Tài liệu Công tác hạch toán kế toán bán hàng của công ty tnhh máy tính minh quang

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc * Lêi nãi ®Çu ............................................................................ * Néi dung c¬ b¶n cña b¸o c¸o................................................... PhÇn 1 : ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty........................................................................... I - §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ®¬n vÞ ................................................ 1. Chøc n¨ng , nhiÖm vô ,vÞ trÝ , ph¬ng híng ho¹t ®éng ......... 2. C¬ cÊu tæ chøc , qu¶n lý ...................................................... 3. Tæ chøc , h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông ................................... 4. ThuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n .... II – Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty.............................. PhÇn 2 : néi dung c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng cña c«ng ty............................... PhÇn 3 : kÕt luËn ................................................................... - NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ .................................................................... - §èi chiÕu gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ ............................................... - X¸c nhËn cña c«ng ty 1 Trang PhÇn I : ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng cña C«ng ty -------0O0------I - §Æc ®IÓm , t×nh h×nh cña ®¬n vÞ . 1. §Æc ®iÓm , t×nh h×nh chung cña C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I 1.1 Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I tªn quèc tÕ lµ ViÖt Nam Informatics Company, ®îc thµnh lËp n¨m 1984. §©y lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ níc ®Çu tiªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, viÔn th«ng, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ tù ®éng ho¸. KÓ tõ khi ®îc thµnh lËp C«ng ty ®· lµ thµnh viªn chÝnh cña tæng C«ng ty §iÖn tö, Tin häc ViÖt Nam vµ Phßng Th¬ng m¹i & C«ng nghiÖp ViÖt Nam, lµ héi viªn héi Tin häc ViÖt Nam vµ héi C«ng nghÖ Tù ®éng ho¸ ViÖt Nam . C«ng ty ®îc thµnh lËp l¹i theo N§ 338-CP quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i sè 308 Q§/TCLS§T ngµy 25/5/1993 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp nÆng nay lµ Bé C«ng NghiÖp . C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ tæ chøc & ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty §iÖn tö vµ Tin häc ViÖt Nam ®· ®îc Bé trëng Bé C«ng NghiÖp phª chuÈn sè 39/Q§-TCCB ngµy 6/1/1996 . C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I lµ mét daonh nghiÖp nhµ níc cã quy m« võa. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i Hµ Néi nhng C«ng ty cßn cã chi nh¸nh ®Æt t¹i TP HCM. Trªn ®Þa bµn Hµ Néi, C«ng ty cã 6 ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc vµ ph©n xëng s¶n xuÊt ph©n bè ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. C¸c ®¬n vÞ b¸n hµng trùc thuéc nµy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¬ng thøc kho¸n chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh vµ ho¹ch to¸n néi bé Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy t«I chØ xin tr×nh bµy vÒ c«ng t¸c h¹ch tãan b¸n hµng ë mét chi nh¸nh cña c«ng ty lµ c«ng ty TNHH m¸y tÝnh Minh Quang . C«ng ty TNHH m¸y tÝnh Minh Quang, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Minh Quang company Ltd. §îc thµnh lËp ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 1993 theo giÊy phÐp thµnh lËp sè 5892/Q§UB do Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi cÊp. Khi míi thµnh lËp c«ng ty ®¨ng ký møc vèn ®iÒu lÖ lµ 800.000.000®. §Õn ®Çu n¨m 1999 c«ng ty ®· bæ sung thªm vèn kinh doanh trªn 1,3 tû ®ång. C«ng ty TNHH m¸y tÝnh Minh Quang lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp t nh©n lín ho¹t ®éng s¶n xuÊt 2 kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc bu«n b¸n hµng t liÖu s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng t liÖu tiªu dïng, dÞch vô l÷ hµnh, ®Æc biÖt lµ dÞch vô kü thuËt trong lÜnh vùc ®iÖn tö tin häc. Tuy nhiªn ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ kinh doanh m¸y vi tÝnh, linh kiÖn m¸y vi tÝnh vµ thiÕt bÞ ngo¹i vi. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c«ng ty kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh. Ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2000 c«ng ty ®· ®îc së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cho phÐp bæ sung thªm ngµnh nghÒ kinh doanh lµ t vÊn vµ lµm dÞch vô kü thuËt trong lÜnh vùc ®iÖn tö tin häc vµ tù ®éng ho¸. Nhê bæ sung thªm ngµnh nghÒ kinh doanh nµy c«ng ty ®· cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô hoµn h¶o h¬n, tõ kh©u t vÊn ®Õn cung cÊp phÇn cøng, l¾p ®Æt ch¹y thö, cung cÊp phÇn mÒm vµ c¸c dÞch vô kh¸c vv …C«ng ty ®· cã thÓ ®¸p øng ®îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong lÜnh vùc ®iÖn , ®iÖn tö tin häc. MÆc dï míi thµnh lËp ®îc 10 n¨m, c«ng ty ®· t¹o dùng ®îc nh÷ng mèi quan hÖ æn ®Þnh víi nh÷ng kh¸ch hµng lín trong níc vµ quèc tÕ. C«ng ty TNHH m¸y tÝnh Minh Quang lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu tiªn trong níc tæ chøc s¶n xuÊt, l¾p m¸y c¸c s¶n phÈm kü thuËt tin häc. Mét sè s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc cung cÊp cho thÞ trêng trong níc vµ ®îc xuÊt khÈu thö ra níc ngoµi. Víi hÖ thång chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ nhiÒu ®¹i lý t¹i c¸c tØnh, thµnh phè , c¸c trung t©m dÞch vô cña c«ng ty ®îc tæ chøc réng kh¾p c¶ níc c«ng ty ®· gãp mét phÇn quan träng vµo viÖc cung cÊp cho thÞ trêng ViÖt Nam c¸c thiÕt bÞ tin häc víi chÊt lîng tèt vµ gi¸ c¶ hîp lý. C«ng ty TNHH m¸y tÝnh Minh Quang ®· vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng c«ng ty th¬ng m¹i ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tin häc hµng ®Çu cña ViÖt Nam. C«ng ty lµ ®¹i lý chÝnh thøc cña nhiÒu h·ng m¸y tÝnh níc ngoµi cã tªn tuæi nh: IBM, COMPAQ, HP, CNET, ZIDA, vv… vµ ®îc kh¸ch hµng tin cËy trong nhiÒu lÜnh vùc. C«ng ty cã mét ®éi ngò nh©n viªn trªn 90% ®· tèt nghiÖp ®¹i häc rÊt t©m huyÕt, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Hä thêng xuyªn ®îc ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô nªn ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh hiÖn nay. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng nh©n viªn kü thuËt phÇn cøng cña c«ng ty, hä lµ nh÷ng ngêi cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ trong c«ng viÖc triÓn khai c¸c dù ¸n. §©y lµ ®éi ngò c¬ b¶n t¹o nªn sù v÷ng ch¾c cña c«ng ty. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c chuyªn viªn kü thuËt t¹i c¸c ®¹i lý cña m×nh. §©y lµ nh÷ng céng t¸c viªn ®¾c lùc trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n víi qui m« lín, ph¹m vi l¾p ®Æt cña dù ¸n réng. Cã lÏ víi ph¬ng híng kinh doanh hîp lý cïng víi sù s¸ng suèt trong qu¶n lý vµ ®Æc biÖt víi ®éi ngò nh©n viªn giµu kinh nghiÖm lµ nh©n tè chñ yÕu ®a c«ng ty Minh Quang ph¸t triÓn ®Õn ®é nh hiÖn nay. 1.2 Chøc n¨ng ho¹t ®éng. C«ng ty TNHH Minh Quang lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®Þªn tö viÔn th«ng víi 3 chøc n¨ng chÝnh lµ : + Tæ chøc ,l¾p r¸p, xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm §iÖn tö c«ng nghiÖp vµ §iÖn tö tiªu dïng. + Tæ chøc , l¾p r¸p, xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm tin häc. + Tæ chøc ph©n phèi c¸c s¶n phÈm tin häc øng dông, s¶n phÈm tin häc c«ng nghÖ cao . 3 Tuy nhiªn ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty vÉn lµ kinh doanh c¸c thiÕt bÞ linh kiÖn m¸y vi tÝnh nh: Mµn h×nh, m¸y in, bµn phÝm, chuét…ngoµi ra C«ng ty cóng kinh doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn tö nh æn ¸p, bé lu ®iÖn… Bªn c¹nh ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh kÓ trªn, C«ng ty cßn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nh: ®µo t¹o Tin häc, thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c phÇn mÒm Tin häc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nh l¾p ®Æt, b¶o hµnh, b¶o vÖ th«ng tin cho c¸c m¹ng m¸y tÝnh, cho thuª nhµ… 1.3 NhiÖm vô: §Ó thùc hiÖn ®îc c¸c chøc n¨ng ®· ®Ò ra tríc m¾t c«ng ty ®· ®Æt ra cho m×nh nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu lµ : + Ph©n phèi c¸c s¶n phÈm tin häc , viÔn th«ng. + Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p tin häc . + Ph¸t triÓn phÇn mÒm øng dông. + Cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao, chuyªn dïng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ . + Kinh doanh, b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm tin häc vµ thiÕt bÞ v¨n phßng . MÆc dï cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn vµ nh÷ng víng m¾c kh¸ch quan kh¸c, nhng víi nç lùc kh«ng ngõng c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh. Víi uy tÝn kinh doanh cao, C«ng ty ®· ký kÕt vµ thùc hiÖn tèt nhiÒu hîp ®ång, gi¶i quyÕt nhanh chãng nhiÒu víng m¾c ph¸t sinh. ®iÒu nµy lµm cho b¹n hµng trong níc còng nh níc ngoµi thªm tin tuëng vµo C«ng ty. 1.4 VÞ TrÝ Tuy chØ lµ mét c«ng ty cã quy m« võa nhng c«ng ty m¸y tÝnh Minh Quang ®· vµ ®ang t¹o dùng ®îc cho m×nh mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c. §èi víi nghµnh tin häc cßn non trÎ cña níc ta c«ng ty cã mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng nh mét h¹t nh©n trung t©m, ®i ®Çu trong viÖc cung cÊp c¸c thiÕt bÞ vµ gi¶i ph¸p tin häc. Víi chøc n¨ng chÝnh lµ tæ chøc nhËp khÈu , l¾p r¸p vµ ph©n phèi c¸c s¶n phÈm tin häc c«ng ty cßn gi÷ mét vÞ trÝ chñ ®¹o trong viÖc gióp ngµnh tin häc tiÕp cËn víi ®êi sèng vµ tõng bíc phæ cËp ho¸ tin häc. H¬n thÕ n÷a c«ng ty cßn gi÷ vÞ trÝ tiªn phong trong viÖc tiÕp cËn c¸c øng dông khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn nhÊt trªn thÕ giíi nh»m tõng bíc ®a nghµnh tin häc níc ta ph¸t triÓn, hoµ nhËp cïng thÞ trêng tin häc thÕ giíi. 1.5. Ph¬ng híng ho¹t ®éng. 4 Víi nç lùc vµ quyÕt t©m cao trong viÖc hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®· ®Ò ra c«ng ty m¸y tÝnh viÖt nam I ®· x¸c ®Þnh cho m×nh hai ph¬ng híng ho¹t ®éng chÝnh ®ã lµ : + Tõng bíc ph¸t triÓn, chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc. §a thÞ trêng trong tin häc trong níc trë thµnh mét thÞ trêng tin häc ph¸t triÓn cao trong khu vùc vµ tõng bíc hoµ nhËp víi thÕ giíi. + Ph¸t triÓn mét thÞ trêng c¸c thiÕt bÞ tin häc híng m¹nh ra xuÊt khÈu . 2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lÝ cña C«ng ty: 2.1 - C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý kinh doanh C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®îc ph¶n ¸nh qua s¬ ®å sau : S¬ ®å 1 Gi¸m ®èc C«ng ty Phßng hµnh chÝnh Tæ chøc T.t©m c¸c hÖ thèng Th«ng tin Trung t©m Kü thuËt tin häc C¸c ®¬n vÞ KD trùc thuéc Trung t©m dÞch vô kinh doanh ®iÖn tö Tin häc Trung t©m chuyÓn giao C«ng nghÖ Trung t©m ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ Phßng tµi chÝnh KÕ to¸n Trung t©m m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ v¨n phßng Trung t©m th¬ng m¹i vµ dÞch vô *Ban gi¸m ®èc C«ng ty gåm : Gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, ®ång thêi còng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng C«ng ty ®iÖn tö vµ Tin häc ViÖt Nam. Trî gióp cho gi¸m ®èc lµ 2 Phã gi¸m ®èc - Phã gi¸m ®èc thø nhÊt: ®îc sù uû quyÒn cña Gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch kh©u c«ng nghÖ phÇn mÒm tin häc vµ ®µo t¹o Tin häc. - Phã gi¸m ®èc thø hai : phô trach c«ng t¸c ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña c«ng ty. TiÕp ®Õn lµ c¸c phßng ban.  Phßng hµnh chÝnh tæ chøc : Do mét trëng phßng phô tr¸ch, lµm nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng ty trong 2 lÜnh vùc. 5 - VÒ mÆt hµnh chÝnh : Qu¸n xuyÕn mäi ph¸t sinh vÒ mÆt hµnh chÝnh cña toµn C«ng ty. - VÒ mÆt nh©n sù: Gióp gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý nh©n sù.  Phßng tµi chÝnh KÕ to¸n: Do kÕ to¸n trëng C«ng ty trùc tiÕp phô tr¸ch víi hai nhiÖm vô. - Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh doanh vµ s¶n xuÊt toµn C«ng ty theo ph¸p lÖnh KÕ to¸n thèng kª. - Lµm nhiÖm vô thèng kª theo yªu cÇu cña Nhµ níc, x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c ®Þnh møcvÒ tiÒn l¬ng, lao ®éng toµn C«ng ty.  C¸c ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc: §©y lµ nh÷ng ®¬n vÞ trùc tiÕp lµm nhiÖm vô kinh doanh hoÆc s¶n xuÊt. Trªn thùc tÕ C«ng ty cã bÈy ®¬n vô trùc thuéc tring ®ã cã s¸u cöa hµng chuyªn lµm nhiÖm vô mua vµ b¸n c¸c linh kiÖn thiÕt bÞ m¸y tÝnh vµ mét sè thiÕt bÞ ®iÖn d©n dông kh¸c. cßn trung t©m ®iÖn tö vµ C«ng nghÖ lµ mét ph©n xëng s¶n xuÊt, lµm nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c lo¹i æn ¸p… 3. Tæ chøc, h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông. 3.1 . Kh¸i qu¸t vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÓ to¸n c«ng ty  NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh thu thËp, xö lý cung cÊp th«ng tin cho chñ doanh nghiÖp. Nã gióp cho doanh nghiÖp xem xÐt, kinh doanh mÆt hµng, nhãm hµng, ®Æc ®iÓm kinh doanh nµo cã hiÖu qu¶, bé phËn kinh doanh, cöa hµng nµo thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¸n hµng, Nhê ®ã, doanh nghiÖp cã thÓ ph©n tÝch ®¸nh gÝa, lùa chän c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. KÕ to¸n nh»m môc ®Ých cung cÊp th«ng tin v× vËy kÕ to¸n b¸n hµng ph¶i cã nhiÖm vô tæ chøc sao cho c¸c sè liÖu trong b¸o c¸o b¸n hµng ph¶i nãi lªn ®îc t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, cô thÓ lµ nh÷ng nhiÖm vô: - Ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ c¶ vÒ sè lîng, trÞ gi¸ vµ viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n. Khi h¹ch to¸n cÇn ph¶i h¹ch to¸n ®óng ®¾n tõ kh©u h¹ch to¸n tæng hîp ®Õn kh©u h¹ch to¸n chi tiÕt. KÕt to¸n ph¶i cã nhiÖm vô tæ chøc mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. §Õn cuèi kú kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®óng®¾n tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ trong kú, tõ ®ã x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña ®¬n vÞ lµm c¬ së x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh còng nh c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. - KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. Tríc hÕt kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu vÒ kÕ ho¹ch b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é b¸n hµng ®Ó t×m ra nguyªn nh©n, c¸c biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn doanh thu b¸n hµng. CÇn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¸n hµng, qu¶n lý chÆt chÏ doanh thu b¸n hµng tr¸nh hiÖn tîng vèn bÞ chiÕm dông bÊt hîp lý. Thêng 6 xuyªn theo dâi kiÓm kª hµng ho¸ nh»m ®èi chiÕu gi÷a thùc tÕ víi sæ s¸ch nh»m ng¨n ngõa nh÷ng hiÖn tîng tham «, l·ng phÝ, thiÕu tr¸ch nhiÖm trong b¶o qu¶n hµng ho¸. - Ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn b¸n hµng, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ®Ó cho qu¸ tr×nh thanh to¸n ®îc nhanh chãng, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. KÕ to¸n n¾m b¾t vµ xö lý qu¸ tr×nh thanh to¸n gióp cho c«ng t¸c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc b¶o ®¶m. - Tæng hîp, tÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho tõng lo¹i hµng ho¸ tiªu thô. TÝnh to¸n chÝnh x¸c trÞ gi¸ gia t¨ng cña hµng xuÊt b¸n vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Do viÖc tÝnh to¸n trÞ gi¸ gia t¨ng cña hµng ho¸ ®· tiªu thô cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ b¸n hµng nªn kÕ to¸n cã nghÜa vô thùc hiÖn, chÊp hµnh nguyªn t¾c, chÕ ®é tÝnh trÞ gi¸ gia t¨ng, nÕu cã sù thay ®æi trong c¸ch tÝnh to¸n ph¶i cã v¨n b¶n chØ râ vµ nªu ®îc nh÷ng nguyªn nh©n cô thÓ - KiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu vµ thu nhËp cña doanh nghiÖp, trªn c¬ së ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gióp cho l·nh ®¹o ®¬n vÞ n¾m ®îc t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh kÞp thêi cho thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. - KÕ to¸n b¸n hµng thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho c«ng t¸c b¸n hµng nãi riªng vµ cho ho¹t ®éng kinh cña doanh nghiÖp nãi chung. Nã gióp cho ngêi sö dông nh÷ng th«ng tin cña kÕ to¸n n¾m ®îc toµn diÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, gióp nhµ qu¶n trÞ ®a ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi phï hîp víi t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ trêng còng nh viÖc lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong t¬ng lai.  C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 7 S¬ ®å 3 : Trëng Phßng KÕ to¸n KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vËt liÖu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n Thñ quü tiÒn l¬ng Nh©n viªn h¹ch to¸n ë trung t©m  KÕ to¸n trëng : lµ ngêi quan träng nhÊt trong phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ qu¶n lý ph©n c«ng nhiÖm vô trong phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi nªn cÊp trªn, híng dÉn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, cung cÊp kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho ngêi qu¶n lý.  KÕ to¸n thanh to¸n: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, thanh to¸n c«ng nî, theo dâi t×nh h×nh thu, chi tiÒn mÆt göi ng©n hµng.  KÕ to¸n tæng hîp : chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp.  KÕ to¸n tiÒn l¬ng: tÝnh to¸n x¸c ®Þnh cô thÓ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n BHXH, BHYT, vµ KPC§, ph¶i tÝnh vµo chi phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn.  Thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quü, thu chi tiÒn mÆt.  Nh©n viªn h¹ch to¸n: TËp hîp ho¸ ®¬n chøng tõ ph¸t sinh ë c¸c trung t©m ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. 3.2. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I * C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I tæ chøc KÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ ®¶m b¶o sù kiÓm so¸t tËp trung, thèng nhÊt cña KÕ to¸n trëng còng nh sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o C«ng ty. * H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông : HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n víi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. 8 4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ.  VÒ thùc tÕ ®©y lµ mét C«ng ty TNHH cã ®Õn 90% vèn níc ngoµi, viÖc h¹ch to¸n theo kÕ to¸n ViÖt Nam lµ ®iÒu hÕt søc míi mÎ vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña C«ng ty cã vai trß quan träng trong qu¶n lý tµi chÝnh. Ngay tõ ngµy ®Çu s¬ khai héi ®ång qu¶n trÞ cã nh÷ng yªu cÇu vÒ qu¶n lý tµi chÝnh hÕt søc chÆt chÏ nªn ®· ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh vµ qua hÖ thèng th«ng tin ®iÖn tö. ViÖc h¹ch to¸n ®ång thêi trªn m¸y vµ trong sæ s¸ch ®· gãp phÇn t¹o nªn mét m¹ng líi kÕ to¸n hoµn chØnh vµ chÆt chÏ cho c«ng ty. MÆc dï ph¶i khai b¸o b¸o c¸o tµi chÝnh cho héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c c¬ quan chøc n¨ng t¹i hai n¬i kh¸c nhau vµ cã quan niÖm vÒ tiÒn tÖ kh¸c nhau nhng viÖc ®a ®Õn mét hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt lµ mét vÊn ®Ò rÊt tèt cho C«ng ty. ViÖc sö dông hÖ thèng chøng tõ, tr×nh tù ghi chÐp ®¶m b¶o chøng tõ lËp ra cã c¬ së thùc tÕ vµ ph¸p lý, gióp C«ng ty gi¸m s¸t t×nh h×nh kinh doanh vµ cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn cã liªn quan . T¹i c«ng ty m¸y tÝnh Minh Quang mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n. C¸c ho¹t ®éng nhËp, xuÊt ®Òu ®îc lËp chøng tõ ®Çy ®ñ. §©y lµ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó h¹ch to¸n nhËp, xuÊt kho hµng ho¸. ë c¸c bé phËn ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng cã bé phËn kÕ to¸n riªng mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp, kiÓm tra chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n song ®éi ngò kÕ to¸n cña c«ng ty m¸y tÝnh Minh Quang ®· vµ ®ang kh«ng ngõng nç lùc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh t¹o ®IÒu kiÖn hç trî ®¾c lùc cho ban gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng KINH DOANH II - Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty M¸y tÝnh minh quang. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng lµ bé phËn kÕ to¸n quan träng trong hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty. Nã lµ yÕu tè then chèt vµ lµm c¨n cø ®Ó c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh thùc tÕ vµ thÊy ®îc kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng c¹nh tranh m¸y tÝnh gay go ¸c liÖt. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng lµ theo dâi doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty, theo dâi doanh thu cña tõng trung t©m, tõng bé phËn b¸n hµng, tõng nh©n viªn b¸n hµng, vµ tõng nhãm kh¸ch hµng, tõng nhãm mÆt hµng. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng cung cÊp ®îc th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c cho c¸c bé phËn ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý vµ thay ®æi chiÕn lîc kinh doanh, cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n 9 tæng hîp vµ kÕ to¸n kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh chi tiÕt mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt. Do ®ã môc ®Ých cña doanh nghiÖp trong viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh nãi chung hay kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng th«ng qua kÕtqu¶ cña c«ng t¸ckÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ v« cïng quan träng. MÆt kh¸c môc ®Ých sö dông th«ng tin vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c bé phËn nµy lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng theo tõng th¸ng ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh cho ho¹t ®éng b¸n hµng cña th¸ng sau do ®ã ®Ó ®¸p øngnhu cÇu cña nhµ qu¶n trÞ , th«ng tin chi tiÕt vÒ kÕt qu¶ b¸n hµng ph¶i ®îc kÕ to¸n cung cÊp hµng th¸ng hay nãi c¸ch kh¸c c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i ®îc thùc hiÖn hµng th¸ng Thùc tÕ hµng th¸ng C«ng ty cã cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ s¶n phÈm m¸y vi tÝnh, m¸y v¨n phßng ®ang b¸n trªn thÞ trêng so víi l¬ng hµng m¸y tÝnh b¸n ra cña c«ng ty. Nh vËy kÕ to¸n cã thÓ cung cÊp th«ng tin cho c¸c bé phËn kh¸c biÕt ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®iÓm m¹nh cña C«ng ty ®Ó cãph¬ng híng ph¸t triÓn hîp lý. Bªn c¹nh ®ã viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong th¸ng lµ yÕu tè rÊt quan träng, nã cung cÊp cho phßng kinh doanh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt trong viÖc qu¶n lý hµng ho¸, tiÕt kiÖm chi phÝ b¸n hµng b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau . a- Chøng tõ sö dông : .T¹i c«ng ty m¸y tÝnh Minh Quang mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n. C¸c ho¹t ®éng nhËp , xuÊt ®Òu ®îc lËp chøng tõ ®Çy ®ñ . §©y lµ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu , lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó h¹ch to¸n nhËp, xuÊt kho hµng ho¸. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh kÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i chøng tõ : phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, phiÕu thu, phiÕu chi, ho¸ ®¬n GTGT v× ®©y lµ c«ng ty th¬ng m¹i cho nªn ho¹t ®éng chñ yÕu lµ mua hµng, b¸n hµng vµ ®Æc biÖt mçi lo¹i chøng tõ ®Òu ph¶i cã 3 liªn trong ®ã 1 liªn lµ do kÕ to¸n gi÷, 1 liªn ®îc lu gi÷ t¹i quyÓn gèc, cßn l¹i 1 liªn do thñ kho gi÷ (®èi víi phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt ) hoÆc do kh¸ch hµng gi÷ ( ®èi víi phiÕu thu phiÕu chi, ho¸ ®¬n GTGT) b- HÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông : HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty ¸p dông thèng nhÊt hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141TC -Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh Khi qu¸ tr×nh b¸n hµng diÔn ra ,®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô cÇn ph¶i ®îc ph¶n ¸nh nh : Doanh thu b¸n hµng thanh to¸n tiÒn hµng ,hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i hay gi¶m gi¸ hµng b¸n ...Th«ng qua c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô ®ã ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp liªn quan .  Tµi kho¶n 511: Doanh thu b¸n hµng. 10 TµI kho¶n 531 :Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i  TµI kho¶n 532 : Gi¶m gi¸ hµng b¸n  Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Tµi kho¶n 131 dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu vÒ tiÒn b¸n hµng  Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n.  Tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong mét kú kÕ to¸n.: Tµi kho¶n 911 cuèi kú kh«ng cã sè d. Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn, kÕ to¸n b¸n hµng cßn sö dông mét sè tµi kho¶n cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng : TK 111, TK 112, TK 138, TK 156, TK 333, TK 641, TK 642 ...  c- Sæ s¸ch ¸p dông HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n víi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. ChÝnh v× vËy khi h¹ch to¸n mua b¸n hµng ho¸ cty sö dông c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: - Sæ kÕ to¸n tæng hîp: c¸c b¶ng kª , nhËt ký chøng tõ , sæ c¸i tµi kho¶n. - C¸c sæ KÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt b¸n hµng ho¸ ,b¶ng kª ho¸ ®¬n dÞch vô , hµng ho¸ b¸n ra., mua vµo. d- Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ h¹ch to¸n HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n víi h×nh thøc nhËt ký - chøng tõ. Ghi hµng ngµy KiÓm tra , ®èi chiÕu Ghi cuèi k× 11 S¬ ®å h¹ch to¸n : Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 156, 632, 641,... Ho¸ ®¬n , phiÕu nhËp , xuÊt kho B¶ng kª sè1,2,8,11 NhËt ký chøng tõ sè 8 Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 156,157,511,512,... 12 B¸o c¸o kÕ to¸n PhÇn II : néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng T¹I c«ng tycp m¸y tÝnh quang vinh I : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng * Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. ThÞ trêng lµ n¬i thÓ hiÖn tËp trung nhÊt c¸c mÆt ®èi lËp cña s¶n xuÊt hµng ho¸, lµ môc tiªu khëi ®iÓm cña qu¸ tr×nh kinh doanh vµ còng lµ n¬i kÕt thóc cña qu¸ tr×nh kinh doanh. §ång thêi th«ng qua thÞ trêng, doanh nghiÖp nhËn biÕt ®îc nhu cÇu x· héi, tù ®¸nh gi¸ ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña b¶n th©n doanh nghiÖp. Mµ ®iÒu ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh¸ch hµng gi÷ vai trß trung t©m, do ®ã muèn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn th× hµng ho¸ s¶n xuÊt ph¶i ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. VËy ph¶i cã biÖn ph¸p, h×nh thøc lu chuyÓn hµng ho¸ nh thÕ nµo ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt? Ph¶i ch¨ng doanh nghiÖp th¬ng m¹i ra ®êi ®· ®¸p øng ®îc ®ßi hái ®ã cña thÞ trêng víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ tæ chøc lu chuyÓn hµng ho¸, lµ cÇu nèi gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng. Ho¹t ®éng chÝnh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ mua vµo vµ b¸n ra c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra tõ kh©u s¶n xuÊt, sau ®ã qua hÖ thèng b¸n hµng cña m×nh ®Ó ®em hµng ho¸ tíi ngêi tiªu dïng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña hä vÒ mét gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i gåm 3 kh©u: mua vµo - dù tr÷ vµ b¸n ra. Ta cã thÓ thÊy b¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸, lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong chu kú tuÇn hoµn vèn cña doanh nghiÖp. B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh trao ®æi gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua thùc hiÖn gi¸ trÞ cña “hµng” tøc lµ ®Ó chuyÓn ho¸ vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ (H-T) vµ h×nh thµnh nªn kÕt qu¶ b¸n hµng lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua qu¸ tr×nh b¸n hµng, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®îc tho¶ m·n vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn. Trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i, qu¸ tr×nh b¸n hµng ®îc b¾t ®Çu tõ khi doanh nghiÖp chuyÓn giao s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô cho kh¸ch hµng, ®ång thêi kh¸ch hµng ph¶i tr¶ cho doanh nghiÖp mét kho¶n tiÒn t¬ng øng nh gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô ®ã mµ hai bªn tho¶ thuËn. VËy qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ®îc coi lµ chÊm døt khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n diÔn ra vµ quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ ®îc chuyÓn tõ ngêi b¸n sang ngêi mua. Qu¸ tr×nh nµy lµ kh©u cuèi cïng, lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n l·i lç hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng - môc tiªu mµ doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu. §Æc biÖt ®èi víi nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp nã gióp cho hä biÕt ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh thÕ nµo ®Ó tõ ®ã ®a ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc hay chuyÓn híng kinh doanh. Nhng ®Ó biÕt ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh th× kÕ to¸n 13 ph¶i thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, cô thÓ lµ kÕt qu¶ b¸n hµng th«ng qua chØ tiªu nµykÕ to¸n tiÕn hµnh xem xÐt ®¸nh ®Ó cung cÊp cho nhµ qu¶n trÞ nh÷ng th«ng tin tõ ®ã ®a ra ®îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt. II : Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty cp m¸y tÝnh Quang vinh 1. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng ®îc ¸p dông ë C«ng ty. Do sù ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa ë C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. Nã tuú thuéc vµo h×nh th¸i thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng hãa còng nh ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña hang ho¸. HiÖn nay, ®Ó ®¸p øng tõng lo¹i kh¸ch hµng víi nh÷ng h×nh thøc mua kh¸c nhau, doanh nghiÖp ¸p dông 2 h×nh thøc b¸n hµng chÝnh lµ : b¸n bu«n vµ b¸n lÓ. - B¸n bu«n : Víi h×nh thøc b¸n nµy viÖc b¸n hµng th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®îc ký kÕt gi÷a c¸c tæ chøc b¸n bu«n víi doanh ngiÖp chÝnh v× vËy ®èi tîng cña b¸n bu«n rÊt ®a d¹ng : cã thÓ lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong níc, ngo¹i th¬ng, c¸c c«ng ty th¬ng m¹i… Ph¬ng thøc b¸n hµng nµy chñ yÕu lµ thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. Khi bªn mua nhËn ®îc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n tiÒn ngay th× hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. §èi víi h×nh thøc b¸n bu«n ë c«ng ty chñ yÕu lµ h×nh thøc b¸n bu«n qua kho. - B¸n lÎ : Theo h×nh thøc nµy khk¸ch hµng ®Õn mua hµng t¹i cöa hµng víi gi¸ c¶ do kh¸ch hµng tho¶ thuËn víi nh©n viªn b¸n hµng. Víi h×nh thøc nµy nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn vµ giao hµng cho kh¸ch hµng vµ thanh to¸n chñ yÕu b»ng tiÒn mÆt. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh lµ tiªu thô lµ thêi ®iÓm nhËn ®îc b¸o c¸o b¸n hµng cña nh©n viªn b¸n hµng. 2 . H×nh thøc thanh to¸n : C«ng ty CP m¸y tÝnh Quang vinh h¹ch to¸n kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng do ®ã ®Ó phï hîp víi nh÷ng ph¬ng thøc b¸n hµng ®ang ¸p dông c«ng ty còng ghi nhËn nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau. Dùa vµo thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu ngêi ta chia ra lµm hai h×nh thøc thanh to¸n : - H×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp : Theo h×nh thøc nµy nµy viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ viÖc thu tiÒn ®îc thùc hiÖn ®ång thêi nªn cßn gäi lÇythnh to¸n trùc tiÕp tøc lµ doanh thu ®ùoc ghi nhËn ngay khi chuyÓn giao quyÒn së h÷u s¶n phÈm , dÞch vô cho kh¸ch hµng. - H×nh thøc nî l¹i : Theo h×nh thøc nµy viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®· ®îc thùc hiÖn, nhng kh¸ch hµng míi chØ chÊp nhËnthanh to¸n, cha tr¶ ngay tiÒn hµng. Tuy vËy ®¬n vÞ b¸n vÉn ghi nhËn doanh thu, nãi c¸ch kh¸c doanh thu ®îc ghi nhËn tríc kú thu tiÒn. 3. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu b¸n hµng . 14 Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ë c«ng ty cp m¸y tÝnh Quang Vinh lµ doanh thu b¸n hµng chØ ®îc ghi nhËn t¹i thêi ®iÓm hµng ho¸ ®îc coi lµ tiªu thô. Hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®îc coi lµ tiªu thô khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: Doanh nghiÖp mÊt quyÒn tù chñ vÒ hµng ho¸, ®ång thêi nhËn ®îc quyÒn së h÷u vÒ tiÒn tÖ hoÆc quyÒn ®ßi tiÒn mµ bªn Mua chÊp nhËn. Hay ta cã thÓ nãi mét c¸ch n«m na r»ng chØ khi nµo hµng ho¸ ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u tõ ®¬n vÞ b¸n sang ®¬n vÞ mua khi ®ã hµng ho¸ míi ®îc coi lµ tiªu thô. ViÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm hµng ho¸ ®îc coi lµ tiªu thô cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, cã x¸c ®Þnh ®óng ®îc thêi ®iÓm míi x¸c ®Þnh ®îc ®iÓm kÕt thóc viÖc qu¶n lý hµng ho¸, vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng, trªn c¬ së dã tÝnh to¸n chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng trong kú cña doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ mét sè trêng hîp cô thÓ hµng ho¸ ®îc coi lµ tiªu thô vµ doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn ë c«ng ty cp m¸y tÝnh Quang Vinh : - Hµng ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc chuyÓn hµng thu tiÒn ngay, ®¬n vÞ b¸n ®· nhËn ®îc tiÒn hµng do bªn Mua tr¶. - Hµng ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc nî l¹i , ®¬n vÞ b¸n cha nhËn ®îc tiÒn nhng nhËn ®îc th«ng b¸o cña bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n. - Hµng ho¸ theo ph¬ng thøc giao hµng t¹i kho hoÆc giao hµng tay ba, ®¬n vÞ mua ®· thanh to¸n tiÒn ngay hoÆc cha thanh to¸n tiÒn ngay vÉn ®îc tÝnh lµ hµng b¸n v× hµng ho¸ ®ã ®· ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u. 3. Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng Qu¸ tr×nh b¸n hµng cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu híng tíi môc ®Ých cuèi cïng lµ thu ®îc tiÒn b¸n hµng t¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng ho¸ b¸n ra.- hay cßn gäi lµ doanh thu b¸n hµng. “ Hµng ho¸” ë ®©y ta ®Ò cËp ®Õn kh«ng chØ bã hÑp lµ hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i mua vÒ víi môc ®Ých kinh doanh mµ cßn cã thÓ lµ dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng. 3.1. Tr×nh tù h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸ : KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸ ë c«ng ty CP M¸y tÝnh Quang Vinh sö dông tµI kho¶n 5111- doanh thu b¸n hµng ho¸. Tµi kho¶n 511: Doanh thu b¸n hµng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp, thuÕ doanh nghiÖp, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn thùc hiÖn ®îc trong mét k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®· b¸n, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng theo gi¸ c¶ ®· tho¶ thuËn. Gi¸ c¶ nµy ®îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hay c¸c chøng tõ cã liªn quan.  15 Doanh thu b¸n hµng thuÇn lµ doanh thu b¸n hµng mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong mét k× h¹ch to¸n trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh chiÕt khÊu b¸n hµng, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ trõ ®i c¸c kho¶n thuÕ( nÕu cã)... - Tµi kho¶n 511 cuèi k× kh«ng cã sè d. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu lµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng. C«ng ty chØ sö dông mét lo¹i ho¸ ®¬n duy nhÊt lµ ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) theo mÉu sè 01 – BTC. Ho¸ ®¬n GTGT do phßng kinh doanh thµnh lËp thµnh 3 liªn : Liªn 1 : Lu. Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng. Liªn 3 : Dïng cho kÕ to¸n thanh to¸n Trªn ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ m· sè thuÕ, tªn kkh¸ch hµng, ®Þa chØ kh¸ch hµng, thanh to¸n ngay hay c«ng nî, h×nh thøc thanh to¸n vµ ®Çy ®ñ ch÷ ký. Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc lËp nh mÉu sau : MÉu sè 01 : Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 3 : Dïng ®Ó thanh to¸n MÉu sè 01GTKT – 3LL AY/00-B Ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2001 No :51955 §¬n vÞ b¸n : C«ng ty CP M¸y tÝnh Quang Vinh §Þa chØ :27 huúnh thóc th¸ng §èng ®a – Hµ Néi Hä vµ tªn ngêi mua : ChÞ Hµ §¬n vÞ : C«ng Ty Hoµng TuÊn §Þa chØ : 36 §iÖn Biªn Phñ H×nh thøc thanh to¸n :SÐc STT Tªn hµng §VT Sè lîng 16 §¬n gi¸ Sè tµi kho¶n MS: 0100319384 - 1 Thµnh tiÒn 01 M¸y in HP 1100 C¸I 02 5.342.000 10.684.000 Céng tiÒn hµng : 10.684.000 ThuÕ suÊt GTGT ( 10% ) TiÒn thuÕ GTGT : Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 1.068.400 11.752.400 Sè tiÒn ghi b»ng ch÷ : Mêi mét triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬I hai ngµn bèn ®ång ch½n Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng tr¨m Thñ trëng ®¬n vÞ Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng nh©n viªn h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt b¸n hµngvµ c¸c b¶ng kª cã liªn quan . Sæ chi tiÕt b¸n hµng ®îc lËp cho tõng lo¹i hµng ho¸ , trªn ®ã ph¶n ¸nh: + Ngµy th¸ng ghi sæ + Sè hiÖu chøng tõ , +H×nh thøc thanh to¸n + Doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ. Cô thÓ ®èi víi ho¸ ®¬n b¸n hµng trªn kÕ to¸n sÏ vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng cho mÆt hµng m¸y in . Sæ chi tiÕt b¸n hµng ®îc lËp theo mÉu sau : 17 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt b¸n hµng ®îc lËp cô thÓ nh trªn nh©n viªn h¹ch to¸n ë trung t©m sÏ tæng hîp vµo b¶ng kª tæng hîp ho¸ ®¬n hµng ho¸ - dÞch vô b¸n ra. §©y sÏ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 vµ ®èi chiÕu khíp sè liÖu víi b¶ng kª 1, 2, 11 ®ång thêi còng lµ c¨n cø ®Ó c«ng ty h¹ch to¸n thuÕ ph¶I nép. B¶ng kª ho¸ ®¬n dÞch vô – hµng ho¸ b¸n ra tæng hîp tÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n dÞch vô – hµng ho¸ b¸n ra theo chñng lo¹i , sè lîng , doanh thu vµ thuÕ GTGT ®Çu ra bao gåm : - Cét 1 : sè thø tù - Cét 2 : tªn hµng ho¸ - dÞch vô b¸n ra - Cét 3 : sè lîng - Cét 4 : doanh thu cha cã thuÕ GTGT - Cét 5: thuÕ GTGT C«ng ty CP m¸y tÝnh Quang Vinh §Þa chØ : 27 huúnh thóc kh¸ng ®èng ®a Hµ Néi B¶ng kª hµng ho¸ - dÞch vô b¸n ra Dïng cho c¬ së kª khai khÊu trõ thuÕ hµng th¸ng ) M· sè : 0100101900 – 1 n¨m 2003 STT Th¸ng 5 Tªn hµng ho¸ - DÞch vô b¸n ra Sè lîng I Hµng ho¸ 1 M¸y tÝnh Cereon 2 4 M¸y tÝnh intel Pentium 15 III M¸y tÝnh intel Pentium 25 IV M¸y in 21 5 Loa 6 Doanh thu (cha thuÕ ) ThuÕ GTGT 945.386.738 78.914.472 32.405.500 3.240.550 121.500.000 12.150.000 252.800.000 25.280.000 114.497.200 11.449.720 29 21.750.000 1.087.518 Chuét 20 6.935.000 346.760 7 Mµn ch¾n 100 4.685.000 234.250 8 Bµn phÝm 50 11.755.000 587.750 9 Mµn h×nh 25 41.750.000 4.175.000 10 Ram 40 93.405.000 4.670.250. 11 æ cøng 30 69.950.000 6.995.000 12 §Üa mÒm 400 3.208.000. 160.400 3 7 18 13 CPU 25 53.800.700 2.690.035 14 C¹c mµn h×nh 40 16.109.100 805.455 15 M¸y quÐt 15 30.090.200 1.504.510 16 Fax Modem 20 19.000.100 950.005 17 Mainboard 10 23.500.500 1.175.025 18 Case 10 17.080.000 854.000 19 5 6.300.000 315.000 20 Handy drive Handy drive Catridge 5.044.880 252.244 II DÞch vô 81.571.242 5.078.967 1 DÞch vô söa ch÷a 31.787.500 1.589.375 2 20.008.113 2.000.811 3 DÞch vô cµI ®Æt phÇn mÒm B¶o dìng m¸y 5.940.500 297.025 4 §µo t¹o tin häc 23.835.129 1.191.756 Céng 1.026.957.980 83.993.439  §èi víi nh÷ng hµng ho¸ c«ng ty trùc tiÕp b¸n , thu tiÒn ngay vµ xuÊt ho¸ ®¬n GTGT nh©n viªn h¹ch to¸n ë c«ng ty sÏ vµo b¶ng kª sè 1 theo ®Þnh kho¶n sau : Nî TK 1111 : Cã TK 5111 : Tæng doanh thu b»ng tiÒn mÆt Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra Bn¶g kª sè 1 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thu b»ng tiÒn mÆt bao gåm c¸c kho¶n : doanh thu b¸n hµng ho¸ dÞch vô , thuÕ………..  §èi víi nh÷ng hµng ho¸ b¸n ra thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng nh©n viªn h¹ch to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 theo ®Þnh kho¶n : GTGT Nî TK 1121 : Cã TK 5111 : Tæng doanh thu b»ng TGNH Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra B¶ng kª sè 2 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng bao gåm : doanh thu b¸n hµng , doanh thu cung cÊp dÞch vô , thuÕ …. Cô thÓ ®èi víi ho¸ ®¬n b¸n hµng cho c«ng ty Hoµng TuÊn ë trªn thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 ngµy 6 th¸ng 5 . SL 2 19 - §èi víi nh÷ng hµng ho¸ b¸n ra cha thu ®îc tiÒn ngay th× khi nµo nhËn ®îc giÊy chÊp nhËn thanh to¸n cña kh¸ch hµng kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 11 (TK131 – ph¶I thu cña kh¸ch hµng ) theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 131 : Tæng doanh thu ph¶I thu Cã TK 5111 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra B¶ng kª sè 11 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n ph¶I thu cña kh¸ch hµngvµ nh÷ng kho¶n ph¶I thu kh¸c ®· ®îc thanh to¸n. Sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª sè 1 , 2 , 11 ë cét tµI kho¶n 5111 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 5111 :… Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 911 Sè liÖu tæng hîp trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸I tµI kho¶n 5111. 3.2 Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu cung cÊp dÞch vô : Doanh thu dÞch vô cña c«ng ty lµ toµn bé doanh thu cña viÖc b¸n phÇn mÒm, söa ch÷a m¸y tÝnh, dÞch vô b¶o tr× vµ gi¶ng d¹y. VÒ viÖc ph¶n ¸nh doanh thu dÞch vô lµ khi b¸n hay thùc hiÖn c¸c dÞch vu sau khi cã biªn b¶n bµn giao vµ lµm trän vÑn dÞch vô míi viÕt ho¸ ®¬n GTGT theo mÉu sè 01 – GTGT nh ®· tr×nh bÇy ë trªn . C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng dÞch vô ( ho¸ ®¬n b¸n gi¸ trÞ gia t¨ng 3 LL), nh©n viªn h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng vµ c¸c b¶ng kª cã liªn quan. - §èi víi nh÷ng ho¸ ®¬n b¸n hµng C«ng ty trùc tiÕp thu tiÒn, nh©n viªn h¹ch to¸n ë C«ng ty sÏ vµo b¶ng kª sè 1 theo ®Þnh kho¶n nh sau : Nî TK 1111 : Tæng doanh thu b»ng tiÒn mÆt Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra §èi víi nh÷ng kho¶n doanh thu cung cÊp dÞch vô ®îc thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 theo ®Þnh kho¶n nh sau : Nî TK 1121 : Tæng doanh thu b»ng TGNH Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra - §èi víi nh÷ng kho¶n doanh thu cung cÊp dÞch vô cha ®îc thanh to¸n th× khi nhËn ®îc giÊy chÊp nhËn nthanh to¸n kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 11 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 131 : Tæng doanh thu ph¶I thu Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra Sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª 1 ,2, 11 ë cét tµI kho¶n 5113 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 911 : 20
- Xem thêm -