Tài liệu Công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội an

  • Số trang: 150 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
cuongducnguyen

Tham gia: 09/12/2017

Mô tả:

HÒI VÀN NGHÈ DAN GIAN VIÈT NAM CHI HÓI VÀN NGHÉ DAN GIAN HÓI AN CONGCUDANHBAT SONG Niróc TRUYEN THONG ÒHOIAN \ — V ^ —f" VV N f^ D G NQI NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIÀ HA NOI CONG TRIXH DO CHINH PHU TÀI T R O S . \ N G T A O 1999 - 2000 • Doc du\ét cóng trinh: OS. T.^KH TÒ .XdOC TH.VNH • Tn chi/c xuàt bàri: P(;s, TS N(;UYK.\ XUÀN KINH HÒI VÀN NGHÉ DAN GIAN VIÉT NAM • • • CHI HÓI VÀN NGHÉ DAN GIAN HÓI AN CdNG CU DANH BAT SONG Nirdc TRUVIN THSNG Ò Hdi AN NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIÀ HA NOI - 2001 MUC LUC Lai nói dàu 7 Chirong /: Vài net ve dac diem dia ly tu nhién va lich su dàn cu Hòi An 9 + A/ Dac dicm dia ly tir nhién. 9 Ho Tàh Cttàng + B / C à c l d p c u ' d à n Hòi An. 13 Nguyén Chi Trung CtìUong II: Gòng cu danh bàt song nuóc truyen thóng 6 Hòi An 19 +A/ Nhóm Gòng cu dành bàt d nìòi trifòng nxxàc ngot. 19 Nguyén Dire Minti, Ho Tàh Cwòng + B/ Gòng cu dành bàt d song rach nu'dc Id. Tran Vàn An, Tran Ardi 33 + e / G ò n g cu danh bàt cà d mòi truòYig nu'óc man. Tran Vàn An, Nguvcn 47 Chi Trung Phu• lue » DD + Mot so kiéng cùr ciia ngy dàn nghé manh khdi d Hòi An. 57 Tru'o'mi Hoàm^ Vinli cy cy ^ Bang ke càc nghè danh bàt song nu'dc truyen thòng d Hòi An. Iluvnh 64 Vình Sanlì + Bang kc tir dia phu'ctng licn quan dòn còng cu danh bàt song nu'dc truyen thong su'u tàm d^dc d Hòi An. 68 Le Thi Tuàh + Càc ban ve còng cu dành bàt song nu'dc truyen thòng d Hòi An Qucing Vàn Quy 90 Lui nói dàu Rai nhùng ehiee thuyén dành bàt xa bà vói eóng suàt hàng ngàn CV sé thay the nhùng ehiee ghe me, ghe nan va nhùng eànli buóm già nua, eù kl... Nhùng giàn mành ehà, mành khai, IiTÓi rùng, Iwói quàt bang gai, spi sé phai nhwùng ehó eho nliùng giàn Iwài vày rut ehi, nhùng giàn mành dien, nhùng mày tàm ngir... Va trén eàe eànJi dóng, eàe dóng song khàp mpi mién dàt nwóe tu mién ngwefe dèh mién xuói, nhùng ehiée là, nhà, dò, noni, ró... dang ngày eàng thixa thót dàn. Mot so trong nliùrig vàt dung dò hien Jdióng eòn dwcfe su' dung dèh va dwpe eàtgiù o' dàu dò, trong nliùnggóe nhà, nhùng giàn bép, nliùìig tu, bue, ké... nhuvàt ehùng ve mot thòiky boat dóng day ah tuong truóe kia... O Hòi An - manh dàt nhò bé vùng eira song - ven bién, tình trang ve eóng eu dành bàt song nuòe truyen thòng eùng tu'Ong tirnhw vày... Du'oe su' tal tro' eua Trum; UÌVIÌ; Hòi \ 'àn nt^bè dàn giàn l lèt \anh cliung tèi dà ticn lianiì dot ^iiu tàm, kliao sat ve eàe eóng eu nàv vói mong muòn qua dò, gòp pbàn eung eàp nliùng tliòng tin, nliùng tu' Uèu ban dàu nliàni lu'u lai làu dai bình anJi - du ehi là trèn saeh \'o', eanb sinli lioat \àn Iioa song nuòe truvèn tliòuig \'ò^n rat pJn'y bièn \'à gàn bo màt thièt \òi eae làng què \'ièt .\'am truòe day: "Cha ehài, me luói, eon eàu Thàng ré dùng dò, eon dàu ngói nò" (Ca dao) Do (.fièli kièn nebièn 1 » eùu han che, (>' c/j"r chune tòi , chi co thè mò ta khai quat ve mot so còng cu danh bàt song niròc chu vèu, bièn tòn ò dia n/iiAynr. ( òn rat • i t i nhieu dicu, nhiéu vàn de phai bò sung, hoan chinb. Vièe dòi chièu, so sanh, rut ra nhùng net dac trung c/iiing ve chiing vàn eòn dang bò dò. De eò nhùng nhan thue day dù ho'n, khoa hpe hon, ehùng tòi rat mong nhan duoe su gip y, ehi dàn eua eae nhà chuvèn mòn va tàt ea auv vi. NHOM TÀC GIÀ 8 Chuofng I VÀI NET VE DÀC DIÉM DIA LY TLT N H I É N VÀ LICH SLf • • • DÀN CU HÒI AN A. DÀC DIÉM DIA LY TU NHIÉN * . * * * Ve dia hình song niiàc: Hói An nàm d vi tri: lò'^SS' - 16^ vi Bàc; 108''20' - 108^'44" kinh Dòng, dién tich khoang GOkm", nàm trén bd Bàc ha lUu song Thu Boll, thuòc khu vUc cùa song, ven bién cùa tinh Quàng Nam, mién Trung - Viet Nam. Ndi day co Cùa Dai vòn là cùa bién trpng yéu tu thdi Co - Trung dai d phia nam Viet Nam va là ndi hói tu cùa ba nguón song Idn d xù Quàng: Thu Bòn, Vu Già. Chién Dàn cùng chày ra bién Dòng. Càch xa Cùa Dai khdàng 7 km co cum dàd Cu Lao Chàm àn ngù. Ve phia Bàc co cdn song De Vòng {Lo Cành Giang) nói thòng giùa Cùa Hàn - Dà N a n e vói Cùa Dai - Hòi An. Màc dù dièn neh khóng lón nhUng khu vifc Hói An co kha nhiéu loai dia hình vdi nguón góc khac n h a u : - Dia hình nguón gòc song. - Dia hình nguón gòc song - d a m hiy. - Dia hình nguón góc bién. - Dia hình nguón góc song - bién. - Dia hình nguón góc bién - d a m lày. - Dia h m h nguón góc bién - gió. - Dia h m h nguón gòc song bién - d à m lày. - Dia hình nguón góc ho - dàm lày. Vói dac diém vi tri dia ly va dia hình nhiéu nguón góc nói trén dà tao cho ngU tritdng - song iiifdc khu vUc Hói An vó r ù n g da dang. phong phù: co vùng bién nàm giùa q u à n dao va bd bién - cUa song, bién; co vùng bién n à m t r é n t h é m lue dia chcay dai ra khu vUc bién Dóng; co vùng bién n à m trong khu vite vinh Dà N à n g dUdc tad bdi ban dao Sdn Tra; co v ù n g song nuòc \ó - nUdc ngdt ròng lón; co nhiéu dàm. hói, vùng trùng, vùng, bau. mUdng, lach, khe... dàe biét là song nhó chàng chit. * Ve c h e d ò gió: Vùng Hói An chiù tàe dóng eua hai m ù a gió chù yéu: gió mùa dóng va gió mùa ha. Mùa dóng t u t h à n g 1 - 3 co gió mùa Dóng F^.-ic va t u CUOI t h a n g 5 - 1 2 huóng gió t h i n h h a n h la Bàe dòn Tày Bcàc. Cudng dò gió t r u n g binh khoang 2m/s. Idn nhàt 10 15-20m/s. Mùa ha tu thàng 4-10 huóng gió Dóng va Dòng Nam. Mùa này hay có bàd va àp t h à p nhiet dói. Toc dò cuc dai khoàng 40m/s thUdng xày ra vàd cuòi thàng 10. Gió mùa Dóng Nam xuàt hién vàd thàng 4, 5, 6 trùng vàd càc thàng mùa khó, kéd dai tu thàng 28. Che dò gió nay dà tao nén cho khu vUc Hòi An có hai mùa rò rét: mùa mUa - lù, gió - bào, rét tu t h à n g 9-1; mùa khó màt, tu thàng 2-8. Ngoài hai mùa gió chinh này, trong vùng con chiù ành hUdng cùa gió ''Phcfri' {cùng giong nhit càc dia phitóng khàc à mién Trung), kiéu gió này thUdng xày ra vàd mùa he, kéd dai tùng ddt vài ba ngày, có ddt 10-15 ngày. * Ve nhiet do - khóng khi: Mùa dóng nhiét dò trung bình 23-24'C, nhiet dò thàp nhàt khoàng 1520"C, có nàm xuò'ng dén l l C , thUdng xuàt hién vào t h à n g 12, thàng 1. Mùa ha nhiet dò cad hdn mùa dòng khdàng 5 C, nhiét dò trong càc thàng tUdng dòi dòng déu: tu 28-30 C, cao tuyet dòi 39-40 C chù yéu vào thàng 6-7, thàp tuyet dòi 21-23 C vào t h à n g 12,1. * Ve luang mila: Tong lUdng mUa t r u n g bình nàm là 2.087mm, phàn lón tàp t r u n g vào mùa dòng {nhàt là thàng 9,10) chiém 2/3 lUdng mita t r u n g bình cà nàm, so ngày mUa là 20 ngày. * Ve che dò song: 0 khu vUc Hòi An, song phu thuóc rat chat che theo che dò riéng. Có hai he thòng song dac trUng: Mùa dòng song ngoài khdi, chù yéu 11 theo huóng Dóng Bàc. eòn gàn bd có hitóng Dóng. dò cao song tu 1.5 - 3m. d vùng bién luón nho hdn 1.5m. Mua ha huóng song ngoài khdi va gan bd có khac n h a u . Trong khi huóng song ngoài khdi hudng Tày Xam la chu yéu. do tac dòng eua gio mùa Tày Nam, thì d vùng ven bd t h u d n g ditói Im. dò cad song 0.1-0,6. chiém 80%. * Ve dòns chà\ va sU tha\ dói rni/c nUóc bién: Khu VUC Hòi An con tón tai hai he t h ó n g dóng chày: Dònfj ehày mùa Dóng va dóng chày mùa He. Dóng chày mua Dóng vào thiing 2. hUdng Dóng Bàc - Tày Xam; dong eh.iy mùa He vào t h a n g 8, hitóng Tày Nam - Dóng Bàe. Có 2 dang t h a y dói mite nitde bién: Dao dóng thuy triéu, ehé dò b;in nhàt triéii khóng déu, bién do triéu bé nhàt 0.8m va lón nh.'it là l.^ni. à n h hitdng cùa thuy triéu vào sàu lue dia tdi 40km; dao dóng khóng theo ehu kv. dàv thite sit eo sit thay dói mite nitde bién trong nhùng khoàng thdi gian khàc nhau. Che dò nitóc cùa song Thu Bòn có vai tró quyét dinh dói vói sU thay dói vùng cUa song {ó Hói An). Vùng thitdng nguón song Thu Bòn nàm gàn mot t r u n g tàm mita lón d Viét Nam {xàp .XI 20 km I Inani). Càc nha dia ehàt cho r à n g n h ù n g diéu kién thùy van eùa song Thu Bón là tàe n h à n khóng nhó dén qua trình hinh t h à n h . bién doi cùa song iCùa Dai) nay, tao nén nhiéu dang dia h m h phong phù eó nguón góc khàc n h a u d day. 12 Xuàt phàt tu dac diém dia hình song nitóc, khi hau gió mùa, che do thuy vàn... nói trén. de thich ùng, nhàm khai thàc nguón thuy - hai san vó cùng phong phù dàp ùng nhu càu cuóc song ma càc lóp dàn cit Hòi An dà sàng tao ra nhiéu loai hình còng cu dành bàt phù hdp vói tùng vùng. tùng dia hình song nitóc va tùng mùa. Hay có the nói: diéu kién dac diém dia ly tu nhién là yéu tó tàe dóng rat lón dén tinh sàng tad còng cu dành bàt song nitóc cùa càc lóp cit dàn Hòi An d vùng cùa song - ven bién này. B. CÀC LÒP CI/ DÀN HÒI AN Két qua khào co hoc gàn day nhàt cho biét: Chù nhàn bàn dia dàu tién trén mành dàt Hói An là cit dàn thdi tién su càch day it nhàt hdn 3.000 nàm va phàt trién bdi cit dàn thuòc phùc he vàn hoà Sa Huynh tu thè ky thù II sau Còng nguyén trd ve tritóc. Càc hién vàt còng cu bang cuòi dà, ròi bang sàt, hay nhùng mành nhuyén thè, xitdng cà. ràng hàm cà, kim bang xitdng cà... là nhùng minh ehùng ve viec su dung sinh vàt bièn, song nitóc cùa cit dàn thdi ky này chd nhu càu cuóc song cùa mình. » Tiép theo cit dàn thdi Tién - Sd su là cit dàn Champa {tu the kì II sau eóng nguyén dén the ki XV). Thed nhiéu nguón tu' liéu thit tich, lich su va khàd có, ehùng ta có thè biét ve cit dàn Champa nói tièng vói 13 kha n à n g ehinh phue song nitóc - bién cà. Ngoài viéc giói d ó n s ghe/thuvén di lai trén ditdng song hay vitot bién ca de giad thitdng buon bàn. ngitdi C h à m con biét khai thàc triét de nguón t h u v - hai san phue vu eho nhu càu bua àn h à n g ngày eua minh. Ca bién là mon àn rat ita thìeh cùa ngitdi C h à m . Ngoài viéc kho, nitóng. ho con biét nàu canh ehua vói d ù a / t h d m , cà ehua. me, già. dàu...; biét làm eae Ideai nude màm (lamu'thin) vói ky t h u à t cao nhu: m à m ruòc {mUthin frum): màm eà mòi {mUthinkun): m à m tòni {mUthin hatay): mam eà dóng {mu'thin su' tong)... va ditdng nhién. de khai thàc nguón Idi thuy - bài san này thì eóng eu va kinh nghiém d à n h bàt dóng vai tró rat q u a n trong. Bitóe sang thè ky XV, eit dàn Dai Viét bàt dàu smh song dinh eit d vùng dàt "Xz/ Quang" nói c h u n g va Hòi An nói riéng. Có thè bàt dàu vào nàm M02, vói euòe t à n eóng md mang eòi bd ve phia Xam eùa cha con Ho Quy Ly. Ngitdi Viét vói vàn hoà D<7Ì Viét dà t ù n g bitóe hoà nhàp, tiép bién, thay thè ngitdi Chàm vói vàn hoà C h a m p a va vùng dàt Hói An ehinh thitc ditoe ghi vào bàn dò cùa nha nUóe Dqn Viét t u dò. Vói phong trào di dàn làp àp, eit dàn D.ai Viét t u eàe dóng bang ehàu thó Bàe Bò. chu yéu la Bàe T r u n g Bó. lóp lóp vào day lam àn sinh song. X h u n g vao thdi diém này. day ehi là vùng dàt ^'Ki mi" (hòi nha Ho som hi nha Minh - Trung Quóc danh hai khi xam lUifc nUdc 11 ta). nén làng xà ngitdi Viét vàn chUa ra dòi. Dén nàm 1471 {nién hiéu Hong Due - Vua Le Thành Tóng) vói cuóc di dàn lón thù 2. lóp cit dàn Viét ditdc bó sung manh me, cùng vói sue manh ve mdi màt cùa nhà nitóc Dai Viét lue bay giò dà tad diéu kièn t h u à n Idi cho làng - xà ngUdi Viét làn lùdt hình t h à n h trén mành dàt này vàd cuòi the ky XV nhit: làng Thanh Ha, Vòng Nhi, Cam Phò... va trong the ky XVI già tàng thém càc làng Hoài Phò, Hòi An, Co Trai... Cùng vào cuòi thè ky XVI, chùa Nguyén Hoàng vói cài nhìn sàu. ròng trén con ditdng tìm dén ''Hoành Scfn nhàt dai, van dai dung thàn' dà dàt Xù Quàng {trong dò eó Hòi An) vói tàm thè, chién litdc eho dóng ho. con ehàu làu dai. Su kién chi'nh tri, lich su này dà dàn dén qua trình di cit làn thù ba cùa cit dàn Dai Viét, chù yéu tu Thanh Hoà, Nghé An, Ha Tinh theo Nguyén Hoàng vào day. Hòi An - Xù Quàng bitóe vào giai doan lich su mói - giai doan òn dinh, tu chù phàt trién kinh té - vàn hoà. Lóp cit dàn già tàng, dàn so phàt trién, cùng vói kinh té, mot loat làng - xà d Hòi An tiép tue hình t h à n h nhit làng Thanh Chàu, Xuàn Mi, Sdn Phò, De Vòng, Kim Bóng, An Mi, Dai An, Hoà Yèn, Làng Càu.. trong the kyXVII, XVIII. Vói cành nghèo khó t r a m diéu cùa buoi ban dàu di dàn. làp àp trén mot vùng dàt mói, dUdc menh danh là Ò Chàu àe dia", càc lóp cit dàn tién nhàn chàc chàn dà phài dùng càm chó'ng chdi vói bad khó khan, nghéd 15 kho. khai thae t ù n g tàe dàt. t ù n g k h o a n h song, vói truvén thóng vàn boa vòn eó eua ngudi Viét, tiép thu kinh n s h i é m san xuàt. ehàt loe vàn boa eua cu dÀn bàn dia de e h m h phue m à n h dàt mói. j^huc vu eho nhu càu s m h tón. phat trién eua mình. Trén ed sd do, t u n h ù n c l a n e - xà nóns: n s h i é p . eo két hop vói ngit nghiép. tiéu t h ù eóng nghiép dà hình t h à n h eae làng ehuyén n g à n h . ehuyén nghé nhu: làng nòng nghiép, lang ngU nghiép (lang chai). làng tiéu t h u còng nghiép va l a n e thUdng nghiép. Tu euó'i the kv XVI dén dàu the ky XVIL vói sU })hat t n é n manh me eua nén k m h té nói sinh bdi sU eó mat eua cu dan Dai Viét {nhu'dà trinh hày). trén mot mành dàt vòn eo nhiéu Un thè ve vi tri dia ly. tieni nàng va ea kmh nghicm boat dóng k m h té noi eliung, kinh té iigoai tluKJiig noi riéng eùa eàe lóp eU dàn trUde {tu' cu dàn Sa Huynh dcn cU dàn Champa). bàt gap n h ù n g yéu tó ve diéu kién lieh su, t m h hình ehinh tri - kinh té trong nitóe va thè gioì, dàe biét là d khu vue Dong, Dóng Xam ehàu A dà tao diéu kién t h u à n Idi eho nén k m h té ngoai thitdng d Hói An - Dang Trong phàt trién nicanh me vói vai tró là T r u n g tàm thUdng eang màu dich quóc té trong suòt gàn 3 thè ky (Tu dàu theky X\1I dén cuòi the ky XIX). > Cùng VÓI su ])hàt trién. Dò thi ìhudng eang (juóc té Hói An neàv chng gia t a n e manh me ve so' htcjng va K thành phàn cU dàn mdi: dò là thUdng nhàn càc nUdc phUdng Tày va trong khu vUc. Ho dà cu dai dién dèn làp thUdng diém hoac thuè nhà d Hói An cho mùa màu dich hàng nàm. Dàng luu y là hai bó phàn cU dàn Trung Quóc va Nhàt Bàn. dUdc phép cùa càc Chùa Nguyén, hd dinh cU, làp phò, nhiéu nguòi dà lày vd là ngUdi Viét. Có thè nói, sau ngUdi Viét, hai bó phàn cU dàn này dóng vai tró khà quan trdng trdng khói còng dòng cU dàn d Hói An. Dac biét là bó phàn cU dàn ngitdi Hoa vói nhiéu t h à n h phàn nghé nghiép, tu nhiéu dia phitdng khàc nhau cùa vùng duyèn bài Hda Nam Trung Quóc dèn dinh cU làp nghiép d Hói An chd dén ngày nay, ngoài boat dòng thitdng nghiép hd con tham gia vàd nhiéu boat dòng kinh tè khàc. có cà boat dóng ngU nghiép trèn dia bàn song nUóc Hòi An. Có thè nói: Qua trình hình t h à n h va phàt trién cùa khói còng dòng cit dàn Hòi An là sU nói tiép lién tue cùa càc lóp dàn cU Tién - Sd su - Sa Huynh, Champa. Dai Viét ma bàn t h à n cùa tùng lóp cU dàn này vòn có sU giao luu, tiép bièn, bòi nhàp manh me vói càc còng dòng dàn cit khàc d trdng khu vUc: Dòng, Nam va Dòng Nam chàu À. Chd nén. khi nghièn cùu, tìm hièu ve kinh tè - vàn hoà - xà bòi nói chung, còng cu nghé dành bàt song nitóc nói riéng, d day chung ta khóng thè khóng dàt ehùng trdng mot bòi canh lich su hình t h à n h hét sue dàe biét jfiàv--eùft^hori"CÒng d ó n f c ^ ^ dàn Hòi An. ^ • ^ . ^,',\'T S l'\ .V ^ Hói An. nói n h u càc nhà nghién cUu lich sU - vàn hoà thUdng k h à n g dinh: là ndi bòi n h à n . bòi t h u y va bòi tu vàn hoà. Dàe diém này có tinh quyét dinh dén dién mao da dang, phong phù. dòc dao va day t m h h à p dàn ve eóng cu d à n h bàt nghé song nitóc d Hòi An. Ih Chirang II GÒNG c u DÀNH BAT SONG Nl/ÒC TRUYEN THÓNG Ò HÒI AN Do sU da dang ve mói tritdng sinh thài - tu nhién, dàe biét là càc dang sinh tbài song nitóc va cùng vói nò là càc loài thuy. bài san nén còng cu dành bàt d day eùng rat phong phù va da dang, bao góm nhóm còng cu dành bàt d ad bó. bau mUdng, ruong nitóc ngot, nhóm d càc bòi, dàm. vùng, song, rach nUóc Id va nhóm d càc vùng bién. ven dàd nitóc man. A. NHÓM CÒNG CU DÀNH RAT Ò MÓI TRlJÒNG Nl/ÒC NGOT Dién tich màt nuóc ngdt d Hói An nàm d càc ao, ho, bau, mitdng, càc thùa ruòng ngàp nUóc... Dò là mòi tritdng sinh song cùa càc Icai cà tràu, tré. rò. dièc, màng, mai, pbàc làc, nhàt, gay, led... Trdng qua khù va chd dén ngày nay. ehùng chinh là nguón thùc àn day bó ditòng dòi vói cit dàn dia phUdng va là "kho dU trù vó /a/?" nhu Ditdng Vàn An dà nhàn xét trong Ó 19 Chàu can lue. De khai thae eó hiéu qua kho du t r ù nav. cu dàn dia phudng dà t ù n g bude n à m bat dac diém. thói quen. thdi vu di ehuyén. sinh de eua t ù n g loai ea va sU dung nhiéu ky t h u a t . eóng cu k h a c n h a u de d à n h bàt. Xét duói mot góe dò nào dò thì eóng cu d a n h bàt san bàt thó sd va sd khai nhàt chinh là bàn tay va dói chàn eua eon ngitdi. Viée d ù n g tay de ehup. bàt mot so loai thuy. hai san vòn dà à\\òc cu d à n nguyén thuy thue hién tu làu dói va trai qua qua t r ì n h phat trién lieh su. ky nang ehup. bat này ngày eàng trd nén t h u à n thue d càc lóp eU dàn dói sau. 0 eàe xà Càm T h a n h . Càm ("bau, Cam Ha (IIói An) hién vàn con mot so neU()i ( h u y e n ve mo bat tóm. eua. e;i mot càch hét sue thien nehé. Chi vói dói tay, bang n h ù n g thao tae va ky thuat dae biét, ho dà (.\()n. duói va e h u p bat tài t m h mot so loai e;i nhu l'ó, t r a u . nhat, tóm, eua Ilo dòn ehung ehui xuóng bùn. eat rói dùng tay eban l)at. Day la mot ky n à n g dàe biét va khóng phài ai eùng làm ditde. Xéu vièe dùng vdt, ró, nhùi de xùe. vót eà là eóng viéc ddn gian. tré, già ai eùng eó thè làm ditde thì mò bàt eà. tóm la viée làm m a n g t m h ehuyén nghiép thitdng do n h ù n g ngitdi phu nù già dàn kinh nghiém thUe hién. Tritóc day mò là còng viée t h u d n g xuyén cùa n h ù n g phu nù nòng thón vùng song nitde n h à m t à n g eitdng thùc àn eho bua edm già dmh va néu eo du ra thì mang bàn de giàm bót gành n a n e f'hi tiéu h à n g ngay. Do vay. có thè nói. mo la eóng viée - nghé gan >( VÓI ddi song thUdng ngày cùa ngUdi phu nù nòng thón vùng song nUóc Hói An. cùng giò'ng nhU nghé càu dòi vói dan òng: Chiéu ehiéu òng Lìt di eàu Ba Lù di eày eon dàu di mò (Ca dao) Nghé mò d mòi tritdng nUóc ngot khóng su dung càc còng cu phu nhit d mòi tritòng nitóc Id. Còng cu duy nhàt de bàt cà chinh là dòi tay. Ngdài ra, trdng tritòng hd]) eàn thiét, ho có thè su dung thém dòi chàn de giàm, dap nhàm bàt nhùng loai eua dòng, ram, litdn, oc... Nhùng ngUdi nàm dUde ky thuat mò bàt này ngày mot hièm va hién dang d trdng tình trang dèm ditdc trén dàu ngón tay. Trong tUdng lai gàn. chàc chàn sé rat khó khan de nhùng ngitdi dòi sau hình dung dUde ràng, tritóc day chi vói dòi tay, ngUdi ta dà có thè mò bàt mot so lUdng lón tóm cà cho dù khóng nhìn thay ehùng. Do su chia eàt cùa dia hình, sU nòng, hep cùa dién tich va mUc nitóc, sU thay dòi thUdng xuyén cùa thdi tiét. khi hàu cùng nhit sU quy dinh ve dò lón cùa eae loai eà nitóc ngot nén còng cu dành bàt d day phó bién eó kich tbitóe nhò. it dung cu phu, it chi tièt va mang tinh ed dòng. Su giàng, dàt cùng nhu thu, eàt vi vày khóng dói bòi phai eàn nhiéu ngUdi. nhiéu thdi gian. Mot ngUdi eó thè cùng mot lue dàt 40, 50 lo, nhà va sau do eù cach khoang 2 giò lai kiém tra, trùt bàt 21
- Xem thêm -