Tài liệu Cơ sở tâm lý phòng, chống chiến tranh tâm lý c&#

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13477 tài liệu

Mô tả:

BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ BÙI VĂN CƠ C¬ së t©m lý phßng, chèng chiÕn tranh t©m Lý CñA §ÞCH ë ®¬n vÞ c¬ së hiÖn nay LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI - 2010 BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ BÙI VĂN CƠ C¬ së t©m lý phßng, chèng chiÕn tranh t©m Lý CñA §ÞCH ë ®¬n vÞ c¬ së hiÖn nay Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành Mã số : 62 31 80 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS, TS Nguyễn Đình Gấm 2. TS Đỗ Duy Môn Bảng ký hiệu chữ viết tắt HÀ NỘI - 2010 LỜI CAM ĐOAN T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong luËn ¸n lµ trung thùc, cã nguån gèc, xuÊt xø râ rµng. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Bùi Văn Cơ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục 1 2 3 Danh mục các chữ viết tắt 4 MỞ ĐẦU5 Danh mục các bảng, biểu đồ, sơ đồ Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 7 1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đấu tranh tư tưởng 1.2. Vấn đề cơ sở của chiến tranh tâm lý trong tâm lý học và tâm lý học quân sự Chương 2. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ SỞ TÂM LÝ PHÒNG, 11 11 20 36 CHỐNG CHIẾN TRANH TÂM LÝ CỦA ĐỊCH Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ HIỆN NAY 2.1. Các khái niệm cơ bản 36 2.3. Cơ chế tác động của chiến tranh tâm lý đối với quân nhân ở đơn vị cơ sở hiện nay 51 2.2. Đặc điểm tâm lý cơ bản của quân nhân và tập thể quân nhân ở đơn vị cơ sở Chương 3. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 85 3.1. Tổ chức nghiên cứu 3.2. Phương pháp nghiên cứu 3.3. Xác định dấu hiệu biểu hiện phòng, chống chiến tranh tâm lý, thang điểm đánh giá và xử lý kết quả 61 3.4. Tổ chức thực nghiệm 4.1. Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng sự tác động, ảnh hưởng của chiến tranh tâm lý và phòng, chống chiến tranh tâm lý của địch ở đơn vị cơ sở hiện nay 106 C Chương 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÂM LÝ Xà HỘI PHÒNG, CHỐNG CHIẾN TRANH TÂM LÝ CỦA ĐỊCH Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ HIỆN NAY 98 106 4.3. Biện pháp tâm lý xã hội phòng, chống chiến tranh tâm lý của địch ở đơn vị cơ sở hiện nay 143 4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 148 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 171 174 85 87 93 178 186 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TẮT Bộ tư lệnh Thủ đô Chiến tranh tâm lý CTTL Diễn biến hoà bình DBHB Đơn vị cơ sở BTLTĐ ĐTBC ĐVCS Điểm trung bình chung Đơn vị đối chứng ĐVĐC Đơn vị thực nghiệm ĐVTN Quân khu QK QĐ Quân đoàn Quân nhân QN Sau thực nghiệm STN Số lượng SL Tập thể quân nhân TTQN Trước thực nghiệm TTN DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ký hiệu Bảng 3.1 Nội dung Trang Kết quả điều tra về các dấu hiệu biểu hiện phòng, 95 Bảng 3.2 chống CTTL của địch ở ĐVCS Các dấu hiệu biểu hiện phòng, chống CTTL của 96 Bảng 4.1 địch ở ĐVCS Mức độ tác động của CTTL đến QN và TTQN ở 107 Bảng 4.2 ĐVCS Các nội dung thủ đoạn tác động của CTTL nhằm 109 Bảng 4.3 thao túng tính tích cực của ý thức QN ở ĐVCS Nội dung thủ đoạn tác động của CTTL nhằm điều 110 Bảng 4.4 chỉnh hành vi của QN ở ĐVCS Nội dung thủ đoạn tác động của CTTL nhằm biến 111 Bảng 4.5 đổi trạng thái tâm lý của QN và TTQN ở ĐVCS Mức độ ảnh hưởng của CTTL đến nhận thức của 113 Bảng 4.6 QN ở ĐVCS Mức độ ảnh hưởng của CTTL đến thái độ của QN 115 Bảng 4.7 ở ĐVCS Mức độ ảnh hưởng của CTTL đến hành vi của QN 117 Bảng 4.8 ở ĐVCS Biểu hiện nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong 121 Bảng 4.9 phòng, chống CTTL của địch ở ĐVCS Biểu hiện thái độ của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, 123 Bảng 4.10 chống CTTL của địch ở ĐVCS Biểu hiện hành vi của cán bộ, chiến sĩ trong 125 Bảng 4.11 phòng, chống CTTL của địch ở ĐVCS Kết quả đánh giá về công tác tuyên truyền, cổ 131 Bảng 4.12 động ở ĐVCS Nhận thức của cán bộ sĩ quan về vai trò của các 135 yếu tố trong xây dựng môi trường văn hoá ở 15 Bảng 4.13 ĐVCS Nhận thức của cán bộ sĩ quan về vai trò của các 139 nội dung nhiệm vụ công tác dân vận và xây dựng Bảng 4.14 địa bàn ở ĐVCS Kết quả duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở 140 Bảng 4.15 Bảng 4.16 Bảng 4.17 ĐVCS Kết quả các dấu hiệu TTN của ĐVĐC và ĐVTN Kết quả các dấu hiệu STN của ĐVĐC và ĐVTN Bảng phân phối tham số kết quả TTN và STN của 144 145 146 Bảng 4.18 ĐVTN So sánh tổng hợp kết quả về các dấu hiệu của 147 ĐVTN và ĐVĐC trước và sau thực nghiệm 21 Biểu đồ 4.1 Kết quả các dấu hiệu TTN của ĐVĐC và ĐVTN 22 Biểu đồ 4.2 So sánh mức độ tăng của các dấu hiệu ở ĐVĐC và 144 147 16 17 18 19 20 23 Sơ đồ 2.1 ĐVTN Cơ chế tác động của CTTL đối với QN ở ĐVCS 83
- Xem thêm -