Tài liệu Công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường trung học cơ sở

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LỜI CÁM ƠN Trong một thời gian ngắn được học tập và rèn luyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục Trung học cơ sở ABC khóa II, được sự quan tâm của Ban giám hiệu, quý thầy cô giáo trường Cán bộ quản lí giáo dục Thành phố BCD, bản thân tôi đã tiếp thu được những kiến thức và kinh nghiệm quản lý giáo dục. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy,cô trong nhà trường,đặc biệt chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Bích Yến đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành tiểu luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của Phó Hiệu trưởng, các bạn đồng nghiệp Trường Trung học cơ sở XYZ. Dù đã cố gắng rất nhiều, song tiểu luận vẫn còn một số thiếu sót. Kính mong nhận được sự chỉ bảo ân cần, những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy, cô để tiểu luận được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Người cảm ơn 123456 MỤC LỤC 1 1. Lý do chọn đề tài :…………………………………………………………...3 1.1 Cơ sở pháp lý : ……………………………………………………....3 1.2 Cơ sở lý luận :………………………………………………..............3 1.3 Cơ sở thực tiển:……………………………………………………….4 1.4 Tính cần thiết :………………………………………………………..4 2. Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ…………………………………………………………………………….5 2.1. Giới thiệu khái quát về trường trung học cơ sở XYZ……….5 2.2 Thực trạng hoạt động liên quan đến công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ……………………………………………6 2.3. Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn để đổi mới /nâng cao chất lượng bồi dưỡng…………………………………………………………..............8 2.4. Kinh nghiệm thực tế/những việc đã làm của bản thân trong công tác bồi dưỡng giáo viên …………………………………………………………………..10 3. Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học được trong công việc được giao ở nhà trường ………………………………………………………………… 12 3.1 Các hoạt động tác giả dự kiến thực hiện trong vòng 1 tháng tới (Tháng 02 năm 2013).......................................... …………………………………………….12 3.2 Các hoạt động tác giả dự kiến thực hiện trong vòng 3 tháng tới (từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2013)…………………………………………………………...13 3.3 Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 1 năm sau tập huấn (từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 01 năm 2014)..........................................................................14 4. Kết luận và kiến nghị:.............................................................................. ...........15 Tài liệu tham khảo ...................................................................................................18 1.Lý do chọn đề tài : 2 1. 1 Cơ sở pháp lý: Điều 14 chương I Luật giáo dục nói rõ: “ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách đảm bảo các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII đã nêu:“ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. Ngày 15/6/2004, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành chỉ thị 40 về việc xây dựng, nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước. Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 của Đảng và Nhà nước ta khi nói về phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giáo dục đã nêu: “Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo để đến năm 2020, 100% giáo viên phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 88% giáo viên trung học cơ sở và 16,6% giáo viên trung học phổ thông đạt trình độ đào tạo trên chuẩn”. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo Thông tư 12/2001/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD-ĐT, qui định một trong những nhiệm vụ của hiệu trưởng là “Quản lý giáo viên, nhân viên”, và nhiệm vụ của giáo viên là “Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục”. 1.2. Cơ sở lý luận: Đội ngũ trong trường phổ thông là nguồn nhân lực của nhà trường bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường. Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vai trò quan trọng để biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Trong nhà trường phổ thông, người thầy có sự tác động mạnh đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của người học sinh. Hiệu quả và sản phẩm lao động sư phạm là nhân cách phát triển toàn diện của học sinh nhằm đạt mục tiêu phát triển của 3 nhà trường. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở phải đáp ứng những nhu cầu phát triển của bản thân, gia đình và xã hội. Để đáp ứng nhu cầu này đòi hỏi đội ngũ giáo viên trong nhà trường phải thường xuyên học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, từ đó mới có đủ khả năng thực hiện sứ mệnh của mình, mới xứng đáng là nguyên khí của một trường phổ thông. Với tính chất đặc thù trong lao động sư phạm của người giáo viên được nêu ở trên, người cán bộ quản lý trường học cần phải hiểu đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đó là vấn đề sống còn quyết định chất lượng dạy học của nhà trường. 1.3 Cơ sở thực tiễn: Thực trạng giáo dục đào tạo nước ta trong thời gian qua tuy đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, đã có bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ XXI, vì mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề bức xúc nhất trong giáo dục nước ta hiện nay là chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đại trà nhìn chung còn thấp so với mục tiêu giáo dục, với yêu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung, phương pháp dạy học chưa đáp ứng tốt yêu cầu chuẩn bị nhân lực cho công nghiệp hoá và trình độ chưa theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ hiện đại.. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, yếu về chất lượng, lại không đồng bộ, một bộ phận giáo viên tuy đã đạt chuẩn trình độ đào tạo song năng lực sư phạm vẩn còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hiệu quả giáo dục đào tạo còn thấp.Trong bối cảnh chung của ngành Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học cơ sở XYZ đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, chất lượng dạy và học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Tỷ lệ học sinh giỏi khá còn quá thấp, học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là học sinh giỏi cấp Tỉnh còn ít, chưa có học sinh giỏi cấp Quốc gia. 1.4 Tính cần thiết : Xuất phát từ những cơ sở trên, để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác bồi dưỡng cho giáo viên trường Trung học cơ sở XYZ là một đòi hỏi hết sức cấp bách và tất yếu. 4 2. Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ 2.1. Giới thiệu khái quát về trường trung học cơ sở XYZ Trường trung học cơ sở XYZ là một trường đóng tại vùng sâu của huyện Thạnh hóa, tỉnh ABC. Trường nằm trên địa bàn khu dân cư xã XYZ. Là một xã vùng sâu của huyện, đời sống người dân chủ yếu nghề nông, trình độ dân trí còn thấp. Do vậy, việc quan tâm việc học tập của con em chưa nhiều. Điều này ảnh hưởng đến công tác giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cấp phát tập, sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp để tiếp sức những học sinh khó khăn có điều kiện đến trường. Hiện nay trường có 12 lớp với 406 học sinh, đa số học sinh ngoan, chăm học, có ý thức kỉ luật tốt “ Kính thầy, Mến bạn”. Cơ sở vật chất đủ, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trường đủ phòng học để tổ chức dạy trên 6 buổi/ tuần, cụ thể: + Phòng học: 12 + Phòng bộ môn : 06 + Phòng Thư viện: 01 + Phòng tin học: 01 ( với 20 máy) + Phòng thiết bị : 01 + Phòng Lab : 01 ( 20 máy) + Phòng họp hội đồng , phòng làm việc của BGH , công đoàn , Đoàn , Đội : 03 Tổng số Cán bộ, giáo viên nhân viên là 32/21 nữ. Đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ, có năng lực quản lí và giảng dạy. 100% Cán bộ quản lí và giáo viên có trình độ đạt chuẩn , trong đó có 60% đạt trình độ trên chuẩn. Bảng 1: Thống kê về số lượng, trình độ giáo viên T/số Độ tuổi Trình độ chuyên Giáo viên dạy lớp 25 Dưới Từ 30 Trên 30 15 đến 40 9 40 01 CĐ 10 môn ĐH Trên ĐH 00 15 Xếp loạiChuyên Tốt môn Khá TB 19 6 0 Nhìn chung, đội ngũ giáo viên nghề mến trẻ, yên tâm công tác; luôn có ý thức phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng trong giảng dạy và chủ nhiệm. Những giáo viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm về 5 giảng dạy và quản lí học sinh. Giáo viên trẻ nhiệt tình công tác, có trình độ kiến thức cơ bản cao, biết ngoại ngữ, vi tính, rất nhạy bén với việc đổi mới phương pháp dạy học, sẵn sàng nhận bất cứ công việc gì mà nhà trường phân công. Tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. 2.2 Thực trạng hoạt động liên quan đến công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ Trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, giáo dục trung học cơ sở XYZ đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Nhà nước đã và đang đầu tư thích đáng về cơ bản vật chất, về trang thiết bị dạy học cho trường THCS XYZ. Trong trường, công tác bồi dưỡng giáo viên và bồi dưỡng học sinh giỏi được phát huy và có chất lượng, nhiều giáo viên là cốt cán của ngành giáo dục trong huyện. 2.2.1. Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên Trong những năm qua, trường THCS XYZ đã tích cực bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ. Trường đã kết hợp với Phòng Giáo dục đã lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, mang tính đồng bộ để triển khai công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Những nội dung đó bao gồm: * Bồi dưỡng qui chế chuyên môn. * Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. * Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. * Bồi dưỡng chính trị hè. * Bồi dưỡng ứng xử sư phạm. * Bồi dưỡng tác phong sư phạm. * Bồi dưỡng tin học và sử dụng công nghệ thông tin. * Đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng. 2.2.2. Biện pháp tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên: Để thực hiện những nội dung bồi dưỡng nêu trên, tùy thuộc vào tình hình cụ thể về đội ngũ của trường, hiệu trưởng trường THCS đã vận dụng các phương pháp bồi dưỡng sau: + Tổ chức chuyên đề : về đổi mới phương pháp dạy học ,hàng năm nhà trường đều lập kế hoạch triển khai thực hiện mỗi giáo viên hàng năm đều phải đăng ký thực hiện 01 đổi mới . Giáo viên lập kế hoạch đăng ký 01 đổi mới cho nhà trường 6 . Số lượng tham gia : 25giáo viên . Kết quả : 25 giáo viên đều có 01 đổi mới cụ thể như đổi mới cách kiểm tra , đánh giá, hướng dẫn học sinh tự học ở nhà... + Tổ chức hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường ,lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai kế hoạch , giáo viên đăng ký trong năm tất cả các tiết thao giảng, dự giờ , lưu hồ sơ , lưu điểm , đánh giá học sinh đều phái có ứng dụng công nghệ thông tin . Số lượng tham gia 25 giáo viên . Kết quả hàng năm đều có trên 100 tiết thao giảng đều ứng dụng công nghệ thông tin , tất cả hồ sơ , đánh giá học sinh đều thực hiện trên phần mềm school Net , pmic, Emic + Tổ chức các Hội thi : Thi giáo viên dạy giỏi và thi sáng tạo đồ dùng dạy học , lập kế hoạch , triển khai kế hoạch , giáo viên đăng ký tham gia hội thi , quyết định thành lập ban giám khảo là những giáo viên nồng cốt và cán bộ quản lý chấm thi. . Số lượng tham gia : - Thi giáo viên dạy giỏi : 18 giáo viên. - Thi sáng tạo đồ dùng dạy học : trên 40 đồ dùng dự thi. . Kế quả : hàng năm có trên 12 giáo viên dạy giỏi cấp trường tham gia thi cấp huyện. Tham gia thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp huyện trên 10 đồ dùng. + Phân công kèm cặp GV giỏi giúp GV trẻ, GV còn yếu , trên cơ sở kết quả thi đua hàng năm , đầu năm học chuyên môn phân công giáo viên đạt các danh hiệu thi đua từ chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên giúp đỡ giáo viên yếu , giáo viên có kinh nghiệm lâu năm hướng dẫn giáo viên mới ra trường cụ thể : trong năm còn giáo viên yếu chuyên môn , tin học phân công giáo viên vững chuyên môn , hoặc giáo viên tin học kèm giúp đỡ , giáo viên mới ra trường phân công giáo viên cùng môn có kinh nghiệm hướng dẫn . Số lượng : giáo viên yếu chuyên môn , tin học: 02 Giáo viên mới ra trường : 04 . Kết quả : về chuyên môn , tin học có chuyển biến rỏ nét: 02 Giáo viên mới đủ điều kiện bổ nhiệm váo ngạch : 04 + Tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên , thực hiện theo kế hoạch của Phòng giáo dục và đào tạo , hàng năm kiểm tra toàn diện ít nhất là 04 giáo viên ( tùy theo số lượng giáo viên của mỗi đơn vị). kiểm tra về việc thực hiện qui chế chuyên môn , hồ sơ sổ sách , dự giờ thao giảng , phẩm chất đạo đức , lối sống , công tác phối hợp… 7 . kết quả : 100% được xếp loại khá , gỏi + Cử giáo viên đi học nâng chuẩn, học tin học, ngoại ngữ . Do kinh phí có hạn nên việc học nâng chuẩn nhà trường chỉ hỗ trợ thời gian và một phần kinh phí , tin học tổ chức giáo viên tin học hướng dẫn lại cho giáo viên còn yếu về tin học , ngoại ngữ kết hợp với liện đoàn lao động huyện tổ chức lớp anh văn B cho giáo viên . Số lượng tham gia : - đi học nâng chuẩn hàng năm : 3 đến 4 giáo viên - Tin học 10 giáo viên tham gia ( số còn lại chuẩn về tin học) - Ngoại ngữ tổ chức theo đợt ( năm 2012 và 2013 không tổ chức) . kết quả : - hàng năm có từ 2 đến 3 giáo viên tốt nghiệp Đại học - tin học soạn giảng bài giảng , giáo án tốt : 10 + Tổ chức tham quan học tập trường bạn hàng năm đều có tổ chức sinh hoạt liên trường từ đó trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về các biện pháp giáo dục học sinh, xây dựng trường xanh , sạch , đẹp , cách ra đề kiểm tra , hướng dẫn học sinh tự học , phương pháp hướng dẫn cho học sinh những bài dài , khó có trong chương trình . Hàng năm tổ chức sinh hoạt được : 06 lần + xây dựng nguồn tư liệu, CSVC phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng theo nhu cầu tìm đọc của giáo viên đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm để trang bị ngồn tài liệu sách , báo , trang điện tử cho giáo viên tham khảo , học hỏi Sách tham khảo trên 200 quyển , báo 3 loại báo ( Giáo dục thời đại , toán tuổi trẻ , ABC) , đơn vị kết nối Internet : 06 đường truyền Kết quả :từ việc học hỏi , tham khảo giáo viên thể hiện rỏ học sinh giỏi cấp huyện , tỉnh năm sau cao hơn năm trước . Cụ thể : 2010- 2011 : 15 học sinh , 2011-2012: 18 học sinh 2.3. Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn để đổi mới /nâng cao chất lượng bồi dưỡng. 2.3.1 Điểm mạnh. - Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của ngành và đúng luật giáo dục , triển khai hoạt động dạy và học đúng quy chế chuyên môn . Công tác bồi dưỡng cho giáo viên luôn bám sát mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước - Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 15 GV trình độ trên chuẩn . năm 2013 sẽ có thêm 2 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn . 8 - Công tác bồi dưỡng giáo viên luôn bám sát nội dung chương trính các môn học trong nhà trường , thể hiện đúng chủ trương của Đảng đó là giáo dục học sinh toàn diện. Nhà trường đã có định hướng về công tác bồi dưỡng cho giáo viên ,coi đó là định hướng lớn trong việc thực hiện kế hoạch chiến lược nhà trường đến năm 2015. - Nhà trường đã triển khai bằng các văn bản cụ thể, được tổ chức chặt chẻ công tác bồi dưỡng được thực hiện theo các con đường - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đa số trẻ: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, tích cực bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, mong muốn nhà trường phát triển; chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. - Chất lượng học sinh: + Xếp loại học lực năm học 2011 – 2012: Giỏi: 32,7%; Khá: 38,5%; TB: 24,9%; Yếu, kém: 3.9 % + Xếp loại hạnh kiểm năm học 2011 – 2012: Tốt: 86,4%; khá 7,6 % TB : 6 %, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu + Học sinh giỏi cấp Huyện : 18 em + Học sinh giỏi cấp tỉnh : 10 em + Tỷ lệ công nhận tốt nghiệp THCS: 100% Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học trong nhà trường được mua sắm và nâng cấp tương đối đầy đủ, bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộvề bàn ghế học sinh). - Thành tích chính: Năm học 2011 – 2012: đạt danh hiệu Trường Xuất sắc 2.3.2. Điểm hạn chế - Tổ chức quản lý của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: + CBQL chưa qua lớp bồi dưỡng CBQL nên kinh nghiệm còn hạn chế . + Chỉ đạo công tác đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả chưa cao, việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng chưa được phổ biến rộng rãi do thiếu thốn về thiết bị kỹ thuật và nguồn nhân lực sử dụng chúng. + Công tác kiểm tra chuyên môn: hồ sơ, giáo án còn mang tính hình thức nên hiệu quả chưa cao. - Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: 9 + Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa có ý thức đầy đủ về bồi dưỡng nâng cao trình độ, thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh. Thậm chí có giáo viên trình độ chuyên môn hạn chế, không tự học, bảo thủ, sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp thấp. + Một số giáo viên lớn tuổi quen với lối học thụ động, chưa sẵn sàng tham gia một cách tích cực, chủ động vào các nội dung bồi dưỡng. - Chất lượng học sinh: 3,9% học sinh có học lực yếu kém, chất lượng HS đầu cấp thấp, đa số con em nông thôn điều kiện gia đình còn khó khăn , ít quan tâm đến giáo dục nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập . 2.3.3 Thuận lợi: - Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Thạnh hóa, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã XYZ, đã tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên được tham gia học tập bồi dưỡng chuyên đề đổi mới PPDH, Chính trị , tin học. - Có sự phối hợp chặt chẽ với trung tâm tin học trong việc tổ chức cho học sinh ôn thi lấy chứng chỉ A tin học, nên việc bồi dưỡng tin học của giáo viên rất thuận lợi. - Sự phối hợp chặt chẽ của Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục, vận động học sinh. 2.3.4 Khó khăn: - Là trường vùng sâu nên hàng năm giáo viên xin thuyên chuyển về quê thường xuyên nên ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn nhà trường. - Sự phối hợp hỗ trợ của phụ huynh học sinh chưa nhiều. 2.4. Kinh nghiệm thực tế/những việc đã làm của bản thân trong công tác bồi dưỡng giáo viên Bản thân tôi là hiệu trưởng phụ trách chung tất cả các bộ phận của đơn vị, bản thân cũng nhận thức đúng đắn về công tác bồi dưỡng giáo viên qua hàng năm, nên công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng rất cần thiết đối với sự chỉ đạo hoạt động của nhà trường. Ngay từ đầu năm học, trong các kế hoạch chỉ đạo công tác của hiệu trưởng có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên. Tôi thấy rằng, trong kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên phải định ra được: + Những giáo viên nào cần bồi dưỡng, bồi dưỡng nội dung gì. +Thời gian, cách thức bồi dưỡng. +Trách nhiệm của người tham gia bồi dưỡng 10 + Trách nhiệm của nhà trường +Kinh phí bồi dưỡng (Kinh phí lấy từ đâu, định mức chi) + Chỉ tiêu phấn đấu của giáo viên Khi triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cần tập trung các bộ phận cùng tham gia vào việc tổ chức, theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong công tác bồi dưỡng cho giáo viên tôi cũng gặp một số tình huống: Để giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp của Đại học từ xa Huế, giáo viên cần có sự hỗ trợ của nhà trường về thời gian đi học và một phần kinh phí khi đi học. Về vấn đề này nhà trường giải quyết như sau: về thời gian hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng sắp xếp thời khóa biểu cho giáo viên tham gia đi học được nghỉ chuyên môn ngày thứ sáu và thứ bảy (vì thời gia học các lớp này chỉ rơi vào ngày thứ sáu và thứ bảy). Nếu có thời gia tập trung 01 đến 02 tuần nhà trường sẽ bố trí giáo viên khác dạy thay.Về kinh phí, do trong thời gian học vẫn được nhận lương, nên nhà trường chỉ hỗ trợ giáo viên về công tác phí (tính theo thời gian đi học). Từ những biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mà nhà trường đã thực hiện và bản thân,với tư cách hiệu trưởng, đã làm đem lại kết quả đáng ghi nhận: đội ngũ giáo viên của trường ngày càng vững vàng trong giảng dạy, số giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn tăng lên, nhiều giáo viên đã phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới. Tuy vậy, còn một bộ phận nhỏ giáo viên chưa có ý thức đầy đủ về bồi dưỡng nâng cao trình độ, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu giảng dạy, giáo dục học sinh. Thậm chí có giáo viên trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhưng không tự học, bảo thủ; sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp thấp. Nguyên nhân thành công trong công tác bồi dưỡng của giáo viên: Hiệu trưởng phối hợp với Phó hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên trên tinh thần cùng tiến, quán triệt cho đội ngũ nhận thức ý nghĩa tầm quan trong của việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức để từ đó điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp; chủ động triển khai nhiều biện pháp bồi dưỡng phù hợp điều kiện nhà trường, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của đội ngũ. Nguyên nhân chưa thành công trong bồi dưỡng cho của giáo viên: Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn không đủ phương tiện để bồi dưỡng. Chế độ chính 11 sách khuyến khích với những giáo viên có trình độ cao, tham gia học tập tích cực còn rất hạn hẹp. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng do nhiều công việc nên đôi khi chưa theo sát, kiểm tra các hoạt động bồi dưỡng. 3. Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học được trong công việc được giao ở nhà trường Qua phân tích, đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng cho giáo viên ở trường Trung học cơ sở XYZ. Bản thân đề ra hoạt động cụ thể như sau: 3.1 Các hoạt động tác giả dự kiến thực hiện trong vòng 1 tháng tới (Tháng 02 năm 2013) TT Tên công việc/ Mục đích/kết Người thực Điều kiện Rủi ro, khó khăn Hướng khắc nội dung quả cần đạt hiện/ phối thực hiện cản trở phục hợp Đánh giá lại Nắm lại tình HT thực trạng của hình bồi công tác bồi Chuẩn bị Có thể sưu tầm Tham mưu lãnh PHT các văn dưỡng cho bản , báo quan đến công các đơn vị bạn cáo tác bồi dưỡng để sưu tầm các viên, thu thập đơn vị không đầy đủ, văn bản ,đánh các văn bản, đánh giá chưa giá đúng thực báo cáo liên đúng thực trạng trạng của nhà quan đến công của công tác tác bồi dưỡng trong nhà trường dưỡng cho giáo giáo viên ở 1 2 các văn bản liên đạo , học hỏi ở trường Dự giờ một số Khảo sát PHT, Kế hoạch Đánh giá không Nghiên cứu qui giáo viên TTCM dự giờ, trình độ đúng trình độ trình dự giờ, chuyên môn phiếu dự giáo viên chuẩn đánh giá của GV giờ giờ dạy 12 3.2 Các hoạt động tác giả dự kiến thực hiện trong vòng 3 tháng tới (từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2013) TT Tên công việc/ Mục đích/kết quảNgười Điều kiện nội dung cần đạt thực Rủi ro, khó Hướng khắc thực hiện khăn cản trở phục Triển kế hoạch 100% giáo viên HT Chuẩn bị cơ Giáo viên thực hiện đổi kí cam kết PHT sở vật chất chưa nắm ý nâng cao nhận mới phương GV hiện 1 2 ĐMPPDH nghĩa, tầm pháp trong quan trọng năm học. của Bồi dưỡng -100% giáo viênHT kiến thức tin giảng dạy biết sửPHT học , ngoại dụng máy tínhTKT ngữ soạn giảng , 70%GV có chứng chỉ B ngoại ngữ Bồi dưỡng Tổ khối và giáo HT thức giáo viên ĐMPPDH. - Liên kết với -Giáo viênGiáo viên cóngoại ngữ trung tâm tin không thứctrong đơn vị học , ngoại kiến ngoại ngữ ngữ giới thiệu hỗ trợ những không thể giáo viên học giáo viên theo học tập - Giáoviên không có kiến - kinh phí học lớn tuổi khó thức , nhà tập 3 Tuyên truyền thể tham gia trường hỗ trợ học tập được kinh phí cho -chuẩn bị cơ Giáo viên giáo viên -Hiệu trưởng đưa vào tiêu công tác quản viên nắm được PHT sở vật chất lý hành chính , cách quản lý GV - tài liệu tham cực đầu tư chí thi đua. khảo -Có quản lý giáo hành chính , dục. quản lý học sinh chưa tích cho việc chế nghiên cứu khen thưởng 3.3 Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 1 năm sau tập huấn (từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 01 năm 2014) 13 độ TT Tên công việc/ Mục đích/kết quả Người nội dung cần đạt thực Điều kiện thực Rủi ro, hiện hiện 1 2 Hướng khắc khó khăn phục cản trở Hướng dẫn Giáo viên biết HT - Các văn bản Một vài Trao đổi góp ý GV thiết lập cách thiết lập đủ PHT hướng dẫn của GV thực để giáo viên hồ sơ chuyên hồ sơ và cập nhật GV ngành hiện môn nghiệp vụhồ sơ chính xác , - Kinh phí chưa tốt thực hiện tốt đầy đủ thực hiện Tổ chức lớp 100% giáo viên HT - Tham mưu Giáo Có kế hoạch bồi dưỡng năm được các PHT lãnh đạo hỗ viên tuyên truyền chính trị hè, chủ trương , GV trợ báo cáo chưa tích vận động giáo phổ biến các đường lối , cính viên cực tham viên tham gia văn bản pháp sách pháp luật - Kinh phí gia luật , qui định của Đảng và Nhà thực hiện của ngành tích cực nước , một số qui định của ngành Nói chuyện 3 100 % giáo viên HT - Mời báo cáo Giáo Có kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về tham gia, nắm PHT viên báo cáo viên kinh tế - xã GV - Kinh phí chưa tích vận động giáo thực hiện cực tham viên tham gia được hội , đất nước con người Việt gia tích cực Nam và Thế 4 giới Tham gia các 100% giáo viên HT Chuẩn bị các Giáo lớp bồi dưỡng nắm được các PHT nội dung trao viên có viên sắp xếp hè do Sở , GV đổi khi tham con nhỏ chuyện gia phương pháp , Phòng tổ chức nội dung mới về 5 Tổ chức bộ môn 100% giáo viên HT gia tập huấn khó tham đình tham gia Giáo viên gia Có thể đầy đủ Chỉ đạo giáo viên báo cáo chuyên đề về biết được các PHT được tham gia không giáo dục kỹ GV tập huấn phương pháp 14 Vận động giáo truyền tải chuẩn bị đầy năng sống , 6 giáo dục cho học chuẩn bị nội hết nội đủ cơ bản các sức khỏe cho sinh dung báo cáo dung nội dung cần học sinh Tổng kết đánh Tìm ra ưu điểm, HT lại Tại hội Không báo cáo lại Theo dõi điều giá, rút kinh trường, hiệu đánh giá hành, phối hợp, hạn chế để điều PHT nghiệm công chỉnh kế hoạch GV trưởng chủ trì khách tác bồi dưỡng bồi dưỡng tiếp quan điều chỉnh uốn nắn, đánh giá. theo 4. Kết luận và kiến nghị: 4.1 Kết luận Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên ở trường THCS XYZ đã được hiệu trưởng quan tâm và có nhiều biện pháp chỉ đạo khá thành công. Kế quả cho thấy công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên ở trường đang phát triển mạnh mẽ, công tác bồi dưỡng đã đi vào nề nếp và có chiều sâu. Hoạt động bồi dưỡng chủ yếu tập trung các lĩnh vực đó là: + Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học. + Bồi dưỡng cách thức đánh giá kết quả học tập của học sinh và ra đề kiểm tra. + Bồi dưỡng sử dụng thiết bị dạy học tiên tiến, tin học. + Bồi dưỡng thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. + Bồi dưỡng quy chế chuyên môn. Công tác quản lý bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng đã có sự đổi mới và chuyển biến và đang được áp dụng thông qua ba nhóm sau: + Quản lý nội dung, chương trình bồi dưỡng: đổi mới phương pháp dạy học;ứng dụng công nghệ thông tin; thi giáo viên dạy giỏi , thi sáng tạo đồ dùng dạy học ; giáo viên giỏi giúp giáo viên trẻ, giáo viên còn yếu; kiểm tra toàn diện giáo viên; giáo viên đi học nâng chuẩn , bồi dưỡng tin học; tham quan học tập trường ban, xây dựng nguồn tư liệu. + Quản lý hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng dài hạn ; Bồi dưỡng ngắn hạn ; Bồi dưỡng theo từng chuyên đề, hội thảo ; Bồi dưỡng theo hình thức tự bồi dưỡng ; Tham gia hội 15 thảo, hội thi, hội giảng, theo hình thức phân công; hình thức kiểm tra; cử đi bồi dưỡng; tham quan . + Quản lý phương pháp bồi dưỡng: Phương pháp bồi dưỡng trực tiếp ; Phương pháp bồi dưỡng gián tiếp ; Phương pháp giao việc ; Phương pháp phân công giáo viên giỏi giúp đỡ giáo viên mới, giáo viên yếu. Đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt đem đến chất lượng dạy và học của các nhà trường. Chất lượng của đội ngũ giáo viên có ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại cũng như phát triển của nhà trường. Vì vậy, công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên là vấn đề then chốt và quan trọng. Để công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng thực sự có hiệu quả, chính hiệu trưởng phải nắm vững lý luận quản lý, kết hợp hài hoà với khoa học, lý luận giáo dục, tâm lý để tìm ra các biện pháp khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trường, làm công tác bồi dưỡng hướng tới mục tiêu giáo dục. 4.2 Kiến nghị * Đối với Sở, Phòng giáo dục và đào tạo + Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn. + Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS. + Dành nguồn kinh phí để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên. + Giúp đỡ các trường tổ chức các lớp bồi dưỡng tại chỗ cho đội ngũ giáo viên vào kịp hè hàng năm. + Kiểm tra chặt chẽ các lớp bồi dưỡng do Sở GD & ĐT tổ chức, đánh giá xếp loại giáo viên sau đợt học tập. Thông báo kết quả về trường. * Đối với trường + Nhà trường cần dựa vào kết quả học tập bồi dưỡng của giáo viên để đánh giá giáo viên hàng năm. + Cần tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị cho hoạt động dạy học và bồi dưỡng chuyên môn nghiêp vụ cho giáo viên. + Trong một năm học cần tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên của trường dưới nhiều hình thức khác nhau. Trên đây là những kết luận chung của đề tài nghiên cứu và một số đề xuất của chúng tôi với các cấp quản lý. Chúng tôi hy vọng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp 16 phần đưa công tác bồi dưỡng cho giáo viên trường trung học cơ sở đi vào thực chất và chiều sâu. TÀI LIỆU THAM KHÀO 1- Luật giáo dục năm 2005 ( số 38/2005/ QH11) , chỉnh sửa bổ sung năm 2009 ( số 44/2009/ QH 12 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 2- Điều lệ trường THCS,THPT và trường PT có nhiều cấp học ( TT 12/2011/ TT-BGD ĐT) – Bộ giáo dục và Đào tạo; 3. Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 , năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; 4. Chỉ thị 40 , năm 2004 của Ban Bí thư; 5. Tàiliệu bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông , năm 2012 , Trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố BCD; 6. Kế hoạch , báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên trường trung học cơ sở XYZ, năm 2011, năm 2012 17 18
- Xem thêm -