Tài liệu Công cổ phần quảng cáo trực tiếp bình phương

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 233 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên cơ quan thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP BÌNH PHƢƠNG (DSQUARE) - là thành viên của SQUARE DIRECT COMMUNICATION GROUP 01/10/2012 – 31/01/2012 Thời gian thực tập: Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. LÊ ANH CHUNG Ngƣời hƣớng dẫn: TÔ THỊ KIM YẾN Sinh viên thực hiện: DƢƠNG CHÍ TRUNG MSSV: 091098 Lớp: MK091 Phần dành riêng Khoa : Ngày nộp báo cáo : 21/12/2012 Ngƣời nhận báo cáo : (ký tên và ghi rõ họ tên) 12/2012 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp i Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Trân trọng, Ngày….tháng….năm 2012 Ngày….tháng….năm 2012 Xác nhận của cơ quan Ngƣời nhận xét Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ii Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Điểm Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp iii Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 TRÍCH YẾU Bài báo cáo này là kết quả của quá trình 15 tuần đi thực tập tốt nghiệp, đƣợc tiếp cận và làm việc thực tế tại doanh nghiệp, cụ thể ở đây là Công ty Cổ Phần Quảng cáo Bình Phƣơng – DSquare, là thành viên của Square Direct Communication Group. Trong kỳ thực tập tốt nghiệp này, tôi đã có điều kiện học hỏi và phát huy những kiến thức mà tôi tiếp nhận đƣợc từ môi trƣờng đại học để áp dụng vào môi trƣờng doanh nghiệp, làm quen với các công việc chuyên môn nhƣ một marketer thực thụ cũng nhƣ đúc kết những kinh nghiệm quý báu từ công việc thực tế. Qua đây, tôi ý thức đƣợc rằng, thực tập tốt nghiệp là sự khởi đầu nhằm làm quen dần với công việc chuyên môn từ thực tế để không bị bỡ ngỡ, nhanh chóng bắt nhịp với công việc trong tƣơng lai; đồng thời tôi cho rằng đây là một khoảng thời gian quý báu để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm làm hành trang cho bản thân trƣớc khi bƣớc vào con đƣờng sự nghiệp. Nó nhƣ một bƣớc đệm để tôi có thể tự tin hơn trong công việc sau này. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp iv Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP................................................................... ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .................................................................................iii TRÍCH YẾU .................................................................................................................. iv MỤC LỤC ...................................................................................................................... v LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, TỪ NƢỚC NGOÀI ...................................................viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH ...................................................................... x NHẬP ĐỀ ....................................................................................................................... 0 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP............................................................ 1 1.1. Square Direct Communication Group .............................................................. 1 1.2. Công ty Quảng Cáo Trực Tiếp Bình Phƣơng (DSquare).................................. 2 1.2.1. Lịch sử hình thành .................................................................................. 3 1.2.2. Tầm nhìn ................................................................................................. 3 1.2.3. Chiến lƣợc hoạt động .............................................................................. 3 1.2.4. Giá trị hoạt động ..................................................................................... 3 1.2.5. Định vị khác biệt ..................................................................................... 3 1.2.6. Phân tích doanh nghiệp (7P) ................................................................... 4 1.2.7. Sơ đồ tổ chức .......................................................................................... 7 1.2.8. Giới thiệu các bộ phận ............................................................................ 7 2. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP ....................................................................................... 9 2.1. Giới thiệu bộ phận thực tập............................................................................... 9 2.1.1. Cơ cấu bộ phận, chức năng và nhiệm vụ ................................................ 9 2.1.2. Quy trình thực hiện công việc giữa các bộ phận .................................. 10 2.2. Các công việc thực tập .................................................................................... 11 2.2.1. Công việc nghiên cứu để phục vụ chuyên môn .................................... 11 2.2.1.1. Tìm hiểu “Tổng quan Digital” (Digital Landscape) ............................. 11 2.2.1.2. Tìm hiểu “Kênh Truyền Thông Xã hội” (Social Media) ...................... 13 2.2.2. Các công việc chuyên môn ................................................................... 15 2.2.2.1. Quản lý Facebook Fanpage .................................................................. 15 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp v Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 2.2.2.2. Thực hiện báo cáo kết quả cho khách hàng .......................................... 23 2.2.2.3. Đo lƣờng website bằng Google Analystics .......................................... 25 2.2.2.4. Viral marketing, forum seeding, quản lý influencer, hot fanpage ........ 28 2.2.2.5. Làm việc với đối tác (nhà cung cấp, freelancer)................................... 29 2.2.3. Các công việc phụ trợ ........................................................................... 31 2.2.3.1. Brainstorm đƣa ra ý tƣởng để thực hiện proposal ................................ 31 2.2.3.2. Làm hợp đồng với nhà cung cấp, influencer ........................................ 31 3. CHUYÊN ĐỀ ........................................................................................................ 32 3.1. Lý do hình thành chuyên đề ............................................................................ 32 3.2. Nêu vấn đề ...................................................................................................... 32 3.2.1. Hiện trạng ............................................................................................. 32 3.2.2. Phân tích nguyên nhân .......................................................................... 34 3.3. Cơ sở lý thuyết đƣợc sử dụng ......................................................................... 35 3.3.1. Sơ lƣợc về Social Media ....................................................................... 35 3.3.2. Tại sao phải tận dụng Social Media? .................................................... 38 3.3.3. Quy tắc trong Social Media .................................................................. 39 3.4. Giải quyết vấn đề ............................................................................................ 41 4. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ................................................................................ 45 4.1. Nhận xét – đánh giá doanh nghiệp và công việc ............................................ 45 4.1.1. Nhận xét – đánh giá doanh nghiệp ....................................................... 45 4.1.1.1. Nhìn chung ............................................................................................ 45 4.1.1.2. Một số vấn đề ........................................................................................ 46 4.1.2. Nhận xét – đánh giá công việc thực tập ................................................ 46 4.2. Nhận xét – đánh giá quá trình thực tập của bản thân ...................................... 47 4.2.1. Nhìn chung ............................................................................................ 47 4.2.2. Thuận lợi – khó khăn ............................................................................ 47 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ xii PHỤ LỤC ....................................................................................................................xiii Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp vi Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trƣờng Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội đƣợc tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế tại doanh nghiệp, nơi tôi có thể tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho công việc sau này. Tôi cũng xin cảm ơn thầy Lê Anh Chung là giảng viên hƣớng dẫn, ngƣời đã giúp tôi giải đáp những thắc mắc trong quá trình làm báo cáo. Về phía công ty thực tập, tôi xin chân thành cảm ơn anh Trƣơng Nhƣ Quốc Khiêm – giáo đốc DSquare đã tiếp nhận tôi đến thực tập. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn đến chị Tô Thị Kim Yến là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn thực tập cho tôi, cùng các anh chị trong công ty đã hết lòng hỗ trợ tôi cả về công việc chuyên môn lẫn tinh thần làm việc. Xin chân thành cảm ơn! Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp vii Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, TỪ NƢỚC NGOÀI TỪ VIẾT TẮT 1 CP Cổ Phần TỪ NƢỚC NGOÀI 1 Activation Là các hoạt động mang tính gợi nhắc thƣơng hiệu hoặc sản phẩm 2 Agency Công ty dịch vụ 3 Banner Bảng quảng cáo trực tiếp trên website 4 Brainstorm Suy nghĩ thảo luận đƣa ý tƣởng 5 Brief Bản tóm tắt yêu cầu khách hàng 6 Client Công ty khách hàng, đơn vị thuê công ty dịch vụ để làm các hoạt động marketing 7 Closing Giai đoạn kết thúc 8 Debrief Phỏng vấn chuyên sâu dựa trên bản breif 9 Digital marketing Marketing kỹ thuật số 10 Email marketing Marketing sử dụng công cụ email 11 Execution Giai đoạn triển khai 12 Forum seeding Hình thức tạo marketing lan truyền trên forum 13 Freelancer Ngƣời hành nghề tự do 14 Group Nhóm, tổ chức 15 Influencer Ngƣời tham gia social network tích cực và có ảnh hƣởng 16 Managing Director Giám đốc điều hành 17 Marketer Ngƣời làm Marketing 18 Material Các vật dụng, vật liệu, trong digital thì có thể là trang web, fanpage, mẫu thiết kế 19 Media booking Đặt hàng với các đối tác truyền thông Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp viii Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 Bản kế hoạch gửi qua cho client 20 Proposal 21 Slide 22 Social Media Kênh truyền thông xã hội 23 Social Network Mạng xã hội 24 Spam Tin rác, không mang lại giá trị cho ngƣời đọc 25 Tele-marketing Sử dụng điện thoại làm công cụ trong marketing 26 Trade marketing Là loại hình công việc thực hiện các biện pháp để khách hàng nhận biết sản phẩm tại cửa hàng tốt nhất 27 Viral Marketing theo hình thức lan truyền Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ix Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1. Quang cảnh tòa nhà Square Direct Communication Group ................................... 1 Hình 2. Ông Trƣơng Nhƣ Quốc Khiêm Giám đốc điều hành DSquare .............................. 3 Hình 3. Sơ đồ tổ chức công ty DSquare .............................................................................. 7 Hình 4. Sơ đồ tổ chức bộ phận Operation ........................................................................... 9 Hình 5. Chị Tô Thị Kim Yến - Digital Manager - Ngƣời hƣớng dẫn thực tập của tôi ....... 9 Hình 6. Quy trình công việc (Process) .............................................................................. 10 Hình 7. Digital Landscape ................................................................................................. 12 Hình 8. Social Media Landscape ....................................................................................... 14 Hình 9. Ví dụ về nội dung bài post cho 1 tuần đƣợc gửi qua client duyệt ........................ 16 Hình 10. Bài viết khi đƣợc triển khai lên fanpage............................................................. 16 Hình 11. Mục "Tổng Quan" của Facebook Insight ........................................................... 21 Hình 12. Chỉ số của các bài viết ........................................................................................ 22 Hình 13. Ví dụ "khung sƣờn" của một báo cáo kết quả cho client ................................... 24 Hình 14. Mục "Tổng Quan" của một chiến dịch đƣợc đo bằng Google Analystic ........... 25 Hình 15. Các nguồn đổ về website đƣợc đo bằng Google Analystics .............................. 27 Hình 16. Ví dụ về quảng cáo banner ................................................................................. 29 Hình 17. Ví dụ về SEO và PPC ......................................................................................... 30 Hình 18. Biểu đồ tỉ lệ ngƣời sử dụng mạng xã hội theo độ tuổi (2010-2012) .................. 36 Hình 19. Tỉ lệ ngƣời sử dụng mạng xã hội theo giới tính và tuổi ..................................... 37 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp x Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 NHẬP ĐỀ Trƣờng Đại học Hoa Sen luôn hƣớng tới tôn chỉ “Cam kết chất lƣợng hàng đầu”, việc học phải đi đôi với thực tế, luôn tạo điều kiện cho sinh viên vừa học lý thuyết, vừa có cơ hội thực hành. Trong những hoạt động đó, thực tập tốt nghiệp là một trong những hoạt động mà nhà trƣờng và doanh nghiệp cùng hợp tác để xây dựng nên một mô hình “học – hành” nhằm mang đến cho sinh viên một cơ hội, một điều kiện để trau dồi và áp dụng những kiến thức đã học đƣợc trên lý thuyết. Chính vì vậy, sinh viên tốt nghiệp của trƣờng luôn đáp ứng đƣợc yêu cầu của xã hội, đảm bảo nguồn nhân lực có chất lƣợng trong nhiều ngành nghề. Từ những kết quả khả quan mang lại từ việc thực tập, tôi cũng đồng hành cùng nhà trƣờng vạch ra một số mục tiêu cụ thể và những mục tiêu cho bản thân mình trong đợt thực tập tốt nghiệp này:  Mục tiêu 1: Hội nhập vào môi trƣờng thực tế của doanh nghiệp, biết ứng xử trong các mối quan hệ và tạo niềm tin.  Mục tiêu 2: Vận dụng những kiến thức chuyên môn đã học sau 3 năm học vào công việc thực tiễn tại doanh nghiệp, thực hiện tốt công việc đƣợc giao.  Mục tiêu 3: Học hỏi kinh nghiệm thực tế, những chỉ dẫn bổ ích từ phía doanh nghiệp, phát hiện năng lực và hạn chế của bản thân trong quá trình thực tập ở doanh nghiệp để kịp thời bổ sung và hoàn thiện tốt hơn.  Mục tiêu 4: Thực hiện tốt mọi quy định của trƣờng và của đơn vị thực tập.  Mục tiêu 5: Cải thiện tốt hơn kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, nâng cao tinh thần làm việc nghiêm túc, chịu trách nhiệm trƣớc công việc đƣợc giao, cẩn thận, chịu khó trong công việc. Những mục tiêu cơ bản này sẽ xuyên suốt trong quá trình thực tập và làm kim chỉ nam cho hoạt động của tôi tại đơn vị thực tập để công việc đƣợc tiến hành hiệu quả hơn. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 0 Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP 1.1. Square Direct Communication Group Square Direct Communication Group bao gồm năm công ty Square, Biz-Eyes, DSquare, Gamma và Delta là những đối tác chiến lƣợc, chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên sâu trong lĩnh vực Truyền Thông Trực Tiếp nhằm góp phần thực hiện chiến lƣợc và kế hoạch quảng bá thƣơng hiệu của các khách hàng. Đây là các công ty thuộc loại hình công ty agency (công ty dịch vụ). Square Direct Communication Group có sản phẩm và dịch vụ gắn liền với trí tuệ và óc sáng tạo, vì thế luôn coi con ngƣời là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn đến thành công của mỗi công ty thành viên. Hình 1. Quang cảnh tòa nhà Square Direct Communication Mỗi công ty đều công cấp những sản phẩm, dịch vụ riêng. Cụ thể là: Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 1 Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 Square  Quản trị sự kiện  Activation Biz-Eyes  Quan hệ công chúng  Quan hệ chính phủ  Giám sát truyền thông DSquare  Thƣ trực tiếp, Tele-marketing.  Xây dựng website, Email marketing  Viral, Mạng xã hội. Gamma  Sản xuất sự kiện  Trƣng bày gian hàng  Trang trí nội thất Delta  Marketing trực tiếp  Trade marketing 1.2. Công ty Quảng Cáo Trực Tiếp Bình Phƣơng (DSquare) Công ty Cổ phần Quảng Cáo Trực Tiếp Bình Phƣơng Tên giao dịch: DSquare Tổng Giám Đốc: Trƣơng Nhƣ Quốc Khiêm Mã số thuế: 0309408394 Trụ sở Công ty: 54-56 Hoa Đào, P.2, Q.Phú Nhuận, TPHCM Điện thoại: (84-8) 3 5173635 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Fax: (84-8) 3 5173780 2 Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 Email: info@dsquare.com.vn Website: www.dsquare.com.vn 1.2.1. Lịch sử hình thành Ngày 10/09/2009, DSquare đƣợc thành lập, hoạt động trong lĩnh vực digital marketing, cung cấp các dịch vụ tiêu biểu nhƣ microsite building, social network, call center, tele-marketing,... Ông Phạm Hoàng Thái Nhiệm là chủ tịch HĐQT và ông Trƣơng Nhƣ Quốc Khiêm là tổng giám đốc. Hình 2. Ông Trương Như Quốc Khiêm 1.2.2. Tầm nhìn Giám đốc điều hành DSquare Trở thành một công ty xuất sắc, chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực truyền thông trực tiếp. 1.2.3. Chiến lƣợc hoạt động Sáng tạo chuyên nghiệp kết hợp với sự chuyên biệt hóa cao độ trong từng lĩnh vực. 1.2.4. Giá trị hoạt động  Square: Minh bạch  Smile: Vui tƣơi  Share: Chia sẻ  Self-demand: Liên tục đổi mới 1.2.5. Định vị khác biệt Giá trị gia tăng cam kết với khách hàng  Bảo hộ: đáng tin cậy, đảm bảo khách hàng sẽ đƣợc thỏa mãn trọn vẹn không lo lắng bận tâm về công sức và thời gian những dự án do DSquare đảm nhiệm. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 3 Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091  Cộng lực o Chủ động tìm kiếm, xây dựng và đề nghị các chƣơng trình cho khách hàng. o Cùng với khách hàng xây dựng các chƣơng trình truyền thông trực tiếp. Chất lƣợng cam kết với khách hàng  Chất lƣợng dịch vụ: chuyên nghiệp.  Chất lƣợng sản phẩm: độc đáo và sáng tạo.  Chất lƣợng giá cả : tốt nhất Hoạt động xuất sắc  Tập trung và chuyên biệt về nhân sự.  Văn hóa công ty rõ ràng và có bản sắc.  Quy trình thực hiện dự án chuẩn hóa.  Chế độ khen thƣởng rõ ràng.  Thƣơng hiệu vững vàng 1.2.6. Phân tích doanh nghiệp (7P) Đối với loại hình công ty agency, là công ty dịch vụ, tôi chọn phân tích doanh nghiệp theo mô hình 7Ps. (tham khảo sách: Zeithaml, V.A & Bitner, M.J & Dwayne, D.D 2006, Services Marketing, McGraw Hill, New York) Ngoài ra, trong lĩnh vực Digital Marketing, phân tích doanh nghiệp theo mô hình 7Ps cũng thực sự là phù hợp (tham khảo sách: Chaffey, D & Ellis-Chadwick, F & Johnston, K & Mayer, R 2006, Internet Marketing – Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education, Edinburgh Gate) Nhƣ vậy theo nhƣ mô hình 7Ps sẽ gồm các yếu tố đƣợc đúc kết cho phù hợp với digital nhƣ sau: Product (sản phẩm), Price (giá thành), Place (kênh truyền thông), Promotion (giao tiếp với khách hàng – client), People (Con ngƣời), Process (Quy trình), Physical Evidence (nền tảng kỹ thuật) Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 4 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 1.2.6.1. MK091 Product Cung cấp dịch vụ là các gói giải pháp nhằm thực hiện các chiến dịch truyền thông, marketing cho thƣơng hiệu, bao gồm các sản phẩm sau  Offline: thƣ trực tiếp, tổng đài điện thoại, tele-marketing.  Online: Xây dựng website, email marketing, viral, mạng xã hội 1.2.6.2. Price Công ty đặt định vị giá ở mức cạnh tranh, phù hợp với chất lƣợng và không chạy theo chiến lƣợc giá thấp nhất. Các đối tác của công ty là các doanh nghiệp lớn có thƣơng hiệu mạnh, có kiến thức nền tảng và đầu tƣ nghiêm túc trong lĩnh vực digital. Vì vậy giá cả cho dịch vụ là sự thỏa thuận của hai bên để đạt đƣợc sự hài lòng về chất lƣợng và chi phí. 1.2.6.3. Place DSquare cung cấp dịch vụ có độ phủ rộng trên các kênh truyền thông, bao gồm ở cả 2 mảng là online và offline, thông qua nhiều công cụ nhƣ internet, điện thoại, thƣ từ,…và bằng nhiều kênh từ website, mạng xã hội cho đến quảng cáo trực tuyến (display advertising), tele-marketing,… 1.2.6.4. Promotion Ban giám đốc (Board of Director – BOD) sẽ định hình phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh, quảng bá hình ảnh công ty, bộ phận Account sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và “mang hợp đồng” về cho công ty. Hình thức tìm kiếm khách hàng là chủ động liên hệ, giới thiệu về công ty cũng nhƣ đƣa ra một số giải pháp cho khách hàng tham khảo. Nếu khách hàng cảm thấy phù hợp sẽ liên hệ lại để đƣa ra bản tóm tắt (brief) cho công ty. Dịch vụ khách hàng do bộ phận Account đảm nhiệm theo tiêu chí tận tình, thuận tiện cho khách hàng, quan tâm và đảm bảo chất lƣợng tốt nhất để làm hài lòng khách hàng. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 5 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 1.2.6.5. MK091 People Nhƣ tôn chỉ của công ty đã đề ra, do công ty có sản phẩm là dịch vụ gắn liền với trí tuệ và óc sáng tạo, vì thế luôn coi con ngƣời là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn đến thành công của công ty. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có chuyên môn, đƣợc đào tào bài bản và đƣợc tập trung, chuyên biệt về nhân sự. 1.2.6.6. Process Proposal Execution Closing Quy trình công việc sẽ đƣợc tôi đề cập cụ thể hơn ở phần sau. 1.2.6.7. Physical Evidence DSquare có nền tảng kỹ thuật vững chắc, khả năng thực hiện các sản phẩm đạt đến tiêu chuẩn cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hệ thống thông tin nội bộ và ngoại tuyến tiêu chuẩn, hệ thống bảo mật thông tin khách hàng tốt, an toàn. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 6 Trƣờng Đại Học Hoa Sen MK091 1.2.7. Sơ đồ tổ chức Hình 3. Sơ đồ tổ chức công ty DSquare Do công ty của tôi là thành viên của Square Direct Communication Group nên bộ phận Back Office là bộ phận chung của toàn group. Vì thế, trong giới hạn của bài báo cáo, tôi chỉ đề cập và giới thiệu đến các bộ phận Account, Planning, Operation, Production. 1.2.8. Giới thiệu các bộ phận 1.2.9.1.  Bộ phận Account Nhận yêu cầu từ khách hàng, tổ chức thiết kế ý tƣởng và soạn thảo các đề xuất để tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng.  Phối hợp với các bộ phận Planning, Operations và Production thực hiện dự án đáp ứng đúng theo yêu cầu của khách hàng.  Là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, thực hiện dịch vụ khách hàng. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 7 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 1.2.9.2.  MK091 Bộ phận Planning Nhận yêu cầu từ khách hàng, thiết kế ý tƣởng và soạn thảo các đề xuất để tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng.  Tổ chức triển khai lập kế hoạch và hoàn thiện proposal.  Tham gia đấu thầu, trình bày kế hoạch với khách hàng cùng bộ phận Account.  Giám sát việc triển khai kế hoạch. 1.2.9.3.  Bộ phận Operation Nhận yêu cầu từ khách hàng thông qua bộ phận Account, lên kế hoạch phát triển nội dung và triển khai các hoạt động.  Xây dựng đƣợc quy trình triển khai tổng thể và chi tiết cho từng dự án, lên kế hoạch hợp tác với các đối tác (supplier, publisher,…)  Phối hợp với các bộ phận khác để cùng triển khai kế hoạch truyền thông.  Theo dõi diễn biến các hoạt động, điều chỉnh cho phù hợp từng giai đoạn. Khắc phục sự cố và có biện pháp thay đổi kịp thời. 1.2.9.4.  Bộ phận Production Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các “sản phẩm” phục vụ cho nhu cầu truyền thông của khách hàng.  Liên hệ hợp tác với các đối tác (nhà cung cấp, freelancer,…), hỗ trợ bộ phận Operation triển khai truyền thông.  Theo dõi và khắc phục các sự cố Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 8
- Xem thêm -