NghiÖp , ®èi t¸c kinh doanh , ®èi thñ c¹nh tranh Trong Doanh NghiÖp ®Ó qu¶n lý tèt nghiÖp vô tiªu thô hnµg ho¸ th× Doanh NghiÖp ph¶i qu¶n lý ®ång bé tï trªn xuèng d­íi , tõ viÖc qu¶n lý con ng­êi ®Õn viÖc qu¶n lý c¸c mÆt hµng kinh doanh , ®Õn gi¸ c¶ , ph­¬ng thøc thanh to¸n .Cô thÓ : - §èi víi viÖc qu¶n lý nh©n sù : L·nh ®¹o Doanh nghiÖp ph¶i cã sù ph©n c«ng , ph©n cÊp râ rµng tr¸ch nhiÖm tõng bé phËn , tõng con ng­êi , bè trÝ cô thÓ c«ng viÖc cho tõng ng­êi , tõng quÇy hµng , mÆt hµng ®Ó hä cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao .Hµng ho¸ ph¶i ®­îc b¶o qu¶n vÒ sè l­îng , chÊt l­îng . - §èi víi qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ : Doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý hµng ho¸ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng trong xuÊt qu¸ tr×ng tiªu thô trõ kh©u b¸n hµng ®Õn kh©u thu tiÒn .N¾m b¾t ®­îc thêi ®iÓm kinh doanh , nh÷ng mÆt hµng nµo hîp lý , xu h­íng mÆt hµng nµo cã thÓ më réng kinh doanh .Ngoµi ra , Doanh nghiÖp cßn ph¶i qu¶n lý vÒ doanh thu bn¸ hµng lµm c¬ së x¸c ®Þnh nghÜa vô víi nhµ n­íc , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng .Qu¶n lý doanh thu bao gåm : Doanh thu thùc tÕ ,Doanh thu thuÇn , c¸c kho¶n gi¶m trõ, thuÕ Doanh thu thuÇn = Doanh thu thùc tÕ – ThuÕ ë kh©u b¸n – C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu . - KÕt thøc qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ trong kú kinh doanh th× Doanh NghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh , ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n , ®Çy ®ñ cña kÕt qu¶ kinh doanh , ph¶i lËp B¸o c¸o b¸n hµng , Bo¸ c¸o kÕt qu¶ kinh doanh , rót ra nh÷ng th«ng tin tæng quan nhÊt , chÝnh x¸c nhÊt tr×nh lªn Ban Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp l·nh ®¹o ®¬n vÞ , ®Ó ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch , chiÕn l­îc kinh doanh kÞp thêi cho kú kinh doanh tíi . 3.2 Yªu cÇu cña kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ : KÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng trong c«ng viÖc qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ trong qu¶n lý nghiÖp vô tiªu thô hnµg ho¸ nãi riªng ®èi víi Doanh nghiÖp . Víi chøc n¨ng ph¶n ¸nh , gi¸m ®èc ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh c¶u Doanh nghiÖp , kÕ to¸n ®· cung cÊp , thu thËp vµ xö lý th«ng tin kinh tÕ chñ yÕu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý Doanh nghiÖp . KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau : - KÕt hîp ho¹ch to¸n tæng hîp vµ ho¹ch to¸n chi tiÕt , kÕt hîp kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ .kÕ to¸n tµi chÝnh sÏ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh .cña Doanh nghiÖp cho c¸c cæ ®«ng , c¸c tæ chøc tÝn dông KÕ to¸n qu¶n trÞ cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o ®Ó hä n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh kinh doanh trong Doanh nghiÖp mét c¸ch chÝnh x¸c cô thÓ . - ViÖc tæ chøc ho¹ch to¸n kÕ to¸n trong Doanh nghiÖp ph¶i ®­îc x©y dùng ®óng theo yªu cÇu qu¶n lý , quy m« kinh doanh cña Doanh nghiÖp tõ ®ã gióp cho Doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®­îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng , ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng bé phËn , tõng nhãm hµng nãi riªng vµ toµn Doanh nghiÖp nãi chung . - Ngoµi ra c«ng t¸c kÊ to¸n ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc , phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n , nªn vËn dông c«ng nghÖ tin häc cµ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Ó gi¶m bít c«ng viÖc cho nh©n viªn kÕ to¸n , tr¸nh ®­îc sai sãt nhÇm lÉn trong tÝnh to¸n , ®Ó n¨ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc . 4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô: Tiªu thô hnµg ho¸ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp , do v©y mµ kÕ to¸n tiªu thô hnµg ho¸ cã vai trß ®Æc biÖt trong c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô hµng ho¸ , th«ng qua kÕ to¸n mµ l·nh ®¹o cã thÓ n¾m b¾t Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®ù¬c nhanh chãng kÞp thêi t×nh h×nh kinh doanh cña ®¬n vÞ , xem xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc , kÕ to¸n ®Ò ra , tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc bé phËn kinh doanh nµo , mÆt hµng nµo , ®Þa ®iÓm kinh doanh nµo thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô , ®ång thêi gióp Bna l·nh ®¹o c«ng ty ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh mua , b¸n , d÷ tr÷ hµng ho¸ .Qua ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp. V× vËy kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ cÇn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau : Ph¶n ¸nh , gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch tiªu thô hµng ho¸ nh­ : Møc b¸n ra , daonh thu b¸n hµng vÒ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm theo tæng sè theo nhãm hµng , quan träng nhÊt lµ c¸c chØ tiªu l·i thuÇn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh . Ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt hµng b¸n ra ë tÊ c¶ c¸c tr¹ng thÝa nh­: Hµng ®ang ®i trªn ®­êng , hµng tr«ng kho nh»m ®¶m b¶o an toµn hµng ho¸ ë c¶ hai chØ tiªu : chØ tiªu hiÖn vËt vµ chØ tiªu gi¸ trÞ . Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi doanh thu b¸n hµng vµ doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh .§«n ®èc , kiÓm tra ®¶m b¶o thu ®ñ vµ kÞp thêi b¸n hµng tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn bÊt kú hîp lý . Ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc kÕt qu¶ b¸n hµng , cung cÊp sè liÖu , lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Çy ®ñ , kÞp thêi ph¶n ¸nh ®óng hiÖu qu¶ kinh doanh , thùc hiªn nghÜa vô víi nh©n s¸ch nhµ n­íc . KiÓm tra chÆt chÏ cc¸ chøng tõ b¸n hµng nh»m x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vµ kÞp thêi doanh thu b¸n hµng , theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn hµng cña ng­êi mua .X¸c ®Þnh ®óng ®¾n thêi ®iÓm hµng ho¸ ®­îc coi lµ tiªu thô ®Ó lËp B¸o c¸o b¸n hµng kÞp thêi chÝnh x¸c , gi¸m s¸t hµng ho¸ c¶ vÒ sè l­îng . Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý, tr¸nh trïng lÆp bá xãt, kh«ng qu¸ phøc t¹p mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu cña qu¶n lý ,lµ gän nhÑ tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ . X¸c ®Þnh ®óng ®¾n vµ tËp hîp ®Çy ®ñ gi¸ vèn hµng b¸n , chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô hnµg ho¸ , x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng kinh doanh , c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép cho nhµ n­íc Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tõ ®ã cã thÓ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp . II . NghiÖp vô cña kÕ to¸n tiªu thô , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c¸c Doanh nghiÖp Cæ PhÇn : 1. Chøng tõ kÕ to¸n vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt : Chøng tõ kÕ to¸n : * Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng vËt mang tin vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh , nã chøng minh cho c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh . Chøng tõ kÕ to¸n lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ph¶n n¸h mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ , nã cã ý nghÜa quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qu¶n lý , ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ nh­ sau : - Chøng tõ kÕ to¸n lµ b»ng chøng ®Ó chøng minh hîp ph¸p , hîp lý cña kinh tÕ ph¸t sinh ë ®¬n vÞ . - Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ qu¶n lý kinh tÕ , tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ , kiÓm tra t×nh h×nh vÒ b¶o qu¶n , sö dông tµi s¶n , phat hiÖn vµ ng¨n ngõa , cã biÖn ph¸p sö lý mäi hiÖn t­îng tham « , l·ng phÝ tµi s¶n cña ®¬n vÞ , cña nhµ n­íc . - Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¨n cø ph¸p lý cho mäi sè liÖu , th«ng tin kinh tÕ vµ c¬ së sè liÖu ®Ó ghi sæ kÕ to¸n . - Chøng tõ kÕ to¸n lµ b»ng chøng ®Ó kiÓm tra kÕ to¸n , b»ng chøng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vô kiÖn tông , tranh chÊp vÒ kinh tÕ , kiÓm tra kinh tÕ , kiÓm to¸n trong ®¬n vÞ . * Ph©n lo¹i chøng tõ : Chøng tõ ®­îc chia lµm 4 lo¹i .  Ph©n loaÞ chøng tõ theo c«ng dông : gåm 3 lo¹i chøng tõ . - Chøng tõ mÖnh lÖnh : gåm c¸c lÖnh chi tiÒn , lÖnh xuÊt tiÒn . Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Chøng tõ thùc hiÖn : ph¶n ¸nh ¸cc nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ : phiÕu thu , phiÕu chi , phiÕu nhËp , phiÕu xuÊt . - Chøng tõ liªn hîp : lµ lo¹i chõng tõ gåm c¶ hai loÞa chøng tõ trªn : lÖnh kiÓm phiÕu chi, lÖnh kiÓm phiÕu thu Chøng tõ c«ng dông gióp cho kÕ to¸n biÕt ®­îc chøng tõ nµo lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ loaÞ chøng tõ nµo lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn . Gióp cho ng­ßi qu¶n lý biÕt c¸ch lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng loÞa chøng tõ liªn hîp , ®Ó gi¶m bít sè l­îng chøng tõ .  Ph©n lo¹i chøng tõ theo ®Þa ®iÓm lËp chøng tõ : ®­îc chia lµm 2 lo¹i - Chøng tõ bªn trong : lµ c¸c ch­ngs tõ tõ do bé phËn néi bé cña Doanh nghiÖp lËp nh­ : phiÕu thu , phiÕu xuÊt , phiÕu nhËp - Chøng tõ tõ bªn ngoµi: lµ c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ vµ ®­îc lËp tõ bªn ngoµi nh­ : ho¸ ®¬n mua hnµg , ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho , giÊy b¸o cã , nî cña ng©n hµng . Chøng tõ nµy nh»m lµm c¬ së cho kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc träng t©m viÖc kiÓm tra chøng tõ , tõ ®ã ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp cho c«ng t¸c kiÓm tra tõng lo¹i chøng tõ .  Ph©n lo¹i chøng tõ theo néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¶n ¸nh trªn tõng chøng tõ : - Chøng tõ tiÒn mÆt - Chøng tõ tiÒn göi ng©n hµng - Chøng tõ tµi s¶n cè ®Þnh C¸ch nµy lµ c¬ së ®Ó ph©n lo¹i tæng hîp sè liªu , ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n .  Ph©n lo¹i theo møc ®é kh¸i qu¸t sè liÖu ph¶n ¸nh trªn chøng tõ . - Chøng tõ gèc : lµ lo¹i ph¶n ¸nh trùc tiÕp t¹i chç c¸c nghiÖp vô kinh tÕ phat sinh nh­ : phiÕu thu , phiÕu chi , phiÕu nhËp , phiÕu xuÊt .. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Chøng tõ tæng hîp : ®­îc dïng ®Ó tËp hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ gèc theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ , t¹o ®iÒu kiÖn cho ghi sæ kÕ to¸n gåm : chøng tõ ghi sæ , c¸c b¶ng tæng hîp chøng tõ nh­ b¶ng tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu , nhËp vËt liÖu . Lo¹i nµy gióp cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cô thÓ nghiªn cøu x©y dông vµ t¨ng c­êng sö dông chøng tõ tæng hîp ®Ó gi¶m bít sè lÇn ghi sæ kÕ to¸n . X¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña tõng lo¹i chøng tõ mµ c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n thÝch hîp . §èi víi qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ tÞa c¸c Doanh nghiÖp th× tõng ph­¬ng thøc b¸n hµng kÕ to¸n sÏ sö dông mét sè chøng tõ sau : - Ho¸ ®¬n GTGT- mÉu sè 01/GTKT. - Ho¸ ®¬n b¸n hµng –mÉu sè 01/GTGT. - PhiÕu xuÊt kho – mÉu sè 01 VT/BB. - PhiÕu nhËp kho – mÉu sè 02/VT/BB. - Biªn b¶n kiªm kiÓm kª hµng ho¸ - PhiÕu thu - PhiÕu chi - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé – mÉu sè 03VT/BB - PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý – mÉu sè 04-XKL§ - ThÎ kho thµnh phÈm . Vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan . Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông : - Sæ chi tiÕt thµnh phÈm - Sæ chi tiÕt b¸n hµng . 2. KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh tiªu thô theo c¸c ph­¬ng thøc tiªu thô chñ yÕu : tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông : TK156, TK157, TK632, TK511, TK512 ,TK131, TK3331 Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp * TK 156 “ hµng ho¸ “ : Ph¶n n¸h hµng ho¸ tån kho , tån quÇy nhËp xuÊt trong thêi kú b¸o c¸o theo gi¸ trÞ gi¸ nhËp kho Néi dung kÕt cÊu : Bªn nî : Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua , nhËp kho cña hµng ho¸ nhËp kho trong kú ( theo ph­¬ng ph¸p KKTT). Bªn cã : Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ xuÊt kho cña hnµg ho¸ , trÞ gi¸ hµng ho¸ thiÕu hôt coi nh­ xuÊt . D­ nî : Ph¶n n¸h trÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú . TK 156 cã 02 lo¹i t×a kho¶n cÊp hai : - TK1561 : gi¸ mua hµng . - TK 1562 : chi phÝ mua hµng ho¸ . * TK157 “ hµng göi ®i b¸n “ : Ph¶n n¸h trÞ gi¸ cña hµng ho¸ göi ®i , ®· göi hoÆc chuyÓn cho kh¸ch , hoÆc nhê b¸n ®¹i lý vµ gi¸ trÞ lao vô dich vô ®· hoµn thµnh nh­ng ch­a ®­îc thanh to¸n. Néi dung kÕt cÊu : Bªn nî ghi : - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸ göi b¸n . - TrÞ gi¸ lao vô , dÞch vô ®· thùc hiÖn víi kh¸ch hnµg nh­ng ch­a ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n . - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸ göi b¸n ( ph­¬ng ph¸p KK§K) Bªn cã ghi : - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸ ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n . - TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ kh¸ch hnµg tr¶ l¹i . - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng ho¸ ®· göi ®i ch­a ®­îc kh¸ch hµngthanh to¸n ®Çu kú ( ph­¬ng ph¸p KK§K). D­ nî : Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸ göi ®i b¸n ch­a ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n . * TK 632 “ gi¸ vèn hµng b¸n “: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt b¸n trong kú . Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Néi dung kÕt cÊu : Bªn nî : - TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ tån kho ®Çu kú - TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ nhËp kho trong kú - ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ . Bªn cã : - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng ho¸ ®· tiªu thô ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ sau khi chuyÓn. Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d­ . * TK511 “ Doanh thu b¸n hµng “: Ph¶n ¸nh tæng doanh thu b¸n hnµg thùc tÕ cña Doanh nghiÖp mét kú h¹ch to¸n c¸c kho¶n nhËn ®­îc tõ nhµ n­íc vÒ trî cÊp , trî gi¸ khi lµm nhiÖm vô cung cÊp s¶n phÈm , hµng ho¸ theo yªu cÇu cña nhµ n­íc . Néi dung kÕt cÊu : Bªn nî ghi: - Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng , gi¶m gi¸, hµng bÞ tr¶ l¹i trong kú h¹ch to¸n . - ThuÕ xuÊt nhËp khÈu , thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ( nÕu cã ) tÝnh theo doanh thu th­c tÕ cña hnµg ho¸ , dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô . - Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK 911( x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ). Bªn cã ghi : - Doanh thu b¸n hµng , dÞch vô thùc tÕ trong kú h¹ch to¸n cña Doanh nghiÖp . Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ . Tµi kho¶n 511 ®ùoc më víi 4 kho¶n chi tiÕt sau : - TK 5111: Doanh thu bn¸ hang . - TK 5112: Doanh thu b¸n thµnh phÈm . - TK 5113: Doanh thu dÞch vô . Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸
- Xem thêm -