Tài liệu Công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm công ty tnhh sxtmdv việt hà

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? PHAÀN I GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY TNHH SXTMDV VIEÄT HAØ I-Quùa trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty: An Giang laø tænh naèm ôû khu vöïc thöôïng nguoàn coù nguoàn nöôùc ngoït doài daøo quanh naêm,thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån ngaønh noâng nghieäp,ñaëc bieät laø ngaønh nuoâi troàng thuyû saûn.An Giang ñaõ taän duïng theá maïnh naøy ñeå phaùt trieån ngaønh nuoâi troàng thuyû saûn,laøm cho saûn löôïng haøng thuyû saûn trong nhöõng naêm gaàn ñaây khoâng ngöøng taêng leân,daàn daàn trôû thaønh vuøng cung caáp nguyeân lieäu chuû yeáu cho ngaønh saûn xuaát cheá bieán vaø xuaát khaåu haøng noâng saûn ñaëc bieät laø maët haøng caù tra,keùo theo söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa neàn kinh teá thöông maïi tænh naøy. Tröôùc tình hình ñoåi môùi vaø phaùt trieån cuûa tænh nhaø,cuøng vôùi ñònh höôùng phaùt trieån neàn kinh teá ñaát nöôùc Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø chính thöùc ñöôïc thaønh laäp,giaáy pheùp kinh doanh soá 1600754480 do sôû keá hoaïch ñaàu tö tænh An Giang caáp ngaøy 05/05/2003. Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø coù tö caùch phaùp nhaân,coù con daáu rieâng,haïch toaùn ñoäc laäp,truï sôû chính ñaët taïi soá 57/38A Traàn Quang Khaûi,Phöôøng Myõ Thôùi,Thaønh Phoá Long Xuyeân,Tænh An Giang. II-Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cô baûn cuûa coâng ty: 1-Chöùc naêng: Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haøcoù chöùc naêng kinh doanh mua baùn,cheá bieán haøng noâng thuyû saûn – nuoâi troàng thuyû saûn vaø vaän chuyeån haøng hoaù. 2-Nhieäm vuï – quyeàn haïn: Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø hoaït ñoäng theo cheá ñoä haïch toaùn kinh doanh theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa,laáy hieäu quaû saûn xuaát vaø nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi laøm muïc tieâu hoaït ñoäng, phaùt huy cao nhaát tính naêng saùng taïo cuûa ngöôøi lao ñoäng.Töï trang traõi buø ñaép caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty,laøm nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc ñaûm baûo ñôøi soáng vaø coâng aên vieäc laøm cho caùn boä coâng nhaân vieân vaø laøm giaøu cho coâng ty.Coâng ty coù nhöõng quyeàn haïn vaø nh9ieäm vuï cô baûn sau: 2.1-Quyeàn haïn: Coù quyeàn chuû ñoäng veà taøi chính nhaèm phuïc vuï cho saûn xuaát treân cô sôû baûo toaøn vaø phaùt trieån cuûa coâng ty. Coù quyeàn löïa choïn quy trình coâng ngheä vaø quy moâ saûn xuaát nhaèm thöïc hieän phöông aùn kinh doanh coù hieäu quaû nhaát. Ñaûm baûo veä sinh coâng ngheä vaø an toaøn lao ñoäng. Ñöôïc pheùp kyù keát vaø thöïc hieän caùc hôïp ñoàng kinh teá vôùi nöôùc ngoaøi theo luaät phaùp cuûa nhaø nöôùc vaø coâng öôùc quoác teá. SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 1 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? Ñöôïc ñaët vaên phoømh ñaïi dieän,chi nhaùnh ôû trong vaø ngoaøi nöôùc theo caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc vieät namvaø cuûa nöôùc sôû taïi.Ñöôïc thu thaäp vaø cung caáp thoâng tin veà kinh teá vaø thò tröôøng theá giôùi. Coâng ty coù quyeàn toå chöùc thu mua,vaän chuyeån,baûo quaûn,döï tröõ,cheá bieán,xuaát nhaäp khaåu caùc maët haøng noâng thuyû saûn….theo giaáy pheùp kinh doanh cuûa coâng ty. 2.2-Nhieäm vuï: coâng ty coù nhieäm vuï quaûn lí vaø söû duïng caùc bguoàn voán,phaùt trieån voán,thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc ,noäp thueá haøng quyù goùp phaàn taêmh thu ngaân saùch cho nhaø nöôùc,thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn trong coâng ty. Tuaân thuû caùc chính saùch cheá ñoä nhaø nöôùc veà quaûn lí kinh teá,cheá ñoä an toaøn vaø baûo hoä lao ñoäng,baûo veä moâi tröôøng vaø taøi nguyeân. Kinh doanh ñuùng ngaønh ngheà ñaõ ñaêng kyù Xaây döïng vaø toå chöùc keá hoaïch saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm cuûa coâng ty. Baûo toaøn vaø phaùt trieån nguoàn voán,taïo ra hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi. Taêng cöôøng ñieàu kieän vaät chaát cho coâng ty ,xaây döïng neàn taûn ñeå ngaøy caøng phaùt trieån vöõng chaéc. Goùp phaàn vaøo vieäc phaân phoái lao ñoäng xaõ hoäi,taïo ñieàu kieän ñôøi soáng cho caùn boä coâng nhaân vieân ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän hôn. III-Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lí cuûa coâng ty: Boä maùy quaûn lí cuûa Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haøñöôïc keát caáu theo heä thoáng caùc phoøng ban.Moãi phoøng ban phuï traùch moät boä phaän cuûa coâng ty vaø coù traùch nhieäm ñieàu haønh boä phaän ñoù hoaït ñoäng theo ñònh höôùng cuûa ban giaùm ñoác. 1-Sô ñoà boä maùy quaûn lí cuûa coâng ty: GIAÙM ÑOÁC PHOÙ GIAÙM ÑOÁC P.KEÁ HOAÏCH P.KEÁ TOAÙN P.TOÅ CHÖÙC BP.SAÛN XUAÁT SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 2 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? 2-Nhieäm vuï vaø chöùc naêng cuûa caùc phoøng ban: - Giaùm ñoác : ngöôøi ñöùng ñaàu ñaïi dieän cho caùn boä coâng nhaân vieân trong Coâng ty, chòu traùch nhieäm veà taát caû caùc maët hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty ñoái vôùi Hoäi ñoàng Thaønh vieân - Phoù Giaùm ñoác : laø ngöôøi coäng söï giuùp Giaùm ñoác trong vieäc quaûn lyù Coâng ty , phuï traùch saûn xuaát kinh doanh, taøi chính cuûa Coâng ty - Caùc Phoøng ban : + Phoøng keá hoaïch : Nghieân cöùu xaây döïng phöông phaùp keá hoaïch cung öùng vaät tö , leân keá hoaïch saûn xuaát , theo doõi caùc hôïp ñoàng kinh teá , tieâu thuï saûn phaåm . + Phoøng toå chöùc : Toå chöùc boä maùy quaûn lyù caùn boä coâng nhaân vieân , coâng taùc baûo veä an toaøn an ninh cho toaøn coâng ty , thöïc hieän coâng taùc haønh chính vaên thö löu tröõ hoà sô , tuyeån lao ñoäng , khen thöôûng vaø kyõ luaät caùn boä coâng nhaân vieân . + Phoøng keá toaùn , taøi vuï : Toå chöùc coâng taùc haïch toaùn keá toaùn , taøi chính, thoáng keâ , theo doõi thu chi , doõi caùc hôïp ñoàng kinh teâ , hoaït ñoäng kinh doanh trình leân laõnh ñaïo.Cuoái kyø laäp baùo caùo taøi chính phaûn aùnh tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong kyø. -Boä phaän saûn xuaát: toå chöùc vaø giaùm saùt saûn xuaát caùc saûn phaåm haøng hoaù theo keá hoaïch saûn xuaát cuûa phoøng keá hoaïch. IV-Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty: Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø laø ñôn vò haïch toaùn ñoäc laäp,coù cô caáu boä maùy quaûn lí goïn nhe ïnhöng ñaûm baûo naêng löïc quaûn lí.Theo chöùc naêng naøy coâng ty coù moät phoøng keá toaùn coù ñaày ñuû caùc boä phaän keá toaùn,haàu heát caùc coâng vieäc keá toaùn ñöôïc haïch toaùn ôû phoøng keá toaùn,töø vieäc thu chi kieåm tra ghi soå toång hôïp vaø chi tieát toaøn boä quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa toaøn ñôn vò. 1-Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty: KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG Keá toaùn toång hôïp kieâm keá toaùn TSCÑ Keá toaùn theo gioûi coâng nôï Keá toaùn kho Keá toaùn thu chi Thuû quyõ 2.1.2-Nhieäm vuï cô baûn cuûa töøng boä phaän keá toaùn: SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 3 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? -Nhieäm vuï,vò trí vaø chöùc naêng cuûa keá toaùn tröôûng: - Chòu traùch nhieäm gíup Ban Giaùm ñoác toå chöùc , chæ ñaïo toøan boä coâng taùc keá toùan taøi chính , thoáng keâ , thoâng tin kinh teá vaø haïch toùan kinh teá cuûa Coâng ty . - Keá toaùn tröôûng chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Giaùm ñoác , ñoàng thôøi chòu söï chæ ñaïo cuûa Phoù Giaùm ñoác tröïc - Keá toaùn tröôûng laø ngöôøi coù trình ñoä veà chuyeân moân, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát , coù naêng löïc , oùc saùng taïo ñeå laõnh ñaïo phoøng keá toaùn cuûa Coâng ty. - Toå chöùc , ghi cheùp tính toaùn chính xaùc trung thöïc , kòp thôøi ñaày ñuû toaøn boä taøi saûn vaø phaân tích keát quaû hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh. - Laäp ñaáy ñuû vaø ñuùng haïn caùc baùo caùo theo cheá ñoá qui ñònh cuûa Nhaø Nöôùc. - Thöôøng xuyeân toå chöùc kieåm tra keá toaùn noäi boä . - Giuùp Ban giaùm ñoác phaân tích tình hình hoaït ñoäng kinh doanh , nghieân cöùu caûi tieán saûn xuaát , caûi tieán quaûn lyù , caøi tieán cheá ñoä quaûn lyù keá toaùn taøi chính cuûa Coâng ty ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. 2.2- Keá toùan toång hôïp kieâm keá toùan Taûn Saûn coá ñònh : - Chòu traùch nhieäm laäp caùc baùo caùo keá toùan , thoáng keâ toång hôïp theo yeâu caàu cuûa Nhaø Nöôùc vaø Coâng ty . - Hoå trôï caùc boä phaän keá toùan khaùc khi caàn thieát . - Giöõ Soå caùi vaø caùc soå chi tieát Taøi khoûan cuûa Coâng ty . - Theo doõi vieäc taêng , giaûm , söû duïng taøi saûn coá ñònh , trích vaø phaân boå khaáu hao TSCÑ. Theo doõi chi phí söûa chöõa lôùn, söûa, chöõa nhoû, tính giaù thaønh caùc haïn muïc coâng trình söûa chöõa. - Tham gia taát caû moïi coâng vieäc lieân quan ñeán taøi saûn coá ñònh. Laäp theû TSCÑ, giöû caùc soå coù lieân quan ñeán TSCÑ. - Laäp caùc baùo caùo keá toùan, thoáng keâ veà taøi saûn coá ñònh theo yeâu caàu cuûa Nhaø Nöôùc vaø Coâng ty. 2.3/. Keá toùan theo doõi coâng nôï : - Chòu traùch nhieäm theo dôõi toøan boä coâng nôï mua baùn , caùc khoûan phaûi thu , phaûi traû, nôï taïm öùng , nôï khoù ñoøi , nôï ñeán haïn , nôï ñaõ xöû lyù hoaëc chöa xöû lyù …. - Laäp caùc baùo caùo veà tình hình coâng nôï cuûa toøan Coâng Ty 2.4/- Keá toaùn haøng toàn kho : - Theo doõi nhaäp, xuaát , toàn kho vaø tính giaù thaønh thöïc teá caùc loaïi haøng toàn kho. - Tham gia caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán vieäc nhaäp, xuaát haøng hoùa - Laäp caùc baùo caùo keá toùan , thoáng keâ tình hình mua baùn , nhaäp xuaát töøng loïai haøng hoùa, cuoái kyø xaùc ñònh laïi giaù thöïc teá toàn kho chuyeån qua kyø sau . Giöû caùc baùo caùo soå saùch coù lieân quan . 2.5/- Keá toaùn thu chi voán baèng tieàn : - Laøm caùc thuû tuïc thu , chi tieàn phuïc vuï cho hoaït ñoäng cuûa Coâng ty - Theo doõi caùc loïai voán ñi vay, caùc loïai voán coù giaù trò nhö tieàn . SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 4 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? - Laäp caùc baùo caùo thu chi haèng ngaøy vaø ñònh kyø . - Giöõ caùc soå coù lieân quan ñeán coâng taùc thu chi voán baèng tieàn. - Baûo quaûn vaø thöïc hieän caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng tieàn vaø caùc chöùng chæ , chöùng töø - Giöû caùc soå thu, chi quyõ . - Laäp baùo caùo quyõ töøng loïai voán baèng tieàn theo qui ñònh cuûa Cty. - Tính vaø phaân boå tieàn löông, baûo hieåm. 3-Hình thöùc soå keá toaùn cuûa coâng ty: Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø ñang aùp duïng hình thöùc soå keá toaùn nhaät kyù chung.Taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh ñieàu ñöôïc ghi vaøo soå Nhaät Kyù,maø troïng taâm laø soå nhaät kyù chung, theo trình töï phaùt sinh vaø ñònh khoaûn keá toaùn cuûa nghieäp vu ñoù, sau ñoù laáy soá lieäu treân caùc soå Nhaät Kyù ñeå ghi soå caùi theo töøng nghieäp vuï phaùt sinh. SÔ ÑOÀ HÌNH THÖÙC NHAÄT KYÙ CHUNG Chöùng Töø goác Soå Quyõ Soå Nhaäït Kyù chung Soå Chi tieát Soå caùi Baûng Toång Hôïp Chi Tieát Baûng Caân ñoái Taøi Khoaûn Ghi chuù : Ghi haøng ngaøy Ghi vaøo cuoái thaùng Ñoái chieáu kieåm tra. Baùo caùo taøi chính Trình töï vaø noäi dung ghi soå theo hình thöùc soå nhaät kyù chung: Haøng ngaøy caên cöù vaøo chöùng töø keá toaùn ghi caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaøo soå nhaät kyù chung,ñoàng thôøi ghi cheùp vaøo caùc soå chi tieát vaø soå quyõ coù lieân quan ôû SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 5 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? caùc coät phuø hôïp.Sau ñoù caên cöù soá lieäu ñaõ ghi treân soå nhaät kyù chung ñeå ghi vaøo soå caùi theo caùc taøi khoaûn keá toaùn phuø hôïp. Cuoái kyø keá toaùn toång hôïp soá lieäu ,khoaù caùc soå keá toaùn chi tieát sau ñoù caên cöù vaøo caùc soå keá toaùn chi tieát,laäp caùc baûng toång hôïp chi tieát.Soá lieäu treân baûng toång hôïp chi tieát phaûi ñöôïc kieåm tra ñoái chieáu vôùi soá phaùt sinh Nôï,soá phaùt sinh Coù vaø soá dö cuoái kyø cuûa töøng taøi khoaûn treân soå caùi.Moïi sai soùt phaùt hieän trong quaù trình kieåm tra,ñoái chieáu soá lieäu phaûi ñöôïc söûa chöõa kòp thôøi theo ñuùng caùc phöông paùp söõa chöõa sai soùt trong cheá ñoä soå keá toaùn .Caùc baûng toång hôïp chi tieát sau khi kieåm tra,ñoái chieáu vaø chænh lí soá lieäu ñöôïc duøng ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính. Cuoái kyø keá toaùn tieán haønh coäng soá lieäu treân soå caùi,laäp baûng caân ñoái phaùt sinh.Sau khi kieåm tra ñoái chieáu khôùp ñuùng,soá lieäu ghi treân soå caùi vaø baûng toång hôïp chi tieát ñöôïc duøng ñeå laäp baùo caùo taøi chính. Trình töï luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn: Trình töï vaø thôøi gian luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn do keá toaùn tröôûng quy ñònh.Chöùng töø goác do coâng ty laäp ra hoaëc töø beân ngoaøi vaøo ñeàu phaûi taäp trung vaøo phoøng keá toaùn .Caùc boä phaän keá toaùn trong phoøng keá toaùn tieán haønh kieåm tra tính xaùc thöïc cuûa chöùng töø roài môùi söû duïng chöùng töø ñoù laøm cô sôû ñeå ghi nhaän vaøo soå keá toaùn . Töø ñoù trình töï luaân chuyeån chöùng töø trong coâng ty ñöôïc laäp thaønh 4 böôùc: Böôùc 1:Laäp chöùng töø keá toaùn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính vaøo chöùng töø. Böôùc 2:Kieåm tra tính xaùc thöïc cuûa chöùng töø keá toaùn Böôùc 3:Ghi soå keá toaùn . Böôùc 4:Löu tröõ,baûo quaûn chöùng töø keá toaùn . Noäi dung kieåm tra chöùng töø keá toaùn cuûa Cty TNHH SXTMDV Vieät Haø : Kieåm tra tính roõ raøng minh baïch,trung thöïc,ñaày ñuû cuûa caùc chæ tieâu phaûn aùnh treân chöùng töø. Kieåm tra tính hôïp phaùp,hôïp leä cuûa nghieäp vuï kinh teá,taøi chính phaùt sinh. Kieåm tra tính chính xaùc cuûa soá lieäu,thoâng tin treân chöùng töø keá toaùn . Kieåm tra vieäc chaáp haønh quy cheá quaûn lí noäi boä cuûa nhöõng ngöôøi laäp,kieåm tra,xeùt duyeät ñoái vôùi töøng loaïi nghieäp vuï kinh teá. 4-Chính saùch keá toaùn maø coâng ty ñang aùp duïng: Coâng ty ñang aùp duïng heä thoáng keá toaùn doanh nghieäp thoáng nhaát theo quyeát ñònh soá 114/TC/QÑ ngaøy 01/11/1995 cuûa Boä Taøi Chính. Coâng ty söû duïng maùy vi tính trong coâng taùc keá toaùn ,vieäc öùng duïng naøy mang nhöõng lôïi ích thieát thöïc vaø coù ñöôïc nhöõng öu ñieåm: -Toác ñoä xöû lí nhanh choùng. -Tính toaùn löu tröõ vaø keát xuaát chính xaùc. -Caäp nhaät kòp thôøi soá lieäu phaûn hoài töùc thì. -Kieåm soaùt coâng taùc haïch toaùn chaët cheõ. SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 6 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? Quy trình xöû lí döõ lieäu cô baûn cuûa maùy tính ñoái vôùi hình thöùc soå keá toaùn nhaät kyù chung. NHAÄP CHÖÙNG TÖ GOÁC XÖÛ LYÙ SOÅ CAÙI XUAÁT SOÅ CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN LÖU TRÖÕ BAÙO CAÙO CHI TIEÁT TOÅNG HÔÏP BAÙO CAÙO QUYEÁT TOAÙN Keá toaùn thu chi tröïc tieáp phieáu thu,phieáu chi(laäp thaønh 3 lieân ñeå giao cho khaùch haøng vaø löu).Nhaäp caùc chöùng töø nhaän töø ngaân haøng tröïc tieáp ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan maõ khaùch haøng,maõ kho quyõ,…theo quy öôùc. Keá toaùn theo doõi haøng toàn kho laäp caùc phieáu nhaäp kho,xuaát kho,chuyeån kho.Tröïc tieáp ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan maõ khaùch haøng,maõ kho quyõ… Keá toaùn coâng nôï cuøng vôùi keá toaùn toång hôïp phoái hôïp kieåm tra döõ lieäu,keát hôïp vôùi keá toaùn thu chi vaø keá toaùn theo doõi haøng toàn kho ñeå tieán haønh ñieàu chænh kòp thôøi nhöõng sai soùt trong quaù trình nhaäp döõ lieäu. Keá toaùn toång hôïp kieâm keá toaùn taøi saûn coá ñònh laäp baûng tính khaáu hao,laäp soå keâ chöùng töø boå sung ñieàu chænh ñeå ghi caùc buùt toaùn boå sung vaø ñieàu chænh(neáu coù)roài nhaäp döõ lieäu vaøo maùy tính. Cuoái moãi kyø,keá toaùn toång hôïp caên cöù vaøo caùc baùo caùo chi tieát vaø toång hôïp truy xuaát maùy tính seõ laäp baùo caùo quyeát toaùn cho toaøn coâng ty. Nieân ñoä keá toaùn cuûa coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01/01 ñeán heát ngaøy ngaøy 31/12. Coâng ty haïch toaùn theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Coâng ty tính giaù xuaát kho theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn. Coâng ty xaùc ñònh thöïc teá taøi saûn coá ñònh theo nguyeân giaù vaø giaù trò coøn laïi.Tính khaáu hao taøi saûn coá ñònh theo ñöôøng thaúng. V-Moái quan heä giöõa phoøng keá toaùn vôùi caùc phoøng ban khaùc: Phoøng keá toaùn tieáp nhaän vaø xöû lí thoâng tin töø caùc phoøng keá hoaïch,phoøng toå chöùc,boä phaän saûn xuaát cung caáp veà.Sau khi xöû lí xong thoâng tin ñöôïc chuyeån ñeán caùc phoøng ban,boä phaän coù lieân quan söû duïng thoâng tin vaøo muïc ñích cuûa töøng phoøng ban.boä phaän ñoù.Trong quaù trình söû duïng thoâng tin caùc phoøng banvaø boä phaän naøy seõ coù yù kieán phaûn hoài veà phoøng keá toaùn .Töø nhöõng yù kieán phaûn hoài naøy seõ phaùt SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 7 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? huy nhöõng öu ñieåm vaø kòp thôøi khaéc phuïc ñieàu chænh nhöõng sai soùt,goùp phaàn hoaøn thieän quaù trình hoaït ñoäng cuûa coâng ty,giuùp coâng ty ñi ñeán muïc tieâu chung laø taêng lôïi nhuaän. Phoøng keá toaùn toång hôïp caùc soá lieäu veà tình hình lao ñoäng tieàn löông vaø caùc khoaûn coù lieân quan ñeán lao ñoäng ñöôïc cung caáp töø phoøng toå chöùc ,tình hình xuaát nhaät toàn vaät tö haøng hoaù töø boä phaän saûn xuaát ,nhu caàu cung öùng vaät tö ,quy trình saûn xuaát töø phoøng keá hoaïch ,ñeå laäp baûng döï toaùn chi phí cho quaù trình saûn xuaát ,giuùp cho ban quaõn lyù coù cô sôû ñeå xöû lyù ñôn ñaët haøng hay thöïc hieän hôïp ñoàng kinh teá .phoøng keá hoaïch söû duïng baûng döï toaùn chi phí naøy ñeå laäp ra keá hoaïch saûn xuaát toái öu nhaát .ñeå taïo hieäu quaû cho doanh nghieäp ,phoøng toå chöùc laäp ra nhieàu phöông aùn kích thích söï saùng taïo cuûa ngöôøi lao ñoäng cuõng nhö loøng tin cuûa ngöôøi lao ñoäng ñoái vôùi doanh nghieäp . SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 8 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? PHAÀN II COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY I-Khaùi quaùt coâng taùc taøi chính cuûa coâng ty : 1-Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong thôøi gian qua: 1.1-Thuaän lôïi: Vôùi muïc tieâu tröïc tieáp thuùc ñaåy quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa ñòa phöông,goùp phaàn phuïc vuï saûn xuaát,taêng thu ngoaïi teä vaø phaùt trieån kinh teá ñòa phöông.Cuï theå laø ñaàu tö saûn xuaát caùc loaïi noâng saûn trong tænh:saûn xuaát gia coâng cheá bieán thuyû saûn,caù tra,caù basa vaø caùc loaïi caù nöôùc ngoït.Coâng ty ñaõ tranh thuû taän duïng ñöôïc nhöõng thuaän lôïi khaùch quan cuõng nhö chuû quan. Ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa cô quan ngaønh thueá vaø chính quyeàn ñòa phöông. Coù ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu doài daøo vaø oån ñònh taïi ñòa phöông.Neân coâng ty coù theå chuû ñoäng ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu ,giaûm ñöôïc chi phí thu mua,chi phí vaän chuyeån nguyeân lieäu. Coâng ty khoâng taäp trung mua saém taøi saûn coá ñònh,maø söû duïng hôn 70%nguoàn voán ñeå phuïc vuï tröïc tieáp saûn xuaát kinh doanh . Coâng ty chuû yeáu saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng neân khoâng phaûi chòu khoaûn chi phí haøng toàn kho . Maëc duø môùi thaønh laäp nhöng coâng ty coù ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä quaûn lí coù trình ñoä,naêng löïc vaø nhieàu naêm kinh nghieäm,neân coâng ty daàn tieáp caän vaø thích nghi cô cheá thò tröôøng hieän nay. 1.2-Khoù khaên: Coâng ty môùi thaønh laäp coøn gaëp nhieàu trôû ngaïi trong vieät huy ñoäng vaø söõ duïng voán ,coøn thieáu raát nhieàu cô sôõ vaät chaát phuïc vuï trong quaù trình saûn xuaát :nhaø xöôûng ,trang thieát bò… duøng ñeå saûn xuaát cheá bieán . khi tieán haønh saûn xuaát coâng ty phaûi tìm kyù hôïp ñoàng gia coâng vôùi caùc coâng ty baïn trong vaø ngoaøi tænh,khoâng ñöôïc chuû ñoäng trong quaù trình saûn xuaát coù theå keùo daøi thôøi gian,taêng chi phí tring quaù trình saûn xuaát ,laøm taêng giaù thaønh saûn phaåm giaûm khaû naêng caïnh tranh . Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay tröôùc tình hình caïnh tranh caøng ngaøy caøng khoác lieät cuûa thöông tröôøng,ñaõ taïo ra nhieàu aùp löïc vaø thöû thaùch cho coâng ty trong vieät tìm caù ñoái taùc trong,ngoaøi nöôùc . Maët khaùc maáy naêm gaàn ñaây treân thò tröôøng theá giôùi maët haøng noâng thuyû saûn noùi chung,caù tra c1 basa noùi rieâng luoân bieán ñoäng.Ñaàu naêm 2008 ñaõ coù soá löôïng lôùn thaønh phaåm caù tra,caù basa bò traû veà töø thò tröôøng nöôùc ngoaøi vì vaán ñeà chaát löôïng vaø phaåm chaát caù,chöa ñaït yeâu caàu.Neân vieäc tìm vaø thuyeá phuïc hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi kyù hôïp ñoàng mua baùn haøng noâng thuyû saûn laø vaán ñeà nang giaûi cho coâng ty TNHHSXTM vaø DV Vieät Haø ôû hieän taïi cuõng nhö trong töông lai. SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 9 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? 1.3- Moät soá keát quaû ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua cuûa Coâng ty : -Caùc doanh nghieäp, Coâng ty muoán tieán haønh vieäc saûn xuaát kinh doanh ,ngoaøi tö lieäu lao ñoäng caàn phaûi coù ñoái töôïng lao ñoäng vaø söùc lao ñoäng .Ñeå ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân lieân tuïc ,thì Coâng ty Vieät Haø phaûi öùng tröôùc moät soá voán mua saém baûo hoä lao ñoäng , öùng löông cho Coâng nhaân giuùp cho ñoái töôïng lao ñoäng coù choå ôû oån ñònh baèng caùch caát nhaø ôû taäp theå nhaèm ñeå cho coâng nhaân coù caûm giaùc gaén boù laâu daøi vôùi Coâng ty . - Coâng Ty môû ñöôïc thò tröôøng xuaát khaåu taïi Myõ. Tình hình luaân chuyeån tieàn maët trong Coâng ty theo chieàu höôùng toát, caùc con soá treân baùo caùo taøi chính theå hieän toác ñoä quay voøng voán taêng leân, luoàng tieàn thu vaøo töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñuû trang traûi taát caû caùc chi phí trong ñôn vò goùp phaàn thuùc ñaåy tình hình taøi chính cuûa ñôn vò . Tuy nhieân nhöõng naêm gaàn ñaây tình hình Caù Tra , Basa coù nhöõng bieán ñoäng lôùn , neân Coâng ty chuyeån sang xuaát khaåu caù nöôùc ngoït . Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty cuõng traûi qua nhieàu giai ñoaïn ñaày thöû thaùch khoù khaên. Nhöng Coâng Ty TNHH Vieät Haø vaån khaéc phuïc vaø vöôn leân moïi khoù khaên ñeå theo kòp nhöõng coâng ty baïn. Coâng ty ñaõ söû duïng moät phaàn lôïi nhuaän ñeå boå xung nguoàn voán sau khi ñaõ trang traõi caùc khoaûn chi phí vaø buø ñaép caùc khoaûn loå ôû caùc kyø tröôùc,neân nguoàn voán kinh doanh cuûa coâng ty cuõng ñöôïc taêng daàn theo thôøi gian kinh doanh cuûa doanh nghieäp. II-Baùo caùo taøi chính vaø phaân tích baùo caùo taøi chính: 1. Baùo caùo taøi chính : COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Maãu soá : B-01/DNN Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ( Ban haønh keøm theo QÑ Soá 48/2006/QÑ-BTC ngaøy 14/9/2006 cuûa Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Thaùng 12 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá : COÂNG TY TNHH SX TM DV VIEÄT HAØ Maõ soá thueá : 1 6 0 0 7 5 4 4 8 0 Ñieän chæ truï sôû : 57/38A – Traàn Quang Khaûi – P.Myõ Thôùi Quaän Huyeän : Myõ Thôùi - Tp.Long Xuyeân – Tænh An Giang Ñieän thoaïi : 076 6 258119 – Fax : 3932980 – Email : viethatf@yahoo.com Ñôn vò tieàn : Ñoàng Vieät Nam STT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) TÀI SẢN A A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 I I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 SVTT: Traàn Thò Oanh III.01 4,765,313,668 3,976,830,674 2,810,586,500 2,421,537,301 Trang 10 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? II 1 2 III II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) 1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 120 III.05 121 0 0 0 0 129 0 0 130 1,278,422,119 1,051,652,442 1 1. Phải thu của khách hàng 131 527,303,398 287,069,793 2 2. Trả trước cho người bán 132 0 0 3 3. Các khoản phải thu khác 138 751,118,721 764,582,649 4 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 0 0 601,541,229 434,970,381 601,541,229 434,970,381 IV IV. Hàng tồn kho 140 1 1. Hàng tồn kho 141 2 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0 150 74,763,820 68,670,550 V V. Tài sản ngắn hạn khác III.02 1 1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151 0 0 2 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 152 0 0 3 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 74,763,820 68,670,550 529,106,806 530,206,806 529,106,806 530,206,806 B B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240) 200 I I. Tài sản cố định 210 1 1. Nguyên giá 211 375,203,756 375,203,756 2 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 (3,300,000) (2,200,000) 3 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213 157,203,050 157,203,050 220 0 0 II II. Bất động sản đầu tư III.03.04 1 1. Nguyên giá 221 0 0 2 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 0 0 0 0 III III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230 III.05 1 1. Đầu tư tài chính dài hạn 231 0 0 2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 239 0 0 240 0 0 IV IV. Tài sản dài hạn khác 1 1. Phải thu dài hạn 241 0 0 2 2. Tài sản dài hạn khác 248 0 0 3 3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249 0 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 =100 + 200) 250 5,294,420,474 4,507,037,480 NGUỒN VỐN A A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300 1,608,176,766 1,182,352,668 I I. Nợ ngắn hạn 310 1,608,176,766 1,182,352,668 1 1. Vay ngắn hạn 311 180,667,404 73,737,612 2 2. Phải trả cho người bán 312 1,427,509,362 1,108,615,056 3 3. Người mua trả tiền trước 313 0 0 4 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 0 0 5 5. Phải trả người lao động 315 0 0 6 6. Chi phí phải trả 316 0 0 7 7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 0 0 8 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 319 0 0 320 0 0 II II. Nợ dài hạn SVTT: Traàn Thò Oanh III.06 Trang 11 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? 1 1. Vay và nợ dài hạn 321 0 0 2 2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 322 0 0 3 3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 328 0 0 4 4. Dự phòng phải trả dài hạn 329 0 0 3,686,243,708 3,324,684,812 3,686,243,708 3,324,684,812 B B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 I I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 1 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 3,408,642,190 3,196,315,754 2 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0 3 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 0 0 4 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 0 5 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 0 6 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 756,813 298,487 7 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 276,844,705 128,070,571 II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430 0 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 5,294,420,474 4,507,037,480 II CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 1 1- Tài sản thuê ngoài 0 0 2 2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 0 0 3 3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 0 4 4- Nợ khó đòi đã xử lý 0 0 5 5- Ngoại tệ các loại 0 0 Laäp ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 Ngöôøi laäp bieåu ( Kyù, ghi roõ hoï teân ) SVTT: Traàn Thò Oanh Keá toaùn tröôûng ( Kyù, ghi roõ hoï teân ) Giaùm ñoác ( Kyù, ghi roõ hoï teân , ñoùng daáu ) Trang 12 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? Maãu soá : B-01/DNN ( Ban haønh keøm theo QÑ Soá 48/2006/QÑ-BTC ngaøy 14/9/2006 cuûa Boä Taøi Chính COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH THAÙNG 12 NAÊM 2008 Ngöôøi noäp thueá : COÂNG TY TNHH SX TM DV VIEÄT HAØ Maõ soá thueá : 1 6 0 0 7 5 4 4 8 0 Ñieän chæ truï sôû : 57/38A – Traàn Quang Khaûi – P.Myõ Thôùi Quaän Huyeän : Myõ Thôùi - Tp.Long Xuyeân – Tænh An Giang Ñieän thoaïi : 076 6 258119 – Fax : 3932980 – Email : viethatf@yahoo.com Ñôn vò tieàn : Ñoàng Vieät Nam Stt Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) 5,214,724,786 4,267,368,892 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 5,214,724,786 4,267,368,892 4 Giá vốn hàng bán 11 4,717,987,381 3,876,735,728 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 496,737,405 390,633,164 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 0 0 7 Chi phí tài chính 22 0 0 23 0 0 Chi phí quản lý kinh doanh 24 290,106,663 281,353,490 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 24) 30 206,630,742 109,279,674 11 Thu nhập khác 31 0 0 12 Chi phí khác 32 0 0 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 15 Chi phí thuế TNDN 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) 8 9 - Trong đó: Chi phí lãi vay IV.08 0 0 206,630,742 109,279,674 51 57,856,608 30,598,309 60 148,774,134 78,681,365 IV.09 Laäp ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 Ngöôøi laäp bieåu ( Kyù, ghi roõ hoï teân ) SVTT: Traàn Thò Oanh Keá toaùn tröôûng ( Kyù, ghi roõ hoï teân ) Giaùm ñoác ( Kyù, ghi roõ hoï teân , ñoùng daáu ) Trang 13 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? 2- Khaùi quaùt veà tình hình taøi chính cuûa coâng ty : (baûng CÑKT vaø BCKQHÑKD) a-Tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh: Trong kyø taïi coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø khoâng phaùt sinh caùc khoaûn taêng hay giaûm taøi saûn coá ñònh. b-Tình hình taêng,giaûm voán chuû sôû höõu. Trong thaùng 12/08 coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø ñaõ taêng voán chuû sôû höõu leân 3.686.243.708 ñoàng (taêng 14,55% so vôùi thaùng 11/2008). c-Tình hình taêng giaûm caùc khoaûn ñaàu tö vaøo caùc ñôn vò khaùc : Taïi coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø khoâng phaùt sinh caùc khoaûn ñaàu tö vaøo caùc ñôn vò khaùc. d-Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù khaùi quaùt thöïc traïng taøi chính vaø keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty: * Cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán - Cô caáu taøi saûn : + Taøi saûn löu ñoäng chieám 90% trong toång taøi saûn. TSLÑ /  TS = 4.765.313.668 = 90% 5.294.420.474 + Taøi saûn coá ñònh chieám 9.9%trong toång taøi saûn. TSCÑ /  TS = 529.106.806 = 9.9% 5.294.420.474 - Cô caáu nguoàn voán. + Nguoàn beân trong chieám 69,63% trong toång nguoàn voán. Nguoàn Voán Beân Trong =NVCSH/ NV NV Beân Trong = 3.686.243.708 / 5.294.420.474= 69,63% + Nguoàn beân ngoaøi chieám 30,37% trong toång nguoàn voán. Nguoàn Voán Beân Ngoaøi = Nôï Phaûi Traû / NV NVBeân Ngoaøi =1.608.176.766 / 5.294.420.474 = 30,37% * Khaû naêng thanh toaùn: - Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh =VLÑ/Nôï Ngaén Haïn Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh SVTT: Traàn Thò Oanh = 4.765.313.668 1.608.176.766 = 2,96 laàn. Trang 14 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? Moät ñoàng nôï ngaén haïn seû ñöôïc baûo ñaûm baèng 2,96 doàng voán löu ñoäng . - Khaû naêng thanh toaùn caáp thôøi (thanh toaùn nhanh ) = (VLÑ – Haøng Toàn Kho)/Nôï Ngaén Haïn 4.765.313.668 – 129.959.237 Khaû naêng thanh = = 2,88 laàn. 1.608.176.766 toaùn nôï ngaén haïn - K Khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty cuõng khaù cao 2,88 laàn so vôí nôï ngaén haïn. - Khaû naêng thanh toaùn baèng tieàn = Voán Baèng Tieàn/Nôï Ngaén Haïn Khaû naêng thanh toaùn baèng tieàn = 2.810.586.500 1.608.176.766 = 1,75 laàn. Moät ñoàng nôï ngaén haïn seû ñöôïc coâng ty baûo ñaûm baèng 1,75 ñoàng tieàn maët . * Tyû suaát sinh lôøi: - Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu (LN tröôùc vaø sau thueá). + Ñoái vôùi LNtt : Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång doanh thu : Tyû suaát LN/DT = 206.630.742 5.214.724.786 = 3,96% + Ñoái vôùi LNst : Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång doanh thu : Tyû suaát LN/DT = 148.774.135 5.214.724.786 = 2,85%. - Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn (LN tröôùc vaø sau thueá). + Ñoái vôùi LNtt : Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn : Tyû suaát LN/toång TS = 206.630.742 5.294.420.474 = 3,90%. + Ñoái vôùi LNst : Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn : SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 15 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? Tyû suaát LN/toång TS = 148.774.135 5.294.420.474 = 2,81%. - Tyû suaát lôïi nhuaän treân nguoàn voán chuû sôû höõu (LN sau thueá). + Ñoái vôùi LNtt : Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân nguoàn voán chuû sôû höõu : Tyû suaát LN/NVCSH = 206.630.742 3.686.243.708 = 5,68%. = 4,03%. = 4,1laàn. + Ñoái vôùi LNst : Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång doanh thu : Tyû suaát LN/NVCSH = 148.774.135 3.686.243.708 3-Tình hình coâng nôï cuûa coâng ty qua 2 thaùng (11– 12): a-Khaû naêng thanh toaùn nhanh = 2,5 laàn. b-Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu: Voøng L/C caùc khoaûn phaûi thu 5.214.724.786 = 1.278.422.119 c-Kyø thu tieàn bình quaân: Kyø thu tieàn bình quaân = 527.303.398 +751.118.721 5.214.724.786 / 365 = 89,5ngaøy. 4-Tình hình luaân chuyeån voán vaø söû duïng voán: 4.1-Tình hình luaân chuyeån voán: Trong thaùng 12 ñoàng voán cuûa coâng ty quay voøng nhanh hôn thaùng 11.neáu trong thaùng 11 ñoàng voán chæ quay ñöôïc 1 voøng thì sang thaùng 12 soá voøng quay cuûa ñoàng voán ñaõ taêng leân 1,06 voøng taêng 6,68%so vôùi thaùng 11 Voán kinh ñöôïc boå sung theâm trong thaùng 12(taêng 14,55%),nhöng doanh thu ñaõ taêng nhanh hôn möùc taêng cuûa voán kinh doanh(taêng 22,2%)töø ñoù laøm cho soá laàn luaân chuyeån cuûa voán kinh doanh cuõng taêng theo. SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 16 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? 4.2-Tình hình söû duïng voán: 4.2.1-Voán löu ñoäng: Hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng cuûa cty Vieät Haø qua 2 thaùng 11 vaø 12 naêm 2008. Cheânh leäch ÑVT: ñoàng. Chæ tieâu Toång möùc luaân chuyeån Lôïi nhuaän Soá ngaøy trong kyø voán löu ñoäng bình quaân Soá laàn luaân chuyeån Ñoä daøi 1 voøng luaân chuyeån Söùc sinh lôøi voán löu ñoäng Thaùng 11 Thaùng 12 Giaù trò Tyû troïng (%) 4.236 78 360 3.870 1,09 329 5.156 148 360 4.371 1,18 305 920 70 0 500 0,09 -24 21,72 89,08 0,00 12,92 7,79 -7,22 0,02 0,03 0,01 67,44 4.2.2-Voán coá ñònh: Hieäu quaû söû duïng Voán coá ñònh cuûa Cty Vieät Haø qua 2 naêm 2006 - 2007. ÑVT:trieäu ñoàng. Chæ tieâu Doanh thu Lôïi nhuaän Voán coá ñònh bình quaân Söùc saûn xuaát cuûa Voán coá ñònh Söùc sinh lôøi cuûa Voán coá ñònh SVTT: Traàn Thò Oanh 2006 4.267 78 406 10,49 0,19 2007 5.214 148 529 9,85 0,28 Trang 17 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? PHAÀN III : CHUYEÂN ÑEÀ: KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM. 1-Noäi dung cô baûn: Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay,hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh chieám vò trí quan troïng bieåu hieän hoaït ñoäng cuûa moãi coâng ty saûn xuaát kinh doanh raát phonh phuùvaø ña daïng.Nguoàn voán saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp laø moät löôïng giaù trò taøi saûn xaõ hoäi,ñöôïc tích luyõ tôùi moät giôùi haïn nhaát ñònh vaø ñuû ñaàu tö vaùo kinh doanh vôùi muïc ñích sinh lôøi. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm ñoùng vai troø quan troïng trong doanh nghieäp,coù nhieäm vuï quaûn lí,theo doõi ghi nhaän phaûn aùnh caùc chi phí phaùt sinh,phaûn aùnh kòp thôøi chính xaùc vaø ñaày ñuû nhöõng nghieäp vuï phaùt sinh coù lieân quan ñeán quaù trình saûn xuaát kinh doanh ,kòp thôøi baùo caùo leân nhaø quaûn trò ñeå coù keá hoaïch phaân boå chi phí hôïp lí nhaèm tieát kieäm chi phí saûn xuaát haï giaù thaønh saûn phaåm,taêng lôïi nhuaän cho coâng ty. 2-Cô sôû lyù luaän: 2.1-nhöõng vaán ñeà chung veà chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm: 2.1.1Khaùi nieäm chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm: a-Chi phí saûn xuaát : Chi phí saûn xuaát laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä hao phí lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoaù maø doanh nghieäp ñaõ boû ra ñeå thöïc hieän quaù trình saûn xuaát saûn phaåm. Ñeå tieán haønh saûn xuaát doanh nghieäp caàn phaûi coù tö lieäu lao ñoäng,ñoái töôïng lao ñoäng vaø löïc löôïng lao ñoäng.Moïi chi phí ñeàu ñöôïc bieåu hieän döôùi daïng giaù trong ñoù chi phí veà tieàn coâng laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa hao phí veà lao ñoäng soáng,coøn chi phí veà nguyeân vaät lieäu,nhieân lieäu,ñieän nöôùc,chi phí veà khaáu hao taøi saûn coá ñònh,…laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa lao ñoäng vaät hoaù. Trong doanh nghieäp saûn xuaát,ngoaøi hoaït ñoäng coù lieân ñeán quaù trình saûn xuaát ,lao vuï,dòch vuï,coøn coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc khoâng coù tính chaát saûn xuaát nhöng chæ nhöõng chi phí duøng ñeå tieán haønh saûn xuaát môùi ñöôïc coi laø chi phí saûn xuaát . b-Giaù thaønh saûn phaåm: Giaù thaønh saûn phaåm laø nhöõng chi phí saûn xuaát gaén lieàn vôùi moät keát quaû saûn xuaát nhaát ñònh,laø ñaïi löôïng xaùc ñònh moái quan heä töông quan giöõa 2 yeáu toá:chi phí saûn xuaát ñaõ boû ra vaø keát quaû saûn xuaát ñaït ñöôïc. SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 18 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? Giaù thaønh saûn phaåm laø chæ tieâu kinh teá toång hôïp phaûn aùnh chaát löông hoaït ñoäng saûn xuaát,keát quaû söû duïng caùc loaïi taøi saûn,vaät tö,tieàn voán trong quaù trình saûn xuaát,cuõng nhö caùc giaûi phaùp kinh teá kyõ thuaät. c-Quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm: * Gioáng nhau: Chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm ñeàu bieåu hieän baèng tieàn cuûa nhöõng chi phí maø doanh nghieäp ñaõ boû ra trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm.chi phí saûn xuaát trong kyø laø caên cöù ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm,coâng vieäc,lao vuï ñaõ hoaøn thaønh söï tieát kieäm hay laõng phí veà chi phí saûn xuaát ñeàu aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán giaù thaønh saûn phaåm cao hay thaáp.Do ñoù quaûn lí giaù thaønh saûn phaåm gaén lieàn vôùi vieäc quaûn lí chi phí saûn xuaát . *Khaùc nhau: Chi phí saûn xuaát: Chi phí saûn xuaát gaén lieàn vôùi töøng thôøi kyø phaùt sinh cuûa noù. Chi pjhí saûn xuaát trong kyø lieân quan tôùi saûn phaåm hoaøn thaønh,saûn phaåm dôû dang cuoái kyø,saûn phaåm hoûng trong kyø. Giaù thaønh saûn phaåm: Giaù thaønh saûn phaåm gaén lieàn vôùi khoái löôïng saûn phaåm coâng vieäc lao vuï ñaõ hoaøn thaønh. Giaù thaønh saøn phaåm khoâng lieân quan ñeán saûn phaåm dôû dang cuoái kyø,saûn phaåmhoûng trong kyø maø laïi lieân quan ñeán chi phí saûn xuaát dôû dang kyø tröôùc chuyeån sang. 2.1.2-Phaân loaïi chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm: 2.1.2.1-Phaân loaïi chi phí saûn xuaát : a-Theo noäi dung kinh teá cuûa chi phí : Chi phí nguyeân lieäu,vaät lieäu:bao goàm toaøn boä caùc chi phí veà nguyeân vaät lieäu chính,nguyeân vaät lieäu phuï,nhieân lieäu,phuï tuøng thay theá…xuaát söû duïng trong kyø,ngoaøi tröø chi phí nguyeân vaät lieäu söû duïng khoâng heát ñeå laïi cho kyø sau,xuaát cho xaây döïng cô baûn,xuaát baùn ra ngoaøi… Chi phí nhaân coâng:bao goàm tieàn löông,caùc khoaûn phuï caáp,trôï caáp löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa coâng nhaân vaø nhaân vieân phuïc vuï saûn xuaát . Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh:bao goàm toaøn boä soá tieàn trích khaáu hao cuûa taøi saûn coá ñònh phuïc vuï cho saûn xuaát cuûa doanh nghieäp . Chi phí mau ngoaøi:bao goàm toaøn boä soá tieàn chi traû veà caùc loaïi dòch vuï mua ngoaøi nhö ñieän nöôùc telex,fax,phí internet,böu phí,…phuïc vuï cho saûn xuaát cuûa doanh nghieäp . Chi phí baèng tieàn khaùc:bao goàm toaøn boä caùc chi phí khaùc duøng cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp ngoaøi caùc chi phí ñaõ keå treân. Phaân loaïi theo yeáu toá chi phí coù taùc duïng raát lôùn trong quaûn lí chi phí .Noù cho bieát tyû troïng,keát caáu töøng yeáu toá chi phí saûn xuaát ñeå ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän döï SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 19 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm GVHD: ???????????????????? toaùn chi phí saûn xuaát cung caáp soá lieäu ñeå laäp baùo caùo chi phí saûn xuaát,cung caáp taøi lieäu tham khaûo laäp döï toaùn chi phí saûn xuaát,leân keá hoaïch cung öùng vaät tö,keá hoaïch quyõ löông…. b-Theo muïc ñích vaø coâng duïng cuûa chi phí (khoaûn muïc chi phí ). Caên cöù vaøo muïc ñích vaø coâng duïng maø chia toaøn boä chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø ñöôïc chia thaønh caùc khoaûn muïc chi phí khaùc nhau: -Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp:bao goàm chi phí nguyeân vaät lieäu chính,nguyeân vaät lieäu phuï,nhieân lieäu söû duïng tröïc tieáp vaøo muïc ñích saûn xuaát saûn phaåm. -Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp:bao goàm tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát rasaûn phaåm. -Chi phí saûn xuaát chung:laø nhöõng chi phí duøng cho hoaït ñoäng saûn xuaát chung ôû phaân xöôûng,ñoäi,traïi saûn xuaát ngoaøi nhöõng khaûon chi phí tröïc tieáp keå treân bao goàm caùc chi phí sau: +Chi phí nhaân vieân(phaân xöôûng ñoäi traïi) tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa nhaân vieân quaûn lí,nhaân vieân keá toaùn,thoáng keâ,thuû kho,tieáp lieäu,vaän chuyeån,söõa chöõa maùy moùc,taøi saûn,…ôû phaân xöôûng saûn xuaát . +Chi phí vaät lieäu:phaûn aùnh chi phí veà vaät lieäu söû duïng chunh nhö duøng cho söõa chöõa baûo döôõng taøi saûn coá ñònh,vaät lieäu vaên phoøng vaø nhöõng vaät lieäu duøng chung cho nhu caàu quaûn lí chung cuûa phaân xöôûng,ñoäi saûn xuaát . +Chi phí duïng cuï saûn xuaát :phaûn aùnh chi phí veà coâng cuï,duïng cuï xuaát duøng cho nhu caàu saûn xuaát chung ôû phaân xöôûng:khuoân maãu,duïng cuï giaù laép,duïng cuï söõa chöõa,duïng cuï baûo hoä lao ñoäng…. +Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh:phaûn aùnh toaøn boä chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh söû duïng ôû caùc phaân xöôûng nhö:khaáu hao maùy moùc thieát bò saûn xuaát,phöông tieän vaän taûi truyeàn daãn nhaø xöôûng… +Chi phí dòch vuï mua ngoaøi:phaûn aùnh chi phí veà lao vuï mua ngoaøi phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát chung ôû phaân xöôûng:chi phí ñieän,nöôùc,ñieän thoaïi,fax,söõa chöõa taøi saûn coá ñònh thueâ ngoaøi… +Chi phí baèng tieàn khaùc:phaûn aùnh nhöõng chi phí khaùc ngoaøi nhöõng chi phí keå treân phuïc vuï cho yeâu caàu saûn xuaát chung cuûa phaân xöôûng. Caùch phaân loaïi chi phí naøy coù taùc duïng phuïc vuï cho yeâu caàu quaûn lí chi phí saûn xuaát theo ñònh möùc;cung caáp soá lieäu ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm,phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch giaù thaønh,laøm taøi lieäu tham khaûo ñeå laäp ñònh möùc chi phí saûn xuaát vaø laäp keá hoaïch giaù thaønh cho kyø sau. c-Theo khaû naêng quy naïp chi phí vaøo giaù thaønh: Chi phí giaù thaønh:laø nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp vaøo vieäc saûn xuaát cheá taïo ra saûn phaåm. SVTT: Traàn Thò Oanh Trang 20
- Xem thêm -