Tài liệu Cơ sở lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch¬ng I: c¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n cho vay trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng I. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n................................................................................ 5 1. C¬ së ra ®êi cña tÝn dông ng©n hµng: ...............................................5 2. §Æc trng cña tÝn dông Ng©n hµng..................................................... 6 3. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. ...........7 II. Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n ng©n hµng. ...............................12 1. Vai trß cña kÕ to¸n ng©n hµng. .......................................................12 2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n ng©n hµng ..................................................13 III. Vai trß vµ nhiÖn vô cña kÕ to¸n cho vay. .....................................14 1. Vai trß cña kÕ to¸n cho vay. ............................................................14 2. NhiÖn vô cña kÕ to¸n cho vay. ........................................................15 IV. C¸c ph¬ng thøc cho vay, tµi kho¶n vµ chøng tõ kÕ to¸n cho vay.... ..........................................................................................................16 1. C¸c ph¬ng thøc cho vay. .................................................................16 2. Tµi kho¶n dïng trong kÕ to¸n cho vay . ........................................19 3. Chøng tõ dïng trong kÕ to¸n cho vay. ...........................................20 V. Quy tr×nh kÕ To¸n cho vay, thu nî .................................................21 2. Quy tr×nh kÕ to¸n cho vay thu nî theo h¹n møc tÝn dông ..............25 VI. Ph¬ng ph¸p tÝnh l·I vµ thu l·I cho vay. .......................................28 1. Ph¬ng ph¸p thu l·i theo tÝch sè . ...................................................28 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh l·i vµ thu l·i theo tõng lÇn. .................................28 VII. Qu¶n lý hå s¬ cho vay .................................................................28 Ch¬ng II: thùc tr¹ng kÕ to¸n cho vay t¹I ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn hµ t©y I. Vµi nÐt vÒ chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ T©y ..........................30 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. .......................30 2. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ T©y ...........32 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng §T&PT Hµ T©y . 33 III. t×nh h×nh thùc hiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay t¹I chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ T©y. ...........................................................44 Chu ThÞ LiÔu -1- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1 . T×nh h×nh cho vay vµ thu nî chung .............................................44 2. Thñ tôc giÊy tê trong cho vay: ......................................................46 3 . Chøng tõ dïng trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî. ..........................47 4. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cho vay, thu nî, thu l·i vµ chuyÓn nî qu¸ h¹n ...........................................................................................................48 5. KÕ to¸n xö lý chuyÓn nî qu¸ h¹n . .................................................57 IV. Mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé kÕ to¸n cho vay vµ c¸n bé tÝn dông .....58 Chu¬ng III: mét sè nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay t¹I chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT hµ t©y I. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông. ........................................60 II. thñ tôc giÊy tê trong cho vay: ..........................................................61 III. KiÕn nghÞ vÒ ph¬ng ph¸p thu l·i ®èi víi tõng mãn vay. ...............62 IV. h¹ch to¸n, theo dâi c¸c kho¶n l·i ph¶i thu. .................................63 V. øng dông tin häc trong ho¹t ®éng Ng©n hµng ...............................65 KÕt luËn. Tµi liÖu tham kh¶o Chu ThÞ LiÔu -2- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, nhu cÇu vÒ vèn rÊt lín, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, viÖc t¹o lËp vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®Æc biÖt quan t©m. HiÖn nay nguån vèn cung øng chñ yÕu cho nÒn kinh tÕ ®Òu do c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) ®¶m nhiÖm. §Ó cã vèn cung øng cho nÒn kinh tÕ th× c¸c NHTM cÇn ph¶i tËp trung mét lîng vèn lín trong tay b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau. NHTM cung øng vèn cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi th«ng qua ho¹t ®éng cÊp tÝn dông. Trong c¸c nghiÖp vô chñ yÕu cña NHTM th× nghiÖp vô cÊp tÝn dông cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng, v× tÝn dông võa mang l¹i nguån thu cho Ng©n hµng võa lµ c«ng cô phôc vô ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc, gióp Ng©n hµng thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô mµ §¶ng vµ Nhµ níc giao phã. Ho¹t ®éng tÝn dông muèn cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n cho vay. KÕ to¸n cho vay trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng vay vèn, ®ång thêi lµ ngêi theo dâi s¸t sao c¸c kho¶n vay cña kh¸ch hµng. Khi kÕ to¸n cho vay lµm viÖc cã hiÖu qu¶ sÏ lµ c«ng cô phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c tÝn dông. ViÖc hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. MÆc dï trong nh÷ng n¨m, võa qua cïng víi viÖc c¶i t¹o ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc, chÕ ®é nghiÖp vô th× NHNN vµ c¸c NHTM ®· chó träng bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn chÕ ®é lµm viÖc, song nghiÖp vô nµy vÉn cßn mét sè tån t¹i ®ßi hái ph¶i kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao h¬n n÷a. Cïng víi viÖc c¶i tiÕn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n cho vay, Ng©n hµng còng cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô tin häc kÕ to¸n ng©n hµng nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay nãi riªng, nh»m ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n cña Ng©n hµng vµ tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®îc b¶o qu¶n t¹i Ng©n hµng. Lµ mét sinh viªn, qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu, em nhËn thøc ®îc vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña kÕ to¸n cho vay, v× vËy em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi. Chu ThÞ LiÔu -3- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp “C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ T©y” ®Ó nghiªn cøu, lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Néi dung kho¸ luËn, ngoµi phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn cã 3 phÇn chÝnh: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n cho vay trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n cho vay t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ T©y Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay. Lµ mét sinh viªn do tr×nh ®é cã h¹n nªn kho¸ luËn cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× vËy em kÝnh mong sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o vµ ban l·nh ®¹o Ng©n hµng §T&PT Hµ T©y ®Ó em hoµn thiÖn kho¸ luËn tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù d×u d¾t híng dÉn cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cña Häc ViÖn Ng©n Hµng vµ ban l·nh ®¹o Ng©n hµng §T&PT Hµ T©y ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian nghiªn cøu häc tËp t¹i trêng vµ thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng. Ch¬ng I: c¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n cho vay trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng I. tÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1. C¬ së ra ®êi cña tÝn dông ng©n hµng: TÝn dông Ng©n hµng ra ®êi trªn c¬ së trong x· héi cã sù ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng râ nÐt, sù xuÊt hiÖn chÕ ®é t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ sù lÖch pha thêi gian cña tuÇn hoµn vèn trong s¶n xuÊt, kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt. XÐt vÒ mÆt x· héi, sù xuÊt hiÖn chÕ ®é së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt lµ c¬ së h×nh thµnh sù ph©n ho¸ x· héi, cña c¶i tiÒn tÖ cã xu híng tËp trung vµo Chu ThÞ LiÔu -4- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp nh÷ng nhãm ngêi, trong lóc ®ã mét nhãm ngêi kh¸c cã thu nhËp thÊp häÆc thu nhËp kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu tèi thiÓu cña cuéc sèng, ®Æc biÖt khi gÆp khã kh¨n hay biÕn cè bÊt thêng x¶y ra. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy, nhu cÇu cÊp b¸ch cÇn vèn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng ®ßi hái cña ®êi sèng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ xuÊt hiÖn. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã cÇn cã mét tæ chøc tÝn dông ra ®êi. §ã lµ ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn tÝn dông ng©n hµng. Chñ thÓ tham gia quan hÖ tÝn dông lµ c¸c c¸ nh©n hay c¸c doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn tiÒn tÖ, ngêi s¶n xuÊt b¸n ®îc s¶n phÈm nhng cã thÓ cha cã nhu cÇu sö dông vèn ®Ó mua vËt liÖu ngay, trong khi ngêi kh¸c l¹i t¹m thêi cã nhu cÇu ®ã; v× vËy ph¸t sinh nhu cÇu ®i vay vµ cho vay cña ngêi thõa vµ thiÕu vèn trong cïng mét thêi ®iÓm, ®ßi hái ph¶i cã mét tæ chøc ®øng ra lµm trung gian. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu trªn, tæ chøc NHTM ®· ra ®êi vµ b»ng ho¹t ®éng cña m×nh NHTM ®· gi¶i quyÕt ®îc nhu cÇu thõa, thiÕu vèn cña c¸c chñ thÓ. TÝn dông Ng©n hµng lµ sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông ®Ó sau mét thêi gian sÏ thu håi ®îc mét lîng gi¸ trÞ lín h¬n gi¸ trÞ ban ®Çu. Trong quan hÖ chuyÓn giao nµy thÓ hiÖn: - Ngêi cho vay giao cho ngêi sö dông mét lîng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh, gi¸ trÞ nµy cã thÓ díi h×nh th¸i tiÒn tÖ hoÆc hiÖn vËt nh m¸y mãc, thiÕt bÞ, bÊt ®éng s¶n. - Ngêi ®i vay chØ ®îc sö dông t¹m thêi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Sau khi hÕt thêi gian sö dông theo tho¶ thuËn, ngêi ®i vay ph¶i hoµn tr¶ l¹i cho ngêi cho vay. - Gi¸ trÞ hoµn tr¶ th«ng thêng lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay hay nãi c¸ch kh¸c ngêi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn lîi tøc. 2. §Æc trng cña tÝn dông Ng©n hµng. §Æc trng c¬ b¶n cña tÝn dông lµ lßng tin vµ trªn nguyªn t¾c cã tÝnh thêi h¹n, tÝnh hoµn tr¶ vµ ®¶m b¶o tÝn dông. §Ó quan hÖ tÝn dông ®îc t¹o lËp, yÕu tè lßng tin cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, v× th«ng thêng quan hÖ gi÷a ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay hÇu nh kh«ng cã s½n, nÕu nh kh«ng cã lßng tin th× ngêi cã tiÒn sÏ kh«ng d¸m giao quyÒn sö dông tµi s¶n cña m×nh cho ngêi kh¸c. Chu ThÞ LiÔu -5- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp NHTM lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, ho¹t ®éng trªn c¬ së ®i vay ®Ó cho vay. Vèn Ng©n hµng sö dông cho vay chñ yÕu lµ nguån vèn huy ®éng ®îc tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ trong d©n c, vèn nµy ph¶i hoµn tr¶ cho hä khi hä cã nhu cÇu sö dông hoÆc khi hÕt thêi h¹n vay. Vèn hoµn tr¶ thêng bao giê còng lín h¬n vèn ban ®Çu lóc cho vay; v× vËy khi Ng©n hµng cho vay ra còng ph¶i x¸c ®Þnh thêi h¹n cô thÓ cho tõng mãn cho vay ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, chi tr¶ cña Ng©n hµng cho kh¸ch hµng. §øng trªn gãc ®é ngêi ®i vay, NHTM ph¶i hoµn tr¶ ®óng thêi h¹n hoÆc ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng víi mét mãn lîi tøc kÌm theo. Víi c¬ng vÞ ngêi cho vay, NHTM sö dông vèn ®i vay ®Ó cho thuª l¹i, tøc t¹m thêi b¸n quyÒn sö dông vèn cho ngêi kh¸c. Ng©n hµng lu«n mong muèm kh¸ch hµng cña m×nh sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ vµ hoµn tr¶ ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n theo qui ®Þnh, ®· cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông. Mèi quan hÖ tay ba nµy ®Òu dùa vµo lßng tin cña nhau ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thõa, thiÕu vèn cña c¸c chñ thÓ. Kinh doanh trong lÜnh vùc tÝn dông Ng©n hµng lµ kinh doanh “ quyÒn sö dông cña kho¶n tiÒn tÖ”. Ng©n hµng chØ b¸n " gi¸ trÞ sö dông cña tiÒn" chø kh«ng b¸n tiÒn nªn khi hÕt thêi h¹n sö dông theo nh cam kÕt, tiÒn sÏ quay vÒ gi÷ nguyªn gi¸ trÞ cña nã. PhÇn chªnh lÖch theo tho¶ thuËn, nÕu cã, lµ “gi¸ b¸n” cña quyÒn sö dông kho¶n cho vay trong thêi gian nhÊt ®Þnh. Gi¸ b¸n quyÒn sö dông tiÒn tÖ thêng rÊt nhá so víi gi¸ trÞ kho¶n cho vay, nªn sù bï ®¾p rñi ro xÈy ra lµ qu¸ Ýt ái. Tõ ®ã cã thÓ thÊy r»ng, quan hÖ tÝn dông buéc ph¶i cã lßng tin. Trong nh÷ng trêng hîp thiÕu lßng tin th× quan hÖ tÝn dông khã cã thÓ ®îc t¹o lËp. 3. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt níc, nhu cÇu vÒ vèn rÊt lín. Cïng mét thêi ®iÓm cã nhiÒu chñ thÓ cã vèn nhµn rçi, trong khi ®ã cã nh÷ng chñ thÓ kh¸c l¹i thiÕu vèn ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Chñ thÓ cã vèn nhµn rçi th× mong muèn nã cã kh¶ n¨ng sinh lêi nhng hä l¹i kh«ng biÕt tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hay kh«ng cã ph¬ng ¸n kinh doanh hiÖu qu¶, cßn nh÷ng chñ thÓ biÕt c¸ch kinh doanh hay cã c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh hiÖu qu¶ th× l¹i kh«ng cã vèn. Tõ yªu cÇu ®ã, tÝn dông Ng©n hµng ra ®êi vµ ®· gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng Chu ThÞ LiÔu -6- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp nh÷ng yªu cÇu ®ã th«ng qua ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ cho vay. Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng xuÊt hiÖn lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã vai trß to lín trong viÖc phôc vô ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mäi quèc gia. 3.1 TÝn dông Ng©n hµng ra ®êi ®· ®¸p øng vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ång thêi ®Çu t vèn ph¸t triÓn kinh tÕ. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh vËn ®éng liªn tôc vµ biÓu hiÖn c¸c h×nh th¸i kh¸c nhau, qua mçi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo chu k× tuÇn hoµn vµ lu©n chuyÓn vèn, ®iÓm xuÊt ph¸t vµ kÕt thóc cña mét vßng tuÇn hoµn nµy thÓ hiÖn díi d¹ng tiÒn tÖ. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh liªn tôc ®ßi hái doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i ®ång thêi tån t¹i ë c¶ 3 giai ®o¹n lµ dù tr÷ - s¶n xuÊt - lu th«ng. Do ®ã, dï kh«ng mong muèn th× hiÖn tîng thõa, thiÕu vèn t¹m thêi vÉn thêng x¶y ra. §©y lµ hiÖn tîng tuy mang tÝnh chÊt t¹m thêi, nhng thêng xuyªn x¶y ra vµ phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ mäi quèc gia. HiÖn tîng ®ã ®· lµm n¶y sinh yªu cÇu bøc xóc lµ ®iÒu hoµ vèn. NNTM víi vai trß trung gian tÝn dông ®· ®øng ra tËp trung vµ ph©n phèi l¹i vèn tiÒn tÖ, ®iÒu hoµ cung cÇu vÒ vèn trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®· gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. TÝn dông ng©n hµng kh«ng chØ ®¸p øng vèn kÞp thêi cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn th«ng qua viÖc ®Çu t vµ c¸c dù ¸n mang tÇn cì quèc gia, c¸c khu c«ng nghiÖp chÕ biÕn, khu ®« thÞ míi... 3.2 TÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vèn, tËp trung s¶n xuÊt. Nguån vèn cña Ng©n hµng h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau trong ®ã nguån vèn huy ®éng chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn cña Ng©n hµng. Nguån vèn huy ®éng lµ nguån tiÒn tÖ Ng©n hµng huy ®éng ®îc tõ mäi tÇng líp d©n c trong x· héi vµ b»ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau, nguån tiÒn tÖ trong d©n c ®îc tÝch tô tËp trung vµo c¸c NHTM vµ ph©n phèi l¹i cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã nhu cÇu sö dông vèn b»ng c¸c h×nh thøc cho vay, gãp vèn liªn doanh ... HiÖn nay ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ gÆp nhiÒu khã kh¨n; hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®îc cßn tån ®äng nhiÒu, hµng ho¸ níc Chu ThÞ LiÔu -7- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp ngoµi trµn vµo thÞ trêng trong níc ngµy cµng nhiÒu víi chÊt lîng mÉu m· h¬n h¼n hµng néi ®Þa mµ gi¸ c¶ l¹i hîp lý. Tríc t×nh h×nh nµy, yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i thay ®æi cung c¸ch s¶n xuÊt, c¬ chÕ qu¶n lý, chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ. §Ó tiÕn hµnh ®îc c¸c ho¹t ®éng nµy cÇn ph¶i cã vèn mµ vèn cña doanh nghiÖp th× kh«ng kham næi cÇn ph¶i t×m nguån vèn kh¸c. §ã chÝnh lµ nguån vèn tÝn dông Ng©n hµng. Ngµy nay, nguån vèn tÝn dông cña Ng©n hµng thêng chiÕm tû träng kh«ng nhá trong tæng nguån vèn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ng©n hµng cÊp tÝn dông cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ gióp hä rót ng¾n ®îc thêi gian tÝch luü vèn tõ ®ã nhanh chãng ®Çu t më réng s¶n xuÊt gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é tËp trung vèn cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ®Çu t cña Ng©n hµng kh«ng ph¶i lµ gi¶i ®Òu cho tÊt c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu vèn mµ chØ ®Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc ®Çu t cã chän läc nµy sÏ gióp cho Ng©n hµng tr¸nh ®îc rñi ro tÝn dông tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. 3.3 Thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ vµ lu©n chuyÓn tiÒn tÖ. Qu¸ tr×nh t¹o lËp vèn vµ cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ, tÝn dông Ng©n hµng ®· t¹o ra mèi quan hÖ lu th«ng hµng ho¸ vµ lu th«ng tiÒn tÖ trong khu vùc. Khèi lîng tiÒn cung øng cho nÒn kinh tÕ ®i qua quü nghiÖp vô NHTM v× thÕ tÝn dông Ng©n hµng lµ c«ng cô trùc tiÕp t¸c ®éng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ vµ nã cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña mäi ngêi d©n trong x· héi. B»ng chÝnh s¸ch thu hót vµ nghÖ thuËt kinh doanh Ng©n hµng sÏ tiÕp nhËn mét khèi lîng tiÒn mÆt kh«ng nhá vµ ®em ph©n phèi cho nÒn kinh tÕ. Khèi lîng tiÒn mÆt do ng©n hµng cung øng sÏ ®¸p øng nhu cÇu tiÒn mÆt cho c¸c ®¬n vÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh hay phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c c¸ nh©n. B»ng ho¹t ®éng tÝn dông NHTM cã thÓ gia t¨ng hoÆc thu hÑp khèi lîng tiÒn trong lu th«ng gãp phÇn ®iÒu tiÕt khèi lîng tiÒn trong nÒn kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, æn ®Þnh tiÒn tÖ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Chu ThÞ LiÔu -8- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp 3.4 TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. TÝn dông Ng©n hµng lµ cã tÝnh thêi h¹n vµ tÝnh hoµn tr¶, tøc lµ sau khi hÕt thêi h¹n vay ngêi vay ph¶i tr¶ cho ngêi cho vay c¶ gèc vµ l·i. §èi víi c¸c ®¬n vÞ sö dông vèn tÝn dông cña Ng©n hµng, ngoµi viÖc ®îc cung øng vèn mét c¸ch ®Çu ®ñ, kÞp thêi, cßn ®îc Ng©n hµng hç trî trong qu¸ tr×nh sö dông vèn th«ng qua nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp khi lËp c¸c ph¬ng ¸n hay c¸c dù ¸n hoÆc chän ®èi t¸c kinh doanh. Së dÜ Ng©n hµng thùc hiÖn ®îc viÖc nµy lµ v× Ng©n hµng cã quan hÖ rÊt réng lín víi c¸c kh¸ch hµng nªn Ng©n hµng cã thÓ biÕt ®îc ®¬n vÞ nµo ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®¬n vÞ nµo kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. Khi sö dông vèn vay cña Ng©n hµng, kh¸ch hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. V× vËy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã vay vèn cña ng©n hµng ph¶i nç lùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¶i t×m c¸ch ®Ó sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶, gi¶m chi phÝ tèi ®a, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. ViÖc sö dông vèn vay cña Ng©n hµng kh¸c h¼n víi sö dông vèn Ng©n s¸ch cÊp ë chç, khi sö dông vèn cña ng©n s¸ch Nhµ níc níc cÊp, ®¬n vÞ sö dông kh«ng ph¶i hoµn tr¶ hoÆc chØ ph¶i nép mét tû lÖ nhá vÒ sö dông vèn cho ng©n s¸ch Nhµ Níc. Cßn viÖc sö dông vèn tÝn dông, viÖc ph¶i tr¶ l·i tÝn dông lµ b¾t buéc. Ngoµi c¸c ®Æc ®iÓm ®· ®îc nªu ë trªn, tÝn dông Ng©n hµng cßn gióp cho c¸c ®¬n vÞ sö dông vèn vay cña Ng©n hµng cã ý thøc ngµy cµng cao h¬n, qu¶n lý ®ång vèn hiÖu qu¶ h¬n. Nh vËy, th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng gióp cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kinh tÕ thªm v÷ng ch¾c h¬n. 3.5 TÝn dông Ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ víi níc ngoµi. TÝn dông Ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ngµy cµng ph¸t triÓn vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét níc lu«n g¾n liÒn víi thÞ trêng thÕ giíi, nÒn kinh tÕ “®ãng” ®· nhêng bíc cho nÒn kinh tÕ “më” v× vËy tÝn dông Ng©n hµng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn nèi liÒn nÒn kinh tÕ c¸c níc l¹i víi nhau. TÝn dông Ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc hoµ nhËp nÒn kinh tÕ mét níc víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ nghiÖp vô tÝn dông Chu ThÞ LiÔu -9- Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ng©n hµng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ngo¹i th¬ng kh«ng ngõng ®îc më réng. Th«ng qua qu¸ tr×nh nhËn vµ cho vay tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña c¸c níc cÊp tÝn dông còng nh c¸c tæ chøc tÝn dông, cïng víi viÖc tham gia trùc tiÕp vµo quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ nh L/C, tÝn dông Ng©n hµng cßn lµm t¨ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c níc víi nhau ®ång thêi thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. Tãm l¹i: Nh ph©n tÝch ë trªn, vai trß to lín cña tÝn dông Ng©n hµng lµ lý do tÊt yÕu gi¶i thÝch t¹i sao tÝn dông Ng©n hµng l¹i tham gia phÇn lín vµo c¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi nãi lªn r»ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thi trêng ë níc ta vèn tÝn dông lµ quan träng lµ cÇn thiÕt ®èi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kÕ to¸n ng©n hµng; v× vËy khi nghiªn cøu kÕ to¸n ng©n hµng chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn tÝn dông ng©n hµng. II. Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n ng©n hµng. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ khoa häc qu¶n lý nghiªn cøu qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi th«ng qua sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tµi s¶n trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §èi tîng h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n ng©n hµng nãi riªng ®Òu lµ vèn còng nh sù vËn ®éng cña nã trong s¶n xuÊt x· héi. H¹ch to¸n kÕ to¸n ng©n hµng ®îc x©y dùng trªn c¬ së c¬ chÕ nghiÖp vô ng©n hµng vµ vËn dông c¸c nguyªn t¾c, hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p cña lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n, Nã võa cã ®Æc ®iÓm chung cña h¹ch to¸n kÕ to¸n, võa cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh ®Æc biÖt cña ng©n hµng (kinh doanh tiÒn tÖ). Nghiªn cøu kÕ to¸n ng©n hµng còng chÝnh lµ nghiªn cøu vèn vµ sù vËn ®éng cña vèn, ®ång thêi thÊy râ ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n ng©n hµng nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay nãi riªng. 1. Vai trß cña kÕ to¸n ng©n hµng. KÕ to¸n ng©n hµng lµ c«ng cô ghi chÐp ph¶n ¸nh b»ng con sè vÒ huy ®éng vèn, sö dông vèn vµ kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c¸c ®¬n vÞ Ng©n hµng trªn c¬ së ®ã cung cÊp th«ng tin vµ qu¶n lý an toµn tµi s¶n. Chu ThÞ LiÔu - 10 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Vai trß cña kÕ to¸n ng©n hµng thÓ hiÖn chñ yÕu ë c¸c ®iÓm sau: - Cung cÊp th«ng tin tæng hîp phôc vô qu¶n lý nÒn kinh tÕ, cung cÊp th«ng tin hoµn chØnh ®Çy ®ñ cho ngêi l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Cung cÊp th«ng tin cho c¬ quan qu¶n lý Nhµ Níc vÒ tiÒn tÖ, tæ chøc thèng kª, x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch chung cho c¶ nÒn kinh tÕ. - B¶o vÖ an toµn tµi s¶n cña b¶n th©n Ng©n hµng ®ång thêi b¶o vÖ tµi s¶n cña toµn x· héi. Do vËy kÕ to¸n ng©n hµng ph¶i ghi chÐp toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh, kiÓm so¸t chÆt chÏ tõng lo¹i tµi s¶n tr¸nh mÊt m¸t, thiÕu hôt. - §¸p øng yªu cÇu chØ ®¹o qu¶n trÞ l·nh ®¹o Ng©n hµng. C¸c sè liÖu do kÕ to¸n ng©n hµng cung cÊp lµ b»ng chøng tèt nhÊt cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ Ng©n hµng. - C¨n cø vµo tµi liÖu kÕ to¸n ng©n hµng c¸c nhµ l·nh ®¹o qu¶n trÞ biÕt ®îc nh÷ng mÆt ®îc vµ mÆt cßn tån t¹i tõ ®ã chØ ®¹o vµ qu¶n trÞ Ng©n hµng hiÖu qu¶. Sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp cßn lµ c¨n cø cho viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña toµn bé nÒn kinh tÕ. 2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n ng©n hµng §Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß cña m×nh, kÕ to¸n ng©n hµng cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - KÕ to¸n ng©n hµng cÇn ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh thuéc ho¹t ®éng nguån vèn vµ sö dông vèn cña Ng©n hµnh theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ Níc vµ c¸c thÓ lÖ chÕ ®é kÕ to¸n ng©n hµng, trªn c¬ së ®ã b¶o vÖ an toµn tµi s¶n cña Ng©n hµng vµ cña toµn x· héi cã tµi s¶n b¶o qu¶n t¹i Ng©n hµng. - KÕ to¸n ng©n hµng ph©n lo¹i nghiÖp vô, tæng hîp sè liÖu theo ®óng ph¬ng ph¸p kÕ to¸n vµ theo chØ tiªu nhÊt ®Þnh nh»m cung cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi phôc vô qu¸ tr×nh l·nh ®¹o, thùc thi chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. - KÕ to¸n ng©n hµng gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n (vèn) nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n th«ng qua kiÓm so¸t tríc c¸c nghiÖp vô bªn nî, bªn cã ë tõng ®¬n vÞ ng©n hµng còng nh toµn hÖ thèng. Gãp phÇn t¨ng cêng kØ luËt tµi chÝnh, cñng cè chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Chu ThÞ LiÔu - 11 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Tæ chøc giao dÞch phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch khoa häc v¨n minh, gióp ®ì kh¸ch hµng nh»m n¾m ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña kü thuËt nghiÖp vô kÕ to¸n ng©n hµng nãi chung vµ kü thuËt nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay nãi riªng gãp phÇn thùc hiÖn chiÕn lîc kh¸ch hµng cña Ng©n hµng. III. Vai trß vµ nhiÖn vô cña kÕ to¸n cho vay. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th× ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô c¬ b¶n nhÊt, nã lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ chèt ®Ó t¹o ra lîi nhuËn cho Ng©n hµng, gióp cho Ng©n hµng cã ®îc kho¶n thu nhËp ®¸ng kÓ ®Ó bï ®¾p mäi chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. TÝn dông ng©n hµng nh»m bæ sung vèn cho cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ th× toµn bé sè tiÒn cña Ng©n hµng cho kh¸ch vay ®ùoc ph¶n ¸nh lµ sè nî mµ ngêi vay nhËn nî vay cña Ng©n hµng vµ ph¶i hoµn tr¶ trong kú h¹n nhÊt ®Þnh gåm c¶ gèc vµ l·i. XÐt vÒ tÝnh ph¸p lý cña nh÷ng kho¶n nî vay nµy ®îc thÓ hiÖn trªn toµn bé chøng tõ kÕ to¸n cho vay ®· ®îc ph¸p luËn thõa nhËn. KÕ to¸n cho vay lµ c«ng cô tÝnh to¸n ghi chÐp mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c kho¶n cho vay, thu nî theo dâi d nî tÝn dông ng©n hµng trªn c¬ së ®ã b¶o vÖ an toµn tµi s¶n vèn cho vay cña Ng©n hµng vµ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó phôc vô viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nghiÖp vô tÝn dông ng©n hµng. Qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng nghiÖp vô tÝn dông ng©n hµng vµ nguån thu nhËp cña Ng©n hµng. 1. Vai trß cña kÕ to¸n cho vay. KÕ to¸n cho vay cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc æn ®Þnh kinh doanh cña Ng©n hµng. ViÖc kÕ to¸n cho vay ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c diÔn biÕn t×nh h×nh sö dông vèn, sÏ gióp cho nhµ l·nh ®¹o ng©n hµng ®Ò ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. Së dÜ kÕ to¸n cho vay cã vai trß quan träng nh vËy lµ v× nã tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh cho vay vèn (nghiÖp vô kinh doanh chñ yÕu cña Ng©n hµng). KÕ to¸n cho vay cung cÊp cho ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n cã quan hÖ víi Ng©n hµng nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh cho vay, thu nî, thu l·i mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c. Cung cÊp cho nhµ l·nh ®¹o biÕt ®îc t×nh h×nh d nî cho vay, nî qu¸ h¹n tõ ®ã cã ph¬ng ph¸p chØ ®¹o ®iÒu hµnh phï hîp nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. Chu ThÞ LiÔu - 12 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp KÕ to¸n cho vay gióp cho Ng©n hµng thu nî, thu l·i, chuyÓn nî qu¸ h¹n chÝnh x¸c kÞp thêi, th«ng qua kÕ to¸n cho vay cã thÓ biÕt ®îc t×nh h×nh hÊp thô vèn vay cña c¸c doanh nghiÖp, tÝnh hiÖu qu¶ cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung. KÕ to¸n cho vay cßn lµ c«ng cô ®¶m b¶o an toµn vèn cho vay cña Ng©n hµng, h¹n chÕ rñi ro, æn ®Þnh nguån thu nhËp cña Ng©n hµng. 2. NhiÖn vô cña kÕ to¸n cho vay. §Ó ph¸t huy ®îc vai trß cña m×nh kÕ to¸n cho vay cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖn vô cña kÕ to¸n ng©n hµng nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay nãi riªng. KiÓm tra vµ x¸c ®Þnh tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña chøng tõ kÕ to¸n cho vay, ®¶m b¶o kho¶n cho vay cã kh¶ n¨ng thu håi ngay tõ kh©u ph¸t tiÒn vay. Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c kho¶n cho vay, thu nî thu l·i chuyÓn nî qu¸ h¹n kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n vµ n©ng cao nghiÖp vô tÝn dông. KÕ to¸n cho vay cã tr¸ch nhiÖn qu¶n lý hå s¬ cho vay cña kh¸ch hµng bao gåm c¶ hå s¬ ph¸p lý (hå s¬ chøng minh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay, hå s¬ vay vèn), ®ång thêi kÕt hîp chÆt chÏ víi bé phËn tÝn dông trong viÖc gi¸m s¸t sö dông vèn vay, trong viÖc thÈm ®Þnh, ®«n ®èc thu håi nî hoÆc chuyÓn nî qu¸ h¹n theo ®óng chÕ ®é. Cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸n bé tÝn dông còng nh cho c¸n bé l·nh ®¹o ng©n hµng ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nghiÖp vô tÝn dông. Nh vËy, kÕ to¸n cho vay cïng víi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ng©n hµng kh¸c th«ng qua ho¹t ®éng cña m×nh gióp Ng©n hµng võa thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh võa cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ võa ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n, ®¶m b¶o ®em l¹i thu nhËp cho ng©n hµng. Víi vai trß quan träng kÕ to¸n ng©n hµng nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay nãi riªng cÇn ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng ®ßi hái ngµy cµng cao cña Ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ. IV. c¸c ph¬ng thøc cho vay, tµI kho¶n vµ chøng tõ kÕ to¸n cho vay. 1. C¸c ph¬ng thøc cho vay. Chu ThÞ LiÔu - 13 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ph¬ng thøc cho vay quyÕt ®Þnh ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tµi kho¶n kÕ to¸n vµ néi dung ghi chÐp cña kÕ to¸n ng©n hµng. Ph¬ng thøc cho vay còng ph¶n ¸nh quan hÖ tÝn dông gi÷a Ng©n hµng víi c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n vay vèn, bao gåm tÝn dông ng¾n h¹n, tÝn dông trung dµi h¹n. TÝn dông ng¾n h¹n cã thêi h¹n díi mét n¨m vµ ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n. TÝn dông trung h¹n lµ lo¹i tÝn dông sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi trang thiÕt bÞ, më réng qui m« vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. TÝn dông dµi h¹n chñ yÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu dµi h¹n nh x©y dùng nhµ ë, c¸c thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã qui m« lín x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi. §Ó ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n cho vay cña tæ chøc tÝn dông hiÖn nay sö dông c¸c ph¬ng thøc cho vay sau: - Cho vay tõng lÇn - Cho vay theo h¹n møc tÝn dông. - Cho vay theo dù ¸n ®Çu t. - Cho vay tr¶ gãp. - Cho vay th«ng qua nghiÖp vô ph¸t hµnh thÎ tÝn dông - Cho vay theo h¹n møc tÝn dông dù phßng - Cho vay hîp vèn. - Cho vay c¸c ph¬ng thøc kh¸c. 1.1 Ph¬ng thøc cho vay theo h¹n møc tÝn dông. Lµ ph¬ng thøc cho vay mµ trong ®ã Ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay theo h¹n møc tÝn dông (tøc d nî tèi ®a mµ Ng©n hµng ®· x¸c ®Þnh cho kh¸ch hµng trong kú kÕ ho¹ch). Ng©n hµng chØ ¸p dông ph¬ng thøc cho vay nµy víi nh÷ng kh¸ch hµng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Nhu cÇu vay tr¶ ph¸t sinh thêng xuyªn. Chu ThÞ LiÔu - 14 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp + T×nh tr¹ng tµi chÝnh lµnh m¹nh, vßng quay vèn lu ®éng vµ vßng quay vèn tÝn dông nhanh, th«ng thêng cã sè vßng quay tõ ba vßng trë lªn trªn quý. + LËp ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch vay vèn râ rµng vµ cã uy tÝn cao víi Ng©n hµng trong quan hÖ tÝn dông. Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông phæ biÕn trong cho vay ng¾n h¹n. Mçi lÇn vay kh¸ch hµng kh«ng ph¶i lµm ®¬n xin vay mµ chØ ph¶i göi ®Õn Ng©n hµng c¸c chøng tõ thanh to¸n tiÒn hµng nh sÐc, UNC vµ c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n mua hµng. Khi nhËn ®îc c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ nÕu hîp ph¸p, hîp lÖ vµ cßn h¹n møc tÝn dông vµ thuéc ®èi tîng cho vay th× Ng©n hµng sÏ xÐt duyÖt cho vay. Tr¸ch nhiÖm cña kÕ to¸n cho vay kh«ng ®îc cho vay vù¬t qu¸ h¹n møc tÝn dông ®· tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng trong k×. 1.2 Ph¬ng thøc cho vay theo mãn (cho vay tõng lÇn). Ph¬ng thøc cho vay theo mãn lµ ph¬ng thøc cho vay mµ viÖc cho vay cña ng©n hµng tiÕn hµnh theo tõng kÕ ho¹ch vµ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hay tõng lÇn ph¸t sinh vèn cô thÓ. Ph¬ng thøc cho vay nµy ¸p dông ®èi víi mäi kh¸ch hµng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc vay theo ph¬ng thøc cho vay theo h¹n møc tÝn dông. Khi ¸p dông ph¬ng thøc cho vay theo mãn th× kh¸ch hµng ph¶i lµm thñ tôc vay cÇn thiÕt vµ ký kÕt hîp ®ång tÝn dông. Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông phæ biÓn trong cho vay ng¾n h¹n còng nh cho vay trung dµi h¹n. 1.3 Ph¬ng thøc cho vay theo dù ¸n. NHTM cho kh¸ch hµng vay vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ c¸c dù ¸n kh¸c. Ph¬ng thøc nµy ¸p dông ®èi víi cho vay trung dµi h¹n. Ng©n hµng cho vay cïng kh¸ch hµng kÝ kÕt hîp ®ång tÝn dông vµ tho¶ thuËn møc vèn ®Çu t duy tr× cho c¶ thêi gian ®Çu t cña dù ¸n, ph©n ®Þnh c¸c k× h¹n nî. 1.4 Ph¬ng thøc cho vay tr¶ gãp. Ph¬ng thøc cho vay tr¶ gãp lµ phu¬ng thøc cho vay mµ trong ®ã khi cho vay vèn Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng x¸c ®Þnh vµ tho¶ thuËn sè l·i tiÒn vay ph¶i tr¶ céng víi sè nî gèc ®îc chia ra ®Ó tr¶ theo nhiÒu k× h¹n trong thêi h¹n cho vay. Chu ThÞ LiÔu - 15 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1.5 Ph¬ng thøc cho vay th«ng qua nghiÖp vô ph¸t hµnh thÎ tÝn dông. C¨n cø vµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× Ng©n hµng n¬i cho vay chÊp nhËn cho kh¸ch hµng ®îc sö dông sè vèn vay trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông ®Ó thanh to¸n tiÒn mua hµng ho¸, dÞch vô vµ rót tiÒn mÆt t¹i m¸y rót tiÒn tù ®éng hoÆc ®iÓm øng tiÒn mÆt lµ ®¹i lý cña Ng©n hµng, khi cho vay ph¸t hµnh sö dông thÎ tÝn dông th× Ng©n hµng n¬i cho vay vµ kh¸ch hµng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ NHNN vÒ ph¸t hµnh vµ sö dông thÎ tÝn dông. 1.6 Cho vay theo h¹n tÝn dông dù phßng C¨n cø vµo nhu cÇu vay cña kh¸ch hµng, Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông trong ph¹m vi thêi gian hiÖu lùc cña hîp ®ång, nÕu kh¸ch hµng kh«ng sö dông hoÆc sö dông kh«ng hÕt h¹n møc tÝn dông dù phßng kh¸ch hµng vÉn ph¶i tr¶ phÝ cam kÕt. Møc phÝ cam kÕt ph¶i tr¶ ®îc tho¶ thuËn gi÷a kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng, khi kh¸ch hµng vay chÝnh thøc th× phÇn vèn vay ®îc tÝnh l·i suÊt tiÒn vay hiÖn hµnh. 1.7 Cho vay hîp vèn. Ph¬ng thøc cho vay hîp vèn lµ ph¬ng thøc cho vay trong ®ã mét nhãm c¸c NHTM cïng cho vay ®èi víi mét dù ¸n vèn hoÆc ph¬ng ¸n vay vèn cña kh¸ch hµng, trong ®ã cã mét ng©n hµng lµm ®Çu mèi giµn xÕp phèi hîp víi c¸c Ng©n hµng kh¸c. ViÖc cho vay hîp vèn thùc hiÖn theo quy chÕ ®ång tµi trî cña tæ chøc tÝn dông sè 154/1998/Q§/ NHNN14 ngµy 29/04/1998 cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 1.8 Cho vay theo ph¬ng thøc kh¸c Theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thùc tÕ ph¸t sinh Ng©n hµng sÏ xem xÐt cho vay theo ph¬ng thøc kh¸c phï h¬p víi ®Æc ®iÓm kinh doanh trong tõng thêi kú vµ kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tµi kho¶n dïng trong kÕ to¸n cho vay . Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh nghiÖp vô cho vay thuéc tµi s¶n cã cña ng©n hµng nã dïng ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh sè tiÒn cho vay ra cña ng©n hµng, ®ång thêi còng ghi chÐp ph¶n ¸nh sè tiÒn ngêi vay tr¶ nî. ViÖc bè trÝ tµi kho¶n cho vay trong hÖ thèng c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ng©n hµng nh thÕ nµo lµ tuú thuéc vµo yªu cÇu cña viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng phôc vô nÒn kinh tÕ ë tõng thêi kú vµ yªu cÇu b¶o vÖ tµi s¶n cña Ng©n hµng. Chu ThÞ LiÔu - 16 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp a/ KÕt cÊu tµi kho¶n cho vay tõng lÇn: Bªn nî: H¹ch to¸n sè tiÒn ng©n hµng ®· cho kh¸ch hµng vay. Bªn cã: H¹ch to¸n cho tiÒn kh¸ch hµng ®· tr¶ nî ng©n hµng. H¹ch to¸n sè tiÒn chuyÓn nî qu¸ h¹n (nÕu cã). D nî : Sè tiÒn kh¸ch hµng vay cßn nî ®Õn thêi ®iÓm nµo ®ã. b/ KÕt cÊu tµi kho¶n cho vay theo h¹n møc tÝn dông: Bªn nî: H¹ch to¸n sè tiÒn ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay theo h¹n møc. Bªn cã: H¹ch to¸n sè tiÒn thu nî (TiÒn b¸n hµng hay c¸c thu nhËp kh¸c) D nî: Sè tiÒn kh¸ch hµng cßn nî ng©n hµng. Trong mèi quan hÖ gi÷a ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay kh«ng ph¶i lóc nµo còng hoµn tr¶ ®óng h¹n. Trêng hîp ®Õn h¹n tr¶ nî kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî Ng©n hµng sÏ chuyÓn sang nî qu¸ h¹n. c/ KÕt cÊu tµi kho¶n nî qu¸ h¹n: Bªn nî: Ghi sè tiÒn chuyÓn nî qu¸ h¹n Bªn cã: Ghi sè tiÒn thu nî qu¸ h¹n D nî: Ph¶n ¸nh sè nî qu¸ h¹n cha hoµn tr¶ 3. Chøng tõ dïng trong kÕ to¸n cho vay. Lµ giÊy tê b¶o ®¶m ph¸p lý vÒ c¸c kho¶n cho vay cña Ng©n hµng vµ lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt mäi sù tranh chÊp vÒ kho¶n cho vay, thu nî. Chøng tõ gèc: Lµ ®¬n xin vay kiªm giÊy nhËn nî, khÕ íc vay tiÒn, hîp ®ång tÝn dông. §©y lµ chøng tõ cã tÝnh ph¸p lý vÒ kho¶n cho vay cña Ng©n hµng. Chøng tõ ghi sæ: gåm sÐc lÜnh tiÒn, phiÕu chi, uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu, sÐc thanh to¸n. V. Quy tr×nh kÕ To¸n cho vay, thu nî 1. Quy tr×nh kÕ to¸n cho vay, thu nî tõng lÇn. 1.1 H¹ch to¸n giai ®o¹n cho vay. Khi cã nhu cÇu vay vèn, kh¸ch hµng ph¶i göi tíi Ng©n hµng c¸c tµi liÖu sau: - GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn. Chu ThÞ LiÔu - 17 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Tµi liÖu vÒ n¨ng lùc ph¸p lý, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù tr¸ch nhiÖm d©n sù cña kh¸ch hµng - Tµi liÖu b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cña ngêi b¶o l·nh (nÕu cã). - Dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ c¸c tµi liÖu liªn quan. - C¸c tµi liÖu chøng minh tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ vµ gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay. C¸n bé tÝn dông ph¶i thÈm ®Þnh vµ híng dÉn kh¸ch hµng lµm thñ tôc vay vèn sau ®ã tr×nh l·nh ®¹o duyÖt. Sau khi hoµn thµnh thñ tôc c¸c giÊy tê xin vay theo ®óng quy ®Þnh vµ ®îc Ng©n hµng xÐt duyÖt cho vay, Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tiÕn hµnh kÝ kÕt hîp ®ång tÝn dông. KÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång tÝn dông cña kh¸ch hµng do c¸n bé tÝn dông chuyÓn sang sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh h¬p lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n chÝnh thøc cÊp tiÒn vay cho kh¸ch hµng. Tríc khi ph¸t tiÒn vay cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n cho vay ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng lËp 3 liªn giÊy nhËn nî tiÒn vay còng nh giÊy ®Ò nghÞ vay vèn, ghi ®Çy ®ñ yÕu tè trªn mÉu in s½n b¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý cña chøng tõ cho vay. Chøng tõ thanh to¸n do kh¸ch hµng lËp còng ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ kÝ cña chñ tµi kho¶n, kÕ to¸n trëng ®¬n vÞ vµ cña chÝnh kh¸ch hµng, nã ph¶i ®óng víi mÉu ch÷ ký ®· ®¨ng ký khi më tµi kho¶n. NÕu kh¸ch hµng lµ t nh©n, c¸ thÓ kh«ng (hoÆc cha) cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng th× ch÷ ký trªn giÊy nhËn tiÒn vay ph¶i ®óng v¬Ý ch÷ ký trªn ®¬n xin vay vµ hîp ®ång tÝn dông. Khi ph¸t tiÒn vay cho kh¸ch hµng kÕ to¸n cho vay xö lý nh sau: - NÕu kh¸ch hµng vay nhËn vèn vay b»ng tiÒn mÆt th× yªu cÇu kh¸c hµng viÕt giÊy lÜnh tiÒn mÆt vµ kÕ to¸n sÏ h¹ch to¸n nh sau: Nî: Tµi kho¶n cho vay th«ng thêng. Cã: Tµi kho¶n tiÒn mÆt t¹i quü. - NÕu kh¸ch hµng vay tiÒn ®Ó tr¶ cho ngêi thô hëng cã tµi kho¶n ë cïng Ng©n hµng th× kh¸ch hµng ph¶i lËp UNC (uû nhiÖn chi) vµ kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî : Tµi kho¶n cho vay th«ng thêng Cã : Tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña ngêi thô hëng Chu ThÞ LiÔu - 18 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp - NÕu vay ®Ó tr¶ cho ngêi thô hëng cã tµi kho¶n ë Ng©n hµng kh¸c th× kh¸ch hµng còng ph¶i lËp UNC ®Ó chuyÓn tiÒn ®Õn Ng©n hµng kh¸c: Nî : Tµi kho¶n cho vay Cã : Tµi kho¶n thanh to¸n gi÷a c¸c ng©n hµng - NÕu kh¸ch hµng vay xin më L|C (th tÝn dông) ®Ó tr¶ cho ngêi b¸n theo hîp ®ång ®· kÝ kÕt th× kÕ to¸n híng dÉn kh¸ch hµng lËp giÊy xin më L| C vµ h¹ch to¸n: Nî : Tµi kho¶n cho vay Cã : Tµi kho¶n ®¶m b¶o thanh to¸n th tÝn dông - NÕu kh¸ch hµng vay muèn b¶o chi sÐc ®Ó tr¶ cho ngêi b¸n th× kÕ to¸n híng dÉn kh¸ch hµng lËp UNC vµ tê sÐc chuyÓn kho¶n Ng©n hµng ký b¶o chi sÐc vµ h¹ch to¸n: Nî : Tµi kho¶n cho vay Cã : Tµi kho¶n ®¶m b¶o thanh to¸n sÐc b¶o chi Riªng víi c¸c mãn vay cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, kÕ to¸n ph¶i ghi nhËp vµo tµi kho¶n ngo¹i b¶ng “ Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè”. Khi vay vèn kÕ to¸n h¹ch to¸n : NhËp: Tµi kho¶n “ CÇn cè thÕ chÊp” Sau khi h¹ch to¸n xong kÕ to¸n lu chøng tõ ph¸t tiÒn vay trong ngµy vµo tËp nhËt ký chøng tõ. Trêng hîp ph¸t tiÒn vay toµn bé mét lÇn th× ®¬n xin vay vµ hîp ®ång tÝn dông còng ®îc lu vµo tËp nhËt ký chøng tõ trong ngµy cïng c¸c ho¸ ®¬n kh¸c. Trêng hîp nhËn tiÒn vay nhiÒu lÇn th× ®¬n xin vay vµ hîp ®ång tÝn dông sÏ ®îc lu l¹i vµo hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng. 1.2 H¹ch to¸n giai ®o¹n thu nî, thu l·i. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ph¬ng thøc cho vay tõng lÇn lµ mçi lÇn cho vay ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh thêi h¹n tr¶ nî. §Õn h¹n, ngêi vay ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ nî ng©n hµng. NÕu ®Õn kú h¹n tr¶ nî ngêi vay kh«ng tr¶ ®ñ ®îc nî vµ trong trêng hîp trªn tµi kho¶n tiÒn göi thanh thanh to¸n cña kh¸ch hµng vay vèn ®· hÕt sè d vµ kho¶n vay ®ã kh«ng ®îc Ng©n hµng gia h¹n th× kÕ to¸n sÏ lËp phiÕu chuyÓn kho¶n sang tµi kho¶n nî qu¸ h¹n.  Thu nî c¶ gèc vµ l·i cïng mét thêi ®iÓm: Nî : Tµi kho¶n tiÒn mÆt t¹i quü. HoÆc tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng vay (phÇn gèc vµ l·i). Chu ThÞ LiÔu - 19 - Líp : K3TC2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Cã : Tµi kho¶n cho vay (phÇn gèc). Cã : Tµi kho¶n thu nhËp ng©n hµng (phÇn l·i ).  Thu gèc vµ l·i kh«ng cïng thêi ®iÓm. Thu theo ph¬ng ph¸p tÝch sè, thu l·i hµng th¸ng theo sè d nî tµi kho¶n cho vay. Do vËy thu nî, thu l·i sÏ ®îc h¹ch to¸n ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. + H¹ch to¸n giai ®o¹n thu l·i Nî : Tµi kho¶n tiÒn mÆt t¹i quü (nÕu thu b»ng tiÒn mÆt ) HoÆc tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n (nÕu thu b»ng chuyÓn kho¶n) Cã : Tµi kho¶n thu nhËp cña Ng©n hµng. + H¹ch to¸n giai ®o¹n thu nî gèc: Nî : Tµi kho¶n tiÒn mÆt t¹i quü ( nÕu thu b»ng tiÒn mÆt ) HoÆc tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng (nÕu thu b»ng chuyÓn kho¶n) Cã : Tµi kho¶n cho vay cña kh¸ch hµng vay Khi thu nî kÕ to¸n cho vay ph¶i xo¸ nî trªn khÕ íc vay tiÒn. Nh÷ng khÕ íc thu hÕt nî khi xo¸ nî xong sÏ ®ãng thµnh tËp riªng. Trªn khÕ íc thu nî mét phÇn sau khi thu sÏ lu trë l¹i hå s¬ vay vèn cña ngêi vay ®Ó tiÕp tôc theo dâi thu nî. Cßn nh÷ng kh¸ch hµng cã tµi s¶n cÇn cè thÕ chÊp th× kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt ®Ó tr¶ l¹i kh¸ch hµng ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê mµ tríc ®©y kh¸ch hµng ®em ®Õn cÇm cè thÕ chÊp ®Ó lµm ®¶m b¶o cho kho¶n nî vay. Ngêi vay ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ nî cho Ng©n hµng ®óng h¹n. NÕu ®Õn h¹n tr¶ nî mµ ngêi vay kh«ng chñ ®éng tr¶ nî cho Ng©n hµng th× kÕ to¸n cho vay sÏ chñ ®éng trÝch tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng vay ®Ó thu nî. Trêng hîp ®Õn h¹n hoÆc ®· ®îc gia h¹n nî nhng kh¸ch hµng còng kh«ng tr¶ ®óng h¹n kÕ to¸n sÏ chuyÓn sang tµi kho¶n nî qu¸ h¹n. NÕu Ng©n hµng chuyÓn toµn bé sè tiÒn gèc sang tµi kho¶n nî qu¸ h¹n, cßn phÇn l·i cña phÇn gèc cha thu sÏ ®îc nhËp vµo tµi kho¶n ngo¹i b¶ng. PhÇn l·i qu¸ h¹n sÏ ®îc tÝnh tõ thêi ®iÓm chuyÓn nî qu¸ h¹n trªn toµn bé sè tiÒn chuyÓn sang nî qu¸ h¹n.  Khi chuyÓn sang nî qu¸ h¹n kÕ to¸n ghi: Nî : Tµi kho¶n nî qu¸ h¹n Chu ThÞ LiÔu - 20 - Líp : K3TC2
- Xem thêm -