Tài liệu Công nghệ và lập trình phay cnc

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 254 |
  • Lượt tải: 0
phamtrongthuan

Đã đăng 200 tài liệu

Mô tả:

B AØ I G I AÛ N G : Máy công cụ C N C CHƢƠNG 4 CÔNG NGHỆ & LẬP TRÌNH PHAY CNC BIÊN SOẠN : ThS.GVC. Trần Trung Anh Dũng NỘI DUNG 1. Công nghệ Phay CNC 2. Lập trình Phay CNC (Hệ Fanuc) ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 3 Các bước lập trình thủ công B1 Phân tích bản vẽ B2 Thiết lập trình tự gia công B3 Lựa chọn đồ gá & dụng cụ cắt B4 ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Viết chƣơng trình Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 4 Các bước lập trình thủ công  Phân tích bản vẽ – Xác định yêu cầu gia công (vật liệu và hình dạng phôi, dung sai, nhám bề mặt, các kích thước và ghi chú trên bản vẽ …) – Xác định kích thước phôi liệu, lượng dư gia công. – Định chuẩn phôi ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 5 Các bước lập trình thủ công  Thiết lập trình tự gia công – Xác định nội dung nguyên công – Chia nguyên công ra các bước, các vị trí … – Ghi lại thành phiếu công nghệ ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 6 Các bước lập trình thủ công  Chọn đồ gá & dụng cụ cắt – Phương án gá đặt và định vị phôi – Chọn dụng cụ cắt phù hợp với từng bước gia công ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 7 Các bước lập trình thủ công  Viết chƣơng trình – Xác định tọa độ các điểm – Tính toán các quỹ đạo chuyển động của dao – Tính toán các thông số gia công (S, F) – Viết chương trình theo các mã lệnh – Chạy thử, kiểm tra & sửa lỗi chương trình ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 8 NHÓM LỆNH CƠ BẢN  Khai báo hệ đơn vị đo Mã lệnh Chức năng G20 Chọn đơn vị hệ Anh (inch) G21 Chọn đơn vị hệ mét (mm) ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 9 NHÓM LỆNH CƠ BẢN  Khai báo đơn vị lƣợng chạy dao F Mã lệnh Chức năng G94 (*) Đơn vị lượng chạy dao F là mm/ph (hoặc inch/ph) G95 Đơn vị lượng chạy dao F là mm/vg (hoặc inch/vg) (*) thiết lập mặc định ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 10 NHÓM LỆNH CƠ BẢN  Khai báo cách thức lập trình Mã lệnh Chức năng G90 Lập trình tuyệt đối G91 Lập trình tương đối ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 11 NHÓM LỆNH CƠ BẢN  Chọn mặt phẳng lập trình Mã lệnh Chức năng G17 (*) Chọn mặt phẳng XY G18 Chọn mặt phẳng ZX G19 Chọn mặt phẳng YZ (*) thiết lập mặc định ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 12 NHÓM LỆNH CƠ BẢN  Lệnh hệ trục tọa độ – Vị trí của dao sẽ được xác định dựa trên hệ tọa độ – Có 3 loại hệ tọa độ được sử dụng khi lập trình trên máy CNC (1) Hệ tọa độ máy (Machine coordinate system) (2) Hệ tọa độ gia công (Workpiece coordinate system) (3) Hệ tọa độ cục bộ (Local Coordinate System) ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 13 NHÓM LỆNH CƠ BẢN  Lệnh hệ trục tọa độ Mã lệnh Chức năng G53 Cài đặt hệ tọa độ máy G54 -> G59 Cài đặt hệ tọa độ gia công (**) G92 Cài đặt hệ tọa độ cục bộ (**) thƣờng sử dụng ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 14 NHÓM LỆNH ĐIỀU KHIỂN • Lệnh điều khiển trục chính Mã lệnh Chức năng M03 Trục chính quay theo chiều kim đồng hồ M04 Trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ M05 Dừng trục chính S Định nghĩa tốc độ quay trục chính ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 15 NHÓM LỆNH ĐIỀU KHIỂN • Lệnh điều khiển trục chính CW ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com CCW Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 16 NHÓM LỆNH ĐIỀU KHIỂN • Lệnh điều khiển trục chính – Mã lệnh S không khởi động trục chính => cần sử dụng kèm với mã lệnh M03, M04. VD: S1000 M03; (khởi động trục chính theo chiều kim đồng hồ với tốc độ 1000 vòng/phút) S1500 M04; (khởi động trục chính theo chiều ngược kim đồng hồ với tốc độ 1500 vòng/phút) ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 17 NHÓM LỆNH ĐIỀU KHIỂN • Lệnh điều khiển tốc độ chạy dao – Mã lệnh F định nghĩa tốc độ chạy dao. ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 18 NHÓM LỆNH ĐIỀU KHIỂN • Lệnh chọn và thay dao – Mã lệnh T -> chọn dao – Mã lệnh M06 -> thay dao – Hai lệnh này phải sử dụng cùng nhau VD: T4 M06; (Chọn và thay dao ở vị trí 4 trong ổ chứa dao) ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 19 NHÓM LỆNH ĐIỀU KHIỂN • Lệnh cung cấp chất làm nguội Mã lệnh Chức năng M07 Làm nguội bằng phun sương M08 Làm nguội bằng chất lỏng M09 Dừng cung cấp chất làm nguội ThS. Trần Trung Anh Dũng dung_sgu@yahoo.com Chương 4 – Công nghệ & Lập trình phay CNC 20
- Xem thêm -