Tài liệu Cơ sở lý luận về thị trường và vai trò của thị trường

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu BÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ víi môc tiªu lµ ph¶i thu ®-îc lîi nhuËn . Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i th«ng qua thÞ tr-êng vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiªu thô. Nh- chóng ta ®Òu biÕt , nhu cÇu tiªu dïng th× rÊt phong phó , ®a d¹ng nh-ng nhu cÇu vÒ mÆt hµng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh th× lu«n lu«n lµ cã giíi h¹n , mµ trªn thÞ tr-êng nh- chóng ta biÕt th× sù c¹nh tranh lµ rÊt quyÕt liÖt , cña c¸c doanh nghiÖp cã cïng mét lo¹i s¶n phÈm , vµ lÏ tÊt nhiªn lµ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp nµo còng ph¶i t×m c¸ch ®Ó dµng ®-îc nh÷ng®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt®Ó tiªu thô – s¶n xuÊt . V× vËy më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm lµ ®ßi hái kh¸ch quan ®èi víi doanh nghiÖp . Còng chÝnh v× lý do Êy mµ em chän ®Ò tµi lËp dù ¸n më réng thÞ tr-êng vµ thu hót kh¸ch hµng ®Ó lµm bµi tiÓu luËn nµy 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I C¬ së lý luËn vÒ ThÞ tr-êng vµ vai trß cña thÞ tr-êng I . thÞ tr-êng vµ vai trß thÞ tr-êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng Cã rÊt nhiÒu khai niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ tr-êng , nh-ng chung l¹i cã nh÷ng kh¸i niÖm nh- sau 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a. Kh¸i niÖm ®¬n gi¶n Ng-êi ta coi thÞ tr-êng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸ th«ng qua tiÒn tÖ v× ®Æc tr-ng cña hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n trªn thÞ tr-êng b. Kh¸i niÖm cña kinh tÕ häc ThÞ tr-ßng lµ ttrong ®ã ng-êi ta mua vµ b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ sè l-îng cña s¶n phÈm c. Kh¸i niÖm cña Marketing . ThÞ truêng lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mau b¸n b»ng tiÒn tÖ trong ®ã ng-êi mua vµ ng-êi b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã t¸c ®éng qua l¹i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ sè l-îng , thÞ tr-êng lµ n¬i chøa ®ùng tæng cÇn trong ®ã chøa ®ùng c¶ c¬ cÊu cung cÇu , thêi gian ®Þa ®iÓm 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.Vai trß thÞ tr-êng §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× thÞ tr-êng cã vai trß hÕt søc quan träng , nã lµ cÇu nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng . Doang nghiÖp nµo chiÕm lÜnh ®-îc phÇn thÞ tr-êng réng lín , sÏ kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt , t¨ng tr-ëng lîi nhuËn , t¨ng søc c¹nh tranh vµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ thµnh c«ng trong sù nghiÖp kinh doanh cña m×nh ThÞ tr-êng lµ kh«ng gian gi÷a ng-êi mua vµ b¸n . Mua vµ b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã ®Õn ph¶i th«ng qua thÞ tr-êng , 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qua l¹i thÞ tr-êng ng-êi mua vµ ng-êi b¸n sÏ x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l-îng s¶n phÈm phï hîp cho chÝnh m×nh §èi víi c¸c doanh nghiÖp thÞ tr-êng lµ trung t©m ph¸t ra c¸c tÝn hiÖu ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh . ViÖc s¶n xuÊt c¸i g× ? s¶n xuÊt nh- thÕ nµo ? s¶n xuÊt cho ai ? ®Õn ph¶i c¨n cø vµo thÞ tr-êng . §éng lùc cña thÞ tr-êng lµ quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt c¹nh tranh . Mçi ®èi t-îng tham gia vµo thÞ truêng ®Òu cã môc ®Ých : ®èi víi ng-êi tiªu dïng lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých . Tuy nhiªn , trªn thÞ tr-êng , lîi Ých riªng cña mçi ng-êi chØ ®¹t th«ng qua thùc hiÖn lîi Ých chung cña c¶ x· héi . ThÞ tr-ßng ngoµi nh÷ng ®iÓm trªn cßn lµ n¬i kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Khi doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt ra s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ®em b¸n ra 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÞ tr-êng , th× hµng ho¸ ®ã sÏ ®-îc thÞ tr-êng kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ th«ng qua : Sù phï hîp vÒ gi¸ trÞ sö dông ®ã lµ mÇu s¾c , chÊt l-îng , quy c¸ch kiÓu mÉu cña hµng ho¸ ®ã . Thø hai , lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ th«ng qua gi¸ c¶ cña hµng ho¸ ®ã . C¸c doanh nghiÖp sÏ c¨n cø vµo thÞ truêng ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®ång thêi thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt ra c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh . ThÞ tr-êng chØ cho ng-êi s¶n xuÊt biÕt nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ - dÞch vô nµo vµ b¸n ra thÞ tr-ßng vµo thêi ®iÓm nµo lµ thÝch hîp ®Ó cã lîi nhuËn cao nhÊt . §ång thêi chØ cho ng-êi tiªu dïng nªn mua nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµo , mua ë ®©u ®Ó cã thÓ cã lîi nhÊt ThÞ tr-êng nã kh«ng chØ cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ cßn c¶ ®èi víi cÊp qu¶n lý vÜ m«. ThÞ tr-êng lµ ®èi t-îng qu¶n lÝ kinh tÕ cña nhµ n-íc , nhµ n-íc qu¶n lÝ kinh tÕ qua thÞ tr-êng , c¨n cø vµo thÞ tr-êng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhµ n-íc qu¶n lÝ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch , luËt ph¸p , chÝnh s¸ch tµi chÝnh – tiÒn tÖ , tû gi¸ ...thÞ tr-êng cßn lµ c¨n cø ®Ó ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch II C¸c biÖn ph¸p më réng thÞ tr-êng C¸c ph-¬ng h-íng vµ biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm a) Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lÝ vµ tæ chøc s¶n xuÊt theo h-íng : gän nhÑ, chuyªn, tinh vµ cã hiÖu lùc C¸c biÖn ph¸p : 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæ chøc , s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý sao cho phï hîp , ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng bé phËn . - §Çu t- kinh kinh phÝ ®µo t¹o c¸n bé , n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n - X©y dùng c¬ cÊu lao ®éng tèi -u dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cña doanh nghiÖp b) N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm , h¹ gi¸ thµnh lµ c¬ së cho c¸c doanh nghiÖp ph¸p triÓn vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô C¸c biÖn ph¸p : 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hoµn thµnh hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kÜ thuËt phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp - Sö dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt trong kh©u cÊp ph¸t vµ sö dông nguyªn vËt liÖu . - §Çu t- ®æi míi trang thiÕt bÞ , c¬ së h¹ tÇng c¸c yÕu tè phôc vô s¶n xuÊt gióp cho ng-êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm c) T¨ng c-êng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ truêng , më réng c¸c ho¹t ®éng th«ng tin qu¶ng c¸o nh»m möo réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng tiªu thô C¸c biÖn ph¸p : 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - T¨ng c-êng ho¹t ®éng ®iÒu tra , nghiªn cøu thÞ tr-êng . - Lùa chän h×nh thøc qu¶ng c¸o phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm , chi phÝ cho qu¶ng c¸o ë møc thÊp nhÊt song ph¶i ®em l¹i cho hiÖu qu¶ tèi ®a - Lùa chän c¸c ho¹t ®éng yÓm trî , xóc tiÕn b¸n hµng vµ ph-¬ng thøc tiªu thô hîp lÝ - Tæ chøc tèt c¸c kªnh tiªu thô vµ kÕt hîp víi c¸c ph-¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng III ----------------o0o---------------nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng cña c«ng ty x¨ng dÇu hµng kh«ng viÖt nam BiÖn ph¸p 1 : N¾m ch¾c thÞ tr-êng ®Çu vµo , tÝch cùc t×m kiÕm ®Çu ra vµ më réng thÞ tr-êng ®Çu ra ThÞ tr-êng ®Çu vµo cã ý nghÜa v« cïng quan träng , nã lµ ®iÓm khëi ®Çu vµ ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty . N-íc ta ch-a s¶n xuÊt ®-îc dÇu JET.A1 nªn 100% lo¹i dÇu nµy c«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i nhËp ë n-íc ngoµi . Trong khi ®ã dÇu JET.A1 cña c¸c n-íc kh¸c ®Òu kh¸c nhau vÒ gi¸ c¶ chÊt l-îng vµ uy tÝn . Gi¸ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¶ nguyªn liÖu trªn thÕ giíi còng th-êng xuyªn biÕn ®æi vµ ngµy cµng cã xu h-íng gia t¨ng . V× vËy , C«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn cã mét chiÕn l-îc cô thÓ trong viÑc nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó dÇu JET. A1 nhËp vÒ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè sau ®©y : - ChÊt l-îng nguyªn liÖu tèt - Gi¸ c¶ vµ c-íc phÝ vËn chuyÓn thÊp - Thêi gian cho chËm thanh to¸n dµi - Nhiªn liÖu ph¶i cña h·ng cã uy tÝn trªn thÕ giíi  Kh¸ch hµng quèc tÕ : Kh¸ch hµng quèc tÕ cña c«ng ty lµ c¸c h·ng hµng kh«ng quèc tÕ , hµng n¨m tiªu thô kho¶ng 19% s¶n l-îng dÇu JET.A1 chiÕm tõ 19 – 24% doanh thu nh-ng chiÕm kho¶ng 70% lîi 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhuËn C«ng ty.Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia Hµng kh«ng thÕ giíi , nh÷ng n¨m qua C«ng ty x¨ng dÇu hµng kh«ng ViÖt Nam míi chiÕm lÜnh ®-îc kho¶ng 30% thÞ tr-êng quèc tÕ ®o c¸c yÕu tè chÊt l-îng nhiªn liÖu , chÊt l-îng dÞch vô cña c«ng ty kh«ng b»ng c¸c n-íc kh¸c trong khu vùc . ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ ch-a linh ho¹t , hîp lý . C«ng t¸c tiÕp thÞ cßn yÕu kÐm nªn nhiÒu kh¸ch quèc tÕ ch-a hiÓu nhiÒu vµ ch-a cã liªn quan hÖ mua nhiªn liÖu cña C«ng ty Nh- vËy , ®Ó cã thÓ cã nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr-êng dÇu vµo vµ thÞ tr-êng ®Çu ra , C«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ph¶i tæ chøc ®iÒu tra, nghiªn cøu ®Ó cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c , kÞp thêi . H×nh thøc nghiªn cøu thÞ tr-êng c¬ b¶n nhÊt lµ th«ng qua c¸c lo¹i b¸o , t¹p chÝ chuyªn nghµnh ph¸t hµnh trong vµ ngoµi n-íc . §Ó phôc vô chi ho¹t ®éng nµy , C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Namký hîp ®ång mua b¸n víi Trung t©m b¸o 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝ thuéc B-u ®iÖn Hµ Néi . Nh÷ng lo¹i b¸o chÝ mµ C«ng ty ®Æt mua b¸o : b¸o thÞ tr-êng , B¸o ®Çu t- ... Tuy nhiªn ®iÒu tra thÞ tr-êng kh«ng chØ th«ng qua kh«ng chØ th«ng qua b¸o chÝ , C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cßn ph¶i ®iÒu tra kh¸c . §Ó lµm ®-îc viÖc nµy C«ng ty cÇn ph¶i cã sù trî gióp cña mét bé phËn chuyªn tr¸ch , ®ã lµ bé phËn Marketing BiÖn ph¸p 2 : Më réng m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty S¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty hµng kh«ng ViÖt nam lµ dÇu JET.A1 trong khi ®ã , c«ng ty cßn cã thÓ ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh b»ng c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh- : X¨ng , Diesel vµ c¸c lo¹i dÇu mì ®Ó phôc vô cho giao th«ng ®-êng bé vµ ®-êng thuû . Do vËy C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t triÓn triÓn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m¹nh m¹ng l-íi , ®¹i lý b¸n hµng , giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó ph¸t triÓn réng lín h¬n ho¹t ®éng kinh doanh b¸n nh- hiÖn nay cña c«ng ty . HiÖn nay C«ng ty cã hai chi nh¸nh kinh doanh b¸n lÎ ë hai miÒn B¾c vµ Nam do vËy c«ng ty cÇn ph¶i ph¸t triÓn chi nh¸nh kh¸c nhau nh- chi nh¸nh kinh doanh b¸n lÎ x¨ng dÇu miÒn Trung . ThÞ phÇn cña c«ng ty ngo×a ngµnh hµng kh«ng vÉn cßn nhá bÐ, nªn c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p th©m nhËp vµ möo réng thÞ tr-êng nh- tiÕn hµnh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã ®Êt ®ai vµ cã ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu ®Ó më c¸c cöa hµng kinh doanh . C«ng ty gãp vèn x©y dùng , cung cÊp x©y dùng , cung cÊp nguån hµng kinh doanh , ®µo t¹o , h-íng dÉn nghiÖp vô chuyªn m«n lîi nhuËn sÏ ®-îc chia theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÖn ph¸p 3 : §Çu t- x©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån nh»m h¹ thÊp chi phÝ vµ t¨ng quyÒn tù chñ trong kinh doanh: Gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm lu«n lu«n g¾n liÒn víi nhau , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã ý nghÜa lµ h¹ gi¸ b¸n vµ ng-îc l¹i . HiÖn nay , ë c¶ ba miÒn c«ng ty x¨ng dÇu ch-a cã kho c¶ng ®Çu nguån ®Ó chøa nguyªn liÖu b¬m tõ tÇu biÓn lªn . Khi nhiÖm vô ®-îc nhËp vÒ , c«ng ty ph¶i g-Ø vµo c¸c kho c¶ng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ( PETROLIMEX). Chi phÝ ph¶i tr¶ cho Petrolimex vÒ kkho¶n thuª c¶ng lµ rÊt tèn kÐm . Do vËy gi¸ thµnh nhiªn liÖu JET.A1 cña c«ng ty t-¬ng ®èi cao . §Ó gi¶m bít chi phÝ nµy c«ng ty nªn ®Çu t- mét sè kho c¶ng ®Çu nguån 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÖn ph¸p 4 : X¸c ®Þnh hîp lý gi¸ b¸n dÇu JET.A1 Gi¸ b¸n cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn s¶n l-îng tiªu thô s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp . C¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n cè g¾ng ®Ó gi÷ mét møc gi¸ tèi -u cho s¶n phÈm cña m×nh , ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ cã lîi nhuËn , ®ång thêi ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn . Tuy nhiªn , ®Ó kÝch thÝch tiªu thô , c¸c doanh nghiÖp thu-êng cã c¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ rÊt linh ho¹t. Mçi doanh nghiÖp cã mét chÝnh gi¸ c¶ riªng , cã doanh nghiÖp th-êng ¸p dông nhiÒu møc gi¸ c¶ kh¸c nhau , còng cã doanh nghiÖp th-êng b¸n mét møc gi¸ c¶ cè ®Þnh , hay ®Ó c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp th-êng cã xu h-íng gi¶m gi¸ b¸n ... NhvËy kÕt qu¶ kinh doanh phô thuéc vµo chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña tõng doanh nghiÖp . C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng nªn còng kh«ng n»m ngoa× 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quy luËt nµy . HiÖn nay , c«ng ty ®ang ¸p dông hai møc gi¸ kh¸c nhau : - Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng néi ®Þa - Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ BiÖn ph¸p 5 : H×nh thµnh bé phËn Markerting vµ tæ chøc ho¹t ®éng Marketing : Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay , vai trß cña ho¹t ®äng Marketing v« cïng quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc . Ho¹t ®«ng Marketing lµ ph-¬ng tiÖn cña C«ng ty giíi thiÖu vÒ m×nh , lµ c«ng cô hç trî ho¹t ®éng b¸n hµng nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ . HiÖn nay c¸c ho¹t ®«ng Marketing cña C«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cßn nghÌo nµn , ch-a t-¬ng xøng víi tÇm cì cña mét doanh nghiÖp cã quy m« 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lín . Ho¹t ®éng Marketing bÞ lu mê , ph-¬ng ph¸p tæ chøc vµ biªn chÕ lùc l-îng Marketing ch-a phï hîp , ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng Marketing , C«ng ty cÇn chó ý c¸c biÖn ph¸p tæ chøc còng nh- c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý . ViÖc tæ chøc ho¹t ®éng Marketing trong C«ng ty ph¶i dùa trªn c¬ së cña chøc n¨ng , nhiÖm vô vµ néi dung cña Marketing , còng nh- ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty BiÖn ph¸p 6 : T¨ng c-êng c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o chµo hµng Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng , bÊt k× C«ng ty , doanh nghiÖp nµo còng ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®äng qu¶ng c¸o d-íi h×nh thøc nµy hay h×nh thøc kh¸c ®Ó giíi thiÖu vÒ m×nh , vÒ s¶n phÈm ®Ó kÝch thÝch kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . Qu¶ng c¸o lµ mét ho¹t ®éng quan träng vµ cÇn thiÕt quan 20
- Xem thêm -