Tài liệu Công nghệ adsl sử dụng phương pháp diều chế dmt

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lêi nãi ®Çu §i cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi c¸c nhu cÇu vÒ dÞch vô th«ng tin truyÒn sè liÖu, truy cËp internet, c¸c dÞch vô th-¬ng m¹i, gi¶i trÝ, c¸c dÞch vô th«ng tin tèc ®é cao ngµy cµng trë thµnh mét nhu cÇu cÊp b¸ch cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng. Tr-íc ®©y c¸c dÞch vô sö dông ®«i d©y ®iÖn tho¹i th«ng th-êng th× tèc ®é cßn rÊt h¹n chÕ. Nh- vËy ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô tèc ®é cao th× c¸c m«i tr-êng truyÒn dÉn kh¸c cÇn ph¶i ®-îc l¾p ®Æt nh- c¸p ®ång trôc, c¸p quang … ViÖc ®Çu t- l¾p ®Æt míi nµy ph¶i mÊt mét kho¶ng thêi gian dµi víi chi phÝ rÊt cao vµ ®é rñi ro cho ®Çu t- lµ rÊt cao. §-êng d©y ®iÖn tho¹i, di s¶n ph¸t minh cña Graham Bell ®-îc ®-a vµo sö dông réng r·i trªn m¹ng ®iÖn tho¹i tõ khi ®iÖn tho¹i ®-îc ®-a vµo sö dông trªn thÕ giíi. §«i d©y ®ång nµy cã thÓ chuyÓn t¶i l-îng d÷ liÖu nhiÒu h¬n ngoµi c¸c cuéc tho¹i. ViÖc sö dông ®«i d©y nµy chØ ®Ó truyÒn tiÕng nãi thËt sù míi chØ khai th¸c ®-îc mét phÇn kh¶ n¨ng cña c¸p ®ång, C«ng nghÖ ®-êng d©y thuª bao sè DSL sÏ sö dông ®-îc phÇn kh¶ n¨ng cßn l¹i cña d©y ®iÖn tho¹i mµ kh«ng hÒ lµm gi¸n ®o¹n viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc tho¹i. Kü thuËt DSL ra ®êi ®· t¹o ra mét b-íc ngoÆt míi cho viÖc sö dông ®-êng d©y ®iÖn tho¹i. §-êng d©y tho¹i tr-íc ®©y chØ dïng ®Ó truyÒn 1 kªnh ®iÖn tho¹i b¨ng tÇn tõ 400 Hz ®Õn 3400 Hz, th× giê ®©y cã thÓ truyÒn ë c¸c b¨ng tÇn lªn tíi hµng triÖu Hz. §Ó truyÒn dÉn víi tèc ®é cao, b¨ng tÇn sö dông lín th× cÇn ph¶i cã c¸c bé xö lý sè tèc ®é cao tiªn tiÕn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ vi ®iÖn tö kü thuËt DSL sÏ ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ tèc ®é còng nh- vÒ chÊt l-îng truyÒn dÉn. Víi c¬ së h¹ tÇng s½n cã, c«ng nghÖ DSL ®· cho phÐp ®-êng d©y ®iÖn tho¹i truyÒn t¶i c¸c øng dông ®a ph-¬ng tiÖn mµ tr-íc ®©y chØ cã c¸p quang míi thùc hiÖn ®-îc. §-êng d©y ®iÖn tho¹i b©y giê lµ mét ph-ong tiÖn kinh tÕ nhÊt ®Ó truyÒn t¶i nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô viÔn th«ng tíi hµng triÖu kh¸ch hµng. Trong bµi -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------viÕt nµy sÏ giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng nghÖ DSL cïng víi nh÷ng øng dông cña nã trong thùc tiÔn. Trong hä c«ng nghÖ xDSL th× ADSL víi nh÷ng -u ®iÓm cña m×nh nh- cho phÐp sö dông ®«i d©y ®iÖn tho¹i cã s½n ®Ó truyÒn t¶i nh÷ng dÞch vô b¨ng réng nh- Video, truyÒn h×nh, internet tèc ®é cao …C«ng nghÖ ADSL hiÖn nay ®· ®-îc chuÈn ho¸ vµ sö dông réng r·i trªn thÕ giíi, ë ViÖt Nam hiÖn nay ADSL còng ®ang ®-îc ®-a vµo sö dông cho nªn chóng ta ®i vµo nghiªn cøu cô thÓ c«ng nghÖ nµy vµ ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ ADSL sö dông ph-¬ng thøc ®iÒu chÕ DTM ( Discrete MultiTone Modulation ). §å ¸n nµy bao gåm 5 ch-¬ng : Ch-¬ng 1 : Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ xDSL Ch-¬ng 2 : C¸c lo¹i DSL Ch-¬ng 3 : C«ng nghÖ ADSL sö dông ph-¬ng ph¸p diÒu chÕ DMT Ch-¬ng 4 : TriÓn khai ADSL ë ViÖt Nam cña VDC Ch-¬ng 5 : -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ch-¬ng 1 : Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ xDSL 1. Nguyªn t¾c vµ ý t-ëng Nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô vµ th«ng tin tèc ®é cao, ®é tin cËy lín ®· cã tõ tr-íc ®©y, nh-ng nh÷ng nhu cÇu nµy chØ ®-îc ®¸p øng ®-îc mét phÇn rÊt nhá do c¸c dÞch vô sö dông trªn c¸p ®ång th«ng th-êng rÊt h¹n chÕ vÒ tèc ®é ( 64 Kb/s ) C¸p ®ång lµ mét m¹ng cã s½n ®Çy tiÒm n¨ng nh-ng nh÷ng tiÒm n¨ng nµy ch-a d-îc khai th¸c do c«ng nghÖ tr-íc ®©y ph¸t triÓn ch-a ®ñ m¹nh. §Ó cung cÊp c¸c dÞch tèc ®é cao yªu cÇu ph¶i l¾p ®Æt c¸c m«i tr-êng truyÒn dÉn míi nh- : C¸p quang, c¸p ®ång trôc …ViÖc l¾p ®Æt ®-êng truyÒn dÉn míi cÇn ph¶i mÊt mét kho¶ng thêi gian dµi víi mét chi phÝ lín mµ Ýt ng-êi cã thÓ chÊp nhËn ®-îc. §Ó truyÒn dÉn víi tèc ®é cao, b¨ng tÇn sö dông lín th× cÇn ph¶i cã c¸c bé xö lý sè tèc ®é cao tiªn tiÕn. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghÖ vi ®iÖn tö c¸c bé vi xö lÝ tèc ®é cao ®-îc s¶n xuÊt víi gi¸ thµnh rÎ ®-îc mäi ng-êi chÊp nhËn vµ nã ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ tèc ®é còng nh- vÒ chÊt l-îng truyÒn dÉn. §©y lµ nÒn t¶ng cho c«ng nghÖ xDSL ra ®êi. C«ng nghÖ xDSL ®Çu tiªn xuÊt hiÖn lµ HDSL kh¸i niÖn ban ®Çu vÒ HDSL b¾t ®µu tõ n¨m 1986 trong phßng thÝ nghiÖm cña h·ng Bellcore ®Ó thay thÕ cho luång E1 vµ T1, tiÕp ®ã h·ng Bellcore nghiªn cøu ®Õn SDSL, ADSL vµ VDSL. Kü thuËt DSL ra ®êi ®· t¹o ra mét b-íc ngoÆt míi cho viÖc sö dông ®-êng d©y ®iÖn tho¹i. §-êng d©y tho¹i tr-íc ®©y chØ dïng ®Ó truyÒn 1 kªnh ®iÖn tho¹i b¨ng tÇn tõ 400 Hz ®Õn 3400 Hz, th× giê ®©y cã thÓ truyÒn ë c¸c b¨ng tÇn lªn tíi hµng triÖu Hz ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô vµ th«ng tin tèc ®« cao mµ tr-íc ®©y chØ cã c¸p quang míi thùc hiÖn ®-îc. Theo thèng kª kh«ng chÝnh thøc (1999) trªn thÕ giíi cã h¬n 750 triÖu ®-êng d©y ®iÖn tho¹i th«ng th-êng ®©y thËt sù lµ mét c¬ së h¹ tÇng ®Çy tiÒm n¨ng ®Ó ta cã thÓ khai th¸c c¸c dÞch vô xDSL. -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong hä xDSL th× ADSL ®-îc coi lµ c«ng nghÖ cã triÓn väng nhÊt hiÖn nay v× nã hÇu nh- kh«ng yªu c©ï thay ®æi ®-êng c¸p ®ång hiÖn cã vµ kh«ng yªu cÇu thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®¾t tiÒn. KÓ tõ n¨m 1989 khi kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ ADSL xuÊt hiÖn nã ®· ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng víi tèc ®é ngµy cµng t¨ng tõ 1,5 Mb/s lªn 8 Mb/s ë ®-êng xuèng , ®-êng lªn lªn tíi 1.5 Mb/s (640 Kb/s ®èi víi ADSL Lite) vµ gi¸ thµnh ngµy cµng h¹. HiÖn nay c«ng nghÖ ADSL ®· ®-îc chuÈn ho¸ bëi hÇu hÕt c¸c tæ chøc viÔn th«ng trªn thÕ giíi vµ ®-îc c¸c nhµ s¶n xuÊt lín s¶n xuÊt hµng lo¹t trªn thÞ tr-êng víi gi¸ thµnh thÊp kÝch th-íc vËt lý vµ c«ng suÊt tiªu hao nhá. C«ng nghÖ xDSL nãi chung vµ c«ng nghÖ ADSL nãi riªng ®· vµ ®ang nhËn ®-îc sù hç trî m¹nh mÏ tõ phÝa nh÷ng nhµ s¶n xuÊt phÇn cøng vµ phÇn mÒm trªn thÕ giíi. 2. Tæng quan vÒ c«ng nghÖ xDSL Tr-íc khi ®i vµo giíi thiÖu cô thÓ tõng c«ng nghÖ DSL ta sÏ tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò chung cña toµn bé c«ng nghÖ DSL nh- m«i tr-êng truyÒn dÉn ®«i d©y xo¾n, ph-¬ng ph¸p tËn dông b¨ng tÇn, vµ n©ng cao hiÖu suÊt sö dông phæ tÇn, c¸c chØ tiªu vµ øng dông cña c¸c c«ng nghÖ xDSL. 2.1 §«i d©y xo¾n Nh- chóng ta ®· biÕt c«ng nghÖ xDSL dùa trªn nÒn t¶ng lµ m¹ng d©y ®ång cã s½n, Trong qu¸ tr×nh n©ng cÊp tõ mang truy nhËp c¸p ®ång lªn m¹ng truy nhËp sè chóng ta sÏ gÆp mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh . DÞch vô ®iÖn tho¹i xuÊt hiÖn vµo n¨m 1877 khi Alexander Bell nèi ®iÖn tho¹i qua mét ®-êng d©y ®¬n (Ground return) lÊy ®Êt lµm ®-êng vÒ cña m¹ch ®iÖn. Ph-¬ng ph¸p nµy tr¸nh ®-îc chi phÝ cho d©y thø hai nh-ng truyÒn dÉn kÐm vµ kh«ng ®ñ tin cËy khi thêi tiÕt kh«. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®-îc gi¶i quyÕt sau ®ã b»ng c¸ch sö dông ®«i d©y song song (metallic return) c¸ch nhau vµi cm ph-¬ng ph¸p nµy cung cÊp ®-êng vÒ cña tÝn hiÖu ®¸ng tin cËy h¬n. Tuy nhiªn hiÖn t-îng -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------xuyªn ©m (crosstalk) nhanh chãng ®-îc ph¸t hiÖn ®ã lµ hiÖn t-îng tÝn hiÖu tõ mét ®«i d©y gÇn nã bÞ lÉn vµo trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. Ng-êi ta ph¸t hiÖn ra xuyªn ©m cã thÓ gi¶m theo chu kú b»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ bªn ph¶i vµ bªn tr¸i cña d©y dÉn. Bell ®· ph¸t minh ra ®«i d©y xo¾n (tiwsted pair) n¨m 1881 ®ã lµ ®«i d©y dÉn gåm hai d©y riªng c¸ch ®iÖn vµ ®-îc xo¾n víi nhau. Víi b-íc xo¾n võa ®ñ n¨ng l-îng ®iÖn tõ tr-êng trªn mçi phÇn nhá cña d©y sÏ bÞ triÖt tiªu bëi n¨ng l-îng bao quanh phÇn nhá d©y tiÕp theo. C¸p ®iÖn tho¹i ngµy nay d-îc thiÕt kÕ sao cho mËt ®é xo¾n trªn mçi ®«i d©y lµ kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o xuyªn ©m lµ tèi thiÓu. MÆt kh¸c ®«i d©y xo¾n còng cã thÓ lµm gi¶m bít mét chót suy hao tÝn hiÖu ®iÖn v× diÖn c¶m cuÈ d©y xo¾n cã t¸c dông bï diÖn dung cña d©y. Tuy nhiªn ®èi víi kho¶ng c¸ch thuª bao lín th× suy hao còng rÊt lín. §èi víi c¸c m¹ch vßng dµi qu¸ 5,5 km (18 kft) th× suy hao tÝn hiÖu ë tÇn sè lín h¬n 1 KHz v-ît qu¸ møc cho phÐp lµm cho truyÒn dÉn tho¹i kh«ng chÊp nhËn ®-îc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c¸c cuén gia c¶m (Loading coil) sÏ ®-îc thªm vµo ®-êng d©y nh»m t¨ng ®iÖn c¶m cña d©y ®Ó c©n b»ng víi dung kh¸ng cña d©y. Gi¸ trÞ ®iÖn c¶m cña cuén gia c¶m ®-îc tÝnh to¸n phï hîp víi ®iÖn dung cña ®-êng truyÒn, cuén c¶m cã t¸c dông n©ng cao chÊt l-îng cña tÝn hiÖu trong kho¶ng tÇn sè truyÒn thèng (0,3 tíi 3,4 KHz) ®ång thêi triÖt tiªu hÇu hÕt tÝn hiÖu n»m ngoµi kho¶ng nµy. §©y lµ mét khã kh¨n lín cho viÖc më réng d¶i tÇn sè sö dông trªn ®-êng d©y ®ång th«ng th-êng vµ ®èi víi c«ng nghÖ xDSL th× cuén gia c¶m nµy kh«ng ®-îc sö dông. Sau ®©y lµ h×nh minh häa suy gi¶m trªn c¸p ®ång vµ t¸c dông cña cuén gia c¶m. -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suy hao ( dB/km ) 2 §-êng d©y kh«ng bï Cuén gia c¶m H-88 Cuén gia c¶m 0,4 D-66 Cuén gia c¶m B-44 0,2 0 1 H×nh 1.1 2 3 4 5 (Km) Suy hao d©y ®ång vµ t¸c dông cuén gia c¶m Trong c«ng nghÖ xDSL cã nhiÔu xuyªn ©m bëi v× mçi d©y trong c¸p cña ®«i d©y xo¾n ph¸t ra ®iÖn tõ c¸c tr-êng ®iÖn tõ nµy t¹o ra dßng ®iÖn ch¹y trong c¸c ®«i d©y bªn c¹nh dÉn ®Õn tÝn hiÖu xuyªn ©m kh«ng mong muèn trªn c¸c ®«i d©y nµy. Xuyªn ©m (crosstalk) lµ yÕu tè chÝnh h¹n chÕ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng sè sö dông cïng b¨ng tÇn sè cho truyÒn dÉn thu vµ ph¸t. Cã hai kiÓu xuyªn ©m th-êng gÆp trong xDSL : Xuyªn ©m ®Çu gÇn ( NEXT-Near end crosstalk ) vµ xuyªn ©m ®Çu xa ( FEXT - Far end crosstalk ). Xuyªn ©m ®Çu gÇn NEXT lµ xuÊt hiÖn ë c¸c bé thu ë cïng ®Çu c¸p víi c¸c bé ph¸t nhiÔu ( tõ bé ph¸t tíi bé thu ®Çu cuèi gÇn ). Xuyªn ©m ®Çu xa FEXT lµ nhiÔu g©y ra bëi c¸c ®«i d©y cho mét ®«i d©y ë ®Çu bªn kia cña ®-êng truyÒn ( tõ bé ph¸t tíi bé thu ®Çu xa ). NEXT ¶nh h-ëng tíi c¸c hÖ thèng truyÒn trªn c¶ hai -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h-íng trong cïng mét d¶i tÇn cïng mét lóc vµ t¹i ®Çu gÇn, vµ nã lu«n lín h¬n FEXT. NEXT cã thÓ tr¸nh ®-îc nÕu nh- tÝn hiÖu theo hai chiÒu ®-îc truyÒn trong nh÷ng kho¶ng thêi gian kh¸c nhau hay ë nh÷ng kho¶ng tÇn sè kh¸c nhau ( §ã lµ hai kü thuËt song c«ng ph©n chia tÇn sè vµ ph©n chia thêi gian mµ ta sÏ xÐt kü h¬n ë phÇn sau) Thu ®Çu GÇn Thu ®Çu Xa NEXT FEXT Ph¸t Xuyªn ©m H×nh 1.2 Minh ho¹ xuyªn ©m Ngoµi ra ®«i d©y xo¾n cßn chÞu nhiÒu lo¹i nhiÔu tõ bªn ngoµi t¸c ®éng vµo nh- : nhiÔu v« tuyÕn, nhiÔu do c¸c ®-êng d©y ®iÖn, m¸y hµn, ®Ìn neon …C¸c nhiÔu nµy th-êng kh«ng thÓ ®Þnh tr-íc mét c¸ch râ rµng nh-ng khi thiÕt kÕ l¾p ®Æt chóng ta l¹i cÇn ph¶i tÝnh to¸n ®Õn c¸c lo¹i nhiÔu nµy. 2.2 C¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ chung trong xDSL §Ó n©ng cao tèc ®é vµ chÊt l-îng truyÒn dÉn, c¸c c«ng nghÖ xDSL ph¶i ¸p dông nhiÒu ph-¬ng thøc kh¸c nhau nh»m më réng b¨ng tÇn sö dông vµ t¨ng hiÖu suÊt sö dông b¨ng tÇn. Nh- thay v× sö dông d¶i tÇn truyÒn thèng ( 0.3 - 4.3 KHz ) lo¹i bá c¸c cuén gia c¶m, ®-êng d©y ®iÖn tho¹i cã thÓ ho¹t ®éng víi tÇn sè hµng MHz. Ngoµi ra ng-êi ta cßn ®-a ra c¸c ph-¬ng thøc thùc hiÖn song c«ng ®Ó sö dông b¨ng tÇn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, c¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ sao cho phæ tÝn hiÖu t-¬ng thÝch víi ®-êng truyÒn ®Ó gi¶m mÐo vµ n©ng cao hiÖu suÊt sö dông phæ ( Mçi symbol sÏ mang th«ng tin cña nhiÒu Bits ), C¸c ph-¬ng ph¸p m· ho¸ ®Ó chèng lçi n©ng cao chÊt l-îng truyÒn dÉn. 2.2.1 C¸c ph-¬ng thøc thùc hiÖn song c«ng -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HÇu hÕt c¸c dÞch vô DSL ®ßi hái song c«ng trong viÖc truyÒn d÷ liÖu c¸c ph-¬ng thøc song c«ng ®Ó t¸ch biÖt tÝn hiÖu trªn c¸c h-íng ng-îc nhau. Cã 4 ph-¬ng thøc thùc hiÖn song c«ng kh¸c nhau : song c«ng 4 d©y, triÖt tiÕng väng, song c«ng ph©n chia tÇn sè, song c«ng ph©n chia theo thêi gian. Ba ph-¬ng ph¸p cuèi cïng sö dông trªn cïng mét ®«i d©y xo¾n cho c¶ hai h-íng truyÒn dÉn. §èi víi mçi tr-êng hîp cô thÓ th× chóng ta sÏ lù chän ph-¬ng thøc song c«ng nµo hoÆc sö dông kÕt hîp c¸c ph-¬ng thøc ®Ó phï hîp víi hÖ thèng cÇn thiÕt kÕ.  Song c«ng 4 d©y Sö dông 2 ®«i d©y xo¾n, mçi ®«i cho mét h-íng truyÒn. Song c«ng 4 d©y cßn gäi lµ truyÒn dÉn “ ®¬n c«ng ®«i ” , bëi v× cã hai kªnh truyÒn dÉn ®¬n c«ng ( mét h-íng ). BÊt lîi cña song c«ng 4 d©y lµ cÇn hai ®«i d©y xo¾n thay v× mét ®«i nh- c¸c ph-¬ng ph¸p song c«ng kh¸c. Nh-ng song c«ng 4 d©y lµ ph-¬ng ph¸p song c«ng víi chi phÝ Ýt nhÊt nÕu c¸p ®ång bæ sung lµ s½n cã. Tuy nhiªn c¸p ®ßng bæ sung th-êng lµ ®¾t, do vËy chi phÝ toµn bé hÖ thèng lµ rÊt cao, mÆc dï chi phÝ ®iÖn tö cã thÓ Ýt h¬n.ViÖc chi phÝ ®iÖn tö ®Ó tiÕt kiÖm c¸p ®ång lµ vÊn ®Ò chung th-êng x¶y ra trong kü thuËt DSL. Luång T1 hoÆc E1 Thuª bao 1 4 D©y Thuª bao 2 Luång T1 hoÆc E1 H×nh 1.3 Song c«ng bèn d©y  Song c«ng ph©n chia theo tÇn sè -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§èi víi nh÷ng hÖ thèng thùc hiÖn song c«ng ghÐp kªnh ph©n chia tÇn sè FDD ( Frequency Division Duplex ) th× qu¸ tr×nh thu vµ ph¸t ë n»m ë 2 d¶i tÇn sè kh¸c nhau : Biªn ®é(dB) §-êng lªn §-êng xuèng H×nh 1.4 (KHz) Song c«ng FDD Do ph-¬ng thøc song c«ng FDD qu¸ tr×nh thu vµ ph¸t ë n»m ë 2 d¶i tÇn sè kh¸c nhau do ®ã tr¸nh ®-îc xuyªn ©m ë ®Çu gÇn (NEXT) nh-ng vÉn ph¶i tÝnh ®Õn nhiÔu xuyªn ©m ë ®Çu xa (FEXT). Ph-¬ng thøc nµy cã -u ®iÓm hÖ thèng sö dông nã ®¬n gi¶n cho nªn gi¸ thµnh thÊp nh-ng ph-¬ng thøc FDD l¹i cã nh-îc ®iÓm lµ tÇn sè kh«ng ®-îc sö dông mét c¸ch triÖt ®Ó do b¨ng tÇn thu ph¸t n»m t¸ch biÖt do vËy ph-¬ng thøc song c«ng nµy th-êng kh«ng dïng ®¬n lÎ trong hÖ thèng mµ th-êng ®-îc sö dông kÕt hîp víi nh÷ng ph-¬ng thøc kh¸c.  Song c«ng ph©n chia theo thêi gian Song c«ng ph©n chia theo thêi gian TDD ( Time Division Duplex ) lµ t¹i mét thêi ®iÓm chØ truyÒn theo mét h-íng. ViÖc ®iÒu khiÓn c¸c ®-êng liªn kÕt th-êng ®-îc lu©n phiªn t¹i c¸c kho¶ng ®Òu ®Æn gi÷a c¸c h-íng truyÒn. Do qu¸ tr×nh ph¸t vµ thu n»m ë hai thêi ®iÓm hoµn toµn kh¸c nhau nªn TDD lo¹i bá ®-îc nhiÔu xuyªn ©m ®Çu gÇn NEXT. Nh-ng TDD g©y ra tæn thÊt lµ lµm lì thêi gian truyÒn dÉn. Xuèng Xuèng Lªn Lªn Xuèng -9- Xuèng Lªn Lªn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t TrÔ H×nh 1.5 Song c«ng TDD  Song c«ng triÖt tiÕng väng Ph¸t EC Thu H×nh 1.6  Hybrid §«i d©y TiÕng väng S¬ ®å hÖ thèng triÖt tiÕng väng Ph-¬ng thøc song c«ng triÖt tiÕng väng EC ( Echo Canceller ) ®©y lµ d¹ng phæ biÕn nhÊt cña DSL hiÖn ®¹i, kü thuËt triÖt tiÕng väng EC th× d¶i tÇn ph¸t ®-îc ®Æt trong d¶i tÇn thu vµ ph¶i dïng mét bé triÖt tiÕng väng ®Ó ph©n t¸ch ®-êng thu vµ ®-êng ph¸t. ViÖc thùc hiÖn song c«ng ë cïng mét b¨ng tÇn sè t¹i mét thêi ®iÓm cho nªn b¨ng tÇn ®-îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ bï, nh-ng ph-¬ng thøc song c«ng triÖt tiÕng väng th× c¸c thiÕt bÞ l¹i rÊt phø t¹p vµ ®¾t tiÒn. Biªn ®é(dB) - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thu vµ ph¸t KHz H×nh 1.7 Song c«ng triÖt tiÕng väng 2.2.2 C¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ C¸c tÝn hiÖu truyÒn trªn ®-êng d©y ®iÖn tho¹i ®Òu lµ tÝn hiÖu Analog. §iÒu chÕ nh»m biÕn ®æi tÝn hiÖu sè ®Çu vµo thµnh c¸c tÝn hiÖu Analog cã d¹ng phæ phï hîp víi ®Æc tuyÕn truyÒn dÉn cña ®-êng truyÒn ®Ó tÝn hiÖu truyÒn trªn nã sÏ h¹n chÕ ®-îc mÐo, vµ sö dông b¨ng tÇn hiÖu qu¶ h¬n.C¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ th-êng ®-îc sö dông lµ trong c«ng nghÖ xDSL lµ : 2B1Q, QAM, PAM, DMT.  §iÒu chÕ 2B1Q §iÒu chÕ 2B1Q ( 2 Binary 1 Quartery ) ®-îc sö dông nhiÒu trong c«ng nghÖ xDSL tr-íc ®©y. §©y lµ ph-¬ng ph¸p ®iÒu biªn bèn møc, ph-¬ng ph¸p nµy chØ sö dông mét hµm c¬ b¶n lµ:  (t )  1 t sin c( ) T T Trong ®ã hµm sinc : sinc(x) = sin(x)/x Trong 2B1Q mçi nhãm bit ®Ó m· ho¸ lµ b=2 bit cho nªn sÏ cã m=4 b¶n tin t-¬ng øng sÏ cã 4 symbol, mçi symbol sÏ mang th«ng tin cña 2 bit +3d/2 (10) +d/2 (11) - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d/2 (01) - 3d/2 (00) H×nh 1.8 Gi¶n ®å m· ho¸ 2B1Q D-íi ®©y lµ m« h×nh ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ 2B1Q : x M· ho¸ x(t)  (t )  1 t sin c( ) T T y(t) Kªnh §iÒu chÕ  (t )  1 t sin c( ) T T Ph¸t hiÖn & Gi¶i m· Gi¶i diÒu chÕ H×nh 1.9 S¬ ®å ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ 2B1Q  §iÒu chÕ biªn ®é cÇu ph-¬ng QAM §iÒu chÕ biªn ®é cÇu ph-¬ng QAM ( Quadra Amplitude Modulation ) ®©y lµ ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ hai chiÒu sö dông mét sãng d¹ng (sin) vµ mét sãng d¹ng (cos) cã cïng tÇn sè ®Ó truyÒn d÷ liÖu. C¸c bÝt sÏ ®-îc hîp nhãm t¹o thµnh c¸c b¶n tin ®Ó ®iÒu chÕ lµm thay ®æi biªn ®é vµ pha cña sãng sin vµ sãng cos. Mçi nhãm bit sÏ t-¬ng øng víi mét sãng cos vµ sin cã biªn ®é vµ pha cè ®Þnh vµ khi s¾p xÕp trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é cùc ta ®-îc mét m« h×nh ®iÒu chÕ. Biªn ®é sãng sin         Biªn ®é     Sãng cos - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    H×nh 1.10 M« h×nh m· ho¸ QAM_16 QAM sö dông hai hµm c¬ b¶n ®Ó ®iÒu chÕ lµ : 1(t )  2  (t ) cos(2fct ) T ;  2(t )   2  (t ) sin(2fct ) T Trong ®ã : (t) lµ hµm ®iÒu chÕ b¨ng gèc nh- d¹ng sin låi hoÆc cos låi c¨n b×nh ph-¬ng. Cos(2fct) xm1 xm (t) x(t) Encoder xm2 (t) -Sin(2fct) H×nh 1.11 S¬ ®å ®iÒu chÕ QAM  §iÒu chÕ biªn ®é pha kh«ng sãng mang CAP §iÒu chÕ biªn ®é pha kh«ng sãng mang CAP ( Carrierless Amplitude and Phase Modulation ) Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ nµy t-¬ng tù nh- QAM nh-ng do lùa chän kh«n ngoan hai hµm c¬ b¶n kh«ng cã thµnh phÇn mét chiÒu DC. Sù kh¸c biÖt gi÷a CAP vµ QAM lµ ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn. QAM thùc hiÖn b»ng c¸ch t¹o ra hai tÝn hiÖu thµnh phÇn khi trén nã víi hai sãng mang d¹ng cos vµ sin sau ®ã kÕt hîp trong miÒn Analog ®Ó t¹o nªn tÝn hiÖu QAM. Cßn viÖc thùc - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hiÖn CAP th× kh«ng cÇn t¹o ra hai sãng mang cos vµ sin mµ ta tiÕn hµnh b»ng c¸ch cho chóng ®i qua 1 cÆp bé läc Hilbert cã hai hµm ®Æc tuyÕn trùc giao víi nhau sau ®ã tæng hîp l¹i ta ®-îc tÝn hiÖu ®· ®iÒu chÕ CAP. Ngµy nay ng-êi ta th-êng dïng c¸c bé läc sè th«ng d¶i, dïng 1 cÆp cã ®Æc tuyÕn biªn ®é b»ng nhau nh-ng pha lÖch nhau 900 ( cÆp Hilbert ), hai tÝn hiÖu sau bé läc sÏ ®-îc ®-a vµo bé biÕn ®æi DAC råi qua mét bé läc n÷a ta thu ®-îc tÝn hiÖu ®· ®iÒu chÕ. xm1 xm Läc ®ång pha Sinh m· Encoder Output DAC xm2 LPF Läcng-îc pha 900 H×nh 1.12 S¬ ®å diÒu chÕ CAP  §iÒu chÕ ®a tÇn rêi r¹c DMT §iÒu chÕ ®a tÇn rêi r¹c DMT ( Discrete MultiTone Modulation ) lµ ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®a sãng mang trong ®ã b¨ng tÇn sö dông ®-îc chia thµnh nhiÒu b¨ng tÇn nhá mçi b¨ng tÇn sÏ ®-îc sö dông ®Ó truyÒn dÉn mét sãng mang ®iÒu chÕ c¸c chuçi bit tèc ®é thÊp. DMT cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi thuËt to¸n biÕn ®æi Fourier nhanh FFT ( Fasr Fourier Transform ) ThuËt to¸n mµ DMT sö dông ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ. Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ DMT ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn cô thÓ vµ nh÷ng -u ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p nµy sÏ ®-îc nghiªn cøu ë ch-¬ng sau. Mét biÕn thÓ cña DMT lµ ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®a tÇn sãng rêi r¹c DMWT ( Discrete Multiwavelet MultiTone Modulation ) trong ®ã to¸n tö Fourier - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------®-îc thay thÕ b»ng to¸n tö sãng. Kü thuËt nµy ®-îc sö dông trong c«ng nghÖ VDSL. 2.2.2 C¸c ph-¬ng ph¸p m· ho¸ Do m«i tr-êng truyÒn dÉn th«ng tin cña ®«i d©y ®ång chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu nguån nhiÔu nh- xÐt ë trªn lµm sè liÖu thu cã thÓ bÞ lçi nªn cÇn ®-a thªm c¸c bit ph¸t hiÖn vµ söa lçi. Nh-îc ®iÓm cña viÖc ®-a thªm c¸c bit lµ gi¶m dung l-îng thùc vµ g©y trÔ trong qu¸ tr×nh truyÒn sè liÖu. Cµng nhiÒu bit ph¸t ®i ®Ó ph¸t hiÖn vµ söa lçi th× cµng Ýt c¸c bit mang th«ng tin. Thêi gian trÔ th«ng th-êng tõ vµi ms tíi nhiÒu gi©y.Cã hai ph-¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t hiÖn vµ söa lçi ®-îc sö dông trong truyÒn dÉn DSL lµ m· khèi vµ m· xo¾n. Trong m· khèi, luång th«ng tin ®-îc chia thµnh c¸c khèi cã ®é dµi b»ng nhau ®-îc gäi lµ c¸c khèi b¶n tin, c¸c bit d- ®-îc bæ xung vµo c¸c khèi theo mét thuËt to¸n nhÊt ®Þnh phô thuéc vµo lo¹i m· ®-îc sö dông. M· khèi cã thÓ ph¸t hiÖn vµ söa mét hay nhiÒu bit th«ng tin. M· xo¾n ®-îc t¹o ra b»ng c¸ch cho mét chuçi bit th«ng tin ®i qua c¸c tÇng nhí th-êng lµ c¸c thanh ghi dÞch tuyÕn tÝnh h¹n chÕ tr¹ng th¸i. §iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n víi m· khèi lµ bé lËp m· ph¶i cã bé nhí ®Ó l-u gi÷ thêi ®iÓm tr-íc. VÝ dô bé m· ho¸ xo¾n tèc ®é 1/ 2 t¹o ra 2 bit cho mçi bit ®Çu vµo. Quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo bé m· ho¸ cµng lín, c¸c bit dcµng lín th× chèng lçi cµng tèt. VÝ dô, bé m· ho¸ xo¾n tèc ®é 1/ 4 cã kh¶ n¨ng chèng lçi tèt h¬n bé m· xo¾n tèc ®é 1/ 2. Tuy nhiªn, bé m· xo¾n 1/ 4 t¹o ra 4 bit cho mçi bit ®Çu vµo cña sè liÖu ng-êi sö dông nªn nÕu dung l-îng kªnh truyÒn lµ 40 kbit/s th× ng-êi sö dông chØ göi sè liÖu víi tèc ®é 10 kbit/s. Do ®ã ph¸t hiÖn vµ söa lçi lµm gi¶m dung l-îng hÖ thèng. Nh÷ng kiÓu ph¸t hiÖn vµ söa lçi kh¸c nhau ®-îc sö dông trong hÖ thèng xDSL tuú thuéc lo¹i dÞch vô cña kh¸ch hµng. VÝ dô lçi x¶y ra trong c¸c dÞch vô truyÒn tho¹i sè hoÆc truyÒn h×nh qu¶ng b¸ cã thÓ chÊp nhËn ®-îc nh-ng kh«ng chÊp nhËn lçi khi truyÒn t¶i c¸c file ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm. Do vËy, kh¸ch hµng - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cã thÓ s½n sµng chÊp nhËn tèc ®é lçi cao h¬n trong c¸c øng dông truyÒn th«ng gÇn thêi gian thùc ®Ó cã b¨ng th«ng cao h¬n. §Ó tho¶ hiÖp gi÷a thêi gian trÔ vµ hao phÝ b¨ng th«ng, hÇu hÕt c¸c kü thuËt xDSL ®Òu ®-a ra Ýt nhÊt hai lo¹i kªnh truyÒn th«ng nhanh vµ chËm. C¸c kªnh nhanh th-êng tr¸nh lçi Ýt nh-ng truyÒn t¶i c¸c b¶n tin cã trÔ ng¾n. C¸c kªnh chËm cã thÓ chèng lçi tèt nh-ng trÔ vµi gi©y. KÕt qu¶ cña nh÷ng c«ng cuéc nghiªn cøu ®-a vµo sö dông toµn bé b¨ng th«ng cña ®-êng d©y ®ång gåm c¶ d¶i tÇn sè phÝa trªn d¶i tÇn sè tho¹i cïng nh÷ng tiÕn bé kü thuËt cña gi¶i ph¸p xDSL ®· tËn dông ®-îc c¸c m¹ch vßng c¸p ®ång cã mÆt ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. Víi tèc ®é truyÒn d÷ liÖu hµng chôc Mbit/s, nh÷ng modem xDSL sÏ thay thÕ toµn bé c¸c modem t-¬ng tù cò ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô truyÒn d÷ liÖu chÊt l-îng cao trong t-¬ng lai. Ch-¬ng 2 : c¸c c«ng nghÖ DSL 1. C«ng nghÖ HDSL / HDSL2 1.1 Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Kh¸i niÖm vÒ HDSL ( High bit rate Digital Subcriber Line ) xuÊt hiÖn vµo n¨m 1986, ®-îc nghiªn cøu ë phßng thÝ nghiÖm, nã lµ gi¶i ph¸p ®Ó thay thÕ cho c¸c ®-êng truyÒn T1 ë Mü. ThiÕt bÞ HDSL ®Çu tiªn ®-îc ®-a vµo ho¹t ®éng n¨m 1992 ë Mü. Th¸ng 10 n¨m 1998, ITU th«ng qua khuyÕn nghÞ G991.1 cho HDSL thÕ hÖ thø nhÊt. ITU b¾t ®Çu nghiªn cøu x©y dùng khuyÕn nghÞ thÕ hÖ 2 (HDSL2) gäi lµ G991.2 Sù cÇn thiÕt cña HDSL: Khi mµ luång E1 (ë Ch©u ¢u) vµ luång T1 (ë B¾c Mü) kh«ng chØ sö dông ®Ó nèi liªn ®µi mµ cßn ®-îc dïng ®Ó nèi tõ trung t©m chuyÓn m¹ch ®Õn kh¸ch hµng cho c¸c dÞch vô kh¸c(ngoµi tho¹i).HÖ thèng truyÒn dÉn E1/T1 nh- thÕ th× gi¸ thµnh rÊt ®¾t, vµ viÖc l¾p ®Æt, b¶o d-ìng rÊt khã. V× vËy ng-êi ta cÇn ph¶i t×m mét hÖ truyÒn dÉn tiÖn lîi vµ rÎ tiÒn h¬n vµ HDSL ra ®êi. 1.2 M« h×nh hÖ thèng HDSL I N T M C A O HDSL M P - 16 - HDSL C M O A M P I N T Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ®«i 2BQ1 E1 tuú E1 chän HDSL lâi LTU (line terminal unit ) H×nh 1.13 NTU (network terminal unit) M« h×nh hÖ thèng HDSL 1.3 Kü thuËt c¬ b¶n C¸c nhµ s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch cô HDSL th-êng sö dông ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ 2B1Q cã m¹ch hçn hîp triÖt tiÕng väng cho hÇu hÕt c¸c hÖ thèng HDSL trªn thÕ giíi. Mét sè n-íc ë Ch©u ¢u sö dông hÖ thèng ®a tÇn rêi r¹c DMT, vµ AM/PM kh«ng sãng m¹ng (CAP). ViÖc thùc hiÖn truyÒn dÉn song c«ng trong hÖ thèng HDSL cã thÓ thùc hiÖn theo mét sè gi¶i ph¸p sau: + Song c«ng ®¬n : ChØ dïng mét ®«i d©y vµ mét cÆp thiÕt bÞ thu ph¸t ë mçi ®Çu cña ®-êng d©y. Hai h-íng cã thÓ t¸ch biÖt b»ng ghÐp kªnh theo tÇn sè (FDM) hoÆc cã m¹ch hçn hîp triÖt tiÕng vang (gi¶i ph¸p nµy cho HDSL thÕ hÖ 2) + Song c«ng ®«i : Dïng hai d©y ®«i, mçi ®«i th× truyÒn toµn bé t¶i theo mét h-íng (gi¶i ph¸p nµy thùc hiÖn ®¬n gi¶n nh-ng cã nh-îc ®iÓm lµ truyÒn tÝn hiÖu cã b¨ng tÇn lín cho nªn suy hao lín vµ xuyªn ©m ë tÇn sè cao + Song c«ng kÐp : TruyÒn dÉn song c«ng kÐp c¶i tiÕn ®é dµi m¹ch vßng vµ ®é t-¬ng thÝch phæ b»ng c¸ch göi nöa th«ng tin trªn mçi d©y, mÆt kh¸c ph-¬ng ph¸p nµy l¹i truyÒn tÝn hiÖu b»ng c¸ch sö dông m¹ch hçn hîp triÖt tiÕng väng (EC). Do ®ã b¨ng tÇn cña tÝn hiÖu gi¶m vµ suy hao cïng víi xuyªn ©m còng - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gi¶m. Mét -u ®iÓm kh¸c cña song c«ng kÐp lµ nÕu sö dông mét ®«i d©y th× cung cÊp hÖ thèng truyÒn dÉn nöa tèc ®é. ®-êng lªn 0 30 ®-êng xuèng 200 230 f (KHz) H×nh 1.14 Song c«ng ph©n chia tÇn sè trong HDSL B¨ng tÇn dïng Cho c¶ ®-êng lªn vµ Xuèng 0 30 200 230 f(KHz) H×nh 1.15 Song c«ng triÖt tiÕng väng trong HDSL C«ng nghÖ HDSL dïng m· ®iÒu chÕ Trellis truyÒn thèng kÕt hîp víi tiÒn m· ho¸ c©n b»ng kªnh. TiÒn m· ho¸ c©n b»ng kªnh cã chøc n¨ng gÇn gièng nhbé läc nèi tiÕp cña bé c©n b»ng nèi tiÕp sö dông trong HDSL. D÷ liÖu trong tiÒn m· ho¸ cã chiÒu réng tõ 12 ®Õn 16 bit. §iÒu nµy lµm t¨ng ®é phøc t¹p cña bé triÖt tiÕng väng theo mét c¸ch t-¬ng tù. 3.1.4 Kh¶ n¨ng vµ øng dông HDSL lµ ®-êng d©y thuª bao sè tèc ®é cao vµ ®èi xøng nã cã thÓ truyÒn dÉn song c«ng c¸c luång 1,544 Mbit/s (T1) vµ 2,048 Mbit/s (E1) theo c¶ hai - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h-íng trªn ®-êng d©y ®iÖn tho¹i dµi ®Õn 3,7 km víi d©y lµ 24AwG (lµ d©y cã ®-êng kÝnh = 1/24 inch = 0,5 mm) mµ kh«ng cÇn bé lÆp trung gian. Nh-ng khi cÇn truyÒn ®i xa th× vÉn cã thÓ dïng c¸c bé lÆp trung gian. HiÖn nay th× h¬n 95% ®-êng d©y HDSL kh«ng cã bé lÆp. Ban ®Çu HDSL ®-îc ph¸t triÓn ë Mü vµ sö dông 2 cÆp d©y ®ång cho tèc ®é T1 víi c¸c chip xö lý tèc ®é song c«ng 786 Kbit/s (786 Kbit/s t¶i hiÖu dông ngoµi ra cßn cã16 Kbit/s lµ phÇn mµo ®Çu dïng ®Ó ®ãng khung vµ c¸c th«ng tin khai th¸c trªn mçi h-íng) cho mçi chiÒu. Do vËy ®Ó cung cÊp tèc ®é E1 vµ tËn dông cïng chip xö lý ®ã th× ®-êng truyÒn E1 yªu cÇu ph¶i dïng 3 cÆp d©y ®ång. Ngµy nay c¸c chip míi dµnh riªng cho tèc ®é E1 ®· ra ®êi cho phÐp truyÒn d÷ liÖu trªn 2 cÆp d©y ®ång. §-êng d©y thuª bao riªng cÊp 1 (1,544 M hoÆc 2,048 M) tõ ng-êi sö dông ®Õn m¹ng th-êng dïng c¸c øng dông HDSL nhiÒu nhÊt. HDSL lµ ph-¬ng tiÖn chñ yÕu ®Ó nèi tæng ®µi c¬ quan (PBX) vµ thiÕt bÞ d÷ liÖu gãi hoÆc ATM tíi m¹ng c«ng céng. HDSL còng dïng ®Ó nèi c¸c tr¹m v« tuyÕn trªn mÆt ®Êt hoÆc nèi c¸c tr¹m DLC (Digital Loop Carrier) tíi Trung t©m chuyÓn m¹ch CO (Centre office). MÆc dï víi nh÷ng -u ®iÓm cña m×nh nh- gi¸ thiÕt bÞ thÊp, gi¸ thµnh b¶o d-ìng thÊp, ®é tin cËy cao, c¸c kh¶ n¨ng chuÈn ®o¸n lçi c¶i tiÕn nh-ng HDSL vÉn kh«ng thÓ thay thÕ ®-îc ®-êng d©y T1/E1 truyÒn thèng do c¸c ®-êng d©y T1/E1 lµ cã s½n cßn c¸c ®-êng d©y HDSL th× ph¶i l¾p ®Æt míi víi gi¸ thµnh kh¸ cao. Bëi vËy HDSL chØ ®-îc sö dông ë nh÷ng ®iÓm l¾p ®Æt míi vµ ®-îc sö dông chñ yÕu bëi c¸c nhµ khai th¸c néi h¹t. Trong mét sè tr-êng hîp ng-êi ta dïng ®Ó nèi c¸c ®-êng tèc ®é cao gi÷a c¸c toµ nhµ trong mét khu tr-êng hay c«ng së. Phiªn b¶n ®Çu cña HDSL truyÒn dÉn luång T1 dïng hai ®«i d©y vµ luång E1 dïng ba ®«i d©y cho nªn kh¸ tèn kÐm. Tiªu chuÈn cho c«ng nghÖ HDSL thÕ hÖ 2 xuÊt hiÖn vµo n¨m 1995 cã tèc ®é bit vµ ®é dµi m¹ch vßng gièng nh- nh- - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ßng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HDSL thÕ hÖ thø nhÊt nh÷ng chØ sö dông duy nhÊt mét ®«i d©y. HDSL2 cã kü thuËt m· ho¸ cao vµ ®iÒu chÕ phøc t¹p h¬n còng nh- viÖc lùa chän kü tÇn sè thu vµ ph¸t ®Ó chèng l¹i xuyªn ©m. C¸c phiªn b¶n míi cña HDSL m-în nhiÒu ý t-ëng cña ADSL, HDSL 2 ®· ®-îc thiÕt kÕ “ t-¬ng thÝch phæ” víi mét sè ®-êng truyÒn tèc ®é cao kh¸c. Tuy nhiªn tèc ®é (theo chuÈn ANSI) lµ cè ®Þnh cho nªn ITU ®· c¶i thiÖn vÊn ®Ò nµy trong chuÈn míi. Míi ®©y nhÊt lµ phiªn b¶n SHDSL (tiªu chuÈn cña ITU). Nã thuéc d¹ng MSDSL víi kh¶ n¨ng cung cÊp tèc ®é kh¸c nhau tõ 192 Kbit/s; 256 Kbit/s; 384 Kbit/s; 1,536 Kbit/s; 2,048 Mbit/s; 2,032 Mbit/s. Vµ tÝnh chÊt thay ®æi tèc ®é lµ hoµn toµn tù ®éng. 3.2 C«ng nghÖ ADSL 3.2.1 Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ ADSL xuÊt hiÖn vµo n¨m 1989 vµ ®-îc nghiªn cøu trong c¸c phßng thÝ nghiÖm, mÉu ADSL ®Çu tiªn ra ®êi vµo n¨m 1992 t¹i phßng thÝ nghiÖm Bellcore, s¶n phÈm ®Çu tiªn ®-îc thö nghiÖm vµo n¨m 1995. Ban ®Çu th× ADSL ®-îc nghiªn cøu ë tèc ®é 1,5 Mbps ®-êng xuèng vµ 16 Kbps ®-êng lªn øng dông cho héi th¶o video, ®©y lµ phiªn b¶n ®Çu tiªn cña ADSL. ADSL xuÊt hiÖn ngoµi viÖc thùc hiÖn ®-îc c¸c dÞch vô viÔn th«ng cò (tho¹i , fax …) vµ c¸c dÞch vô cña ISDN, HDSL. ADSL cßn nhanh chãng ®-îc ¸p dông cho c¸c dÞch vô viÔn th«ng cã yªu cÇu bÊt ®èi xøng ®ßi hái tèc ®é xuèng cao nh- Internet vµ bÊt kÓ dÞch truyÒn sè liÖu bÊt ®èi xøng nµo (mµ ®a phÇn c¸c dÞch vô viÔn th«ng ®Òu xem t¶i xuèng nhiÒu h¬n lµ t¶i lªn). Th¸ng 10 n¨m 1998, ITU ®· ®-a ra khuyÕn nghÞ G992.1 cho ADSL theo khuyÕn nghÞ nµy th× ADSL cã thÓ truyÒn c¸c dÞch vô bÊt ®èi xøng trªn mét ®«i d©y xo¾n tèi ®a nh- sau: _ §-êng xuèng 8 Mbps - 20 -
- Xem thêm -