Tài liệu Công nghệ radar trong chiến tranh

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: PhÇn më ®Çu Sang ®iÖn tõ lµ mét trong nh÷ng ph¸t kiÕn vÜ ®¹i cña lÞch sö lßai ngêi.N¨m 1865 nhµ b¸c häc Macxoen ®· dù ®o¸n ra lý thuyÕt vÒ sãng ®iÖn tõ.N¨m 1887 ®· ph¸t minh ra sãng ®iÖn tõ b»ng thùc nghiÖm do nhµ b¸c häc Henry Hetz. Ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 1895 nhµ b¸c häc Nga Popop ®· ph¸t minh ra dông cô cã thÓ thu vµ ghi l¹i c¸c hiÖn tîng phãng ®iÖn trong kh«ng gian ë c¸ch xa 30m .Th¸ng 3/1896 Popop ®· giëi ®i bøc v« tuyÕn ®iÖn tin ®Çu tiªn trong lÞch së khoa häc gåm mÊy ch÷ “Henry Hetz”.Ngêi ta ®· coi ph¸t hiÖn ra v« tuyÕn ®iÖn lµ ph¸t minh to lín cña loµi ngêi vµ lÊy ngµy 7/5/1895 lµ ngµy ph¸t minh ra v« tuyÕn ®iÖn. N¨m 1897 trong khi tiÕn hµnh thÝ ngiÖm vÒ liªn l¹c v« tuyÕn ®iÖn Popop ®· ph¸t hiÖn ra sù ph¶n x¹ cña cña sãng ®iÖn tõ vµ ®· øng dông ®Ó kiÓm tra tµu bÌ, x¸c ®Þnh vÞ trÝ môc tiªu dÉn ®êng ®Þnh híng cho tµu trong ®ªm hoÆc cã s¬ng mï.Mét øng dông quan träng nhÊt vµo trong qu©n sù vµ trong thùc tÕ lµ v« tuyÕn dÞch vô hay Radar. Radar lµ tiÕng viÕt t¾t cña tiÕng Anh “Radio Dectection and Ranging” cã nghi· lµ ph¬ng tiÖn dïng sãng v« tuyÕn ®iÖn ®Ó ph¸t hiÖn vµ ®Þnh vÞ môc tiªu.Tªn nµy lµ do H¶i qu©n Mü ®Æt ra trong ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai , tuy cha ®ñ nghÜa l¾m nhng ®· trë nªn th«ng dông trªn toµn thÕ giíi.Tuy nhiªn trªn thÕ giíi ®Õn nh÷ng n¨m 1925 trë ®i th× Radar b¾t ®Çu ph¸t triÓn réng r·i .N¨m 1925 ë Mü dïng Radar ®Ó nghiªn cøu tÇng ®iÖn ly.N¨m 1935 Radar ph¸t xung ®Çu tiªn cña Nga b¾t ®Çu ph¸t sãng,®Õn n¨m 1938 Radar cña Nga ®· ph¸t hiÖn môc tiªu ë xa 100-200Km.Do tÝnh u viÖt c¶u Radar nªn nhiÒu níc ®· tËp trung ngiªn køu vµ ph¸t triÓn Radar. ë §øc n¨m 1936 ®µi Radar ph¸t sãng met ®Çu tiªn ra ®êi. ë Ph¸p n¨m 1935 chÕ t¹o ra Radar lµm viÖc ë bíc sãng 16cm. Kü thuËt Radar ph¸t triÓn rÊt nhanh chãnh.Lóc ®Çu chØ lµ Radar sèng met tiÕp theo lµ Radar sãng dm,cm cù ly ph¸t hiÖn ®· lªn rÊt nhiÒu.NhiÒu lo¹i ra phôc vô cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau ®· ra ®êi,Radar lµm nhiÖm vô th¸m kh«ng , Radar c¶nh giíi ,Radar dÉn ®êng... ë ViÖt Nam Radar ®Çu tiªn ®îc øng dông trong lÜnh vùc qu©n sù .Th¸ng 8 n¨m 1958 c¸c líp häc ®Çu tiªn vÒ Radar ®· ®îc tæ chøc .Ngµy1 th¸ng 3 n¨m 1959 c¸c ®µi Radar cña ta ®îc chÝnh thøc ph¸t ph¸t sãng trªn bÇu trêi .Ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 1959 Radar cña ta ph¸t hiÖn ®îc chiÕc m¸y bay C17 cña kh«ng qu©n Mü-nguþ x©m ph¹m bÇu trêi phÝa t©y tØnh Thanh Ho¸.Ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 1 1964 Radar phßng kh«ng ®· ph¸t hiÖn ra m¸y baycñaMü vµ ViÖt Nam víi trÝ th«ng minh vµ lßng yªu níc ®· biÕt ph¸t huy tÝnh n¨ng vµ lµm chñ c¸c ®µi Radar ®îc trang bÞ khiÕn cho kÎ thï bÊt ngê vµ nh÷ng ngêi chÕ t¹o ra Radar kh©m phôc. Ngêi ta cã thÓ ph©n lo¹i Radar ra theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau,c¸c c¸ch ph©n lo¹i nµy chØ cã tÝnh t¬ng ®èi. Theo lý thuyÕt cã lo¹i Radar lµm viÖc theo kiÓu ph¸t sãng liªn tôc vµ ph¸t sãng xung. Theo dµi sãng ph¸t cã c¸c läai sãng m,dm,cm,mm. Theo ph¬ng ph¸p ®Þnh vÞ cã läai Radar chñ ®éng, nöa chñ ®éng vµ thô ®éng. Theo vÞ chÝ ®Æt cña Radar cã thÓ ®Æt díi ®Êt, trªn tµu ,trªn m¸y bay Radar ngoµi ®êng ch©n trêi. Theo ph¬ng ph¸p sö lý cã Radar sö lý tÝn hiÖu cã lo¹i Radar sö lý tÝn hiÖu t¬ng tù cã Radar sö lý tÝn hiÖu kü thuËt sè. Theo chøc n¨ng vµ ph¬ng ph¸p chiÕn ®Êu lµ cã Radar phßng kh«ng ,kh«ng qu©n ,h¶i qu©n ,lôc qu©n. Theo ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tÝn hiÖu Radar sãng ®iÖn tõ,hång ngo¹i. Sù ph¸t khoa häc c«ng nghÖ vi ®iÖn tö vµ m¸y tÝnh ®· t¹o ra tiÒn ®Ò míi cho sù ph¸t triÓn cña Radar .Nh÷ng Radar míi nhÊt hiÖn nay trªn thÕ giíi cã nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt ,cù ly ph¸t hiÖn xa ,®é ph©n gi¶i môc tiªu cao,thiÕt bÞ gän nhÑ hÖ thèng sö lý tÝn hiÖu vµ hiÓn thÞ sè nhiÒu kh©u sö lý tÝn hiÖu ®îc tù ®éng ho¸ rÊt thuËn lîi cho ngêi sö dông. 2 3 PhÇn II :Néi dung I.Nguyªn lý ho¹t ®éng cña Radar 1)C¬ së kü thuËt Radar lµ hÖ thèng thuéc thiÕt bÞ thuéc lÜnh vùc kü thuËt v« tuyÕn ®iÖn. Thùc hiÖn ph¸t ®i (bøc x¹ ) nh÷ng sãng v« tuyÕn ®iÖn trong m«i trêng kh«ng khÝ vµ thu l¹i tÝn hiÖu ph¶n x¹ cña sãng ®iÖn tõ tõ môc tiªu råi ®o ®¹c sö lý tÝn hiÖu cho ta nhËn biÕt ®îc tin tøc vÒ môc tiªu cÇn quan s¸t. Z MZ 0 y   M’ (H×nh 1) Sù ph¶n x¹ sãng ®iÖn tõ ®îc x¶y ra ë giíi h¹n cña hai m«i trêng cã tÝnh chÊt ®iÖn tõ kh¸c nhau .H×nh 1 cho ta biÕt c¸c tham sè to¹ ®é c¸c môc tiªu trong kh«ng gian. x 0:Radar M:môc tiªu 0M: Cù ly dµi tõ Radar tíi môc tiªu thêng ký hiÖu D :Gãc ph¬ng vÞ cña môc tiªu :Gãc tµ cña môc tiªu T MM’ : §é cao cña môc tiªu MM’=H=sin T¹i thêi ®iÓm to: Ho,Ro, o T¹i thêi ®iÓm tn: Hn,Rn, n x¸c ®Þnh ®êng bay cña môc tiªu. Oxyz lµ hÖ to¹ ®é ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ M trong kh«ng gian cÇn 1 trong 2 bé 3 th«ng sè 4 - Cù ly D - Gãc ph¬ng vÞ  - Gãc tµ  - Cù ly D - Gãc ph¬ng vÞ  -§é cao H=Dsin  Trong ®ã : (D, , H ) dïng x¸c ®Þnh môc tiªu gÇn tr¸i ®Êt (D, ,  ) Dïng x¸c ®Þnh môc tiªu xa tr¸i ®Êt. TËp hîp c¸c to¹ ®é môc tiªu theo thêi gian sÏ cho ta quü ®¹o S cña môc tiªu. 2)BÒ mÆt ph¶n x¹ hiÖu dông cña môc tiªu S0 : Nãi lªn ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña vËt ph¶n x¹. gäi lµ bÒ mÆt ph¶n x¹ hiÖu dông cña môc tiªu  2  S 0 S 1 .4 cos 2  cos      S1: DiÖn tÝch mÆt c¾t cña môc tiªu  :Bíc sãng lµm viÖc  :Tia tíi Nh vËy bÒ mÆt ph¶n x¹ cã hiÖu qu¶ cña môc tiªu thay ®æi tê gi¸ trÞ cùc ®¹i 4S1-0 3) C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh to¹ ®é a)Ph¬ng ph¸p do cù ly môc tiªu D Dùa trªn c¬ së ®o thêi gian cÇn thiÕt ®Ó tÝn hiÖu tõ Radar ph¸t ®i sau ®ã ph¶n x¹ vÒ tõ môc tiªu. Cù ly D cña môc tiªu ®îc x¸c ®Þnh: D Ct 2 t:Thêi gian gi÷ chËm tÝn hiÖu tõ khi ph¸t xung ®Õn khi ®µi thu ®îc tÝn hiÖu ph¶n x¹ C: VËn tèc ¸nh s¸ng Ph¬ng ph¸p tÇn sè ta cã : 5 D CFh TM 4FM FM §é lÖch tÇn sè cña dao ®éng cao tÇn TM :Chu kú lÆp l¹i cña tÇn sè biÕn ®iÖu m¸y thu. Ph¬ng ph¸p pha :Dùa trªn nguyªn t¾c thêi gian gi÷ chËm tÝn hiÖu ph¶n x¹ tõ môc tiªu ®îc ®o b»ng ®é dÞch pha cña dao ®éng biÕn ®iÖn D C 4Fh b)Ph¬ng ph¸p ®o phîng vÞ môc tiªu  Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p ®o ph¬ng vÞ. Trong thùc tÕ thêng dïng ph¬ng ph¸p xung vµ ph¬ng ph¸p pha Thùc chÊt cña ph¬ng ph¸p nµy lµ x¸c ®Þnh  theo trôc ®èi xøng c¶u c¸ch sãng trong mÆt ph¼ng ngang.Ngi· lµ tÝn hiÖu lín nhÊt trªn hiÖn sãng ph¬ng vÞ cù ly øng víi ®iÓm gi÷a cña môc tiªu. Néi dung ®îc m« t¶ trªn h×nh 2 N U M M 0 (H×nh 2) S 450  c)Ph¬ng ph¸p ®o ®é cao H Radar cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh ®é cao H cña môctiªu so víi mÆt ®Êt kÓ c¶ khi chóng cßn ë xa.Môc tiªu ë xa mÆt ®Êt cã ®é cong cña mÆt ®Êt.  Rtg HM H’’ 6 H’ H M H ' H ' ' D M sin   DM 2 Rtg Rtg: §êng kÝnh tr¸i ®Êt lÊy b»ng 6500Km X¸c ®Þnh HM chÝnh x¸c lµ x¸c ®Þnh  sau ®ã tÝnh to¸n bï phÇn cong cña tr¸i ®Êt dùa trªn cù ly D ®· biÕt. Radar c¶nh giíi thêng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ®o cao: Ph¬ng ph¸p dïng c¸nh sãng ch÷ V H D sin  1  sin 2  Ph¬ng ph¸p quÐt c¸nh sãng trong mÆt ph¼ng ®øng H D sin   D2 2 Rtg 4)S¬ ®å ho¹t ®éng M¸y Ph¸t §ång bé ChuyÓn m¹ch Nguån M¸y Thu HiÖn sãng Ho¹t ®éng cña Radar ®îc khëi ph¸t b»ng bé t¹o ®ång bé.M¸y ph¸t qua bé chuyÓn m¹ch chuyÓn t¬i anten. Anten biÕn ®æi n¨ng l¬ng siªu cao tÇn thµnh n¨ng lîng sãng ®iÖn tõ bøc x¹ trong kh«ng gian theo h×nh vµ híng nhÊt ®Þnh.Sãng ®iÖn tõ gÆp môc tiªu ph¶n x¹ l¹i anten ®îc dÉn qua chuyÓn m¹ch tíi m¸y thu.M¸y thu lµm nhiÖm vô chän läc ,biÕn ®æi khuÕch ®¹i xö lý tÝn hiÖu thu ®îc thµnh tÝn hiÖu h×nh tÇn ®a ®Õn mµn h×nh hiÓn thÞ môc tiªu Nguyªn lý trªn cã thÓ ®îc biÓu diÔn b»ng gi¶n ®å ®iÖn ¸p sau: 7 Udb t Up t Upx t Ura t Mµn h×nh hiÖn thÞ môc tiªu cã thÓ lµ c¸c chÊm s¸ng hoÆc lµ hiÖn thÞ sè nh trong c¸c Radar hiÖn ®¹i ngµy nay. Trong c¸c Radar phßng kh«ng cña ta chñ yÕu lµ hiÓn thÞ b»ng tËp hîp c¸c chÊm s¸ng trªn mµn ®iÒu nµy g©y bÊt lîi cho tr¾c thñ trong chiÕn ®Êu khi gÆp ph¶i c¸c t×nh huèng phøc t¹p,nhiÒu môc tiªu tèc ®é xö lý yªu cÇu lín. 5)C¸c ph¬ng ph¸p quan s¸t trong kh«ng gian Quan s¸t kh«ng gian b»ng Radar cã thÓ tiÕn hµnh b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau.XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých sö dông Radar ,vÞ trÝ sö dông mµ cã c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau,còng chÝnh v× thÕ mµ c¸nh sãng ®îc cÊu t¹o theo ph¬ng ph¸p kh¸c nhau a)Ph¬ng ph¸p quÐt vßng trßn C¸nh sãng cña quÐt vßng trßn.Khi ®ã anten cña ®µi ®îc quÐt theo gãc ph¬ng vÞ tõ 0-v.3600 V:vËn tèc quay cña Radar .Th«ng thêng v=0-6 v/p Ph¬ng ph¸p nµy chñ yÕu dïng cho Radar c¶nh giíi ®Ó ph¸t hiÖn môc tiªu trong toµn bé kh«ng gian cña ®µi quan s¸t. b)Ph¬ng ph¸p quÐt c¸nh sãng theo h×nh d¶i qu¹t 1 2 8 Khi ®ã anten cña ®µi ®îc quÐt ®i quÐt l¹i trong mét gi¶i qu¹t ®îc giíi h¹n tê gãc 1 ®Õn gãc 2 , c¸c gi¸ trÞ gãc nµy ®îc x¸c ®Þnh bëi t×nh huèng chiÕn thuËt t¹i thêi ®iÓm quan s¸t. Ph¬ng ph¸p quÐt theo gi¶i qu¹t®îc dïng khi cÇn x¸c ®Þnh râ môc tiªu lµm râ sè lîng kiÓu d¸ng môc tiªu hoÆc khi cã chØ thÞ cÇn tËp trung quan s¸t ph¸t hiÖn trong mét kho¶ng kh«ng gian nhÊt ®Þnh Trong thùc tÕ cã thÓ quÐt hçn hîp võa gi¶i qu¹t võa trßn. II)TÝnh n¨ng kü chiÕn thuËt cña Radar 1)Cù ly ph¸t hiÖn xa nhÊt cña Radar Dmax 4 PpGa 2  2 S 0 (4 ) 3 Pmim * f ( ,  ) Pp :C«ng suÊt ph¸t  : §é réng xung ph¸t Ga:hÖ sè khuÕch ®¹i anten : Bíc sãng c«ng t¸c cña ®µi S0: DiÖn tÝch ph¶n x¹ hiÖu dông cña môc tiªu Pmim: §é nh¹y cña m¸y thu trªn Radar Hµm f (,) Nãi lªn mèi quan hÖ gi÷a cù ly ph¸t hiÖn lín nhÊt víi kh«ng gian n¬i dÆt ®µi ,hµm nµy ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ t¹i tõng vÞ trÝ thùc tÕ . Mong muèn cña nhµ chÕ t¹o lµ cã ®îc c¸c Radar cã cù ly ph¸t hiÖn DMAX cµng lín cµng tçt vÒ mÆt to¸n häc ta cã thÓ t¨ng c¸c gi¸ trÞ ë tö sè gi¶m gi¸ trÞ ë mÉu sè,trong c¨n bËc 4. Song trong thùc tÕ cã ®îc cù ly ph¸t hiÖn xa nhÊt ngêi thiÕt kÕ ph¶i gi¶i mét bµi to¸n tèi u dùa trªn c¸c th«ng sè trong c«ng thøc víi ý nghÜa vËt lý, kh¶ n¨ng kü thuËt, c«ng nghÖ vµ yÕu tè t©m sinh lý cña con ngêi khi sö dông ®µi. Gi÷a c¸c tham sè kü chiÕn thuËt vµ chiÕn thuËt cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau.Trong qu¸ tr×nh lùa chän thiÕt kÕvµ ®Æt ra yªu cÇu cho c¸c tham sè cña mét 9 ®µi Radar kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®¸p øng yªu cÇu chiÕn thuËt mµ cßn ph¶i xÐt ®Õn kh¶ n¨ng thùc hiÖn nã vÒ ph¬ng diÖn kü chiÕn thuËt. Trë vÒ víi c«ng thøc Radar D 4 PpGa 22 S0 (4 )3 Pmim * f ( ,  ) Gi¶ thiÕt muèn t¨ng DMAX lªn 2 lÇn th× cÇn t¨ng c«ng suÊt ph¸t P p lªn 16 lÇn .Khi t¨ng c«ng suÊt lªn kÐo theo ph¶i thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn lµm cho ®Ìn c«ng suÊt lµm viÖc b×nh thêng nh hÖ thèng lµm m¸t,kÝch thíc khèi ph¸t sÏ t¨ng lªn ,mÆt kh¸c c«ng suÊt t¨ng qu¸ l¬n sÏ lµm nhiÖt ®é trªn ®µi t¨ng cao ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ cña ngêi lµm viÖc trªn ®µi.ViÖc chÕ t¹o ®Ìn c«ng suÊt lín còng gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ mÆt c«ng nghÖ. T¨ng  còng dÉn tíi t¨ng DMAX nhng kh«ng nhanh mÆt kh¸c dÉn ®Õn nhîc ®iÓm lµ kh¶ n¨ng ph©n biÖt cña ®µi. Xu híng tµng h×nh ho¸ dÉn ®Õn sù gi¶m nhá ®¸ng kÓ ®iÖn tÝch ph¶n x¹ hiÖu dông cña môc tiªu lµm cho viÖc ph¸t hiÖn vµ x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña môc tiªu cµng khã kh¨n do ®ã viÖc t¨ng ®« réng xung ph¸t hiÖn còng h¹n chÕ. T¨ng ®é dµi bíc sãng  còng cã t¸c dông nhanh song viÖc t¨ng bíc sãng kÐo theo kÝch thíc cña anten còng ph¶i t¨ng theo dÉn ®Õn nh÷ng nhîc ®iÓm trªn . MÆt kh¸c khi  thay ®æi kh¶ n¨ng lan truyÒn sèng trong kh«ng gian , t¨ng còng lµm gi¶m kh¶ n¨ng ph©n biÖt, viÖc x¸c ®Þnh tÝnh chÊt kiÓu lo¹i cña môc tiªu gÆp khã kh¨n .V× vËy viÖc thay ®æi bíc sãng cÇn ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu yÕu tè. Tõ c«ng thøc ta thÊy r»ng còng cã thÓ t¨ng ®é nh¹y cña m¸y thu thùc chÊt lµ gi¶m Pmim ®©y lµ mét ph¬ng ¸n kh¶ thi ®ang ®îc quan t©m chó ý.VÊn ®Ò gi¶m Pmim ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn kh¶ quan trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nhanh chãngcña kü thuËt vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o. ViÖc xuÊt hiÖn c¸c bé khuyÕch ®¹i thuËt to¸n lµm viÖc víi nguån n¨ng lîng cùc nhá hÖ sè khuyÕch ®¹i cao trë kh¸nh vµo cùc lín ®· cho phÐp c¶i tiÕn ®¸ng kÓ chÊt lîng m¸y thu II)Vai trß cña Radar trong t¸c chiÕn phßng kh«ng vµ phßng kh«ng nh©n d©n. Trong t¸c chiÕn phßng kh«ng tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®Òu cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn Radar 10 Bé ®éi Radar phßng kh«ng lµ mét binh chñng b¶o ®¶m chñ yÕu cho t¸c chiÕn phßng kh«ng vµ phßng tr¸nh ®Þch trªn kh«ng cña qu©n chñng phßng kh«ng cu¶ qu©n ®éi vµ phßng kh«ng nh©n d©n trong c¶ níc Radar phßng kh«ng ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vïng trêi cña Tæ Quèc kÞp thêi ph¸t hiÖn mäi ho¹t ®éng trªn kh«ng ®Æc biÖt lµ thêi ®iÓm tËp kÝch ®êng kh«ng cña ®Þch kh«ng ®Ó Tæ Quèc bÊt ngê trong mäi t×nh huèng. V× thÕ bé ®éi Radar cã vai trß vµ nh÷ng nhiÖm vô quan träng trong t¸c chiÕn phßng kh«ng còng nh trong phßng kh«ng nh©n d©n. Thùc hiÖn trinh Radar liªn tôc ngµy ®ªm ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ vïng trêi cña Tæ quèc chñ ®éng , kÞp thêi chÝnh x¸c mäi ho¹t ®éng ®êng kh«ng cña ®Þch.Th«ng b¸o kÞp thêimäi t×nh h×nh trªn kh«ng cho Së chØ huy qu©n chñng,c¸c Së chØ huy cña c¸c bé ®éi phßng kh«ng kh¸c nh Kh«ng qu©n,Tªn löa ,Ph¸o phßng kh«ng vµ c¸c c¬ quan phßng kh«ng nh©n d©n. B¶o ®¶m ho¹t ®éng chiÕn ®Êu vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña bé ®éi kh«ng qu©n,bé ®éi tªn löa phßng kh«ng ,ph¸o phßng kh«ng vµ c¸c chuyÕn bay ®Æc biÖt. Trong Kh«ng qu©n nhê kh¶ n¨ng cña Radar ®Ó ph¸t hiÖn vËt thÓ bay , ph¬ng tiÖn ph¸ ho¹i cña ®Þch gióp cho m¸y bay tiªm kÝch cña ta xuÊt kÝch tiªu diÖt môc tiªu ®îc chÝnh x¸c kÞp thêi.Trong qu¸ tr×nh bay Radar ®· dÉn ®êng cho m¸y bay.Radar ®· gióp cho c¸c binh chñng hîp ®ång t¸c chiÕn hiÖu qu¶. Trong c¸c cuéc chiÕn tranh cña nh©n d©n ta chèng kÎ thï x©m lîc sù kÕt hîp cña lùc lîng Radar vµ c¸c lùc lîng kh¸c ®· lµm nªn nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch. Minh chøng ®Çy søc thuyÕt phôc lµ viÖc b¾n m¸y bay B-52 cña giÆc Mü. Trong nh÷ng n¨m th¸ng cuèi n¨m 1972 trong chiÕn dÞch ®¸nh ph¸ miÒn B¾c giÆc mü ®· sö dông m¸y bay B-52 ®Ó nÐm bom gi¶i th¶m miÒm B¾c quyÕt cho miÒn b¾c chë vÒ thêi kú ®å ®¸. NhiÖm vô cña bé ®éi Radar rÊt nÆng nÒ lµm sao ph¶i biÝet ®îc híng bay ,thêi ®iÓm vµ quy m« cña giÆc .Trong nh÷ng ngµy ®ã bé ®éi Radar ®· ph¸t ®éng phong trµo chèng nhiÔu ph¸t hiÖn b»ng ®îc B-52 ®Ó phèi hîp víi c¸c lùc lîng kh¸c ®Ó quyÕt t©m tiªu diÖt B-52 . Sau ngµy 26/10 ®éi h×nh bè chÝ Radar trªn toµn miÒn B¾c ®· ®îc ®iÒu chØnh. Trung ®oµn Radar H91 tõ Thanh Ho¸ ®îc lÖnh c¬ ®énh vµo NghÖ An cã nhiÖm vô ph¸t hiÖn chuyÓn tiÕp m¸y bay ®Þch ®Æc biÖt lµ B-52. Trung ®oµn Radar H90 ë Hµ TÜnh ,H92 ë T©y B¾c H93 ë khu vùc ®«ng b»ng B¾c Bé.TiÓu ®oµn 8 lµ tiÓu ®oµn Radar dÉn ®êng ®îc gia nhiÖm vô phèi hîp t¸c chiÕn víi lùc lîng phßng kh«ng .C¸c ®¬n vÞ Radar tiÕn hµnh tËp luyÖn ®ét kÝch chèng nhiÔu ph¸t hiÖn B-52 f¸t hiÖn ra m¸y bay bay thÊp , chèng tªn löa vµ qui tr×nh dÉn ®êng cho kh«ng qu©n 11 B¾t ®Çu tõ 17-12 ®Þch ®· cho b¾n ph¸ vµ khiªu khÝch lùc lîng phßng kh«ng cu¶ ta.18-12 møc ®é ®¸nh ph¸ cña ®Þch gi¶m, ®Õn 18h 15’ tÊt c¶ c¸c ®µi Radar ®ang c¶nh giíi ®iÒu bÞ nhiÔu cêng ®é nhiÔu ph¸t triÓn m¹nh. 18h35 tin tõ ®¹i déi 37 trung ®oµn Radar H92 cã 2 tèp F-111 tõ phÝa T©y nam bªn kia biªn giíi ViÖt Lµo bay th¼ng vÒ phÝa T©y B¾c Hµ Néi 5 phót sau m¸y bay EB-66 b¾t ®Çu g©y nhiÔu ngoµi ®éi h×nh.Sau ®ã trªn mµn h×nh hiÖn sãng Radar cña ®¹i ®éi 16 ë NghÖ An l¹i xuÊt hiÖn 1 sè gi¶i nhiÔu míi vµ ®· kh¼ng ®Þnh lµ m¸y bay B52.NhËn ®îc b¸o c¸o trung ®oµn trëng H91 lÖnh më t¨ng cêng ®µi Radar 35 cña ®¹i ®éi 45.Sau khi x¸c ®Þnh nhiÔu B-52 ®¹i trëng cïng c¸c tr¾c thñ thao tac squy tr×nh chèng nhiÔu theo kinh nghiÖm chiÕn ®Êu ®· x¸c ®Þnh ®îc tÝn hiÖu c¸c tèp B-52 trªn nÒn nhiÔu vµ c¸c t×nh huèng ®îc th«ng tin kÞp thêi ®Õn së chØ huy ®¹i ®éi.ChiÕc B-52 ®Çu tiªn r¬i ë Phñ Lç-Kim Anh vµo lóc 20h13’.LÞch sö truyÒn thèng b¶o ®¶m cho c¸c lùc lîng phßng kh«ng kh«ng qu©n ®¸nh th¾ng trËn ®Çu cña bé ®éi Radar ghi thªm mét trang míi vÎ vang.ChiÕn c«ng suÊt s¾c cña bé ®éi Radar trong ®ªm 18/12 vµ trong chiÕn dÞch phßng kh«ng nµy ®· chøng minh sù kÕt hîp cña Radar trong chiÕn tranh b¶o vÖ tæ quèc. Cïng víi sù gãp phÇn cña Radar víi lùc lîng Phßng kh«ng , Kh«ng qu©n ,Ph¸o Phßng kh«ng vµ c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n kh¸c trong chiÕn tranh chèng Mü ®· b¾n r¬i 4181 chiÕc m¸y bay c¸c lo¹i. Riªng trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng tõ 18 ®Õn 30/12/1972 Mü ®· xuÊt ph¸t 663 lÇn chiÕc B52,h¬n 3900 lÇn chiÕc m¸y bay chiÕn thuËt ta ®· b¾n r¬i 34 chiÕc B-52,5 chiªc F-111 b¾t sèng 45 phi c«ng. Gãp phÇn vµo chiÕn th¾ng cña toµn qu©n, toµn d©n , toµn §¶ng IV)Xu híng ph¸t triÓn cña Radar trong chiÕn tranh nh©n d©n chèng chiÕn tranh ®Þch sö dông vò khÝ c«ng nghÖ cao b¶o vÖ Tæ quèc Radar phßng kh«ng cã vai trß cùc kú quan träng trong hÖ thèng phßng kh«ng phßng thñ quèc gia .Mét trong nh÷ng híng nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc ký thuËt qu©n sùhiÑn nay trªn thÕ giíi lµ tµng h×nh ho¸ c¸c ph¬ng tiÖn tÊn c«ng ®êng kh«ng nh»m v« hiÖu ho¸ g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña Radar t¹o yÕu tè bÊt ngê trong tÊn c«ng ®êng kh«ng . Trong lÜnh vùc t¸c chiÕn ®iÖn tö viÖc chèng ph¸ Radar vµ tiªu diÖn Radar cña ®èi ph¬ng ®îc c¸c níc ®Æc biÖt quan t©m. V× nh÷ng lý do trªn ph¸t triÓn n©ng cao tÝnh n¨ng kü thuËt ,chiÕn thuËt,hiÖn ®¹i ho¸ Radar ®¸p øng víi yªu cÇu míi vµ xu híng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña nhiÒu quèc gia. 12 Xu híng ph¸t triÓn c¶u Radar hiÖn nay lµ dùa trªn c¬ së c¸c läai Radar hiÖn cã nh÷ng läai ®· ®îc kiÓm nghiÖm qua c¸c cuéc chiÕn tranh ®Ó c¸i tiÕn thay thÕ c¸c hÖ thèng lµm viÖc dùa trªn nguyªn lý t¬ng tù b»ng c¸c hÖ thèng ho¹t ®éng theo nguyªn lý sè.NhiÒu lo¹i Radar ®· ®îc chÕ t¹o vµ thÓ hiÖn râ tÝnh u viÖt cña chóng.ViÖc sè ho¸ c¸c thiÕt bÞ cuèn tù ®éng truyÒn sè liÖu víi tèc ®é cao ®· gióp ®¬n gi¶n ho¸ nhiÒu thao t¸c cña ngêi sö dông gi¶m c¸c sai sãt khi x¸c ®Þn to¹ ®é môc tiªu ®ång thêi viÖc liªn hiÖp chiÕn ®Êu víi c¸c ®µi Radar kh¸c . Trong thêi ®¹i hiÖn nay viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo qu©n sù ®· lµm cho Radar ngµy cµng ph¶i c¶i tiÕn .C¸c hÖ thèng phßng kh«ng ngµy nay ph¶i ®èi phã víi nh÷ng mçi ®e do¹ nh m¸y bay tµng h×nh,ph¬ng tiÖn bay kh«ng ngêi l¸i,tªn löa tµng h×nh kh«ng ®èi ®Êt. . .Mèi ®e do¹ nguy hiÓm nhÊt mµ hÖ thèng phßng kh«ng ph¶i ®èi phã chÝnh lµ m¸y bay F-117 vµ B-2.Trong chiÕn dÞch b·o t¸p xa m¹c m¸y bay F-117 chØ chiÕm vµi phÇn tr¨m trong lùc lîng m¸y bay cña Liªn qu©n nhng chóng ®¶m nhËn tíi 31% sè môc tiªu tÊn c«ng trong mét ngµy vµ tíi 40% sè môc tiªu chiÕn lîc nãi chung nhng chóng kh«ng bÞ ®¸nh tróng vµ thiÖt h¹i.Mét m¸y bay tiªm kÝch ®iÓn h×nh thêng cã diÖn tÝch ph¶n Radar kho¶ng 6 m2 .DiÖn tÝch ph¶n x¹ Radar cña nhiÒu vò khÝ gÇn ®©y nh läai JASSM cã thÓ cßn thÊp h¬n n÷a,tªn löa hµnh tr×nh tiªn tiÕn AGM-129A cã thÓ chØ cã kho¶ng 0,005 m2 nhá h¬n dÊu hiÖu Radar cña con chim ®ang bay.Tuy nhiªn diÖn tÝch ph¶n x¹ radar kh«ng ph¶i lµ kh«ng thay ®æi ë tÊt c¶ c¸c gãc c¹nh do ®ã sè liÖu trong c¸c trêng hîp s¸u cã thÓ gÊp 10 lÇn trÞ sè nªu trªn . KÕt qu¶ lµ m¸y bay vµ tªn löa tµng h×nh cã thÓ vÉn cã sù trôc trÆctøc lµ vÉn cã nh÷ng ph¶n håi radar trong khi bay.C«ng nghÖ tµng h×nh kh«ng lµm cho c¸c m¸y bay v« h×nh tríc tÊt c¶ c¸c hÖ thæng Radar ë mäi d¶i tÇn mµ chØ ë nh÷ng d¶i tÇn díi ®é nh¹y cña m¸y thu.Lo¹i trõ sù b¶o vÖ b»ng diÖn tÝch ph¶n x¹ rada thÊp liªn quan ®Õn viÖc ®a n¨ng lîng nhiÒu h¬n vµo môc tiªu vµ cã m¸y thu nh¹y h¬n ®Ó ph¸t hiÖn n¨ng l¬ng nµy. C¶ hai biÖn ph¸p ®Òu cã nh÷ng víng m¾c riªng. Cã thÓ da n¨ng lîng lín h¬n vµo môc tiªu b»ng anten Radar m¹ch h¬n vµ mét m¸y ph¸t lín h¬n nhng ®iÒu nµy còng lµm t¨ng kÝch thíc vµ gi¸ thµnh cña Radar. T¨ng ®é nh¹y cña m¸y thu Radar còng cã nghÜa lµ ®Çu ra cã chøa ®Çy ®ñ nhiÔu t¹p vµ cc¸ môc tiªu gi¶ kh¸c lµm cho phÇn cøng xö lý chÞu t¶i lín. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph¸t hiÖn môc tiªu cã diÖn tÝch ph¶n x¹ rada thÊp c¸c nhµ thiÕt kÕ Radar ®ang thö nghiÖm c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng míi. VÝ dô dïng tèc ®é quÐt nhanh b»ng mét m¹ch quÐt ®iÖn tö ®Ó Radar ghi l¹i c¸c sè liÖu nghi ngê b»ng c¸c trÞ sè n»m díi ngìng cµi ®Æt cho môc tiªu thùc, sau ®ã kiÓm t¶ l¹i khi ®· hoµn thµnh phÇn quÐt. 13 Mét ph¬ng ph¸p lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña c«ng nghÖ tµng h×nh lµ sö dông c«ng nghÖ Radar h¹ot ®éng ë c¸c tÇn sè VHF vµ UHF ,chø kh«ng ph¶i ë d¶i micro.Lo¹i Radar PRV-9 , Nato gäi lµ ”Thinskin” cã tÇn sè c«ng t¸c tõ 6-9 GHz,Radar TMD GBR cã d¶i tÇn tõ 8-20 GHz cã bíc sãng nhá nhÊt lµ 1,5 mm c¸c Radar cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vËt bay cã diÖn tÝch ph¶n x¹ cùc kú nhá.PhÇn lín c¸c Radar trinh s¸t tÇm xa cña ph¬ng t©y ®Òu ho¹t ®éng ë b¨ng D (12GHz),b¨ng E(2-3GHz) hoÆc b¨ng F(3-4GHz) nhng tõ l©u c¸c Radar cña Nga sö dông b¨ng C(0,5-1GHz) b¨ng B (250-500Mhz) hoÆc thËm chÝ ë b¨ng A(100-250 MHz). C¸c tÇn sè thÊp t¬ng tù còng ®îc sö dông trong mét sè Radar trinh s¸t cña Trung Quèc.Ph¸t hiÖn m¸y bay tµng h×nh còng cã thÓ ph¸t hiÖn b»ng quang diÖn.Kh¶ n¨ng b¸m m¸y bay tµng h×nh cña hÖ thèng quang ®iÖn tö vµ ®îc tr×nh diÔn t¹i triÔn lµm hµnh kh«ng Farnborough 1996 b»ng hÖ thèng b¸m quang ®iÖn tö cña hÖ thèng phßng kh«ng Jernas ,biÕn thÓ cña hÖ Raiper do Anh chÕ t¹o ®Ó b¾t vµ b¸m theo m¸y bay nÐm bom tµng h×nh B-2 ë cù ly 6 Km. MÆc dï ®©y chØ lµ thö nghiÖm tuy nhiªn thÊy r»ng m¸y bay tµng h×nh vÉn cã thÓ bÞ c¸c Radar quang ®iÖn tö l¾p trªn m¸y bay tiªm kÝch nh F-14D, Mig-29, Su-27 . Mét trong nh÷ng Radar ph¸t hiÖn tµng h×nh hiÖn ®¹i lµ lo¹i Radar Lade (Lidars).Kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn hydrocarbons trong khÝ quyÓn cña lidars cã thÓ ph¸t hiÖn ®îc m¸y bay tµng h×nh. Theo tµi liÖu vÒ sù c¶m biÕn cña lade tõ xa do Carlo Kopp ®a ra ,luång phôt cña m¸y bay ph¶n lùc cã chøa nång ®économie hydrocarbons vµo cì vµi phÇn triÖu gÊp 100 lÇn hoÆc h¬n nång ®é cña khÝ quyÓn .Víi sù phæ biÕn cña c«ng nghÖ tµng h×nh trong thÕ kû tíi, kh¶ n¨ng b¸m theo c¸c m¸y bay nµy còng h¹n chÓ ®¸ng kÓ c¸c c¬ héi ®èi ph¬ng sö dông m¸y bay tµng h×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Mét gi¶i ph¸p kü thuËt ®ang ®îc c¸c níc ®Çu t kü thuËt nghiªn køu trong Radar lµ øng dông ký thuËt tr¶i phè ®Ó t¨ng tÝnh chèng nhiÔu cho c¸c hÖ thèng th«ng tin vµ Radar .ViÖc ¸p dông kü thuËt tr¶i phã sÏ lµm t¨ng cù ly ph¸t hiÖn vµ tÝnh bÝ mËt cña c¸c hÖ thèng nhËn d¹ng nhê ®ã ®é tin cËy cña hÖ thèng còng ®îc c¶i thiÖn. Víi sù ph¸t triÓn cña kü thuËt vi m¹ch ®iÖn tö, kü thuËt vi sö lý vµ m¸y tÝnh ®iÖn tö øng dông trong Radar ®· lµm t¨ng c¸c tÝnh n¨ng kü chiÕn thuËt cña Radar , viÖc thay ®æi ph¬ng ph¸p ®o, tØ lÖ thang ®o chèng nhiÔu, x¸c ®Þnh vµ truyÒn c¸c tham sè ®o ®îc tù ®éng ho¸ hoµn toµn díi sù ®iÒu khiÓn cña m¸y tÝnh. Sö dông m¸y tÝnhcã thÓ lu gi÷ vµ t¸i hiÖn l¹i toµn bé diÔn biÕn t×nh h×nh trªn kh«ng cña mét trËn chiÕn ®Êu hoÆc c¶ mét giai ®o¹n chiÕn ®Êu mét c¸ch sinh ®éng ,t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tæng kÕt rót kinh nghiÖm chiÕn ®Êu. 14 Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña níc nhµ khi cha cã kh¶ n¨ng cã ®îc nh÷ng thµnh tùu khoa häc míi nhÊt cña thÕ giíi nhng chóng ta vÉn ph¶i cè g¾ng ph¸t huy truyÒn thèng cña bé ®éi Cô Hå. Ngµnh Radar kh«ng ngõng s¸ng t¹o c¶i tiÕn dông cô khÝ tµi cña m×nh nh»m ®¹t ®uæi kÞp sù tݪn bé cña qu©n ®éi cña c¸c n íc kh¸c.Lu«n lu«n t×m ra nh÷ng c¸ch ®¸nh trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña qu©n ®éi ta ®Ó chèng laÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn vò khÝ míi cña ®Þch PhÇn III: KÕt luËn Víi t c¸ch lµ mét sinh viªn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng,lµ tÇng líp trÝ thøc t¬ng lai cña ®Êt níc chóng em quyÕt t©m: Ra søc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng tiÕn bé cña khoa häckü thuËt, rÌn luyÖn kü-chiÕn thuËt thµnh thôc. TriÖt ®Ó khai th¸c sö dông khÝ tµi hiÖn cã, ®ång thêi c¶i tiÕn, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ vò khÝ trang bÞ. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc-kü thuËt, nghÖ thuËt t¸c chiÕn phßng kh«ng, tõng bíc hoµn thiÖn, hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng phßng kh«ng, ®¶m b¶o chiÕn ®Êu vµ phßng tr¸nh cã hiÖu qu¶. Víi chuyªn ngµnh tù ®éng ho¸, bé m«n ®iÒu khiÓn mµ em ®ang häc, em cè g¾ng häc tËp víi kh¶ n¨ng tèt nhÊt cña m×nh, ®Ó sau nµy cã thÓ ¸p dông c¸c kiÕn thøc vÒ ®iÒu khiÓn vµo x©y dùng phßng kh«ng hiÖn ®¹i ®Ó ®¸nh th¾ng c¸c cuéc tiÕn c«ng ®êng kh«ng cña ®Þch, mµ thÕ hÖ cha «ng ta ®· lµm ®îc. Víi nh÷ng m«n häc mµ em häc ®îc trong chuyªn ngµnh hiÖn nay em cã ®Ò xuÊt lµ cã thÓ sö dông bµi to¸n dù ®o¸n cho hÖ thèng RaDa, ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña m¸y bay tµng h×nh t¹i thêi ®iÓm quan s¸t, khi nã bay víi tèc ®é bay hoÆc ®êng bay kh«ng æn ®Þnh, mµ ta chØ biÕt ®îc vÞ trÝ cña nã t¹i c¸c thêi ®iÓm tríc ®ã. Sinh viªn : Líp : Hµ néi 3 – 2003 TrÞnh Ngäc Nguyªn T§H2-K44 15
- Xem thêm -