Tài liệu Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp xây dựng 101

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Công tác hạch toán kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 101
PhÇn I C¸c vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña XÝ nghiÖp x©y dùng 101 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XNXD 101 Cïng víi c¸c XÝ nghiÖp kh¸c nh XNXD 102, 103, 105... XNXD 101, C«ng ty x©y dùng sè1, Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XNXD 101 g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng sè 1. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi do Bé x©y dùng qu¶n lý, ®îc thµnh lËp ngµy 5 - 8 - 1958 theo QuyÕt ®Þnh 117 cña Bé kiÕn tróc víi tªn gäi ®Çu tiªn lµ C«ng ty kiÕn tróc Hµ Néi, ®Æt trô së t¹i 59 Quang Trung. Thêi kú C«ng ty ra ®êi còng chÝnh lµ thêi kú kh«i phôc nÒn kinh tÕ ë miÒn B¾c níc ta sau 9 n¨m kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, c¶i t¹o X· héi chñ nghÜa, ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸. Vµ ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô thêi kú nµy, C«ng ty tæ chøc h¬n 1.000 c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý, h¬n 10.000 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®· x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh cho ®Êt níc vµ chñ yÕu lµ Thñ ®« Hµ Néi. Trong ®ã cã khu tËp thÓ Kim Liªn, Trung Tù, Trêng §H B¸ch khoa Hµ Néi, trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi.... §Õn th¸ng 7 n¨m 1986, C«ng ty kiÕn tróc Hµ Néi ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty KiÕn tróc khu Nam Hµ Néi. Trong thêi kú nµy, miÒn B¾c níc ta kh«ng ngõng bÞ ®Õ quèc Mü ph¸ h¹i, nÒn kinh tÕ ph¶i chuyÓn híng, x©y dùng c¬ b¶n bÞ thu hÑp l¹i ®Ó tËp trung søc ngêi søc cña cho cuéc chiÕn ®Êu chèng ®Õ quèc Mü. NhiÖm vô chñ yÕu cña XNXD 101 g¾n liÒn víi C«ng ty x©y dùng sè 1 lóc nµy lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô chiÕn ®Êu vµ phßng tr¸nh bom ®¹n Mü gåm hÇm chØ huy vµ lµm viÖc cña Bé t lÖnh phßng Kh«ng Hµ Néi, hÇm tró Èn cho c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o cÊp cao cña §¶ng vµ nhµ níc. Sau n¨m 1975, ®Êt níc ®îc gi¶i phãng XÝ nghiÖp tiÕn hµnh bè trÝ cñng cè l¹i lùc lîng tuyÓn thªm nh©n c«ng kh¾c phôc hËu qu¶ sau chiÕn tranh, hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh dë dang, x©y dùng l¹i c¸c c¬ së y tÕ vËn t¶i th«ng tin bÞ Mü ph¸ ho¹i nh BÖnh viÖn B¹ch Mai, Ga Hµ Néi… 1 Ngµy 18 - 03 - 1977, C«ng ty KiÕn tróc khu Nam Hµ Néi ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng sè 1 nh ngµy nay. NhiÖm vô thêi kú nµy lµ ph¸t triÓn ®Êt níc, cïng víi c¸c ®¬n vÞ b¹n XNXD 101 ®· thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh lín nh Cung V¨n Ho¸ lao ®éng ViÖt X«, nhµ kh¸ch ChÝnh phñ, ViÖn Nhi Thuþ §iÓn... Th¸ng 12 n¨m 1986, §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt nam ®· ®¸nh dÊu sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc ta. NÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. ViÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ g©y cho XÝ nghiÖp kh«ng Ýt khã kh¨n ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt lîng s¶n xuÊt vµ chÊp nhËn c¹nh tranh ®Êu thÇu. Tõ n¨m 1989, C«ng ty x©y dùng sè 1 ®· ph¸t triÓn thµnh mét doanh nghiÖp lín khiÕn cho XNXD 101 còng trë thµnh mét ®¬n vÞ x©y l¾p m¹nh trong lÜnh vùc nµy. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi sù thµnh c«ng cña C«ng ty vµ XÝ nghiÖp lµ nh¹y bÐn víi c¸i m¹nh, c¹nh tranh b»ng chÊt lîng, tiÕn ®é thi c«ng, m¹nh d¹n ¸p dông c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ tiªn tiÕn, tõ ®ã t¹o lËp ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng vµ ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ níc, t¹o ®îc c«ng viÖc cho ngêi lao ®éng, ch¨m lo ®Õn ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc cho c«ng nh©n viªn chøc. Víi nh÷ng nç lùc cè g¾ng trªn cña XNXD 101 vµ c¸c ®¬n vÞ b¹n, lµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, C«ng ty x©y sè 1 ®· ®îc §¶ng vµ nhµ níc khen thëng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3 (1978), Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nh× (1983), Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng NhÊt ( 1985). §Æc biÖt ngµy 24/2/1999, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®· vinh dù ®îc ®ãn nhËn hu©n ch¬ng ®éc lËp, lµ phÇn thëng cao quý cña nhµ níc nh©n dÞp kû niÖm 40 n¨m ngµy truyÒn thèng cña C«ng ty. XNXD 101 hiÖn nay ®Æt trô së t¹i 59 Quang Trung, Hµ Néi M· sè thuÕ: 010 0105782 - 1 Së giao dÞch: Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam 2 Sè Tµi kho¶n: 7301 - 0239B Fax: 84. 4.8228838 §iÖn tho¹i: 8263062 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh XNXD 101 lµ ®¬n vÞ mang ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mang tÝnh liªn tôc, ®a d¹ng, kÐo dµi vµ phøc t¹p tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c. S¶n phÈm lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, nh÷ng vËt kiÕn tróc cã quy m« lín, kiÕn tróc phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp lµ mét ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. Mçi c«ng tr×nh ®Òu ph¶i lËp dù to¸n, lÊy dù to¸n lµm thíc ®o vµ lu«n lu«n so s¸nh víi dù to¸n. Do mçi c«ng tr×nh cã mét dù to¸n, thiÕt kÕ vµ ®Þa ®iÓm thi c«ng riªng nªn quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh (x©y l¾p) cña XÝ nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, khÐp kÝn tõ giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®Õn khi hoµn thiÖn vµ ®a vµo sö dông. XNXD 101 lµ mét ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt, thi c«ng thuéc C«ng ty nªn quy m« s¶n xuÊt t¬ng ®èi lín víi sè lîng c«ng nh©n trong biªn chÕ hiÖn nay lµ 117 ngêi vµ hµng ngµn nh©n c«ng thuª ngoµi khi tiÕn hµnh thi c«ng. XNXD 101 víi t c¸ch lµ mét ®¬n vÞ ®éc lËp cã thÓ trùc tiÕp ®Êu thÇu nhËn c«ng tr×nh hoÆc nhËn giao thÇu qua C«ng ty x©y dùng sè 1 nªn thÞ trêng ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp rÊt linh ho¹t, nhng chñ yÕu vÉn lµ Hµ Néi vµ c¸c tØnh miÒn B¾c. HiÖn t¹i XÝ nghiÖp ®ang tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: Nhµ kh¸ch « t« L¹ng S¬n, Nhµ lµm viÖc ViÖn KiÓm S¸t sè 4 Quang Trung, c«ng tr×nh CP 7A (hoµn thiÖn hÖ thèng cÊp tho¸t níc thµnh phè), c«ng tr×nh 535 Kim M·, c«ng tr×nh ®êng 353 H¶i Phßng… Víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh nh trªn th× c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña XNXD 101 ph¶i thËt hîp lý ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®ång bé vµ qu¶n lý chÆt chÏ. Díi ®©y lµ mét sè chØ tiªu lao ®éng vµ tµi chÝnh cña XNXD 101 qua 3 n¨m 2000 - 2002 gióp ta thÊy ®îc toµn c¶nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp. 3 B¶ng sè liÖu mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña XNXD 101 n¨m 2000 -2002 ChØ tiªu Tæng doanh thu Tæng lîi tøc tríc thuÕ Nép, ng©n s¸ch Tæng tµi s¶n Trong ®ã: TSC§ ( Nguyªn gi¸ ) §¬n vÞ tÝnh §ång §ång N¨m 2000 10.263.422.006 86.715.885 27.749.083 3.032.910.795 228.414.010 §ång §ång N¨m 2001 N¨m 2002 9.509.385.601 16.320.703.571 12.109.331 42.102.209 3.874.986 13.472.707 7.078.820.894 19.831.418.810 263.403.520 263.403.520 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tõ n¨m 2001, mÆc dï doanh thu cña ®¬n vÞ gi¶m xuèng kh«ng nhiÒu thËm chÝ lµ t¨ng lªn nh 2002 so víi n¨m 2000 nhng lîi nhuËn tríc thuÕ gi¶m ®i râ rÖt ®Æc biÖt lµ n¨m 2001. Nguyªn nh©n ë ®©y lµ do c¬ chÕ thÞ trêng yªu cÇu c¹nh tranh gay g¾t, ®Ó th¾ng thÇu trong c¸c cuéc ®Êu thÇu nhËn c«ng tr×nh XÝ nghiÖp buéc ph¶i gi¶m gi¸ thÇu tõ 3 - 5% tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh. Qua ph©n tÝch gi¸ trÞ tµi s¶n cña XÝ nghiÖp t¨ng nhanh qua 3 n¨m nhng biÕn ®éng TSC§ kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó thËm chÝ TSC§ kh«ng ®îc ®Çu t thªm tõ n¨m 2001 ®Õn 2002. Nguyªn nh©n cña sù t¨ng gi¸ trÞ tæng tµi s¶n lµ do chi phÝ x©y l¾p dë dang tån ®äng qua c¸c n¨m t¨ng tõ 2.223.287.286 ®ång vµo n¨m 2000 lªn 5.694.628.540 ®ång (n¨m 2001) vµ19.030.841.492 ®ång(n¨m 2002). §iÒu nµy cho thÊy XNXD 101 ®ang ®ñ søc c¹nh tranh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng tr×nh lín vµ sÏ ®¶m b¶o ®îc doanh thu còng nh lîi nhuËn trong c¸c n¨m s¾p tíi vµ trong t¬ng lai. Díi ®©y lµ mét sè chØ tiªu vÒ lao ®éng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng t¹i XNXD 101. 4 B¶ng sè liÖu vÒ lao ®éng vµ thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn XNXD 101 n¨m 2001 - 2002. ChØ tiªu Lao ®éng b×nh qu©n kú b¸o c¸o Tæng thu nhËp Thu nhËp b×nh qu©n 1 ngêi/ 1th¸ng §¬n vÞ tÝnh Ngêi §ång §ång N¨m 2001 177 1.934.443.000 910.755 N¨m 2002 248 2.906.151.000 976.300 B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy, XNXD 101 ®ang t¹o ®îc ngµy cµng nhiÒu viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ( lao ®éng trong biªn chÕ æn ®Þnh cßn lao ®éng thuª ngoµi t¨ng tõ b×nh qu©n 116 ngêi n¨m 2001 lªn 186 ngêi n¨m 2002), mét lÇn n÷a chøng tá ®îc søc m¹nh c¹nh tranh cña XNXD 101 ®· ®¹t ®îc hiÖu qu¶. Thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng lµ t¬ng ®èi cao so víi lao ®éng x· héi vµ lao ®éng cïng ngµnh. Mét ngêi lao ®éng trong 1 th¸ng n¨m 2002 thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 65.545 ®ång, vµo kho¶ng 7,2%. Nguyªn nh©n lµ do ®¬n gi¸ l¬ng t¨ng còng nh khèi lîng c«ng viÖc t¨ng lµm thu nhËp cña ngêi lao ®éng t¨ng lªn. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt cho XÝ nghiÖp còng nh nh©n viªn cña XÝ nghiÖp. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña XNXD 101 * Tæ chøc qu¶n lý trong mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1. XNXD 101 cïng víi XNXD 102, XNXD 103, XNXD 105... vµ Ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh, XÝ nghiÖp x©y l¾p néi thÊt, XÝ nghiÖp c¬ khÝ... lµ nh÷ng ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1, chÞu sù qu¶n lý, gi¸m s¸t cña C«ng ty th«ng qua hÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, XNXD 101 cã quan hÖ ®éc lËp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1. XNXD 101 chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng sè 1 ngoµi ra cßn chÞu sù qu¶n lý cña c¸c phßng chøc n¨ng cña c«ng ty. 5 - Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: XNXD 101 ®Þnh kú (th¸ng, quý cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n theo quy ®Þnh, h¹ch to¸n b¸o lç l·i qua C«ng ty, nhËn, chuyÓn tiÒn qua c«ng ty... - Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng, hµnh chÝnh y tÕ: Theo c¸c quy chÕ chung cña nhµ níc vµ C«ng ty, XNXD 101 thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ngêi lao ®éng vµ ®Þnh kú (hµng th¸ng) cã b¸o c¸o cho C«ng ty th«ng qua phßng tæ chøc lao ®éng-tiÒn l¬ng, hµnh chÝnh, y tÕ. - Phßng kÕ ho¹ch, tiÕp thÞ: Mäi kÕ ho¹ch, chØ tiªu C«ng ty giao cho XNXD 101 ®Òu ®îc qu¶n lý bëi phßng chøc n¨ng nµy. §ång thêi XNXD 101 cã thÓ tiÕp cËn thÞ trêng, t×m kiÕm dù ¸n, tham gia ®Êu thÇu, nhËn thÇu th«ng qua sù chØ ®¹o cña phßng kÕ ho¹ch tiÕp thÞ C«ng ty X©y dùng sè 1. - Phßng qu¶n lý thi c«ng: XNXD 101 chÞu sù gi¸m s¸t chÊt lîng an toµn, tiÕn ®é thi c«ng, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô th«ng qua phßng qu¶n lý thi c«ng. M« h×nh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng sè 1 mµ XNXD 101 lµ thµnh viªn lµ m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng, XNXD 101 võa lµ mét ®¬n vÞ ®éc lËp võa chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ cña ®¬n vÞ cÊp trªn. 6 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng sè 1 Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng sè 1 KÕ to¸n tr­ëng Phã gi¸m ®èc kinh tÕ Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng , hµnh chÝnh,y tÕ XNXD 101 XNXD 102 Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch & tiÕp thÞ Phßng kü thuËt vµ qu¶n lý thi c«ng Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh XNXD ..... 103 Phã Gi¸m ®èc kü thuËt thi c«ng XN x©y l¾p méc néi thÊt XÝ nghiÖp c¬ khÝ * Tæ chøc qu¶n lý néi bé XNXD 101 XNXD 101 cã bé m¸y qu¶n lý t¬ng ®èi gän nhÑ vµ còng thùc hiÖn theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng, mét m« h×nh tæ chøc qu¶n lý hiÖn ®¹i ®¶m b¶o ph©n c«ng, ph©n nhiÖm râ rµng, võa chÞu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ tõ cÊp trªn võa cã tÝnh ®éc lËp ë cÊp díi, linh ho¹t trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng. §øng ®Çu XÝ nghiÖp lµ Gi¸m ®èc, cã thÈm quyÒn cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ cã nhiÖm vô qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. 7 Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã 2 phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt vµ qu¶n lý thi c«ng v× khèi lîng c«ng viÖc thi c«ng rÊt lín nªn XÝ nghiÖp ph¶i cã 2 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch thi c«ng víi nhiÖm vô gi¸m s¸t chÊt lîng, an toµn tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, tham gia nghiªn cøu tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu, chñ tr× xem xÐt c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, tæ chøc híng dÉn ®µo t¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c«ng nh©n trong XÝ nghiÖp. Ngoµi 2 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch thi c«ng, gióp viÖc cho gi¸m ®èc cßn cã: - Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh mäi c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp tõ viÖc tËp hîp xö lý chøng tõ ban ®Çu cho ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi vÒ C«ng ty. - Phßng tæ chøc lao ®éng - hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô lËp ph¬ng ¸n, m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i XNXD 101 Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc Lao ®éng Hµnh chÝnh Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt vµ qu¶n lý thi c«ng Phßng kÕ to¸n C¸c kinh ®éi thidoanh c«ng vµ quy tr×nh c«ng nghÖ 4. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p. XNXD 101lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn, trùc thuéc C«ng ty cÊp trªn trùc tiÕp tham gia x©y l¾p t¹o s¶n phÈm tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng 8 c¬ b¶n nªn tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XNXD 101 kh¸ ®¬n gi¶n. XNXD 101 ®îc chia lµm nhiÒu tæ, ®éi s¶n xuÊt, ®øng ®Çu lµ c¸c ®é trëng. C¸c ®éi thùc hiÖn c«ng t¸c thi c«ng theo ®óng kÕ ho¹ch, thiÕt kÕ, kü thuËt, tiÕn ®é vµ an toµn lao ®éng mµ XÝ nghiÖp ®Ò ra. C¸c ®éi trëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c cña tõng ®éi vµ b¸o c¸o cho phô trxhs c«ng tr×nh vµ l·nh ®¹o xÝ nghiÖp. Ngoµi ra ®éi trëng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm thuª lao ®éng bªn ngoµi cho XÝ nghiÖp. M« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña XNXD 101 XNXD 101 §éi 1 §éi 2 §éi 3 ... §éi 4 §éi 5 C¸c giai ®o¹n thùc hiÖn c«ng tr×nh x©y dùng cña XÝ nghiÖp ®îc tiÕn hµnh tuÇn tù theo c¸c bíc sau: - NhËn thÇu th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc giao thÇu trùc tiÕp - Ký hîp ®ång x©y dùng víi chñ ®Çu t c«ng tr×nh (Bªn A) - Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ vµ hîp ®ång x©y dùng ®· ®îc ký kÕt, XÝ nghiÖp tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng t¹o ra s¶n phÈm (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh). + San nÒn, gi¶i quyÕt mÆt b»ng thi c«ng, ®µo ®Êt, lµm mãng. + Tæ chøc lao ®éng, bè trÝ m¸y thi c«ng, cung øng vËtt . - C«ng tr×nh ®îc hoµn thµnh víi sù gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t c«ng tr×nh vÒ mÆt kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng. 9 - Bµn giao c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng víi chñ ®Çu t. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ x©y l¾p Mua vËt t­, tæ chøc nh©n c«ng Tæ chøc thi c«ng NhËn thÇu LËp kÕ ho¹ch thi c«ng 10 NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i XNXD 101 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i XNXD 101 Tõ tríc 01/01/1995, do C«ng ty cÊp trªn tøc lµ C«ng ty x©y dùng sè 1 tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo m« h×nh ph©n t¸n nghÜa lµ mçi XÝ nghiÖp, mçi ®éi trùc thuéc C«ng ty cã mét bé m¸y kÕ to¸n h¹ch to¸n riªng. Bé m¸y kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ c¬ së nh XNXD 101 thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n tõ thu thËp chøng tõ, xö lý vµ hoµn thiÖn kÞp thêi c¸c b¸o c¸o lµm c¬ së cho kÕ to¸n C«ng ty tæng hîp lËp b¸o c¸o chung toµn C«ng ty.Theo m« h×nh tæ chøc nµy, C«ng ty x©y dùng sè 1 coi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh lµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. T¹i mçi ph©n xëng thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n phô thuéc vµ cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp sè liÖu lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Tõ ngµy 01/01/1995 trë l¹i ®©y C«ng ty x©y dùng sè 1 ®· tiÕn hµnh tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung.Tuy nhiªn, c¸c XÝ nghiÖp víi m« h×nh c¬ cÊu gän nhÑ, víi chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh - kÕ to¸n trùc tiÕp cho XÝ nghiÖp, h¹ch to¸n xuÊt - nhËp vËt liÖu, c«ng cô dông cô lao ®éng, h¹ch to¸n TSC§ tÝnhvµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung, ghi chÐp vµ theo dâi chi tiÕt vËt liÖu, tiÒn l¬ng, chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ trÞ dë dang cña c«ng tr×nh tham gia s¶n xuÊt... bé m¸y kÕ to¸n XNXD 101 cã m« h×nh hoµn chØnh, võa ®éc lËp võa chÞu sù kiÓm so¸t cña C«ng ty x©y dùng sè 1. XNXD 101 sÏ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè lç, l·i ë ®¬n vÞ m×nh. Hµng quý, xÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh, B¸o c¸o qu¶n trÞ vµ cac b¸o c¸o kiÓm kª cho C«ng ty. ViÖc nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña XNXD 101 ®îc thùc hiÖn qua C«ng ty x©y dùng sè 1. C¸c quü xÝ nghiÖp nh quü khen thëng phóc lîi, quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm…cña XNXD 101 ®Òu do C«ng ty trÝch lËp vµ 11 qu¶n lý. Còng nh vËy, Nguån vèn kinh doanh cña XNXD 101 ®îc sö dông th«ng qua viÖc cÊp vèn cña C«ng ty x©y dùng sè 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n phã KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p KÕ to¸n thu chi tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸ckho¶n thanh to¸n néi bé KÕ to¸n thu vèn theo dâi phßng TC-KH KÕ to¸n tËp hîp vËt t, TSC§ kiªm thñ quü KÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi trùc thuéc Tæ chøc kÕ to¸n XNXD 101 ®îc x©y dùng theo ph¬ng thøc tËp trung. Ph¬ng thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung t¹i XNXD 101 lµ hîp lý vµ ®óng ®¾n. Nã phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ còng nh ®¶m b¶o ®îc sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña trëng phßng kÕ to¸n vµ sù l·nh ®¹o kÞp thêi s¸t sao cña l·nh ®¹o XÝ nghiÖp. Ph¬ng thøc kÕ to¸n nµy cßn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kiÓm tra, chØ ®¹o nghiÖp vô, häc hái lÉn nhau vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc kÕ to¸n ®èi víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña XNXD 101 ®îc x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn, tøc lµ nh©n viªn cña phßng kÕ to¸n ®Òu do trëng phßng kÕ to¸n trùc tiÕp l·nh 12 ®¹o. Phßng kÕ to¸n t¹i XNXD 101 gåm 6 nh©n viªn ®øng ®Çu lµ trëng phßng kÕ to¸n. - Trëng phßng kÕ to¸n lµ ngêi cã chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng, cã kh¶ n¨ng tæ chøc vµ l·nh ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n .Trëng phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp, cã nhiÖm vô ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý, khoa häc cho c¸c kÕ to¸n viªn vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc trong phßng kÕ to¸n. Ngoµi ra trëng phßng kÕ to¸n cßn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc kÕ to¸n C«ng ty vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Trëng phßng kÕ to¸n t¹i XNXD 101 phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n chung vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh, lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n cuèi kú (bao gåm c¶ c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ). KÕ to¸n thanh to¸n: cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, ghi chÐp tæng hîp, ®èi chiÕu t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n, kh¸ch hµng, vµ C«ng ty cÊp trªn. KÕ to¸n tiÒn l¬ng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, ghi chÐp, tÝnh to¸n tæng hîp vµ ®èi chiÕu c¸c b¶ng chÊm c«ng, tÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng vµ t×nh h×nh thanh to¸n l¬ng cho ngêi lao ®éng. KÕ to¸n thuÕ: theo dâi, ghi chÐp, tÝnh to¸n, tæng hîp vµ ®èi chiÕu c¸c kho¶n thuÕ ®îc khÊu trõ vµ ph¶i nép nhµ níc. KÕ to¸n vËt t: theo dâi ghi chÐp, tÝnh to¸n, tæng hîp vµ ®èi chiÕu t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lao ®éng vµ c¸c kho¶n cha tr¶ ngêi b¸n. KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü: Cã nhiÖm vô theo dâi h¹ch to¸n TSC§, tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ vµ theo dâi t×nh h×nh quü tiÒn mÆt cña XÝ nghiÖp. 13 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i XNXD 101 KÕ to¸n tr­ëng kiªm kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n tiÒn KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü l­¬ng Bé m¸y kÕ to¸n lµ mét phßng chøc n¨ng cña XNXD 101 viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch bé m¸y kÕ to¸n tËp trung theo m« h×nh trùc tuyÕn lµ hoµn toµn hîp lý. NÕu nh bé m¸y qu¶n lý chung cña XÝ nghiÖp ph¶i x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng ®Ó võa ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt võa ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t trong qu¶n lý nhiÒu mÆt cña XÝ nghiÖp th× bé m¸y kÕ to¸n ®ßi hái ph¶i tËp trung hoµn toµn. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc kÕ to¸n lµ cã sù ®èi chiÕu gi÷a c¸c m¶ng, c¸c phÇn hµnh cho nªn nÕu thiÕu sù tËp trung c«ng viÖc sÏ rÊt khã kh¨n. 2.VÊn ®Ò vËn dông c¸c chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh t¹i XNXD 101 a. ChÕ ®é chøng tõ - HiÖn nay, XNXD 101 sö dông bé chøng tõ do Vô chÕ ®é kÕ to¸n, Bé tµi chÝnh ban hµnh thèng nhÊt trong c¶ níc tõ ngµy 01/01/1996 Víi ®Æc thï lµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, XNXD 101 sö dông c¸c lo¹i chøng tõ sau lµm chøng tõ bªn trong (do XÝ nghiÖp thùc hiÖn): PhÇn lao ®éng tiÒn l¬ng - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng 14 - PhiÕu nghØ hëng BHXH - B¶ng thanh to¸n BHXH - PhiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh - PhiÕu b¸o lµm thªm giê - Hîp ®ång giao kho¸n - Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng PhÇn vËt t - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn ë néi bé - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t - ThÎ kho - PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t PhÇn tiÒn mÆt: - PhiÕu thu - PhiÕu chi - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng - B¶ng kiÓm kª quü PhÇn TSC§: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - ThÎ TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. Mét sè lo¹i chøng tõ kh¸c: - Hîp ®ång giao thÇu - Ho¸ ®¬n khèi lîng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh - Hîp ®ång kinh tÕ Víi t c¸ch lµ mét kh¸ch hµng cña nhiÒu ®¬n vÞ, XNXD 101 tiÕp nhËn c¸c lo¹i chøng tõ bªn ngoµi, bao gåm: 15 - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng - Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn - Ho¸ ®¬n tiÒn níc - Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn tho¹i b. ChÕ ®é Tµi kho¶n XNXD 101 sö dông hÖ thèng Tµi kho¶n ®îc quy ®Þnh thèng nhÊt theo QuyÕt ®Þnh sè 1141 (1/11/1995) (Q§ - BTC). Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p vµ lµ mét ®¬n vÞ nhµ níc nªn hÖ thèng tµi kho¶n cã mét vµi ®iÓm kh¸c biÖt.  XNXD 101 kh«ng sö dông TK 112 " TiÒn göi ng©n hµng" do mäi giao dÞch cña XNXD 101 víi ng©n hµng ®Òu kh«ng th«ng qua C«ng ty cÊp trªn (C«ng ty x©y dùng sè 1). Trªn thùc tÕ, XNXD 101 nhËn kinh phÝ, vèn, tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n th«ng qua C«ng ty cÊp trªn. XÝ nghiÖp chØ trùc tiÕp dïng tiÒn mÆt ®Ó tr¶ l¬ng c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn mét sè giao dÞch quy m« nhá.  Tµi kho¶n t¹m øng TK 141 ®îc chia thµnh 3 tiÓu kho¶n ®Ó dÔ qu¶n lý, ghi chÐp. + TK 1411 - T¹m øng b»ng sÐc + TK 1412 - T¹m øng b»ng tiÒn mÆt + TK 1413 - T¹m øng b»ng chøng tõ +TK 1414 - C¸c kho¶n nhËn nî, b¸o nî  §Ó dÔ dµng qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ víi nhiÒu nguån kh¸c nhau, XNXD 101 ®· sö dông c¸c Tµi kho¶n 2113 - m¸y mãc thiÕt bÞ, trong ®ã: + TK 211301: Tõ vèn ng©n s¸ch ®ang dïng + TK 211371: Tõ vèn tù bæ sung cña m¸y mãc thi c«ng ®ang dïng + TK 211391: Vèn kh¸c cña m¸y mãc thi c«ng ®ang dïng TK 2115 - ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý ®îc chi tiÕt : + TK 211571: Tõ vèn tù bæ sung cña thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý ®ang cÇn dïng + TK 211591:Tõ vèn kh¸c thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý ®ang dïng Theo ®ã c¸c TK hao mßn TSC§ còng ®îc chi tiÕt theo cô thÓ nh sau: * TK 21413: Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ 16 + TK 2141301: Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ vèn ng©n s¸ch ®ang dïng + TK 2141391: Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng * Hao mßn thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý TK 21415 + TK 2141 571: Hao mßn vèn tù bæ sung dông cô qu¶n lý ®ang cÇn dïng + TK 2141591: Hao mßn thiÕt bÞ v¨n phßng  Trong TK vay ng¾n h¹n TK 311, XÝ nghiÖp chi tiÕt tiÓu kho¶n TK 3118 - vay ng¾n h¹n cña c¸n bé  TK ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n TK 331 ®îc chi tiÕt thªm tiÓu kho¶n TK 3311 - Ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng  TK ph¶i tr¶ néi bé TK 336 lµ TK ®Æc thï cña XNXD 101 v× XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ thµnh viªn phô thuéc vµo C«ng ty cÊp trªn. TK 3362: Ph¶i tr¶ vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p vµ nhËn kho¸n néi bé. TK 3368: Ph¶i tr¶ néi bé kh¸c. Trªn thùc tÕ, t¹i XNXD 101 kh«ng sö dông TK 136 - Tµi kho¶n ph¶i thu néi bé do mäi kho¶n ph¶i thu néi bé nhËn cña C«ng ty cÊp trªn vµ thu cña ®¬n vÞ cïng cÊp kh¸c) ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp trªn TK 336 cña ®¬n vÞ.  Do lµ mét ®¬n vÞ x©y l¾p XNXD 101 cã sö dông TK 623 - chi phÝ m¸y thi c«ng.  Tµi kho¶n gi¸ vèn hµng b¸n TK 632 t¹i ®¬n vÞ XNXD 101 ®îc chi tiÕt nh sau: TK 6321: Gi¸ vèn hµng b¸n TK 6322: Gi¸ vèn thµnh phÈm, s¶n phÈm x©y l¾p TK 63221: Gi¸ vèn s¶n phÈm x©y l¾p VÊn ®Ò tæ chøc h¹ch to¸n vµo c¸c tµi kho¶n sö dông t¹i XNXD 101 ®îc thùc hiÖn theo ®óng c¸c nguyªn lý vµ nguyªn t¾c kÕ to¸n, b¶o ®¶m tÝnh khoa häc, ®óng ®¾n vµ thÓ hiÖn b¶n chÊt cña kÕ to¸n. XNXD 101 kh«ng sö dông c¸c TK lo¹i 4 trõ TK 421 do c¸c quü xÝ nghiÖp C«ng ty x©y dùng sè1®Òu qu¶n lý. XNXD 101 còng kh«ng sö dông TK 642 do chi phÝ qu¶n ký xÝ nghiÖp ®îc tËp hîp trªn TK 627. c. ChÕ ®é sæ s¸ch. 17 XNXD 101 lùa chän vµ sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch theo quy ®Þnh chung do Bé tµi chÝnh ban hµnh vµ dùa theo ®Æc thï ngµnh x©y l¾p, sæ s¸ch kÕ to¸n ®îc XÝ nghiÖp sö dông víi quy tr×nh vµo sæ nh sau: PhÇn TSC§: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ban ®Çu: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§ vµ biªn b¶n kiÓm kª TSC§, kÕ to¸n ghi thÎ TSC§ vµ sæ chi tiÕt TSC§. Mçi TSC§ ®îc ghi vµo 01 thÎ TSC§ vµ 01 dßng trªn sæ chi tiÕt TSC§. C¸c chøng tõ nµy còng ®îc lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸i TK 211. §Þnh kú hµng th¸ng, kÕ to¸n XÝ nghiÖp tÝnh vµ lËp ra B¶ng chi tiÕt khÊu hao TSC§, B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§. Tõ b¶ng ph©n bæ ghi vµo sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 623 - Chi phÝ m¸y thi c«ng. PhÇn tiÒn mÆt C¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi, thñ quü qu¶n lý viÖc thu - chi - tån quü b»ng c¸ch ghi sæ quü vµ tuú môc ®Ých sö dông tiÒn (tr¶ l¬ng, thanh to¸n víi nhµ cung cÊp...) kÕ to¸n cña tõng phÇn hµnh sÏ ghi sæ cho phÇn hµnh ®ã. PhÇn lao ®éng - tiÒn l¬ng Ngµy cuèi th¸ng, XNXD 101 kiÓm tra khèi lîng c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng vÒ mÆt khèi lîng vµ gi¸ c¶ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l¬ng. §¬n gi¸ l¬ng lµ ®¬n gi¸ tho¶ thuËn gi÷a chñ nhiÖm c«ng tr×nh vµ ngêi lao ®éng. §èi víi lao ®éng trong biªn chÕ, chøng tõ lµm c¨n cø tÝnh l¬ng lµ hîp ®ång giao kho¸n kÌm b¶ng nghiÖm thu c«ng viÖc hoµn thµnh, B¶ng chÊm c«ng. §èi víi lao ®éng XÝ nghiÖp thuª ngoµi chøng tõ gåm cã Hîp ®ång lao ®éng, Hîp ®ång giao kho¸n, B¶ng thanh to¸n khèi lîng, B¶ng nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶ng ph©n tÝch tiÒn l¬ng. B¶ng ph©n tÝch tiÒn l¬ng lËp cho tõng ®èi tîng lµ c¸c c«ng tr×nh bao gåm c¸c néi dung: l¬ng cña c«ng nh©n trong biªn chÕ, c«ng nh©n thuª ngoµi, l¬ng thêi gian, l¬ng s¶n phÈm vµ ®èi tîng sö dông trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp. C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n l¬ng cña c¸c ®èi tîng kÕ to¸n XÝ nghiÖp tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT vµ KPC§ tÝnh vµo chi phÝ theo ®óng chÕ ®é vµ vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng. 18 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ l¬ng sÏ ®îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung sau ®ã vµo sæ c¸i TK 622 vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, B¶ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ lµ nh÷ng c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt cho TK 622 PhÇn vËt t VÒ mÆt chi tiÕt vËt liÖu, ë kho, thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu vÒ mÆt sè lîng. Mçi thÎ kho ®îc më cho mét lo¹i nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu ®Ó tiÖn ghi chÐp, kiÓm tra, ®èi chiÕu. Chøng tõ ®Ó thñ kho tiÕn hµnh ghi thÎ kho lµ c¸c phiÕu nhËp, xuÊt vËt t. T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n më sæ møc d theo tõng kho (kho c«ng tr×nh vµ kho chung cña XÝ nghiÖp) sö dông cho c¶ n¨m trong ®ã ghi sè tån kho cuèi th¸ng cña tõng nhãm, lo¹i nguyªn, vËt liÖu theo chØ tiªu vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. §Þnh kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu chøng tõ víi thÎ kho vµ x¸c nhËn vµo thÎ kho. Tõ chøng tõ ban ®Çu lµ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé vµ phiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc kÕ to¸n lËp b¶ng chi tiÕt nhËp, xuÊt vËt t theo tõng th¸ng ®èi víi tõng c«ng tr×nh kh¸c nhau. B¶ng chi tiÕt nhËp, xuÊt vËt t cho biÕt c¸c th«ng tin nhËp, xuÊt vËt t theo tõng chøng tõ vµ tõng lo¹i vËt t. Cuèi th¸ng trªn sè liÖu B¶ng chi tiÕt nhËp, xuÊt vËt t kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp, xuÊt vËt t. Sè liÖu trªn B¶ng tæng hîp nµy ®îc tæng hîp theo 2 tµi kho¶n TK 152, TK 153 vµ tæng hîp theo tõng c«ng tr×nh. Cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp B¶ng lü kÕ nhËp - xuÊt - tån vËt t dùa trªn sè liÖu cña c¸c B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt vËt t vÒ mÆt gi¸ trÞ. B¶ng lü kÕ nhËp - xuÊt - tån vËt t lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n ®èi chiÕu sè d nguyªn vËt liÖu trªn sæ sè d cña kÕ to¸n vËt t. VÒ mÆt tæng hîp c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ban ®Çu cña vËt t, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung theo ®óng B¶n chÊt. Tõ ®ã tiÕn hµnh ghi sæ c¸i TK 152, TK153 vµ c¸c Tµi Kho¶n kh¸c cã liªn quan. Thanh to¸n víi nhµ cung cÊp: §©y lµ phÇn viÖc g¾n liÒn víi kÕ to¸n phÇn hµnh vËt t do c¸c nhµ cung cÊp ë ®©y chñ yÕu lµ c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu. Dùa trªn c¸c ho¸ ®¬n 19 b¸n hµng, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, kÕ to¸n lËp b¶ng chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n theo tõng c«ng tr×nh. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n lªn B¶ng tæng hîp thanh to¸n víi ngêi b¸n vµo cuèi th¸ng, ghi theo tõng c«ng tr×nh vµ tæng hîp theo tõng nhµ cung cÊp. Còng tõ c¸c chøng tõ ban ®Çu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ nhËt ký chung vµ vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n còng nh sæ c¸i TK 331. PhÇn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Sæ c¸i TK 621 lµ sæ tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc ghi theo tõng chøng tõ. Sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 622, TK 623 lµ sæ theo dâi hai lo¹i chi phÝ: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ m¸y thi c«ng. (Quy tr×nh vµo sæ c¸c TK 621, TK 622, TK 623 ®· ®îc tr×nh bµy trong c¸c phÇn tríc). Riªng chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc kÕ to¸n qu¶n lý b»ng c¸ch ghi sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt cña tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung: - TK 6271: ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi - TK 6272: chi phÝ vËt liÖu - TK 6273: chi phÝ dông cô s¶n xuÊt - TK 6274: chi phÝ khÊu hao TSC§ kh«ng ph¶i m¸y thi c«ng ë c¸c ®éi - TK 6277: chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - TK 6278: chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c dïng cho qu¶n lý ®éi s¶n xuÊt. Quy tr×nh ghi sæ c¸c tµi kho¶n nµy ®îc tiÕn hµnh nh quy tr×nh ghi sæ c¸c tµi kho¶n TK 621, TK 622 ë trªn. Cuèi th¸ng tõ c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong tõng th¸ng cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo 4 kho¶n môc: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh còng ®îc luü kÕ theo tõng quý vµ theo tõng n¨m. Sæ c¸i TK 154 theo dâi viÖc kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt tõ c¸c TK 621,TK 622, TK 623, TK 627 vµ kÕt chuyÓn gi¸ trÞ c«ng tr×nh khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cho chñ ®Çu t. 20
- Xem thêm -