Tài liệu Công nghệ tạo hình tấm

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

3.2 C¸c nguyªn c«ng c¾t Nh÷ng nguyªn c«ng c¾t ®−îc sö dông réng r·i trong dËp tÊm nguéi, cã thÓ c¾t thÐp tÊm c¸n hoÆc thÐp cuén thμnh nh÷ng b¨ng hoÆc d¶i, c¾t nh÷ng thÐp tÊm c¸n tiªu chuÈn thμnh nh÷ng ph«i kh¸c nhau, c¾t h×nh ®Ó nhËn ®−îc c¸c lo¹i chi tiÕt ph¼ng cã h×nh d¹ng kh¸c nhau, hoÆc c¾t ph«i tr−íc khi dËp c¸c chi tiÕt kh«ng gian, rçng v.v... Ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng ph¸p c¾t : - C¾t vËt liÖu tÊm b»ng m¸y c¾t dao song song - C¾t vËt liÖu tÊm b»ng m¸y c¾t dao nghiªng - C¾t vËt liÖu tÊm b»ng m¸y c¾t dao ®Üa - C¾t vËt liÖu tÊm b»ng khu«n - C¾t kim lo¹i b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®Æc biÖt nh− c¾t b»ng khu«n cao su hay c¾t h×nh ®ét lç b»ng chÊt næ S¬ ®å c¾t
- Xem thêm -