Tài liệu Cơ sở lý luận về lợi nhuận và nâng cao lợi nhuận trong kinh doanh khách sạn

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ lîi nhuËn vµ n©ng cao lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1. lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1.1. Kh¸i niÖm Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo vµ nã cã vai trß vµ nhiÖm vô lµ tù m×nh vËn ®éng ph¸t triÓn, ®i lªn theo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Doanh nghiÖp ph¶i tù trang tr¶i vµ ho¹t ®éng ®éc lËp, ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Theo ®iÒu kiÖn ®ã, doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ ho¹ch còng nh- tæ chøc qu¶n lý kinh doanh, vÒ tµi chÝnh, gi¸ c¶ vµ ph©n phèi thu nhËp, c¸c quan hÖ mua b¸n vµ hîp t¸c liªn doanh hay sù tuyÓn dông lao ®éng vµ sù qu¶n lý trong néi bé doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o ®-îc sù tån t¹i cña doanh nghiÖp vµ ®¸p øng ®-îc víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô ph¶i ®-îc thùc hiÖn ®ång nhÊt. §ång thêi mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò lîi nhuËn, kh«ng ngõng ph¸t triÓn míi cã ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt, më réng kinh doanh, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, c¶i thiÖn l-¬ng cho c«ng nh©n viªn vµ lµm tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch cho Nhµ n-íc. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, lîi nhuËn ®· ®-îc nhËn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn h¬n. Mäi doanh nghiÖp ®Òu ®Æt lîi nhuËn lªn vÞ trÝ hµng ®Çu trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh. H¬n n÷a, nÒn kinh tÕ hµng ho¸ phong phó vµ ®a d¹ng mang l¹i nhiÒu sù lùa chän cho kh¸ch hµng tû lÖ víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cïng mét mÆt hµng trªn thÞ tr-êng. Trong c¬ chÕ míi c¸c doanh nghiÖp tù do c¹nh tranh ph¸t triÓn. NhiÖm vô ®Æt ra cho hä lµ cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ, nghiªn cøu t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng, ®æi míi c¶i tiÕn ho¹t ®éng kinh doanh tho¶ m·n nhu cÇu chung vµ kh«ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngõng n©ng cao cña kh¸ch hµng céng thªm gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh, n©ng cao lîi nhuËn. Trong kinh doanh kh¸ch s¹n lîi nhuËn còng gi÷ vai trß quan träng. Nh»m thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng nç nùc nghiªn cøu nh÷ng ph-¬ng ¸n kinh doanh, s¶n xuÊt còng nh- c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý, ph-¬ng thøc dÞch vô vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm … Lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu ®¹t ®-îc vµ tæng chi phÝ bá ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ sè tiÒn doanh thu cßn l¹i sau khi ®· bï ®¾p c¸c chi phÝ bá ra vµ hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ n-íc. 1.1.2. Vai trß vµ ph©n lo¹i lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1.2.1. Vai trß Lîi nhuËn ®ãng vai trß lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña mét kh¸ch s¹n, lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. Nã còng lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n. §èi víi kh¸ch s¹n, lîi nhuËn gi÷ mét vai trß quan träng v× lµ nguån tµi chÝnh chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng, thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp bæ xung cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cho ng-êi lao ®éng. Kh«ng nh÷ng thÕ, kinh doanh cã lîi nhuËn hay kh«ng, lîi nhuËn cao hay thÊp lµ th-íc ®o tr×nh ®é qu¶n lÝ tæ chøc kinh doanh cña mçi kh¸ch s¹n. Lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy kinh doanh cña kh¸ch s¹n, lµ yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi b¶n th©n kh¸ch s¹n mµ cßn cã ý nghÜa ®èi víi toµn x· héi. ChÝnh v× vËy ®¶m b¶o lîi nhuËn vµ t¨ng lîi nhuËn lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt vµ th-êng xuyªn ®èi víi mçi kh¸ch s¹n. 1.1.2.2. Ph©n lo¹i lîi nhuËn theo nghiÖp vô kinh doanh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Lîi nhuËn thu ®-îc tõ kinh doanh l-u tró Lîi nhuËn thu ®-îc tõ doanh thu l-u tró ®-îc tÝnh b»ng doanh thu tõ nghiÖp vô kinh doanh l-u tró – chi phÝ phôc vô nghiÖp vô kinh doanh l-u tró – thuÕ VAT. §©y th-êng lµ nguån thu chñ yÕu trong kinh doanh kh¸ch s¹n. * Lîi nhuËn thu ®-îc tõ kinh doanh ¨n uèng §-îc tÝnh b»ng Doanh thu tõ nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng – chi phÝ phôc vô nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng – thuÕ VAT * Lîi nhuËn thu ®-îc tõ kinh doanh c¸c bé phËn bæ sung §-îc tÝnh b»ng Doanh thu tõ c¸c nghiÖp vô kinh doanh dÞch vô bæ sung – thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña tõng lo¹i nghiÖp vô. C¸c dÞch vô bæ sung nh- vËn t¶i, gi¶i trÝ th- gi·n … 1.1.2.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn Lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu tæng hîp nhÊt nã nãi lªn kÕt qu¶ cña kinh doanh. Cã thÓ nãi mäi ho¹t ®éng diÔn ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn. Do vËy nã chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan: a. Nh©n tè chñ quan * Khèi l-îng dÞch vô: Khèi l-îng s¶n phÈm dÞch vô lµ chØ tiªu hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh dÞch vô. Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi nÕu t¨ng khèi l-îng dÞch vô sÏ lµm cho lîi nhuËn t¨ng tû lÖ thuËn. Ngoµi ra t¨ng khèi l-îng dÞch vô chøng tá s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n ®· ®-îc thÞ tr-êng vµ ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn. Khèi l-îng s¶n phÈm dÞch vô phô thuéc vµo n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, thêi gian lµm viÖc vµ sè l-îng c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n. Kh«ng thÓ t¨ng khèi l-îng dÞch vô b»ng c¸ch kÐo dµi thêi gian lµm viÖc trong mét ca hoÆc t¨ng sè l-îng c«ng nh©n, mµ chñ yÕu lµ ph¶i t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông hÕt c«ng suÊt trang thiÕt bÞ vµ tæ chøc hÖ thèng hîp lý. Muèn vËy kh¸ch s¹n ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lÝ, kü thuËt, më réng ®Çu t- 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chiÒu s©u lµm cho qu¸ tr×nh dÞch vô ®-îc tiÕn hµnh nhÞp nhµng liªn tôc. §Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®ßi hái c«ng nh©n viªn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ, cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao. * ChÊt l-îng dÞch vô: Ngoµi viÖc t¨ng khèi l-îng s¶n phÈm dÞch vô, c¸c kh¸ch s¹n cßn ph¶i chó ý ®Õn chÊt l-îng dÞch vô. ChÊt l-îng nãi lªn nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n kh¸ch quan cña s¶n phÈm dÞch vô trong viÖc tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu nhÊt ®Þnh cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cã quyÒn lùa chän nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l-îng tèt, cã gi¸ phï hîp víi tói tiÒn cña m×nh. Do ®ã c¸c kh¸ch s¹n ph¶i quan t©m tíi chÊt l-îng, chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô cµng cao th× gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô còng ®-îc n©ng lªn, nhê ®ã lîi nhuËn còng ®-îc t¨ng lªn. NÕu chÊt l-îng t¨ng mµ gi¸ b¸n vÉn gi÷ nguyªn th× kh¸ch sÏ yªu cÇu ®-îc dÞch vô nhiÒu h¬n, tõ ®ã khèi l-îng s¶n phÈm dÞch vô tiªu thô sÏ t¨ng lªn do ®ã lîi nhuËn còng t¨ng. V× vËy cã thÓ nãi viÖc t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Ngoµi ra ®Ó ®Èy m¹nh kinh doanh, dÞch vô, kh¸ch s¹n cÇn th-êng xuyªn ®æi míi ph-¬ng thøc, h×nh thøc vµ chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô cho phï hîp víi thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch. T¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn nh»m giíi thiÖu réng r·i chÊt l-îng, h×nh thøc dÞch vô ®Ó më ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô. Khèi l-îng vµ chÊt l-îng dÞch vô t¨ng cã nghÜa lµ tæng doanh thu t¨ng vµ ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn chung cña doanh nghiÖp. * Gݸ thµnh dÞch vô ( chi phÝ s¶n xuÊt ) Gi¸ thµnh dÞch vô lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi phÝ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n. Bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng, chi phÝ khÊu hao TSC§, t- liÖu lao ®éng vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Gi¶m gi¸ thµnh dÞch vô lµ mét chØ tiªu quan träng ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn, nªn phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh lµ mét nhiÖm vô qu¶n lÝ kinh tÕ quan träng. H¹ gi¸ thµnh lµ gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm dÞch vô. H¹ gi¸ thµnh dÞch vô lµ nguån gèc ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng vµ lµ c¬ së 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn, nhê ®ã kh¸ch s¹n cã thÓ t¨ng thªm tiÒn vèn ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó më réng kinh doanh, dÞch vô, ®ång thêi t¨ng quü phóc lîi vµ khen th-ëng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho c«ng nh©n viªn chøc. Gi¸ thµnh dÞch vô n»m trong tæng chi phÝ vµ gãp phÇn ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp * Gi¸ c¶ dÞch vô. Gi¸ c¶ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸ dÞch vô vµ ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn. Gi¸ c¶ võa lµ nh©n tè chñ quan, võa cã tÝnh kh¸ch quan ë chç gi¸ c¶ cña thÞ tr-êng phô thuéc vµo quan hÖ cung cÇu vµ mÆt b»ng gi¸, bªn c¹nh ®ã gi¸ c¶ cßn phô thuéc vµo chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay kh¸ch s¹n cã thÓ chñ ®éng ®Þnh gi¸ dÞch vô sao cho kh¸ch hµng chÊp nhËn ®-îc. NÕu c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi th× t¨ng gi¸ b¸n lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó t¨ng lîi nhuËn. b. Nh©n tè kh¸ch quan * C¹nh tranh vµ nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng Cã thÓ nãi hiÖn nay, cung kh¸ch s¹n ®· v-ît qóa cÇu. §Ó t¨ng yÕu tè c¹nh tranh nhiÒu kh¸ch s¹n ®· h¹ gi¸ liªn tôc, giµnh giËt kh¸ch, ®Æc biÖt lµ c¸c kh¸ch s¹n nhá vµ t- nh©n. Do bé m¸y qu¶n lý vµ vèn ®Çu t- cña c¸c kh¸ch s¹n t- nh©n kh«ng lín nªn chi phÝ qu¶n lý vµ l·i suÊt tiÒn vay Ýt. Do vËy hä s½n sµng chÊp nhËn gi¸ thÊp cã khi kh«ng cã l·i ®Ó thu hót kh¸ch. * ThuÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh ph¸p lÖnh mµ Nhµ n-íc b¾t buéc mäi ng-êi d©n hoÆc tæ chøc kinh tÕ nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc, nã kh«ng phô thuéc vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô cao hay thÊp mµ ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thuÕ xuÊt do Nhµ n-íc quy ®Þnh . ThuÕ lµ kho¶n tÝch luü tiÒn tÖ cña Nhµ n-íc cã tÝnh chÊt nghÜa vô b¾t buéc c¸c kh¸ch s¹n nép vµo ng©n s¸ch. Mäi kh¸ch s¹n ®Òu ph¶i b×nh ®¼ng vÒ thuÕ tr-íc ph¸p luËt. ChØ cã ¸p dông thèng nhÊt chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n míi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy h¹ch to¸n kinh doanh tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c kh¸ch s¹n. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi møc thuÕ cao hay thÊp sÏ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn sù t¨ng hay gi¶m lîi nhuËn. ChÝnh v× sù ¶nh h-ëng nµy Nhµ n-íc ®· dïng thuÕ ®Ó ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt. Chñ tr-¬ng ®-êng lèi cña nhµ n-íc t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n, sù t¸c ®éng nµy th«ng qua nhiÒu yÕu tè nh-: ChÝnh s¸ch thuÕ, l·i suÊt trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh, chÝnh s¸ch ®Çu t-, tu bæ kh«i phôc c¸c s¶n phÈm du lÞch…Ngoµi ra trong kinh doanh kh¸ch s¹n - du lÞch, chÞu ¶nh h-ëng lín cña chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ ®ãn nhËn ®Çu t- n-íc ngoµi vµ kh¸ch du lÞch. 1.2. sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n & biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn 1.2.1. Sù cÇn thiÕt Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kinh doanh kh¸ch s¹n lu«n lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®øng ®Çu vÒ thu hót vèn ®Çu t- cña c¶ n-íc. C¸c trung t©m kinh tÕ hiÖn nay trë lªn v« cïng tr¸ng lÖ vµ rùc sì bëi sù xuÊt hiÖn ngµy mét nhiÒu nh÷ng kh¸ch s¹n tÇm cì, ®¹t tiªu chuÈn phôc vô trong n-íc vµ quèc tÕ mang nhiÒu phong c¸ch vµ nÐt v¨n ho¸ kh¸c nhau lµm cho m«i tr-êng kinh doanh thùc sù hÊp dÉn, s«i ®éng nh-ng ®ång thêi ®iÒu nµy còng lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trë lªn ngµy cµng khèc liÖt. Ngoµi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng kh¸ch s¹n lín, cã quy m«, c¸c kh¸ch s¹n t- nh©n còng ph¸t triÓn rÇm ré, hËu qu¶ lµ lµm ¶nh h-ëng ®Õn m«i tr-êng c¹nh tranh lµnh m¹nh lµm ph¸ vì thÕ c©n b»ng gi÷a cung vµ cÇu. HiÖn nay cung kh¸ch s¹n ®· v-ît qua cÇu. ViÖc ®Èy m¹nh n©ng cao lîi nhuËn hay hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®¬n vÞ kinh doanh lµ v« cïng cÊp thiÕt vµ mang tÝnh sèng cßn v× nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ®øng v÷ng trªn th-¬ng tr-êng cña doanh nghiÖp kinh doanh. N©ng cao lîi nhuËn còng lµ n©ng cao nguån thu cho kh¸ch s¹n ®Ó cã thÓ më réng quy m« kinh doanh, n©ng cao chÊt l-îng phôc vô, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ ®éi ngò phôc vô, c¶i thiÖn c¬ së 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vËt chÊt vµ nhê ®ã ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng c¹nh tr¹nh cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ tôt l¹i so víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c. 1.2.2. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.2.2.1. Më réng thÞ tr-êng Bªn c¹nh kh¸ch néi ®Þa, cÇn tÝch cùc vµ chñ ®éng thu hót kh¸ch quèc tÕ ®Ó t¨ng doanh thu, t¹o l-îng kh¸ch æn ®Þnh cho c¸c mïa trong n¨m. Më réng vµ t¨ng c-êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, nhÊt lµ më réng thÞ tr-êng kh¸ch quèc tÕ. T¨ng c-êng c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin thÞ tr-êng ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. T¨ng c-êng c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp du lÞch vµ l÷ hµnh trong vµ ngoµi n-íc ®Ó më réng kinh doanh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn. 1.2.2.2. N©ng cao chÊt l-îng dÞch vô §Ó n©ng cao gi¸ dÞch vô, t¹o ®-îc uy tÝn víi kh¸ch hµng trong n-íc vµ n-íc ngoµi th× chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô lµ nh©n tè hµng ®Çu vµ ®©y còng lµ nh©n tè quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cho Kh¸ch s¹n. 1.2.2.3. Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý Kh¸ch s¹n Mét c¬ chÕ qu¶n lý ®¶m b¶o sù nhÞp nhµng, ®ång bé trong c¸c ho¹t ®éng, ph¸t huy cao ®é tÝnh chñ ®éng vµ nh÷ng tµi n¨ng s¸ng t¹o cña mçi ng-êi, mçi bé phËn trong c«ng viÖc, xö lý c¸c t×nh huèng kinh doanh vµ qu¶n trÞ víi h×nh thøc th-ëng ph¹t, thÝch ®¸ng cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch vµ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng viÖc chung cña tËp thÓ vµ cña mçi ng-êi. 1.2.2.4. Ph¸t triÓn nguån lùc con ng-êi §µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn lµnh nghÒ, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, g¾n bã l©u dµi víi Kh¸ch s¹n. 1.2.2.5. Gi¶i ph¸p vÒ vèn Vèn lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ v« cïng cÇn thiÕt cho kh¸ch s¹n trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Vèn gióp cho kh¸ch s¹n ho¹t ®éng ®-îc liªn tôc, më réng kinh doanh, dÞch vô, mua s¾m trang thiÕt bÞ cho c¬ së h¹ tÇng kh¸ch s¹n… C¬ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÊu l¹i nguån vèn cho hîp lý, t¨ng c-êng vèn chñ së h÷u vµ gi¶m tû lÖ vèn vay. Qu¶n lÝ vèn chÆt chÏ, tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ vèn, thÊt tho¸t vèn g©y ¶nh h-ëng tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Kh¸ch s¹n. T¨ng vßng quay cña vèn l-u ®éng nh»m t¨ng søc sinh lêi cña lîi nhuËn. 1.2.2.6. Ph©n tÝch th-êng xuyªn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n lu«n chÞu ¶nh h-ëng cña nh÷ng biÕn ®æi theo quy luËt kh¸ch quan trªn thÞ tr-êng. Do ®ã, viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc ®-a ra bøc tranh tæng thÓ vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n. ViÖc ph©n tÝch th«ng qua nh÷ng chØ tiÖu c¬ b¶n nh- : doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®-îc thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n, n¾m b¾t ®-îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ mèi nguy c¬ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Qua ®ã, t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng II: Kh¶o s¸t t×nh h×nh lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam 2.1. Vµi nÐt giíi thiÖu vÒ Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam: 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam: - Tr-íc n¨m 1993 Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam lµ mét bé phËn cña C«ng ty X©y dùng sè 1 Hµ Néi. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty x©y dùng sè 1 t¸ch bé phËn nµy ra thµnh lËp nªn Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam, vµ trë thµnh mét doanh nghiÖp trùc thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi. - Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam hiÖn cã tÊt c¶ 80 phßng ®¹t tiªu chuÈn (54 phßng t¹i c¬ së 1 vµ 26 phßng t¹i c¬ së 2 ). Kh¸ch s¹n cã hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c trong n-íc vµ quèc tÕ víi trang thiÕt bÞ néi thÊt hiÖn ®¹i, m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu vµ phßng t¾m tiÖn nghi víi hÖ thèng ban c«ng cöa sæ réng tho¸ng. Nhµ ¨n søc chøa trªn 100 ng-êi, hÖ thèng phßng massage, c¾t tãc... víi ®éi ngò lao ®éng lµ 148 ng-êi. Toµn bé c¸n bé vµ nh©n viªn trong Kh¸ch s¹n ®Òu cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n tay nghÒ cao trong tõng kh©u c«ng viÖc cña m×nh. - Nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô cña Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam víi chÊt l-îng vµ uy tÝn cao ®èi víi kh¸ch hµng ®· cã chç ®øng v÷ng vµng trªn thÞ tr-êng hiÖn nay. Doanh thu vµ lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n ngµy mét t¨ng nhanh, n¨m 2002 doanh thu ®¹t gÇn 6 tû ®ång vµ lîi nhuËn ®¹t trªn 1 tû. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: 2.1.2.1. Tæ chøc bé m¸y kh¸ch s¹n: - Tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch s¹n lu«n ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña chiÕn l-îc kinh doanh. Bé m¸y tæ chøc cßn linh ho¹t ®¸p øng mäi t×nh huèng diÔn ra trong kinh doanh, ®ång thêi c©n ®èi ®¶m tr¸ch ®-îc c«ng viÖc, mçi kh©u, mçi viÖc ®Òu cã ng-êi ®¶m nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Nh©n sù B¶o vÖ KÕ to¸n GiÆt lµ Nhµ hµng Thñ quü Nhµ kho Lµm vÖ sinh Kh¸ch s¹n Karaoke LÔ t©n Buång phßng Massage Bé phËn söa ch÷a Ghi chó: Mèi quan hÖ ®iÒu khiÓn Mèi quan hÖ qua l¹i - Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, kh¸ch s¹n cã bé m¸y qu¶n lý bao gåm: 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc, bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè bé phËn nh-: KÕ to¸n, Nh©n sù, LÔ t©n, C«ng ®oµn…Kh¸ch s¹n hiÖn cã 148 nh©n viªn. 2.1.2.2. Bé m¸y qu¶n lý : 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - VÊn ®Ò qu¶n lý con ng-êi lµ rÊt quan träng trong qu¶n lý kinh doanh. Kh¸ch s¹n ®· tæ chøc ph©n c«ng hîp t¸c lao ®éng mét c¸ch hîp lý gi÷a c¸c bé phËn vµ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi nhau trong kh¸ch s¹n, sö dông ®óng ng-êi ®óng c«ng viÖc ®Ó tËn dông hÕt n¨ng lùc së tr-êng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m t¹o ra søc m¹nh trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña kh¸ch s¹n. 2.1.2.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: - Ban l·nh ®¹o : §Ò ra chiÕn l-îc kinh doanh,chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Bao gåm: + Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung ®èi víi mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n tr-íc ph¸p luËt. + Phã gi¸m ®èc 1 vµ 2: Qu¶n lý c¸c bé phËn d-íi quyÒn, n¾m b¾t t×nh h×nh kÞp thêi b¸o c¸o gi¸m ®èc vµ cïng gi¸m ®èc xö lý c«ng viÖc, gióp cho c¸c bé phËn thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng môc ®Ých, môc tiªu ®· ®Ò ra. - Phßng kÕ to¸n : KiÓm tra c¸c ho¸ ®¬n xuÊt, nhËp, theo dâi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Kh¸ch s¹n, h¹ch to¸n l·i, lç tõng th¸ng. - Phßng nh©n sù : Theo dâi tuyÓn chän c¸n bé nh©n viªn trong KS. - LÔ t©n : ChÞu tr¸ch nhiÖm ®Õn tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thuª phßng vµ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt mäi yªu cÇu cña kh¸ch tõ khi kh¸ch ®Õn cho ®Õn khi kh¸ch rêi Kh¸ch s¹n. Tæ chøc s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc vµ cung cÊp cho kh¸ch c¸c th«ng tin cÇn thiÕt trong thêi gian hä ë Kh¸ch s¹n. - B¶o vÖ: B¶o ®¶m t×nh h×nh an ninh trËt tù, an ninh hé khÈu trong Kh¸ch s¹n 24/24 h. Theo dâi kiÓm tra c¸c quy ®Þnh mµ Kh¸ch s¹n ®Ò ra. - Bé phËn: Buång Karaoke, Massage, giÆt lµ : Phôc vô c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ( c¶ kh¸ch l-u tró t¹i kh¸ch s¹n vµ kh¸ch ngoµi kh¸ch s¹n ). - Buång phßng: Th-êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh buång phßng cña kh¸ch s¹n nh- c¸c trang thiÕt bÞ vµ vÖ sinh trong phßng. - Bé phËn lµm vÖ sinh kh¸ch s¹n: §¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ trong kh¸ch s¹n nh- c¸c trang thiÕt bÞ vµ vÖ sinh trong phßng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bé phËn söa ch÷a: Theo dâi söa ch÷a vµ thay thÕ kÞp thêi c¸c trang thiÕt bÞ h- háng ®Ó ®¶m b¶o mäi thø ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng tèt nhÊt. - Thñ quü + Nhµ kho: CÊt gi÷ hµng ho¸ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña kh¸ch, xuÊt nhËp theo yªu cÇu kinh doanh. Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n qua c¸c Phã gi¸m ®èc. 2.1.3. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña kh¸ch s¹n - Kinh doanh l-u tró: Lµ bé phËn cã quy m« vµ doanh thu lín nhÊt. HiÖn t¹i kh¸ch s¹n cã 80 phßng phôc vô cho nghiÖp vô kinh doanh nµy. - Kinh doanh ¨n uèng: Kh¸ch s¹n cã nhµ ¨n h¬n 100 chç, ®éi ngò ®Çu bÕp vµ nh©n viªn phôc vô lµnh nghÒ t¹o cho Kh¸ch s¹n mét lîi thÕ kh«ng nhá trong viÖc kinh doanh dÞch vô ¨n uèng. - Kinh doanh c¸c dÞch vô bæ sung: HiÖn nay cã c¸c dÞch vô bæ sung nh-: Kinh doanh l÷ hµnh, Th«ng tin liªn l¹c, Massage, Bar Karaoke, Hít tãc, §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay… 2.1.4. M«i tr-êng kinh doanh cña kh¸ch s¹n vµ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt kinh doanh cña kh¸ch s¹n 2.1.4.1. M«i tr-êng ho¹t ®éng cña Kh¸ch s¹n: * §iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý tù nhiªn: Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam lµ mét toµ nhµ 7 tÇng, ®Ñp vµ sang träng n»m gÇn trung t©m thµnh phè, hai mÆt lµ ®-êng, mÆt chÝnh lµ ®-êng Chïa Béc, cßn mÆt kia n»m trªn phè T«n ThÊt Tïng, gãc ®èi diÖn víi Kh¸ch s¹n lµ Trung t©m th-¬ng m¹i Hµ Néi Star Bowl. N¬i ®©y rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch ®i vµo tham quan trung t©m thµnh phè vµ nh÷ng vïng ngo¹i vi xung quanh Hµ Néi. * M«i tr-êng chÝnh trÞ - x· héi: Kh¸ch s¹n ®· vµ ®ang tu©n thñ hoµn toµn theo c¸c quy ®Þnh, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, nh- chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, chÝnh s¸ch mÆt hµng kinh doanh… Kh¸ch s¹n lu«n quan t©m vÒ c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®Ó ®-a ra 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp vµ cã lîi nhÊt. VÒ mÆt x· héi kh¸ch s¹n lu«n quan t©m ®Õn c¸c tËp qu¸n, thãi quen vµ thÞ hiÕu cña tõng d©n téc, tõng n-íc trong khu vùc vµ thÞ tr-êng kinh doanh cña m×nh. * M«i tr-êng kinh tÕ: Cã nh÷ng yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c kh¸ch s¹n nh-: l·i suÊt ng©n hµng, giai ®o¹n cña chu kú kinh tÕ, chÝnh s¸nh tµi chÝnh, tiÒn tÖ, tû gi¸ hèi ®o¸i... Muèn ®¶m b¶o vÒ tèc ®é t¨ng tr-ëng trong t×nh h×nh khã kh¨n vÒ vèn ®Çu t- kh¸ch s¹n ph¶i chñ ®éng trong viÖc t×m nguån vèn, t×m c¸ch quay nhanh vßng vèn, ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn c¸c cÊp. 2.1.4.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh¸ch s¹n: §©y lµ yÕu tè vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n vµ nã cã t¸c ®éng lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. B¶ng 2.1 : C¸c lo¹i phßng cña kh¸ch s¹n Lo¹i phßng §¬n gi¸ Trang thiÕt bÞ trong phßng 1 250.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh 2 200.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh 3 180.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh 4 150.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh 5 120.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh Kh¸ch s¹n cã hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c trong n-íc vµ quèc tÕ víi trang thiÕt bÞ néi thÊt hiÖn ®¹i, m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu vµ phßng t¾m tiÖn nghi víi hÖ thèng ban c«ng cöa sæ réng tho¸ng t¹o cho du kh¸ch c¶m thÊy tho¶i m¸i an toµn khi nghØ t¹i Ph-¬ng Nam. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. T×nh h×nh kinh doanh vµ lîi nhuËn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam 2.2.1.T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam B-íc vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng, bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè tù nhiªn, kinh tÕ chÝnh trÞ, x· héi, th× viÖc viÖc t×m hiÓu nguån kh¸ch hµng lµ mét yÕu tè ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña kh¸ch s¹n. §øng tr-íc t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr-êng, §¶ng bé vµ l·nh ®¹o kh¸ch s¹n ®· tæ chøc n¾m b¾t kÞp thêi c¸c nhu cÇu trong n-íc còng nh- n-íc ngoµi. Tõ viÖc khoanh vïng c¸c b¹n hµng chñ chèt, tõ ®ã c¬ b¶n kh¸ch s¹n ®· n¾m ®-îc hÇu hÕt kh¸ch hµng cã nhu cÇu du lÞch, dÞch vô víi sè l-îng lín, kh¸ch s¹n cã thÓ ®¸p øng phôc vô tèt nh- c¸c dÞch vô du lÞch l÷ hµnh trong n-íc vµ quèc tÕ. L·nh ®¹o kh¸ch s¹n rÊt chó träng quan t©m ®Õn trang thiÕt bÞ, c¸c yÕu tè vËt chÊt vµ gi¸ c¶ dÞch vô. §iÒu nµy t¸c ®éng lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.2.1.1. Doanh thu cña Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam: Doanh thu cña Kh¸ch s¹n ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao vµ ®Òu ®Æn trong nhiÒu n¨m, ®iÒu ®ã ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng vµ sù tin cËy cña kh¸ch hµng còng nh- c¸c ®èi t¸c. B¶ng 2.2: Doanh thu cña Kh¸ch s¹n hai n¨m 2001 – 2002 C¸c chØ tiªu 2001 2002 So s¸nh 2002/2001 Tæng doanh thu 5.636.000.000 5.890.000.000 104,5% 1. Kinh doanh l-u tró 3.381.600.000 3.400.200.000 100,55% TØ träng 60% 57,7% 2. Kinh doanh ¨n uèng 1.690.800.000 1.860.400.000 TØ träng 30% 31,6% 14 110,03% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Kinh doanh kh¸c 563.600.000 629.400.000 10% 10,7% Tû träng 111,67% Tæng doanh thu cña Kh¸ch s¹n n¨m 2002 ®¹t gÇn 6 tû, t¨ng 4,5 % so víi n¨m 2001 lµ h¬n 5,6 tû vµ cao nhÊt tõ tr-íc ®Õn nay. Kinh doanh l-u tró vÉn lµ nghiÖp vô kinh doanh mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Kh¸ch s¹n. NghiÖp vô nµy n¨m 2001 chiÕm tû träng lµ 60 %, nh-ng sang n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn xÊp xØ 58 %. §iÒu nµy cã thÓ ®-îc gi¶i thÝch lµ do ¶nh h-ëng chung cña c¸c kh¸ch s¹n khi cung v-ît qua cÇu. §èi víi nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng t×nh h×nh kh¶ quan h¬n khi tû träng cña n¨m 2002 t¨ng chót Ýt so víi n¨m 2001. C¸c nghiÖp vô kinh doanh kh¸c còng cã møc doanh thu n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m tr-íc. §iÒu nµy chøng tá nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô kh¸c cña kh¸ch s¹n vÉn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ tr-êng vµ ®-îc kh¸ch hµng quan t©m th-êng xuyªn. 2.2.1.2. Vèn, chi phÝ vµ thuÕ: B¶ng 2.3. Sè vèn, chi phÝ vµ thuÕ C¸c chØ tiªu Tæng nguån vèn §¬n vÞ tÝnh N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch % 2002/ 2001 1000 ® 7.400.000 7.600.000 200.000 103 - Vèn l-u ®éng - 2.700.000 2.800.000 100.000 104 - Vèn cè ®Þnh - 4.700.000 4.800.000 100.000 102 1000 ® 3.836.500 3.902.600 66100 102 % 65,14 66,26 1,12 Tæng chi phÝ Tû suÊt chi phÝ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kinh doanh l-u tró Tû träng Kinh doanh ¨n uèng Tû träng Kinh doanh dv kh¸c Tû träng ThuÕ &c¸c kho¶n 1000 ® 1.780.650 1.760.080 -20570 % 46,4 45,1 -1,3 1000 ® 1.240.223 1.268.442 28219 % 32,33 32,5 0,17 1000 ® 815.627 874.078 58451 % 21,26 22,4 1,14 1000 ® 897.610 899.760 2.150 98,84 102,3 107,2 100,2 nép ng©n s¸ch Tæng nguån vèn cña Kh¸ch s¹n tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2002 t¨ng 200 triÖu, trong ®ã vèn l-u ®éng t¨ng 100 tr vµ vèn cè ®Þnh lµ tµi s¶n cè ®Þnh, c¬ së vËt chÊt t¨ng 100 tr. Tæng chi phÝ còng t¨ng 2 %, ®iÒu nµy cho thÊy kh¸ch s¹n cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm vµ ®iÒu chØnh chi phÝ hîp lý h¬n. So s¸nh gi÷a n¨m 2002 vµ 2001, trong 3 nghiÖp vô kinh doanh chØ cã kinh doanh l-u tró cã chi phÝ gi¶m cßn c¸c nghiÖp vô kh¸c ®Òu t¨ng Ýt. N¨m 2002 Kh¸ch s¹n nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ng©n s¸ch kh¸c cho Nhµ n-íc t¨ng do lîi nhuËn t¨ng dÉn ®Õn thuÕ thu nhËp t¨ng. Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam lu«n chÊp hµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô ®ãng thuÕ cho Nhµ n-íc. Bao gåm: ThuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). 2.2.1.3. TiÒn l-¬ng b×nh qu©n: Kh¸ch s¹n tr¶ l-¬ng theo thêi gian nghÜa lµ tiÒn l-¬ng sÏ thanh to¸n cho nh©n viªn c¨n cø vµo møc l-¬ng vµ thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ. Tæng quü l-¬ng: Tæng quü l-¬ng = Tæng sè l-¬ng cña kh¸ch s¹n + c¸c kho¶n kh¸c 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng quü l-¬ng lµ c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp cã tÝnh chÊt l-îng ®-îc Nhµ n-íc quy ®Þnh mµ kh¸ch s¹n ph¶i tr¶ cho tÊt c¶ lao ®éng thuéc kh¸ch s¹n qu¶n lý sö dông. Tæng quü l-¬ng (n¨m) TiÒn l-¬ng b×nh qu©n (1ng-êi/th¸ng) = Tæng sè lao ®éng x 12 th¸ng b×nh qu©n B¶ng 2.4. T×nh h×nh tr¶ l-¬ng ë kh¸ch s¹n §¬n vÞ:1000® C¸c chØ tiªu 2001 2002 So s¸nh 2002/2001 Tæng quü l-¬ng 1.324.800 1.450.800 109,5% Sè nh©n viªn 145 ng-êi 148 ng-êi 102,1% 800 850 106,3% L-¬ng BQ/th¸ng C«ng nh©n viªn cña kh¸ch s¹n ®-îc h-ëng chÕ ®é l-¬ng hîp lý ngoµi ra cßn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen th-ëng kÞp thêi nh÷ng c¸ nh©n giái, ®éng viªn khÝch lÖ t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng h¸i, hiÖu qu¶. 2.2.2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ lîi nhuËn kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.2.1. Lîi nhuËn chung cña Kh¸ch s¹n B¶ng 2.5. Lîi nhuËn chung vµ tû suÊt lîi nhuËn §¬n vÞ tÝnh N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch Tæng doanh thu TriÖu ® 5636,00 5890,00 254,00 % 2002/ 2001 104,5 Lîi nhuËn gép TriÖu ® 1582,27 1699,44 417,17 107,41 % 31,03 30,15 -0,92 97,16 901,89 1087,64 185,75 120,59 % 17,69 19,30 1,61 109,10 Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ TriÖu ® 775,31 951,60 136,29 122,74 Tû suÊt LN thuÇn sau % 15,20 16,88 1,68 111,05 Kho¶n môc Tû suÊt lîi nhuËn gép/DT LîinhuËn thuÇn tr-íc thuÕ TriÖu ® Tû suÊt LN thuÇn tr-íc thuÕ/DT thuÕ/DT Trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× lîi nhuËn còng nãi lªn ®-îc thùc chÊt cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. §ång thêi qua ®ã ®¸nh gi¸ ®-îc sù lín m¹nh, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n 2 n¨m 2001 - 2002 ta thÊy lîi nhuËn n¨m 2002 cao h¬n n¨m 2001 c¶ vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lÉn tû suÊt lîi nhuËn. Lîi nhuËn gép n¨m 2002 t¨ng h¬n 7,41% so víi n¨m 2001, t-¬ng øng víi sè tiÒn 417,17 triÖu ®ång, trong khi tû suÊt lîi nhuËn gép/doanh thu gi¶m 2,74%. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ n¨m 2002 t¨ng 20,59% t-¬ng øng víi sè tiÒn 185,75 triÖu ®ång vµ tû suÊt lîi nhuËn tr-íc thuÕ/doanh thu t¨ng 9,10%. Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ t¨ng nhiÒu nhÊt, n¨m 2002 t¨ng 22,74% so víi n¨m 2001, t-¬ng øng víi sè tiÒn 136,29 triÖu ®ång. §©y còng chÝnh lµ lîi nhuËn thùc tÕ kh¸ch s¹n thu ®-îc vµ cã quyÒn sö dông, sau khi ®· thanh to¸n mäi 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kho¶n. Tû suÊt lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ/doanh thu còng t¨ng nhiÒu nhÊt, ®¹t 11,05%. Nh- vËy doanh thu cña kh¸ch s¹n n¨m 2002 t¨ng thªm 4,5 % so víi n¨m 2001 vµ lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ t¨ng 22,74%. Nh- vËy møc t¨ng lîi nhuËn cao h¬n doanh thu, chøng tá lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n t¨ng nhiÒu h¬n so víi doanh thu, nhê ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch s¹n t¸i ®Çu t- më réng kinh doanh, dÞch vô… 2.2.2.2. Lîi nhuËn c¸c nghiÖp vô kinh doanh B¶ng 2.6. Lîi nhuËn theo tõng nghiÖp vô Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ Kho¶n môc dÞch vô 2001 2002 Chªnh lÖch Tæng (Tr.®) 775,31 951,60 176,29 L-u tró 465,07 570,81 105,74 ¡n uèng 232,53 285,41 52,88 DÞch vô kh¸c 77,71 95,38 17,67 * Lîi nhuËn kinh doanh l-u tró LîÞ nhuËn cña nghiÖp vô kinh doanh l-u tró n¨m 2002 lµ 570,81 triÖu ®ång, t¨ng 5,74% so víi n¨m 2001, t-¬ng øng víi sè tiÒn 176.29 triÖu ®ång. Qua ®ã ta thÊy lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n chñ yÕu thu ®-îc tõ dÞch vô l-u tró, chiÕm xÊp xØ 60% tæng lîi nhuËn. §iÒu nµy còng ph¶n ¸nh dÞch vô kinh doanh l-u tró cña kh¸ch s¹n ®¹t hiÖu qu¶. * Lîi nhuËn kinh doanh ¨n uèng Lîi nhuËn dÞch vô ¨n uèng n¨m 2001 lµ 232,53 triÖu ®ång, chiÕm 30% tæng lîi nhuËn. Sang n¨m 2002 lîi nhuËn t¨ng lªn 285,41 triÖu ®ång, tøc t¨ng thªm 52,88 triÖu ®ång * Lîi nhuËn nghiÖp vô kinh doanh kh¸c Lîi nhuËn tõ dÞch vô kinh doanh kh¸c n¨m 2001 lµ 77,71 triÖu ®ång, chiÕm kho¶ng 10,00% tæng lîi nhuËn. N¨m 2002 lµ 95,38 triÖu ®ång. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.3. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam. 2.2.3.1. §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam n»m gÇn trung t©m thµnh phè, ®Þa thÕ t-¬ng ®èi ®Ñp víi b·i ®ç xe thuËn lîi. Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty x©y dùng Hµ néi, Kh¸ch s¹n cã mét lîi thÕ kh«ng nhá tõ phÝa ®èi t¸c, b¹n hµng cña c«ng ty mÑ. Kh¸ch s¹n Ph-¬ng Nam ®· ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o nhê vµo c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh, ®Ò ra chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp víi thùc lùc cña kh¸ch s¹n tr-íc thö th¸ch cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. Ngoµi ra cßn cã sù nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n lu«n ®¸p øng tèt c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch. Nhê vËy mµ chÊt l-îng dÞch vô cña kh¸ch s¹n kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong 2 n¨m võa qua, ban qu¶n lý kh¸ch s¹n ®· cã nh÷ng ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ®óng ®¾n, cã ®Þnh h-íng vµ phï hîp víi thùc tÕ cña thÞ tr-êng. Nh÷ng s¶n phÈm mµ kh¸ch s¹n ®-a ra phôc vô ®· tho¶ m·n ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®em l¹i cho doanh nghiÖp mét kho¶n lîi nhuËn kh¸ cao. Kh¸ch s¹n ®· cã nh÷ng ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng nh»m thu hót thªm kh¸ch hµng trong thÞ tr-êng, ®ång thêi khuyÕn khÝch kh¸ch hµng hiÖn cã tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh th-êng xuyªn h¬n. Mét ®iÒu kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ c¬ cÊu tæ chøc cña kh¸ch s¹n. ViÖc ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh nh- hiÖn t¹i thÓ hiÖn sù hîp lý cña c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n .Trong vÊn ®Ò nh©n sù, kh¸ch s¹n ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch riªng khi tuyÓn chän nh©n viªn, tuyÓn ®óng ng-êi, ®óng viÖc nh»m t¹o n¨ng suÊt cao trong lao ®éng. Ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n kh«ng nh÷ng lµm tèt trong viÖc bè trÝ, s¾p xÕp nh©n viªn trong c¸c bé phËn mµ ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch l-¬ng bæng ®óng ®¾n theo n¨ng lùc cña mçi ng-êi, ®iÒu ®ã t¸c ®éng rÊt tèt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Bªn c¹nh kinh doanh l-u tró lµ nguån doanh thu chÝnh, kh¸ch s¹n cßn chñ tr-¬ng kinh doanh thªm c¸c lo¹i h×nh kh¸c nh- kinh doanh l÷ hµnh, cho thuª xe 20
- Xem thêm -