Tài liệu Common errors in english

  • Số trang: 161 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

[ommona Erols n E nlli.sh 0 Common Errors in English Paul Hancock Penguin Ouick Guides Series Editors: Andy Hopkins and Jocelyn Potter @ pÉxculll ELollsH Contents Getting staÉéd I 7 Moving around ^wy from TEv.l l.arel/t.aElling H*€ d 11 hom. s|rangď/foEigner thft . uMl/comDon jÓuney/voFgďnight . tour/tnp briĎs/bké ' conť ba.k/eÓ bácl outsid.mr|d natuft/úe Óunty 2 . . hnÍtsepé^fiÍy @mpinďanpgité' shadodsbadé snúll erd. by/witb ny ůr . by/on foot . ivlo spain aInE tďjÍ/ar. ÓpPositďň lront of schooland Yíork IdEtiÓn sludent/chilďPuPil lam^gch. dďýclasrcon tťi'rl d jobs wolk aďIike c.rpÚi6 chieímnag€.. . . tg.h.r/přofesor m.L/job/Kupation labou.e./volke! w.k ú'aor. Pe$onaypísnnel Morq l{biL P.'/buy . wag€^a] y. th.t 8o togíhď naL rik/IaiE . do . táL . bavé n Home lií€ 37 Fmily aÍVMs bom . 8rcw lp/grcw parstýrel'tives . M.y rš'stay . nou*/hoúe ďri}e/Elurdg.ťcon€ hone Gu6ts fordiMq ldt l'o/foÓd. coÓl€ícmk Hom. md M..b snbll . Plite/disb aooďňal. d6eďde*rt wiós ere aboll/ble good in/at . lmt cďe of . rďli€d . cle.n/tidy with/to aor/aatér People 49 cbmdE ÉlationýEl'tiolship whaťs s}'e liké?. symPáthetiď.ie Deťibin8 p.oPl€ sh€ . how is she?/ . knodgď biďtil . snalvsho . to know háin/hair hás 16 yás/she is 16 clótňá iÍn .ť/tons.ň. m2t h/suit/fit. .lÓrb/doth€s Comuiorior mtch/F . sy/tell . explain snď word. Eňind tBink abouťof . shÓúr oaábour ' bylon my aúo Mn 61 Lsing things Ígl/rcb/bur8]e ' forgeťleavé . loF/6te tin€ rcm€nbe'r€mind Diífi .dt falings fiighteneďfŤigntnin8 nmu&/bad t€mpďéd . ĎďbuýneŘes Life's diffi.ulti4 support/put !p wiln ca.t sufidb"áíýánd' dimcuhy/pÍÓblen M.ďcd prebl.ms woundeďňjúred ' sicvill ' cure^Éat snr.ll {oÍds *a.ch/Flb for' tbrcw aťtÓ 6 Íme wtm @.il'l idon . ne*/this ' the di' aft€. ronomw PlaMingtifu agc.da/diary' tinet$lďschedule/itineŘiy 73 Óf rim. foíduli nB ' sincďfor ' b€íoft/a8Ó Ni8hl llÍe night/ďoing ' )€ýerday ereninýlďt nighl goodnigbv8ood ďenjng P..ioaL Nď úd old lasťlatesr ' Óld-fashion€d/our .ctuďcúrrc.t . rctually/át 7 Linksrs B.sin md í € d om.fi.ř @Óthď .ft€./in fuý/frnt ' aft.r ''' .'in úe md ' at la5t/6mlly jns' aliď/ifictralds afur all/in lhc .nd s.yirg mÓre otPsir€ Óf dáte mommt 85 at . the also . idď fultbemoÉ/'hát\ moE on the othg side/bed ' .Ithou8h bď*Í ' despite/in spite of l^'laÉ Ú tháVso ' for Gaminýlo laln Í I I I i s orammar 99 t r"tt'e-iaau p...nl and co.tinúÓN Paý sinPle and continuoB . statire vcrbs sihPl€ Past ed premt pst sinPlé/PEsenl Pcrfecl present perfďt simPle ánd rňtinlous clmginghrbirs usd lo FutlG dÓ^o be used to don'B Ýi]Vgoins to/Plemt continuouýpr6ňt simPle 9 Grammařll Yo! mo.tlrt get tbii Wn8! dort naE to/nuýnl nusvháve to . muínl be/aďi be Do you or muld yÓú? l like!'d liké . Prfe/rather 11] Toor_ing! r íop/rfremb.r/lry b dÓ/doing. su8g€ý 2 adjativ4 d vďbs fÓlowed by to To or _ijrď word Órd.. Posiiion of adverbs 10 Gřammař lll EÍ Good ed too,\eÍy . énouEh . su.VsÓ adj&1iy6 and adve.bs cmd Muó snd bmď or m.ry? .omPJml'.. Jnd uPerldi\? ád] - Xem thêm -