Tài liệu cỏ thi tác dịch tập 2

  • Số trang: 664 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1031 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

CÖÍ THI TAÁC DÕCH 1 Muåc luåc Ngö Thò Nhêåm .........................................................................8 Phaåm Cöng Trûá .....................................................................35 Nguyïîn Danh Nho.................................................................36 Nguyïîn Quñ Àûác ...................................................................38 Nguyïîn Cöng Haäng...............................................................44 Vuä Thaånh................................................................................48 Nguyïîn Danh Dûå...................................................................51 Nguyïîn Àònh Hoaân ...............................................................53 Nguyïîn Mêåu AÁng...................................................................55 Àinh Nho Hoaân......................................................................57 Nguyïîn Cöng Cú....................................................................62 Ngö Thò ÛÁc ............................................................................63 Nguyïîn Töng Quai ................................................................66 Nguyïîn Kiïìu ..........................................................................74 Nguyïîn Huy Oaánh ................................................................79 Nguyïîn Cû Trinh...................................................................84 Maåc Thiïn Tñch ......................................................................91 Nguyïîn Haânh.......................................................................102 Nguyïîn Du ...........................................................................122 Nguyïîn Khuyïën ...................................................................213 Vûúng Duy............................................................................229 http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 2 Lyá Baåch.................................................................................250 Àöî Phuã ..................................................................................267 Baåch Cû Dõ ...........................................................................272 Sêìm Than.............................................................................286 Vûúng Tñch ...........................................................................291 Trêìn Tûã Ngang..................................................................293 Dûúng Quyánh.......................................................................294 Vûúng Böåt .............................................................................295 Laåc Tên Vûúng...................................................................297 Trûúng Cûãu Linh.................................................................298 Haå Tri Chûúng.....................................................................299 Vûúng Chi Hoaán .................................................................301 Trûúng Huác ..........................................................................302 Trûúng Kï.............................................................................303 Lûu Phûúng Bònh ................................................................304 Trûúng Quöëc Phuå.................................................................306 Thöi Quöëc Phu ....................................................................307 Lyá Têìn...................................................................................308 Tû Khöng Àöì ........................................................................309 Vûúng Giaá.............................................................................310 Khêíu Vi.................................................................................311 Thiïn Baão Cung Nhên ........................................................312 Trûúng Bêåt ...........................................................................313 Lûúng Hoaânh .......................................................................314 Lyá Àoan ................................................................................315 Liïîu Töng Nguyïn...............................................................317 Böíng Kiïëm Böåc.....................................................................319 Haân Duä .................................................................................320 Lyá Ñch ....................................................................................322 http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 3 Àûúâng Ngaån Khiïm.............................................................323 Haân Thuyá Vên .....................................................................324 Caát Nha Nhi.........................................................................325 Hoa Nhõ Phu Nhên Tûâ Thõ.................................................326 Thaái Thûúång êín Gia...........................................................327 Höì Tùng................................................................................328 Tûúãng Di Cung.....................................................................329 Trûâ Quang Hy......................................................................330 Lyá Àõch Chi ..........................................................................332 Giaã Àaão .................................................................................333 Trûúng Hûåu..........................................................................335 Thêím Thuyïìn Kyâ.................................................................336 Triïåu Höî................................................................................337 Thöi Löî ..................................................................................338 Trûúng Kñnh Trung.............................................................339 Trònh Hiïåu............................................................................340 Tö Dônh.................................................................................341 Tön Àõch ...............................................................................342 Kim Xûúng Tûå......................................................................343 Àaái Thuác Luên.....................................................................344 Chu Phoá ................................................................................345 Tõch Huyânh ..........................................................................346 Caãnh Vi.................................................................................347 Lyá Ngang..............................................................................349 Tiïìn Huã .................................................................................350 Lïånh Höì Sú...........................................................................351 Lyá Gia Hûåu...........................................................................352 Dûúng Sô Ngaåc .....................................................................353 Chu Khaánh Dû.....................................................................354 http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 4 Tû Khöng Thû......................................................................355 Vûúng Biïíu...........................................................................357 Trûúng Tõch..........................................................................358 Quyïìn Àûác Hûng.................................................................360 Nguyïn Chêín .......................................................................361 Trûúng Hö ............................................................................362 Buâi Àöå ...................................................................................363 Tiïët Oaánh .............................................................................364 Lai Höåc.................................................................................365 Trõnh Ngao...........................................................................366 Nhung Duåc ...........................................................................367 Dûúng Cûå Nguyïn ...............................................................369 Quyïìn Àûác Dû......................................................................371 Hoaâng Phuã Nhiïîm ...............................................................372 Haân Huã .................................................................................374 Lang Sô Nguyïn...................................................................375 Ung Duå Chi ..........................................................................376 Trûúng Troång Töë..................................................................377 Daä Tùng................................................................................379 Tùng Chñ An.........................................................................380 Taâo Mên................................................................................381 Cao Biïìn ...............................................................................382 Maånh Trò ..............................................................................387 Àoaân Thaânh Thûác ................................................................388 Lyá Thiïåp................................................................................390 Trûúng Thuyïët .....................................................................392 Haân ÖËc ..................................................................................394 Tiïët Tùæc .................................................................................395 Khuyïët Danh........................................................................396 http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 5 Cao Thñch .............................................................................398 Vûúng Haân ...........................................................................400 Vi Thûâa khaánh.....................................................................401 Àöî Thu Nûúng......................................................................402 Thûúång Quan Nghi..............................................................403 Lûu Chiïëu Lên.....................................................................404 Töëng Chi Vêën .......................................................................405 Thûúâng Kiïën.........................................................................406 Lûu Àònh Kyâ ........................................................................407 Lyá Ngao ................................................................................408 Buâi Àöå ...................................................................................409 Chñ An...................................................................................410 Tû Maä Lïî ..............................................................................411 Trûúng Lai............................................................................412 Chu Phoáng............................................................................413 Töí Võnh .................................................................................414 Vûúng Xûúng Linh ..............................................................415 Cöë Huöëng..............................................................................421 Ön Àònh Quên......................................................................422 Trêìn Àaâo...............................................................................423 Trõnh Cöëc ..............................................................................424 Lêu Dônh ..............................................................................426 Thöi Mêîn Àöìng....................................................................427 Thöi Huïå Àöìng.....................................................................428 Maånh Giao............................................................................429 Maånh Haåo Nhiïn.................................................................430 Tiïìn Khúãi ..............................................................................433 Lyá Thûúng ÊÍn ......................................................................437 Vi ÛÁng Vêåt ..........................................................................441 http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 6 Vûúng Kiïën...........................................................................444 Vi Trang................................................................................446 Hûáa Höìn ...............................................................................448 La ÊÍn ....................................................................................450 Lûu Vuä Tñch .........................................................................452 Giaã Chñ..................................................................................458 Lûu Trûúâng Khanh .............................................................461 Àöî Muåc ..................................................................................464 Tö Thûác .................................................................................471 Hoaâng Àònh Kiïn.................................................................474 Tùng Ky ................................................................................476 Phaåm Thaânh Àaåi .................................................................477 Diïåp Thiïåu Öng....................................................................479 Chu Thuåc Trinh...................................................................480 Phaåm Troång Yïm.................................................................482 Vûúng Voä Nïí ........................................................................483 Thiïën Àaâo .............................................................................484 Êu Dûúng Tu........................................................................485 Lyá Cêëu ..................................................................................486 Vûúng An Thaåch ..................................................................487 Vûúng Lïånh..........................................................................490 Tû Maä Quang.......................................................................491 Trêìn Dûä Nghôa.....................................................................492 Nhaåc Phi...............................................................................493 Dûúng Vaån Lyá ......................................................................494 Luåc Du ..................................................................................496 Taã Vô......................................................................................497 Ngö Àaâo ................................................................................498 Lûu Tûã Vûång........................................................................499 http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 7 Haân Cêu ...............................................................................500 Triïåu Sû Tuá ..........................................................................501 Uöng Nguyïn Lûúång ...........................................................502 Muåc Àöìng .............................................................................503 Trònh Haåo .............................................................................504 Chu Hi ..................................................................................506 Ngu Tûå Lûúång......................................................................508 Diïåp Thaái ..............................................................................509 Hoa Nhaåc ..............................................................................510 Thaái Sùæc ................................................................................511 Öng Quyïín ...........................................................................512 Àaái Phuåc Cöí .........................................................................513 Lû Mai Pha...........................................................................514 Chu Têët Àaåi .........................................................................515 Àöî Lai ...................................................................................516 Baåch Ngoåc Thiïìm ................................................................517 Vûúng Ky..............................................................................518 Lûu Khùæc Trang ..................................................................519 Löi Chêën ...............................................................................520 Àaái Mêîn ...............................................................................521 THOÃ CÖÍ TRIÏÌU TIÏN.....................................................523 THÚ CÖÍ NHÊÅT BAÃN........................................................548 Manhiöxû..........................................................................548 THÚ CÖÍ BA TÛ................................................................579 Öma Khayam....................................................................579 Baba Takhi........................................................................652 http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH NGÖ THÒ NHÊÅM Taác giaã: Xem phêìn thú böën cêu. 337 Ngùæm caãnh trúâi nûúác buöíi chiïìu Baát ngaát sen xanh soáng bêåp böìng, Truâng àiïåp nuái rûâng nguát mùæt tröng. Vïåt nùæng ngang àöìi àang luåi tùæt, Nûúác trúâi hoâa möåt sùæc xanh trong. Vùng vùèng saáo chaâi àêu àoá thöíi, Khoái múâ trùng nhuá xoám ven söng. Ngùæm caãnh trúâi chiïìu thú chúåt hûáng, Lúâ lûäng phña têy nûãa saáng höìng. http://ebooks.vdcmedia.com 8 CÖÍ THI TAÁC DÕCH 338 Chiïìu töëi chúi thuyïìn trïn söng Nhuïå Cuöåc daåo lêìn naây thêåt khaác xa, Trúâi thu, nûúác lùång, caãnh chiïìu ta. Sao thûa mêëy chêëm, thuyïìn àún àöåc, Doâng söng nhû luåa traãi bao la. Trïn cêy cöí thuå coân vûúng nùæng, aánh lûãa bïn söng àaä lêåp loâa. Lêu àaâi "Bêët Daå"(1) tòm khöng thêëy, "Linh àaâi"(2) àûác àöå saáng trong ta. http://ebooks.vdcmedia.com 9 CÖÍ THI TAÁC DÕCH 10 339 Thùm chuâa Vên Mön(1) Xuên àïën thùm chuâa úã meá söng, Ngöi chuâa àöí naát phuã rïu phong. Mûa hùæt, Phêåt ngöìi nhòn lùång leä, Khöng khoái, khöng hoa, sû cuäng khöng. Àêy vöën laâ núi xûa àïå tûã Lo tu, xua caái aác trong loâng. Nay àïm keã xêëu thûúâng lui túái, Mùæt Phêåt tinh tûúâng, coá thêëy khöng?(2) http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 11 340 Ngöi miïëu cöí Miïëu thúâ hoang phïë àaä lêu nay, Maái sêåp, bia múâ vûúng àoá àêy, Laånh ngùæt, loâ hûúng àêìy maång nhïån, Tûúâng àöí, rïu phong mêëy lúáp daây. Àïm trûúác mûa rúi lïn nuái laånh, Nùæng chiïìu giúâ soát laåi trïn cêy. Muöën hoãi khöng ngûúâi naâo àïí hoãi, Chó thêëy trïn trúâi mêy trùæng bay. http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 12 341 Ngöi chuâa cöí Nùm thaáng daäi dêìu, chuâa veåo xiïu, Thanh u suöëi nûúác, caãnh tiïu àiïìu. Laånh leäo bïëp chay, vûúân coã daåi, Lïn thïìm mûa hùæt, gioá heo heo. Chim thûúác lûúån quanh, tòm chöî truá, Thùæp hûúng lùång leä võ sû ngheâo. Chuâa xûa heáo luåi cuâng nùm thaáng, Hïët nùæng ban mai laåi nùæng chiïìu... http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 342 Ngêîu hûáng vïì maãnh ao nhoã trûúác nhaâ Möåt maãnh ao tuâ, nûúác laåi vúi, Mêëy con caá nhoã tûå do búi. Gioá thöíi maâ ao khöng gúån soáng, Böën bïì cêy chùæn, coã xanh tûúi. Ai ngûúâi biïët tónh lo cöng viïåc, Ta cuäng chûa say boã sûå àúâi. Giaá giöëng ao naây, àêu cuäng lùång, Ta seä lïn thuyïìn ài khùæp núi. http://ebooks.vdcmedia.com 13 CÖÍ THI TAÁC DÕCH 14 343 Baâi ngêm àïm trùng Boáng cêy bïn cûãa aánh trùng löìng, Tiïëng keân àöíi gaác voång têìng khöng. Nghòn dùåm xa quï khöng nguã àûúåc, Khuác ngêm bêët chúå xöën xang loâng. Tham sên(1) kiïëp trûúác chûa trûâ hïët, Kiïëp naây danh lúåi lùæm long àong. Mong choáng àïën ngaây thöi loaån laåc, Àïí laåi quay vïì vúái nuái söng. http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 15 344 Thûúng vúå Tiïëc xûa khöng nöëi nghiïåp nhaâ nöng, Caây cêëy bïn nhau, vúå vúái chöìng. Nay haám cöng danh, chöìng vêët vaã, Dùæt con chaåy naån, vúå long àong. Chûác Nûä söng Ngên àaânh caách biïåt, Hùçng Nga thaáng Taám ngêåm nguâi mong. Caái àaåo phu thï luön giûä troån, Thuác Cú(1) gûúng saáng, chùèng thay loâng. http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 345 Mûa dêìm úã àaão Huyïìn Trên(1) Cöng chuáa Huyïìn Trên lïå ngùæn daâi, Àïm thaânh mûa nhoã ûúát caânh mai. Chöìng Man xêëu söë(2) laâm nhú ngoåc, Nûúác nhaâ baåc nghôa, xoát loâng ai. Lïî cûúái hai chêu(3) vò möåt nghôa, Möåt àúâi gaäy gaánh, khöí gêëp hai. Oaán giêån thanh triïìu dêng böën phña, Nûúác mùæt nhû mûa raã rñch hoaâi . http://ebooks.vdcmedia.com 16 CÖÍ THI TAÁC DÕCH 346 Hoa dêm buåt trong cung vua Nhûäng caánh hoa tûúi trûúác cûãa röìng, Àoã rûåc möåt maâu vúái gioá àöng. Khöng hûúng nïn chùèng ai ghen tyå, Khöng àiïåu, khöng kiïu, dêîu maá höìng. Tûúáng sùæc khaác thûúâng, hoa cuãa Phêåt, Xuên, loaâi khaác ruång, chó mònh khöng. Àoã rûåc khöng vò khoe sùæc àeåp, Maâ chó dêng vua möåt têëm loâng. http://ebooks.vdcmedia.com 17 CÖÍ THI TAÁC DÕCH 347 Ài thuyïìn trïn cûãa biïín Nhêåt Lïå Chêåp chiïìu, thuyïìn túái cûãa Ö Long, Ngên Haâ möåt daãi vùæt trïn khöng. Tûâ xa chim nhaån bay vïì nguã, Saáo chaâi vùng vùng thöíi trïn söng. Saách àêìy möåt traáp, sao chi chñt, Buöìm lúán cùng dêy gioá thöíi phöìng. Hai bïn àï lúán, thuyïìn ài tiïëp, Tûã Vi sao saáng möåt khöëi höìng.(1) http://ebooks.vdcmedia.com 18 CÖÍ THI TAÁC DÕCH 19 348 Laåi qua chuâa Thiïìn Lêm Chñnh sûå viïåc àúâi luön àöíi thay, Vêîn nguyïn moåi caái úã chuâa naây. Cêy muåc laâ gûúng cho keã aác, Vûåc àaá rùn àe keã haåi thêìy. Tûúång Phêåt vaâng son luön toãa saáng, Viïåc àúâi phaãi traái tûåa mêy bay. Nay qua chöën cuä buöìn tröng laåi, Roát cheán rûúåu naây àuöíi gioá têy.(1) http://ebooks.vdcmedia.com CÖÍ THI TAÁC DÕCH 349 Buöíi súám, tûâ nuái Thanh Sún(1) ngùæm caãnh xung quanh Ài sûá taåm dûâng nuái Nhõ Thanh, Saáng duåc ngûúâi xe súám khúãi haânh. Thêëp thoaáng trong sûúng hònh cêy coã, Lñu lo chim hoát röån trïn caânh. Xoám xa giêëc nguã chûa tan hùèn, Àöìn bïn tröëng giuåc baáo nùm canh. Bêët chúåt mùåt trúâi nhö, àoã rûåc, Xua hïët mêy muâ, löå nuái xanh. http://ebooks.vdcmedia.com 20
- Xem thêm -